OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...16 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse...21 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer i aktivering. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalgt. Desuden er de standardiserede figurer blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Brønderslev kommune. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere i alderen år, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev kommune: I oktober 2012 modtog i alt personer, svarende til 19% af befolkningen i Brønderslev kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,3% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Brønderslev er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 2,3% på et år. Til sammenligning faldt antallet i Nordjylland med 1,8%. Faldet i Brønderslev sker primært på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge og sygedagpenge men der har også været fald i revalidering og ledighedsydelse. Emner til drøftelse på opfølgningsmødet Der har været et fald i antal ledighedsydelsesmodtagere og en tilsvarende stigning i antal personer i fleksjob. Har jobcentrets ansættelse af 2 konsulenter på ledighedsydelsesområdet gjort, at der er kommet nogle af de længerevarende modtagere af ledighedsydelse i fleksjob. Og hvis ja, hvad består indsatsen så mere præcis i. Umiddelbart er den største udfordring p.t. i Brønderslev den fortsatte stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. Hvad tror jobcentret, der skal til for at få bremset den udvikling? Opsamling på drøftelserne I forhold til faldet i ledighedsydelsesmodtagere så har det haft en god effekt, at 2 afdelinger - virksomhed og sygedagpenge har arbejdet tæt sammen om at få ledighedsydelsesmodtagere udplaceret i fleksjob. Det har gjort at begge afdelinger føler ansvar og der arbejdes på tværs for at finde fælles løsninger. Derudover har der været en langt tættere styring efter mål. Der er blevet oprettet mange nye fleksjob og mange i private virksomheder. Det er dog i høj grad nye ledighedsydelsesmodtagere, som det er lykkes at få i fleksjob. Jobcentret har derfor fortsat en 3

4 udfordring i forhold til de lange sager. Det er ofte meget komplekse sager. De har længe været henvist til anden aktør. For at se hvad der egentlig sker med målgruppen, og for at få forbedret effekten af indsatsen hos anden aktør, er tilsynet med anden aktør blevet skærpet. Det betyder, at der er nogle af de ledighedsydelsesmodtagere, som det ikke er lykkes anden aktør at få flyttet i retning af beskæftigelse, nu tages tilbage til jobcentret. Målet er en bedre afklaring af målgruppen med henblik på en meget håndholdt og målrettet indsats. Kontanthjælpsområdet er fortsat en stor udfordring for jobcentret. Jobcentret har fået en konsulentvirksomhed til at gennemgå området og komme med en række anbefalinger til kommunen for at styrke indsatsen på kontanthjælpsområdet. Anbefalingerne omhandler både organisering, normering, tilbudsvifte, administrationspraksis, ledelsestilsyn, kultur m.v. Nu skal anbefalinger implementeres. Der er lavet en implementeringsplan for det arbejde. Jobcentret har forsøgt at finde frem til, hvor kontanthjælpsmodtagerne egentlig kommer fra. Det viser dog ikke noget entydigt billede. Derfor har jobcentret valgt at se indad, og se på den indsats kontanthjælpsmodtagerne i kommunen tilbydes. Mange har længerevarende forløb på offentlig forsørgelse bag sig. Der er i indsatsen stor fokus på straksaktivering både for de jobklare og de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 4

5 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Brønderslev okt-11 okt-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 806 3, ,1-12,7% 3,3-6,7% Kontanthjælp i alt 760 3, ,6 7,9% 3,3 5,4% Kontanthjælp match , ,6 27,0% 0,7-0,3% Kontanthjælp match , ,2 10,3% 1,7 14,7% Kontanthjælp match , ,7-9,7% 0,8 0,2% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 52 0,2 68 0,3 30,8% 0,2 8,9% Revalidering 95 0,4 90 0,4-5,3% 0,3-8,3% Forrevalidering 24 0,1 16 0,1-33,3% 0,1 1,8% Sygedagpenge 618 2, ,4-12,0% 2,2-13,1% Ledighedsydelse 151 0, ,6-11,3% 0,5-6,9% Fleksjob 361 1, ,7 8,0% 1,7 2,8% Førtidspension , ,1 1,1% 6,9 1,1% I alt , ,0-2,3% 18,3-1,8% I alt (uden førtidspension) , ,9-4,2% 11,4-3,5% Efterløn 951 4, ,8-9,8% 3,5-8,9% Kilde: Anm.: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til kontanthjælp i alt. Tabellen viser: I oktober 2012 modtog i alt personer, svarende til 19% af befolkningen i Brønderslev kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,3% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. I Brønderslev er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 2,3% på et år. Det er et lidt større fald end i Nordjylland, hvor faldet er på 1,8%. Faldet i Brønderslev sker primært på baggrund af et fald i modtagere af a-dagpenge og sygedagpenge men der har også været et fald i revalidering og ledighedsydelse. I samme periode er der sket en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp samt fleksjob og førtidspension. Udviklingen i Brønderslev adskiller sig ikke væsentligt fra udviklingen i Nordjylland i samme periode. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er forsat vigtigt, at jobcentrene har maksimalt fokus på, at arbejdskraftreserven, dvs. antallet af alle dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse, bliver begrænset mest mulig for at undgå en yderligere stigning i langtidsledigheden samt udstødning fra arbejdsmarkedet. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Brønderslev kommunes resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Brønderslev fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 664 personer. I oktober 2012 var der 531 personer i arbejdskraftreserven. Brønderslev er dermed ca. 130 fuldtidspersoner under målet i Beskæftigelsesplanen. Arbejdskraftreserven i Brønderslev er samlet set faldet med 7% i perioden oktober 2011 til oktober 2012, hvilket svarer til et fald på 43 personer. I samme periode er der sket et fald på 6% i Nordjylland. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 13% i Tønder til en stigning på 29% på Ærø. Faldet i arbejdskraftreserven dækker over et fald i antal a-dagpengemodtagerne i Brønderslev kommune. Her har der været et fald på 12% svarende til 61 personer. I samme periode har der været en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere på 22%, svarende til 18 fuldtidspersoner. Yderligere data på jobindsats.dk viser desuden, at der også har været et pænt fald i langtidsledigheden i Brønderslev. Et fald på 13% det seneste år, svarende til 40 fuldtidspersoner. Emner til drøftelse på opfølgningsmødet o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe arbejdskraftreserven til 664 personer i december I oktober 2012 var der 531 personer i arbejdskraftreserven. Der er sket et forholdsvis stort fald i arbejdskraftreserven i 2. halvår Samme udvikling ses for antallet af langtidsledige. Hvad vurdere jobcentret er den primære årsag til den positive udvikling? o o Til trods for at der er sket et fald i arbejdskraftreserven ses en relativ stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i perioden oktober 2011-oktober Hvad er jobcenterets forklaring herpå? Hvad er status i forhold til indsatsen for dagpengemodtagerne, der pt. er udfaldstruede? 6

7 Opsamling på drøftelserne I forhold til a-dagpengemodtagerne er der stor fokus på den virksomhedsrettede indsats. Desuden er der iværksat en tidlig og fremrykket indsats. Derudover er der også på dette område kommet mere produktionsstyring på samtaler og tilbud. I forhold til de unge a-dagpengemodtagere visiteres de til anden aktør i Aalborg. Det har haft en god effekt, hvor rigtig mange er kommet i beskæftigelse og nogle i uddannelse. Der har været tæt opfølgning på anden aktørs indsats. Det har i den forbindelse været vigtigt for jobcentret, at anden aktør ikke bosatte sig i Brønderslev, men er blevet i Aalborg, så de unge har skulle bevæge sig efter det. Endelig er jobcentrets klare vurdering af det store fald i a-dagpengemodtagere at det i høj grad skyldes, at de er gået i beskæftigelse. I forhold til akutindsatsen og den særlige uddannelsesydelse så er jobcentret spændt på, hvor mange der kommer. P.t. er der 16, der har søgt om uddannelse via ordningen. Målgruppen har dog ofte ikke selv ideer til en uddannelsesplan. Jobcentret er derfor ved at afklare, hvad de skal tilbyde de ledige. I Brønderslev har effekten af phonerkampagnen været etablering af mange praktikpladser og 10 ordinære job. Vurderingen er, at der har været en ok effekt kampagnen. Jobrotation er et indsatsområde i Særligt i forhold til at lave opsøgende arbejde på private virksomheder. Vurderingen er, at der ikke er mange virksomheder, der kender tilstrækkelig til mulighederne med jobrotationsprojekter. Indsatsen I Brønderslev bliver desuden udvidet med en ekstra medarbejder. Desuden skal der samarbejdes med a-kasserne om det opsøgende arbejde, så jobcenter og a-kasse går fælles om det. Oplevelsen i jobcentret er nemlig at de kan have svært ved at finde tilstrækkelig med ledige, når en virksomhed ønsker at etablere et projekt. De udfaldstruede ledige er med i overvejelserne omkring jobrotation. 7

8 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Oktober Oktober Brønderslev Antal Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Okt 2012 Brønderslev Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan Brønderslev Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Brønderslev fremgår, at arbejdskraftreserven i december 2012 skal begrænses til 664 personer. I oktober 2012 var der 531 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg frem til marts 2012, hvor den toppede med 864 personer i arbejdskraftreserven. Fra marts 2012 og frem til oktober 2012 faldt antallet igen. Brønderslev er i oktober 2012 godt 30 fuldtidspersoner under det niveau kommunen har sat i Beskæftigelsesplanen. 8

9 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Oktober Oktober % 40% 30% Procent 20% 10% 0% -10% -20% I alt -7% -3% 8% -5% 2% 3% -12% -7% -12% -10% -13% -7% 29% -6% 0% A-dagpenge -12% -9% 6% -7% -3% -2% -13% -13% -11% -10% -13% -16% 27% -8% -3% Kontanthjælp 22% 20% 17% 6% 14% 33% -3% 36% -17% -10% -13% 23% 40% 4% 10% Kilde: Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Morsø Udvikling i arbejdskraftreserven. Oktober 2011 til oktober 2012 Ves thimmerland Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Morsø Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK Ærø NJ DK I alt A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: Figuren og tabellen viser: Arbejdskraftreserven i Brønderslev er samlet set faldet med 7% i perioden oktober 2011 til oktober 2012, hvilket svarer til et fald på 43 personer. I samme periode er der sket et fald på 6% i Nordjylland. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald på 13% i Tønder til en stigning på 29% på Ærø. Der har i Brønderslev været et fald på 12% for a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, svarende til 61 fuldtidspersoner. Her varierer udviklingen i klyngen fra et fald på 16% i Vesthimmerland til en stigning på 27% på Ærø. Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven i Brønderslev viser en stigning på hele 22%, svarende til en stigning på 18 fuldtidspersoner. Her er der også en stor variation i udviklingen i klyngen. Fra et fald på 17% på Mors til en stigning på hele 40% på Ærø. Data på jobindsats.dk viser desuden, at der også har været et fald i langtidsledigheden i Brønderslev. Et fald på 13% det seneste år, svarende til 40 fuldtidspersoner. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Personer på permanent offentlig forsørgelse 1 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal derfor have fokus på, at personer på kanten af arbejdsmarkedet (dvs. personer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper) bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats, således at tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) bliver begrænset. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Brønderslev kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 117 personer i december I oktober 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 135 personer. For at nå målet om en tilgang på 117 personer skal tilgangen reduceres yderligere med ca personer. Tilgangen til de permanente ydelser i Brønderslev er samlet set faldet med 17% i perioden oktober 2011 til oktober Det svarer til et fald i tilgangen på 27 personer. I Nordjylland faldt tilgangen til de permanente ydelser med 3%, mens tilgangen på landsplan er faldet med 18%. I Brønderslev har der både været et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 13% og til førtidspension på 19%, svarende til henholdsvis 8 og 19 personer. Data på jobindsats.dk viser desuden, at der har været en stigning i tilgangen, i aldersgruppen under 40 år det seneste år på 6%, svarende til 6 personer. I samme periode faldt tilgangen med 27% i aldersgruppen over 40 år, svarende til 30 personer. Med den nye reform af fleksjob og førtidspension kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension men skal i stedet deltage i ressourceforløb af 1-5 års varighed. Emner til drøftelse på opfølgningsmøde o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret har et mål om at nedbringe tilgangen til permanente forsørgelse til 117 personer i december I oktober 2012 var tilgangen til de permanente ydelser på 135. Hvad er jobcenterets vurdering af målopfyldelsen i forhold til det opsatte mål? o Trods et fald totalt set i antal personer på de permanente ydelser i Brønderslev det seneste år, så viser analysen, at der fortsat er en lille stigning i antallet af unge under 40 år, der tilgår en permanent ydelse, mens der har været et pænt fald i tilgangen i aldersgruppen over 40 år. Med den nye reform kan unge under 40 år som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension men skal tilbydes ressourceforløb af 1-5 års varighed. Hvilken indsats tænker job- 1 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. 10

11 centret skal iværksattes for denne målgruppe fremover i form af ressourceforløb eller andet? o Hvad er status på implementeringen af reformen af fleksjob og førtidspension? Herunder den største udfordring som jobcentret oplever p.t. Opsamling på drøftelserne I forhold til ressourceforløb så er kommunens strategi, at der skal laves gode og brugbare forløb fra en start. Men det tager tid a lave de gode forløb. Der er blevet etableret en styregruppe på tværs af forvaltningsområder. Herunder er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på snitflader, tilbud m.v. I Brønderslev er det første møde i rehabiliteringsteam sat til den 29. januar. Som start har kommunen desuden valgt at have 2 koordinerede sagsbehandlere til den opfølgende indsats fra både beskæftigelsesområdet og fra Sundhed og velfærd. Så må erfaringerne vise, om det er den mest hensigtsmæssige måde at organisere sig på. I forhold til udvikling af gode ressourceforløb er tanken lige nu at tage udgangspunkt i de 4 søjler, som Social og sundhed har deres tilbud under - Overskrifterne på søjlerne er fysisk, psykiatri, misbrug og handicap. I ressourceforløbene skal de søjler tænkes sammen med uddannelse og job. Desuden skal der laves nogle måleredskaber til at følge forløbene, så kommunen løbende kan se, om de giver den forventede effekt. 11

12 1: Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Oktober Oktober Brønderslev Tilgang Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Brønderslev Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan Brønderslev Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Okt 2012 Figuren og tabellen viser: Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 117 personer i december I oktober 2012 var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 135 personer. Siden november 2011, hvor tilgange til de permanente ydelser toppede med en tilgang på 162, har tilgangen til de permanente ydelser været faldende og har i 2012 stabiliseret sig omkring en tilgang på ca. 140 personer. 2 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. november Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 12

13 2: Udviklingen i tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser 3 Mål 2: Udvikilngen i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Oktober 2011 til Oktober % 300% 200% Procent 100% 0% -100% -200% Morsø Brønderslev Midtfyn Assens Billund Faaborg- Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Vesthim - merland Ærø NJ DK I alt -17% -43% -9% -4% -14% 1% -32% -33% 10% 6% 41% 23% 24% -3% -18% Fleksjob og ledighedsydelse -13% -55% -16% 13% -15% 3% -32% 11% 9% 19% 400% -6% -100% -9% -23% Førtidspension -19% -36% -4% -6% -14% -1% -33% -43% 11% 0% 27% 41% 31% 1% -15% Kilde: Udviklingen i tilgangen til permanente ydelser. Oktober 2011 til oktober 2012 Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesthimmerland Ærø NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren og tabellen viser: Tilgangen til de permanente ydelser i Brønderslev er samlet set faldet med 17% i perioden oktober 2011 til oktober Det svarer til et fald i tilgangen på 27 personer. I Nordjylland faldt tilgangen til de permanente ydelser med 3%, mens tilgangen på landsplan er faldet med 18%. Udviklingen i klyngen varierer fra et fald i tilgangen på 43% i Assens til en stigning på 41% i Tønder. I Brønderslev har der både været et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse på 13% og til førtidspension på 19%, svarende til et fald på henholdsvis 8 og 19 personer. I klyngen varierer udviklingen i fleksjobordningen fra en stigning på 400% i Tønder til et fald på 100% på Ærø. På førtidspensionsområdet varierer udviklingen fra en stigning på 41% i Vesthimmerland til et fald på 43% i Middelfart. Der skal for flere af jobcentrene gøres opmærksom på, at udviklingen dækker over forholdsvis få personer, hvorfor der godt kan være store procentvise udsving. Data på jobindsats viser desuden, at der har været en stigning i tilgangen i aldersgruppen under 40 år det seneste år på 6%, svarende til 6 personer. I samme periode faldt tilgangen med 27% i aldersgruppen over 40 år, svarende til 30 personer. 3 Opgørelsen viser tilgangen i det rullende år, der slutter med f.eks. juni Desuden indgår kun den første permanente offentlige ydelse, som personen overgår til. 13

14 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse Udviklingen i bestanden på de permanente forsørgelsesydelser opgjort på ydelse. Oktober Oktober ,0% 4,0% 2,0% Procent 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% I alt 1,3% -1,9% 0,5% -0,3% -5,1% 0,4% -0,2% -3,8% -0,8% -0,9% -0,5% 3,4% -2,8% 0,9% -0,8% Fleksjob og ledighedsydelse 2,1% -3,8% -1,9% -3,6% -5,7% 2,3% 4,7% -2,6% 4,6% 0,2% 2,0% -1,0% 0,0% 0,5% -0,1% Førtidspension 1,1% -1,3% 1,2% 0,6% -4,9% -0,2% -2,5% -4,1% -2,2% -1,2% -1,0% 4,8% -3,2% 1,1% -1,1% Kilde: w w w.jobindsats.dk Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Vesthim - merland Udviklingen i antal fuldtidspersoner på permanent forsørgelse. Oktober 2011 til oktober 2012 Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK Ærø NJ DK I alt Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension Kilde: Figuren og tabellen viser: I perioden oktober 2011 til oktober 2012 er der sket en lille stigning i antallet af fuldtidspersoner, der modtager permanent offentlig forsørgelse i Brønderslev på 1,3%, svarende til 28 personer. Udviklingen i klyngen spænder fra et samlet fald på 5,1% i Halsnæs til en stigning på 3,4% i Vesthimmerland. Udviklingen i Brønderslev dækker over en stigning på 2,1% i bestanden af fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere, svarende til 11 fuldtidspersoner, og en stigning på 1,1% i antallet af førtidspensionister, svarende til 17 fuldtidspersoner. 14

15 4: Andel af befolkningen, der modtager permanente ydelser Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). Oktober ,0 10,0 Morsø; 10,5 Andel af befolkning 8,0 6,0 4,0 Gennemsnit af klynge = 8,0 Brønderslev; 7,1 Assens; 7,6 Billund; 7,8 Faaborg-Midtfyn; 8,7 Halsnæs; 7 Jammerbugt; 7,5 Kerteminde; 6,6 Middelfart; 7,7 Ærø; 8,9 Tønder; 8,4 Nordfyns; 8 Vesthimmerland; 8,1 NJ; 6,9 DK; 6,6 2,0 0,0 Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: I Brønderslev modtager 7,1% af befolkningen mellem år førtidspension. Det er færre end gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 8,0% af befolkningen er førtidspensionister. I klyngen varierer andelen af førtidspensionister i befolkningen fra 6,6% i Kerteminde til 10,5 i Morsø. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension mod 6,6% på landsplan. 15

16 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Unge skal i uddannelse eller job En erhvervskompetencegivende uddannelse øger chancerne for at få et job. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene giver unge uden en uddannelse en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. OBS: I opgørelsen indgår alle unge under 30 år på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Brønderslev kommunes resultater vedrørende mål 3. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 696 fuldtidsbruttoledige i december I oktober 2012 var der 699 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Brønderslev. Brønderslev skal have fastholdt det niveau for at nå målet i beskæftigelsesplanen. I oktober 2012 modtog 220 jobklare, 284 indsatsklare og 55 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Brønderslev kommune, mens 140 unge er på førtidspension eller i fleksjob. Fra oktober 2011 til oktober 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Brønderslev, faldet med 10,6%. Til sammenligning har der i Nordjylland i samme periode kun været et fald på knap 1%. Størstedelen af de unge modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. Ca. 48% er kontanthjælpsmodtagere, ca. 17% er dagpengemodtagere og 16% er på førtidspension. Data på jobindsats viser desuden, at Brønderslev er den kommune i klyngen, som totalt set har oplevet det største fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Udviklingen skyldes i høj grad den positive udvikling, der har været i antallet af unge på a-dagpenge. Emner til drøftelse på opfølgningsmøde o o o Af Beskæftigelsesplan 2012 fremgår, at jobcenteret ønsker at nedbringe antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse til 696 personer. I oktober var der 699 personer i målgruppen. Hvad er jobcenteret vurdering af, om målet er nået ved udgangen af 2012? Jobcentret har haft et stort fald i antallet af unge på a-dagpenge. Faldet har været væsentligt større end faldet i Nordjylland som helhed. Hvilken forklaring har jobcentret på den positive udvikling i antal unge a-dagpengemodtagere? Er de unge primært gået i beskæftigelse, eller er det lykkes at få nogle af de unge til at gå i uddannelse? Jobcentret fortalte på sidste møde, om en række initiativer der er iværksat på ungeområdet. Initiativerne skal følges tæt for at se, om de giver den ønskede effekt. Hvad er status på det arbejde? 16

17 o Jobcentret har fået studerende til at lave en praksisundersøgelse af de uddannelsespålæg, der er givet i perioden januar til august Undersøgelsen skal blandt andet se på effekter og komme med fremadrettede anbefalinger til jobcentret. Hvad er resultatet af denne undersøgelse? Opsamling på drøftelserne Praksisundersøgelsen af uddannelsespålæg er færdig. Den viser umiddelbart, at uddannelsespålæg er et godt redskab til de stærke unge men ikke nødvendigvis særlig brugbart til de svagere unge. Udfordringen for sagsbehandlerne p.t. er, at det er så mange forskellige definitioner på, hvornår en unge er uddannelsesklar/parat/egnet m.v.. Det er ikke særligt håndterbart for sagsbehandlerne, og der er en stor risiko for, at det bliver den enkelte sagsbehandlers tolkning, der bliver afgørende for, hvilken indsats den unge tilbydes. Der er behov for et mere ensartet grundlag at vurdere de unge og deres uddannelsesmuligheder ud fra. Brønderslev er med i begge brobygningsforløb i Nordjylland I den indsats ligger der måske nogle værktøjer, der kan bruges til at fastholde de unge i uddannelse. Vigtigt at jobcentre, uddannelsesinstitutioner og vejledere laver én fælles plan i samarbejde med de unge, der følger de unge, i stedet for 3 forskellige planer der ikke nødvendigvis hænger sammen med hinanden. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner skal styrkes ned på sagsbehandlerniveau. Strategien er bl.a. at etablere flere konkrete samarbejdsaftaler omkring konkrete projekter. 17

18 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Oktober Oktober Brønderslev Antal Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Okt 2012 Brønderslev Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan Brønderslev Figuren viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 696 fuldtidsbruttoledige i december I oktober 2012 var der 699 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Brønderslev. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse, har været faldende siden marts 2012, hvor antallet var oppe på 807 unge på offentlig forsørgelse i Brønderslev. Et fald på godt 100 unge mennesker det seneste halve år. 18

19 2: Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt førtidspension m.fl.. Brønderslev. Oktober Oktober Antal Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Okt 2012 Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Førtidspension m.fl Kilde: Figuren viser: I oktober 2012 modtog 220 jobklare, 284 indsatsklare og 55 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse i Brønderslev kommune, mens 140 var placeret i gruppen af førtidspension m.v. Antallet af jobklare unge under 30 år er siden marts 2012 faldet med 90 fuldtidspersoner. Antallet af indsatsklare unge under 30 år har det seneste år ligget og svinget omkring 300 fuldtidsbruttopersoner. Antallet af midlertidige passive unge under 30 år har i det seneste år været faldende. Der er i perioden blevet færre unge der går passive på offentlig forsørgelse i Brønderslev. Antallet af unge i gruppen af førtidspension m.v har også i det seneste år været meget stabil dog med en stigende tendens. omkring 130 fuldtidspersoner. Det seneste halve år er antallet steget med ca. 10 fuldtidspersoner. 19

20 3: Unge opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over unge på offentlige forsørgelsesydelser - Brønderslev okt-11 okt-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,4% -2,0% Kontanthjælp ,6% 1,9% Heraf match ,8% -7,4% Heraf match ,9% 13,4% Heraf match ,9% -6,3% Revalidering ,0% -12,5% Forrevalidering ,3% -6,8% Sygedagpenge ,7% -15,1% Fleksjob ,1% 7,8% Ledighedsydelse ,5% -3,4% Førtidspension ,5% 8,4% I alt ,6% -0,6% Kilde: Anm.: Summen af match 1-3 summer ikke op i Kontanthjælp i alt, da der ikke er ikke matchede med i underopdelingen. Tabellen viser: Fra oktober 2011 til oktober 2012 er antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse i Brønderslev faldet med 10,6%. I Nordjylland er antallet af unge kun faldet med 0,6%. Størstedelen af de unge modtager enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. Ca. 48% er kontanthjælpsmodtagere, ca. 17% er dagpengemodtagere og 16% er på førtidspension. Det er desuden værd at bemærke, at hele 32% af de unge er indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Antallet af dagpengemodtagere under 30 år er faldet med hele 32% fra oktober 2011 til oktober 2012, mens antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet med knap 5 Udviklingen i Brønderslev skiller sig særligt ud fra Nordjylland ved over det seneste år at have et væsentligt større fald i unge dagpengemodtagere samt et fald totalt set i unge kontanthjælpsmodtagere. Her har der været en stigning i Nordjylland. Data på jobindsats.dk viser desuden, at Brønderslev er den kommune i klyngen som totalt set har oplevet det største fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Den positive udvikling skyldes i høj grad den positive udvikling i unge på a-dagpenge. 20

21 Beskæftigelsesministeriets mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Flere indvandrere og efterkommere skal i job Den bedste form for integration sker via arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhæng afgørende, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne for at skabe mulighed for, at endnu flere indvandrere igennem en aktiv indsats kan får en fast plads på arbejdsmarkedet, til gavn for samfundet og for integrationen. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I opgørelsen indgår alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Brønderslev kommunes resultater vedrørende mål 4. Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 178 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I oktober 2012 var der 178 personer med ikkevestlig baggrund i Brønderslev, som modtog en offentlig ydelse. Brønderslev skal således reducere målgruppen med ca. 60 fuldtidspersoner for at nå målet i beskæftigelsesplanen. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med 8,1% fra oktober 2011 til oktober 2012 i Brønderslev. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 6,5%. Hele 56% af borgerne i denne målgruppe modtager kontanthjælp og langt størstedelen er matchet 2 eller 3. Af dem er 2 ud af 3 under 40 år og kan dermed være i en målgruppe, hvor en mere tværfaglig indsats vil kunne hjælpe dem til en plads på arbejdsmarkedet. Emner til drøftelse på opfølgningsmøde o o Af Beskæftigelsesplanen for 2012 fremgår, at jobcenteret ønsker at nedbringe antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der modtager offentlig forsørgelse til 178 personer. I oktober modtog 239 personer i målgruppen offentlig forsørgelse. Hvilke initiativer har jobcenteret taget for at nå målet i 2012? Integrationsområdet var i september 2012 ved at blive gennemgået. Målet er at styrke den beskæftigelsesrettede indsats i integrationsprogrammet. Hvad er status på det arbejde? Opsamling på drøftelserne Der har været en gennemgang af integrationsindsatsen i Brønderslev kommune. Det har resulteret i, at der skal laves et nyt udbud for indsatsen, som er tæt på at være færdigt. Bl.a. er der behov for, at målgrupperne deles mere op, så f.eks. forældre og børn ikke sidder på samme forløb, at de unge får større indsigt i uddannelsesmuligheder m.v. 21

22 Fysisk er flere dele af kommunens integrationsindsats nu blevet samlet. Det betyder bl.a., at de ansatte i kommunen, der modtager flygtninge, når de ankommer til kommunen, nu sidder sammen med dem, der skal lave beskæftigelsesindsatsen for den samme målgruppe. 22

23 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen Oktober Oktober Brønderslev Antal Okt 2011 Nov 2011 Dec 2011 Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 Maj 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Sep 2012 Okt 2012 Brønderslev Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan Brønderslev Figuren og tabellen viser: Af beskæftigelsesplan 2012 fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 178 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december I oktober 2012 var der 239 personer med ikkevestlig baggrund i Brønderslev, som modtog en offentlig ydelse. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steg frem til juni Siden juni 2012 har der været et lille fald i antal personer i målgruppen på ca. 10 personer. 23

24 2: Personer med ikke vestlig baggrund opgjort på ydelsesgrupper Oversigt over ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser - Brønderslev okt-11 okt-12 Udvikling Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer Fuldtids personer pct. Fuldtids personer Pct. A-dagpenge ,7% 5,4% Kontanthjælp ,7% 13,4% Heraf match ,0% 24,3% Heraf match ,0% 40,4% Heraf match ,0% 10,6% Øvrige ikke matchede ,0% -87,0% Revalidering ,0% -9,1% Forrevalidering ,0% -7,4% Sygedagpenge ,4% -14,2% Fleksjob ,0% -3,2% Ledighedsydelse ,0% 0,0% Førtidspension ,2% 6,7% I alt ,1% 6,5% Kilde: Anm.: Antallet af match 1-3 samt ikke matchede summer ikke nødvendigvis op til kontanthjælp i alt Tabellen viser: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse er steget med 8,1% fra oktober 2011 til oktober 2012 i Brønderslev. I Nordjylland er der i samme periode sket en stigning på 6,5%. I Brønderslev er der sket et lille fald i antallet af dagpengemodtagere og i revalidering. For alle de andre ydelsesgrupper er antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere uændret eller steget en anelse. Det skal bemærkes, at det for flere af ydelsesgrupperne drejer sig om meget få personer. Hele 72% af borgerne i denne målgruppe modtager kontanthjælp. Af dem er 2 ud af tre under 40 år og kan være i målgruppen for en mere tværfaglig indsats for at hjælpe dem til en plads på arbejdsmarkedet. 24

25 3: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Udviklingen i antal personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Oktober Oktober % 35% 30% 25% 20% Procent 15% 10% 5% 0% -5% -10% I alt 8% 8% 7% 7% -7% 14% 18% 11% 0% 12% -3% 12% 36% 6% 3% Kilde: Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtf yn Morsø Tønder Ærø NJ DK Udviklingen i antal personer med ikke vestlig herkomst på offentlig forsørgelse. Oktober 2011 til oktober 2012 Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Brønderslev Assens Billund Faaborg- Midtfyn Morsø Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland Ærø NJ DK Udvikling Kilde: Figuren og tabellen viser: Fra oktober 2011 til oktober 2012 er antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse steget med 8% i Brønderslev, svarende til en stigning på 18 personer. I samme periode har der i Nordjylland været en stigning på 6%. I forhold til klyngen varierer udviklingen fra en stigning på 36% på Ærø til et fald på 7% i Halsnæs. 25

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere