Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 1996 KOM (1996) 0347 Offentligt tt -ùt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(97) 462 endelig udg. 96/0200 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmel«klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189A, stk. 2)

2

3 BEGRUNDELSE 1. Indledning I henhold til EF-traktatens artikel 189A, stk. 2, forelægger Kommissionen et ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. I det ændrede forslag er der taget hensyn til en række ændringsforslag fra Europa-Parlamentet vedtaget på dets plenarmøde den 26. juni 1997'. Parlamentet vedtog 26 ændringsforslag (oprindeligt 28, men ændringsforslag nr. 10 blev indføjet i ændringsforslag nr. 11 og ændringsforslag nr. 23 i nr. 22). Ændringsforslagene vedrører følgende emner: etikettering, klassificering, emballering, andre emner og redaktionelle spørgsmål. Af de 26 ændringsforslag kan Kommissionen acceptere 13. som de er, og 3 ændringsforslag kan den acceptere med hensyn til princippet. Ændringsforslagene vedrørende følgende emner kan ikke accepteres: - Artikel 3, stk. 3 (ændringsforslag 4) - Artikel 10, stk (ændringsforslag 8) - Artikel 10, stk (ændringsforslag 9) - Artikel 10, stk (ændringsforslag 11) - Artikel 10, stk (ændringsforslag 12) - Artikel 10, (nyt) stk a (ændringsforslag 13) - Artikel 15, (nyt) stk. 1 (ændringsforslag 16) - Artikel 16, stk. 2, første led (ændringsforslag 14) - Bilag III, del C, fjerde afsnit (ændringsforslag 20) - Bilag V, del C, stk. 1 (første del af ændringsforslag 22) - Bilag V, (ny) del Cb (ændringsforslag 26) 2. Etikettering I den nye betragtning 13a (ændringsforslag 1) understreges behovet for at lancere en undersøgelse om, hvorvidt oplysningerne på etiketterne er forståelige, og for om nødvendigt at revidere de eksisterende etikketeringsregler. Kommissionen glæder sig over dette ændringsforslag og vil lancere en sådan undersøgelse hurtigst muligt. Ændringsforslagene til artikel 10, stk (ændringsforslag 8), stk (ændringsforslag 9), stk (ændringsforslag 11), stk (ændringsforslag 12) og (nyt) stk a (ændringsforslag 13) ville resultere i en etiket, der er overlæsset med kemiske betegnelser, uden at forbedre beskyttelsesniveauet. Komissionen forpligter sig, ved at acceptere den nye betragtning 13a (ændringsforslag 1), til hurtigst muligt at lancere en undersøgelse af, om brugerne kan forstå etiketterne. Denne undersøgelse vil omfatte alle etiketteringsspørgsmål, herunder dem der er taget op i ændringsforslag Reference - referat af mødet den 26. juni 1997, Baldi-betænkningen A4-0186/

4 11, 12 og 13. På grundlag af resultaterne fra denne undersøgelse vil Kommissionen tage alle etiketteringskrav op til fornyet overvejelse. Derfor kan ændringsforslagene vedrørende benævnelsen af stofferne på etiketten ikke accepteres af Kommissionen. Ændringen af artikel 10, stk. 4, første led, (ændringsforslag 14) indfører en undtagelse fra fulde etiketteringskrav, som også skal anvendes på præparater klassificeret som miljøfarlige, når præparatet leveres i små pakninger (mindre end 125 ml). Dette ændringsforslag er acceptabelt og kan begrundes med, al så små mængder kemiske stoffer ikke vil være til fare for miljøet. Selv om der ikke kræves fuld etikettering, skal emballagen under alle omstændigheder mærkes med et faresymbol, der angiver miljøfare. Ændringen af artikel 10, stk. 5 (ændringsforslag 15) medfører forbud mod på etiketter for præparater, der er omfattet af direktivet, at anvende udtryk som "miljøvenlig" eller "økologisk" eller et udtryk, der kan føre til en undervurdering af faren. Denne ændring supplerer teksten i Kommissionens oprindelige forslag ved at tilføje eksempler på sådanne udtryk, som vedrører miljøegenskaber. Ændringen af bilag V, del C, stk. 1, (ændringsforslag 22) vedrører den specifikke advarsel om sensibiliserende virkninger for alle personer. Parlamentets ændringsforslag i retning af en mere generel version dækker under alle omstændigheder målgruppen og kan derfor accepteres af Kommissionen. Ændringsforslaget til den første del af stk. 1 i bilag V, del C (svarende til det oprindelige ændringsforslag nr. 23, der senere blev kombineret med ændringsforslag 22) kan ikke accepteres af Kommissionen. Det vedrører etiketteringen af sensibiliserende stoffer og ville gøre den foreslåede bestemmelse uanvendelig. Den fremgangsmåde, der foreslås i dette ændringsforslag, specificerer ikke nogen grænseværdi for den særlige advarsel om sensibiliserende virkninger. Det ville i praksis betyde, at den generelle grænse på 1%, der er fastlagt i forslagets artikel 3, ville gælde for alle sensibiliserende stoffer. Kommissionen anser denne grænse for at være for høj til at udløse dette krav. Ved ændringsforslaget til bilag V, del C, stk. 2, (ændringsforslag 24) ændres sætningen for emballager til ikke-klassificerede præparater, for hvilke der kan rekvireres sikkerhedsdatablade. Etiketten skal anbringes på præparater som udelukkende anvendes af erhvervsmæssige brugere. Sådanne præparater sælges ikke til privat brug. Etiketten anbringes kun på præparater, der ikke er klassificeret som farlige. Da dette ændringsforslag støtter bestemmelsen om et sikkerhedsdatablad, kan Kommissionen acceptere det i en lettere ændret form. I ændringsforslaget til bilag V, del Ca (ny), (ændringsforslag 25) foreslås det at indføre en bestemt del i bilag V vedrørende etikettering af plantebeskyttelsesmidler. Kommissionen er enig i, at denne del i bilag V er nødvendig. I ændringsforslaget til bilag V, del Cb (ny), (ændringsforslag 26) foreslås det at indføre en bestemt del i bilag V vedrørende etikettering af biocider. Kommissionen kan ikke acceptere dette ændringsforslag, da det er i modstrid med den holdning, som Parlamentet og Rådet indtog i forbindelse med biociddirektivet, som allerede har været igennem andenbehandlingen. 3-

5 3. Klassificering Ændringsforslaget til artikel 3, stk. 3, (ændringsforslag 4) ville indføre ændringer i anvendelsen af den almindelige metode. Kommissionen kan ikke acceptere denne ændring, da den i sidste ende vil medføre unødvendige dyreforsøg, fordi den almindelige metode ville blive uanvendelig. Ændringsforslaget til artikel 6, stk. 3, (ændringsforslag 6) indfører restriktioner for dyreforsøg i tilfælde, hvor der findes alternative metoder, og indeholder også bestemmelser om specificering af data om virkninger på mennesker. Kommissionen er tilfreds med dette ændringsforslag, men indfører det i en ændret affattelse. Den nye formulering af stk. 1 og 2 giver mulighed for at henvise til harmoniserede in vivo- og in vzyrø-prøvemetoder i bilag V til direktiv 67/548/EØF. Formuleringen af stk. 3 fastslår klart, som ændringsforslag 6, at den almindelige metode eller in vzyro-prøvemetoderne (alternative metoder) foretrækkes ved klassificeringen af præparater. In v/vø-metoderne med forsøg med hvirveldyr vil kun kunne anvendes når den ansvarlige for markedsføringen kan dokumentere, at de alternative metoder ikke kan anvendes. Eksisterende prøveresultater fra dyreforsøg kan anvendes til klassificeringen. Ændringsforslaget til bilag III, del B, tabel V, (ændringsforslag 18) indfører en lavere koncentrationsgrænse (0,1% i stedet for 0,5%) for klassificering af præparater, som indeholder stoffer, der nedbryder ozonlaget. Ændringen vil sikre et højt beskyttelsesniveau, ved at fastlægge den allerede gældende praksis, da markedsføring af stoffer, der nedbryder ozonlaget, allerede blev forbudt ved forordning 3093/94 2. Ifølge ændringsforslaget til bilag III, del C, fjerde afsnit, (ændringsforslag 20) skal allerede eksisterende testresultater anvendes til vurdering af farlige virkninger for miljøet. Kommissionen er af den opfattelse, at dette er overflødigt, da dette allerede er tilfældet. 4. Emballering Ændringsforslaget til artikel 9, (nyt) stk. 2, (ændringsforslag 7) fastlægger den allerede eksisterende praksis med emballager til transport og leverance. Dette ændringsforslag gør forskrifterne klarere, Ændringsforslaget til bilag IV, del B, andet afsnit (nyt), (ændringsforslag 21) fjerner kravet om en fareangivelse, der kan opfattes ved berøring (en særlig advarsel for blinde), for aerosoler, der klassificeres som yderst let antændelige eller let antændelige. Dette ændringsforslag er indført efter en opfordring fra Den Europæiske Blindeorganisation. Kommissionen kan acceptere dette ændringsforslag, men erkender samtidig, at der elbehov for at undersøge, hvorvidt advarselssystemet forstås af blinde og svagtseende, og om nødvendigt at revidere den gældende lovgivning. Denne undersøgelse kan kædes sammen med den undersøgelse, der blev indført bestemmelse om ved den nye betragtning 13 a. EFTnr. L 333 af s

6 5. Andre emner Ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1, (ændringsforslag 16) går længere end Kommissionens hensigt med denne bestemmelse. Hensigten med Kommissionens forslag er ikke at indføre bestemmelser om reklame, men at behandle den helt specielle situation, hvor et produkt udbydes til salg på markedet via såkaldte "telesalg". Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 16. Ændringsforslaget til artikel 16, stk. 2, første led, (ændringsforslag 14) vedrører sikkerhedsdatablade for ikke-klassificerede præparater. Selv om Kommissionen har forståelse for begrundelsen bag dette ændringsforslag, vil den gerne have mere tid til en grundig undersøgelse af, hvilke konsekvenser en sådan ændring vil få i praksis, herunder navnlig i forbindelse med små og mellemstore virksomheders problemer med at gennemføre et sådant krav. Alle klassificerings- og etiketteringsregler vedrørende præparater, der anses for at være miljøfarlige, samt pligten til at udarbejde sikkerhedsdatablade, er helt nye elementer i forbindelse med harmoniserede regler for farlige præparater. Indførelsen af dette yderligere krav vil kunne øge byrden for industrien yderligere. Artikel 21 i Kommissionens oprindelige forslag specificerer den udvalgsprocedure, der skal følges i forbindelse med direktivet om farlige præparater, men lader det imidlertid stå åbent, hvilken af de to udvalgsprocedurer, der er anført i artikel 29 i direktiv 67/548/EØF, der skal anvendes. Artikel 20a (ny) (ændringsforslag 17), som Parlamentet har vedtaget, nævner udelukkende den udvalgsprocedure, der anvendes til vedtagelse af tilpasning af direktivet til den tekniske udvikling. Kommissionen kan acceptere princippet i dette ændringsforslag, da det gør bestemmelsen mere gennemskuelig. Ændringsforslagets tekst bør omredigeres, så der tages hensyn til at udvalget er det samme som i forbindelse med direktiv 67/548/EØF. I ændringsforslaget til bilag VIII, del A, (ændringsforslag 27) foreslås det, at der tilføjes en henvisning til direktiv 96/65/EF i listen over direktiver, der skal ophæves. Dette ændringsforslag kan accepteres og er nødvendigt. 6. Redaktionelle spørgsmål Ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1, (ændringsforslag 2), til artikel 1, stk. 3 (ændringsforslag 3), til artikel 4, stk. 2, (ændringsforslag 5), til artikel 10, stk (ændringsforslag lu inkluderet i ændringsforslag 11) og til bilag III, indledning til stk. 1, litra a) til e), (ændringsforslag 19) er redaktionelle og forbedrer teksten. Kommissionen har indført en tydeliggørelse i overskriften til artikel 15, for at bringe den på linje med artiklens indhold. 5-

7 Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater

8

9 I henhold til EF-traktatens artikel 189A, stk. 2, har Kommissionen besluttet at ændre forslag 3 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater således: Oprindeligt forslag Ændret forslag Betragtning 13a (ny) på grundlag af oplysninger. som medlemsstaterne og de forskellige berørte parter meddeler, forelægger Kommissionen senest to år efter iværksættelsen af dette direktiv Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om erfaringerne med den nuværende fremgangsmåde for etikettering af farlige præparater og navnlig med forbrugernes forståelse og anvendelse af disse samt erfaringer med reklamekampagner og uddannelsesprogrammer: på grundlag af denne rapport vil Kommissionen om nødvendigt forelægge de nødvendige forslag: Artikel 1, stk Dette direktiv tager sigte på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om: klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater særlige bestemmelser vedrørende visse præparater, der kan være forbundet med fare, uanset om de er klassificeret som farlige i medfør af nærværende direktiv, for så vidt disse præparater markedsføres. 1. Dette direktiv tager sigte på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om: klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater særlige bestemmelser vedrørende visse præparater, der kan være forbundet med fare, uanset om de er klassificeret som farlige i medfør af nærværende direktiv, for så vidt disse præparater markedsføres i medlemsstaterne. EFT nr C 283, , s

10 Artikel 1, stk De særlige bestemmelser i artikel 9 og nærmere fastlagt i bilag IV, artikel 10 og nærmere fastlagt i bilag V og artikel 16 i dette direktiv finder ligeledes anvendelse på præparater, der ikke er farlige i henhold til artikel 5, 6 eller 7, men ikke desto mindre kan indebære risiko for brugeren. 3. De særlige bestemmelser i artikel 9 og nærmere fastlagt i bilag IV, artikel 10 og nærmere fastlagt i bilag V og artikel 16 i dette direktiv linder ligeledes anvendelse på præparater, der ikke er farlige i henhold til artikel 5, 6 eller 7, men ikke desto mindre kan indebære en specifik risiko for brugeren. Artikel 4, stk De generelle principper for klassificering og etikettering af præparater anvendes i henhold til kriterierne fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF, bortset fra de tilfælde, hvor andre i artikel 5, 6 og 7 i nærværende direktiv nævnte kriterier finder anvendelse. 2. De generelle principper for klassificering og etikettering af præparater anvendes i henhold til kriterierne fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF, bortset fra de tilfælde, hvor andre i artikel 5, 6, 7 og 10 og de tilsvarende bilag i nærværende direktiv nævnte kriterier finder anvendelse. Artikel 6, stk. 1, 2 og 3 1. Sundhedsfarerne ved et præparat vurderes efter en eller flere af følgende procedurer: a) ved den almindelige metode, der er beskrevet i del A og B i bilag II til dette direktiv, idet der anvendes koncentrationsgrænser b) ved, efter de metoder, der er anført i del B i bilag V til direktiv 67/548/EØF, at fastsætte de toksikologiske egenskaber ved præparatet, der er nødvendige for en korrekt klassificering og etikettering, i overensstemmelse med kriterierne fastsat i bilag VI til nævnte direktiv. 1. Sundhedsfarerne ved et præparat vurderes efter en eller flere af følgende procedurer: a) ved den almindelige metode, der er beskrevet i del A og B i bilag II til dette direktiv, idet der anvendes koncentrationsgrænser b) ved, efter de metoder med forsøg med hvirveldyr, der er anført i. B i bilag V til direktiv 67/548/EØF, at fastsætte de toksikologiske egenskaber ved præparatet, der er nødvendige for en korrekt klassificering og etikettering, i overensstemmelse med kriterierne fastsal i bilag VI til nævnte direktiv

11 (c) ved, efter de metoder uden forsøg med hvirveldyr, der er anført i del B i bilag V til direktiv 67/548/EØF. at fastsætte de toksikologiske egenskaber ved præparatet, der er nødvendige for en korrekt klassificering og etikettering, i overensstemmelse med kriterierne lastsal i bilag VI til nævnte direktiv. 2. Sundhedsfarerne ved et præparat, som er omfattet af direktiv 91/414/EØF, vurderes efter en eller flere af følgende procedurer: a) ved den almindelige metode, der er beskrevet i del A og B i bilag II til dette direktiv, idet der anvendes koncentrationsgrænser b) ved at fastsætte de sundhedsskadelige virkninger ved præparatet, der er nødvendige for en korrekt klassificering. i overensstemmelse med kriterierne fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF. Disse sundhedsskadelige virkninger bestemmes ved hjælp af de metoder, der er fastsat i del B i bilag V til direktiv 67/548/EØF. medmindre andre internationalt anerkendte metoder er acceptable i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF. 2. Sundhedsfarerne ved et præparat. som er omfattet af direktiv 91/414/EØF, vurderes efter en eller flere af følgende procedurer: a) ved den almindelige metode, der er beskrevet i del A og B i bilag II til dette direktiv, idet der anvendes koncentrationsgrænser (b) ved, efter de metoder med forsøg med hvirveldyr, der er anført i del B i bilag V til direktiv 67/548/EOF. medmindre andre internationalt anerkendte metoder er acceptable i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, at fastsætte de toksikologiske virkninger ved præparatet, der er nødvendige for en korrekt klassificering. i overensstemmelse med kriterierne fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF: (c) ved, efter de metoder uden forsøg med hvirveldyr, der er anført i del B i bilag V til direktiv 67/548/EØF. medmindre andre internationalt anerkendte metoder er acceptable i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF. at fastsætte de toksikologiske virkninger ved præparatet, der er nødvendige for en korrekt klassificering, i overensstemmelse med kriterierne fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF: 9-

12 3. Når en toksikologisk egenskab bestemmes efter metoden i stk. 1. litra b). eller stk. 2. litra bl med henblik på at indhente nye data. gennemføres undersøgelserne efter principperne for god laboratoriepraksis i direktiv 87/18/EØF^) og bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF. En eller flere toksikologiske egenskaber ved præparatet, som ikke vurderes efter metoden i stk. 1. litra b). eller stk. 2. litra b). skal vurderes efter den almindelige metode. Når en toksikologisk egenskab er blevet bestemt ved begge de ovennævnte metoder, anvendes resultatet af metoden i stk. 1. litra h). eller stk. 2. litra b). til klassificering af præparatet, dog ikke i tilfælde af kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger, hvor kun den i bilag II til dette direktiv beskrevne almindelige metode finder anvendelse. Når det endvidere kan godtgøres, at de toksikologiske virkninger på mennesker er forskellige fra de virkninger, som en bestemmelse af de toksikologiske egenskaber eller en almindelig vurdering lader formode, skal præparatet klassiiiceres efter dets virkninger på mennesker 1, Når den ansvarlige for markedsføringen kan dokumentere, at et præparats toksikologiske egenskaber ikke kan bestemmes efter metoden i stk. 1. litra a) eller c), eller i stk. 2. litra a) eller c) eller på grundlag af eksisterende prøveresultater fra forsøg med hvirveldyr, kan metoderne i stk. 1. litra b). eller i stk. 2. litra b). anvendes. Når en sundhedsfare er blevet bestemt ved de prøvemetoder, der er anført i stk. 1. litra b) eller c), eller i stk. 2. litra b) eller c), anvendes disse metoder til klassificering af præparatet, dog ikke i tilfælde af kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger, hvor kun den i bilag II til dette direktiv beskrevne almindelige metode finder anvendelse. Foreligger der resultater fra metoden i såvel stk. 1. litra bl som stk. 1. litra c), eller i såvel stk. 2. litra b). som stk. 2. litra c), anvendes resultatet af metoden i stk. 1. litra b\ eller stk. 2. litra b). til klassificering af præparatet. Når det endvidere kan godtgøres, - ved epidemiologiske undersøgelser, ved videnskabeligt begrundede case studies baseret på anvendelse af præparater eller ved statistisk underbyggede erfaringer, så som vurdering af data fra giftinformationsafdelinger eller erhvervssygdomme, at de toksikologiske virkninger på mennesker er forskellige fra de virkninger, som anvendelsen af metoderne i stk. 1 eller 2 lader formode, skal præparatet klassificeres efter dets virkninger på mennesker, (4) EFTnr. L 15 af , s

13 at en almindelig vurdering, på grund af virkninger såsom potensering, fører til en undervurdering af den toksikologiske fare, skal der tages hensyn til disse virkninger ved klassificering af præparatet at en almindelig vurdering, på grund af virkninger såsom antagonisme, fører til en overvurdering af den toksikologiske fare, skal der tages hensyn til disse virkninger ved klassificering af præparatet. at en almindelig vurdering, på grund af virkninger såsom potensering, fører til en undervurdering af den toksikologiske fare, skal der tages hensyn til disse virkninger ved klassificering af præparatet at en almindelig vurdering, på grund af virkninger såsom antagonisme, fører til en overvurdering af den toksikologiske fare, skal der tages hensyn til disse virkninger ved klassificering af præparatet. Artikel 9, stk. 2 (nyt) Artikel 10, stk og 2.3.4a (nyt) 2. Præparater opfylder kravene i stk første til tredje led, hvis de er emballeret i henhold til kravene til transport med jernbane, ad landevej, ad indre vandvejeluft- eller søtransport Ved præparater klassificeret som sensibiliserende efter artikel 6 skal der kun tages hensyn til de sensibiliserende stoffer, der forekommer i koncentrationer, som er lig med eller større end deres respektive laveste grænse, der er fastsat i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller, i mangel heraf, i del B i bilag II til dette direktiv Ved præparater klassificeret som sensibiliserende efter artikel 6 skal der kun tages hensyn til de sensibiliserende stoffer, der forekommer i koncentrationer, som er lig med eller større end deres respektive laveste grænse, der er fastsat i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller, i mangel heraf, i del B i bilag II til dette direktiv. I almindelighed er maksimalt fire kemiske navne tilstrækkelige til at identificere de stoffer, der udgør den største fare for sundheden, og som har ligget til grund for klassificeringen med tilhørende risikosætninger. I visse tilfælde kan det være nødvendigt med mere end fire kemiske navne. 11

14 2.3.4a I almindelighed er maksimalt fire kemiske navne tilstrækkelige til at identificere de stoffer, der udgør i\cn største fare for sundheden, og som har ligget til grund for klassificeringen med tilhørende risikosætninger. I visse tilfælde kan det være nødvendigt med mere end fire kemiske navne. Artikel 10, stk. 4, første led 4. Hvis emballagens indhold ikke overstiger 125 milliliter: er angivelse af særlige risici (R-sætninger) og sikkerhedsforskrifter (S-sætninger) ikke nødvendig for præparater, som er let antændelige, brandnærende og lokalirriterende, medmindre der er tale om sætning R 41 ; 4. Hvis emballagens indhold ikke overstiger 125 milliliter: er angivelse af særlige risici (R-sætninger) og sikkerhedsforskrifter (S-sætninger) ikke nødvendig for præparater, som er let antændelige, brandnærende, miljøfarlige og lokalirriterende, medmindre der er tale om sætning R 41 ; Artikel 10, stk Angivelser som "ikke giftig", "ikke sundhedsskadelig" eller lignende angivelser, der antyder, at et præparat er ufarligt, må ikke forekomme på emballagen eller etiketten for præparater, der er omfattet af dette direktiv. 5. Angivelser som "ikke giftig", "ikke sundhedsskadelig", "miljøvenlig" eller "økologisk" eller lignende angivelser, der antyder, at et præparat er ufarligt eller som kan bevirke, at de farer, der udgår fra sådanne præparater, undervurderes, må ikke forekomme på emballagen eller etiketten for præparater, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 15 Reklame Reklame for præparater, som er omfattet af dette direktiv, og som udelukkende leveres pr. postordre eller efter katalog, og som forpligter køberen, er forbudt, hvis der ikke i reklamebudskabet henvises til den eller de pågældende fareklasser. Telesalg Reklame for præparater, som er omfattet af dette direktiv, og som udelukkende leveres pr. postordre eller efter katalog, og som forpligter køberen, er forbudt, hvis der ikke i reklamebudskabet henvises til den eller de pågældende fareklasser. 12-

15 Artikel 21 De ændringer, der er nødvendige for tilpasning til den tekniske udvikling af bilagene til dette direktiv, vedtages efter proceduren i artikel 29 i direktiv 67/548/EØF. De ændringer, der er nødvendige for tilpasning til den tekniske udvikling af bilagene til dette direktiv, vedtages efter proceduren i artikel 29. stk. 4a. i direktiv 67/548/EØF. BILAG III, Indledning, afsnit IA til IE (nye) Den systematiske vurdering af alle de miljøfarlige virkninger udtrykkes ved hjælp af koncentrationsgrænser udtrykt i vægtprocent, bortset fra gasformige præparater, hvor de udtrykkes i volumenprocent, afstemt efter klassificeringen af et givet stof. Den systematiske vurdering af alle de miljøfarlige virkninger udtrykkes ved hjælp af koncentrationsgrænser udtrykt i vægtprocent, bortset fra gasformige præparater, hvor de udtrykkes i volumenprocent, afstemt efter klassificeringen af et givet stof. Del A angiver beregningsmetoden jf. artikel 7. stk. 1. litra a.). og artikel 7. stk. 2. litra a). og fastlægger, hvilke R-sætninger der kræves ved klassificeringen af præparatet- Del B angiver, hvilke koncentrationsgrænser der skal anvendes ved den almindelige metode samt de relevante symboler og R-sætninger for klassificering. Del C angiver undersøgelsesmetoder til vurdering af farer for vandmiljøet. Del D angiver, hvilke R-sætninger etiketten skal indeholde. Del E angiver, hvilke sikkerhedsforskrifter etiketten skal indeholde. Bilag III, del B, tabel 5 Anden kolonne "klassificering af præparatet" koncentration > 0,5% Anden kolonne "klassificering al præparatet" koncentration > 0,1% - 13

16 BILAG IV, del B, andet afsnit (nyt) Denne bestemmelse gælder ikke for aerosoler, der klassificeres og etiketteres som yderst let antændelige eller let antændelige. Bilag V, del C, stk Præparater, som indeholder mindst et farligt stof, men som ikke er klassificeret som farlige i henhold til artikel 5, 6 og 7 Etiketten på emballage til præparater, som indeholder mindst et stof, der er klassificeret som sensibiliserende, og som er ledsaget af en særlig note i bilag I til direktiv 67/548/EØF, skal være forsynet med følgende påskrift: Indeholder [navn på det sensibiliserende stof]. Kan udløse allergisk reaktion hos personer, som allerede er sensibiliserede 1. Præparater, som indeholder mindst et farligt stof, men som ikke er klassificeret som farlige i henhold til artikel 5, 6 og 7 Etiketten på emballage til præparater, som indeholder mindst et stof, der er klassificeret som sensibiliserende, og som er ledsaget af en særlig note i bilag I til direktiv 67/548/EØF, skal være forsynet med følgende påskrift: Indeholder [navn på det sensibiliserende stof]. Kan udløse allergisk reaktion. Bilag V, del C, stk Præparater, som ikke er bestemt til privat brug 2. Præparater, som ikke er bestemt til privat brug Etiketten på emballage til præparater, som er omhandlet i artikel 16, stk. 2, skal være forsynet med følgende påskrift: "Sikkerhedsdatablad kan rekvireres." Etiketten på emballage til præparater, som er omhandlet i artikel 16, stk. 2, skal være forsynet med følgende påskrift: 'Indeholder farlige stoffer i så små mængder, at advarselsmærkning ikke er nødvendig. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres." Bilag V, del D (ny) BILAG VIII, del A, andet led, tredje underled (nyt) D. Særlige bestemmelser for præparater, der udelukkende markedsføres som godkendte plantebeskyttelsesmidler i henhold til direktiv 91/414/EØF. - Direktiv 88/379/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og - Direktiv 88/379/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og - 14

17 administrative bestemmelser om administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater og de følgende af farlige præparater og de følgende tilpasninger til den tekniske udvikling: tilpasninger til den tekniske udvikling: - Direktiv 89/178/EØF - Direktiv 89/178/EØF - Direktiv 90/492/EØF - Direktiv 90/492/EØF - Direktiv 93/18/EØF - Direktiv 93/18/EØF - Direktiv 96/65/EØF - 15

18 ISSN KOM(97) 462 endelig udg. DOKUMENTER DA Katalognummer : CB-CO DA-C ISBN X Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer L-2985 Luxembourg M

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF 30.7.1999 L 200/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater.

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 8 endelig 2012/0007 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 5.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 65/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF,

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 22. APRIL 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 25/48 DA 2.2.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/131 af 1. februar 2016 om godkendelse af CMIT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Bilag III til direktiv 2008/98/EF indeholder en liste over egenskaber, der gør affald farligt.

(EØS-relevant tekst) (1) Bilag III til direktiv 2008/98/EF indeholder en liste over egenskaber, der gør affald farligt. 19.12.2014 L 365/89 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om afløsning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2011 KOM(2011) 377 endelig 2011/0164 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2013 COM(2013) 102 final 2013/0062 (COD) C7-0047/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2004 KOM(2004) 351 endelig 2002/0124 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISISIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG

10579/1/15 REV 1 ADD 1 IPJ 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0015 (COD) 10579/1/15 REV 1 ADD 1 TRANS 230 CODEC 987 PARLNAT 148 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ), P5_TA-PROV(2003)0285 Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA 11.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 179/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 618/2012 af 10. juli 2012 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-

Læs mere

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH+MAKIR Sagsnr.: 2013-29-221-01782/Dep sagsnr. 21107 Den 11. juni 2013 FVM 151 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 332/9

De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 332/9 31. 12. 90 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 332/9 Udtalelse om forslag til Rådets direktiv om 7. ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) 10866/15 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039821/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb.

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2010 KOM(2010) 691 endelig 2010/0338 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2006 KOM(2006) 320 endelig 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.7.2004 KOM(2004) 437 endelig 2004/0141 (CNS) RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 med hensyn til gensidighedsmekanismen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-229-00025/Dep. sagsnr. 10486 Den 24. juni 2011 FVM 900 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004) 752 endelig 2003/0184 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Lovgivning Eksisterende lovgivning: Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 185/6 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0046 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indførelse af euroen /* KOM/96/0499 ENDEL - CNS 96/0250 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indførelse af euroen /* KOM/96/0499 ENDEL - CNS 96/0250 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om indførelse af euroen /* KOM/96/0499 ENDEL - CNS 96/0250 */ EF-Tidende nr. C 369 af 07/12/1996 s. 0010 Forslag til Rådets forordning (EF) om indførelse af euroen (96/C

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere