Ourø. Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift April Tellef Got tf red Petersen Var der (15. Mai 93 Rønnebæk-O., se der).. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ourø. Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift April Tellef Got tf red Petersen Var der (15. Mai 93 Rønnebæk-O., se der).. 16."

Transkript

1 Ourø. Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift April Tellef Got tf red Petersen Var der (15. Mai 93 Rønnebæk-O., se der) Aug Laurids Prip, f. 13. Dec i Fredericia, S. af Skibstømrermester Jørg. P. og Anne Lausine Thim. Elev i Fredericia Borgersk. Strax da jeg kom ind i Skolen, blev jeg udtaget til Kordreng, en Pligt, der, saa udstrakt den var, ikke hvilede trykkende paa mig. Jeg kom gerne i Kirke og ofte med det Resultat, at jeg paa Hjemvejen tænkte paa, at jeg i den eller den Henseende maatte se at blive bedre..." (Pastor Prips Ungdoms-Erindringer, S. 108). Kom som 12-aarig Dreng paa Skibsmægler Erichsens Kontor. Her var en Del at gøre med Indklarering og Udklarering af Skibe, Kopieren af Breve, Indkassation af Regnskabsbeløb og Besørgelse af Ærinder, Tilsyn med Baaden, Pasning af Hønsene og af og til Kørsel med Barnevognen osv. Der var nok at tage fat paa, og jeg havde altid travlt... Ved Siden af mine saa forskelligartede Mæglerforretninger" passede jeg min Skole og sang i Kirken, hvor jeg ogsaa for et aarligt Vederlag af 3 Daler ombar Tavlen ved Gudstjenesten. Dengang kendte man ikke opvarmede Kirker, i alt Fald ikke i Provinserne, og især om Fredagen, naar vi kom fra den varme Skolestue og sang i Kirken ved Altergangen, frøs vi ganske frygteligt. Naar den var forbi, gik vi igen over i Skolen og blev hørt i vore Lektier." (1. c, S. 1171). Blev Dagen efter sin Konfirmation Hjælpelærer i Borgerskolen. Jeg maatte ogsaa af og til forrette Degnetjeneste i Kirken, baade læse i Kordøren og assistere ved Barnedaab." (I. c, S. 126). Hjælpe-

2 2 lærer i Erritsø Dec. 57, blev ved Førstelærerens Død to Maaneder senere Vacance-Lærer og derpaa efter at Sogneraadet havde sendt en Deputation til Provsten med Anmodning om. at han maatte blive kst. som Andenlærer, indtil han var gammel nok til at komme paa et Seminarium, konstitueret som saadan, blev Aug. 58 Lærer og Kirkesanger hos sin Broder Sgpr. Rasmus P. i Nykirke i Angel og fik, efter at være eksamineret af Provst Aleth Hansen 11. Sept. 58, Ret til at virke som Lærer i Slesvig, blev samtidig af denne Broder m. fl. forberedt til Studentereksamen, til hvilken han ogsaa i Aug. Dec. 62 forberedte sig i Kbh. St. priv. 63, Lærer i Religion og Dansk v. Efterslægtselskabets Sk. Aug. 63, meldte sig som Frivillig 64 og blev 14. Marts Elev paa Beserveofficersaspirantskolen, afgik derfra 9. Juni til 6. Reg. og deltog i Als' Forsvar, efter Hjemkomsten Lærer v. Efterslægten" og v. Søsterlig Velgørenheds Sk., Alumn. Elers' Koll. 25. April Sept. 70 (tillige Inspector der), Kand. 20. Jan. 70 h. 2 (l.-h.), opholdt sig i Kbh. Jan. 70 til Juli 71 for at tage Eksamen om, men blev forhindret ved Hustruens Død, tog i nævnte Aar Del i Søndagsskolegerningen sammen med Pastorerne Prior og Hohlenberg, pers. Kapl. Stenstrup-L. 18. Nov. 71, ord. 20. Dec, ord. Kat. og Overlærer Svendborg 1. Sept. 73, Sgpr. Ærøskjøbing 15. Sept. 76, E. M. 2. s. A., Strynø 18. Aug. 79, Værum-Ø. 28. Juli 87, har af og til skr. i forsk. Bl. mest af historisk, personalhistorisk og kunsthistorisk Indhold samt udg. En lille Vandrebog, der gjerne vil følge en Haandværker paa hans Vandring (88), Pastor Laurids Prips Ungdomserindringer (11), har foretaget en Beise til det hellige Land, om hvilken han senere har holdt Foredrag; g Aug. 70 i St. Johs. K. Kbh. m. Marie Sophie Petræa Mollerup, f. 23. Okt. 41 paa Haven v. Sæby, f 23. Mai 71 i Kbh., D. afkammerraad Chr. M. til Haven og Nielsine Henr. Færch, Juni 74 i Garnisons K. Kbh. m. Anna Jacobine Dorothea Smith, f. 5. Aug. 50 i Roskilde, D. af Professor, Docent i slavisk Litteratur, Dr. phil. Casp. Vilh. S. (Halvbrod. t. Sgpr.,1. H. T. Fibiger til Ønslev-E.) og Anna Marie Soph. Fr. Joh. Louise Chr. Røhl. Se Holbæk Posten, Fredericia Avis og København 18. Nov. 11. Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 9. S. 3. Brodersøn Missionær Einar Prip.

3 3 Ousted, Allerslev og til 31. Okt Ledreborg. Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift. (Ved kgl. Res. af 31. Okt nedlægges Kapellet paa Ledreborg og Sognepræsterne fra Ousted-A., Hvalsø-S og Saaby-K. fritages for den dem ved allerhøjeste Anordning af 1. Mai 1744 og ved kgl. Res. af 23. Aug nærmere bestemte Forpligtelse til at afholde Gudstjeneste i Ledreborg Kapel) Feb Zacharias Alfred Victor Redø hl, f. 21. Mai 1849 i Næstved, S. af Overvagtmester ved 4. Dragonreg., Politibetjent Zacharias Fr. R. og Hanne Lisb. Johnsen. St. Sorø 67, Kand. 17. Jan (1.-1.), pers. Kapl. Soderup-E. 3. Nov. 73, ord. 11. Feb. 74, Sgpr. Ullits-F. 3. Dec. 75, Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager, foretog en Rejse til Tyskland og Italien i Efteraaret 75 76; g. 24. Mai 76 i Løsning m. Ida Dagmar Dieterichsen, f. 2. Nov. 53 i Kbh., D. af Traadhandler, Naalemager Joh. D. og Emilie Juliette Carlsen. Se Soransk Tidsskr., IV, 2, S Ousted og Taaning. Vor Herred, Aarhus Amt og Stift. (Præsten bor i Sneptrup) Juni Jacob Severin Deichmann Branth, f. 7. Dec i Nykjøbing, J., S. af Portkonsumtionskontrollør i Kbh. Niels Cajus Bæhr B. og Charl. Justiniane Deichmann af Torslev-L. St. Aalborg 49, Alumn. Borch's Koll. 21. Mai 51 Juli 56, Kand. 20. Jan (h.-l.), fortsatte mine som skolediscipel begyndte botaniske studier som student og kandidat." Foretog Sommeren 57 en Reise i Tyskland, Schweiz og Italien. Huslærer paa Bregentved 58 til Midlen af 61, Bestyrer af en Realskole i Tønder 61 til den lukkedes 64, opholdt sig derefter hos Familien i det nordlige Jylland og privatiserede et Aar i Viborg, Kat. Skjelskør 5. Sept. 66, ord. 19. Sept, fik 67 Guldmed. for Besvarelsen af Univ. botaniske Prisopgave, Sgpr. Elling-T. 23. Okt. 71, entl. 22. Nov. 05, R,* 13. Juli 08, Æresmedlem af botanisk Forening i Kbh., undersøgte og udgav alt det i Grønland, paa Færøerne og Island indsamlede Materiale af Likener, har skr. nogle botaniske og geologiske Afhandl, samt en Del Bladart., mest af apologetisk Indhold mod Bibelkritiken, har omtrenl fra arbejdet for en bedre Helligholdelse af Søndagen og skrevet regelmæssige Art. derom i Alm. Kirketid., ligesom han stadig har skr. større Korrespondancer derom til det svenske apologetiske Tidsskr. Facklan, har 1*

4 endvidere udg. Naturlære og lidt Chemie, m. 164 Afbildn. (66, 3. Opl. 76, 5. Udg., m. 175 Afbildn., 88, 6. Udg., m. 178 Afbildn., 99), Om et dansk Akademi (79), Hviledagens Nødvendighed (83), Lille Naturlære til Skolebrug, m. 122 Fig. (96), Den literære Kritik af Mosebøgerne og de nyeste arkæologiske Opdagelser (98), Hvor vidt er vi i tro og lære'? (06), Kendsgerninger mod Fritænkeri (09), samt sammen med E. Rostrup Lichenes Daniæ ell. Danmarks Laver. Med 2 Kbtvl. (69) og sammen med C. Christensen Lille Naturlære til Skolebrug, m. 126 Fig. (2. gennems. Udg., 05); g April 62 i Haslev m. Sophie Fanny Conradine D u m r e i c h e r, f. 25. Juni 39 paa Bregentved, f 13. Dec. 87 i Sneptrup, D. af Godsforvalter Aug. Fr. D. og Elise Georgine Boethe, Jan. 89 i St. Matthæus K. Kbh. m. Emmy Boldsen, f. 4. Feb. 64 i Flade, D. af Sgpr. Henrik Carsten B. til Fruering-V. og Marie Louise Budtz. Se Patriciske Slægter, II, S. 80. P. J. Deichmann's Eftk., S. 41. Morbroder og Plejefader Provst R. S. Deichmann til Ferslev-D.-V. Søskendebarn Provst K. S. Deichmann til Hvidbjerg-L Marts Rudolf Skifter Andersen, f. 22. Feb i Aabenraa, S. af Skibsbygmester Skifter Thomas Juul Andersen og Rudolphine Cathar. Elisab. Petersen. St. Borgerdyds.sk. C. 88, Kand. 25. Jan. 97 h. s (1.-1,), Lærer v. Hørsholm Realsk., pers. Kapl. Brøndum-H. 20. Feb. 00, ord. 16. Marts, Fm. f. Værger, og Sygepiejeforen, i Ousted; g. 8. Juli 04 i Mandal m. Sara Louise N æ s s, f. der 11. Sepl. 66, D. af Redaktør N. og Angelica Næss. Se Stud. fra 88. Folkelæsn. 26. Jan Ove og Valsgaard. Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift Marts Anders Sandøe Ørsted Petersen, f. 1. Aug paa Fejø, S. af Kancelliraad, Birkedommer Jens Ditl. P. og Ane Soph. Cathr. Hansen. St. Nykjøbing 42, Kand. 2. Nov. 47 h. 2 (h.-l), Lærer v. Realsk. i Helsingør 52, till. Slotspræst Fischer's Medhj. v. Prædikeemb. i Hosp., Kat. Rudkjøbing 5. Mai 59, ord. 10. Juni, Sgpr. St. Brøndum-S.-T. 20. Marts 69, Provst for Helium og Hindsted Herreder 23. Juni 73, f 25. Marts 86 i Ove. Gud havde givet ham denne milde og jævne Maade at omgaaes alle paa, saa han var vel seet blandt Høje og Lave, Rige og Fat-

5 5 tige, Store og Smaa." (F. C. Petri: Ligtale over Provst A. S. 0. Petersen, S. 3). G. 24. Juli 53 i Garn. K. Kbh. m. P e t r i n e Elia ne Petersen, f. 2. Sept. 27 i Kbh., f 17. Juni 08 i Brabrand, D. af Saltmester Jens P. og Soph. Sara Agathe Lange. Se Nationaltid. Nr. 808 for 78 i Anl. af hans Sølvbryllup Mai Georg Severin Valdemar Engelsted, f. 11. Jan paa Ryg i Midvaag, Færøerne, da Jensegærde Præstegaard var brændt. S. af Sgpr. Jens E. til Lundforlund-G. og Georg. Cathr. Fr. Petrine Gall. Si. Herlufsholm 61, Kand. 22. Jan. 69 h. 1 (h.-h.) ; Huslærer paa Brusgaard, Ølst, hos Propr. Møller 1. Feb. 69 til Mai 71, derefter uord. Medhj. Randlev-B., Sgpr. Vaagø 18. Okt. 71, ord. 25. Okt, Vindum 19. Aug. 78, var der Sogneraadsmedl.; g. 28. Okt. 71 i Holmens K. Kbh. m. Emilie Marie Gotfrida Gall, f. der 12. Juli 46, f 23. Maj 00 i Ove, D. al Sadelmager Joh. Edv. G. og Ane Christine Vilh. Gudmand. Se Hobro Dagblad og Hobro Avis 8. Aug. 11. Dimitl. fra Herlufsholm. Farbroder Sgpr. G. C. Engelsted til Ørum-D. Faders Søskendebarn Sgpr. M. J. P. N. Engelsted til Svindinge. Paarup. Odense Herred og Amt, Fyns Stift. (Præsten bor i Tarup) Marts Rasmus Lauritz Balslev, f. 19. Feb i Uggerslev, S. af Sgpr. Joh. Chr. B. til Haarslev og Martine Henriette Boesen. St. Odense 52, Kand. 26. Juni (l.-egr.), pers. Kapl. 0. Skjerninge-H. 31. Mai 58, ord. 30. Juni, Horne (hos sin senere Svigerfader) 5. Okt. 63, Sgpr. Egense 18. Juni 70, t 1- Dec. 96 i Tarup, har udg. Afskedspræd. i Østerskjerninge og Hundstrup Kirker (63), Bibellæsning i Hjemmet. I. Romerbrevet. II. Apostlenes Gjerninger, III. Gaiater- og Philippenser-Brevene (84 86), Pauli Brev til Epheserne med en kort Udlægn. (89). Ved sin aabne og elskværdige Karakter havde Pastor B. erhvervet sig en stor og trofast Vennekreds." (Fyens Stiftstid. 2. Dec. 96). Hans Søn, Pastor Harald B., udtalte ved hans Kiste, at han havde et nøjsomt, barnligt, taknemmeligt Sind, der kunde glæde sig over smaa Ting, og at han var en aaben, kjærlig, meddelsom Natur, der gjorde, at det for ham altid var det bedste, naar han kunde dele sin Glæde med os andre og med,dem, der kom her i de mange Aar, Glæden over vort yndige, tarvelige Hjem. (Ved Pastor R. L. Balslevs

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Færøerne. Færoernes Provsti under Sjællands Stift. 1. Nor der ø Præstegæld. 23. 6. Nov. 1885. Jens Lauridsen Jensen (2. Marts 91 Taps, se N. Aaby-I.) 24. 11. April 1892. Nicolai Ernst Frost Knudsen (1.

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Okt. 75 i Nakskov, D. af Dampskibsfører Hans Pet. R. og Maren Joh. Skafte. Se Dimitt. fra Herlufsholm.

Okt. 75 i Nakskov, D. af Dampskibsfører Hans Pet. R. og Maren Joh. Skafte. Se Dimitt. fra Herlufsholm. 5 tige, Store og Smaa." (F. C. Petri: Ligtale over Provst A. S. 0. Petersen, S. 3). G. 24. Juli 53 i Garn. K. Kbh. m. P e t r i n e Elia ne Petersen, f. 2. Sept. 27 i Kbh., f 17. Juni 08 i Brabrand, D.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

ord. 1. 22. Jan. 1901.

ord. 1. 22. Jan. 1901. 700 anord. Tillægseksamen for at iram. v. Universitetet, underkastede sig Prøven i Juni 78 og Jan. 79, Kand. 24. Jan. 82 h. 1 (*1.-1.), Sgpr. Øsse-N. 30. Marts 82, Fm. f. Søndagsskolen, f. Kredsforen.

Læs mere

Døllefjelde og Musse. Egebjerg.

Døllefjelde og Musse. Egebjerg. 14b søn af Provst L. E. til Kullerup-R. og Fælter t. Sgpr. J. F. E. til Tostrnp-U., Sgpr. F. I. Andresen til Haslund-Ø., Bispinde Carol. v. Leunbach, Paslorinde Boeck i Hornslet og Pastorinde Husum i Thisted)

Læs mere

i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk.

i Raabjerg med Filialkirke i Aalbæk. 12 kort Fremstilling af hans Iagttagelser af Solen i Bulletin de la Société Astronomierne de France"; g. 15. Sept. 85 i Vor Frelsers K. Kbh. m. Meta Elisabeth Fischer, f. 14. Jan. 58 i Reykjavik, f 30.

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro.

Laastrup og Skals. og til 1. Juli 1903 og Sabro. 652 Laastrup og Skals. Rinds Herred, Viborg Amt og Stift. 21. 5. Aug. 1880. Niels Schou Laurberg (27. Dec. 04 Stillinge, se der). 22. 2. Maj 1905. Hans Frederik Rasmussen (23. Dec. 10 Højslev-D.-L., se

Læs mere

og ad interim Randbøl. Obbekjær. Odden.

og ad interim Randbøl. Obbekjær. Odden. 771 Afholdsforenings Aarsmøde i Hjørring d. 12. Juli 1894 (94); g. 9. Feb. 85 1 Holmens K. Kbh. m. Emma Kristine Olsen, f. der 2. Okt. 63, D. af Grosserer Ole Nielsen O. og Emma Franciska Vilh. Petersen.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.

Sahl og Ejsing med Filialkirke i Vinderup. 70 25. 16. April 1886. Ole Hieronymus Bergenhammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der). 26. 21. Nov. 1892. Henrik Gerner Helm Jungersen (16. Mai 04 Halsted-A., se der). 27. 12. Aug. 1904. Søren Friis, f. 10.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 3. April 1869; stod ubesat fra 11. Juli 1881 til dets Nedlæggelse 27. Marts 1907).

Kapellan pro loco. (Embedet oprettet ved kgl. Res. af 3. April 1869; stod ubesat fra 11. Juli 1881 til dets Nedlæggelse 27. Marts 1907). 466 densted, D. af Sgpr. Jons. Gotthilf M. til Dalby-S. og Louise Carol. Muller. 17. 1. Juli 1907. Jens Jensen Rubak, f. 30. Okt 1872 i Stevnstrup, S. af Gaardejer Jens Jensen og Inger Olesdatter. St.

Læs mere

»agsbl. 3. Sept. 11. De Tusind Hjem 2. Aug. 08.

»agsbl. 3. Sept. 11. De Tusind Hjem 2. Aug. 08. 234 Sørensen, f. 9. Feb. 42 i Kbh., D. af Sveitser hos Fr. VII Søren S. og Soph. Fledv. Jensen. 19. 9. Aug. 1907. Rudolph Helms, f. 31. Juli 1868 i Vejle, S. af Købmand Conr. Daniel Kofoed H. (Brod. t.

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Faaborg og Aarre. Faaborg og Diernisse.

Faaborg og Aarre. Faaborg og Diernisse. 173 Hans Geertsens Jordefærd (99), Helt for Jesus (99), Barnlig Tale (99), Stille Timer. Andagt for Syge (00), Bibelbetragtninger. I Jesu Haand. II Før og nu. Fortællinger ved I. B. (02), Det Livsens Brød

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aaby og Bjergsted (Birsted)

Aaby og Bjergsted (Birsted) Aaby. (Oprettet til selvstændigt Kald ved kgl. Res. af 13. Feb. 1908, tidligere Anneks til Kapellaniet ved Aarhus Frue Kirke). Hasle Herred, Aarhus Amt og Stift. 1. 22. Maj 1908. Hans Olsen Hansen, f.

Læs mere

Haarby med Filialkirke i

Haarby med Filialkirke i 305 \arhus og Sgpr. G. F. B. til Harridslev-A. Søskendebørn Ivonsistorialraadinde Lassen i Østrup, Sgpr. U. B. til Veflinge, pastorinde Balslev i Haarslev, Provst C. U. B. til Høje Taastrup, Pastorinde

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Taagerup og Thorslunde.

Taagerup og Thorslunde. 235 i. Kredsforen. f. Hedningemission, har skr. enkelte Art. i kirkl. Blade; g. 18. Okt. 82 i St. Jacobs K. Kbh. m. Johanne Marie Busck, f. 17. Nov. 58 paa Mygdal, S. Kongerslev, D. af Proprietær, nu Partikulier

Læs mere

Dansk Vestindien. ii.

Dansk Vestindien. ii. Dansk Vestindien. 1. C h r i s t i a n s t e d, S t. C r o i x. 3. 11. Juli 1881. Emil Valdemar L o s e (5. Jan. 88 Skeby-O., se der). 4. 19. Jan. 1889. Hermann Carl Johannes Lawaetz, f. 13. Marts 1864

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Kallehave med Filialkirke i Stensby.

Kallehave med Filialkirke i Stensby. 485 Cathrine S c h o u g a a r d, f. der 21. Juni 51, f 21. Dec. 80 i Kirke Helsinge, D. af Manufakturhandler Hans Jens Peter S. og Jensine Marie Bolette Flensburg, 2 4. Maj 86 i Frederiksberg m. Engel

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Øland. til Ølby, Asp og Fausing.

Øland. til Ølby, Asp og Fausing. 449 Ødis. Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. 20. 2. Jan. 1882. Axel Vilhelm Semler (17. Okt. 88 0. Egesborg, se Ølstykke). 21. 3. Jan. 1889. Hans Hansen Andersen Meier, f. 19. Marts 1829 i Brændstrup,

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

PERSONELLE KAPELLANER OG ORDINEREDE MEDHJÆLPERE,

PERSONELLE KAPELLANER OG ORDINEREDE MEDHJÆLPERE, PERSONELLE KAPELLANER OG ORDINEREDE MEDHJÆLPERE, DER VAR I EMBEDE 31. DEC. 1911. Andersen, Jens, f. 12. Sept. 1880 i Kvandløse, S.af Gaardejer Jens A. og Inger Kathr. Jensen. St. priv. 02, Kand. 22. Juli

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827)

Johannes Joachim Brandt (1741-1. aug. 1800) og Barbara Elisabeth Clausen (20. sep. 1754-17. feb. 1827) Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug. Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek. Foto fra Vor Frelsers Kirkes website. Johannes

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Aagaard Valgmenighed.

Aagaard Valgmenighed. Valgmenigheder. Aagaard Valgmenighed. Brusk Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Anerkendt ved kgl. Res. af 2. Sept. 1896). 1. 2. Sept. 1896. G e o r g V a 1 d e m a r B r ii c k e r, f. 10. Dec. 1852 i Kbh.,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere