National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer"

Transkript

1 National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

2 Udarbejdet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon Fotos: Colourbox: Forside, side 5 (venstre og midten), 8,15, 18 Beredskabsstyrelsen: side 14, 17 Christian V. Cortsen: side 5 (højre)??: side 10, 11, 12, 13 November

3 National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer Færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader i forbindelse med brande, stærke storme og oversvømmelser Øget risikobevidsthed og mere handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen før, under og efter alvorlige ulykker 3

4 4

5 Borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og myndigheder gør allerede meget for at forebygge alvorlige ulykker, men vi bør være opmærksomme på, at risikobilledet er under stadig forandring. Nogle hændelsestyper oplever vi færre af, mens andre ser ud til at blive hyppigere eller voldsommere, og vi bliver stillet over for nye eller ændrede trusler. Det betyder, at der også vil være et voksende behov for mere viden og kapacitetsudvikling, der kan sikre, at vi er i stand til at forebygger ulykker og katastrofer. De udfordringer, vi står overfor nu og i fremtiden, bliver stadig mere komplekse (klima, folkevandringer, terrortrusler m.v.). Der er derfor behov for et øget tværgående fokus på samfundets sårbarhed. Vi ser bl.a., at risikoen for ekstreme vejrfænomener er stigende. De seneste år har vi oplevet, hvad stærke storme, oversvømmelser fra havet og skybrud kan medføre af skader både for den enkelte borger og for samfundet som helhed. F.eks. medførte skybruddet over København i juli 2011, at forsikringsselskaberne måtte udbetale omkring 6 mia. kr. i erstatninger, hvilket gjorde hændelsen til den dyreste vejrskade i Europa det år. Ud over ekstreme vejrfænomener peges der i Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede fra 2013 bl.a. på risici fra smitsomme sygdomme, store transport- og industriulykker samt terrorhandlinger og cyberangreb. Vi er desuden helt afhængige af strøm, vand og IT, for at samfundsvigtige funktioner fungerer og er stabile. Men den tætte sammenkobling af systemerne gør, at konsekvenserne af ekstreme hændelser hurtigt kan sprede sig. Det betyder bl.a., at det er blevet vanskeligere at forudsige, hvordan en krise vil udvikle sig, og hvem og hvad der bliver ramt. Det er derfor en stor hjælp, når mange er forberedte og er i stand til at gribe ind og hjælpe til. På den baggrund har partierne bag beredskabsforliget besluttet, at der skal udarbejdes en national forebyggelsesstrategi. 5

6 Fokus på alvorlige ulykker brande, stærke storme og oversvømmelser Forebyggelse handler som udgangspunkt om at undgå eller reducere antallet af uønskede hændelser og, hvis der alligevel opstår en krisesituation, at begrænse konsekvenserne. Strategien fokuserer på alvorlige ulykker, som kan ramme borgerne direkte, og hvor konsekvenserne kan være indgribende og langvarige. Det drejer sig i første omgang om brande, stærke storme og oversvømmelser, men tankegangen og metoderne er generelle og kan derfor i vidt omfang overføres til andre hændelsestyper, ligesom der kan hentes inspiration fra forebyggelsesarbejdet på andre områder. Strategien har et tydeligt borgerperspektiv med vægt på tryghed og større inddragelse af borgere og virksomheder som ressource i det samlede beredskab. Her spiller kommunerne og de kommunale beredskaber en afgørende rolle, da de står for den lokale kontakt med borgere og virksomheder. Statslige og kommunale myndigheder, virksomheder, civilsamfundets organisationer m.fl. har væsentlige opgaver med henblik på at sikre opfyldelsen af strategiens mål. Hvis forebyggelsen skal have en større effekt, må indsatsen være helhedsorienteret og have høj prioritet både på tværs af statslige myndigheder og forvaltningsgrene i kommunerne og ved at inddrage det lokale, civile samfund. Mange af de tiltag, der støtter op om strategien, forudsætter derfor et nært, tværgående samarbejde mellem myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. Hvorfor fokusere på brande, stærke storme og oversvømmelser? Mange borgere og virksomheder er opmærksomme på, at Danmark kan blive ramt af store ulykker og katastrofer. Beredskabsstyrelsens befolkningsundersøgelse om danskernes risikoopfattelse fra maj 2016 viser, at borgerne generelt ikke bekymrer sig særligt meget for at blive ramt af større hændelser. Kun godt 1 ud af 10 er bekymrede for, at samfundet rammes af brande og eksplosioner, og 7 ud af 10 mener, at beredskabet kan håndtere samme hændelseskategori. I forhold til andre risici er borgerne dog mere bekymrede. Det gælder især i forhold til risikoen for terror, ekstremt vejr og cyberangreb som borgerne tilsvarende har relativt lav tiltro til, at Danmark har et beredskab, der kan håndtere. Det er et godt tegn, at befolkningen generelt oplever, at beredskabet er klar til at håndtere de forskellige hændelser, der kan ramme Danmark, når det handler om de store ulykker og katastrofer omend tilliden til beredskabet på visse områder godt kunne være større. Strategien stiller skarpt på brande, stærke storme og oversvømmelser, fordi det er tre hændelsestyper, som kan have omfattende, langvarige og nogle gange fatale konsekvenser for den enkelte, men hvor borgerne har gode muligheder for selv at forebygge, at de bliver ramt, eller kan gøre meget for at begrænse de negative konsekvenser. Samtidig er der tale om nogle konkrete hændelsestyper, som de fleste kender til og har oplevet, hvilket er et godt udgangspunkt, når borgerne skal inddrages mere aktivt i den forebyggende indsats. 6

7 Hvorfor en forebyggelsesstrategi? Fakta om ulykker og indsatser Når der indtræffer ulykker, går det ofte ud over mennesker. Eftervirkningerne af alvorlige ulykker og katastrofer kan ofte mærkes i lang tid, og i nogle tilfælde kan de føre til livsvarige ændringer i tilværelsen, invaliditet eller død, og det har betydelige økonomiske konsekvenser. De sidste 10 år er der i gennemsnit omkommet 73 personer om året som følge af brand Ulykker og katastrofer skaber lidelse, utryghed, værditab og miljøbelastning Erstatningssummerne i forbindelse med brande og vejrligsskader var gennemsnitligt ca. 5 mia. kr. om året i perioden Antallet af branddøde i Danmark har i en årrække ligget noget over visse andre nordeuropæiske lande og f.eks. Canada set i forhold til befolkningstallet. Ligeledes har antallet af brandøde i Danmark været en anelse højere end i vores nordiske nabolande Norge og Sverige. Omkomne som følge af brand pr indbyggere i Danmark, Norge og Sverige Danmark Norge Sverige ,15 0,94 1, ,18 0,79 1, ,25 1,19 1, ,49 1,18 0, ,2 0,67 1,15 I perioden havde de kommunale redningsberedskaber tilsammen: ca opgaver i forbindelse brand ca opgaver i forbindelse vejrlig hvoraf ca. 900 opgaver var i forbindelse med oversvømmelse Udrykninger til brande udgør den klart overvejende del af redningsberedskabets reelle opgaver. Antallet af udrykninger til brand har været faldende over en årrække, men synes nu at stabilisere sig. Til gengæld må opgaver i forbindelse med vejrligshændelser forventes at stige. De globale klimaændringer vil også ramme Danmark, både når det gælder nedbør, temperatur, havniveau og ekstremt vejr. Redningsberedskabets assistancer retter sig mod større og mere alvorlige hændelser. Herudover er der et meget stort antal hændelser, som ikke er afspejlet i redningsberedskabets statistik. Til sammenligning udbetalte forsikringsselskaberne i perioden erstatninger til: ca brandskader ca skader som følge af vejrlig hvoraf ca var erstatninger for vandskader Tallene i statistikkerne vidner om liv, som er blevet påvirket og forandret, og om store værdier, der er gået tabt. Strategien sætter borgerne i centrum med det formål, at færre skal blive ramt af alvorlige ulykker. En målsætning om helt at fjerne risikoen for alvorlige ulykker vil være urealistisk, men gennem god forebyggelse kan vi sammen borgere, myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder m.fl. gøre risikoen og særligt de negative konsekvenser mindre. 7

8 Hvorfor er borgerne vigtige, når der indtræffer alvorlige ulykker? Når strategien sætter borgerne i centrum, er det også for at understrege, at borgerne skal betragtes som en stor og vigtig ressource både før, under og efter alvorlige ulykker. Her lægges vægt på tre kendetegn: Borgerne er altid til stede Når der opstår ulykker, er der næsten altid andre mennesker i nærheden. Politi, brandvæsen og ambulancer har en responstid, som i de fleste tilfælde er på under 15 minutter, men det kan være kostbare minutter, når det drejer sig om alvorlige ulykker. Familiemedlemmer eller naboer er i langt de fleste tilfælde tættere på end den nærmeste brandstation eller ambulance. Borgerne er en aktiv og kompetent ressource, som i mange situationer vil kunne yde en afgørende forskel, inden det professionelle beredskab når frem. Et eksempel, som viser potentialet, er de akuthjælperordninger, der er oprettet i flere regioner, som er baseret på frivillige og har særligt fokus på akuthjælp ved hjertestop. Vi ser også, at borgere redder andre borgere i tilfælde af brand og eksplosioner. Borgerne er spontant hjælpsomme Erfaringer fra ulykker og krisesituationer viser, at mange udviser en spontan hjælpsomhed over for medborgere i nød. Det skete f.eks. under det ekstreme snevejr på Bornholm i julen 2010, og da landet blev ramt af de kraftige storme Allan og Bodil i oktober og december I sådanne situationer ses det ofte, at mennesker rykker tættere sammen. I 2013 brugte mange hashtagget #husly på Twitter og åbnede deres hjem for medborgere, der var strandet på grund af stormvejret. Via førstehjælpskurser har mange tusinde danskere desuden kvalificeret sig yderligere til at kunne gøre en forskel, hvis de skulle blive stillet over for en ulykkessituation. Borgerne kan bidrage til at undgå eller begrænse konsekvenserne af ulykker Det er helt naturligt, at man gerne vil passe på sig selv, sine nærmeste, sine ejendele og bolig. Det betyder bl.a., at borgerne har en klar egeninteresse i at forebygge eller reducere konsekvenserne af alvorlige ulykker. Samtidig viser erfaringerne fra virkelige hændelser, at borgerne reagerer hurtigt, f.eks. når der er fare for skader under et skybrud. Endelig kan borgerne i en krisesituation yde værdifuld hjælp til myndighederne, fordi de ofte har kendskab til lokale forhold og situationen på stedet, ligesom de måske kan bidrage med erfaringer fra tidligere hændelser. Borgernes tilstedeværelse, hjælpsomhed og egeninteresse er således et godt afsæt for at styrke den samlede forebyggende indsats over for alvorlige ulykker. 8

9 Strategiens mål Centralt i forebyggelsesstrategien er ønsket om at nyttiggøre det store potentiale, der er i befolkningen, når det gælder om at passe godt på sig selv og hjælpe hinanden og herved bidrage til at skabe større tryghed og styrke det samlede beredskab i samfundet. Strategien er bygget op om to overordnede mål: 1. Færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader i forbindelse med brande, stærke storme og oversvømmelser Risikoen for, at brande og hændelser i forbindelse med voldsomt vejr skader borgernes liv, helbred, velfærd og ejendom, herunder tab af uerstattelige kulturhistoriske værdier samt brande der lammer kritiske samfundsfunktioner, skal reduceres. Det skal bl.a. ske gennem: Målrettet information om, hvad borgere og virksomheder kan gøre for at forebygge, at alvorlige ulykker sker, og hvad man kan gøre for at reducere konsekvenserne, hvis de sker. Benyttelse af de menneskelige relationer og berøringsflader, som civilsamfundetsorganisationer har til særligt sårbare og udsatte borgere, for at få udbredt startegien bedst muligt. Lettere adgang til varsling og råd om, hvad borgere og virksomheder kan gøre, hvis der opstår krisesituationer, så brande og ekstreme vejrhændelser ikke får unødigt store eller langvarige konsekvenser. Prioritering af tiltag med fokus på særlige målgrupper, herunder ældre og andre mindre ressourcestærke befolkningsgrupper. Udarbejdelse af kommunale planer for forebyggelse og risikoreduktion målrettet borgere og virksomheder med afsæt i en national vejledning. Der foregår allerede et stort arbejde med at forebygge ulykker. Således arbejder en række netværk, foreninger, organisationer, virksomheder og myndigheder med mange forskellige forebyggelsestiltag. Forebyggelsesstrategien skal bidrage til et bredere samarbejde og skabe grundlag for bedre koordination og erfaringsudveksling blandt aktørerne og være retningsgivende for videreudvikling af eksisterende initiativer og udviklingen af nye tiltag, som kan fremme de overordnede mål. Det skal bemærkes, at der i staten, regionerne og kommunerne iværksættes en række initiativer, som også har et forebyggende sigte, men som ikke nødvendigvis forudsætter en direkte involvering af borgere og virksomheder. Disse initiativer omfatter f.eks. infrastrukturprojekter og klimatilpasningsplaner. Fokusområder for målsætningen om færre døde og tilskadekomne og færre udgifter til skader i forbindelse med brande, stærke storme og oversvømmelser I arbejdet med at nedsætte antallet af branddøde i Danmark skal der være særligt fokus på, at antallet af omkomne i løbet af en tiårig periode skal nedbringes til et niveau svarende til niveauet i vores nordiske nabolande målt pr indbyggere. Dødsbrande med mere end ét dødsoffer er heldigvis sjældent foreklommende, og opmærksomheden på at fastholde dette skal skærpes. Ligeledes skal der være fokus på tiltag, som kan sikre, at store brande og andre ulykker herunder også konsekvenser af vejrligshændelser i mindst muligt omfang påvirker kritiske samfundsfunktioner. Endlig bør der også være et særligt fokus på at sikre, at uerstattelige kulturværdier ikke går tabt som følge af brand eller andre hændelser. 9

10 2. Øget risikobevidsthed og mere handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen før, under og efter alvorlige ulykker Borgerne skal i højere grad inddrages og anerkendes som en kompetent og aktiv ressource i samfundets beredskab. Borgernes risikobevidsthed og deres evne og muligheder for at tage vare på sig selv og hinanden, når der indtræffer alvorlige ulykker, skal derfor styrkes. Målet skal understøttes af en række tiltag, herunder bl.a.: Koordineret, styrket information om nødvendigheden af den enkelte borgers øgede risikobevidsthed i et samfund, hvor sandsynligheden for ekstreme vejrfænomener er stigende samtidigt med, at det er blevet vanskeligere at forudsige, hvordan en eventuel krise vil udvikle sig, og hvem og hvad der bliver ramt heraf. Styrket information om de hændelsestyper, der kan føre til alvorlige ulykker og krisesituationer særligt de hændelsestyper, hvor borgernes egen indsats kan have afgørende betydning. Øget indsats efter nærhedsprincippet med særligt fokus på lokale netværk og uformelle relationer, som kan inddrages før, under og efter alvorlige ulykker og ekstreme hændelser. Øget fokus på, hvordan man som borger kan forbedre sine egne generelle færdigheder, f.eks. inden for viden om beredskabets virkemåde, førstehjælp, brandforebyggelse og generel forebyggelse, så man bliver fortrolig med, hvordan man bedst griber ind og hjælper til, hvis det skulle blive nødvendigt. Fokusområder for målsætningen om øget risikobevidsthed og mere handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen før, under og efter alvorlige ulykker Samfundet skal blive bedre til at forebygge ulykker og katastrofer. Det kan kun ske ved at opsamle og systematisere viden og erfaringer fra brande og andre ulykker. Beredskabet skal fremadrettet have øget fokus på indsamling af viden og analyse af hændelser med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. Evidens i data og analyser er afgørende for en målrettet forebyggelsesindsats. Målet om at øge borgernes evne til at forebygge brand og andre ulykker og reagere herpå er gennemgående for ovenstående målsætninger og et middel til at forebygge tab af menneskeliv, værdier og arbejdspladser i Danmark. Sydhavn Skole eksempel på brand med betydelige omkostninger for samfundet Københavns Kommune opførte i 2012 Sydhavn Skole, som skulle åbne i april Den 26. november 2012 brændte store dele af skolens hovedbygning. Det betød mere end to års forsinkelse for skolens åbning, hvilket bl.a. indebar undervisning i midlertidige bygninger. Branden medførte meget store omkostninger for kommunen, som måtte betale 100 mio. kr. alene som selvrisiko. Hertil kom en række betydelige følgeomkostninger, bl.a. lokaleleje og andre driftsmæssige udgifter m.v. En forebyggende indsat i forbindelse med byggeriet kunne sandsynligvis have begrænset skadernes omfang. 10

11 Kommunerne og civilsamfundets organisationer som primær indgang til den borgernære forebyggelse Kommunerne vil i kraft af deres rolle som politiske og forvaltningsmæssige enheder spille en central rolle for implementeringen af forebyggelsesstrategien. Og det er ikke mindst her, borgerne bor og arbejder, og her fra deres liv udgår. Gennem en lang række services f.eks. børnepasning, skoler, ældrepleje, socialforsorg, miljø- og teknikopgaver, forsyningsopgaver og redningsberedskab sikrer kommunerne en stabil, sikker og tryg ramme for borgere og virksomheder. For at løse de forskellige opgaver bedre og mere ressourcebevidst fokuseres der i disse år i stigende grad på samarbejde mellem forvaltningsgrene og fagområder på tværs af offentlige og private aktører og med inddragelse af borgere og civilsamfundsorganisationer. Også på det forebyggende område er der god grund til at tænke i og italesætte nye samarbejdsformer og -relationer. Styrket forebyggelse gennem samskabelse På kommunalt plan er samarbejde med lokalsamfundet og borgerne essentielt, og der er stort fokus på, hvordan det kan udvikles og forbedres. I denne sammenhæng ses begrebet 'borgerinddragelse' i stigende grad udskiftet med 'borgerdeltagelse', og et af de mest centrale temaer i udviklingen af samarbejdsrelationerne og opgaveløsningen er begrebet 'samskabelse'. Samskabelse kan ses som en videreudvikling af borgerinddragelsestanken, hvor myndigheder i samarbejde med borgere, virksomheder og lokalsamfund generelt herunder organisationer, og foreninger udvikler en fælles løsning på en given lokal udfordring. Der arbejdes (eller skabes) sammen med og ikke for borgerne. Der bliver dermed åbnet op for, at borgere og andre aktører indgår i nogle demokratiske beslutningsprocesser i samfundet, og en sidegevinst kan være, at man på sigt rykker sig væk fra det forbrugerorienterede samfund og over til et samfund af deltagende og engagerede borgere, der er medskabere af deres eget lokale miljø. 11

12 Eksempler på lokale samarbejdsrelationer og netværk Der samarbejdes på lokalt niveau på mange forskellige niveauer om mange forskellige opgaver og udfordringer. Der ses desuden dannelse af forskellige foreninger og lokale, frivillige netværk, nogle ganske uformelle og især med vægt på sociale aspekter og/eller tryghedsfremmende formål, andre mere formaliserede og centreret om praktiske formål til fællesskabet bedste. Her er nogle eksempler på projekter med forskellige forebyggende og tryghedsskabende formål, der gennemføres i samarbejde mellem forvaltningsgrene, sektorer og fagområder på tværs af offentlige og private aktører og med inddragelse af borgere og civilsamfund. Nabohjælp Koncept udviklet af Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. Formål: Forebygge kriminalitet og skabe tryghed i boligområder, der er særligt belastede af indbrud og kriminalitet. Engagere borgere i dannelsen af lokale netværk for at undgå indbrud, mindske kriminalitet og øge tryghed Indebærer samarbejde mellem borgere, lokale foreninger, politiet og relevante fagpersoner, f.eks. låsesmede. Højvandssikring Halskov Samarbejdsprojekt initieret af Slagelse Kommune. Formål: Højvandssikre kvarteret Halsskov i Korsør, der er udpeget som et særligt risikoområde i forhold til oversvømmelse fra havet Som led i den kommunale klimaplan er der bl.a. fokuseret på højvandssikring og forebyggelse af oversvømmelser. Kommunen har støttet en proces, hvor grundejere har dannet lokale digegrupper, som har valgt løsninger ud fra forslag udarbejdet af kommunen. Indebærer samarbejde mellem bl.a. kommunen, lokale grundejere, forsyningsselskaber, ingeniørvirksomheder, arkitekter, det lokale beredskab, Kystdirektoratet, private fonde o.l. 12

13 112-akuthjælperordninger Førstehjælpsordning udviklet af Region Nordjylland og implementeret i flere regioner. Formål: Styrke den præhospitale indsats i områder, hvor responstiden for ambulancer og andre præhospitale enheder ofte er længere end gennemsnittet Supplere ambulancetjenesten ved akut alvorlig sygdom, indtil mere avanceret hjælp ankommer i form af ambulancer m.v. Baseret på frivillige med uddannelse i udvidet førstehjælp og brug af hjertestarter. Indebærer samarbejde mellem borgere, det præhospitale område, herunder ambulancepersonale, samt en række kommunale og regionale aktører. Brandsikker Bolig Hillerød Kommune Brandforebyggelseskoncept udviklet i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Brandvæsner med støtte af TrygFonden. Implementeret i en lang række kommuner. Formål: Forebygge brand i private boliger med særlig fokus på svage ældre og andre mindre ressourcestærke grupper I Hillerød Kommune har man i lighed med flere andre kommuner implementeret Brandsikker Bolig via et tværfagligt samarbejde. Ældre borgere visiteres og screenes gennem hjemmeplejen, og sammen med hjemmeplejen gennemfører Falck brandforebyggende hjemmebesøg, hvor der opsættes røgalarmer og informeres om brandforebyggelse i boligen generelt. Indebærer samarbejde mellem kommunen, herunder beredskab og ældreområde, og Falck. 13

14 Lokale planer for forebyggelse og risikoreduktion Kommunerne udarbejder i dag planer for den risikobaserede dimensionering af deres redningsberedskaber. Planerne tager højde for at afhjælpe de hændelser, som man forudser kan opstå i lokalsamfundet. Den risikobaserede dimensionering tager kun i begrænset omfang højde for risikoreduktion, og for hvordan uønskede hændelser kan undgås. Beredskaberne kan fremme arbejdet med forebyggelse ved at udarbejde en egentlig forebyggelsesplan, der med baggrund i de aktuelle risici og stedfundne hændelser danner rammen for en målrettet og prioriteret forebyggelsesindsats. Forebyggelsesplanerne skal forholde sig til de organisatoriske kapaciteter i lokalsamfundet, dvs. borgere, virksomheder, foreninger m.v., og de fysiske kapaciteter i form bygninger og infrastruktur. Forebyggelsesplanerne ses som en afgørende forudsætning for at forebygge ulykker og katastrofer eller reducere de negative følgevirkninger, hvis de finder sted. Figur: Illustration af hvordan forbyggelsenindsatsen kan sikre mindre sårbare og mere robuste samfund. 14

15 Digitalisering af beredskabet har sat borgeren i centrum Beredskabet er ligesom alle andre dele af samfundet blevet digitaliseret. Andelen af husstande med smartphones er ifølge Danmarks Statistik steget fra 33 pct. i 2011 til 77 pct. i Udviklingen har ændret borgerens rolle som aktør i det samlede samfunds krisestyring af større ulykker og katastrofer radikalt. Med en smartphone i hånden kan enhver nu lynhurtigt sprede billeder, tekst og film, og alle kan dermed dele information, der kan føre til handlinger, der kan reducere eller øge konsekvenserne af kriser. Potentialet er stort for at gøre krisehåndtering til en sag for alle. Eksempelvis, når der skal skabes overblik over oversvømmelserne efter et skybrud, spredes kriseinformation fra myndighederne eller korrigeres fejlagtige oplysninger på sociale medier. Udbredelsen af mobiltelefoner og andre mobile platforme har derudover også markant øget myndigheders og øvrige beredskabsaktørers mulighed for at få budskaber hurtigt og mere effektivt ud til borgerne uden mellemled. Borgernes muligheder for at blive bevidste digitale medspillere i forhold til deres egen og andres sikkerhed skal understøttes, og myndigheder og virksomheder skal udnytte de teknologiske muligheder for at nå borgerne via deres mobile platforme i krisesituationer. 15

16 Forudsætninger og principper Strategiens mål understøttes af ideer til konkrete tiltag jf. ide- og initiativliste side Her skal dog peges på nogle overordnede forudsætninger og principper vedrørende ressourcer, sektoransvar og nærhed. Ressourcer Udviklingen og gennemførelsen af tiltag, som skal støtte op om strategiens overordnede mål, kræver, at de fornødne ressourcer er til stede: menneskelige, vidensmæssige og økonomiske. Menneskelige ressourcer: Borgerne er en særlig vigtig ressource, hvis fulde potentiale som en aktiv del af det forebyggende arbejde langt fra er udnyttet. Herudover er medarbejderne i relevante myndigheder, organisationer m.v., der arbejder med forebyggelse, naturligvis en central ressource, ligesom frivillige også skal inddrages i det forebyggende arbejde. Vidensmæssige ressourcer: En grundlæggende forudsætning for at nå målene er også, at de forskellige tiltag og initiativer, der iværksættes, har en positiv effekt i forhold til målsætningerne med andre ord, at de virker. Forebyggelsesarbejdet skal derfor baseres på viden. Viden om adfærd og om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. Økonomiske ressourcer: Som udgangspunkt skal den økonomiske finansiering af tiltag i forbindelse med strategiens implementering ske inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer hos de berørte myndigheder m.v. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at være opmærksom på mulighederne for at søge om støtte via fonde, offentlige puljer og lign. til udviklings- og pilotprojekter og gennemførelse af konkrete tiltag. Sektoransvar I Danmark arbejder myndighederne med et princip om sektoransvar. Det betyder, at den myndighed, organisation eller institution, som til daglig har ansvaret for et område, også har ansvaret for området før, under og efter en større ulykke eller katastrofe. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at en række hændelser ikke har nogen entydig forankring inden for et specifikt myndighedsområde, hvorfor der må være særligt fokus på den enkeltes adfærd. Strategien ændrer ikke ved den eksisterende ansvarsfordeling, når det gælder forebyggelse af alvorlige ulykker og katastrofer. En forudsætning for, at strategien skal blive en succes, er derfor, at relevante myndigheder, organisationer, virksomheder m.v. inden for deres respektive sektorer og i samarbejde med borgerne støtter op om de overordnede mål. Sektoransvaret fordrer naturligvis procedurer for samarbejde og koordination mellem myndigheder og øvrige samarbejdsparter. Samarbejdet er vigtigt før, under og efter en alvorlig ulykke. Nærhed Nærhed er et vigtigt princip på to planer, dels i forhold til myndighedernes opgaver i forbindelse med alvorlige hændelser, dels i forhold til at styrke borgernes rolle i samfundets samlede beredskab. I forhold til myndighedernes opgaver er der i relation til sektoransvarsprincippet tillige et nærhedsprincip, som indebærer, at beredskabsopgaver bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det laveste organisatoriske niveau, der hensigtsmæssigt kan løse opgaven. Nærhedsprincippet er desuden centralt i forhold til ambitionen om at sætte borgerne i centrum. Øget risikobevidsthed, handlekraft, selvhjulpenhed og hjælpsomhed i befolkningen opnås kun gennem uddannelse og direkte dialog mellem myndigheder og borgere. Det kan ske via lokalt netværksarbejde og facilitering af ændringer i borgernes adfærd. Men uddannelse kan ikke stå alene, og dialog skal omsættes til lokal handling. Dette kræver lokal forankring og initiativ, der skal støttes op om løbende, hvis et øget borgeransvar og borgerinvolvering skal realiseres. Desuden er det vigtigt, at informationstiltag og dialogform tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov for også at kunne sikre et fokus på sårbare og særligt udsatte befolkningsgrupper. 16

17 Fokusområder i det videre arbejde Viden, samarbejde og handling Målene er klare, men der er tale om en langsigtet proces. For at igangsætte en udvikling hen mod opfyldelsen af de overordnede mål og konkrete målsætninger skal vi indhente, systematisere og udvikle viden og via samarbejde omsætte vores viden i praksis gennem handling. Der er tale om en fortsat proces, hvori der også indgår evaluering at de initiativer, der tages, med henblik på løbende tilpasning af indsatsen. Viden God forebyggelse manifesterer sig i ting, der ikke sker. Det kan derfor være vanskeligt helt præcist at dokumentere effekten af konkrete forebyggende tiltag. Man kan f.eks. måle sig frem til, at færre omkommer i brande, men om det skyldes det ene eller det andet tiltag er sværere at afgøre. Statistiske udsving fra det ene år til det andet betyder desuden, at man må have en forholdsvis lang tidsperiode at måle over for at være sikker på, at en udvikling kan betegnes som signifikant. De metoder, der i dag anvendes i det forebyggende arbejde, bygger i høj grad på erfaringer, som er opbygget gennem generationer. Men ind imellem er der brug for at stille spørgsmål til de vante rutiner, at gå nye veje og lade sig inspirere af løsninger, som andre har fundet frem til. Det kræver bl.a. en systematisk tilgang til at registrere data, indhente knowhow og integrere forskningsresultater fra ind- og udland. Mere og bedre viden på forebyggelsesområdet er derfor et vigtigt fokusområde i det videre arbejde. Det kræver en vidensbaseret tilgang, hvis der skal sikres tilstrækkelig kvalitet og rigtig prioritering i forebyggelsesinitiativer og - metoder. Og der skal fokuseres på best practice for herigennem at styrke udviklingen på området og øge effekten af indsatser og initiativer. Mere konkret viden om risikoadfærd og omstændigheder ved alvorlige ulykker kan bl.a. sikres via forbedret dataindsamling. Her er der allerede iværksat initiativer, bl.a. i forhold til redningsberedskabets dataregistreringssystem (ODIN), hvor mulighederne for at registrere forebyggelsesrelevant data er forbedret. Herudover er der igangsat forskningsprojekter med fokus på effekten af forebyggelse, ligesom der er etableret et tættere samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, politiet og andre samarbejdsparter om at sikre mere viden om brandårsager. Disse tiltag skal videreføres og lignende initiativer fremmes. Beredskabsstyrelsen gennemfører desuden befolkningsundersøgelser, herunder bl.a. om danskernes risikoopfattelse i forhold til større ulykker og katastrofer samt om adfærd i forbindelse med brand. Sådanne undersøgelser tilvejebringer vigtig viden, som skal inddrages i det forebyggende arbejde. Samarbejde Beredskabsstyrelsen varetager det statslige beredskab med forsvarsministeren som øverste ansvarlige, og kommunerne er ansvarlige for det kommunale beredskab. Megen viden, som er baseret på erfaringer, er samlet hos disse myndigheder, men en lang række aktører inden for andre myndighedsområder og sektorer, organisationer, foreninger, virksomheder m.fl. besidder en viden og har erfaringer, som er væsentlige for at kunne målrette det forebyggende arbejde med henblik på at nedsætte antallet af alvorlige ulykker og begrænse konsekvenserne af dem. Og hertil kommer bidrag fra forskningsverdenen, særligt den praksisbaserede forskning, der kan bidrage med ny relevant viden om, hvilke forebyggelsestiltag der virker på hvem, og hvordan de forskellige forebyggende indsatser bedst organiseres og implementeres. 17

18 I relation til samarbejde på tværs af sektorer vil et tættere samarbejde med den sociale sektor og sundhedssektoren f.eks. kunne hjælpe til med at identificere særlige risikogrupper, herunder blandt ældre borgere og andre med særlige plejebehov, funktionsnedsættelse, misbrugsproblemer eller socialt udsatte på anden måde. Et sådant samarbejde indgår allerede som en central del af brandforebyggelseskonceptet Brandsikker Bolig, og lignende tværsektorielle og tværfaglige samarbejdsformer bør fremadrettet i højere grad indtænkes i det forebyggende arbejde. Det internationale samarbejde spiller også en væsentlig rolle i forhold til erfaringsudveksling og gensidig inspiration på det forebyggende område, idet flere lande ofte ser de samme problemstillinger på stort set samme tidspunkt. Herunder skal særligt fremhæves det nordiske samarbejde mellem myndigheder, organisationer og foreninger på det brandforebyggende område. Et styrket samarbejde mellem alle relevante aktører på tværs af sektorer og faggrænser og ikke mindst med inddragelse af civilsamfundets organisationer er derfor et helt centralt fokusområde i det videre arbejde. Det er således en ambition med strategien at understøtte et bredt samarbejde for herved at sætte såvel myndighedernes som alle øvrige relevante aktørers faglighed og kompetencer i spil, så bedst mulig synergi opnås. Herudover vil ønsket om at styrke borgerinddragelsen kræve en lokal forankring og løbende facilitering af relevante aktiviteter i f.eks. grundejerforeninger, boligforeninger, haveforeninger, vejlag, andre lokalforeninger m.fl. Via deres lokale tilstedeværelse kan de civilsamfundsbaserede organisationer danne et grundlag for lokale fællesskabers egne aktiviteter, ligesom der vil kunne skabes sammenhæng til og koordinering med myndighederne. Handling Der har gennem en årrække været gennemført en række initiativer og kampagner på forebyggelsesområdet. Som eksempler kan nævnes Brandsikker Bolig, Robust Borger, Ild en farlig ven og Lær om brand. Disse aktiviteter videreføres og udbygges i et samarbejde mellem de involverede aktører, således at de afspejler dagens behov, og udviklingen af lignende initiativer skal fremmes. Udenlandske erfaringer peger på, at koordinerede, ensartede budskaber rettet mod udpegede målgrupper er vigtige for at opnå effekt af forebyggelsesinitiativerne. Det vil endvidere være en målsætning at udbygge arbejdet med forebyggelse til at omfatte alle hændelsestyper i det nationale risikobillede. De nye digitale muligheder med udbredelsen af smartphones og andre mobile platforme skal i videst mulig udtrækning udnyttes i det forebyggende arbejde. På vidensområdet er der igangsat aktiviteter, der bl.a. skal give os mere indsigt i adfærd og årsagssammenhænge. Det drejer sig bl.a. om forbedret dataregistrering, vidensprojekter med fokus på brandårsager, forskningsprojekter med fokus på effekten af forebyggelse og befolkningsundersøgelser vedrørende risikoopfattelse og adfærd. Disse tiltag skal videreføres og lignende initiativer fremmes særligt på de indsatsområder, hvor vi i dag savner viden. 18

19 Implementering, operationalisering og opfølgning Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at implementere strategien inden for eget myndighedsområde samt for at koordinere og facilitere implementeringen af strategien i samarbejde med øvrige myndigheder og alle andre relevante samarbejdsparter. Beredskabsstyrelsen vil udvikle og iværksætte initiativer, ligesom styrelsen vil søge at fremme et bredt samarbejde mellem myndigheder, organisationer, foreninger, erhverv m.fl. med henblik på at udvikle og koordinere forebyggelsen af alvorlige ulykker. Nationalt forum for forebyggelse af ulykker For at skabe et fundament for tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, dialog og erfaringsudveksling samt sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer på forebyggelsesområdet er et centralt tiltag i strategien oprettelse af et nationalt forum for forebyggelse af ulykker med deltagelse af en bred kreds af myndigheder og relevante aktører, herunder civilsamfundets organisationer. Forummet vil ikke være et beslutningsorgan, men tjene som samlingspunkt og inspirationsforum for det forebyggende samarbejde og til fremme af udviklingen af en aktiv beredskabskultur i befolkningen, således at borgerne individuelt og i fællesskaber bliver mere risikobevidste, handlekraftige, selvhjulpne og hjælpsomme i forhold til at forebygge og håndtere alvorlige ulykker. De deltagende myndigheder og øvrige aktører får her mulighed for at dele erfaringer og viden i forhold til konkrete udfordringer og drøfte idéer og oplæg til videreudvikling af eksisterende tiltag og udvikling af nye initiativer. Beredskabsstyrelsen vil lede og facilitere det nye forum og stå for afholdelsen af jævnlige møder. Alle relevante myndigheder og øvrige aktører, herunder civilsamfundsorganisationer, vil blive indbudt til at deltage. Operationalisering På de følgende sider findes et katalog over igangværende, kommende eller mulige tiltag, der kan støtte op om målene i den nationale forebyggelsesstrategi. For at operationalisere det videre arbejde vil Beredskabsstyrelsen i samarbejde med relevante samarbejdsparter i regi af det nationale forum for forebyggelse af ulykker arbejde videre med dette katalog med henblik på at skabe fremdrift i og prioritere det forebyggende arbejde. Opfølgning Ligesom en bred forankring af det forebyggende arbejde er en grundlæggende forudsætning, er opfølgning på målene og de konkrete tiltag nødvendig for at kunne sikre, at udviklingen går i den rigtige retning. I forhold til de konkrete tiltag og initiativer, som er eller vil blive igangsat, vil der derfor være behov for en løbende opfølgning med inddragelse af de relevante parter. Den nationale strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer, som hermed fremlægges, udgør ikke en universalløsning. Men strategien udgør en ramme for det videre forebyggelsesarbejde og kan dermed bidrage til at gøre andre prioriteringer nemmere og til at sikre konsistens, bedre overblik og mere solid forankring af kommende beslutninger. Forebyggelsesstrategien og arbejdet hermed evalueres inden udgangen af

20 Idé- og initiativliste Nedenstående idé- og initiativliste er et katalog over igangværende, kommende eller mulige tiltag, der kan støtte op om målene i den nationale forebyggelsesstrategi. De nævnte idéer og initiativer er organiseret under overskrifterne Samarbejde, Viden og Handlinger. Udvalget og rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering. I arbejdet med implementeringen af strategien kan nogle initiativer således udgå, mens andre kan komme til afhængigt af samfundsudviklingen og de aktuelle udfordringer. Der lægges op til et bredt samarbejde mellem myndigheder, organisationer, foreninger og andre relevante aktører på tværs af fagområder og sektorer. Alle myndigheder, organisationer, foreninger m.v., der har været repræsenteret i arbejdsgruppen og følgegruppen i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale forebyggelsesstrategi (se oversigt side xx), inviteres til at deltage i udvikling og gennemførelse af tiltagene. Herudover kan andre aktører inddrages, når dette er relevant. Sammensætningen og antallet af deltagere vil bero på typen af det enkelte tiltag. Samarbejde Beredskabsstyrelsen tager initiativ til at etablere et forum med deltagelse af myndigheder, organisationer, foreninger og andre relevante aktører Nationalt forum for forebyggelse af ulykker. Forummet skal mødes regelmæssigt og kan i øvrigt tjene som netværk og kontaktnet i det løbende arbejde for at fremme forebyggelse af ulykker inden for rammerne af den nationale forebyggelsesstrategi. I sammenhæng med dette forum vil fokus være at - o o o o Styrke samarbejde mellem alle relevante aktører på tværs af sektormyndigheder, organisationer, virksomheder og i forhold til civilsamfundets organisationer. Fremme et tættere samarbejde med sundhedsvæsenet om data af relevans for forebyggelse af brand og ulykker generelt i relation til brand særligt mht. mulighederne for at tilvejebringe data vedr. adfærd og omstændigheder ved dødsfald og alvorlig tilskadekomst. Styrke koordinationen af informationskampagner om brandforebyggelse i forhold til de forebyggende budskaber samt i relation til udpegede risikogrupper og andre målgrupper. Øge inddragelsen af frivillige i det forebyggende arbejde. Der fastholdes et tydeligt fokus på det nordiske samarbejde og erfaringsudveksling vedrørende forebyggelse af brand og andre ulykker inden for rammerne af den nationale forebyggelsesstrategi. Viden Beredskabsstyrelsen ajourfører løbende Nationalt Risikobillede med inddragelse af relevante myndigheder m.fl. Beredskabsstyrelsens undersøgelse om borgernes risikoopfattelse, Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer, gentages med passende intervaller. Beredskabsstyrelsens og TrygFondens befolkningsundersøgelse om brandsikkerhed i private boliger med fokus på røgalarmer og borgernes brandadfærd, Brandsikkerhed, gentages med passende intervaller. Samarbejde om brandårsagsefterforskning/brandundersøgelser, særligt i relation til dødsbrande, videreføres og udbygges med inddragelse af relevante myndigheder og øvrige aktører. Viden om brande, hvor mennesker omkommer eller kommer alvorligt til skade, samt større brande og mere specielle brande skal indsamles mere systematisk med henblik på at få bedre overblik over brandårsager og de omstændigheder, der kan føre til brand. Mulighederne for et tættere samarbejde med sundhedsvæsenet om registrering af data med relevans for brandforebyggelse undersøges nærmere, herunder særligt mulighederne for at tilvejebringe data om alvorlig tilskadekomst. 20

21 Beredskabsstyrelsen vil tage initiativ til at undersøge muligheden for at ensarte de nordiske myndigheders definition af branddøde med det formål at opnå større statstisk sammenlignelighed, særligt i forhold til Norge og Sverige. Nyttiggørelse af de forbedrede muligheder for registrering af forebyggelsesrelevant data i Beredskabsstyrelses indrapporteringssystem (ODIN), herunder særligt i forhold til registrering af brandårsager og adfærd. Sammenhæng mellem Beredskabsstyrelsens indrapporteringssystem (ODIN) og andre registreringssystemer, som anvendes på redningsberedskabets område, herunder brandsynsregistreringssystemet (FRIDA), sikres bedst muligt. På baggrund af problemer med bl.a. påsatte brande undersøges brandsikkerheden på fællesarealer i og omkring etageejendomme nærmere, herunder med fokus på brandtekniske foranstaltninger og adfærd. Beredskabsstyrelsen vil i samarbejde med relevante myndigheder m.v. udarbejde en kortfattet beskrivelse, der redegør for initativet og angiver samarbejdsparter og ansvarsfordeling. Mulighederne for via tekniske foranstaltninger eller særlige procedurer at forbedre brandsikkerheden i private boliger herunder også plejehjem, døgninstitutioner og bosteder hvor borgernes evne til at tage vare på egen sikkerhed er svækket, og hvorved andre menneskers sikkerhed og tryghed bringes i fare, undersøges nærmere. Der gennemføres herunder en undersøgelse af, hvorvidt der i udlandet, herunder særligt de nordiske lande, har været en effekt ved at indføre krav om etablering af tekniske løsninger, særligt i relation til personer med nedsat funktionsevne herunder komfurvagter og mobile sprinkleranlæg. Beredskabsstyrelsen vil i samarbejde med relevante myndigheder m.v. udarbejde en kortfattet beskrivelse, der redegør for initativet og angiver samarbejdsparter og ansvarsfordeling. Der gennemføres en undersøgelse med inddragelse af erfaringer fra vores nabolande af vidensgrundlaget om brandulykker, herunder dødsbrande, samt effekten af initiativer, der har har til formål at nedbringe disse, herunder også erfaringerne med krav om røgalarmer i alle boliger. Beredskabsstyrelsen vil i samarbejde med relevante myndigheder m.v. udarbejde en kortfattet beskrivelse, der redegør for initativet og angiver samarbejdsparter og ansvarsfordeling. På baggrund af eksempler med særligt omkostningstunge brande gennemføres en undersøgelse af, hvorvidt der i udlandet, herunder særligt de nordiske lande, har været en effekt af at indføre krav om et uddannelsescertifikat for at udføre varmt arbejde. Beredskabsstyrelsen vil i samarbejde med relevante myndigheder m.v. udarbejde en kortfattet beskrivelse, der redegør for initativet og angiver samarbejdsparter og ansvarsfordeling. Der gennemføres en undersøgelse af, hvorvidt der i udlandet, herunder særligt de nordiske lande, har været en effekt af at indføre krav om regelmæssigt eftersyn af elinstallationer. Beredskabsstyrelsen vil i samarbejde med relevante myndigheder m.v. udarbejde en kortfattet beskrivelse, der redegør for initativet og angiver samarbejdsparter og ansvarsfordeling. Handlinger Kampagner Beredskabsstyrelsens forebyggelseskoncept Brandsikker Bolig videreføres og videreudvikles i samarbejde med relevante myndigheder og sektorer og med støtte fra TrygFonden. Der fastholdes et særligt fokus på forebyggende hjemmebesøg hos ældre og andre mindre ressourcestærke eller udsatte befolkningsgrupper. Konceptet udvikles som overordnet platform for Beredskabsstyrelsen kampagner og information om brandforebyggelse i hjemmet. Nyttiggørelsen af frivillige indtænkes. Røgalarmkampagner eksempelvis Kan du høre røgen? og RøgalarmPatruljen videreføres og videreudvikles. I forhold til brandsikkerheden i private boliger skal der fortsat være særligt fokus på kampagner og informationstiltag, der har til formål at få borgerne til at installere og afprøve røgalarmer i deres bolig. Udvikling af kampagnetiltag med det formål at styrke borgernes selvhjulpenhed og hjælpsomhed i tilfælde af alvorlige ulykker herunder eksempelvis videreudvikling af Beredskabsforbundets Robust Borger-koncept. 21

22 Beredskabsstyrelsen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at udvikle informations- og kampagnemateriale målrettet unge, der lige er flyttet hjemmefra, som undersøgelser viser er mindre opmærksom på brandsikkerhed. Information Beredskabsstyrelsen vil tage initiativ til udarbejdelse af borgerrettet information om forholdsregler i tilfælde af omfattende ulykkes- og katastrofesituationer. Herunder oprettes bl.a. et forebyggelsessite i regi af Sitet skal skabe et samlet overblik over forebyggelsesinformation fra myndigheder og andre relevante aktører med links til information på de pågældende myndigheders og aktørers egne hjemmesider m.v. Beredskabsstyrelsen vil tage initiativ til at undersøge mulighederne for at udvikle en tværsektoriel og myndighedsfælles mobil applikation til information vedr. forebyggelse af brand og andre ulykker. Beredskabsstyrelsens app Mobilvarsling, der kan varsle borgerne i tilfælde af større ulykker og katastrofer, videreføres i samarbejde med øvrige relevante myndigheder. Beredskabsstyrelsen vil via en større inddragelse af frivillige udvikle et koncept for anvendelse af digitale frivillige for at understøtte borgernes mulighed for at blive medspillere i forhold til deres egen og andres sikkerhed og for generelt at styrke mulighederne for krisehåndtering. Uddannelse Beredskabsstyrelsen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at udvikle et undervisningselement til skoler og gymnasier m.v. om ulykkesforebyggelse. Beredskabsstyrelsen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at udvikle et undervisningselement til erhvervsskoler om brandforebyggelse. Beredskabsstyrelsen og de kommunale parter tager initiativ til at drøfte, hvorledes det forebyggende arbejde i kommunerne kan tydeliggøres i forbindelse med dimensioneringen af redningsberedskaberne. Beredskabsstyrelsen og de kommunale parter tager initiativ til at drøfte, hvorledes forebyggelse kan styrkes i redningsberedskabets samlede uddannelsessystem (fra brandmandsuddannelse til indsatslederuddannelse og brandteknisk byggesagsbejandling), herunder hvorledes ny viden om forebyggelse kan inddrages i undervisningen. Beredskabsstyrelsen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere korte kursusmoduler og kampagneaktiviteter om bl.a. ældre og brand, som kan gennemføres lokalt af eksempelvis personale fra den kommunale hjemmepleje. Muligheden for at føje et basalt brandslukningskursus til den obligatoriske førstehjælpsundervisning på kørerskolerne skal vurderes nærmere. 22

23 Hvem har bidraget? Strategien er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen med input fra en arbejdsgruppe bestående af følgende myndigheder og organisationer: Beredskabsforbundet Dansk Røde Kors Kommunernes Landsforening Politiets Efterretningstjeneste Rigspolitiet Socialstyrelsen Sundhedsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen I arbejdet med at udarbejde forebyggelsesstrategien har der desuden været etableret en bredt funderet følgegruppe med repræsentanter fra følgende myndigheder, organisationer, foreninger m.v.: 3F - Fagligt Fælles Forbund Arbejdstilsynet BL - Danmarks Almene Boliger Børneulykkesfonden Center for Cybersikkerhed Danske Beredskaber Danske Regioner Dansk Erhverv Danske Risikorådgivere DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Det Kriminalpræventive Råd DI - Dansk Industri DOBL - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Falck FOA - Fag og Arbejde Fonden for Socialt Ansvar Foreningen af Socialchefer i Danmark Forsikring & Pension Forum for Danske Bygningsmyndigheder DABYFO Fødevarestyrelsen Hjemmeværnskommandoen HOD - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Håndværksrådet IDA Brandteknik under Ingeniørforeningen IDA Risk under Ingeniørforeningen ista Danmark LFDB - Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk RMG-Inspektion Rockwool Rådet for Sikker Trafik SikkerhedsBranchen Sikkerhedsstyrelsen Slots- og Kulturstyrelsen Spejderne i Danmark Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Sundhedsdatastyrelsen Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund TEKNIQ Installatørernes Organisation TrygFonden Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 23

24 24

ulykker og katastrofer

ulykker og katastrofer National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer 1 Udarbejdet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Fotos og illustrationer: Forside:

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger

Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu. Opgave og anbefalinger Arbejdsgruppen om forebyggelse/rsu Opgave og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille konkrete forslag om forenkling og tilpasning

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger

REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG. Arbejdsgruppen om forebyggelse. Opgaver, arbejdet og anbefalinger REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Arbejdsgruppen om forebyggelse Opgaver, arbejdet og anbefalinger Opgave Arbejdsgruppen skal afdække muligheder for udvikling af forebyggelsesområdet, herunder opstille

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014

National forebyggelsesstrategi. Nordisk CTIF møde Helsinki januar 2014 National forebyggelsesstrategi Nordisk CTIF møde Helsinki 9.-10. januar 2014 Politisk aftale om redningsberedskabet 2013-2014 27. september 2012: Høring om brandsikkerhed: Anbefaling af at opsætte nationale

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014

Brannforebyggende forum 2014. Bergen 9.-10. september 2014 2014 Præsentation Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Pil Storm Giersing Kampagnekoordinator Ulrik Brandt Vidensmedarbejder 2/ Arbejdet skematisk set 3/ Arbejdet set for oven 4/ Beredskabscentre,

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan Forside Formål Mål Indhold Tid Særlige bestemmelser Uddanne frivillige piloter til at varetage den gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse. Sætter den frivillige i stand til at virke som pilot på de

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2013 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Ejerstrategi August 2015

Ejerstrategi August 2015 Ejerstrategi August 2015 Formål og baggrund Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns og Rødovre Kommune stifter i fællesskab Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar

Læs mere

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016

Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Boligkontoret Danmark Tjek på afdelingen 13. april 2016 Peter Hofman-Bang Overingeniør phb@sikkerhedsbranchen.dk Sekretær for BrandBevægelsen Tidligere: Beredskabsstyrelsen Tårnby Brandvæsen National

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere