3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet"

Transkript

1 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R TB 3. FR Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse priser 2013 Ompl Budget 2013 pr. 30/9 FR 2013 ramme- Magistraten POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsen POL Edoc omplacering ja 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal Kommissioner, råd og nævn POL Valg POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Administration POL Serviceområdet POL Udbudsplanen Care samt computerindkøb ja 128 Mindreforbrug IT-afdelingen fællesudgifter Mindreforbrug BSC - uddannelsesmidler Edoc omplacering ja 123 Centralisering af KMD løsninger vedr. udbetaling DK ja 110 Facility Management, udmøntning ja 149 Revideret business case vedr. talegenkendelse ja 121 Kommunaldirektørens område POL FLIS og LIS Edoc omplacering ja 138 Afvigelse KDO Udviklingsmidler til bedre arbejdstidstilrettelæggelse Børne- og Ungeområdet POL Børne- og Ungeområde forvaltning Edoc omplacering ja 149 Revideret business case vedr. talegenkendelse ja 123 By- og miljøområdet POL Byggesagsgebyrer Støttesagsgebyrer Grønne taghaver Teknisk ændring af effektivisering ja 118 Merindtægt på råden over vejareal Edoc omplacering ja 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdepol Udbudsplanen Care ja 124A Teknik/DUT udmøntning: den ældre medicinske patient ja 124C Projekt Fremskudt Sagsbehandling Edoc omplacering ja 123 Centralisering af KMD løsninger vedr. udbetaling DK ja 124D Mindreforbrug vedr. KFS E Udmøntning af integrationspulje ja 149 Revideret business case vedr. talegenkendelse ja 13 Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Puljer POL Puljer POL Udbudsplanen udgiftsneutral ja 101 Udbudsplanen underudmøntning Facility Management, udmøntning ja 102 Forebyggelsesfonden Barselspuljen Kompetencefonden Uudmøntede puljer Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 120 Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset

2 skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R TB 3. FR Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse priser 2013 Ompl Budget 2013 pr. 30/9 FR 2013 ramme- Magistraten POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR ja 15 Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL Facility Management, udmøntning ja 120 Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset Grundarealer POL Grundarealer POL Omflytning af budget til grundarealer ja 17 Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Frivilligberedskab ja 106 Edoc omplacering ja 115 Merudgifter til ledningsarbejde i forbindelse med metrobyggeri

3 skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL

4 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL Udgifter Indtægter Administration U Administration I Serviceområdet U Forskydninger vedr. digitaliseringsplan Forskydninger vedr. digitaliseringsplan Flytning mellem talegenkendelse og intranet Serviceområdet I Kommunaldirektørens område U Børne- og Ungeområdet U Forskydninger vedr. digitaliseringsplan By- og miljøområdet U Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet U Forskydninger vedr. digitaliseringsplan Puljer U Puljer U Udmøntning af forskydningspulje Ejendomme U Ejendomme I Beboelsesejendomme U Beboelsesejendomme I Kommunale ejendomme U Køb, ejendom Køb, ejendom Pulje til imødekommelse af AT-påbud Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster Pulje til rådhusarbejder, Udskiftning af faldstammer Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme, Storm Petersensvej Kommunale ejendomme I Grundarealer U Grundarealer I Grundarealer U Grundarealer I Redningsberedskab U Redningsberedskab U

5 101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Udbudsplanen Indmelding 3. FR: Samlet måltal Allerede udmøntet inden 3.FR Uudmøntet måltal Udmøntning i 3.FR Forventet underudmøntning I 3. forventet regnskab udmøntes udbudseffekter på 1,8 mio. kr. I forhold til det samlede, reviderede måltal på 39,6 mio. kr. er der allerede udmøntet 36 mio. kr. Der er dermed en underudmøntning på udbudsplanen på 1,8 mio. kr. Da der ved andet forventes regnskab allerede er tillægsbevilget 2,0 mio. kr., er den samlede underudmøntning for ,8 mio. kr. Årsagen til den yderligere forværring i forhold til 2. forventet regnskab kan henføres til, at nogle projekter mod forventning ikke har kunnet dokumenteres nogen effekt (væsentligst inklusionsuddannelse, kapacitetsudnyttelse på svømmehallen, biblioteksmaterialer, computerindkøb), samt at andre projekter har givet mindre effekt end forventet (væsentligst kørsel).

6 102 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Forebyggelsesfonden Indmelding 3. FR: I forbindelse med projektet bevægelse i pædagogikken, er der lavet en række delregnskaber, på baggrund af disse, var der en forventning af at niveauet af medfinansierings indtægt fra forebyggelsesfonden. Ved projektets afslutning kunne det dog konstateres, at det forbrug der kunne dokumenteres var betydeligt lavere, hvilket gav anledning til en mindre medfinansiering fra Forebyggelsesfonden end forventet. Kommunen modtager således reelt en mindre indtægt, hvilket betyder en overskridelse af budgettet. Dertil kommer en merudgift til revisorbistand, samlet set er der på denne konto et merforbrug på 0,287 mio. kr. Denne modsvares af mindreudgifter under andre af HR's puljer.

7 103 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Kompetencefonden Indmelding 3. FR: I 2. forventet regnskab blev der udregnet for meget budget til Frederiksbergs andel af kompetencefonden, som følge af en manglende skrivelse fra KL til Frederiksberg og København. Ved anvendelse af den nye skrivelse er Frederiksbergs finansieringsandel opgjort til at være 0,560 mio. kr. i 2013 og 1,102 mio. kr. i Dette giver anledning til en reducering af budgettet med 0,540 mio. kr. i 2013 og 1,011 mio. kr. i Budgetkorrektionen vedr bliver udmøntet i 1. forventet regnskab 2014.

8 104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Barselspuljen Indmelding 3. FR: Det skønnes at der i år vil blive brugt 23 mio. kr. på barselspuljen, der er lidt usikkerhed forbundet med skønnet idet udbetalingerne til de selvejende institutioner først falder i slutningen af året. Men i det ovenstående skøn er der taget udgangspunkt i et gns af de sidste to års udbetalinger til de selvejende institutioner. Da budgettet i 2013 på barselspuljen oprindeligt var 26,9 mio. kr.(korrigeret for lønreduktion i 1.FR) fås et skønnet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

9 107 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Flis og Lis Indmelding 3. FR: Der forventes følgende forskydninger i udgifter mellem 2013 og 2014: Analysekonto til FK LIS mv t.kr. og udviklingsudgifter FK LIS -300 t.kr. som følge af, at det prioriterede udviklingsområde for FK LIS, det specialiserede socialområde har måttet udsættes til 2014, da fagsystemet på området er i udbud, og data derfra tidligst vil foreligge i juni Grundet stillingsvakancer i Udvikling og Dokumentation har det ikke været muligt at indprioritere et andet fagområde. Konto til bidrag til FLIS -55 t.kr., da der i 2014 skal betales éngangsudgift til Kombit ud over det budgetterede årlige bidrag. Et eventuelt mindreforbrug vil blive søgt overført til 2014 ifb. med overførselssagen.

10 108 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 10 Politisk organisation Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal Indmelding 3. FR: Videooptagelsen er det nuværende mødesalssystem imødekommer pt. ikke borgernes og kommunalbestyrelsesmedlemmernes behov. Optagelserne vises ikke platformsuafhængigt - dvs. der er fx ikke mulighed for at streame optagelserne på ipad eller andre Apple-produkter. Endvidere er der pt. ikke mulighed for at søge i videooptagelserne på dagsordenspunkt og kommunalbestyrelsesmedlem. Da pc'erne ikke har kapacitet til at køre Windows 7, er der ligeledes behov for at udskifte disse pc'er med nye modeller. Endelig er der behov for en større tilgængelighed af strømstik til opladning af mobiler, ipads mv. under møderne. Forvaltningen igangsætter derfor en mindre modernisering af mødesalssystemet. Det betyder, at pc erne udskiftes til nyere modeller, samt at video på nettet bliver platformuafhængigt på bl.a. Apple-produkter. Dertil kommer forbedrede søgemuligheder på video-arkivet. Endelig vil der blive etableret strømstik ved hver plads til mobiltelefoner og ipad. Moderniseringen incl. pc'er og strømstik beløber sig til kr.

11 110 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Facility Management, udmøntning Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Forskydning fase af Facility Management projektet er i al væsentlighed gennemført. På den baggrund er der opnået en effektivisering på knap 1,3 mio. kr. Den samlede opnåede effektivisering på kr. i 2013 og på kr. i 2014 er fordelt på 8 projekter. Det drejer sig om: Den forudsatte besparelse var oprindeligt på 3 mio. kr., men blev nedskrevet til 1,5 mio. kr. ved at pege på kompenserende besparelser på 1,5 mio. kr. på overudmøntning af udbudspuljen. I 3 FR bliver den nedskrevet med yderligere 0,16 mio. kr. vedr. tilbageholdenhed på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

12 111 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 3. FR: Forskydning Flere byggeprojekter er allerede indmeldt forskudt (i forhold til det oprindeligt forudsatte) i 1. FR. og 2. FR. Der forventes dog yderligere mindreindtægter på byggesagsgebyrerne i Det skyldes, at tre projekter er blevet forsinkede/udskudt til 2014 eller 2015 og at et projekt er blevet billigere end forudsat. Konkret drejer det sig om: - tilbygning på Bernhard Bangs Alle (0,196 mio. kr.), som er rykket til facaderenovering, Søndermarken (0,25 mio. kr.), som er rykket til CBS Solbjerg (0,39 mio. kr.), som er rykket til KUBE, hvor den forventede byggesagsindtægt er faldet med 0,27 mio. kr. Modsat er der kommet fire ekstra byggesager på kr. Tilsammen giver de en merindtægt på 0,216 mio. kr. mere end oprindeligt forventet.

13 112 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Støttesagsgebyrer Indmelding 3. FR: 145 Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring Der forventes mindreindtægter på kr. i støttesagsgebyrer i Det skyldes, at støttesagsgebyret vedrørende plejeboligerne på Borgmester Fischers Vej først opkræves primo 2014, når det endelige byggeregnskab er gjort op. Mindreindtægten søges ikke tillægsbevilget, men overføres i stedet til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

14 113 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Grønne taghaver Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring Grønne taghaver er et udviklingsprojekt, som er finansieret af fondsstøtte fra R98. Projektets formål er at analysere, videreudvikle og konkretisere etablering af grønne taghaver på eksisterende bygninger som supplerende grønne opholdsarealer for beboere og brugere, kombineret med klimatilpasning i form af lokal afledning af regnvand (LAR) og energibesparende tiltag. Projektet afsluttes i 1. kvartal Indtægten på 1 mio. kr. fra R98 er kommet i Der er imidlertid brug for at overføre kr. til 2014 til trykning og formidling af projektets resultater. Beløbet søges ikke tillægsbevilget, men overføres i stedet til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

15 114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Frivilligberedskab Indmelding 3. FR: 0 0 Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring I 2013 forventes en merudgift på kr. og en tilsvarende merindtægt for enhedstimebetaling fra beredskabsstyrelsen vedr. frivilligberedskab. Vi kender ikke beløbet for de kommende år. Det søges i forventet regnskab så snart, det er kendt.

16 115 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Merudgifter til ledningsarbejde i forbindelse med metrobyggeri Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring I forbindelse med etablering af metro cityringens stationer på Frederiksberg har Metroselskabet haft udgifter til ledningsarbejde på brandvæsenets ledningsnet, som muligvis påfalder brandvæsenet at dække. Det drejer sig om op imod 1,1 mio. kr. Jævnfør beslutning i Ekspropriationskommissionen er der p.t. lagt op til, at brandvæsenet skal betale udgifterne vedr. Frederiksberg Station svarende til 0,6 mio. kr. Det er imidlertid uvist, om Metroselskabet vil anke kommissionens beslutning, og hvordan Frederiksberg Kommune vil forholde sig til afgørelsen. Derfor er der fortsat usikkerhed omkring udgiftens størrelse og hvornår udgiften falder. Den potentielle merudgift vil ikke kunne dækkes af Brandvæsenets driftsbudget i 2013 ej heller 2014, hvorfor udgiften søges tillægsbevilget, når den er kendt.

17 117 Titel: udvalg/akt.: Teknisk ændring af effektivisering Indmelding 3. FR: MAG BMU Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring I budget 2014 er der blandt andet vedtaget et effektiviseringsprojekt om et yderligere samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning omkring miljørådgivning. Ved en fejl er effektiviseringen lagt under By- og Miljøudvalget i stedet for under Magistraten, hvor effektiviseringen er. Derfor er der brug for en teknisk flytning af budgettet. Indholdet af effektiviseringen er uændret.

18 118 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Merindtægt på råden over vejareal Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring Der er merindtægter for Råden over vejareal på kr. I budget 2013 blev taksterne hævet. I den forbindelse var der en forventning om, at det ville medføre en reduktion (begrænsning) af brugen af vores vejareal. Det ser imidlertid ikke ud til at være sket. Vi kommer nu ind i vintermånederne, hvor brugen (ombygninger med mere) vil falde.

19 120 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset +14 puljer Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Forskydning Aktivitetsændring Der er forudsat en effektivisering på 0,86 mio. kr. ved at udnytte ledige lokaler på tværs af kommunen. Desuden er der forudsat en lignende effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt med halvårseffekt i 2013 ved at samle eksterne lejemål på rådhuset. Lokaleoptimeringen er imidlertid blevet sat på hold i forbindelse med planlægningen af, at det Sociale tilsyn flytter ind på Rådhuset. Huslejen fra det Sociale tilsyn på kr. i 2013 og på kr. fremadrettet udmønter delvist de negative puljer. Resten søges tillægsbevilget.

20 124C Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Projekt Fremskudt Sagsbehandling Indmelding 3. FR: Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen. I forbindelse med 1. forventet regnskab 2013 blev disse midler fordelt til relevante afdelinger og udvalg. Et eventuelt mindreforbrug i 2013 vil blive søgt overført til 2014 og 2015 i forbindelse med overførselssagen.

21 124D Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug vedr. KFS Indmelding 3. FR: I sommeren 2013 flyttede den fælleskommunale Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) til Frederiksberg inkl. en opsparing som videreføres til 2014 via overførselssagen. Overførslen forventes at beløbe sig til 1,1 mio. kr.

22 126 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Indmelding 3. FR: Budgetforligets forslag vedrørende bedre arbejdstidstilrettelæggelse er i 1. forventet regnskab blevet udmøntet på en række konkrete projekter. En mindre andel af puljen (391 t. kr. i 2013 stigende til 1142 t. kr.i 2014 ) er dog endnu ikke udmøntet. Hensigten var i 2. forventet regnskab at udmønte beløbet som opfølgning på en benchmark af arbejdstidstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, som KORA skal udføre. Denne benchmark fra KORA foreligger endnu ikke og forventes først færdig i foråret 2014, hvorfor de 391 t. kr ikke indhentes i år. Den manglende udmøntning flyttes derfor til SOU.

23 128 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug IT-afdelingen Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter It-afdelingen forventer et mindreforbrug på fællesudgifter i I forlængelse heraf fremme et ønske om at få mindreforbruget overført ifb. med overførselssagen i Mindreforbruget har sin begrundelse i tiden efter udbuddet af It-Service og ledelsesskiftet, som har betydet en forsinkelse i anvendelsen af midler til investeringer i vedligehold og videreudvikling af itinfrastrukturen, herunder af servere og netværk. It-afdelingen har ikke ressourcerne til fuldt ud at indhente denne forsinkelse i 2013, og har derfor behov for overførelse til 2014 for at sikre den planlagte vedligehold og videreudvikling.

24 129 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug vedr. kompetencemidler Indmelding 3. FR: BSC har fået midler fra den centrale pulje til komptenceudvikling., Desværre kan ikke alle midlerne anvendes i 2013, hvorfor kr. søges overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

25 130 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til imødekommelse af AT-påbud Indmelding 3. FR: , U , U , U Indtægter Der er i anlægssager i gang indenfor Puljen til imødekommelse af AT-påbud, heraf forventes 3 af sagerne af blive afsluttet i 2013 med mindreforbrug. Da alle projekterne afsluttes i 2013 tilgår mindreforbrugene kassen. Projektet vedr. Fælleshus Nordens Plads udviser et mindreforbrug på 149 t.kr. idet arbejderne har vist sig mindre omfattende end først antaget. I projektet vedr. Indeklima i undervisning, Skolen p å La Cour vej forventes et mindreforbrug på t.kr., fordi det har vist sig at indeklimaet kan forbedres via mindre omfattende arbejder end først antaget. Projektet vedr. Klub Norden - Lydregulering udviser et mindreforbrug på 384 t.kr. Denne sag startede som et AT-påbud og da det viste sig at udbedringen havde et væsentligt omfang blev der oprettet en anlægssag på Undervisningsudvalget til etablering af akustiklofter. Samlet set er der således afsat ca. 4 mio. kr. til projektet. Projektet under Undervisningsudvalget afsluttes i år, og det forventes at budget og forbrug balancerer på den sag, mens restbeløbet på ATsagen ikke anvendes og i stedet tilgår kassen.

26 131 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster Indmelding 3. FR: , U , U , U Der er i 2013 tre igangværende skimmelsager med budget på i alt 1,6 mio. kr. To af projekterne, det ene vedrører Bakkehusmuseet og det anden vedrører Kedelhallen, forventes begge afsluttet med mindreforbrug i Mindreforbrugene er på hhv. 100 t.kr. og 195 t.kr. og skyldes, at det har været mindre omfattende at udbedre skaderne en oprindeligt forudsat. Idet projekterne afsluttes i 2013 tilgår mindreforbrugene kassen. Udover de konkrete projekter er der et restbudget på 2,0 mio. kr. på skimmelpuljen, som ikke er udmøntet endnu. Det forventes ikke at der kommer yderligere forbrug, men idet der altid kan komme sager, som skal udbedres med kort varsel, søges mindreforbruget ikke tillægsbevilget.

27 132 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til rådhusarbejder, Udskiftning af faldstammer Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Puljen til rådhusarbejder er i 2013 disponeret til udskiftning af faldstammer på rådhuset. Der er således bevilget 4,6 mio. kr. til projektet, hvoraf de 3,3 mio. kr. er budgetlagt i Projektet er i gang og forløber som forventet. Der forskydes imidlertid budget på 240 t.kr. til 2014, da det har været et ønske fra forvaltningen at faldstammerne i østsiden af rådhuset først renoveres i 2014 grundet det forestående kommunalvalget.

28 133 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme, Storm Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Projektet på Storm Petersensvej, som i alt har et budget på 775 t.kr., har været mere omfattende end oprindeligt forudsat og udviser derfor et merforbrrug på 192 t.kr. Projektet er afsluttet og idet bevillingen er overskredet vil merforbruget blive regnskabsforklaret i forbindelse med det endelige regnskab for 2013.

29 139 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Flytning mellem talegenkendelse og intranet Indmelding 3. FR: , U , U 627 Der skal flyttes 0,627 mio. kr. fra projektet Intranet til projektet Talegenkendelse i 2014 jævnfør beslutning i Direktionen den 24. september Begge projekter er en del af digitaliseringsplan 2012, og det skønnes, at der på projektet Intranet vil komme en mindreudgift, som kan dække et merforbrug på 0,627 mio. kr. vedr. projektet talegenkendelse. Merforbruget vedr. talegenkendelse skyldes, at der skal bruges flere midler på produktionstab og frikøb af medarbejdere end oprindeligt forudsat.

30 141 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Uudmøntede puljer Indmelding 3. FR: Der er samlet set 0,2 mio. kr. i restbudget vedr. overudmøntning på administrative effektiviseringer i budget 2013 og et mindreforbrug på pulje til indkøb af grøn strøm.

31 143 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2011 Indmelding 3. FR: , U , U Der overføres -0,050 mio. kr. fra 2013 til 2014 vedr. Digitaliseringsplan Det vedrører forskydninger på de 2 følgende projekter: -Dels projektet Digital pladsanvisning, hvor der i 2. forventet regnskab blev overført 0,650 mio. kr til 2014 ud af et budget på 1,000 mio. kr. Men mod forventning er der blevet godkendt overtagelsesprøve i 2013, som gør at der kommer til at mangle 0,400 mio. kr. i Disse skal derfor overføres fra 2014 til Herudover overføres der 0,350 mio. kr vedr. projektet Integration mellem edoc og Care, dette skyldes at der i efteråret 2013 er udviklet en snitflade mellem edoc og KMD Care, som i øjeblikket testes i udvalgte kommuner. Frederiksberg Kommune afventer resultater fra pilotkommunerne og ved positivt udkast forventes snitfladen implementeret i Derudover er der nogle mindre afvigelser på nogle af de øvrige projekter, som samlet går i nul.

32 144 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2012 Indmelding 3. FR: , U , U , U , U Der bliver overført 2,482 mio. kr. i anlæg fra vedr. Digitaliseringsplan Det vedrører følgende projekter: -Robotstøvsugere; der overføres 1,330 mio. kr til 2014 ud af et budget på 1,430 mio. kr., da projektet afventer det store udbud af rengøring på plejeinstitutionerne, hvor selvkørende støvsugere forventes at blive en del af udbuddet. -Intranet der overføres 0,115 mio. kr. ud af et budget i 2013 på 0,685 mio. kr. Der afventer beslutning om resterende projektelementer. -Talegenkendelse der overføres 1,000 mio. kr. til 2014 ud af et budget i 2013 på 2,418 mio. kr. Dette skyldes at områderne først bliver kompenseret for frikøb/produktionstab, når samtlige 68 brugere har fået installeret talegenkendelse, hvilket sker primo januar Digital post; der overføres 0,037 mio. kr til 2014 ud af et budget i 2013 på 0,231 mio.kr.

33 145 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2013 Indmelding 3. FR: , U , U , U , U , U , U , U , U Der bliver overført 3,224 mio. kr. i anlæg fra vedr. Digitaliseringsplan Heraf vedrører en overførsel på 0,130 mio. kr. en investeringspulje, som skal anvendes til implementeringsstøtte til digitaliseringsplan 2013 i år Herudover bliver der overført anlægsmidler til 2014 vedr. følgende projekter: -ESDH strategi; Der overføres 0,340 mio. kr til 2014 ud af et budget på 0,500 mio. kr i 2013, dette skyldes problemer med at få en kvalificeret erstatning for projektleder, som fik andet job i kommunen. Projektet er nu i fuld gang. -Optimeret IT-arkitektur; Der overføres 0,700 mio. kr. ud af et budget på 1,000 mio. kr. i 2013, dette skyldes Skyldes at udbud har taget længere tid end forventet. -Strategi for IT-arbejdspladser; Der overføres 0,100 mio. kr. ud af et budget på 0,200 mio. kr. i 2013 Skyldes personale omrokeringer som følge af projektleder, der stoppede på ESDHstrategien samt øget kvalitet i projektet. -BYOD (Bring your own device); Der overføres 0,250 mio. kr. ud af et budget på 0,250 mio i 2013, hvilket skyldes at man afventer IT-afdelingens omlægning af IT-infrastruktur, hvilket sker i forået Børneintranet; Der overføres 1,085 mio. kr. ud af et 2013 budget på 1,145 mio. kr., dette skyldes at udbud har taget længere tid end forventet, og projektet derfor ikke er nået så langt som forventet. -Vagtplanlægning i dagtilbud; Der overføres 0,419 mio. kr. ud af et 2013 budget på 0,670 mio. kr, dette skyldes at systemet kun kan nå at blive udrullet til pilotinstitutionerne, og kommer derfor først rigtigt i drift i 2014, bla. pga. travlhed hos leverandøren, hvilket har påvirket kursusafholdelsen. -IT temadage; hele budget 2013 på 0,200 mio. kr. overføres til 2014, så det kan

34 146 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Udviklingsmidler til bedre arbejdstidstilrettelæggelse Indmelding 3. FR: I 2013 har HR haft et budget på 0,427 mio. kr. til understøtning af projektet "bedre arbejdstidstilrettelæggelse". Heraf vil 0,130 mio. kr. søgt overført til 2014 i forbindelse med overførselssagen.

35 147 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Udmøntning af forskydningspulje Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Ved 2. FR eksisterede stadig en udfordring i forhold til at finde anlægsprojekter i 2013, som kan forskydes til 2014 for i alt 14,7 mio. kr. Disse er nu identificeret og derfor nulstilles puljen.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

Magistraten POL neutral

Magistraten POL neutral skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Magistraten (inkl. modposter på andre

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp.

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp. skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013

Bilag 4j. Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Bilag 4j. af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab 2013 Jf. styringsreglerne skal omplaceringer mellem aktiviteter forelægges udvalget mens omplaceringer mellem opgaver foretages administrativt.

Læs mere

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere