En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation:"

Transkript

1 POLITIK FOR CHIKANE, TRUSLER OG VOLD MOD MEDAR- BEJDERE I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED Indhold Formål...1 Mål...2 Definition af vold...3 Målgruppe...3 Ansvar...3 Håndtering...4 Vejledning...6 Anmeldelse...6 Leders rolle...6 Arbejdsmiljøorganisationens rolle...7 Sociale medier...7 Formål Politi og anklagemyndighed er arbejdspladser, hvor chikane, trusler og vold er noget, vi tager alvorligt og handler på uanset om sådanne hændelser sker i arbejdstiden eller i fritiden. Politi og anklagemyndighed accepterer således ikke, at medarbejdere 1 eller disses pårørende udsættes for chikane, trusler og vold på grund af medarbejdernes professionelle virke. Med politikken ønsker politi og anklagemyndighed et stærkt fokus på at forebygge og modvirke, at chikane, trusler og vold sker samt at minimere følgevirkningerne, hvor sådanne hændelser har fundet sted. Tilfælde af chikane, trusler og vold skal håndteres, og der skal tages hånd om medarbejdere og pårørende, hvis de bliver udsat for det. Med politikken etableres koncernfælles retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer, der knytter sig til chikane, trusler og vold. En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation: 1 Henvisninger i nærværende politik til medarbejdere i politi og anklagemyndighed omfatter alle personalegrupper i politikredsene og i Rigspolitiet dvs. polititjenestemænd, administrative medarbejdere, anklagere samt alle øvrige personalegrupper.

2 På den ene side er der de overordnede arbejdsmiljøhensyn om, at nedslidning af medarbejdere undgås, belastninger minimeres og hvor de forekommer håndteres hensigtsmæssigt og proaktivt. Side 2 På den anden side er det et faktum, at medarbejdere i politi og anklagemyndighed ofte agerer i relation til miljøer, subkulturer og også i konkrete situationer hvor sprogbrug og adfærd kan være kendetegnet ved at være både chikanerende, truende og voldeligt i sit udtryk. En voldspolitik laver ikke om på dette, og en væsentlig del af medarbejdernes faglighed sætter dem i stand til at agere myndigt, sikkert og uden at lide overlast i sådanne kontekster. Medarbejderne i politi og anklagemyndighed kan stå model til store udfordringer i kraft af deres erfaring, kompetencer og organisering. Erfaringsmæssigt er det dog sådan, at selv den mest kompetente, erfarne og velforberedte kan komme ud for en situation, hvor den subjektive påvirkning bliver for stor, f.eks. hvis en trussel retter sig mod vedkommendes familie. Indhold og omstændigheder i situationen bevirker, at medarbejderens (og evt. pårørendes) velbefindende er truet akut eller på længere sigt. Når borgere udøver vold eller truende/chikanerende adfærd over for medarbejdere i politi og anklagemyndighed, er det individuelt, hvordan man som offer opfatter en sådan adfærd, og hvordan det påvirker en. Vi ønsker en nuanceret forståelse af, hvad vold er (fysisk/psykisk), hvordan det kan påvirke den voldsramte, samt hvordan medarbejdere i politi og anklagemyndighed skal forholde sig til vold og voldsramte kollegaer. Det er vigtigt, at vi i politi og anklagemyndighed taler åbent om, hvad man opfatter som chikane, trusler og vold. Med politikken ønsker vi at igangsætte en drøftelse på arbejdspladserne om de forskellige holdninger, oplevelser, forventninger til hinanden, og de erfaringer vi har med chikane, trusler og vold ofrets oplevelse af handlingen er det afgørende. Samtidig skal politikken bidrage til at sikre, at de, der rammes af chikane, trusler og vold, kommer sikkert igennem de udfordringer, som oplevelserne kan udløse. Chikane, trusler og vold, der knytter sig til udførelsen af arbejdet i politi og anklagemyndighed, er et fælles ansvar. Derfor er indsatsen for at forebygge og håndtere chikane, trusler og vold en opgave, som vi alle har ansvar for og skal være bevidste om. Mål Politikkens overordnede mål er at sikre tryghed i politi og anklagemyndighed ved: at understøtte et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om voldsproblematikker

3 at forebygge situationer med chikane, trusler og vold mod medarbejdere og deres pårørende, herunder også i fritiden at håndtere episoder med chikane, trusler og vold, så enhver skade minimeres, og medarbejdere og deres pårørende modtager den optimale hjælp og støtte. Side 3 Politikken er udformet som en ramme, der indeholder centralt fastsatte retningslinjer for politi og anklagemyndigheds holdninger og handleanvisninger i situationer, hvor der opleves chikane, trusler og vold. Det vil løbende blive vurderet, om de eksisterende tiltag er tilstrækkelige, så vi sammen kan reducere forekomsten og alvorligheden af episoder med chikane, trusler og vold. Endvidere vil politikken blive revurderet, så vi sikrer, at den er tidssvarende, passer til vores dagligdag og understøtter et godt arbejdsmiljø samt fornødne foranstaltninger til at håndtere episoder. Definition af vold Politikken omfatter: Fysisk vold dvs. en skadevoldende handling rettet mod en medarbejder eller mod en pårørende til en medarbejder, hvor handlingen er koblet til udførelsen af arbejdet i politi og anklagemyndighed Psykisk vold dvs. situationer hvor en medarbejder eller en pårørende til en medarbejder oplever sig truet eller chikaneret på baggrund af forhold, der knytter sig til udførelsen af arbejdet i politi og anklagemyndighed Episoder af ovennævnte karakter uanset om de forekommer i arbejds- eller fritiden. Målgruppe Alle personalegrupper i politikredsene og i Rigspolitiet dvs. polititjenestemænd, administrative medarbejdere, anklagere og alle øvrige personalegrupper samt deres pårørende er omfattet af voldspolitikken. Ansvar Arbejdsrelateret chikane, trusler og vold er et fælles anliggende. Vi har alle et ansvar for at passe på hinanden. Ledelsens ansvar Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har kendskab til voldspolitikken. Det er endvidere ledelsens ansvar lokalt at skabe rammer for den nødvendige åbenhed om emnet, at sikre kendskab til indeholdte procedurer og lokale aftaler, at iværksætte relevante støttetiltag, samt sikre, at der foretages en risikovurdering i forhold til konkrete hændelser.

4 Ledelserne i politikredsene og Rigspolitiets områder bør overveje, om der er behov for yderligere lokale retningslinjer på området. Side 4 Medarbejdernes ansvar Medarbejderne har ansvar for at bidrage med ideer og erfaringer samt for aktivt at medvirke til, at de forebyggende foranstaltninger bliver gennemført, herunder tillige hvis de forebyggende tiltag ikke fungerer. Medarbejderne er således henset til deres daglige virke det centrale led i det forebyggende arbejde. Medarbejderne har desuden ansvar for at udvise en hensigtsmæssig adfærd på internettet, herunder de sociale medier. Adfærden på internettet er grundlæggende en afvejning imellem privatliv på den ene side og på den anden side det faktum, at man er ansat i politi og anklagemyndighed. Dette er nærmere beskrevet i pjecerne Etik i politiet samt God adfærd og etik i anklagemyndigheden. For at opfylde voldspolitikkens intentioner kræves den enkeltes åbenhed overfor at kommunikere med andre om selvoplevede episoder samt lydhørhed over for andres oplevelser. Den enkelte har med andre ord et ansvar for at medvirke til et åbent klima om relevante forhold. Arbejdsmiljøorganisationens ansvar Arbejdsmiljøgrupperne analyserer tilfælde af chikane, trusler og vold og tilløb hertil med henblik på at forebygge, at den samme situation sker igen. Arbejdsmiljøgrupperne sikrer desuden, at tilfælde af chikane, trusler og vold anmeldes som en arbejdsulykke. De lokale arbejdsmiljøorganisationer har ansvar for løbende monitering af området, herunder med henblik på at der til enhver tid er overblik over antal hændelser om chikane, trusler og vold mod medarbejdere og/eller deres pårørende. Håndtering Håndtering af hændelser vedrørende chikane, trusler og vold foregår hverken ved at definere professionelle eller kollegiale tålegrænser, herunder i form af normative bestemmelser om, hvad den enkelte må kunne tåle, eller ved at enhver episode med et fjendtligt indhold gøres til genstand for tung sagsbehandling. Det er snarere et spørgsmål om at udvikle rammer for og have redskaber til en nuanceret afklaring af en given hændelses alvor for den, der har været udsat. Dette kan bedst befordres af en åben kollegial dialog, der med anerkendelse og rummelighed kan afdække og dokumentere såvel den enkeltes oplevelse og påvirkning, som hvordan hændelsen mest hensigtsmæssigt håndteres såvel strafferetligt som arbejdsmiljømæssigt.

5 Dokumentation for hændelser, hvor medarbejdere og/eller deres pårørende oplever sig chikaneret, truet eller udsat for vold, sker således ved anmeldelse til hhv. det strafferetlige system og/eller det arbejdsmiljømæssige system. For begge systemers vedkommende sker den indledende anmeldelse til vagtchefen i den kreds, hvor hændelsen har fundet sted dels med henblik på politikredsens vurdering af det videre strafferetlige forløb, dels med henblik på vagtchefens orientering af nærmeste leder i forhold til den arbejdsmiljømæssige håndtering. Side 5 Der kan i øvrigt henvises til Arbejdstilsynets At-vejledning D om forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret vold, herunder afsnit 3.1.om arbejdsgiverens pligter i henhold hertil. En nærmere beskrivelse af den konkrete håndtering i politi og anklagemyndighed er indeholdt i vedlagte vejledning og actioncard. 2 2 Der henvises endvidere til RM 9/2005 om forbrydelser mod den offentlige myndighed ( a) samt RM 2/2014 om chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte mv.

6 Vejledning Side 6 Anmeldelse Udsættes medarbejderen for chikane, trusler eller vold i arbejdstiden sker anmeldelse til vagtchefen i den politikreds, hvor hændelsen har fundet sted. Udsættes medarbejderen eller dennes pårørende for chikane, trusler eller vold i fritiden, som kan henføres til medarbejderens arbejde i politi og anklagemyndighed, sker anmeldelse til vagtchefen i den politikreds, hvor hændelsen har fundet sted. Udsættes medarbejderen eller dennes pårørende for chikane, trusler eller vold i fritiden, og hændelsen ikke kan henføres til medarbejderens arbejde i politi og anklagemyndighed, sker anmeldelse på samme måde, som alle andre borgere anmelder overgreb. Vagtchefen iværksætter de nødvendige efterforskningsmæssige tiltag med henblik på politikredsens stillingtagen til det strafferetlige forløb. Politikredsen skal i den forbindelse tage højde for eventuelle habilitetsspørgsmål. 3 Vagtchefen underretter desuden medarbejderens nærmeste leder om anmeldelsen med henblik på indledning af den arbejdsmiljømæssige håndtering, herunder anmeldelse af arbejdsulykke. Leders rolle Nærmeste leder modtager underretning om hændelsen fra vagtchefen og skal under hensyntagen til anmeldelsens karakter snarest muligt: drage omsorg for medarbejderen/dennes pårørende, jf. afsnit nedenfor om psykisk førstehjælp og opfølgning aftale eventuel sygemelding, lægebesøg, psykologhjælp eller lignende aftale eventuel opfølgende samtale efter nogle dage underrette arbejdsmiljøgruppen om hændelsen. Psykisk førstehjælp Det er vigtigt, at lederen umiddelbart efter hændelsen tager kontakt til medarbejderen/dennes pårørende skaber ro omkring medarbejderen/dennes pårørende og lytter nærværende, roligt og tålmodigt til fortællinger om oplevelserne søger at imødegå medarbejderens/den pårørendes eventuelle selvbebrejdelser 3 For så vidt angår habilitetsspørgsmål henvises til RM om chikane, trusler og vold mod offentligt ansatte.

7 sørger for, at medarbejderen/dennes pårørende ikke kører alene hjem i chokeret eller omtåget tilstand underretter medarbejderens pårørende om hændelsen, hvis medarbejderen ikke selv ønsker at gøre det, og denne er indforstået hermed aftaler forløbet i de kommende dage/uger med medarbejderen/dennes pårørende. Side 7 Der kan i øvrigt henvises til Arbejdstilsynets At-vejledning D om forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret vold, afsnit om psykisk førstehjælp. Psykologisk opfølgning Nærmeste leder har ansvar for psykologisk opfølgning i forhold til medarbejderen/dennes pårørende. Hvis lederen vurderer, at der er behov for støttesamtaler, iværksættes individuelle samtaler hos den lokale netværkspsykolog. Kundgørelse I nr. 42 om psykologbistand beskriver, hvordan en personaleleder rekvirerer psykologhjælp. Medarbejderens pårørende, som har været udsat for chikane, trusler og vold, der kan henføres til medarbejderens arbejde, er omfattet af tilbuddet om psykologbistand. Arbejdsmiljøorganisationens rolle Arbejdsmiljøgruppen underrettes om hændelsen af medarbejderens nærmeste leder. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen inddrages hurtigt, så det evt. kan forebygges, at hændelsen sker igen. Arbejdsmiljøgruppen skal: sikre, at medarbejderen anmelder hændelsen som en arbejdsulykke 4 analysere hændelsen med henblik på forebyggelse af lignende hændelse eller tilløb hertil udarbejde handlingsplan i APV en, hvis der skal igangsættes tiltag på baggrund af analysen af hændelsen orientere arbejdsmiljøudvalget om hændelsen og evt. forebyggelsestiltag. Hovedarbejdsmiljøudvalgene udarbejder årligt en oversigt over hændelser om chikane, trusler og vold, der indsendes til Rigspolitiets arbejdsmiljøsektion med henblik på iværksættelse af eventuelle centrale initiativer. Sociale medier Rigspolitiet har udarbejdet forskellige vejledninger om chikane på internettet, herunder chikane på sociale medier, der bl.a. gælder for offentligt ansatte og dermed også medarbejdere i politi og anklagemyndighed. Vejledningerne er tilgængelige på politiets hjemmeside ( 4 Anmeldelse af arbejdsulykke sker via HR Portalen Min side under temaet Arbejdstid og fravær, hvor processen Anmeld arbejdsulykke vælges. Yderligere vejledning kan findes på HR Portalen under A-Å/Arbejdsulykker/Anmeldelse og behandling af arbejdsulykker.

8 I forhold til de sociale medier i almindelighed er det vigtigt at udvise en hensigtsmæssig adfærd ud fra en bevidsthed om tilgængeligheden for andre af uploadet materiale. Når et materiale er delt, er det offentliggjort og skal kunne tåle at blive set i enhver kontekst. Side 8 Den enkeltes adfærd på nettet er grundlæggende en afvejning imellem privatliv på den ene side og på den anden side det faktum, at man er ansat i politi og anklagemyndighed.

9 ACTIONCARD FOR MEDARBEJDERE I POLITI OG ANKLAGEMYN- DIGHED Side 9 Anmeldelse af episoder, hvor medarbejdere i politi og anklagemyndighed samt deres pårørende udsættes for chikane, trusler og vold, der kan henføres til medarbejderens job 1. Oplevet chikane 5 samt hændelser vedrørende trusler og vold mod medarbejdere og/eller disses pårørende, hvor dette kan henføres til medarbejderes arbejde i politi og anklagemyndighed, anmeldes til vagtchefen i den kreds, hvor hændelsen har fundet sted uanset om hændelsen sker på arbejde eller i fritiden. 2. Vagtchefen vurderer som i andre sager, hvorvidt det er nødvendigt at sende en patrulje til gerningsstedet. Sagen oprettes straks i Polsas med brug af søgenøgler. 3. Det er vagtchefens opgave at sikre sig, at medarbejderens nærmeste leder orienteres om hændelsen. Det er herefter nærmeste leders opgave at sikre, at der drages omsorg for medarbejderen, samt at arbejdsmiljøgruppen underrettes om hændelsen. Arbejdsmiljøgruppen sikrer, at hændelsen anmeldes som en arbejdsulykke jf. lokale procedurer og gennemfører analyse og forebyggelse af hændelsen. 4. Det er af afgørende betydning, at sagen som udgangspunkt er placeret direkte ved vagtchefen (evt. sagslederen), således at uopsættelige dispositioner gennemføres. 5. Chikane-, trusler- og voldssagerne fordeler sig som udgangspunkt på a. Ordensbekendtgørelsen b. Straffeloven 119, 121, 244, 245, 264d og 266 c. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Vurdering af, hvordan sagen skal journaliseres, sker i tæt samarbejde med sagslederen og evt. jurist. 6. Den enkelte politikreds kan med fordel have et fast udpeget sagsbehandlingskontor eller fast sagsbehandler til disse sager således at ansvaret for sagen og dens behandling er klart placeret. Det er vigtigt, at medarbejderen og/eller dennes pårørende oplever, at hændelsen tages seriøst. 7. Hændelsen anmeldes ligeledes som en arbejdsulykke på HR Portalen på Min side under temaet Arbejdstid og fravær, hvor processen Anmeld arbejds- 5 Anmeldelse af chikane beror på den subjektive oplevelse af hændelsen, og om den pågældende føler ubehag herved, jf. nærmere herom i Politik for chikane, trusler og vold mod medarbejdere i politi og anklagemyndighed.

10 ulykke vælges. Medarbejderen kan afhængig af hvilken procedure, der lokalt er fastlagt vælge at udfylde formularen sammen med en repræsentant fra arbejdsmiljøorganisationen. Når formularen er udfyldt, sendes den videre til den lokale HR-partner-enhed til eventuel kommentering. HR-partner-enheden sender anmeldelsen videre til Koncern HR, som kvalitetssikrer og indsender til relevante instanser. Side 10 Arbejdsmiljøorganisationen orienteres automatisk via en mailnotifikation om arbejdsulykken. Såfremt medarbejderen i anmeldelsen har valgt at være anonym, videregives ikke personspecifikke oplysninger til arbejdsmiljøorganisationen. Yderligere vejledning kan findes på HR Portalen under A- Å/Arbejdsulykker/Anmeldelse og behandling af arbejdsulykker.

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Guide for håndtering af vold og trusler.

Guide for håndtering af vold og trusler. Guide for håndtering af vold og trusler. Redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere.

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole.

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben.

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben. VOLDSPOLITIK Mål: - Vi skal i hele vores adfærd forebygge konflikter og vold. - De ansatte skal have den nødvendige støtte og hjælp, når de har været udsat for overgreb med henblik på at begrænse følgevirkningerne.

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1 Forord I Fredensborg Kommune skal det være sikkert og trygt at arbejde. Fredensborg Kommune har nul-tolerance overfor vold og trusler om vold mod kommunens ansatte. Selvom statistikkerne over arbejdsulykker

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland

Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland Koncern HR, Udvikling Olof Palmes Allé 34 Postadresse:Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Psykisk APV, Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2017 Koncernrapport Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen)

Psykisk APV, Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2017 Koncernrapport Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Psykisk APV, Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 201 Koncernrapport Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede: 1.11 Antal besvarelser: 12.02 Svarprocent: 8,2 % Mig og mit arbejde Nedenfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK

ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S ARBEJDSMILJØPOLITIK FSL'S Som lærere og børnehaveklasseledere (fremover samlet lærerne) bruger vi en væsentlig del af vores tid og vores liv på arbejdet. Arbejdet bør derfor være sundt, udviklende og motiverende. Det giver

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

Voldspolitik for Timring Læringscenter

Voldspolitik for Timring Læringscenter 1. Vigtige telefonnumre 2. Indledning 3. Procedure ved vold eller trusler om vold 4. Instruktion hvis situationen opstår 5. Forebyggelse af vold 6. Indberetningsark til internt brug (bilag 1) 7. Definition

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker DET HUMANISTISKE FAKULTET ARBEJDSMILJØUDVALGET SAGSNOTAT Vedr.: Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker 8. NOVEMBER 2004 FAMU Sagsbehandler: Nina Qvistgaard NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd Elever imellem Revideret 15.01.18 Retningslinjer for håndtering af

Læs mere

Opgaver Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer til fysisk eller psykisk skade. Anråbe overfaldsmanden om at stoppe.

Opgaver Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer til fysisk eller psykisk skade. Anråbe overfaldsmanden om at stoppe. Skabelon til indsatsplaner Indsatsplan VOLD OG TRUSLER OM VOLD MOD BORGERE i Handicap Situation En borger på et af Socialområdets tilbud udsættes for vold eller trusler om vold. Alarmering Alarmering kan

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold,

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Revideret 22.02.18 Retningslinjer for håndtering af trusler,

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Voldspolitik i Varde Kommune

Voldspolitik i Varde Kommune Voldspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 26. august 2008 Vision Varde Kommune er en arbejdsplads hvor medarbejderne tilbydes tryggest mulige rammer for udførelsen af arbejdet. Ingen

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016 Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede:.8 Antal besvarelser:. Svarprocent: 8, % Mig og mit arbejde Nedenfor vises den samlede gennemsnitlige score

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Kort og klart Viden til gavn

Kort og klart Viden til gavn Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse Kort og klart Viden til gavn INDHOLD Introduktion til retningslinjerne... 3 1. Forebyggelse af

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

2) Forskellige konkrete ideer som inspiration til alle samt en arbejdsgang i forbindelse med konflikter.

2) Forskellige konkrete ideer som inspiration til alle samt en arbejdsgang i forbindelse med konflikter. Kommissorium for konfliktudvalget Konfliktudvalget på Kolding HF&VUC er nedsat med medlemmer fra alle personalegrupper. Følgende deltager i udvalgsarbejdet: HPN (avu), AT (hf), ES (tap), BT (vejledning)

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering

Fakta om kommunikation og konflikthåndtering Fakta om kommunikation og konflikthåndtering at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative konsekvenser for helbredet. En lang række undersøgelser viser, at god kommunikation og effektiv konflikthåndtering

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

Bliv opdateret af Arbejdstilsynet

Bliv opdateret af Arbejdstilsynet Bliv opdateret af Arbejdstilsynet - rundt om regler, tiltag og nyheder Oplæg ved Arbejdsmiljødagene den 22. marts 2018 Kirsten Elkjær Schrøder, Tilsynscenter Nord Program Viden om og erfaringer med bl.a.:

Læs mere

Tilsynsplan. Tilsyn med politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling

Tilsynsplan. Tilsyn med politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling Tilsynsplan Tilsyn med politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling December 2018 Indhold Indledning... 3 Tilsynsaktiviteter...4 Generelle tilsynsområder...4 Temaer... 5 1. Digitale sexkrænkelser...6

Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Indledning Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om hvordan man skal forholde sig til seksuel

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

VOLDSPOLITIK (samt procedurer ved vold og trusler om vold)

VOLDSPOLITIK (samt procedurer ved vold og trusler om vold) VOLDSPOLITIK (samt procedurer ved vold og trusler om vold) Vi tager afstand fra fysisk og psykisk vold (uværdig og truende tale). Vi accepterer ikke, at der udøves vold mod skolens medarbejdere eller elever/kursister

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere