Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1"

Transkript

1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk. 1, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 134 a, stk. 1: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, som gælder såvel i ubelæsset stand som i belæsset stand. Stk. 2. For så vidt angår transport af udeleligt gods, som medfører overskridelse af en eller flere af reglerne i denne bekendtgørelse, og som udføres med køretøjer, herunder blokvogne, og vogntog, henvises til regler i bekendtgørelse om særtransport. Det samme gælder for kørsel med ubelæssede blokvogne, mobilkraner og store påhængsredskaber. Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Alternative brændstoffer: Brændstoffer eller energikilder, som helt eller delvist erstatter fossile oliekilder i energiforsyningen til transport, og som har potentiale til at bidrage til dekarboniseringen af transporten og forbedre miljøpræstationerne i transportsektoren. De alternative brændstoffer er oplistet i Bilag 1. 2) Køretøj, der bruger alternative brændstoffer: Et motorkøretøj, som er godkendt i henhold til direktiv 2007/46/EF, og som helt eller delvist drives af et alternativt brændstof, der fremgår af Bilag 1. 3) Intermodal transport: a) kombineret transport, jf. artikel 1 i Rådets direktiv 92/106/EØF, der anvendes til transport af en eller flere containere eller veksellad med en samlet længde på op til 45 fod, eller b) transport ad vandvejen af en eller flere containere eller veksellad med en samlet længde på op til 45 fod, forudsat at den kørte vejstrækning, der indgår som første eller sidste led, ikke overstiger 150 km på Unionens område. Den ovenfor nævnte afstand på 150 km kan overskrides for at nå frem til den nærmeste egnede transportterminal for de planlagte ydelser, når der er tale om: 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i national trafik for visse køretøjer i brug i Fællesskabet, EU- Tidende 2015, nr. L115, s. 1. Bekendtgørelsens 3, stk. 2 og 22, stk. 2, nr. 9 har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsproceduredirektivet).

2 2 i) vogntog, der består af 2-akslet bil med tilkoblet 3-akslet sættevogn eller vogntog, der består af 3-akslet lastbil og 2- eller 3-akslet sættevogn med faktisk totalvægt på indtil kg, eller ii) vogntog, der består af 2-akslet bil med 3-akslet sættevogn, som i forbindelse med intermodal transport transporterer en eller flere containere eller et eller flere veksellad med en samlet længde på op til 45 fod og med faktisk totalvægt på indtil kg, eller vogntog, der består af 3-akslet bil med 2- eller 3-akslet sættevogn, som i forbindelse med intermodal transport transporterer en eller flere containere eller et eller flere veksellad med en samlet længde på op til 45 fod og med en faktisk totalvægt på indtil kg, i tilfælde hvor den relevante medlemsstat tillader sådanne afstande. For intermodal transport kan den nærmest egnede transportterminal, der leverer en ydelse, ligge i en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen blev lastet eller losset. 4) Afskiber: En retlig enhed eller en fysisk eller juridisk person, der er anført på konnossementet eller på et tilsvarende transportdokument, f.eks. et gennemgangskonnossement, som afskiber og/eller i hvis navn eller på hvis vegne, der er indgået en transportkontrakt med transportvirksomheden. 5) Temperaturkontrolleret opbygning: En fast eller aftagelig opbygning, der er specielt udstyret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur, og hvis sidevægges tykkelse inklusive isolering mindst udgør 45 mm. 6) Vejvenlig affjedring: Luftaffjedring eller tilsvarende affjedring som fastlagt i direktiv 96/53/EF, bilag II. 7) International trafik: Transport, der foregår i såvel Danmark som i et andet land. Et sættevogntog er dog i international trafik, når blot sættevognen er det. Kapitel 2 Køretøjers bredde 3. Et køretøj må ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog 4. Stk. 2. Påhængskøretøj til motorcykel må dog ikke have en større bredde end 1,30 m. Stk. 3. På trehjulet vareknallert må godset ikke rage ud over ladets sider. Stk. 4. Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må endvidere ikke have en bredde, der overstiger den trækkende bils bredde med mere end 0,35 m i hver side. Stk. 5. Kørsel med et køretøj, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling så udragende dele kan afmonteres eller slås ind, må kun finde sted med sådanne dele i transportstilling. Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 finder dog ikke anvendelse: 1) ved passage eller krydsning af vej eller i lignende tilfælde, hvor vej kun benyttes i ubetydeligt omfang, og 2) ved kørsel på vej, hvorunder køretøjet udfører en arbejdsfunktion. 4. Ved kørsel med løst læsset hø, halm eller utærsket sæd eller med motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-, skovbrugs- eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,30 m, hvis der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Reglerne i 3, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse på den i 1. og 2. pkt. nævnte kørsel. Stk. 2. Traktor og traktorpåhængsvogn må have en bredde på indtil 3,00 m, hvis breddens overskridelse af 2,55 m alene skyldes hjulmontering samt hjulafskærmning. En sådan traktor eller traktorpåhængsvogn må kun benyttes til kørsel mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har køretøjerne i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Traktoren og traktorpåhængsvognen må endvidere køre til og fra syn. Stk. 3. Politiet kan forbyde den i stk. 1 og stk. 2 nævnte kørsel, når særlige forhold taler derfor. Stk. 4. Et køretøj med temperaturkontrolleret opbygning må have en bredde på indtil 2,60 m. Stk. 5. En sneplov må have en bredde på indtil 3,50 m. Stk. 6. Redningsberedskabet må transportere en redningsbåd på indtil 3,30 m bredde på påhængsvogn, som kobles efter terrængående bil, uanset, at 3, stk. 4, ikke er opfyldt.

3 3 Stk. 7. Traktor og motorredskab må trække ubelæsset traktorpåhængsvogn opbygget som buffertank mellem mark og avlsgård med en bredde på indtil 3,30 m. 5. En bil eller et vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, skal kunne vende inden for en vendecirkel med en ydre radius på 12,50 m og en indre radius på 5,30 m, jf. dog 39, stk. 2, nr. 1. Stk. 2. For bil eller vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, gælder endvidere, at når køretøjet kører tangentielt ind i den cirkel, der er omtalt i stk. 1, må ingen del bevæge sig uden for tangenten med mere end 0,60 m. 6. Bredden af et køretøj eller læs måles over de længst udragende dele med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer. 7. Ved kørsel med bredt køretøj eller læs på smal vej skal der udvises særlig agtpågivenhed over for den øvrige færdsel. Det bredere køretøj skal om nødvendigt standse så langt til højre som muligt og lade andre køretøjer passere. Stk. 2. Ved kørsel med redskab, hvis bredde overstiger 2,55 m, jf. 4, skal der på den del af redskabet, der er nærmest vejmidten, anbringes en tydelig afmærkning op til 1,0 m højde, hvis denne del af redskabet har en højde på mindre end 1,0 m. Kapitel 3 Køretøjers længde 8. Et motordrevet køretøj må ikke have en længde, der overstiger 12,00 m, jf. dog 9. Stk. 2. En påhængsvogn til bil må ikke have en længde, der overstiger 12,00 m, jf. dog 39, stk. 2, nr. 2. Stk. 3. Et påhængskøretøj til en motorcykel må ikke have en længde, der overstiger 2,50 m. Stk. 4. På trehjulet vareknallert må godset ikke rage ud over køretøjets for- eller bagende. 9. En bus med to aksler må ikke have en længde, der overstiger 13,50 m. Stk. 2. En bus med flere end to aksler må ikke have en længde, der overstiger 15,00 m. Stk. 3. Ved anvendelse af en bus med en længde på over 12,00 m til lokal eller regional rutekørsel, jf. trafikselskabslovens bestemmelser herom, kræves forudgående tilladelse fra vejmyndigheden. Stk. 4. En ledbus må ikke have en længde, der overstiger 18,75 m. 10. Et vogntog, som består af en bil med sættevogn, må ikke have en længde, der overstiger 16,50 m, jf. dog stk. 4. Stk. 2. For sættevogn må afstanden mellem hovedboltens akse og sættevognens bagende ikke overstige 12,00 m, og den vandrette afstand (radius) mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende må ikke overstige 2,04 m, jf. dog 39, stk. 3. Stk. 3. Elektroinstallatørvirksomheder og producenter af master eller flagstænger kan på bil med sættevogn lade transportere master eller flagstænger af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22,00 m. Stk. 4. Vogntog, som består af en bil med sættevogn, der forsynet med container eller veksellad med en længde på 45 fod, må have en længde, der ikke overstiger 16,65 m, forudsat at vejtransporten af den pågældende container eller veksellad indgår i intermodal transport. 11. Andre vogntog end bil med sættevogn må ikke have en længde, der overstiger 18,75 m, jf. dog stk Stk. 2. For vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, gælder: 1) Den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt må ikke overstige 16,40 m, jf. dog 39, stk. 2, nr. 3, 2) Den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag førerhuset til påhængsvognens bageste punkt minus afstanden mellem bilens bagende og påhængsvognens forende må ikke overstige 15,65 m, jf. dog 39, stk. 2, nr. 4. Dette gælder dog ikke vogntog særligt indrettet til autotransport.

4 4 Stk. 3. Elektroinstallatørvirksomheder, producenter af master og flagstænger kan på bil med påhængsvogn lade transportere master eller flagstænger af en sådan længde, at vogntoget i belæsset stand har en længde på indtil 22,00 m. Stk. 4. Påhængsvogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og hvor vogntoget er opbygget specielt til transport af køretøjer (autotransporter), må have en samlet længde på indtil 20,75 m i belæsset stand, under forudsætning af, at 1) der alene transporteres køretøjer, 2) transporten er afskærmet bagtil mod underkøring med en afskærmning, der er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran det bageste punkt på transporten, og 3) afskærmningen udgøres af et af de køretøjer, vogntoget er belæsset med, eller af anden afskærmning, der er minimum 0,10 m høj. Stk. 5. For vogntog, der består af traktor og en eller to påhængsvogne, eller traktor og en påhængsvogn og et påhængsredskab, hvis bredde ikke overskrider 3,0 m, må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, hvis der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og hvis den samlede ladlængde ikke overstiger 15,65 m. Stk. 6. For vogntog, der består af traktor eller motorredskab med ét påhængskøretøj, må længden ikke overstige 22,00 m. Længden må dog kun overstige 18,75 m, hvis der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har vogntoget i fælleseje, eller mellem maskinstationer og dennes kunder, og hvis der transporteres et arbejdsredskab, som er tilknyttet det trækkende køretøjs funktion. Stk. 7. Vogntog, der består af mejetærsker eller skårlægger og påhængskøretøj, belæsset med skærebord, må have en længde, der ikke overstiger 25,00 m hvis der på påhængskøretøjet 1) er minimum to aksler, 2) tvangsstyring på alle aksler, og 3) kørsel sker i henhold til stk. 6, 2. pkt. 12. Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst fremefter og bagud, ved sammenkoblede køretøjer under fuld udstrækning af koblingen, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, jf. dog stk. 4. Stk. 2. Afstanden mellem bagkant af trækkende bil og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2,00 m. Stk. 3. Bagmonteret gaffeltruck (medbringertruck) betragtes som gods. På lastbil, vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller vogntog bestående af lastbil og sættevogn, må transporteres én bagmonteret medbringertruck, som skal være monteret efter fabrikanten af medbringertruckens anvisninger. Under transporten skal følgende vilkår være opfyldt: 1) Der skal være afskærmning bagtil mod underkøring med en afskærmning efter reglerne i detailforskrifter for køretøjer, som er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran medbringertruckens bageste punkt. Hvis højden målt fra vejbanen til underkant af truckens bageste punkt ikke overstiger 0,55 m målt ved køretøjets eller vogntogets tjenestevægt og med eventuel bogie sænket, opfylder medbringertrucken kravene til afskærmning bagtil. 2) Medbringertrucken skal være: a) i transportstilling (bageste hjul skal vende på tværs af kørselsretningen), b) forsynet med refleks og refleksplanke efter reglerne for det transporterende køretøj, og c) forsynet med lygter til markering og signalgivning, som er tilsluttet det transporterende køretøjs lygter. 3) Medbringertruckens afmærkningslygte må ikke anvendes, og afmærkning for langsomt køretøj (rød, reflekterende trekant) skal være afmonteret eller tildækket. Stk. 4. Ved måling af længde, jf. stk. 1, ses bort fra medbringertruck, der ikke rager længere bagud end 1,50 m. Kapitel 4 Køretøjers højde

5 5 13. Et køretøj må ikke have større højde end 4,00 m. Stk. 2. Uanset køretøjets højde har føreren efter færdselslovens 84, stk. 2, pligt til ved kørsel under viadukter, ledninger og lignende at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe. 14. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op, med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer. Kapitel 5 Køretøjers akseltryk 15. Motordrevet køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, hvis det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger kg. Stk. 2. Motordrevet køretøj, hvor drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejvenlig affjedring, må have et drivakseltryk, der ikke overstiger kg. Stk. 3. På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på to aksler ikke overstige 1) kg, hvis afstanden mellem de to aksler er under 2,00 m, men mindst 1,30 m, og drivakslen samtidig er forsynet med tvillingemonterede dæk og a) vejvenlig affjedring eller b) den enkelte aksels faktiske akseltryk ikke overstiger kg, 2) kg hvis afstanden mellem de 2 aksler er under 1,80 m, men mindst 1,30 m, 3) kg, hvis den indbyrdes afstand er under 1,30 m, men mindst 1,00 m. 4) kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,00 m. Stk. 4. På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige kg. Hvis blot en af de indbyrdes afstande er mindre end 1,30 m, må det samlede akseltryk ikke overstige kg. Stk. 5. Ved beregningen af akseltrykket anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel. Stk. 6. For motordrevet køretøj med styrende hjul skal mindst 20 pct., for motorcykel og knallert dog 25 pct., af køretøjets faktiske totalvægt hvile på køretøjets styrende hjul. På bil skal de 20 pct. hvile på de styrende forhjul. 16. Påhængskøretøj, der er koblet til motordrevet køretøj, og som er forsynet med hjul med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, hvis det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel (akseltrykket), overstiger kg. Stk. 2. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på to aksler ikke overstige: 1) kg, hvis afstanden mellem de to aksler er under 1,80 m, men mindst 1,30 m, 2) kg, hvis den nævnte afstand er under 1,30 m, men mindst 1,00 m, og 3) kg, hvis den nævnte afstand er under 1,00 m. Stk. 3. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige kg. Akseltrykket må dog ikke overstige: 1) kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m, men mindst 1,00 m, og 2) kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,00 m. Stk. 4. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på fire aksler eller flere ikke overstige: 1) kg, dog 2) kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m. Stk. 5. Ved beregningen af akseltrykket i andre akselgrupper end nævnt i stk. 2 og 3 anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel. 17. For sættevogn og påhængsredskab med hovedbolt må det samlede akseltryk ikke overstige kg. 18. Køretøjer, der er forsynet med valser, må ikke køre på vej, hvis trykket på berøringsfladen mellem valse og vejbane overstiger 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.

6 6 Stk. 2. Er valsens yderdiameter mindre end 0,50 m, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem den faktiske diameter og en diameter på 0,50 m. 19. For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må trykket på en løberulle ikke overstige kg. Stk. 2. Er bæltets bredde mindre end 0,35 m nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og en bredde på 0,35 m. 20. Et registreret eller godkendt køretøj må ikke belastes til større akseltryk, end det er registreret eller godkendt til. Er køretøjet hverken godkendt eller registreret, må det ikke belastes med større aksel- eller bæltetryk end de af køretøjsfabrikanten teknisk tilladte. 21. Politiet kan efter forhandling med vedkommende vejmyndighed eller brobestyrelse tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte akseltryk ved slæbning af havarerede køretøjer. Kapitel 6 Køretøjers totalvægt 22. Køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, hvis køretøjets faktiske totalvægt overstiger summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjer, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Den faktiske totalvægt må ikke overstige: 1) for motordrevet køretøj med to aksler, undtagen bus: kg, 2) for bil med to aksler, som bruger alternative brændstoffer, jf. bilag 1, undtagen bus: kg, forhøjet med den ekstra vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi, dog højst kg, 3) for bus med to aksler: kg, 4) for motordrevet køretøj med tre aksler: ledbus kg, andre køretøjer kg, dog kg, hvis køretøjets drivaksel har tvillingmonterede dæk, og a) har vejvenlig affjedring, eller b) ingen af køretøjets akseltryk overstiger kg, 5) For bil efter nr. 4 forhøjes den tilladte totalvægt med den ekstra vægt, som kræves til den alternative brændstofteknologi, jf. Bilag 1, med op til kg. 6) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: kg, hvis afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 6,40 m eller mere, eller hvis de to forreste aksler er styrende, og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere. For andre motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler dog kg, og for ledbus kg, 7) For påhængskøretøj til bil, bortset fra påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, med tre eller flere aksler: kg, 8) for påhængskøretøj til bil, bortset fra påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste er styrende og med en afstand på under 1,80 m, eller hvor bogien bagtil har et samlet tilladt akseltryk på højst 70 pct. af tilladt totalvægt: kg, 9) for påhængskøretøj til motorcykel: 200 kg, 10) for vogntog med syv eller flere aksler, der består af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: kg, 11) for vogntog med seks aksler, der består af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: kg, og 12) for andre vogntog: kg. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for sættevogne og påhængskøretøjer med hovedbolt eller stiv trækstang. For sådanne køretøjer anvendes alene reglerne om akseltryk samt reglerne om faktisk totalvægt for vogntog. Stk. 4. Ved beregningen af totalvægten anses to aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel. Stk. 5. I sættevogntog med fem eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 2,50 m. Afstanden skal dog være mindst 3,00 m, hvis sættevognen har tre aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,10 m.

7 7 Stk. 6. I sættevogntog med en faktisk totalvægt på mere end kg, skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 3,00 m. Stk. 7. I vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn må afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængsvognens forreste aksel ikke være mindre end 3,00 m, jf. dog 39, stk. 2, nr. 3. Stk. 8. I vogntog, der består af lastbil med påhængskøretøj med stiv trækstang eller lastbil og sættevogn, med en samlet faktisk totalvægt på mere end kg, må afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængskøretøjets forreste aksel ikke være mindre end 4,00 m. 23. For påhængskøretøjer, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på ikke over kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige: 1) den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og 2) 50 pct. af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse. Stk. 2. For påhængskøretøjer, der er forsynet med driftsbremse, og trækkes af terrængående biler, som defineret i direktiv 2007/46/EF, er den maksimalt tilladte totalvægt, dog 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede akseltryk, må ikke overstige kg. 24. For registreringspligtigt påhængskøretøj, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt. Stk. 2. Ved vogntogets faktiske totalvægt skal mindst 20 pct. hvile på bilens drivende hjul. 25. For påhængskøretøj, der trækkes af motorcykel eller knallert, må den faktiske totalvægt ikke overstige 50 pct. af motorcyklens henholdsvis knallertens egenvægt. 26. I vogntog, der trækkes af registreringspligtig traktor, skal mindst 20 pct. af vogntogets faktiske totalvægt hvile på traktorens drivhjul. Stk. 2. Af vogntogets faktiske totalvægt skal endvidere mindst 50 pct. hvile på de bremsende hjul. Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for vogntog med ikke-registreringspligtige påhængsredskaber. 27. I vogntog, der trækkes af en ikke-registreringspligtig traktor eller af et motorredskab skal mindst 50 pct. af vogntogets faktiske totalvægt hvile på de bremsende hjul. 28. I vogntog med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over kg, må påhængsredskabets vægt for påhængsredskab med hovedbolt eller stiv trækstang dog det samlede akseltryk ikke overstige det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsredskabet er forsynet med bremser. 29. Køretøjer, der er forsynet med valser, må ikke køre på vej, hvis køretøjets eller vogntogets faktiske totalvægt overstiger kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,20 m, hvormed afstanden mellem køretøjets eller vogntogets første og sidste aksel overstiger 2,50 m. 30. For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må vægten ikke overstige kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, og totalvægten må ikke overstige kg. 31. Et køretøj eller et vogntog må ikke belastes med større vægt, herunder vogntogsvægt, end det er registreret eller godkendt til. Er køretøjet hverken godkendt eller registreret, må det i øvrigt ikke belastes med større vægt end den af køretøjsfabrikanten teknisk tilladte. Stk. 2. For vogntog må den faktiske vægt endvidere ikke overstige summen af køretøjernes registrerede eller godkendte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede registrerede eller godkendte akseltryk. Hvis et køretøj, som indgår i et vogntog, ikke er registreret eller godkendt, anvendes i stedet køretøjsfabrikantens tekniske tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede registerrede eller godkendte akseltryk.

8 8 Stk. 3. Tilladt vægt efter stk. 2 kan dog ikke medføre fravigelse af de grænser for totalvægt, som i øvrigt fremgår af denne bekendtgørelse. 32. Politiet kan efter forhandling med vedkommende vejmyndighed tillade redningskorps og lignende at fravige reglerne om største tilladte totalvægt ved slæbning af havarerede køretøjer. Kapitel 7 International trafik 33. Bil i international trafik må have et drivakseltryk på indtil kg, uanset betingelserne i 15, stk. 2, om tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring ikke er opfyldt. Stk. 2. Bil med tre aksler, bortset fra ledbus, i international trafik må have en faktisk totalvægt på indtil kg, uanset betingelserne i 22, stk. 2, nr. 2, om tvillingmonterede dæk, vejvenlig affjedring eller akseltryk ikke er opfyldt. Kapitel 8 Afskiber 34. Ved transport i international trafik af container og veksellad skal afskiberen udstede en erklæring om vægten af den container eller det veksellad, der transporteres, til den transportvirksomhed, der varetager transporten af containeren eller vekselladet. Stk. 2. Transportvirksomheden giver føreren af transporten adgang til alt relevant dokumentation fremlagt af afskiberen. Kapitel 9 Dispensation og klageadgang Dispensation 35. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området. Klageadgang 36. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter. Kapitel 10 Straf 37. Overtrædelse af 3, stk. 1-5, 4, stk. 1, 2. og 3. pkt., 5, 7-11, 12, stk. 2-3, 13, stk. 1, 15, stk. 1-4 og stk. 6, 16, stk. 1-4, 17-20, 22, stk. 1, 2, og 5-8, 23-25, 26, stk. 1 og 2, 27 31, 33 og 34, straffes med bøde. Det samme gælder kørsel i strid med forbud efter 4, stk. 3. Ligeledes straffes med bøde afskiberen og transportvirksomheden, når de i 34 nævnte oplysninger

9 9 mangler eller er fejlagtige og køretøjets eller vogntogets akseltryk eller vægte overskrider bestemmelserne i kapitel 5 og 6. Stk. 2. Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse i henhold til 21 og 32 straffes efter færdselslovens 118, stk. 1, nr. 2, med bøde. Stk. 3. For overtrædelse af kapitlerne 5, 6 og 7, samt for overtrædelse af overgangsbestemmelserne, kan der efter færdselslovens 118, stk. 9, pålægges ejeren eller brugeren af køretøjet bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Stk. 4. Overtrædelse af en tilladelse givet af en vejmyndighed i henhold til 9, stk. 3, straffes med bøde. Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 11 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk træder i kraft den 7. maj Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, ophæves. 39. Påhængskøretøj med stiv trækstang og tre aksler med indbyrdes afstand på mindst 1,00 m må have et samlet akseltryk, som ikke overstiger kg, hvis køretøjet er registreret inden den 1. august Stk. 2. Følgende køretøjer, der er registreret inden den 15. september 1997, og vogntog, hvor mindst et af køretøjerne er registreret inden den 15. september 1997, kan fortsat anvendes: 1) Biler og vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, og bilen eller vogntoget ikke opfylder bestemmelsen i 5, stk. 1. 2) Påhængsvogne til biler, hvor påhængsvognen ikke opfylder bestemmelsen i 8, stk. 2, forudsat påhængsvognens tilladte totalvægt overstiger kg. 3) Vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelserne i 11, stk. 2, nr. 1 og 21, stk. 7. 4) Vogntog, der består af lastbil med påhængsvogn, og som ikke opfylder bestemmelsen i 11, stk. 2, nr. 2, forudsat summen af lastbilens og påhængsvognens udvendige ladlængde (bag ved førerhuset) ikke overstiger 15,65 m. Stk. 3. Sættevogne, der er registreret inden den 28. november 1989, og som ikke opfylder bestemmelsen i 10, stk. 2, kan fortsat anvendes, forudsat sættevognens længde ikke overstiger 13,60 m. Trafik- og Byggestyrelsen, den Carsten Falk Hansen / Stefan Søsted

10 10 Nederst på formularen Bilag 1 Alternative brændstoffer: a) Elektricitet forbrugt i alle typer elektriske køretøjer. b) Brint. c) Naturgas, herunder biomethan, i gasform (komprimeret naturgas CNG) og flydende form (flydende naturgas LNG). d) Flydende gas (LPG). e) Mekanisk energi fra lagring i køretøjet/ kilder i køretøjet, inklusive overskydende varme.

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

10761/14 av/bbi/gm/sol/la/mc 1 DGE 2 A

10761/14 av/bbi/gm/sol/la/mc 1 DGE 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) 10761/14 Interinstitutionel sag: 2013/0105 (COD) TRANS 310 CODEC 1462 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK

TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK - PR. MAJ 2018 På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på køretøjstyper og vogntogskombinationer, i forbindelse de aktuelle totalvægte der er gældende pr. 1.

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011).

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011). Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med landbrugskøretøjer Omkring lygter, reflekser mv. på traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer henvises til Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

3. Vægt og dimensioner

3. Vægt og dimensioner 76 3.01.001 Generelle bestemmelser 76 3.01.010 Motordrevet køretøj 77 3.02 Højde, bredde og længde 97 3.02.001 Generelle bestemmelser 97 3.02.010 Motordrevet køretøj 101 Januar 2018 Side 75 3.01.001 Generelle

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) 1.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) 1. Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS2060103-00413 Dato: 1. december 2016 Høringsnotat Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014

Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014 Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014 På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på mulige køretøj- og vogntogstyper i forbindelse med de forhøjede totalvægte der er gældende pr.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Hvad er en traktor? Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 Udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 I medfør af 43, stk. 10, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr BEK nr 1595 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Udkast. til. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Udkast til Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.5.2015 L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/719 af 29. april 2015 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 265 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 265 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 265 Offentligt Bilag 1 til TRU Alm. del svar på spørgsmål 265. Kommunernes Landsforenings Høringssvar. Fra: Nikolaj Sveistrup [mailto:nis@kl.dk]

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1

Udkast. til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1 Udkast til Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1 I medfør af 1 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23.

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen BEK nr 295 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E Bekendtgørelse om Parkering i Faxe Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Parkering på veje og parkeringspladser...4 3 Lastbilparkering...4 4 Parkering langs fortov...4

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om særtransport 1)

Bekendtgørelse om særtransport 1) BEK nr 1328 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-51 Senere ændringer til

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1)

Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1) BEK nr 283 af 27/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-5822 Senere ændringer

Læs mere

Faktuelt notat om modulvogntog

Faktuelt notat om modulvogntog Trafikudvalget L 35 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Færdselsstyrelsen Dato: 7. november 2006 J. nr.: 2006-5020-33 Faktuelt notat om modulvogntog og om foreslåede krav til modulvogntog Modulvogntog er

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1)

Udkast til. Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1) Udkast til Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler 1) I medfør af 2 i lov nr. xxx af [dato] om infrastruktur for alternative

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996L0053 DA 26.05.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 96/53/EG af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største

Læs mere

BEK nr 57 af 25/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019

BEK nr 57 af 25/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 BEK nr 57 af 25/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-6159 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1)

Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1) Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1) I medfør af 18, stk. 1, 20 og 22 i stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret ved lov nr. 582 af 24. juni 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) BEK nr 976 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060302-00066

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996L0053 DA 09.03.2002 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 96/53/EG af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer Dato 6. april 2017 Sagsbehandler Henrik Clemmensen Mail hecl@vd.dk Telefon +45 7244 3131 Dokument 16/16576-1 Side 1/5 Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) BEK nr 434 af 29/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060100-00020 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport I bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere