AKKUMULERINGSSYSTEMER TI L NUL-ENERGI HUSETS SOLVARMEANLJEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKKUMULERINGSSYSTEMER TI L NUL-ENERGI HUSETS SOLVARMEANLJEG"

Transkript

1 AKKUMULERINGSSYSTEMER TI L NUL-ENERGI HUSETS SOLVARMEANLJEG TORBEN VESTI ESBENSEN LABORATORIET FOR VARMEISOLERING DANMARKS TEKNISKE HØJSKOLE APRIL L975 MEDDELELSE NR. 37

2 AKKUMULERINGSSYSTEMER TIL NUL-ENERGIHUSETS SOLVARMEANLEG Torben Vesti Esbensen Laboratoriet for Varmeisolering Danmarks tekniske HØjskole 2800 Lyngby April Resumé Ved planlzgningen af DTH's Nul-energihus blev der udarbejdet detailprojekter for 2 forskellige akkumuleringssystemer til husets solvarmeanlzg. Akkumuleringssystem A består af 4 vandtanke med et totalt volumen på 30 m3 kombineret med en lille "buffertank" på 3 1n3. Dette system blev projekteret med primær hensyntagen til dets anvendelse som forsøgsanlzg, idet det var muligt at kombinere de ialt 5 vandtanke på forskellig måde. Akkumuleringssystem B består af 1 stor cirkulsrcylindrisk vand- tank med et volumen på 30 m3. Dette system blev projekteret med primær hensyntagen til lave anlægsudgifter. Af Økonomiske grunde blev system B valgt til det aktuelle Nra; -energihus. En energiøkonomisk sammenligning mellem de 2 i,yst.emer r.~isar, at akkumuleringssystem A kan udnytte ca 8% mc P colencrr:, end system B, Ved beregning af et system C. bestsc >de af 'I s?nr 30 m3 tank kombineret med en "buffertank" p2 m3 kan E i:t:ean C udnytte 38% mere solenergi end system B. I denne rapport beskrives systemernes opbygning og funkti.on, og en sammenlignende energibalance opstilles,

3 Dimensioneringen og projekteringen af de beskrevne akkumulerings- systemer er foretaget af laboratoriets projektgruppe bestående af Klaus Bilde, Mogens R-Byberg, Torben V.Esbensen og Vagn Korsgaard. Nul-energihus projektet gennemføres ved samarbejde mellem 3 institutter ved Danmarks tekniske HØ jskole : Laboratoriet for Varmeisolering, Instituttet for Husbygning og Laboratoriet for Varme- og Klimateknik. Projektet støttes af Statens teknisk-videnskabelige Forskningsrad, 4

4 INDHOLDSFORTEGNELSE P Re s umé Nul-energihuset Solfangeren Akkumuleringssystemernes opbygning 4. 1 System A: 30 m3 ( 4 x 7,s m3) -1-3 rn3 4,2 System B: 1 stor 30 m3 vandtank Dimensioneringsgrundlaget 5.1 System A 5.2 System B Driftstilstande 6.1 System A 6.2 System B Varmetab fra tanksystemerne 7.1 System AI 30 m3(4x7,5 m3) 9 3 rn3 7.2 System B: 30 m3 7.3 System C: 30 rn3 (1 tank) + 3 m3 7.4 Sammenligning af varmetab Sammenlignende energibalance 8.1 Energibalance i et "Referenceår" 8.2 Op anget solenergi - effektivitet 8.3 Varmt brugsvand 8.4 Beregnede temperaturer i tankene Akkumuleringskurver Prissammenligning Konklusion S ide Q t Litteraturliste

5 OVERSIGT OVER FIGURER w-- Fig. l Fig.2 Fig.3 Fig-4 Fig. S Fig.6 Fig, 7 Fig. 8 P4g.9 Pig, l0 Tværsnit i Nul-energihuset Tanksystem A: Placering i kalder Flow-diagram for tanksystem A Detailtegning af 7,5 m3 tank Tanksystem B: Placering i jord Varmediagram for tanksystem B Detaljeret varmebalance for system A Detaljeret varmebalance for system B Detaljeret varmebalance for system C Akkumuleringskurve for solvarmesystem B

6 På Danmarks tekniske HØjskole er opførelsen af et solopvarmet forsøgshus, det såkaldte DTW-Nul-energihus, afsluttet i april Huset, der er på 120 m2, er beregnet og konstrueret således, at det under normale danske klimaforhold er selvforsynende med varme og varmt brugsvand. Ved hjælp af hgljisolerede konstruktioner (30-40 cm mineraluld), isolerede skodder foran vinduerne om natten, genvinding af varmen, der fares ud med ventilationsluften, og genvinding af var- men i afløbsvandet fra bad og vaskemaskiner, er husets totale varmebehov beregnet til ca 5000 kwh om året saxnmenliynet med varmebehovet for et typisk velisoleret l-planshus, der er bereg- net ti3 ca kwh om året, Nul-energihusets varmebehov søges i projektet dcekket ved hjælp af akkumuleret solenergi [ 1],[2J. viser et tværsnit i Nul-esergihuset.

7 Solvarmesystemet består af en solfanger, et varmeakkumulerings- system og et varmefordelingssystem. Nul-energihusets solfanger er 42 m2 (12 meter lang og 3,5 meter sydvendt og lodret. Den består af en sortmalet, varmeabsorberende stålplade med integrerede kanaler, hvorigennem van- det fra akkumulatoren cirkulerer, Den varmeabsorberende plade er bagtil isoleret med. 20 cm mineraluld og foran beskyttet af en termorude med 2 lag glas for at mindske varmetabet fra pladen, herunder vindafk4ling. Varmebalancen for solfangeren er opstillet i et EDB-program. På basis af Referenceårets vzrdier for direkte og diffus solstråling, for udetemperatur og for vindhastighed beregnes den ener- gimængde, der time for time absorberes i solfangeren og transpor- teres til akkumuleringssystemet [3Q. System A består af 4 serieforbundne cirkulær-cylindriske stål- tanke hver p2 9,5 m3 og 1 cirkulær-cylindrisk kappebeholder p: 3/0,97 m3, Den principielle udformning af systemet er således en stor akkumulator på 30 m3 og en lille "bufferakkumulator" på 3 m3. Opdelingen af de 30 m3 i 4 serieforbundne tanke sker primært ud- fra hensynet til anlzggets karakter. Det er der- ved muligt at undersgge solvarmesystemets kapacitet med forskel- lige tankkombinationerg f.ekse kan man frakoble 3 af tankene og et kombineret solvarme/varmepumpesystem bestående af 1 tank på 4,5 m3, 1 tank på 3 m3 og en varmepumpe installeret mellem de 2 tanke, viser tanksystemets placering i en kælder under Nul-energihusets atriumgård, Tankene er her placeret således, at det er muligt at tilse samtlige installationer, og således at én eller flere af tankene kan fjernes og erstattes med andre akkumuleringcsystemer. Tankene er overalt isoleret med 50 cm mineraluld.

8 ,viser et flow-diagram for solvarmeanlægget med tanksystem A. Fra den ene af de 4 serieforbundne tanke afgives den akkumulere- de solvarme via en varmeveksler til husets luftvarmesystem. Det varme brugsvand tages fra den 3 m3 store kappebeholder ("buf- fertanken''), Tanksystemets ekspansionsvolumen er placeret i en separat 1,2 m3 lukket beholder, viser en detailtegning af den ene af de 4 tanke på 7,5 m3. Tanken har en diameter på 1,s m, og er 4,3 m lang. Kun denne ene tank er forsynet med et mandehul, idet varmeveksleren mellem soivarmesyctemet og husets luftvarmesystem er placeret heri. Ved en eventuel aendring af systemet fra et rent solvarmesysteni til et kombineret solvarme/varmepumpesystem kan varmepumpens furdamperdel ligeledes placeres i denne tank. 4.2 : 1 stor 30 m3 tank akkumuleringscystem B består af l stor cirkulær-cylindrisk ståltank på 30 mm" med en indbygget beholder på 400 liter til varmt brugsvand, Den principielle forskel mellem system A og system B er, at sy- stem B mangler en "buffertank" p: 3 m3, viser tankens placering i forbindelse med Nul-energihuset. Den er gravet ned i Jorden umiddelbart uden for atriumgården og er overalt isoleret med 60 cm mineraluld. Tanken understattes af isolerede trakonstruktionselementer af sanune type, som benyttes til Nul-energihusets bsrende vzgelementer. Ekspansionsvolum.Znet er placeret i toppen af tanken, viser et varrnediayram for solfanger og tank. Foran den isolerede ta.nk er placeret en installationsbrønd med en diameter på l,5 meter. Her er pumper, ventiler, filtre og temperatur- følere installeret, dels for mellem akkumuleringstan- ken og solfangeren, dels for kredsl4bet mellem akkumuleringstan-

9 ken og husets varme- og brugsvandsanlæg. VarmerØrene mellem tanken og huset er samisoleret med polyurethanskum i en kappe med udvendig diameter på 710 mm. Det varme vand til husets varmeanlæg tages direkte fra toppen af akkusiiulerii.ngstanken, mens det varme brugsvand tages fra den indbyggede 400 liter varmtvandsbeholder, AE grunde blev akkumuleringssystem B valgt til det aktuelle Nul-energihus, t 5. Dimensioneri Med solfangerens areal fastsat til 42 m2 er akkumuleringssystemet dimensioneret således, at solvarmeanlzgget kan dække husets var- me- og varmtvandsbehov hele året, Varmebehovet beregnes på grund- lag af de meteoro9ogiake data i "Referenceåret", mens varmtvands- forbruget er gjort til den variable stq5rrelse ved dimensionerin- gen af de forskellige akkumuleringssysteme-. Systemet er dimensioneret, således at temperaturen i den lille tank til varmt brugsvand altid er over 43O~, mens temperaturen i den store tank til husets opvarmning altid er over 45Oc. Anla3gcje-t skal levere 400 liter varmt vand om dagen ved 43O~. Et EDB-program er udviklet til at simulere systemet bestående af solfangeren, akkumulatoren og husets varmeforbrug. På grundlag af ovennzvnte kriterier er det beregnet, at den op- timale af akkumulatorerne er en lille tank på 3 m3 og en stor tank på 30 m %temb: 30m3 Systemet er dimensioneret således, at temperaturen i tanken altid er over 45O~. Med en fastlagt tankstørrelse på 30 m3 er det beregnet, at anlægget kan levere 350 liter varmt vand om dagen ved 43Oc (altså 50 liter mindre om dagen end ved akkumuleringssystem A).

10 6. Driftstilstande -.- Q. 1 Cvctem A Niveauafbryder Mag~~ekvem.sPtia, åben MagnetvérntiiI, lukket Pumpe, drift Pumpe, stilstand Anhg i hvile, ingen impuls, evt, strmmsvigt, Overl~b til tagrende Beregninger viser, at systemet arbejder optimalt, når solvarmen akkumuleres E den lille 3 m3 tank, indtil denne har nået tempe- raturen 5 5 " ~ hvorefter ~ der akkumuleres i den store 30 m3 tank. For at frostsikre solfangeren tømmes denne for sit vandindhold om natten s$ i overskyede perioder e 1, Opstart for akkumulering ---- Når solfangeren~ temperatur uden vandindhold tl er større end temperaturen i en af tankene, starter de 2 serie- koblede pumper og fylder systemet med vand, Opstart for akkumulering- I lille tank

11 2. Akkumu1,erinq "-- i tankene Når systemet er vandfyldt, kobles den ene pumpe fra, og den an- den pumpe cirkulerer vandet fra bunden af tanken op gennem sol- fangeren tilbage til toppen af tanken. Når afgang.ctem.~)eraturen fra solfangeren t2 er mindre end til- gangsternperaturen t3, standser cirkulationspumpen, og vandet ud af solfangeren. Der er dog i det automatiske ctyringsanlæg mulighed for at forsinke solfangerens i et antal minutter i tilfzlde af f,eks, kortva:ri.gt skydskke, Akkumulering 3. Cirkulation se ~ rnel..tern tankene Det varme &.rugsvand tages fra den lille 3 m3 tank, Når dennes temperatur t5 ' 4 3 O ~, overfmres varme Forbrug fra -tanke fra 30 m3 tanken til 3 rn3 tanken, indtil t5 igen > 46O~.

12 v.-,a -. W" 4. Snp~X~e.rria~i~svarrne,-z. -.v ",a.-.-- L- Hvis ternpe:ra.t.i,~.~-~an i 30 m3 tanken kommer under 42'~, tilkobt4 Les et ei..el*tri.sio varnielegeme på 5 kw, indtil tq igen > 45OC. I - N Z ~ -kl)!;.l At. (,!\iï:-ca 6 O C), r--- 4 ' I Udluftning til starter :puïïlpe:rrae P 09 P 'l 2 " top af tank I MagnetvenT:i,.l MV2 Lukker, og I systemet fyldes med vand, Nar systeme.k. es varidfyldt, stopper d.e.er1 ene a:f pumperne P2, og.traïr:i:ierr :fra solfange- ren akkunmleres.i. tanken. Pumpen Pi stariciser, nar tempe%~a~k~rfrir:1!:~;3(~~3..1~~~~~. mellem af - gang og -i:.ilg.ang for colfange- O ren er mindre end ca i G Overlab +- vent, i I fra et.tllseaït::ket. 5 kw varmelegeme tilfp)res efter same kriterier som galdende s:r akkurnuleringssystem W. Varrne,kabc?ki fra tanksycternerne, -m-,-",*.- <.-. V,,.X C.,"w,",. d* - Ved en sa:ml-rre~il::?.qniai.g af "cnksyctemernes varmebalance introduceres et tredie t:ank::iys%erno C bestående af 1 stor cirkulcer-cylindrisk tank p2 30 ro" oy 1 lille ""buffertank" på 3 m3. Derved kan de37 fox:etagec en direkte sammenligning mellem systemer med og..i;r.deil "'b;.tji:f,'eir:.ka.nlcen." p5 3 m3 (C og B). 7.l S-vs.E;ein A: 30 rri"4 x7,5 m3) + 3 m ~ m,".v*-,.-."~...-.<..~--~"-.-..*, Varrnetabet. fra. de 4 cer:i_ekoblede 7,5 m3 vandtanke beregnes som talaet. fra en :i:ë-k.tange!.lar 4,3 m >(d,? snj, jfr, Pi.q,b?, ]c.asse med et volumen på 30 m3 (1,5 m x

13 Isoleringstyltitei-ser1 er cm og varmeledningstallet X= 0,0384 O W/m e C, Ved beregni.nger af varmetabet forudszttes temperaturen i det omkrinyl.igg-ende lezlder~cum konstant at v ~re 10 C. Derved bliver varmetabet fra de 30 m3: 5.20e(t4-10) W, hvor t4 er den ak.t.u.e:l.:i.e ta..nktemperatur, O Varmetabet fra deri Lill-le 3 rn3 tank beregnes som tabet fra en cirkialzrr-cyli.nd.~r.l.,slc. beholder med D = 1,5 m og H = 1,7 m. Derved biiver variiietabet fra de 3 m3 : 1!3d (t5-1o)watt. Varmetabet beregnes som tabet fra en cirkulær-cylindrisk tank med D-2,s m ug II-6,1 m. Issleringsty~~kclcen 60 cm og varmeledningstallet X= 0,0384 a Temperaturen i de omkringliggende jordmasser regnes konstant at vzre IO"C, Derved bliver varmetahet fra tanken: 4,75e (t4-10)watt, hvor t4 er den akt.uelïi..e tanktemperatur r an"1 tank) =i- 3 m3 Varmetabet for den store 30 n3 tank er som i system B: 4,750 (tq-10)watt,og varmetabet for den lille 3 m3 tank er som i system A: ~,JQQ (t -10), 5 "9.4 varmetab En beregning af de 3 akkumuleringssystemers varmebalance i et "Wef erencear8' gaver Varmetab pr gx-: System A: 3670 kwh (175%) System B: 2400 kwh (100%) Systzern C: 2660 kwh (126%) Forskellen i varmetabet mellem C og B skyldes tabet fra 3 m3 tanken, og forskellen i varmetabet mellem A og C skyldes det overfladeareal i tanke, A ved opdeling af de 30 m3 i 4 x 7,5 n.i3

14 For de 3 ouilal.te altkumuleringssystemer er der i Figur 7, 8 og 9 opcti1lc.k en d.etal jeret varmebalance på grundlag af de meteoro- logiske data i ""ReferenceSretW'. Ud fra disse opsti,ll.i~ager f(zl1gend.e sammenligninger foretaget: Til husets opvarmning 2300 kwh (26%) Til varmt brugsvand (400 liter pr dag) 3050 kwh (34%) Varmetab fra tanke 3670 kwh (40%) P Qpfanget solenergi 9020 kwh (100%) B 30 ni3 (1 stor tank) Tik husets opvarmning 2300 kwh (32%) Til varmt brugsvand (350 liter pr dag) 2670 kwh (38%) Varmetab fra tank 2100 kwh (30%) Opfanget solenergi 7070 kwh (100%) : 30 1n3 (1 stor tank) -k 3 m3 Til husets opvarmning 2300 kwh (24%) TiJ- va,rant brugsvand (600 liter pr dag) 4580 kwh (48%) Varn~.etlab fra tank 2660 kwh (28%) Op:fanget solenergi 9540 kwh (100%) 8,2 a~?~\ole s -.-e - effektivitet KWh Opfanget solenergi Den totale :indfaldende stråling på den 10d1:fa.tl:.e 42,m2 solfanger er IrWh oan Aret. Solvarmesyct:emets effektivitet beregnes som den i solfangeren udnyttede strsliny divideret med den totale indfaldende stråi.ing.

15 8.3 Varmt bruesvand kan levere 400 Liter varmt vand om dagen ved 43OC svarende til en energimsngde på 3050 kwh. Af de 3050 kwh Leveres de 2915 IcWh (95%) fra den lille "buffertank" p5 3 m3, og de 135 kwh (5%) leveres fra de 30 m3, idet temperaturen i den lille tank på disse tidspunkter har været under 43O~. kan levere 350 liter vand om dagen ved 43OC svarende til en ener- gimimgde på 2670 kwh, der selvsagt alle leveres fra den store 30 m3 tank, kan levere Q00 Liter varmt vand om dagen ved 43O~ svarende til en energimzngde p kwh, Af disse Leveres de 4210 kwh på 3 rn3 og de 370 kwh (92%) fra den lille "buffertank" (8%) fra den store 30 m3 tank. 1 vv pr, dg, Forskellen mellerri system A og C, der begge har en 600 "buffertank" på 3 m3, ckyldes, at varmetabet fra tan- 400 kene er i A. Der- 350 med kan en mindre del af den opfangede solenergi bruges til varmt brugsvand. A B C Forskellen p5 de 72% mellem system B og C skyldes alene "buffer- tanken" i (Fig. 7) Max, temperatur k 30 m3 tanken: 92, ~ O C i oktober måned Min. temperatur i 30 rn3 tanken: 44, ~ O C i januar måned.

16 I den lille 3 rn-ank akkumuleres varme, indtil temperaturen har nået 55O~, hvorefter der akkumuleres i den store tank. Temperaturen i den lille tank svinger således mellem 43OC og 55Oc, (Fig, 8) Max, tereure i 30 m3 tanken: 90,~OC i oktober måned Min, temperaturen i 30 m3 tanken: 45,~OC i januar måned System G (Fig.9) -p- Max, tempe~aturen i 30 rn3 tanken: 97, ~ O C i oktober måned Min, temperaturen i 30 m3 tanken: 47,6OC i januar måned Temperaturen i 3 m3 tanken varierer som i system A. Maksimal tanktemperatur i 30 m3tanken er mindre i system B end i A og C. Det skyldes, at varmtvandsforbruget tages fra 30 m3 tanken i system B, mens det tages fra 3 m3 tanken i A og C, 9. Akkumuleringskurven I er akkumuleringskurven fos tanksystem B optegnet på grundlag af data i "Referenceåretv', Det ces af kurve 3, at der akkumuleres meget mere solenergi i forårsmgnederne end i sommermånederne. Det skyldes, at systemets effektivitet er stqrre i. forarsmanederne (20-35%), hvor tank- temperaturen er forholdsvis lav (~O-~O~C), end i sommermånederne ('i 0-1 5%), hvor tanktemperaturen er (80-90 c), jfr, Fig Priccamenligh~i~ Indhentede priser på de projekterede akkumuleringstanke leveret på byggeplads gav fglgende resultat: v 4 ctk 7,s m3 tanke: 1 ctk 3 m-ank : Herudfra fås for : 1 ctk 30 m3 tank m, i.ndb, vv-beholder kr (100%) 30 m 3 tank u.vv-beholder ( )

17 : i stk 30 rn3 tank kr stk 3 rn3 tank m,indb.vv-beholder kr (111%) Tankene i system C er asledes kun 11% dyrere end i system B, men hertil ku~mer ekstraudgifter i forbindelse med nedgravning, isolering ug til 3 m3 tanken i system C. 1 1, Konklusion 7 Ved dimensioneringen af de omtalte akkumuleringssystemer til Nul-energihusets solvarmeanlsg er varmtvandsforbruget gjort til den variable st8rrelse. Akkmuleringcsystem B med 1 stor 30 m3 tank er af anlsgsøkono- miske grunde valgt til det aktuelle Nul-energihus. Dette system kan levere 350 Ilter varmt vand om dagen. E system A er de 30 m3 af forsøgstekniske grunde opdelt i fire stk 7,s rn3 tanke, Af energimsssige grunde er der desuden indført en 3 m3 ""buffertank"", Dette system kan levere 400 liter varmt vand om dagen, altså 14% mere end system B. System C adskiller sig fra system B ved at have en 3 m3 "buffer- tank", Derved kan systemet levere 600 liter varmt vand om dagen, altca 72% mere end system B. Fordelen ved at have en 3 m3 "buffertank" i solvarmesystemet kan også udtrykkes derved, at solfangeren kan reduceres med 8 m2 (ea 20%) og alligevel levere 350 Liter varmt vand om dagen.

18 [l] Vagn Korcgaard og Torben VeEsbensen: Nul-.energkklusprojelctet ved DTH. VARME nr,6, [2] Torben VeEsbensen: O-energi-huset. Tværfagligt forskningcpro-jekt ved Danmarks tekniske ~~jskole. Byggeindustrien nr.3, [3] Referencearet - Vejrdata for WC-beregninger. Statens Byggeforskningsinstit~t~ Rapport nr.89, g41 S.Svendsen: Solvarmesystemer. Definition og principper, Laboratoriet for Varmeisolering, DTH. Meddelelse nr.33,

19 solfanaer r- l akkumulator Figur 1. OOOC J OOOC b O0 (4 OOo, 0"OC OOOC A

20 Flowdiagram for tanksystem A. Figur 4. 1 l Dcti iltegning af 7.5 m3 tank:

21 60cm Rockwool - tank ligger pd Rockwool 30 cm meriremer \t bbd trwfibwpl -ti %O cm singels Tanksystem B. Placering i jord.

22

23

24 d- a CB ' - t I

25 Lis w N.e U1 U%)- P W W N 1 " C h ~ P O O O O U l a P W 0 3 O.3 'a r- i-. PJ 3 g; P. (B U Iio$ W W W W W W W W W W W W OoilCoa03oo-uioo-dooLnm ucn\%)cnu\o en\(4cn'qp\d

26 Akkumuleringskurve for solvarmesystem B. 2 Kurve 1: Eriergi ti lf~rrsel fra 42 m solfanger til?«m' akkiimuleringstank. Kurve 2 : Var-rnclf'or-bvug fra akkumuleringstank (o~varrnnj rig, varmt vand, varmetab fra tank) Kurve 3: Akkumuleringskurve for tanken. KWH b I 1

SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ. LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78

SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ. LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78 SOLVARMESYSTEM MED VARMEPUMPE HENRIK LAWAETZ LABORATOR I ET FOR VARME I SOLER I NG DANMARKS TEKNISKE HgJSKOLE OKTOBER 1978 MEDDELELSE NR, 78 ARTIKEL I VVS IJR, 10 OKTOBER 1978 1. Indledning Den st0rste

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-07-05 2007 ISSN 1601-8605 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg

Læs mere

Kombinationer af VE anlæg. Leon Steen Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Kombinationer af VE anlæg. Leon Steen Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Kombinationer af VE anlæg Leon Steen Buhl Teknologisk Institut, Hovedoverskrifter Hvad er betingelserne for drift af forskellige anlægstyper Sikkerhed for biomaseanlæg Kombinationer af anlæg Hvad er betingelserne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1155-12, med ekstern cirkulationspumpe

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1155-12, med ekstern cirkulationspumpe ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 02 Cirkulationspumper varme 02 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Solvarme i forbindelse med bygninger

Solvarme i forbindelse med bygninger Solvarme i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Solvarme 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Solvarme 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG SOLVARME Registrering Registreringen af solvarme omfatter alene anlæg, der leverer varme til opvarmning og/eller produktion

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 02 Koldt vand 02 Varmt vand 03 EL 16 Belysning 16 Andet elforbrugende

Læs mere

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for at energiforbrug til varmt vand kan

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg?

Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? Solvarme 2: Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning - er det den rigtige type anlæg? I Danmark er der en udbredt praksis for at solvarmeanlæg til rumopvarmning udføres efter et princip, som f.eks. ikke

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkegade 19 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113350 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME

SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME www.wellmore-energi.dk VARMT VAND OG RUMOPVARMNING MED SOLVARME NÅR MAN TALER OM SOLEN. SOLEN INDSTRÅLER ÅRLIGT, HVAD DER SVARER TIL 100 LITER FYRINGSOLIE PÅ

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Vægge, gulve og lofter 02 Linjetab 14 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber

Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 100068983 04-03-2008 Jens Larsen Firma: Blomber 1 HftJ Energimærkn ng for følgende ejendom: 1 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: GyldigtSårfra: Magtenbøilevej 87 5492 Vissenbjerg 420-015390 Jens Larsen Firma: Blomber Energimærkningen

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-7-6 27 ISSN 161-865 Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Jianhua

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser maj 2013 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper EL-besparelser diverse Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler KlimaKlimaskærm - vinduer,

Læs mere

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013 Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg Ivan Katić, Energi & Klima ik@teknologisk.dk Teknologisk Institut, september 2013 Indhold Hvorfor kombinere? Eksempler på realiserede anlæg Danske leverandører

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

RAPPORT. Gas og vedvarende energi. Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank. Projektrapport Juni 2013

RAPPORT. Gas og vedvarende energi. Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank. Projektrapport Juni 2013 Gas og vedvarende energi Solvarme, gaskedel og stor akkumuleringstank Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser

13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser Solvarmedagen 13:00 Velkomst Solvarmeanlæg Brugsvandsanlæg Kombianlæg Energibesparelser for solvarmeanlæg Projektet Solvarmeanlægs energibesparelser 13:30 Fremvisning af solvarmeanlæg fra: Batec Solvarme

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Annebergparken 7E 4500 Nykøbing Sj Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. juni 2015 Til den 30. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt NIBE SPLIT 3-12

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt NIBE SPLIT 3-12 ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift

Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn... 1 Varmepumpe... 2 Pumpecyklus... 3 Afisningsperioder... 6 Elpatron... 7 Varierende udetemperatur... 8 Driftsomkostninger... 10 Fremløbstemperatur... 11

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 4 Lavtemperatur solvarme og ATES Cenergia ApS Marts 2009 Lavtemperatur solfangere Akkumulering af solvarme

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Indiakaj 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-995976-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

Nulenergi- eller plusenergibygninger med varmepumper - er det mulig? Gilbert Jensen, Næstformand DSF & CEO Free Energy A/S

Nulenergi- eller plusenergibygninger med varmepumper - er det mulig? Gilbert Jensen, Næstformand DSF & CEO Free Energy A/S Nulenergi- eller plusenergibygninger med varmepumper - er det mulig? Gilbert Jensen, Næstformand DSF & CEO Free Energy A/S Fakta om solen som gratis og miljøvenlig energikilde I Norden har vi mange soltimer!

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet

Varmeanlæg. Naturgas. Naturgasanlægget. Ændring af varmesystemet Varmeanlæg En af de helt basale ting at få styr på for at få en god varmeøkonomi er dit varmeanlæg. Hvad enten du varmer dit hus op med naturgas, fjernvarme, olie eller noget helt fjerde, er det for det

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brunevang 92 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-028234 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

s. 649 Lavenergihuse og deres energimæssige placering Af civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen, Birch & Krogboe K/S

s. 649 Lavenergihuse og deres energimæssige placering Af civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen, Birch & Krogboe K/S Internet Artikel fra HFB 22 1978 Lavenergihuse og deres energimæssige placering Af civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen, Birch & Krogboe K/S Baggrund Der har i de senere år været megen tale om nulenergihuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10929 kwh Elvarme, -93 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10929 kwh Elvarme, -93 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Elmundsvej 11 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114185 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere