Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019"

Transkript

1 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for Forventet Budgetforslaforslag Budget- (I kr.) regnskab Indtægter Budgetforslag 2018 Forbrug(+) af kassen (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse forventes der et forbrug af kassen i 2015 på 30,9 mio. kr. Det store kasseforbrug skyldes hovedsageligt, at der er et forbrug på anlæg på 83,5 mio. kr. Heraf kan ca. 52,7 mio. kr. lånefinansieres. Der er ikke indregnet overførsler fra 2015 til forbrug i I forhold til budgetforslaget for 2016 vil der skulle spares 14,5 mio. kr. for at skabe balance i økonomien. Budgetforslag 2019 Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Refusionsomlægning på AI - mindre statsref Pris- og lønstigninger Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger

2 1. Økonomien for 2015 Den første kolonne i nedenstående resultatopgørelse viser det oprindeligt vedtagne budget for 2015, i anden kolonne det forventede forbrug i 2015 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015, og forskellen i kolonne 3. Tabel 2: Resultatopgørelse for 2015 (I kr.) Budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forskel Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter - Serviceudgifter Overførselsudgifter Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Resultatet af den ordinære drift: Der forventes et overskud på den ordinære drift på 32,5 mio. kr. i Dette svarer til et mindreforbrug på ca. -7,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for Mindre forbruget skyldes hovedsagligt: Indtægter: Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 samt ekstra tilskud vedr. flygtninge på i alt -0,3 mio. kr. Serviceudgifter: Der er merudgifter til serviceudgifter på 2,7 mio. kr., som primært skyldes følgende: o o o Et mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalget på -2,6 mio. kr. primært vedrørende lov- og cirkulæremidler, som er lagt i kassen ved budgetopfølgningen 31. marts Et merforbrug på Handicap og Psykiatri på 2,5 mio. kr., som skyldes merforbrug på budgettet for køb/salg af pladser på 3,1 mio. kr. Samtidig er der enkeltstående reguleringer fra tidligere år, som giver en indtægt på -1,9 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling til STU på 1,3 mio. kr. Merforbrug på Familie- og Kulturvalget på ca. 2,8 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på dagtilbud og skoler, samt en merudgift på børneanbringelsesområdet. 5

3 Der skal nævnes følgende i forbindelse med budgetopfølgningen på servicerammen: o Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. i Merforbruget er reduceret på grund af en berigtigelse af statsrefusionen, som giver en engangsindtægt på -1,9 mio. kr. Det betyder, at uden engangsindtægten ville der have været et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. i I regnskabet for 2014 var der et merforbrug på 4,2 mio. kr. Området bør følges nøje i løbet af o Børneanbringelsesområdet forventer en betydelig merudgift, hvilket giver anledning til bekymring for, at budgettet kan overholdes. Der er derfor iværksat en tættere budgetopfølgningsprocedure med månedlig afrapportering til Familie- og Kulturudvalget. Overførselsudgifter: I forhold til det oprindelige budget 2015 er der et samlet mindre forbrug til overførselsudgifter på ca. -7,5 mio. kr., som forklares ved: o o o Samlede mindreudgifter på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget på -3,7 mio. kr., som skyldes følgende: - integrationsområdet 3,9 mio. kr. - førtidspensioner -3,5 mio. kr. - sygedagpenge -1,7 mio. kr. - forsikrede ledige -6,7 mio. kr. - revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -2,6 mio. kr. - ressource- og jobafklaringsforløb 6,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalget til aktivitetsbestemt medfinansiering på -2,0 mio. kr. Familie- og Kulturudvalget har en mindreudgift til tabt arbejdsfortjeneste på -1,7 mio. kr., samt merindtægter fra den centrale refusionsordning på ca. -0,1 mio. kr. Renteudgifter: I forhold til det oprindelige budget 2015 er der et samlet mindre forbrug på ca. -2,4 mio. kr., som skyldes, at renten på de variable lån er lavere end forventet, og at der er optaget mindre i nye lån end forventet ved budgetlægningen for Resultatet af det skattefinansierede område: Resultatet af det skattefinansierede område er forringet med 27,4 mio. kr., som skyldes: Ovennævnte mindreforbrug på driften på ca. -7,5 mio. kr. Merudgifter til anlæg på 40,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, blandt andet langmolen til 35 mio. kr. Optaget lån på yderligere -6,9 mio. kr. Lånet, som er optaget i 2015 på 25,7 mio. kr. vedr. anlægsudgifter afholdt i Budgetbeløb på 18,8 mio. kr. vedrører de anlæg, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget Merudgifter til afdrag på 1,7 mio. kr. 6

4 Med hensyn til lån regnes der i ovenstående resultatopgørelse med en lånoptagelse på 25,7 mio. kr., som er lån vedrørende anlæg opført i Låneoptagelsen sker teknisk først det efterfølgende år. Lån vedrørende 2015 kan optages senest 31. marts 2016, der forventes at kunne optages lån på ca. 52,7 mio. kr. Med ovenstående udvikling i økonomien for 2015 er der følgende likviditet pr. 31. marts Tabel 3: Udviklingen i kassebeholdningen frem til 31. marts 2016 mio. kr. Kassebeholdning pr. 31. december ,9 Forventet forbrug i ,9 Kassebeholdning pr. 31. december ,0 Lån pr. 31. marts ,7 Kassebeholdning pr. 31. marts 2016 inkl. overførsler 134,7 Overførsler drift -58,3 Overførsler anlæg -52,7 Kassebeholdning pr. 31. marts 2016 ekskl. overførsler 23,7 Ældreboliger -43,8 Kassebeholdning ekskl. ældreboliger -20,1 (+=overskud og mindreforbrug, -=underskud og merforbrug) Det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. marts 2016 på 134,7 mio. kr. er under forudsætning af hensættelser på 43,8 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger. Samtidig er det under forudsætning af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 111,0 mio. kr. fra 2015 til Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger m.v., samt for den forventede overførsel på drift og anlæg fra 2015 til 2016, vil der være en negativ kassebeholdning på 20,1 mio. kr. pr. 31. marts

5 2. Budget 2016 forudsætninger I budget 2016 forventes der et overskud på den ordinære drift på ca. 23,1 mio. kr., mens det forventede underskud på det skattefinansierede område er på ca. 21,1 mio. kr. Endelig er der forventning om et kasseforbrug på ca. 14,5 mio. kr. i Tabel 4: Resultatopgørelse budget 2016 (I kr.) Indtægter (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Budgetforslag 2016 Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Refusionsomlægning på AI - mindre statsref Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg -250 Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed -748 Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der indregnet et effektiviseringsbidrag på 25,5 mio. kr. i overslagsåret 2016 for at skabe balance i økonomien. 8

6 Nedenstående tabel viser, hvorfor besparelseskravet er ændret fra 25,5 mio. kr. til 14,5 mio. kr. i budget De enkelte ændringer bliver beskrevet i de efterfølgende afsnit. Tabel 5: Forklaring på ændring i besparelseskravet (mio. kr.) Besparelseskrav jf. overslagsår 2016 i budget ,5 Stigning i skatteindtægter -43,3 Ændring i udligning pga. skattestigning 40,4 Ændringer på grund af øget udgiftsbehov -29,5 Finansieringstilskud (14,1-11,3) 2,8 Ændring i udligning pga. refusionsomlægningen -19,2 Ændringer i statstilskud 17,2 Øvrige ændringer -0,9 Ændring i tilskud og udligning i alt 10,8 Ændring i KL's skøn for løn- og prisfremskrivningen -8,6 Tekniske- og demografiske ændringer 7,4 Lov- og cirkulære 4,7 Mindreindtægt på AI vedr. refusionsomlægningen 18,8 Mindre udgift vedr. kommunalmedfinansiering Teknisk vedr. affaldshåndtering -1,2 Ændring i nettodrift i alt 21,1 Forbrug af kasse jf. overslagsår 2016 i budget ,4 Besparelseskrav i alt 14,5 (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) 2.1 Skat, tilskud og udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er anvendt til beregning af skat, tilskud og udligning. I forbindelse med 2. behandling af budget vil det blive analyseret, om det kan betale sig, at anvende det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016, som grundlag for beregningen. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er kr. Grundlaget er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2013 fremskrevet til Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2013 er i forhold til 2013 steget med ca. 170,0 mio. kr. svarende til et skatteprovenu på (170,0 x 25,2 %) 42,8 mio. kr. Ændret skøn fra KL over væksten for 2013 til 2016 giver en samlet ændring på 43,5 mio. kr. Samtidig er selskabsskatten steget med ca. 2,1 mio. kr. i forhold til forventningerne i budget Dette skyldes især en efterregulering af selskabsskatten vedr. tidligere indkomstår, og er derfor en engangsindtægt. Indtægter fra grundskyld er i 2016 reduceret med ca. -2,3 mio. kr. Ændringen af indkomstskatten på 42,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt følgende: Virksomhedsindkomsten efter virksomhedsskattelovens 10 stk. 2 er steget med ca. 110 mio. kr. Det er beskatningen af det overskud, som ejeren vælger at lade stå i virksomheden. Virksomhedsoverskud og medarbejdende ægtefælle er steget med 30,7 mio. kr. Det er beskatningen af det, som ejeren trækker ud af virksomheden til sig selv og en evt. medarbejdende ægtefælle. 9

7 Anden kapitalindkomst er steget med ca. 29,0 mio. kr. ifølge SKAT skyldes det primært gevinster på aktiehandel. De første udmeldinger omkring skatteindtægterne for 2014, som danner grundlaget for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, viser, at stigningen vedrørende virksomhedsoverskud ikke kan forventes at være vedvarende. Skattestigningen har en negativ indflydelse på landsudligningen og tilskuddet til ugunstigstillede kommuner, da skatteindtægterne indgår i beregningen af disse. Som hovedregel fordeles tilskuddene til kommunerne efter indbyggertallet, men udligningsordningen forsøger at udligne forskellene imellem kommunerne. Udligningen tager udgangspunkt i kommunernes strukturelle over- eller underskud. Det strukturelle underskud er forskellen mellem kommunes beregnede udgiftsbehov, og de beregnede skatteindtægter jf. ovenstående figur. Kommunerne bliver udlignet med 61 % af det strukturelle underskud. Kommuner, som har et strukturelt underskud pr. indbygger, som er højere end landsgennemsnittet, bliver udlignet med yderligere 32 % af forskellen, således den samlede udligning bliver (61+32) 93 %. Når skatteindtægterne stiger falder det strukturelle underskud og dermed også udligningen. Stiger udgiftsbehovet bliver det strukturelle underskud større og dermed øges udligningen. Lemvig Kommune har en skattestigning på -43,3 mio. kr. hvilket betyder at det strukturelle underskud bliver mindre, dermed falder udligningen med (43,3 x 93 %) 40,4 mio. kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov og det socioøkonomiske udgiftsbehov er steget fra budgetvedtagelsen for 2015 og til budget 2016 med samlet 40,4 mio.kr., hvilket giver et højere strukturelt underskud og dermed en større udligning svarende til -29,5 mio. kr. Ændringen af det aldersbestemte udgiftsbehov hænger sammen med at befolkningstallet har ændret sig. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev beregninger foretaget med et befolkningstal på indbyggere på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar 2014 fratrukket et forventet tab på 225 indbyggere pr. år, som er det gennemsnitlige fald over de seneste to år. Befolkningstallet, som KL har skønnet i forbindelse med statsgarantien for 2016, er indbyggere. Denne ændring og ændringer i enhedsbeløbene pr. indbygger får det aldersbestemte udgiftshov til at stige med 21,8 mio. kr. Opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov fremgår af bilag 1. 10

8 Social- og Indenrigsministeriet har udregnet et socioøkonomisk udgiftsbehov for 2016, men udarbejder ikke skøn for det socioøkonomiske udgiftsbehov i overslagsårene. Både antal og det gennemsnitlige tillæg holdes konstant. Opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov fremgår af bilag 2. Samtidig er kommunernes udligning hævet fra 58 til 61 % på grund af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvilket giver Lemvig Kommune -19,2 mio. kr. mere i landsudligning og tilskud til ugunstigstillede kommuner. Statstilskuddet er faldet med 17,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at en større andel af bloktilskuddet fordeles via landsudligningen og via tilskud til ugunstigstillede kommuner, hvilket er en fordel for Lemvig Kommune. Derudover er der et finansieringstilskud på 11,4 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end Driftsudgifter Både serviceudgifter og overførselsudgifterne tager udgangspunkt i overslagsår 2016, som er prisfremskrevet i forhold til KL s skøn for pris- og lønfremskrivningen, hvilket er lavere end forventet ved budgetlægningen for Dette skyldes især lavere lønfremskrivninger på baggrund af overenskomst Administrationen har forslag til tekniske og demografiske ændringer på i alt 7,4 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 har givet 4,7 mio. kr., derfor er der indarbejdet tilsvarende udgifter. KL har vurderet at refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet giver Lemvig Kommune en mindreindtægt 18,8 mio. kr. i mistet statsrefusion, som opvejes af en øget udligning. 11

9 2.3 Anlægsudgifter Der er indarbejdet et anlægsbudget på kr. i 2016, heraf er 6,7 mio. kr. politisk prioriteret jf. nedenstående tabel 6. Tabel 6: Anlæg i budget kr Pulje til anlæg i budgettet Politisk prioriteret Kystsikring Områdefornyelse i Bøvling 262 Energipulje 400 West Coast Center I alt Rest til politisk prioritering Hvis der skal skabes råderum til yderligere anlægsinvesteringer end de 22,8 mio. kr. som er indregnet, skal der findes tilsvarende besparelser, ellers skal anlægget enten kunne lånefinansieres eller finansieres af de likvide aktiver. I budgetkataloget er der anlægsforslag på i alt 45,1 mio. kr. 2.4 Udviklingen i kassebeholdningen i perioden 2015 og 2016 Med ovenstående forudsætninger for økonomien i 2015 og 2016 er der følgende likviditet ved udgangen af 2016: Tabel 7: Kassebeholdning i Mio. kr. Kassebeholdning pr. 31. december ,9 Forventet forbrug i ,9 Kassebeholdning pr. 31. december Lån pr. 31. marts ,7 Forbrug i ,5 Kassebeholdning pr. 31. december 2016 incl. overførsler 120,2 Overførsler drift -58,3 Overførsler anlæg -52,6 Kassebeholdning pr. 31. december 2016 ekskl. overførsler 9,3 Ældreboliger m.m -43,8 Kassebeholdning ekskl. ældreboliger -34,5 (+=overskud og mindreforbrug, -=underskud og merforbrug) Det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2016 på 102,2 mio. kr. er under forudsætning af hensættelser på 43,8 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger. Samtidig er det under forudsætning af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 111,0 mio. kr. fra 2015 til Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger m.v., samt for den forventede overførsel på drift og anlæg fra 2015 til 2016, vil der være en negativ kassebeholdning på 34,5 mio. kr. ved udgangen af

10 3. Økonomiaftalen for 2016 Økonomiaftalen for 2016 indeholder følgende hovedelementer: Fastsættelse af rammer for service- og anlægsudgifter og for det samlede kommunale skattetryk. Fastsættelse af lånerammer. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ekstraordinært balancetilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Omprioriteringsbidrag på 1 % svarende til 2,4 mia. kr. i 2016 heraf er 1,9 mia. kr. tilbageført til kommunerne. 3.1 Rammer for service og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk Den tekniske serviceramme for Lemvig Kommune er 878,3 mio. kr. Det er aftalt, at 3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Desuden er der aftalt en samlet anlægsramme på 16,6 mia. kr. i 2016, svarende til 59,7 mio. kr. for Lemvig Kommune. Budgetkataloget indeholder anlægsforslag på 40,1 mio. kr. Der er afsat en ramme til, at kommunerne kan hæve indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgifter af forretningsejendomme med 200 mio. kr. samtidig med, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende, således at det kommunale skattetryk under ét ikke hæves. Samtidig etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i Tilskudsordningen finansieres af staten. Lemvig Kommune bliver straffet økonomisk, hvis kommunen sætter skatten op i 2016, og der ikke er andre kommuner, som sætter skatten tilsvarende ned. Hvis Lemvig Kommune eksempelvis sætter skatten op med 0,3 % svarende til et skatteprovenu på ca. 10 mio. kr., vil Lemvig Kommune miste 75 % af skatteprovenuet i det første år, 50 % i de efterfølgende to år, og endelig 25 procent af skatteprovenuet i det 4. år. I det 5. år vil Lemvig Kommune, opnå det fulde provenu af skattestigningen. Det betyder, at Lemvig Kommune vil få et provenu på 2,5 mio. kr. i det første år, 5 mio. kr. i de næste to år, 7,5 mio. kr. i det 4. år og endelig 10 mio. kr. i det 5. år jf. tabel 8. Tabel 8: Konsekvenser af skattesanktion Konsekvenser af skattesanktion 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 75/25 50/50 50/50 25/75 Lemvig Kommunes provenu -2, ,

11 3.2 Fastsættelse af lånerammer Der er afsat lånerammer på 1,5 mia. kr. i 2016 jf. nedenstående tabel. Tabel 9: Lånerammer i aftalen for 2016 Mio. kr. Små kommuner med behov for større strukturelle investeringer 600 Investering med effektiviseringspotentiale 200 Styrkelse af likviditeten i vanskeligstillede kommuner 500 Den ordinære låneramme 200 Lånerammer i alt Lemvig Kommune har sendt låneansøgninger på i alt 20,5 mio. kr. i 2016: Små kommuner med behov for større strukturelle investeringer - Degneparken lokaler på Nr. Nissum Skole 3 mio. kr. Lånerammen til investeringer med effektiviseringspotentiale - Degneparken lokaler på Nr. Nissum Skole 3 mio. kr. Den ordinære låneramme - Renovering af svømmehaller 10 mio. kr. - IT-plan på Børne- og Ungeområdet 6 mio. kr. - Projekt De røde barakker på 1,5 mio. kr. I forbindelse med tildelingen af lån, ser ministeriet blandt andet på kommunens økonomiske og likviditetsmæssige situation. Det er derfor ikke sandsynligt, at Lemvig Kommune kan komme i betragtninger til lån. Der er fri låneadgang til anlægsinvesteringer til kommunens havne, færger og til energibesparende foranstaltninger. 3.3 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er fastsat til 500 mio. kr. i 2016, mens den nye aftale om tilskud og udligningssystemet indfases. Puljen kan som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer, men det er især kommuner, som har fået et tab ved den nye justering af tilskud- og udligningssystemet, som kommer i betragtning til tilskud fra puljen. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: Demografiske udfordringer. Aktuelle økonomiske udfordringer. Vedvarende økonomiske udfordringer. Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Lemvig Kommune har ikke ansøgt om tilskud fra puljen, da Lemvig Kommune med udgangspunkt i ovenstående kriterier ikke forventes at komme i betragtning. 14

12 3.4 Finansieringstilskud Kommunerne får, som i 2013, 2014 og 2015 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles de 1,5 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal, derudover fordeles 1 mia. kr. til kommuner med et strukturelt underskud højere end landsgennemsnittet. Den restende 1 mia. fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under kr. Lemvig Kommunes beskatningsgrundlag er kr. pr. indbygger, og får derfor ikke andel i den sidste milliard. Lemvig Kommune modtager 11,3 mio. kr. i finansieringstilskud. 3.5 Omprioriteringsbidrag Der er aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % svarende til 2,4 mia. kr. Samtidig er det aftalt, at tilbageføre 1,9 mia. kr. til kommunerne. Det vil sige, at samlet set er serviceudgifterne reduceret med 0,5 mia. kr. svarende til 1,8 mio. kr. for Lemvig Kommune. Økonomiaftalen indeholder ikke en konkret binding af ressourceanvendelse og heller ikke særlige krav til dokumentationen for anvendelsen af de 1,9 mia. kr. Det skal derfor alene ses, som en reduktion af servicerammen på 0,5 mia. kr. Der er ingen udmelding omkring omprioriteringsbidraget i 2017 til 2019, men reduktionen på 1 % er indarbejdet i bloktilskuddet, og indgår derfor i tilskud og udligningen i overslagsårene. Det er meget usikkert om omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne i overslagsårene, idet Regeringen har tilkende givet, at den vil prioritere Sundhedsvæsnet. 15

13 4. Forudsætninger for overslagsårene for Baggrunden for den nuværende resultatopgørelse i tabel 10 er basisbudgettet for Lemvig Kommune i Basisbudgettets overslagsår 2018 videreføres i Hele basisbudgettet fra er efterfølgende pris- og lønfremskrevet til årets priser med udgangspunkt i de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Som det fremgår af nedenstående resultatopgørelser er der i overslagsårene et forbrug af kassen på 44,7 mio. kr. i 2017 stigende til 108,2 mio. kr. i Tabel 10: Resultatopgørelse for overslagsårene Budgetforslaforslag Budget- (I kr.) Indtægter (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Det skal understreges, at er stor usikkerhed omkring skat, tilskud og udligning, da tallene foreløbig bygger på udmelding fra statsgarantien og økonomiaftalen for 2016 samt KL s skøn for udvikling i årene Usikkerhederne beskrives nærmere i de følgende afsnit. 4.1 Skat, tilskud og udligning Skatteindtægter for årene 2017 til 2019 tager udgangspunkt i de faktiske skatteindtægter for Skatteindtægterne er meget usikre, men de foreløbige data viser en nedgang i udskrivningsgrundlaget, specielt vedrørende virksomhedsoverskud, som steg væsentlig fra 2012 til Budgetforslag 2019 Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Refusionsomlægning på AI - mindre statsref Pris- og lønstigninger Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen

14 Budgetforslag 2017 viser derfor en nedgang i skatteindtægterne. Overslagsårene 2018 og 2019 er ligeledes en fremskrivning af de faktiske skatteindtægter for KL skønner, at skatteindtægterne stiger fra 2014 til Udligningen afhænger af Lemvig Kommunes udgiftsbehov og forventningerne til befolkningstallet. I overslagsårene tager befolkningstallet udgangspunkt i det befolkningsgrundlag, som er lagt til grund for statsgarantien, herefter er der indregnet et skønnet fald på 283 indbyggere pr. år, baseret på det gennemsnitlige fald i indbyggere over de seneste to år fra 2013 til Nedenstående tabel viser indbyggertallet, som er benyttet til beregningen af tilskud og udligning i overslagsårene. Tabel 11: Indbyggertal, som indgår i beregning af tilskud og udligning Antal indbyggere ) ) ) ) ) 1) Faktiske indbyggertal pr. 1. januar ) Indbyggertallet pr. 1. januar 2016 jf. statsgarantien 3) Der er indregnet et fald på 283 indbyggere pr. år jf. det gennemsnitlige fald i perioden Tilskud og udligning stiger i 2017, hvilket skyldes at Lemvig Kommune kompenseres for faldet i skatteindtægterne gennem landsudligningen. Herefter falder udligningen, hvilket skyldes det indlagte fald i indbyggertallet, og at det årlige omprioriteringsbidrag på 1 % er med til at reducere bloktilskuddet. Desuden har KL indlagt et skøn for balancetilskuddet, som er negativ, fordi der er en forventning om, at landets samlede skatteindtægter overstiger landets samlede nettodriftsudgifter. Dermed reduceres bloktilskuddet yderligere. 4.2 Driftsudgifter: Udgangspunktet for budgetoverslagsårene 2017 til 2019 er budgetoverslagsårene 2017 og 2018, som blev vedtaget sammen med budget Budget 2018 er videreført i Budgettallene er herefter pris- og lønfremskrevet jf. KL s pris- og lønskøn. Administrationen har udarbejdet nedenstående ændringer til basisbudgettet Tabel 12: Type 1-3 Tekniske og demografiske ændringer samt Lov og Cirkulære: (1.000 kr.) Type 1: Tekniske ændringer / drift Type 1: Tekniske ændringer / finansiering I alt type Type 2: Demogratiske ændringer Type 3: Lov- og Cirkulære I alt type 1-3 samlet (-=indtægter/mindreforbrug, +=mindreindtægt/merudgift) Der er tekniske ændringer til basisbudgettet på 7,2 mio. kr. i 2017 stigende til 9,7 mio. kr. i Samtidig er der demografiske ændringer på ca. -1,5 mio. kr. i 2017 faldende til -1,1 mio. kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 giver merudgifter på 6,6 mio. kr. i 2017 stigende til 9,8 mio. kr. i 2018 og Budgettet placeres i en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, indtil midlerne søges frigivet. 17

15 4.3 Anlægsudgifter: Der er indarbejdet en anlægsramme på kr. i overslagsårene , en del af budgettet er allerede politisk prioriteret jf. nedenstående tabel. Tabel 13: Anlæg i overslagsårene 2017 til kr Pulje til anlæg i budgettet Politisk prioriteret Kystsikring Områdefornyelse i Bøvling Energipulje 400 I alt Rest til politisk prioritering

16 5. Skat, tilskud og udligning i perioden Indtægtsgrundlaget for Lemvig Kommune kommer fra skat, statstilskud og udligning mellem kommunerne. Lemvig Kommune kan frit vælge, at budgettere disse indtægter på to forskellige måder: 1. At budgettere indtægterne ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). 2. At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Kommuner, der vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2016, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2019, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2016 i maj Forudsætningen i denne beregning af indtægter er, at udskrivningsgrundlaget budgetteres på det statsgaranterede niveau. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 3.357,4 mio. kr. i Lemvig Kommunes udskrivningsprocent for personindkomster er på 25,2 pct., grundskyldspromillen for den almindelige grundskyld er på 28 promille og for landbrug på 7,2 promille i Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskylden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 14: Skatteforudsætninger mv. Beløb i kr. (- = indtægt) ) Budgetteret udskrivningsgrundlag ) Udskrivningsprocent 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 3) Skatteprovenu (1x2) ) Budgetteret grundværdi ex. landbrugsejendomme ) Budgetteret grundskyldspromille 28,00 28,00 28,00 28,00 6) Provenu af grundværdi ex landbrugsejd. (4x5) ) Budgetteret grundværdi af landbrugsjord ) Budgetteret grundskyldspromille 7,20 7,20 7,20 7,20 9) Provenu af grundværdi landbrugsejd. (7x8) ) Samlet grundskyldsprovenu (6+9) Selskabsskatten Ifølge Social- og Indenrigsministeriets seneste opgørelser af selskabsskatten i 2015 forventes Lemvig Kommune at modtage 7,6 mio. kr. i selskabsskat i Det er en stigning i forhold til 2015 på 2,1 mio. kr. Heraf er ca. 1,7 reguleringer i forhold til tidligere år, som er engangsindtægter. Samtidig får Lemvig Kommune en udligning af selskabsskatten på 7,7 mio. kr. Det er på niveau med 2015, selvom vores selskabsskat er steget. Dette skyldes, at stigningen i selskabsskatten har været højere i hele landet. Lemvig Kommune bliver udlignet med 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Der forventes således en samlet selskabsskat på 13,2 mio. kr. i 2015 jf. nedenstående tabel. 19

17 Tabel 15: Udviklingen i selskabsskatten i perioden Beløb i kr Selskabsskat, kommunens andel Udligning I alt Da stigningen fra 2015 til 2016 skyldes en engangsindtægt vedrørende tidligere år, er selskabsskatten for overslagsårene nedjusteret med 1,7 mio. kr. I nedenstående tabel 14 er der en samlet opgørelse af skat tilskud og udligning i Tabel 16: skat, tilskud og udligning i I kr. ( -=indtægt og +=udgift.) Indkomstskat Medf. af det skrå skatteloft Selskabsskat Grundskyld Andel af dødsboskat Øvrige skatter og afgifter Skatter i alt Nettoudligning Statstilskud Betinget balancetilskud Betinget balancetilskud (anlæg) Tilskud til ugunstigstillede kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældre tilskud (styrket kvalitet) Ældre tilskud (generelt løft) Beskæftigelsestilskud Tilskud bedre dagtilbud Skøn for tilskud omstilling folkeskolen Refusionsomlægning Finansieringstilskud Tilskud og udligning i alt ex bidrag Momsudligning Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag Skat, tilskud og udligning

18 Bilag 1: Det aldersbestemte udgiftsbehov i statsgarantien for 2016 Opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov Beregnet Aldersgrupper: Enhedsbeløb: Antal indbyggere udgiftsbehov i kr. 0-5 årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , Indbyggertal i alt Rejsetid 346, Aldersbestemt udgiftsbehov i alt

19 Bilag 2: Det socioøkonomiske udgiftsbehov i statsgarantien for 2016 Opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov Antal Lemvig Kommune Antal hele landet Socioøkonomisk kriterie Vægt Vægtet andel Antal årige uden beskæftigelse 0, ,00056 Antal årige uden erhvervsuddannelse 0, ,00053 Antal udlejede beboelseslejligheder 0, ,00013 Antal diagnosticerede psykiatriske patienter 0, ,00016 Antal familier i bestemte boligtyper 0, ,00027 Antal børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse 0, ,00023 Antal enlige over 65 år 0, ,00010 Antal personer med lav indkomst i tre ud af fire år 0, ,00015 Antal handicappede 0, ,00020 Antal indvandrere og efterkommere 0, ,00004 Antal årige lønmodtagere med færdigheder på grundniveau 0, ,00020 Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet 0, ,00063 Antal børn af enlige forsørgere 0, ,00008 Antal børn som har flyttet tre gange 0, ,00007 Sum af de vægtede kriterier 0,00336 Indbyggertal Lemvig Kommunes andel af indbyggertallet i hele landet 0, Socioøkonomisk indeks 93, ,93570 Gennemsnitligt tillæg pr. indbygger ,05 Lemvig Kommunes indbyggertal Socioøkonomisk udgiftsbehov i kr

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Fordelingen af serviceudgifter på udvalg Fordelingen af overførselsudgifter på udvalg 1 1. Lemvig Kommunes økonomi i perioden fra 2017-2020 Den samlede Kommunalbestyrelse indgik

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Ovennævnte merforbrug på driften på 4,4 mio. kr.

Ovennævnte merforbrug på driften på 4,4 mio. kr. 1. Lemvig Kommunes økonomi i perioden fra 2013-2017 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2013-2017 Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit:

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit: Notat Vedrørende: Indtægtssiden i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: August Sendes

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud, udligning og skatter Tilskud, udligning og skatter Dette notat er en gennemgang af Hjørring Kommunes vigtigste indtægtsposter, som danner grundlag for budget 2019. Indtægtsposterne består både af diverse tilskud, udligningsordninger

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere