Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april 2016."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 5/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævner afgjorde i april Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Påbud om at sikre at ansatte der løfter bagage i en lufthavn bruger tekniske hjælpemidler sendt tilbage til Arbejdstilsynet... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af frugt- og grøntkasser i en dagligvarebutik kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt... 3 Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med løft af 25 kg kemidunke planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt... 6 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at gennemføre støjmålinger over en arbejdsdag for de ansatte der arbejder i et produktionslokale med støjende maskiner... 9 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for at gods på et lager skulle styrte ned Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning Sag nr. 7: Genoptagelse og ophævelse af afgørelse om forsvarlig opstilling af et cirkustelt Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Påbud om at sikre at ansatte der løfter bagage i en lufthavn bruger tekniske hjælpemidler sendt tilbage til Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter bagage i en afdeling for indkommende flybagage, idet sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes afgørelse, da det var uklart, hvordan arbejdet med håndtering af bagage faktisk blev udført, samt usikkert hvad de enkelte stykker bagage vejede. Under et tilsynsbesøg i en lufthavn konstaterede Arbejdstilsynet, at vogne med indkommende bagage blev placeret parallelt med et transportbånd med et cirka 80 cm bredt arbejdsområde mellem vogne og bagagebånd. 1

2 Over bagagebåndet var installeret tekniske hjælpemidler i form af løftekroge beregnet til løft af bagage, men Arbejdstilsynet konstaterede, at løftekrogene ikke blev anvendt af de ansatte under tilsynsbesøget. Arbejdstilsynet konstaterede, at håndteringen af bagage bestod af løft i ¾ arms rækkeafstand, asymmetrisk og med vrid i ryggen, og lagde til grund, at de håndterede bagageemner vejede over 15 kg. Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om at sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter bagage i afdelingen for indkommende bagage. Virksomheden klagede, og anførte, at det ikke er korrekt, at håndteringen foregår i ¾ arms rækkeafstand, asymmetrisk og med vrid i ryggen, idet håndteringen foregår ved, at medarbejderne trækker bagagen fra vognene hen til sig og herefter kaster/trækker bagagen over på bagagebåndet, og at bagegen således i stort set alle tilfælde kan trækkes over på bagagebåndet uden et reelt løft. Desuden oplyste virksomheden, at det ikke er korrekt, at bagagen, som de ansatte håndterede under besøget vejede kg, og at det ikke er korrekt at de ansatte håndterede bagage med en vægt på kg, idet bagagen der kommer igennem bagagesorteringen, i gennemsnit vejer mellem 11 og 15 kg. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 39, i samme lov, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at arbejdet kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder om sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og metoder. Det fremgår af 6, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om at sikre, at de ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter bagage i afdelingen for indkommende bagage, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse. Flertallet vurderede, at det er uklart, hvordan arbejdet med håndtering af bagage faktisk bliver udført, herunder oplysninger om vægten på de enkelte stykker bagage, som håndteres uden brug af tekniske hjælpemidler. Flertallet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad konkret har oplyst, hvordan bagagen faktisk håndteres i ¾ arms rækkeafstand, når bagagen løftes fra vognene til transportbåndet. 2

3 Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at det i klagen er bestridt, at håndteringen af bagage består af løft i ¾ arms rækkeafstand, asymmetrisk og med vrid i ryggen, idet virksomheden har oplyst, at håndteringen foregår ved, at medarbejderne trækker bagagen fra vogne hen til sig og herefter kaster/trækker bagagen over på bagagebåndet, og at bagagen således i stort set alle tilfælde kan trækkes over på bagagebåndet uden et reelt løft. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har oplyst antallet af bagageemner, der vejede over 15 kg. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at det i klagen er oplyst, at virksomheden har beregnet, at bagagen, der kommer igennem bagagesorteringen, i gennemsnit vejer mellem 11 og 15 kg. Flertallet lagde desuden vægt på, at det forbindelse med klagen er oplyst, at det ikke er korrekt, at bagagen, som de ansatte håndterede under tilsynsbesøget, vejede mellem kg, samt at det ikke er korrekt, at de ansatte håndterede bagage, der var mærket med heavy tag, som er bagage med en vægt på kg. Flertallet lagde endvidere vægt på, at der ikke er oplysninger på sagen om, at Arbejdstilsynet ved selvsyn har konstateret, at de ansatte under tilsynsbesøget håndterede bagage, der var mærket med heavy tag. Flertallet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har oplyst i hvor stor del af de enkelte ansattes arbejdstid, at de ansatte er beskæftiget med håndtering af bagage. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at det i forbindelse med klagen er oplyst, at de ansattes arbejde med løft af bagage alene udgør 1-2 timer af de ansattes samlede arbejdstid i løbet af en vagt på 9 timer, samt at de ansatte har adskillige pauser i løbet af dagen. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 6 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 5 af nævnets stemmeberettigende medlemmer vurderede, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse (j.nr ). Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af frugt- og grøntkasser i en dagligvarebutik kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at arbejdet med løft af frugt- og grøntkasser udføres forsvarligt, og at virksomheden skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet nævnet vurderede, at arbejdet ikke foregik forsvarligt, da der blev løftet frugt- og grøntkasser i ¾ arms 3

4 rækkeafstand, og at kasserne vejede henholdsvis 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12 kg og cirka 18 kg. Arbejdstilsynet konstaterede under et tilsynsbesøg i en dagligvarebutik, at en af de ansatte i løbet af 40 minutter foretog 29 løft af frugt- og grøntkasser i ¾ arms rækkeafstand. Kasserne med frugt og grønt, som blev løftet i ¾ arms rækkeafstand vejede henholdsvis 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12 kg og cirka 18 kg. Frugt- og grøntkasserne blev løftet med forværrende faktorer i form af løft med foroverbøjning af ryggen, løft under knæhøjde samt asymmetriske løft med vrid i ryggen. Det blev oplyst, at den observerede medarbejder var beskæftiget med løft af frugt- og grøntkasser i cirka to timer om dagen i fire dage om ugen. Arbejdstilsynet konstaterede endelig, at der ikke var tekniske hjælpemidler, som kan løfte kasserne i højden, til rådighed for de ansatte under arbejdet med løft af kasser med frugt og grønt. Arbejdstilsynet afgav påbud om at sikre, at arbejdet med løft af frugt- og grøntkasser planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt et påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. En repræsentant for virksomheden klagede over begge påbud og anførte, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at løft af frugt- og grøntkasser i dagligvarebutikken udsætter de ansatte for belastninger, der kan medføre skader på lænderyggen. Klageren bemærkede hertil, at der er tale om løft af kasser, hvor en stor del af kasserne vejer under 8 kg og helt ned til ganske få kg. Der blev ved Arbejdstilsynet tilsynsbesøg blandt andet håndteret kasser med persille af en vægt på 1,15 kg. Der løftes kun ganske få kasser med en vægt på over 12 kg. Klageren kunne desuden ikke genkende, at alle løft blev udført i ¾ arms rækkeafstand. Klageren bemærkede desuden, at virksomheden, inden Arbejdstilsynet traf en afgørelse, havde foretaget geninstruktion, hvorfor der ikke er hjemmel til at træffe en afgørelse med påbud og derved heller ikke hjemmel til at afgive et rådgivningspåbud. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et 4

5 komplekst eller alvorligt arbejdsmiljøproblem, der er omfattet af bekendtgørelsens 8 25, dvs. problemer der efter reglerne er vanskelige at løse. Det fremgår af 9, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører løft af byrder, der udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion, og vægten overstiger 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, og der samtidigt forekommer forværrende faktorer i form af arbejde med foroverbøjet ryg, vrid eller asymmetriske løft eller arbejde med løftede arme. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden skulle sikre, at arbejdet med løft af frugt- og grøntkasser planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbuddet om, at virksomheden skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at de ansattes arbejde med løft af frugt- og grøntkasser ikke foregik forsvarligt. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde konstaterede, at en af de ansatte i løbet af 40 minutter foretog 29 løft af frugt- og grøntkasser i ¾ arms rækkeafstand, og at kasserne med frugt og grønt, som blev løftet i ¾ arms rækkeafstand vejede henholdsvis 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12 kg og cirka 18 kg. Flertallet lagde videre vægt på, at frugt- og grøntkasserne, som blev løftet i ¾ arms rækkeafstand, blev løftet med forværrende faktorer i form af løft med foroverbøjning af ryggen ved løft af kasse fra nederste lag på pallen eller ved afsætning af kasse på T-vogn eller nederste hylde i reolen, løft eller under knæhøjde ved afsætning af kasse på nederste hylde samt asymmetriske løft med vrid i ryggen ved løft rundt på palle og ved løft fra palle til T- vogn eller reol. Flertallet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst af butikschefen under tilsynsbesøget, at to ansatte udførte løftearbejde af frugt- og grøntkasser, og at den observerede medarbejder var beskæftiget med løft af frugt- og grøntkasser i cirka to timer om dagen i fire dage om ugen. Flertallet lagde ydermere vægt på, at der ikke var tekniske hjælpemidler, som kunne løfte kasserne i højden, til rådighed for de ansatte under arbejdet med løft af kasser med frugt og grønt. Flertallet lagde i forhold til påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver vægt på, at Arbejdstilsynet havde truffet afgørelse om løft af byrder, der udføres som led i de ansattes sædvanlige arbejdsfunktion. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at de ansatte løfter kasser med frugt og grønt, der vejer mere end 7 kg, i ¾ arms rækkeafstand, samt at der er forværrende faktorer i form af løft med foroverbøjet ryg og asymmetrisk løft med vrid i ryggen. 5

6 Flertallet lagde videre vægt på, at virksomheden ikke havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kan overføres. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at en geninstruktion af de ansatte ikke er tilstrækkeligt til at løse det beskrevne arbejdsmiljøproblem, og at der således ikke var tale om, at virksomheden havde en løsning, der umiddelbart kunne overføres. Til klagen bemærkede flertallet, at det fremgår af Arbejdstilsynets afgørelse og udtalelse, at Arbejdstilsynet i afgørelsen alene har beskrevet de ansattes løft af kasser på 8 kg og opefter, som blev løftet i ¾ arms rækkeafstand med mindst én forværrende faktor. Der er ikke tale om, at Arbejdstilsynet ikke også observerede løft af kasser med en lavere vægt, men at Arbejdstilsynet havde valgt ikke at inddrage løft af kasser med en lavere vægt, idet Arbejdstilsynet vurderede, at de i afgørelsen beskrevne løft var tilstrækkelige til at dokumentere, at løftearbejdet ikke foregik sundhedsmæssigt forsvarligt. Flertallet bemærkede desuden, at flertallet er enig med Arbejdstilsynet i, at en geninstruering af de ansatte ikke er tilstrækkeligt til at løse det beskrevne arbejdsmiljøproblem, idet det ikke vil være fysisk muligt for den ansatte at løfte uden foroverbøjet ryg på grund af de lave løftehøjder, der enten løftes til eller fra. Nævnets afgørelser er truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 4 af nævnets stemmeberettigende medlemmer vurderer, at der ikke er grundlag for Arbejdstilsynets afgørelse med påbud, idet instruktion er tilstrækkelig, og da virksomheden har foretaget geninstruering af de ansatte, burde reaktionen være en afgørelse uden påbud. Mindretallet vurderede som følge heraf, at der ikke er grundlag for et påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet (j.nr og ). Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at arbejdet med løft af 25 kg kemidunke planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at arbejdet med løft af 25 kg dunke skal udføres forsvarligt, idet arbejdet med løft af en dunk på tidspunktet for tilsynsbesøget ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der var en risiko for akut opståede skader. Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at der i et vaskerum anvendtes kemidunke med en vægt på 25 kg. Arbejdstilsynet fik demonstreret, hvordan en kemidunk blev løftet med begge hænder fra en palle til en fladvogn samt fra fladvognen til gulvet. Løft blev foretaget med foroverbøjet ryg. 6

7 Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for den ansatte, som kunne anvendes til at løfte kemidunke fra fladvogn til gulv og fra gulv til fladvogn. Det blev oplyst, at en ansat løftede kemidunke hver anden til tredje måned. Oplysningerne om løftearbejdet under tilsynsbesøget blev blandt andet bekræftet af virksomhedens servicechef og driftschef, som var til stede under demonstrationen af løftearbejdet. Arbejdstilsynet afgav påbud om at sikre, at arbejdet med løft af kemidunke i virksomhedens opvaskerum planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at Arbejdstilsynets afgørelse er mangelfuld og må ophæves, idet påbuddet alene er baseret på Arbejdstilsynets konstatering af løft af 25 kg dunke i ¾ arms rækkeafstand med foroverbøjet ryg, og ikke er iagttaget af Arbejdstilsynet. Det blev desuden i klagen oplyst, at kemidunke i opvaskerummet fremover håndteres således, at de tippes fra palle til fladvogn og fra fladvogn til kvartpalle eller tilsvarende, hvorfor dunkene ikke slipper underlaget. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at ved vurderingen af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved et arbejde med manuel håndtering skal navnlig byrdens beskaffenhed tages i betragtning og desuden den nødvendige fysiske anstrengelse, arbejdsstedets beskaffenhed og arbejdsforholdene i øvrigt, jf. de i bekendtgørelsens bilag opregnede faktorer. Følgende vurderingsfaktorer fremgår af bilaget til 4: 1. Byrdens beskaffenhed Manuel håndtering af en byrde kan medføre risiko for sikkerhed eller sundhed, hvis byrden - er for tung eller for stor - er uhåndterlig eller vanskelig af få fat på - er i ustabil balance eller har et indhold, der kan forskubbe sig - er placeret på en sådan måde, at den skal holdes eller håndteres i en vis afstand fra kroppen, eller med bøjet eller drejet krop - på grund af sin form og/eller sin beskaffenhed vil kunne påføre den beskæftigede kvæstelser, navnlig hvis han rammes af den. 7

8 2. Den nødvendige fysiske anstrengelse En fysisk anstrengelse kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, hvis den - er for stor - kun kan foregå ved, at kroppen drejes - kan medføre, at byrden pludselig bevæger sig - foregår med kroppen i en ustabil position. 3. Arbejdsstedets beskaffenhed Arbejdsstedets beskaffenhed kan øge risikoen for sikkerhed eller sundhed, hvis - arbejdet udføres på et sted, hvor der ikke er tilstrækkelig plads, navnlig i højden - gulvet er ujævnt, hvorfor der er fare for at snuble, eller er af en sådan art, at fodtøj glider på det - arbejdsstedets indretning eller forholdene i øvrigt forhindrer håndtering af byrder i en arbejdshøjde eller i en arbejdsstilling, der er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlig - gulv eller underlag er niveauforskudt, hvilket indebærer, at byrden må håndteres i forskellige højder - gulv eller støttepunkt er ustabilt - temperaturen, fugtigheden eller ventilationen er uhensigtsmæssig. 4. Arbejdsforhold i øvrigt Arbejdet kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, hvis det medfører et eller flere af følgende forhold - for hyppig eller for langvarig belastning af især ryggen - utilstrækkelige perioder til fysiologisk hvile eller restituering - løftning, sænkning eller transport over for store afstande - et arbejdstempo, der pålægges den beskæftigede af en arbejdsproces, han ikke selv kan variere. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at arbejdet med løft af en kemidunk på tidspunktet for tilsynsbesøget ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der var en risiko for akut opståede skader. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under demonstrationen konstaterede, at der blev løftet en kemidunk på 25 kg med begge hænder fra palle til fladvogn og fra fladvogn til gulv, og at der som følge deraf var tale om løft i ¾ arms rækkeafstand. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet under demonstrationen konstaterede, at der i forbindelse med, at der blev løftet en kemidunk med begge hænder, var tale om forværrende faktorer i form af løft med foroverbøjet ryg. 8

9 Flertallet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for den ansatte, som kunne anvendes til at løfte kemidunke fra fladvogn til gulv og fra gulv til fladvogn. Flertallet lagde til grund, at en ansat løftede kemidunke hver anden til tredje måned, og at oplysningerne om løftearbejdet blev bekræftet under tilsynsbesøget af virksomhedens ledelse, som var til stede under demonstrationen af løftearbejdet. Til klagen bemærkede flertallet, at der foreligger en risiko for akut opstået skade ved løft af en kemidunk på 25 kg i ¾ arms rækkeafstand med foroverbøjet ryg. Flertallet bemærkede desuden, at flertallet har lagt Arbejdstilsynets oplysninger til grund for afgørelsen, og at Arbejdstilsynet har oplyst, at Arbejdstilsynet ikke må lade et løft udføre, hvis der på grund af vægten er fare for en akut skade. Flertallet bemærkede ydermere, at oplysningerne om, hvordan kemidunke håndteres fremover ikke har betydning for flertallets vurdering af sagen. Det skyldes, at flertallet ser på forholdene på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Nævnets afgørelse er truffet af et flertal på 6 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 5 af nævnets stemmeberettigende medlemmer vurderede, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst. Mindretallet vurderede, at det er uklart om den ansatte, som under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg demonstrerede, hvordan den ansatte ville tage fat i kemidunken, er den ansat, som hver anden til tredje måned udskifter og dermed løfter kemidunke. Fire af disse medlemmer vurderede herudover, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at løft af kemidunke ikke foregår fuldt forsvarligt, idet Arbejdstilsynet alene har fået forklaret, hvordan arbejdet med løft af kemidunke foregår og ikke fået demonstreret det fulde løft (j.nr ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at gennemføre støjmålinger over en arbejdsdag for de ansatte der arbejder i et produktionslokale med støjende maskiner Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at udføre støjmålinger for kortlægning af støjbelastningen over en arbejdsdag for de ansatte, idet der forelå en konkret mistanke om, at de ansatte udsattes for støjbelastninger, som kan være sundhedsskadelige, idet vejledende målinger viste støj i området mellem 75 og 90 db(a), og produktionslokalet havde et loft af beton, samt hårde vægge. Under et tilsynsbesøg i en virksomheds produktionslokale konstaterede Arbejdstilsynet, at tre maskiner i lokalet afgav støj, og Arbejdstilsynet foretog vejledende målinger ved maski- 9

10 nerne. Målingen viste støj i området mellem 75 og 90 db(a), og at en vejledende måling ved den maskine, som støjede mest, viste 89 db(a). Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at produktionslokalet, der målte 200 m 2 med cirka 6 meter til loftet, var af beton, havde hårde vægge og en indskudt repos af stål. Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var etableret nogen form for akustisk dæmpning omkring maskinerne. Dog var der et begrænset areal af støjabsorberende plader i loftet i 6 meters højde. De ansatte, dog ikke alle ansatte, brugte høreværn under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om at gennemføre støjmålinger for kortlægning af støjbelastningen over en arbejdsdag for de ansatte, som arbejder i produktionen. Virksomheden klagede over påbuddet, og udtrykte utilfreds med, at virksomheden har fået oplyst forskellige resultater af Arbejdstilsynets støjmålinger under tilsynsbesøget, i besøgsrapporten og i Arbejdstilsynets afgørelse. Virksomheden oplyste desuden i klagen, at der ikke var sket ændringer i produktion, lokalitet og maskiner siden 2014, hvor virksomheden målte støjniveauet fra 63 til 83 db(a). Regler Det fremgår af 21, i arbejdsmiljøloven, at når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Arbejdstilsynet kan påbyde, at undersøgelsen gennemføres straks eller inden for en frist. Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 11, stk. 1, i bekendtgørelsen om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet, at ingen må udsættes for støjbelastning over 85 db(a) eller spidsværdier af impulser over 137 db(c). Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om påbud om at virksomheden skulle gennemføre støjmålinger for kortlægning af støjbelastningen over en arbejdsdag for de ansatte, som arbejder i produktionen, idet et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at der forelå en konkret mistanke om, at de ansatte under arbejdet i virksomhedens produktionslokale udsattes for støjbelastninger over grænseværdierne, som kan være sundhedsskadelige. Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget i virksomhedens produktionslokale, hvor tre maskine var i gang, fik oplyst, at maskinerne afgav støj. 10

11 Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget foretog vejledende målinger ved maskinerne, som viste støj i området mellem 75 og 90 db(a), og at en vejledende måling ved den maskine, som støjede mest, viste 89 db(a). Flertallet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at produktionslokalet, der er 200 m 2, har cirka 6 meter til loftet, som er af beton, og har hårde vægge og en indskudt repos af stål. Flertallet lagde ydermere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der ikke var etableret nogen form for akustisk dæmpning omkring maskinerne men alene et begrænset areal med lydabsorberende plader på loftet i 6 meters højde. Flertallet lagde endelig vægt på, at de ansatte, dog ikke alle ansatte, brugte høreværn under Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Til klagen bemærkede flertallet, at Arbejdstilsynet kan afgive et påbud om at undersøge forholdene, hvis der foreligger en konkret mistanke om et arbejdsmiljøproblem. Flertallet bemærkede desuden, at det af Arbejdstilsynets besøgsrapport fremgår, at Arbejdstilsynet foretog flere målinger under tilsynsbesøget, og at målingerne viste støj i området mellem 75 og 90 db(a). Flertallet bemærkede i den forbindelse, at grundlaget for afgørelsen ikke alene bygger på de nævnte målinger, men tillige oplysningerne om produktionslokalets størrelse samt oplysninger om loftets og væggenes beskaffenhed set i forhold til det begrænsede areal af lydabsorberende plader i loftet. Flertallet bemærkede desuden, at mistanken ikke alene drejer sig om overholdelse af støjgrænsen men tillige om de ansatte udsættes for unødig støj som for eksempel utilfredsstillende akustik. Flertallet bemærkede endeligt, at det er forholdene på tilsynstidspunktet, der er afgørende for, hvorvidt Arbejdstilsynet kan afgive et påbud om at arbejdsgiveren skal lade foretage undersøgelser. Nævnets afgørelse er truffet af et flertal på 9 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 2 af nævnets stemmeberettigende medlemmer vurderede, at sagen skal hjemvises til Arbejdstilsynet, da der er uklarheder omkring konstateringen af støj (J.nr ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for at gods på et lager skulle styrte ned 11

12 Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at straks at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for at gods på et lager skulle styrte ned, idet der var stablet paller med gods ovenpå hinanden i en højde af 2 meter, og at de øverst placerede paller tydeligt hældte, hvorved der var risiko for, at det kunne tippe eller styrte ned. Ved et tilsynsbesøg konstaterede Arbejdstilsynet, at der var stablet gods ovenpå hinanden i en højde af 2 meter. Godset på de øverste paller hældte, således at der var risiko for, at det kunne tippe eller styrte ned. Der var ikke indhegning, overdækning eller andre foranstaltninger til sikring af, at godset ikke styrtede ned eller skred. Varerne på lageret vejede fra få kilo, og der var paller med en vægt på flere hundrede kilo. Noget af godset var filmet/wrappet. Arbejdstilsynet konstaterede, at 2 ansatte færdedes på lageret. De ansatte både gik på lageret og anvendte trucks og el-stablere. Arbejdstilsynet fik af ledelsen oplyst, at arbejde og færden på lageret, herunder kørsel med truck, anvendelse af el-stablere og manuel håndtering af varer/gods, er led i de ansattes daglige arbejdsfunktion. Arbejdstilsynet afgav påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning af gods på lager hos virksomheden. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at påbuddet er en misforståelse af reglerne og deres anvendelse, hvorfor det må ophæves. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til bekendtgørelsens forebyggelsesprincipper. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. Det fremgår af 13, nr. 1, i samme bekendtgørelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning og lignende. Afgørelse 12

13 Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet fandt, at der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning af gods på lageret. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at der var stablet gods ovenpå hinanden i en højde af 2 meter. Godset på de øverste paller hældte, således at der var risiko for, at det kunne tippe eller styrte ned. Der var ikke indhegning, overdækning eller andre foranstaltninger til sikring af, at godset ikke styrtede ned eller skred. Nævnet lagde herved vægt på, at der var risiko for, at de ansatte, der færdedes på lageret, blev ramt af nedstyrtende genstande. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at 2 ansatte færdedes på lageret. De ansatte både gik på lageret og anvendte trucks og elstablere. Nævnet lagde endvidere vægt på, at varerne på lageret vejede fra få kilo, og der var paller med en vægt på flere hundrede kilo. Nævnet lagde ydermere vægt på, at noget af godset var filmet/wrappet, hvilket medførte, at der under anvendelse af truck eller el-stablere var risiko for, at gaflerne ramte den filmede palle og brød filmen med risiko for udskridning eller nedstyrtning af godset. Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet af ledelsen fik oplyst at arbejde og færden på lageret, herunder kørsel med truck, anvendelse af el-stablere og manuel håndtering af varer/gods, er led i de ansatte daglige arbejdsfunktion. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer mobning, da der på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg var en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Arbejdstilsynet besøgte en kommunes materielgård, hvor de ansatte oplyste om uberettiget beskyldninger om/udsættelse for forskelsbehandling, uberettigede beskyldninger om tyveri, beskyldninger om dovenskab og om ikke at ville lave arbejde for nogle kolleger, der blev råbt af dem, kastet ting efter dem, der foregik udelukkelse, og de følte, at de var udsat for provokerende og nedsættende bemærkninger. De ansatte oplyste, at de havde modtaget direkte og indirekte trusler, var blevet forfulgt og overvåget, var blevet råbt ad/ ind i hovedet. De ansatte følte endvidere, at der var klikedannelser. De nævnte handlinger blev opfattet som krænkende og nedværdigende. De pågældende ansatte følte sig utrygge ved sine kolleger. 13

14 En ansat oplyste om søvnbesvær og forhøjet blodtryk på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Ved tilsynsbesøget oplyste driftslederen, at der er en konflikt mellem to grupper af medarbejdere, og at der efter driftslederens opfattelse var igangsat et forløb med eksterne konfliktmægler. Arbejdstilsynet afgav påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer mobning. Undersøgelsen skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige samt et påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Regler Det fremgår af 21, i arbejdsmiljøloven, at når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Arbejdstilsynet kan påbyde, at undersøgelsen gennemføres straks eller inden for en frist. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, nr. 3, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene (undersøgelsespåbud) på det psykiske område efter 27. Det fremgår af 27, i samme bekendtgørelsen, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene, jf. 21, stk. 1 i lov om arbejdsmiljø, for at afdække, om der er psykiske arbejdsmiljøproblemer. Arbejdsgiveren skal sikre, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer mobning, samt påbuddet om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. Nævnet vurderede, at der på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg forelå en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget af medarbejderne fik oplysninger om adskillige episoder og handlinger foretaget af kolleger, der gav mistanke om, at der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder at der foregik mobning. Nævnet lagde herved vægt på, at de ansatte oplyste om uberettiget beskyldninger om/udsættelse for forskelsbehandling, uberettigede beskyldninger om tyveri, beskyldninger om dovenskab og om ikke at ville lave arbejde for nogle kolleger, der blev råbt af dem, kastet 14

15 ting efter dem, der foregik udelukkelse, og de følte, at de var udsat for provokerende og nedsættende bemærkninger. Nævnet lagde endvidere vægt på, at de ansatte oplyste, at de havde modtaget direkte og indirekte trusler, var blevet forfulgt og overvåget, var blevet råbt ad/ ind i hovedet. De ansatte følte endvidere, at der var klikedannelser. De nævnte handlinger blev opfattet som krænkende og nedværdigende. De pågældende ansatte følte sig utrygge ved deres kolleger. Ved ikke, hvad kollegerne kan finde på. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at en ansat oplyste om søvnbesvær og forhøjet blodtryk på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Nævnet lagde desuden vægt på, at driftslederen ved tilsynsbesøget oplyste, at der er en konflikt mellem to grupper af medarbejdere, og at der efter driftslederens opfattelse ikke var mobning. Nævnet lagde endelig vægt på, at kommunen i klagen havde oplyst, at sygefraværet i 2015 var steget til 8,21 % og personaleomsætningen forventedes at stige til 15,3 % i I forhold til påbuddet om brug af autoriseret rådgivervirksomhed på arbejdsmiljøområdet lagde nævnet vægt på, at kommunen havde fået et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte på materielgården, hvilket efter reglerne automatisk udløser et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Nævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr ). Sag nr. 7: Genoptagelse og ophævelse af afgørelse om forsvarlig opstilling af et cirkustelt Arbejdsmiljøklagenævnet genoptog behandlingen af en sag om forsvarlig opstilling af et cirkustelt, og ophævede nævnets tidligere afgørelsen om, at en virksomhed straks skulle sikre, at et cirkustelt opstilles således, at det kan anvendes forsvarligt, idet der ved en dom afsagt af Østre Landsret var kommet nye væsentlige oplysninger om, at et færdigt opstillet cirkustelt ikke er omfattet af arbejdsmiljølovens regler om tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt i 2014 en afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at et cirkustelt blev opstillet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Afgørelsen blev truffet i medfør af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Afgørelsen vedrørte en ulykkeshændelse i sommeren 2013, hvor et cirkustelt under en cirkusforestilling styrtede sammen. Arbejdstilsynet traf i den forbindelse en afgørelse med et påbud, som virksomheden klagede over. Nævnets afgørelse blev offentliggjort i nævnets nyhedsbrev nr. 5/2014. Østre Landsrets afsagde i december 2015 en frifindende dom i en straffesag, som vedrørte den samme ulykkeshændelse. 15

16 Landsretten frifandt tiltalte for overtrædelse af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler, idet landsretten fandt, at et færdigt opstillet cirkustelt ikke kan anses for et teknisk hjælpemiddel og dermed ikke omfattet af arbejdsmiljølovens regler om tekniske hjælpemidler. I en udtalelse til nævnet oplyste Arbejdstilsynet, at Østre Landsrets dom gav Arbejdstilsynet anledning til at ændre praksis på området. Arbejdstilsynet oplyste, at telte, der er indrettet som egentligt arbejdsrum som fx cirkustelte, telte til velfærdsforhold eller spisetelte m.v., fremover vil være omfattet af og skulle vurderes efter reglerne om arbejdsstedets indretning. Regler mv. Det fremgår af 45, i arbejdsmiljøloven, at maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 2, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at der ved tekniske hjælpemidler forstås: 1. Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt, b) anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultet, herunder til transport og opbevaring, eller c) tjener til udførelsen af en teknisk proces, og 2. dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed. Det fremgår af 7, i samme bekendtgørelse, at opstillingen af et teknisk hjælpemiddel skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Det skal herunder sikres, at underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til hjælpemidlets vægt, form og anvendelse. Principper om genoptagelse på ulovbestemt grundlag: Om der er grundlag for at genoptage en sag, beror på en konkret vurdering af, om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen er kommet væsentlige nye faktiske eller retlige oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret bedømmelse af sagen, eller om der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet genoptog behandlingen af sagen og ophævede nævnets afgørelse om, at virksomheden straks skulle sikre, at cirkusteltet opstilles således, at det kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 16

17 Arbejdsmiljøklagenævnet genoptog sagen, idet nævnet fandt, at der ved Østre Landsrets dom var kommet nye væsentlige oplysninger. Nævnet lagde herved vægt på, at Landsretten ved dommen har fundet, at et færdigt opstillet cirkustelt ikke kan anses for et teknisk hjælpemiddel og dermed ikke er omfattet af arbejdsmiljølovens regler om tekniske hjælpemidler. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet i udtalelse til nævnet har oplyst, at Østre Landsrets dom giver Arbejdstilsynet anledning til at ændre praksis på området. Arbejdstilsynet har således oplyst, at telte, der er indrettet som egentligt arbejdsrum som fx cirkustelte, telte til velfærdsforhold eller spisetelte m.v., fremover vil være omfattet af og skulle vurderes efter reglerne om arbejdsstedets indretning. Nævnet lagde til grund, at nævnets tidligere afgørelse fra 2014 var truffet i medfør af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler. I forhold til afgørelsen om forsvarlig opstilling af cirkustelt ophævede nævnet afgørelse fra 2014, da der ikke var grundlag for at fastholde afgørelsen. Nævnet lagde vægt på, at Østre Landsret ved dommen 2015 har fundet, at et færdigt opstillet cirkustelt ikke kan anses for et teknisk hjælpemiddel og dermed ikke er omfattet af arbejdsmiljølovens regler om tekniske hjælpemidler. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet har oplyst, at tilsynet efter Østre Landsrets dom har taget dommen til efterretning og oplyst, at tilsynet har ændret praksis, således at opstillede cirkustelte ikke er omfattet af reglerne om tekniske hjælpemidler, men reglerne om arbejdsstedets indretning. Nævnet lagde desuden vægt på, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst til, at nævnet kan træffe afgørelse efter reglerne om arbejdsstedets indretning. Nævnet lagde herved vægt på, at Arbejdstilsynet har oplyst, at reglerne for arbejdsstedets indretning specielt reglerne for skiftende arbejdssteders indretning har mere generelt formulerede indretningskrav end reglerne for anvendelse af tekniske hjælpemidler, hvilket nævnet var enig i. Nævnets afgørelser om genoptagelse og afgørelse om ophævelse blev truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017. Nyhedsbrev nr. 9/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Vurdering af tunge løft

Vurdering af tunge løft Vurdering af tunge løft 1. Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at understøtte Arbejdstilsynets muligheder for ensartede vurderinger og reaktioner overfor tunge løft. Baggrunden for instruksen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i marts måned 2015 truffet 52 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017. Nyhedsbrev nr. 7/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet BEK nr 59 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120215777 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder

Dialogmateriale om forebyggelse muskel- og skeletbesvær. Løft og bæring af tunge byrder Løft og bæring af tunge byrder Film om tunge løft og bæring Vi har her samlet fem instruktionsfilm, der sætter fokus på løft og bæring af tunge byrder. Filmene giver gode råd om løfteteknik og brug af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 3. maj 2016 med påbud om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø FTF: Behov for en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø Syv gode grunde til at styrke lovgivningen om psykisk arbejdsmiljø Problemerne vokser Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere