Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2"

Transkript

1 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Svar til journalist A, medie B Aktindsigt i dokumenter i Justitsministeriet Dok.nr. 14/05239 Jeg har nu færdigbehandlet sagen. Min undersøgelse omfatter både Justitsministeriets afgørelse af 2. december 2014 og ministeriets sagsbehandlingstid i den forbindelse. Jeg kan ikke kritisere, at Justitsministeriet ved afgørelsen af 2. december 2014 har undtaget en række dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 21, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, stk.1. Jeg er endvidere enig med ministeriet i, at der i de undtagne dokumenter ikke indgår oplysninger, som er omfattet af retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Det er imidlertid min opfattelse, at sagsbehandlingstiden har været for lang. Jeg er herudover enig med Justitsministeriet i, at ministeriet i sine løbende underretninger om sagsbehandlingstiden burde have givet dig en mere konkret begrundelse for, at fristen ikke kunne overholdes. Jeg er også enig med ministeriet i, at det er beklageligt, at ministeriet ikke har været i stand til at fremkomme med et mere retvisende skøn over, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Jeg mener endelig, at det er beklageligt, at ministeriets underretninger af dig i tre ud af fire tilfælde først blev afsendt fra ministeriet efter udløbet af ministeriets tidligere udmeldte frist for sagens færdigbehandling. Umiddelbart nedenfor, i afsnittet Ombudsmandens udtalelse, kan du læse nærmere om begrundelsen for resultatet af min undersøgelse. Fra s. 17 er der en sagsfremstilling. 1. Sagens genstand Ombudsmandens udtalelse 1

2 Min undersøgelse af sagen drejer sig for det første om Justitsministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter i ministeriet med tilknytning til opfølgning på forhørsledelsens beretning i den såkaldte Christianiasag. Justitsministeriet har i afgørelsen af 2. december 2014 i de sager og dokumenter, der er identificeret som omfattet af din anmodning bl.a. undtaget dokumenter eller dele af dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Endvidere har ministeriet undtaget dokumenter eller dele af dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, som udveksles mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det er den såkaldte ministerbetjeningsregel. Ministeriet har fundet, at ingen af de undtagne dokumenter indeholder oplysninger om sagernes faktiske grundlag eller om eksterne faglige vurderinger, som skal udleveres (ekstraheres) efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet har herunder henvist til, at visse af dokumenterne indeholder oplysninger om sagernes faktiske grundlag, men at pligten til at udlevere oplysninger efter 28, stk. 1, ikke gælder, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Ministeriet har endelig undtaget enkelte dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 21, stk. 1, som fastsætter, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Ministeriet har med henvisning til samme bestemmelse endvidere undtaget enkelte oplysninger fra aktlisten vedrørende sagen med ministeriets j.nr. (x). Ministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter og oplysninger burde udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed (offentlighedslovens 14, stk. 1), men har ikke fundet grundlag for dette. Jeg har i forbindelse med min behandling af din klage modtaget samtlige dokumenter, som Justitsministeriet har anset for omfattet af din aktindsigtsanmodning herunder de dokumenter og dele af dokumenter, som du ikke har fået aktindsigt i. Jeg behandler din klage over Justitsministeriets afgørelse under pkt. 2. Min undersøgelse af sagen drejer sig for det andet om Justitsministeriets sagsbehandlingstid og de underretninger, som ministeriet har sendt dig, mens sagen var under behandling. Jeg behandler denne del af klagen under pkt Justitsministeriets afgørelse af 2. december Dokumenter undtaget efter offentlighedslovens 23, stk. 1 Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, Jeg har gennemgået de dokumenter herunder dele af dokumenter som Justitsministeriet har undtaget som interne efter 23, stk. 1, nr. 1. 2

3 Som det fremgår af ministeriets afgørelse af 2. december 2014, er der bl.a. tale om korrespondance mellem ministeriets ansatte. Derudover omfatter dokumenterne bl.a. covernotes til ministeren og notater udarbejdet af ministeriet selv. Jeg er enig med ministeriet i, at de pågældende dokumenter har karakter af interne dokumenter, der ikke ses at være afgivet til udenforstående. Dokumenterne kan derfor som udgangspunkt undtages fra aktindsigt efter 23, stk. 1, nr. 1. Jeg bemærker, at det fremgår af sagen herunder det dokument, som du fik aktindsigt i at Folketingets Retsudvalg den 24. august 2014 bad om at få mulighed for at se alle dokumenterne i Christiania-sagen. Der fremgår ikke, om Retsudvalget rent faktisk har set dokumenterne. I givet fald går jeg imidlertid ud fra, at det er sket på en måde, der efter Justitsministeriets vurdering ikke ændrer på spørgsmålet om, hvorvidt dokumenterne i offentlighedslovens forstand er afgivet til udenforstående. 2.2 Dokumenter undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1 Offentlighedslovens 24, stk. 1, lyder således: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Anvendelsesområdet for bestemmelsen er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser): Til 24 Bestemmelsen i stk. 1 har () i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Bestemmelsen i stk. 1 skal fortolkes og anvendes restriktivt, og i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. 3

4 Bestemmelsen finder således anvendelse, hvor udvekslingen sker i forbindelse med det, der kan betegnes den politiske ministerbetjening. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Retsvirkningen af, at et internt dokument eller en intern oplysning anses for omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at dokumentet eller oplysningen ikke i forbindelse med afgivelsen til en anden forvaltningsmyndighed mister sin interne karakter. Dokumenter eller oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, kan således ikke anses for afgivet til udenforstående. Ved udførelsen af opgaver i forbindelse med ministerbetjening kan f.eks. et ministeriums departement og en underordnet styrelse i princippet anses som en (funktionel) enhed. Som det fremgår, er formålet med bestemmelsen at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen indebærer således en udvidelse af beskyttelsen af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til bestemmelsen i 23, stk. 1, nr. 1. Justitsministeriet har undtaget en række dokumenter fra aktindsigt, med henvisning til at de er udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringens opfølgning på forhørsledelsens beretning og indstilling og til brug for statsministerens besvarelse af hasteforespørgsel nr. F 37 den 14. maj 2014 og opfølgningen på vedtagelse nr. V 42 af 15. maj Jeg har gennemgået de dokumenter og dele af dokumenter, der er undtaget efter 24, stk. 1, nr. 1. Dokumenterne omfatter bl.a. s udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet og dokumenter udvekslet mellem ministerierne i den forbindelse, herunder f.eks. udkast til pressemeddelelse og beredskab i forbindelse med offentliggørelsen af forhørsledelsens beretning den 5. maj Jeg kan ikke kritisere, at Justitsministeriet anså de pågældende dokumenter for undtaget fra aktindsigt i medfør af 24, stk. 1, nr. 1, jf. de citerede forarbejder til bestemmelsen. Jeg er derfor enig i, at dokumenterne som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt. Jeg henviser i øvrigt til min bemærkning ovenfor under pkt. 2.1 om eventuel orientering af Folketingets Retsudvalg. 2.3 Ekstrahering offentlighedslovens 28 Offentlighedslovens 28 lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for 4

5 sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår således bl.a. af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013: Til 28 Bestemmelsen i stk. 1, der fastsætter den såkaldte ekstraheringspligt, viderefører med visse redaktionelle og sproglige ændringer den gældende lovs 11, stk. 1. Der henvises herom til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Endvidere fastslår bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, at der ikke skal foretages ekstrahering, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige. Herved tænkes der navnlig på, at de pågældende oplysninger er tilgængelige for offentligheden via internettet. I sådanne tilfælde kan den aktindsigtssøgende således henvises til, at oplysningerne kan findes på internettet, f.eks. myndighedens hjemmeside. Det er Justitsministeriets vurdering, at de dokumenter, som er undtaget efter 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, ikke indeholder oplysninger, som vil skulle udleveres efter 28, stk. 1. I forhold til de dokumenter, der er undtaget efter 24, stk. 1, har ministeriet bemærket, at pligten til at udlevere oplysninger efter 28, stk. 1, ikke gælder, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3. 5

6 Justitsministeriet har i den forbindelse henvist til, at de relevante oplysninger i de pågældende dokumenter fremgår af statsministerens indlæg under forhandlingerne om forespørgsel nr. F 37 (tilgængeligt på Folketingets hjemmeside) og af forhørsledelsens beretning og indstilling, som er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside. Det er markeret på dokumenterne, hvilke dele af dem der efter ministeriets opfattelse indeholder oplysninger omfattet af 28, stk. 1, men som ikke udleveres, fordi de er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Jeg kan efter min gennemgang af de dokumenter, der er undtaget efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 24, ikke kritisere, at ministeriet ikke mente, at dokumenterne indeholdt oplysninger, der var omfattet af retten til aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28. Jeg er herunder enig i, at der i en række af dokumenterne indgår oplysninger om sagernes faktiske grundlag, men at ministeriet ikke var forpligtet til at udlevere disse oplysninger, da de var offentligt tilgængelige på Folketingets hjemmeside eller på ministeriets egen hjemmeside. Jeg bemærker i den forbindelse, at der efter min opfattelse i flere af sagens dokumenter end markeret af ministeriet er oplysninger om sagens faktiske grundlag omfattet af 28, stk. 1. Da disse oplysninger alle er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3, foretager jeg mig imidlertid ikke mere i den anledning. Som eksempler på sådanne dokumenter kan nævnes to udkast til pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af forhørsledelsens beretning. 2.4 Dokumenter og oplysninger undtaget efter offentlighedslovens 21, stk. 1 Offentlighedslovens 21, stk. 1, lyder således: 21. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013): 21. Bestemmelsen i stk. 1 har til formål bl.a. at sikre, at det offentlige i videst muligt omfang kan tiltrække kvalificerede ansøgere, da offentlighed om ansættelses- og forfremmelsessager vil kunne afholde kvalificerede ansøgere fra at søge en stilling, ligesom bestemmelsen tager sigte på at beskytte ansøgere mod offentliggørelse af oplysninger om deres private forhold. Bestemmelsen omfatter alle former for ansættelser i den offentlige forvaltning, herunder tjenestemandsansættelser og overenskomstansættelser. Bestemmelsen omfatter også det offentliges udpegning af medlemmer til offentlige udvalg. Retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at samtlige sagens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt efter loven. Justitsministeriet har undtaget fem dokumenter i sag (x) under henvisning til, at bestemmelsen i 21, stk. 1, også omfatter tilfælde, hvor personer udpeges som medlem af en kommission eller et udvalg. Endvidere har ministeriet med samme begrundelse undtaget enkelte oplysninger i aktlisten vedrørende sagen. Jeg er efter min gennemgang af dokumenterne enig med ministeriet i, at de nævnte dokumenter indgik i en sag om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, og at de derfor kunne undtages fra aktindsigt 6

7 efter 21, stk. 1. Jeg er endvidere enig i, at oplysningerne i aktlisten som knytter sig til de undtagne dokumenter med samme begrundelse kunne undtages fra aktindsigt. Jeg bemærker i den forbindelse, at retsvirkningen af, at en sag er omfattet af bestemmelsen i 21, stk. 1, er, at alle dens dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt. Indholdet af de enkelte dokumenter mv. har således ikke betydning. Jeg bemærker også, at sagen i denne sammenhæng må forstås som de dokumenter og oplysninger i sagen med j.nr. (x), som indgår i ansættelsessagen. Hvordan myndigheden har valgt at journalisere dokumenterne i ansættelsessagen herunder om det er sket på en særskilt sag er således ikke afgørende. Se bl.a. Folketingets Ombudsmands beretning for 2013, sag nr , og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 324 ff. Jeg kan herefter ikke kritisere, at Justitsministeriet undtog fem dokumenter og enkelte oplysninger i aktlisten fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 21, stk. 1. Jeg bemærker i den forbindelse, at afgørelsen om afslag på aktindsigt af 2. december 2014 blev truffet, før justitsministeren den 11. december 2014 offentliggjorde, at det omhandlede udvalg ville blive nedsat, og hvem der skulle være medlem af det. 2.5 Meroffentlighed offentlighedslovens 14 Offentlighedslovens 14 lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter Af bestemmelsens forarbejder fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013): Meroffentlighedsprincippet Til 14 I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes overfor eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. 7

8 Bestemmelsen i stk. 2 fastsætter, at meroffentlighedsprincippet i stk. 1 også gælder i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter Det indebærer, at den pågældende myndighed m.v. i sådanne tilfælde også af egen drift skal overveje, om der skal meddeles meraktindsigt, ligesom myndigheden i den forbindelse skal iagttage de almindelige regler om tavshedspligt i bl.a. forvaltningslovens 27 samt reglerne i persondatalovens 6-8 for så vidt angår fortrolige personoplysninger. Justitsministeriet skrev således i sin afgørelse af 2. december 2014: Justitsministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter og oplysninger burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, men har ikke fundet grundlag herfor. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven, og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har således overvejet, om der var grundlag for at udlevere de dokumenter og dele af dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt, efter princippet om meroffentlighed. Ministeriet har efter en afvejning af på den ene side hensynet til den interne og politiske beslutningsproces og de beskyttelseshensyn, der ligger bag bestemmelsen i 21, stk. 1, og på den anden side hensynet til den interesse, som du som journalist må antages at have i, at anmodningen imødekommes, ikke fundet grundlag for at give meraktindsigt. Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter kan jeg ikke kritisere, at Justitsministeriet ikke har fundet grundlag for at give dig meraktindsigt. Jeg bemærker, at Justitsministeriet i afgørelsen ud over henvisningen til offentlighedslovens 14, stk. 1 tillige burde have henvist til 14, stk. 2, som omhandler meraktindsigt efter bl.a. offentlighedslovens Justitsministeriets sagsbehandlingstid Du klager for det andet over den tid, som Justitsministeriet har været om at behandle sagen. Din anmodning om aktindsigt blev indgivet til Justitsministeriet den 20. oktober 2014, og ministeriets afgørelse blev truffet den 2. december I den mellemliggende periode underrettede ministeriet dig ved breve af 31. oktober, 13. november, 20. november og 28. november 2014 om ministeriets forventede sagsbehandlingstid. Jeg tager både stilling til Justitsministeriets sagsbehandlingstid og til Justitsministeriets løbende underretninger om den forventede sagsbehandlingstid. 3.1 Retsgrundlag 36, stk. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 36. Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 fremsat den 7. februar 2013): 8

9 Bestemmelsen i stk. 2, der med visse ændringer viderefører den gældende lovs 16, stk. 1 og 2, fastslår i 1. pkt., at anmodninger om aktindsigt skal afgøres snarest. Dette krav skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelsen af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. også lovforslagets 1, stk. 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger. Med anvendelsen af udtrykket snarest er det således tilsigtet, at en anmodning om aktindsigt skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt. Udtrykket snarest indebærer for det første, at vedkommende myndighed m.v. skal tilstræbe, at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Det følger af bestemmelsen i 2. pkt., at en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt skal være færdigbehandlet inden syv arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. Dette følger af, at det i bestemmelsen er forudsat, at det kun vil være undtagelsesvist, at en anmodning ikke vil kunne færdigbehandles inden for den nævnte frist. Det forhold, at bestemmelsen fastsætter, at en anmodning om aktindsigt skal afgøres snarest, og (som udgangspunkt) inden syv arbejdsdage efter, at den er modtaget, medfører som også nævnt ovenfor at en anmodning om aktindsigt, der klart har identificeret den sag, anmodningen vedrører, og som vedrører et begrænset antal dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, bør være færdigbehandlet i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Det anførte forhold indebærer endvidere, at det skal tilstræbes, at en anmodning om aktindsigt, som omfatter lidt flere dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af tre til syv arbejdsdage. Det samme gælder de tilfælde, hvor anmodningen omfatter et mere begrænset antal dokumenter, som giver anledning til en nærmere gennemgang og overvejelser. I de (særlige) tilfælde, hvor anmodningen f.eks. omfatter et stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen giver anledning til overvejelser af f.eks. juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter dvs. når der undtagelsesvist foreligger et forhold, der kan begrunde en udsættelse af fristen på syv arbejdsdage skal det tilstræbes, at anmodningen om aktindsigt færdigbehandles inden for 14 arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget. I de (helt særlige) tilfælde, hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen rejser f.eks. juridiske spørgsmål af ganske kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage efter, den er modtaget. Som eksempel herpå kan nævnes det tilfælde, hvor der anmodes om aktindsigt i samtlige sager af en bestemt type, som den pågældende myndighed m.v. i vidt omfang behandler, og som myndigheden m.v. har modtaget i løbet af det seneste år. Det fremgår af 2. pkt., at det kun vil være undtagelsesvist, at en anmodning ikke kan færdigbehandles inden for fristen på syv arbejdsdage. Dette udtryk bygger på en forventning om, at antallet af aktindsigtssager, hvor denne frist ikke kan overholdes, i det samlede billede af aktindsigtssager for samtlige landets myndigheder m.v. ikke må være det normale. 9

10 Såfremt en anmodning om aktindsigt (undtagelsesvist) ikke kan færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, følger det af 2. pkt., at den aktindsigtssøgende skal underrettes om grunden til fristoverskridelsen samt om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Det er herved forudsat, at underretningen indeholder en konkret begrundelse for, hvorfor afgørelsen ikke kan træffes inden for fristen på syv arbejdsdage, samt en mere præcis oplysning om, hvornår der i givet fald kan forventes at foreligge en afgørelse. Underretningen efter 2. pkt. skal afsendes inden udløbet af den 7. arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt. 3.2 Justitsministeriets sagsbehandlingstid Fra Justitsministeriet modtog din anmodning om aktindsigt, og til ministeriet traf afgørelse i sagen, gik der 30 arbejdsdage. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 13. januar 2015 mere generelt oplyst, at ministeriet så snart en aktindsigtsanmodning er modtaget iværksætter arbejdet med at fremsøge de relevante dokumenter. Herefter færdigbehandler ministeriet i videst muligt omfang sagerne i den rækkefølge, som de er klar. Videre har ministeriet oplyst, at ministeriet er meget opmærksom på at sikre fremdriften i sagerne og forsøger at skønne over, hvornår de enkelte anmodninger må forventes at kunne være færdigbehandlet. Dette meddeles den aktindsigtssøgende, hvis sagsbehandlingen ikke kan afsluttes inden for 7 dage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens 36, stk. 2. Om den konkrete sag har ministeriet oplyst, at sagen gav anledning til overvejelser om, hvorvidt der var grundlag for at undtage oplysninger og dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 21, stk. 1, og 24, stk. 1, og at det sagsbehandlende kontor drøftede forholdet med ministeriets Statsrets- og Menneskeretskontor. Ministeriet har imidlertid ikke redegjort nærmere for, hvorfor dette førte til, at sagsbehandlingstiden blev så lang, som det var tilfældet. Uanset at sagen gav anledning til nærmere juridiske overvejelser om anvendelsesområdet for offentlighedslovens 21, stk. 1, og 24, stk. 1, er det min opfattelse, at en sagsbehandlingstid på 30 arbejdsdage i en sag som den foreliggende er for lang. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at din aktindsigtsanmodning angik et relativt begrænset antal dokumenter, og at ministeriet ikke har oplyst omstændigheder, som kunne begrunde, at sagen trak særligt ud. Jeg har også lagt vægt på, at der ud over den mundtlige drøftelse med ministeriets Statsrets- og Menneskeretskontor tilsyneladende ikke blev foretaget egentlige ekspeditioner i perioden fra den 5. november 2014, til afgørelsen blev truffet. Endelig har jeg lagt vægt på, at de juridiske overvejelser, som sagen gav anledning til, efter min opfattelse ikke kan anses for at have været af kompliceret karakter. Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse. 3.3 Justitsministeriets underretninger af dig Justitsministeriet underrettede dig som nævnt ved breve af 31. oktober, 13. november, 20. november og 28. november 2014 om den forventede sagsbehandlingstid. I brevet af 31. oktober 2014 oplyste ministeriet, at ministeriet forventede at træffe afgørelse inden for 7 arbejdsdage. I de to følgende breve angav ministeriet en yderligere frist på 5 arbejdsdage, og i brevet af 28. november 2014 oplyste ministeriet, at ministeriet nu forventede, at afgørelsen ville foreligge inden for 3 arbejds- 10

11 dage. Ministeriet begrundede i alle fire breve udsættelsen af afgørelsen med, at din anmodning gav anledning til nærmere overvejelser af juridisk karakter. Justitsministeriet har i sin udtalelse af 13. januar 2015 beklaget, at ministeriet ved de løbende underretninger af dig ikke har været i stand til at give et korrekt skøn over, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge. Endvidere har ministeriet beklaget, at ministeriet ikke præciserede over for dig, hvilke nærmere overvejelser af juridisk karakter der gav anledning til sagsbehandlingstiden. Jeg er enig med Justitsministeriet i, at ministeriet burde have givet dig en mere konkret begrundelse for, at fristen ikke kunne overholdes. Ministeriet burde efter min opfattelse som minimum have anført det overordnede tema for ministeriets overvejelser eller sagsbehandlingsskridt i sagen. Jeg kan bl.a. henvise til Folketingets Ombudsmands beretning for 2011, sag nr Jeg er endvidere enig med ministeriet i, at det er beklageligt, at ministeriet i de løbende underretninger ikke har været i stand til at fremkomme med et mere retvisende skøn over, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. Jeg mener endelig, at det er beklageligt, at ministeriets underretninger af dig i tre ud af fire tilfælde først blev afsendt fra ministeriet efter udløbet af ministeriets tidligere udmeldte frist for sagens færdigbehandling. Jeg henviser til, at det må anses for forudsat i forarbejderne til offentlighedslovens 36, stk. 2, at underretningen sendes inden fristens udløb. Jeg har gjort Justitsministeriet bekendt med min opfattelse. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Justitsministeriet Sagsfremstilling 14/05239 Den 20. oktober 2014 bad du Justitsministeriet om aktindsigt i alle dokumenter i Justitsministeriet, der har tilknytning til forhørsledelsens beretning i forbindelse med afhøringen af embedsmænd i ministeriet i Christiania-sagen, der blev publiceret den 5. maj Du ønskede dog kun aktindsigt i dokumenter fremkommet fra og med den 5. maj Samtidig bad du om indsigt i eventuelle dokumenter i ministeriet med tilknytning til den offentlige og politiske debat om begrebet nødløgn, der blev introduceret i beretningen, herunder henvendelser fra Folketinget og besvarelser heraf. 11

12 Den 22. oktober 2014 oplyste du på forespørgsel, at du ikke ønskede indsigt i dokumenter vedrørende den personalemæssige opfølgning på beretningen, herunder oplysninger om genoptagelse af tjeneste, afbeskikkelser mv. Ved brev af 31. oktober 2014 oplyste Justitsministeriet, at ministeriet desværre ikke havde kunnet besvare anmodningen inden for 7 arbejdsdage, jf. offentlighedslovens 36, stk. 2. Ministeriet oplyste, at det navnlig skyldtes, at anmodningen gav anledning til nærmere overvejelser af juridisk karakter. Ministeriet oplyste, at ministeriet forventede at træffe afgørelse inden for 7 arbejdsdage. Den 13. november 2014 oplyste ministeriet, at sagen fortsat beroede på nærmere overvejelser af juridisk karakter, og at ministeriet nu forventede at kunne træffe afgørelse inden for 5 arbejdsdage. Ministeriet beklagede, at du ikke på et tidligere tidspunkt var blevet underrettet om den forventede sagsbehandlingstid. Ved brev af 20. november 2014 meddelte Justitsministeriet på ny, at sagen på grund af de nævnte overvejelser af juridisk karakter ikke havde kunnet færdigbehandles. Ministeriet forventede nu at kunne træffe afgørelse inden for yderligere 5 arbejdsdage. På baggrund af en klage fra dig kontaktede en af mine medarbejdere den 25. november 2014 Justitsministeriet telefonisk for at høre til status i sagen. Ministeriet oplyste i den forbindelse min medarbejder om, at ministeriet som oplyst over for dig forventede at træffe afgørelse inden for 5 arbejdsdage fra den 20. november 2014, dvs. senest den 27. november På dette grundlag oplyste jeg dig ved brev af 26. november 2014 om, at jeg havde besluttet ikke at indlede en undersøgelse af ministeriets sagsbehandlingstid. Jeg bemærkede dog, at jeg ikke havde taget stilling til den tid, som Justitsministeriet indtil da havde brugt på sagen, eller til, om den begrundelse, som ministeriet havde givet for sagens udsættelse, var tilstrækkelig. I et brev af 28. november 2014 oplyste ministeriet, at ministeriet med samme begrundelse som tidligere stadig ikke havde kunnet færdigbehandle sagen. Ministeriet forventede nu at kunne træffe afgørelse inden for 3 arbejdsdage. Den 2. december 2014 traf ministeriet afgørelse i sagen. Ministeriet oplyste, at ministeriet havde identificeret to sager, som indeholdt dokumenter omfattet af din anmodning, og et antal yderligere dokumenter, som også var omfattet af anmodningen. Ministeriet meddelte dig på den baggrund indsigt i ét dokument i sagen med j.nr. (x). Med afgørelsen fulgte kopi af dette dokument og af aktlister i sagerne (x) og (y). Af afgørelsen fremgik desuden følgende: Justitsministeriet har i det udleverede dokument i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, undtaget korrespondance mellem ministeriets ansatte fra aktindsigt. Ifølge denne bestemmelse omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. korrespondancen indeholder ikke relevante oplysninger om faktiske omstændigheder eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som vil skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Justitsministeriet har desuden undtaget enkelte oplysninger fra aktlisten vedrørende sagen med j.nr. (x) fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 33, nr. 5, jf. 21, stk. 1, jf. herom pkt. 3 nedenfor. 3. For så vidt angår de øvrige dokumenter i sagen med j.nr. (x) og samtlige dokumenter i sagen j.nr. (y) har Justitsministeriet undtaget visse af disse dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, idet der er tale om interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, herunder korrespondance mellem ministeriets ansatte. 12

13 Dokumenterne og korrespondancen indeholder ikke relevante oplysninger om faktiske omstændigheder eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som vil skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Justitsministeriet har desuden undtaget dokumenter i disse sager og samtlige de yderligere dokumenter, der er omfattet af Deres anmodning, fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem 1) et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder og 2) forskellige ministerier. Ministeriet har således efter denne bestemmelse undtaget dokumenter, som er udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringens opfølgning på forhørsledelsens beretning og indstilling samt til brug for statsministerens besvarelse af hasteforespørgsel nr. F 37 den 14. maj 2014 og opfølgningen på vedtagelse nr. V 42, som Folketinget vedtog den 15. maj 2014 i forlængelse af hasteforespørgslen. De dokumenter, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, indeholder ikke relevante oplysninger om sagernes faktiske grundlag eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som vil skulle udleveres efter 28, stk. 1. Det bemærkes i den forbindelse, at pligten til at udlevere oplysninger efter 28, stk. 1, ikke gælder, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Justitsministeriet kan i den forbindelse henvise til, at de relevante oplysninger i de pågældende dokumenter om sagernes faktiske grundlag fremgår af statsministerens indlæg under forhandlingerne om forespørgsel nr. F 37, som er tilgængelige på Folketingets hjemmeside under Dokumenter [fodnote: link til Folketingets hjemmeside] og af forhørsledelsens beretning og indstilling, som er tilgængelig på ministeriets hjemmeside. Justitsministeriet har herudover undtaget enkelte dokumenter i sagen j.nr. (x) fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 21, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det bemærkes herved, at udtrykket ansættelse og forfremmelse i det offentliges tjeneste også omfatter situationer, hvor personer udpeges som medlem til en kommission eller et udvalg [fodnote: litteraturhenvisning]. Ministeriet har som nævnt i medfør af denne bestemmelse og offentlighedslovens 33, nr. 5, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet, desuden undtaget enkelte oplysninger fra aktlisten vedrørende sagen j.nr. (x). Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om oplysninger om enkeltpersoners CV. 4. Justitsministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter og oplysninger burde udleveres til Dem efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, men har ikke fundet grundlag herfor. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven, og på den anden side den berettigede interesse, De som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Den 4. december 2014 klagede du til mig over Justitsministeriets afgørelse og over langsommelig behandling af din aktindsigtsanmodning. Du oplyste, at du især var utilfreds med ministeriets afvisning af at lade princippet om meroffentlighed gælde. Ved brev af 17. december 2014 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse om den trufne afgørelse og om den tid, som ministeriet havde brugt på at behandle sagen. Jeg bad herunder ministeriet om at forholde sig til både sagsbehandlingstiden og de foretagne underretninger af dig i lyset af bestemmelsen i offentlighedslovens 36, stk. 2, og dens forarbejder. Justitsministeriet besvarede min anmodning ved brev af 13. januar Ministeriet redegjorde for sagens forløb og bemærkede i fortsættelse heraf følgende: 13

14 3. Justitsministeriet kan om det ovenfor anførte forløb oplyse, at de nærmere overvejelser af juridisk karakter, som ministeriet har henvist til i sine breve af 31. oktober, 13. november, 20. november og 28. november 2014 til A, vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at undtage oplysninger og dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 21, stk. 1, og 24, stk. 1. Ministeriets Forvaltningsretskontor, som har til opgave at behandle ministeriets aktindsigtssager, har i den forbindelse haft drøftelser med ministeriets Statsrets- og Menneskeretskontor om karakteren af de dokumenter og oplysninger, som er anset for omfattet af aktindsigtsanmodningen. Justitsministeriet skal beklage, at ministeriet ved de løbende underretninger af A om den forventede sagsbehandlingstid ikke har været i stand til at give et korrekt skøn over, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge. Ministeriet skal desuden beklage, at ministeriet ikke over for A præciserede, hvilke nærmere overvejelser af juridisk karakter, der gav anledning til sagsbehandlingstiden. Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at ministeriet, så snart en aktindsigtsanmodning er modtaget, iværksætter arbejdet med at fremsøge de relevante dokumenter. Ministeriet færdigbehandler herefter i så vidt muligt omfang sagerne i den rækkefølge, som de er klar. Ministeriet er meget opmærksom på at sikre fremdriften i sagerne og forsøger på bedste vis at skønne over, hvornår de enkelte anmodninger må forventes at kunne være færdigbehandlet, hvilket meddeles ansøgeren, hvis sagsbehandlingen ikke kan afsluttes inden for de 7 dage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens 36, stk Justitsministeriet kan i øvrigt henholde sig til ministeriets afgørelse af 2. december 2014 i sagen, der er vedlagt i kopi. Ved brev af 15. januar 2015 bad jeg om dine eventuelle bemærkninger til Justitsministeriets udtalelse. Du svarede ved af 28. januar 2015 bl.a. således: Jeg noterer mig at Justitsministeriet beklager en række forhold i forbindelse med min ansøgning om aktindsigt. Det tager jeg til efterretning. Det er imidlertid fortsat min opfattelse at den samlede behandling af ansøgningen var kritisabel, ikke mindst særdeles langsommelig. Og dermed i strid med både ånd og bogstav i den nugældende offentlighedslov. Ved brev af 28. januar 2015 meddelte jeg dig, at sagen var klar til behandling. 14

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven Lovafdelingen Dato: 9. januar 2017 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2160376 Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere