Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde"

Transkript

1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL ) samt beskrivelse af klageadgang

2 Indhold Personlige alarm- og pejlesystemer 125, stk Særlige døråbnere 125, stk Akut fastholdelse eller føren Fastholdelse i forbindelse med personlig hygiejne 126 a Tilbageholdelse i tilbuddet Brug af stofseler Straffeloven nødværge og nødret Klageadgang /34

3 Personlige alarm- og pejlesystemer 125, stk. 1 Servicelovens 125 stk. 1. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarmeller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at denne ved at forlade tilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko Alarm- eller pejlesystemer kan udelukkende anvendes, når der er risiko for, at brugeren udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. For at opnå tilladelse til at anvende alarm- eller pejlesystem, skal det være sandsynliggjort, at brugeren ikke vil være i stand til at overskue at færdes uden for tilbuddet på egen hånd, fx på grund af manglende forståelse for trafikale eller geografiske forhold. De lokale fysiske rammer spiller en afgørende rolle ved afgørelsen af, om det er tilladt at anvende alarm- eller pejlesystemer. Der skal være tale om personlige systemer, og der skal altid foretages en konkret afvejning af hensyn til brugerens selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed. Der er intet, der forbyder aflåsning inde fra af hoved- og gadedøre, i det omfang man normalt holder disse døre låst i almindelige beboelse for at forhindre tyveri mv. Det afgørende er, at brugeren kan komme ud eller få hjælp til at komme ud, når han eller hun ønsker det. Der er forskellige former for alarm- og pejlesystemer. Et alarmsystem gør personalet opmærksom på, at brugeren forlader tilbuddet. Et pejlesystem gør det muligt at lokalisere brugeren, når denne har forladt tilbuddet. Et alarm- og pejlesystem skal være personligt og må ikke anvendes som en generel overvågning af brugeren eller en gruppe af brugere. Der skal søges om tilladelse til alarm- eller pejlesystem, og godkendelse skal foreligge inden iværksættelse. Efter tilladelse til alarm- eller pejlesystem er givet, skal der ske registrering hver gang alarm- eller pejlesystemet benyttes, eller placeres, mod brugerens vilje. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være dokumenteret risiko for personskade. Det kan eksempelvis være i form af kendskab til den enkelte og dennes livshistorie, hvor man med overvejende sandsynlighed kan forudsige, at den pågældende ikke ville kunne overskue at forlade tilbuddet på egen hånd. a. Med hensyn til personskade kan der for eksempel være tale om følgerne efter påkørsel af bil, tog, busser eller cykler eller det kan være følger efter vejrlig som for eksempel forfrysninger. 3. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at anvende alarm- eller pejlesystemer for at afværge risikoen. 4. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om anvendelse af alarm- eller pejlesystem, indeholder: a. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne b. oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte, der har været forsøgt iværksat før den påtænkte ansøgning om iværksættelse af foranstaltningerne c. oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige d. pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger 5. Det er en forudsætning, at der er personale, der kan reagere på alarm- eller pejlesystemet. 6. Brugeren skal være vedholdende i sit ønske om at forlade tilbuddet, hvilket fx gælder brugere, der er dørsøgende. 3/34

4 Hensynet til den fysiske sikkerhed indgår altså i vurderingen af ansøgningen. Desuden indgår hensynet til, om foranstaltningen giver personen større udfoldelsesmulighed og livskvalitet, end hvis alarm- og pejlesystem ikke blev etableret. Eksempel På et botilbud for psykisk syge har en bruger gentagne gange forladt matriklen, for på egen hånd at begive sig ud i byen. Boligen ligger tæt på en befærdet vej, og brugeren er ikke i stand til at tage vare på sig selv i trafikken. Trods forskellige pædagogiske indsatser har det fx ikke været muligt at lære brugeren at gå sikkert over vejen i det nærliggende lyskryds. Man ønsker derfor nu at benytte et alarm-system, sådan at brugeren ikke risikerer at komme til skade i trafikken. I dette tilfælde, hvor man har konkret viden om, at en bruger ofte forlader sin bolig og bevæger sig mod en stærkt trafikeret vej, vil man kunne ansøge om brug af fx alarmsystem Hvis brugeren derimod bevæger sig ad en sikker rute, vil det normalt ikke være muligt at benytte et alarmsystem Vær desuden opmærksom på følgende: Hvis risikoen kan afværges på andre måder, som er mindre indgribende, kan foranstaltningen ikke betragtes som påkrævet. Alarmsystemet må kun anvendes, når brugeren forlader tilbuddet. En beslutning om alarm- og pejlesystem giver ikke samtidig tilladelse til at tilbageholde brugeren, når denne vil forlade tilbuddet. Tilladelse hertil kan kun ske ved en beslutning om tilbageholdelse i tilbuddet efter 127, se afsnittet herom. Der må aldrig ske aflåsning af udgangsdøre med henblik på at tilbageholde brugeren i tilbuddet, da dette er frihedsberøvelse. Der er dog ikke tale om et generelt forbud mod at aflåse hoved- og gadedøre, fx for at forhindre uvedkommende i at komme ind i boligen om natten. Det afgørende er, at brugeren kan komme ud, når han/hun ønsker det. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at en foranstaltning, i form af et alarm- eller pejlesystem, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 4/34

5 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse over for en bruger, i form af anvendelse af alarm- eller pejlesystem Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Brugerens handlekommune behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om anvendelse af alarm- eller pejlesystem. Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt I tidsrummet, der går mens ansøgningen behandles og indtil den evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes I tilfælde af brug af alarm- eller pejlesystem uden forudgående godkendelse, skal hver eneste anvendelse registreres på skema 2, straks og senest dagen efter. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudsleder har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres I situationer, hvor brugeren modsætter sig tilstedeværelsen eller anbringelse af alarmen, skal der ske registrering af dette på skema 1, straks og senest dagen efter. 1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for alarm- eller pejlesystem løbende vurderes samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres 5/34

6 De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Gyldigt samtykke Hvis du/i har gyldigt samtykke fra brugeren til foranstaltningen, er indgrebet ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig foranstaltningen, er den i udgangspunktet ikke tilladt. Hvis du/i er i tvivl om, hvorvidt brugeren har givet et gyldigt samtykke, se afsnittet om samtykke i Retningslinjer for magtanvendelse I, side 9. Ansøgning og iværksættelse - ved ikke gyldigt samtykke Hvis brugeren ikke har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen, har tilbudsleder ansvaret for, at der ansøges om anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem på skemaet Ansøgning om brug af magtanvendelse. Skemaet kan hentes på Ansøgningen sendes til Tilsynsenheden, vedlagt pædagogisk handleplan. Det er således konsulenterne i Tilsynsenheden, der vurderer ansøgningen og træffer afgørelse. Hvis borgeren har en anden handlekommune end Frederikssund, sender tilbuddet ansøgningen til handlekommunen med kopi til Tilsynsenheden. Det er i så fald handlekommunen, der træffer afgørelse. Handlekommunen sender afgørelsen til brugeren og tilbudslederen. Hvis foranstaltningen godkendes, kan den nu iværksættes. Registrering og indberetning når der er givet tilladelse Når der har fundet magtanvendelse sted, har medarbejder og tilbudsleder pligt til at registrere dette i form af at udfylde et registreringsskema. Når en ansøgning om brug af alarm- eller pejlesystem er godkendt, skal der dog kun ske registrering af anvendelsen første gang alarm- eller pejlesystemet tages i brug i tilfælde hvor brugeren modsætter sig at få anbragt alarmen eller modsætter sig tilstedeværelsen af alarmen enten på gulvet, i tøjet eller i hjælpemidlet (fx kørestol, gangstativ mv.). Registrering finder sted på skema 1, som kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. Registreringen på skema 1 skal ske straks (og senest dagen efter), at magtanvendelsen har fundet sted. Tilbudsleder har pligt til at sende alle registrerede skema 1 til Tilsynsenheden 1 gang om måneden med kopi til socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Registrering og indberetning når der ikke er givet tilladelse I tilfælde af brug af alarm- eller pejlesystem uden tilladelse, dvs. i tilfælde, hvor man endnu ikke har søgt om godkendelse eller ansøgningen (endnu) ikke er i mødekommet, har tilbudsleder ansvaret for, at hver eneste anvendelse af alarm- og pejlesystemer registreres (straks eller senest dagen efter) på skema 2 at registreringerne indberettes straks og senest på 3. dagen til følgende modtagere: - Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune: Er tilbuddet privat skal følgende adresse dog benyttes: - Borgers handlekommune (hvis handlekommune ikke er Frederikssund). - Til Socialtilsyn Hovedstaden til orientering, hvis tilbuddet er omfattet heraf: 6/34

7 Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen, der har iværksat magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse 1. Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant om magtanvendelsen samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan og løbende vurdering Da behovet for brug af alarm- eller pejlesystem kan ændre sig, skal tilbuddet løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Det gælder fx hvis en brugers helbredstilstand ændres, eller hvis en ny bruger af et dagtilbud eller nyindflyttet bruger i et botilbud, efterhånden er blevet mere fortrolig med de nye omgivelser. Det er tilbudsleders ansvar At der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse At der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på fremover at forhindre eller begrænse magtanvendelse i form af brug af alarm- eller pejlesystemer (dette gælder uanset evt. godkendelse) At den pædagogiske handleplan opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Ansvaret for den løbende vurdering af behovet for en foranstaltning ligger hos tilbudsleder. Hvis der er behov for fortsættelse af foranstaltningen udover de 8 mdr., skal der indsendes en ny ansøgning. Herefter revurderer brugerens handlekommune behovet og træffer afgørelse om en evt. fortsættelse af foranstaltningen. Hvis brugerens handlekommune er Frederikssund Kommune, er det konsulenterne i Tilsynsenheden, der revurderer og træffer afgørelse. Herunder sikrer Tilsynsenheden, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. Særligt vedr. brugere med erhvervet mental svækkelse, fx demens For brugere med en erhvervet mentalt svækkelse, som fx demens, kan personlige alarm- eller pejlesystemer dog, pga. sygdommens fremadskridende karakter, anvendes uden forudgående myndighedsafgørelse. Det er dog en forudsætning, at brugeren ikke direkte modsætter sig dette. Hvis brugeren modsætter sig anvendelsen, skal der ansøges. Tilsynsenhedens afgørelse om foranstaltningen kan evt. træffes uden tidsbegrænsning. Tilbudsleder skal dog løbende sikre, at betingelserne for at opretholde beslutningen er til stede, og brugen af alarm- eller pejlesystemer må aldrig erstatte den socialpædagogiske indsats. 1 Hvis borger har anden handlekommune end Frederikssund, er det myndigheden i handlekommunen, der vurderer indberetningen. 7/34

8 Særlige døråbnere 125, stk. 3 Jf. Servicelovens 125 stk. 3. kan kommunen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk, 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Der kan anvendes særlige døråbnere, hvis det er absolut påkrævet i forhold til at afværge, at en eller flere brugere udsætter sig selv eller andre for at komme væsentligt til skade. Der må ikke anvendes egentlige aflåsningssystemer. Alle, der ikke kan betjene de særlige døråbnere, skal have den nødvendige hjælp til det, medmindre der er tale om en borger, hvor myndigheden har truffet beslutning om tilbageholdelse i boligen, jf Særlige døråbnere har alene til formål at virke forsinkende, så personalets opmærksomhed henledes på, at en person går ud. Særlige døråbnere er fx dobbelte dørgreb, dobbelttryk for døråbning og lignende. Særlige døråbnere må ikke have karakter af en egentlig aflåsningsmekanisme, men må alene virke forsinkende i forhold til den pågældendes frie færden, så personalets opmærksomhed henledes på, at pågældende går ud. Der må som nævnt ikke anvendes aflåsningssystemer for at holde brugerne inde. At låse en person inde er ensbetydende med frihedsberøvelse, jf. grundlovens 71. Men der er intet, der forbyder aflåsning af hovedog gadedøre i det omfang, man normalt holder disse døre låst for at forhindre tyveri eller for at holde uvedkommende ude. Det afgørende i den forbindelse vil være, om en person kan komme ud, når han/hun ønsker det. Beslutning om særlig døråbner skal begrundes i og iværksættes i forhold til en konkret bruger. Der må altså ikke være tale om en foranstaltning rettet mod alle brugerne i tilbuddet. Ved installering af særlig døråbner skal der derfor - af hensyn til brugernes frie færden - opsættes en døralarm/dørklokke mv., som sikrer, at brugere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Det gælder også den bruger, der er omfattet af foranstaltningen. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være dokumenteret risiko for personskade. Det kan eksempelvis være i form af kendskab til den enkelte og dennes livshistorie, hvor man med overvejende sandsynlighed kan forudsige, at den pågældende ikke ville kunne overskue at forlade tilbuddet på egen hånd. 3. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at anvende særlige døråbnere for at afværge risikoen. 4. Lovens øvrige muligheder skal have været forsøgt forgæves, også alarm- og pejlesystemer. 8/34

9 5. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om anvendelse af særlig døråbner indeholder a. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, b. oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne, c. oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og d. pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger Vær opmærksom på, at en beslutning om særlige døråbnere ikke samtidig giver tilladelse til at tilbageholde brugeren, når denne vil forlade tilbuddet. Tilladelse hertil kan kun ske ved en beslutning om tilbageholdelse i tilbuddet efter 127 (se det pågældende afsnit). Eksempel En psykisk udviklingshæmmet mand, som er flyttet i bofællesskab, går sig gerne en tur på egen hånd i et nærliggende naturområde, hvor der er en stor skov. Han kan dog have svært ved at orientere sig, og medarbejderne er bekymrede for, om han vil kunne finde hjem igen på egen hånd. På botilbuddet kunne man derfor godt tænke sig at installere et dobbelt-dørgreb på yderdøren. Afhængigt af dokumentationen for brugerens manglende evner til at klare sig selv, samt efter en vurdering af, hvorvidt han er i risiko for at lide væsentlig personskade, vil der kunne ansøges om og godkendes (midlertidig) installering af dobbelt dørgreb. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at en foranstaltning, i form af særlige døråbnere, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 9/34

10 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse over for en bruger, i form af anvendelse af særlig døråbner Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Brugerens handlekommune behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om anvendelse af særlig døråbner. I tidsrummet, der går mens ansøgningen behandles og indtil den evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes I tilfælde af brug af særlig døråbner uden forudgående godkendelse, skal anvendelse registreres på skema 2, straks og senest dagen efter. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudsleder har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres I situationer, der ender med at brugeren tilbageholdes i tilbuddet, skal der ske registrering af dette på skema 1, straks og senest dagen efter. 1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for en særlig døråbner løbende vurderes, samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres 10/34

11 De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Gyldigt samtykke Hvis du/i har gyldigt samtykke fra brugeren til foranstaltningen, er indgrebet ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig foranstaltningen, er den i udgangspunktet ikke tilladt. Hvis du/i er i tvivl om, hvorvidt brugeren har givet et gyldigt samtykke, se afsnittet om samtykke side 9 i Retningslinjer vedrørende magtanvendelser del II Ansøgning og iværksættelse - ved ikke gyldigt samtykke Hvis brugeren ikke har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen, har tilbudsleder ansvaret for, at der ansøges om anvendelse af særlig døråbner på skemaet Ansøgning om brug af magtanvendelse. Skemaet kan hentes på Ansøgningen sendes til Tilsynsenheden, vedlagt pædagogisk handleplan. Det er således konsulenterne i Tilsynsenheden, der vurderer ansøgningen og træffer afgørelse. Hvis borgeren har en anden handlekommune end Frederikssund, sender tilbuddet ansøgningen til handlekommunen med kopi til Tilsynsenheden. Det er i så fald handlekommunen, der træffer afgørelse. Handlekommunen sender afgørelsen til brugeren og tilbudslederen. Hvis foranstaltningen godkendes, kan den nu iværksættes. Registrering og indberetning når der er givet tilladelse Når der har fundet magtanvendelse sted, har medarbejder og tilbudsleder pligt til at registrere dette på Socialstyrelsens skema 1. Når en ansøgning om brug af særlig døråbner er godkendt, skal der dog kun ske registrering af anvendelsen Første gang godkendelsen tages i brug I situationer, der ender med, at brugeren tilbageholdes i tilbuddet mod sin vilje (jf. 127) Registrering finder sted på skema 1, som kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. Registreringen på skema 1 skal ske straks (og senest dagen efter), at magtanvendelsen har fundet sted. Tilbudsleder har pligt til at sende registrerede skema 1 til Tilsynsenheden 1 gang om måneden. Registrering og indberetning når der ikke er givet tilladelse I tilfælde af brug af særlig døråbner uden tilladelse, dvs. i tilfælde, hvor man endnu ikke har søgt om godkendelse eller ansøgningen (endnu) ikke er i mødekommet, har tilbudslederansvaret for At hver eneste anvendelse af særlig døråbner 2 registreres (straks eller senest dagen efter) på skema 2. At registreringerne indberettes straks og senest på 3. dagen til følgende modtagere: - Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune: Er tilbuddet privat skal følgende adresse dog benyttes: - Borgers handlekommune (hvis handlekommune ikke er Frederikssund). - Til Socialtilsyn Hovedstaden til orientering, hvis tilbuddet er omfattet heraf: 2 Dvs. hver gang borgeren forsøger at forlade tilbuddet og bliver forhindret eller forsinket i dette pga. den (ikke tilladte) særlige døråbner. 11/34

12 Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen, der har iværksat magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse. 3 Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant om magtanvendelsen samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan og løbende vurdering Da behovet for brug af særlig døråbner kan ændre sig, skal tilbuddet løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Det gælder fx hvis en brugers helbredstilstand ændres, eller hvis en ny bruger af et dagtilbud eller nyindflyttet bruger i et botilbud, efterhånden er blevet mere fortrolig med de nye omgivelser. Det er tilbudsleders ansvar at der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse at der udarbejdes en pædagogisk handleplan for fremover at forhindre eller begrænse magtanvendelse i form af brug af særlig døråbner (dette gælder uanset evt. godkendelse) at den pædagogiske handleplan opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Ansvaret for den løbende vurdering af behovet for en foranstaltning ligger hos tilbudsleder. Hvis der er behov for fortsættelse af foranstaltningen udover de 8 mdr., skal der indsendes en ny ansøgning. Herefter revurderer brugerens handlekommune behovet og træffer afgørelse om en evt. fortsættelse af foranstaltningen. Hvis brugerens handlekommune er Frederikssund Kommune, er det konsulenterne i Tilsynsenheden, der revurderer og træffer afgørelse. Herunder sikrer Tilsynsenheden, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. 3 Hvis borger har anden handlekommune end Frederikssund, er det myndigheden i handlekommunen, der vurderer indberetningen. 12/34

13 Akut fastholdelse eller føren 126 Jf. Servicelovens 126 kan der træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet Bestemmelsen giver adgang til akut at anvende magt i form af at fastholde en person eller føre denne person til et andet lokale, når dette er nødvendigt for at undgå, at pågældende skader sig selv, eller når der fx i konfliktsituationer er risiko for, at pågældende skader andre. Der skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, før fastholdelse eller føren er tilladt. Det kan dreje sig om situationer, hvor brugeren er vred, ked af det, eller ikke kan forstå eller blive forstået og derved reagerer med vold mod sig selv, andre eller kaster med ting til fare for andre. Et lovligt indgreb i form af fastholdelse af brugeren omfatter aldrig vold, såsom førergreb, slag eller spark. Bestemmelsen giver heller ikke hjemmel til at føre en person til et lokale med aflåst dør, da dette vil være ensbetydende med frihedsberøvelse, som ikke er tilladt. Anvender du/i magt i form af at fastholde eller føre brugeren til et andet lokale, skal det altid kombineres med forsøg på at gøre bruger tryg. I situationen skal man altid vælge den mindst indgribende handling, der er tilstrækkelig til at opnå formålet. Du/I skal derfor først vurdere, om situationen kan løses uden at fastholde eller føre brugeren til et andet lokale, og kun i de tilfælde hvor medarbejderen vurderer, at det ikke er tilfældet, vil det være lovligt at fastholde eller føre. Det er også en forudsætning, at brugeren ikke viser tegn på at ville ændre adfærd. Fysisk støtte i forbindelse med kramper, spasticitet etc., eller fysisk støtte, som har til formål at berolige, bliver ikke betragtet som magtanvendelse. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade (brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder, snitsår, forgiftning, forbrændinger, bid o.lign.) Det vil bl.a. sige ikke materiel skade). 3. Forholdene gør det absolut påkrævet at gribe ind. 4. Andre, mindre indgribende metoder skal være afprøvet først Forholdene i det enkelte tilfælde skal således gøre det absolut påkrævet at gribe fysisk ind ved at fastholde eller føre til et andet rum for at undgå væsentlig personskade. Inden der gribes til magtanvendelse, skal faren forsøges afværget på anden måde (fx beroligende tale, afledende tale mv.). Kun hvis andre og mindre indgribende metoder har vist sig nyttesløse, er magtanvendelse absolut påkrævet. Ved nærliggende risiko forstås, at der er mere end en formodning om, at situationen kan føre til personskade. Der skal således i den konkrete situation være en reel og begrundet risiko og ikke blot en adfærd, hvor pågældende skubber eller tjatter til andre eller fremsætter verbale trusler. Har pågældende derimod for kort tid siden været voldelig og er pågældende stadig stærkt ophidset, kan der efter en konkret vurdering være nærliggende risiko. Vær særligt opmærksom på følgende: Magtanvendelse i form af at fastholde eller at føre til et andet opholdsrum, skal altid kombineres med tryghedsskabende tiltag 13/34

14 Beslutning om at anvende fastholdelse vil altid ske i en akut opstået situation. I praksis vil det derfor altid være personalet, der er til stede i situationen, der træffer konkret beslutning om fastholdelse eller føren Eksempel 1 En bruger er i færd med at træde ud i voldsom trafik I denne situation vil medarbejderne kunne anvende magt i form af fastholdelse for at hindre væsentlig personskade. Eksempel 2 En bruger har sat sig ned midt på en stille villavej. Der er ingen trafik. I denne situation, hvor der ikke kan siges at være nærliggende risiko for væsentlig personskade, er det ikke tilladt fysisk at tvinge brugeren op at stå og føre hende væk Eksempel 3 En bruger skal på arbejde, men hun vil ikke ind i bussen Her vil det ikke være tilladt vha. fysisk tvang, at trække/skubbe brugeren ind i bussen. Hvis medarbejderen tager hende i hånden og hun følger med, uden at gøre modstand, er der ikke tale om magtanvendelse Eksempel 4 En bruger er ved at falde ned af en trappe I dette tilfælde vil medarbejderne kunne hindre faldet ved at anvende fastholdelse. Denne magtanvendelse vil være tilladt. Eksempel 5 En bruger banker vedholdende hovedet ind i væggen og holder ikke op, selvom personalet forsøger at tale til, berolige, motivere eller aflede vedkommendes opmærksomhed Her kan det være nødvendigt at fastholde fx hoved eller arme. Magtanvendelse vil i dette tilfælde være tilladt, hvis situationen er så voldsom, at der er risiko for væsentlig personskade Eksempel 6 En bruger er aggressiv og har slået og væltet en anden, fysisk svag, bruger omkuld, sådan at vedkommende har slået hovedet. Brugeren slår ud efter en anden bruger og er fortsat aggressiv, trods medarbejderes forsøg på at berolige ham. Brugeren viser ikke tegn på at ville ændre adfærd. Medarbejderne vurderer, at der er nærliggende risiko for, at andre brugere lider alvorlig personskade og føler det derfor absolut påkrævet at føre brugeren væk fra situationen. Magtanvendelse i form af fastholdelse eller føren, vil derfor være tilladt i dette tilfælde. Eksempel 7 Fysisk støtte som har til formål at modvirke spasticitet eller rykvise kramper eller som har til formål at berolige anses ikke for magtanvendelse. 14/34

15 Procedure ved akut fastholden eller føren hvad gør I som tilbudsleder/personale? I en situation, hvor I som personale har udøvet magtanvendelse, i form af fastholdelse eller føren af en bruger, kan de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: Personalet har i en akut situation udøvet magtanvendelse, i form af, at en bruger er blevet fastholdt eller ført til et andet rum Magtanvendelse i form af akut fastholdelse eller føren skal altid registreres på skema 2, straks og senest dagen efter. Der skal udfyldes et nyt skema efter hver eneste episode af fastholdelse eller føren. Tilbudsleder skal inden for 1 måned indberette magtanvendelsen til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudsleder har ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Registrering og indberetning I tilfælde af akut fastholdelse eller føren til andet sted, har tilbudsleder ansvaret for, at hver eneste magtanvendelse registreres på skema 2 straks eller senest dagen efter episoden har fundet sted. Tilbudsleder er desuden ansvarlig for, at registreringerne indberettes 1 gang månedligt til følgende modtagere: - Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune: Er tilbuddet privat skal følgende adresse dog benyttes: - Borgers handlekommune (hvis handlekommune ikke er Frederikssund). - Til Socialtilsyn Hovedstaden til orientering, hvis tilbuddet er omfattet heraf: Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. 15/34

16 Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen/medarbejderne, der har foretaget magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse 4. Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan Det er tilbudsleders ansvar At der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse At der udarbejdes en pædagogisk handleplan for fremover at forhindre og begrænse magtanvendelse i form af fastholdelse eller føren At handleplanen opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Tilsynsenheden sikrer, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. 4 Hvis borger har anden handlekommune end Frederikssund, er det myndigheden i handlekommunen, der vurderer indberetningen. 16/34

17 Fastholdelse i forbindelse med personlig hygiejne 126 a Jf. Servicelovens 126 a kan der undtagelsesvis for en afgrænset periode træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handlingsplanen, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. Udgangspunktet er, at det er frivilligt for brugeren, om vedkommende ønsker hjælp til personlige hygiejne. Undtagelsesvis og i en afgrænset periode kan det tillades at fastholde brugeren i forbindelse med personlig hygiejne for at sikre overholdelse af omsorgspligten. Der kan kun gives tilladelse til magtanvendelse, hvis det er absolut nødvendigt i forhold til opfyldelse af omsorgspligten herunder fx brugerens værdighed, sociale relationer og sundhedstilstand. I hygiejnesituationer skal man sørge for at varetage brugerens grundlæggende behov for respekt for og hensyn til brugerens selvværd og livsførelse. Ud fra værdighedsbetragtninger samt sundhedsmæssige hensyn kan der helt undtagelsesvist og kun i en begrænset periode ansøges om at anvende fysisk magt i hygiejnesituationer, når det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten. Alt andet skal forgæves være forsøgt først. Magtanvendelse i form af fastholdelse kan tillades ved: - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind - Pleje af hud - Fjernelse madrester i kindpose og mundhule Ovenstående liste er udtømmende. Der vil således ikke kunne ansøges om eller gives tilladelse til magtanvendelser i andre typer af hygiejnesituationer. Når tilbuddet har ansøgt og hvis handlekommunen har imødekommet ansøgningen, og dermed givet tilladelse, må personalet holde brugeren fast, så eksempelvis tandbørstning kan ske. Der må ikke bruges hjælpemidler til fastholdelsen, og fastholdelsens må ikke være et fysisk overgreb. Det kan fx betyde, at der ikke skal foretages bad eller tandbørstning på et bestemt klokkeslæt, men at der i stedet tages hensyn til brugerens behov. Muligheden for at opfylde omsorgspligten med magt i hygiejnesituationer kræver altid, at der foreligger en tilladelse. Betingelser der skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Det skal være absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten i den personlige hygiejnesituation. 3. Der skal være tale undtagelsestilfælde. 4. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om mulighed for fastholdelse i en konkret personlig hygiejne-situation indeholder: - den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, - oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne - oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige 17/34

18 - pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger 5. Lovens øvrige muligheder skal forgæves have været forsøgt. Eksempel En beboer i et bofællesskab har fået behov for at bruge ble. Bleskiftningen volder dog problemer, idet beboeren modsætter sig voldsomt. Personalet har på forskellig vis forsøgt at motivere beboeren til at få skiftet bleen, men dette er ikke lykkedes. Vil man i dette tilfælde, for at sikre overholdelse af omsorgspligten, kunne skifte bleen ved anvendelse af magt? Når beboeren modsætter sig eller forholder sig passiv, vil det ikke være tilladt at skifte bleen, uden at der er givet tilladelse til dette fra vedkommendes handlekommune. Hvis man ansøger om tilladelse til at foretage en magtanvendelse i form af en kortvarig fastholdelse af beboeren, mens bleen skiftes, vil der kunne gives tilladelse til dette for en afgrænset periode. Sideløbende er tilbuddet dog forpligtet til at søge nye pædagogiske veje med henblik på at motivere beboeren til at få skiftet bleen uden brug af magtanvendelse. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at fastholdelse i forbindelse med en konkret hygiejnesituation, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 18/34

19 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse over for en bruger, i form af fastholdelse i en konkret hygiejnesituation Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt Brugerens handlekommune behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om fastholdelse i den givne hygiejnesituation. I tidsrummet indtil ansøgningen behandles og evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes I nedenstående tilfælde af fastholdelse figur: i forbindelse med hygiejnesituationer uden forudgående godkendelse, skal hver eneste fastholdelse registreres, straks og senest dagen efter. Ved flere episoder samme dag over for samme bruger, skal der udfyldes et nyt skema efter hver enkelt episode. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudslederen har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner I situationer, hvor brugeren modsætter sig fx at få børstet tænder, skal der ske registrering af dette, straks og senest dagen efter. Ved flere episoder samme dag over for samme bruger registreres disse i ét skema. 1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til borgers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for fastholdelse i den givne hygiejnesituation løbende vurderes samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres 19/34

20 De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Gyldigt samtykke Hvis du/i har gyldigt samtykke fra brugeren til foranstaltningen, er indgrebet ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig magtanvendelsen, er den i udgangspunktet ikke tilladt. Hvis du/i er i tvivl om, hvorvidt brugeren har givet et gyldigt samtykke, se afsnittet om samtykke, side 9 i Retningslinjer vedrørende magtanvendelser del I. Ansøgning om magtanvendelse - ved ikke gyldigt samtykke Hvis brugeren ikke har givet gyldigt samtykke til fastholdelsen, har tilbudsleder ansvaret for, at der ansøges om fastholdelse i hygiejnesituationen på skemaet Ansøgning om brug af magtanvendelse. Skemaet kan hentes på Ansøgningen skal indeholde en præcis afgrænsning af, hvad omsorgspligten vedrører (eksempelvis tandbørstning). Ansøgningen sendes til Tilsynsenheden, vedlagt pædagogisk handleplan. Det er således konsulenterne i Tilsynsenheden, der vurderer ansøgningen og træffer afgørelse. Hvis borgeren har en anden handlekommune end Frederikssund, sender tilbuddet ansøgningen til handlekommunen med kopi til Tilsynsenheden. Det er i så fald handlekommunen, der træffer afgørelse. Handlekommunen sender afgørelsen til brugeren og tilbudslederen Hvis foranstaltningen godkendes, kan den nu iværksættes. Registrering og indberetning når der er givet tilladelse Når der har fundet magtanvendelse sted, har medarbejder og tilbudsleder generelt pligt til at registrere dette på Socialstyrelsens skema 1. Når en ansøgning om fastholdelse i en hygiejnesituation er godkendt, skal der dog kun ske registrering af fastholdelsen første gang tilladelsen tages i brug i tilfælde hvor brugeren modsætter sig fastholdelse Registrering finder sted på skema 1, som kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. Registreringen på skema 1 skal ske straks, og senest dagen efter, at magtanvendelsen har fundet sted. Tilbudsleder har desuden pligt til at sende registrerede skema 1 til Tilsynsenheden 1 gang om måneden. Registrering og indberetning når der ikke er givet tilladelse I tilfælde af fastholdelse i hygiejnesituationer uden tilladelse, dvs. i tilfælde, hvor man endnu ikke har søgt om godkendelse, eller ansøgningen (endnu) ikke er i mødekommet, har tilbudsleder ansvaret for at hver eneste fastholdelse registreres straks eller senest dagen efter, på skema 2 at registreringerne indberettes straks og senest på 3. dagen til følgende modtagere: - Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune: Er tilbuddet privat skal følgende adresse dog benyttes: - Borgers handlekommune (hvis handlekommune ikke er Frederikssund). - Til Socialtilsyn Hovedstaden til orientering, hvis tilbuddet er omfattet heraf: Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside. 20/34

21 Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen/medarbejderne, der har foretaget magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse 5. Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan og løbende vurdering Da behovet for fastholdelse i en hygiejnesituation kan ændre sig, skal tilbuddet løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Det gælder fx hvis personalet, via et løbende bedre kendskab til brugeren, finder nye veje til at undgå magtanvendelsen i hygiejnesituationen, eller hvis brugeren f.eks. ændrer sin adfærd eller med tiden lærer at varetage hygiejnesituationen selvstændigt. Det er tilbudsleders ansvar, at der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse at der udarbejdes en pædagogisk handleplan for at forhindre og begrænse magtanvendelse i form af fastholdelse i personlig hygiejne-situationer at handleplanen opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Ansvaret for den løbende vurdering af behovet for en foranstaltning ligger hos tilbudsleder. Tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer kan som hovedregel kun gives for en tidsperiode på 3 mdr. Hvis der er behov for forsættelse af foranstaltningen udover de 3 mdr., vil perioden kunne forlænges. Der skal dog udarbejdes og indsendes en ny ansøgning til brugerens handlekommune. Perioden kan dog ikke overstige 6 mdr., idet andre metoder til at fremme hygiejneforholdene hos den pågældende bruger skal udvikles og sikres. Hvis handlekommunen er Frederikssund Kommune, er det konsulenterne i Tilsynsenheden, der revurderer og træffer afgørelse. Herunder sikrer Tilsynsenheden, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. 5 Hvis borger har anden handlekommune end Frederikssund, er det myndigheden i handlekommunen, der vurderer indberetningen. 21/34

22 Tilbageholdelse i tilbuddet 127 Jf. Servicelovens 127 kan kommunen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunen træffer afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og vurderer løbende, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Når der er nærliggende risiko for, at en bruger udsætter sig selv eller andre for at lide skade, ved fx at forlade boligen, er det muligt at holde brugeren tilbage eller føre vedkommende til et andet rum. Det afgørende er således ikke, at brugeren vil gå, men den risiko, der er ved, at brugeren forlader tilbuddet. Lovgivningen tillader ikke, at du/i fører brugeren tilbage til et lokale med låst dør. Fysiske indgreb skal kombineres med tryghedsskabende initiativer. Der skal altid være medarbejdere eller andre til stede, som kan yde denne hjælp. Du/I kan tilbageholde brugeren, nå du/i evt. ved hjælp af alarmsystemet bliver opmærksom på, at vedkommende har forladt eller er ved at forlade boligen og dermed bringer sig i en farefuld situation. Tilbageholdelse kræver, at der foreligger en tilladelse. Da brugerens situation kan ændre sig over tid, er der pligt til løbende at vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. De situationer, hvor en bruger er ved at forvilde sig ud af tilbuddet, og hvor du/i kan tilbageholde brugeren uden at anvende magt, dvs. frivilligt, er ikke omfattet af magtanvendelsesreglerne. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være nærliggende risiko for, at personen ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade (brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud o. lign.). Den nærliggende viden kan eksempelvis bestå i, at personen ofte forlader boligen og/eller vedvarende udtrykker ønske om at forlade boligen 3. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko at anvende fysisk magt, så personen forhindres i at forlade boligen eller føres tilbage til boligen. 4. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om magtanvendelse i form af at kunne tilbageholde eller føre en bruger tilbage til tilbuddet, indeholder: - den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, - oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne, - oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og - pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger 5. Lovens øvrige muligheder skal forgæves have været forsøgt. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at magtanvendelse i form af at kunne tilbageholde eller -føre en bruger til tilbuddet, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 22/34

23 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse, i form af at tilbageholde eller - føre en bruger til tilbuddet Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt Brugerens handlekommune sørger for advokatbistand til brugeren og behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om at kunne tilbageholde eller -føre brugeren til boligen. I tidsrummet indtil ansøgningen behandles og evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes I tilfælde af tilbageholdelse i boligen uden forudgående godkendelse, skal hver eneste tilbageholdelse eller føren tilbage i boligen registreres, straks og senest dagen efter. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til brugers handlekommune/tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudsleder har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelse fremover kan undgås eller minimeres Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner I situationer, hvor brugeren modsætter sig at blive tilbageholdt eller tilbageført, skal der ske registrering af dette, straks og senest dagen efter. Ved flere episoder samme dag over for samme bruger registreres disse i ét skema.1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til brugers handlekommune/ Tilsynsenheden med kopi til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for at kunne tilbageholde eller - føre brugeren løbende vurderes, samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelse fremover kan undgås eller minimeres 23/34

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området NOTAT SHC - Team Myndighed 26-07-2011 Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området Generelt om magtanvendelse: Servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge Magtanvendelse Voksne - Børn Unge 1 Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 2 Indhold Indledning... 4 Læsevejledning... 5 1. Generelt

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Magtanvendelse Voksne - Børn Unge Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 1 Indhold Indledning...3 Læsevejledning...4 1. Generelt

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten R e t n I n g S l I n J e R FOR MagtanVendelSe og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Forord Magtanvendelse er et fænomen, som gang på gang trækker de store avisoverskrifter. Men bag overskrif- terne

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere