OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...13 Personer på kanten af arbejdsmarkedet...17 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden gives et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. Herefter rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner, opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer, udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland og hele landet. God læselyst. Rapporten er drøftet på opfølgningsmødet den 7. juni. Jobcentret redegjorde for indsatsen, udfordringerne og den fremadrettede strategi blandt andet på de punkter, der er trukket frem i opfølgningsrapporten. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Mors. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Mors: I april modtog i alt personer, svarende til 24,3% af befolkningen i Morsø Kommune en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 6% på et år i Morsø. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses imidlertid, at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 11,1%. Stigningen i Morsø sker på baggrund af en stor stigning i dagpengemodtagere, personer på introduktionsydelse samt fleksjob. Der er derimod sket et stort fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, personer på revalidering, samt ledighedsydelse. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er årsagen til det relativt store fald i antal personer på kontant- og starthjælp? Hvilken indsats ligger til grund stigningen i antal personer på fleksjob og faldet i antal personer på ledighedsydelse? Det ser ud til, at der har været en opbremsning i tilgangen til førtidspension. Hvilken indsats og hvilke overvejelser ligger der bag denne udvikling? 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Morsø apr-09 apr-10 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge (brutto) 504 3, ,2 46,0% 4,4 26,4% Kontant- og starthjælp (brutto) 392 2, ,5-8,9% 2,7 5,4% Introduktionsydelse 40 0,3 48 0,3 20,0% 0,1 11,3% Revalidering 84 0,6 69 0,5-17,9% 0,4-2,3% Forrevalidering 7 0,0 7 0,0 0,0% 0,1 4,3% Sygedagpenge* 376 2, ,6-1,1% 2,7-4,4% Ledighedsydelse 61 0,4 59 0,4-3,3% 0,4 12,9% Fleksjob 291 2, ,1 3,4% 1,6 0,9% Førtidspension , ,7 0,1% 6,7 1,2% I alt , ,3 6,0% 19,1 6,0% Uden førtidspension , ,6 11,1% 12,4 8,7% *Bem.: tallene for sygedagpenge er for marts Kilde: Tabellen viser: I april modtog i alt personer, svarende til 24,3% af befolkningen i Morsø Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning er det 19,1% af befolkningen i Nordjylland som helhed. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 6% på et år i Morsø. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses imidlertid, at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 11,1%. Stigningen i Morsø har for det samlede tal ligget på samme niveau som regionen, men der har været en større stigning for modtagere af forsørgelsesydelser ud over førtidspension. Stigningen i Morsø sker på baggrund af en stor stigning i dagpengemodtagere, personer på introduktionsydelse samt fleksjob. Der er derimod sket et stort fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere, personer på revalidering, samt ledighedsydelse. Der er her sket meget større fald end for regionen som helhed. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mors resultater vedr. mål 1: I april var der 351 personer i arbejdskraftserven. 41% af de ledighedsberørte i Morsø har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt over gennemsnittet for Nordjylland, men under gennemsnittet for resten af landet. Arbejdskraftreserven er steget med 63% fra april til april. Stigningen er en del større end både Nordjylland og resten af landet. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvordan ser I på den kommende udvikling i på arbejdsmarkedet og muligheden for at begrænse arbejdskraftreserven? Stigningen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven ligger pænt lavt i forhold til klyngen, men andelen i arbejdskraftreserven er relativt høj. Hvad er baggrunden for denne udvikling, og hvad er Jobcentrets strategi i forhold til denne målgruppe? 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan og Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. April - april. Morsø Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 April Maj Juni Juli Aug Sep Morsø Mål BP Mål BP Okt Nov Dec Jan Feb Marts April I december var der 343 personer i arbejdskraftreserven i Morsø. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår det, at jobcenteret har som mål, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed skal reduceres med 10 personer. Målet for december var derfor 110 personer. Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til 250 personer. I april var der 351 personer i arbejdskraftserven. Arbejdskraftreserven er steget ganske kraftigt fra oktober til marts, hvorefter den er faldet fra marts til april. Udviklingen skal selvfølgelig ses i lyset af lavkonjunkturen og den heraf følgende kraftigt stigende ledighed. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% Kilde: w w w.jobindsats.dk 20% 10% 0% Morsø Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn I alt 41% 46% 36% 40% 42% 48% 40% 42% 37% 41% 47% 41% 40% 43% A-dagpenge 37% 41% 26% 38% 38% 44% 39% 40% 34% 38% 39% 38% 37% 37% Kontant- og starthjælp 67% 67% 62% 56% 67% 60% 47% 49% 53% 65% 71% 56% 57% 61% Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Vesth.- land NJ DK 41% af de ledighedsberørte i Morsø har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt over gennemsnittet for Nordjylland, men under gennemsnittet for resten af landet. I de sammenlignelige jobcentre varierer andelen mellem 36% i Billund og 48% i Halsnæs. 37% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere er i arbejdskraftreserven, hvilket er på gennemsnittet for både Nordjylland og resten af landet. I klyngen varierer andelen mellem 26% i Billund og 44% i Halsnæs. 67% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere er i arbejdskraftreserven. Her ligger Morsø en del over gennemsnittet for både Nordjylland og resten af landet. Jammerbugt har den laveste andel i klyngen og Tønder den største andel med 71%. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. April - april 140% 120% 100% 80% Procent 60% 40% Kilde: w w w.jobindsats.dk 20% 0% -20% -40% Morsø Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn I alt 63% 64% 49% 24% 48% 72% 43% 93% 65% 64% 65% 47% 42% 51% A-dagpenge 99% 70% 91% 38% 67% 112% 48% 119% 88% 81% 64% 64% 50% 72% Kontant- og starthjælp 1% 53% 17% -19% 7% 26% 19% 23% 6% 16% 67% 9% 16% 22% Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Vesth.- land NJ DK Arbejdskraftreserven er steget med 63% fra april til april. Stigningen er en del større end både Nordjylland og resten af landet. Jobcentrene i klyngen har oplevet en stigning fra 24% i Brønderslev til 93% i Kerteminde. I alle jobcentre, med undtagelse af Tønder, har der været en væsentlig større stigning i dagpengemodtagere end i kontanthjælpsmodtagere. Dette gør sig også gældende i resten af Nordjylland samt hele landet. Stigningen i dagpengemodtagere i Morsø Kommune er på 99%, og er væsentlig større end både Nordjylland og resten af landet, hvor stigningen er på hhv. 50% og 72%. I klyngen varierer udviklingen mellem stigninger på 38% i Brønderslev og 119% i Kerteminde. Stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagerne på 1% i Morsø Kommune ligger væsentlig under udviklingen i Nordjylland og resten af landet. I klyngen har Brønderslev haft et fald på 19%, imens Tønder har haft den største stigning på 67%. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mors resultater vedr. mål 2: I marts var der 144 sygedagpengeforløb over 26 uger. Morsøs andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 24%. Morsø ligger altså under gennemsnittet for både Nordjylland og resten af landet. Morsø har haft et fald på 3% fra marts til marts. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: I marts sammenlignet med marts har der været et fald i antal sygedagpengeforløb over 26 uger, men i forhold til november har der været en stigning på knap 20 forløb. Hvad er baggrunden for denne udvikling, og hvad er Jobcentrets strategi for at sikre et fortsat fald i antal sygedagpengeforløb over 26 uger? Med hensyn til andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb ligger Morsø forholdsvis lavt. Hvilken indsats ligger til grund for dette resultat? 9

10 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Morsø Antal forløb Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Marts April Maj Juni Juli Aug Morsø Mål BP Mål BP Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts I december 2008 var der 160 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Morsø. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af sygemeldte borgere med sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med minimum 10 personer i sidste kvartal af i forhold til Det svarer til, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 150 personer i december. I december var der 131 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Morsø. Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er at i december skal antallet være nedbragt til 130 forløb. I marts var der 144 forløb over 26 uger. 10

11 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. Marts 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Kilde: w w w.jobindsats.dk Morsø Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn 24% 24% 28% 30% 28% 23% 26% 30% 26% 21% 26% 24% 28% 29% Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesth.- land NJ DK Morsøs andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 24%. Morsø ligger altså under gennemsnittet for både Nordjylland og resten af landet. I klyngen varierer andelen af de længerevarende sygedagpengeforløb fra at udgøre 21% i Nordfyn, til 30% i Kerteminde og Brønderslev. 11

12 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Marts - Marts 20% 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% -25% Morsø Udvikling -3% -6% 3% 17% -6% -18% -13% -1% 2% 18% 3% -11% -4% -2% Kilde: Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesth.- land NJ DK Morsø har haft et fald på 3% fra marts til marts. Faldet i Morsø er lidt mindre end gennemsnittet for Nordjylland, men større end gennemsnittet for resten af landet. I forhold til klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra en stigning på 18% i Nordfyn til et fald på 18% i Halsnæs. 12

13 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mors resultater vedr. mål 3. I april var der 363 unge under 30 på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Siden august har der været en stigning i antallet af unge, antallet er dog faldet fra marts til april. Denne udvikling må skulle ses i lyset af lavkonjunkturen og stigningen i ledigheden generelt. I april var der 59 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 108 personer er matchet 2; indsatsklar, og 13 er matchet 3, midlertidig passiv Fra april til april har der samlet været en stigning i antal unge på 19%. Denne stigning er noget større end gennemsnittet for Nordjylland, men er lidt mindre end i resten af landet. Statistik vedrørende unge på kommunale ydelser opdelt på arbejdsmarkedsparathed er ikke tilgængelig lige nu. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Ledigheden blandt de unge udgør en særlig udfordring for beskæftigelsesindsatsen. Hvad er Jobcentrets fremadrettede strategi for at reducere ledigheden blandt de unge såvel arbejdsmarkedsparate som ikke arbejdsmarkedsparate? Jobcentret har haft en langt større stigning for de unge på dagpenge end klyngen, Nordjylland og hele landet. Hvad er baggrunden for denne udvikling, og hvad vil jobcentret gøre for denne gruppe? Med hensyn til de unge på kommunale ydelser har Jobcentret haft den mest positive udvikling sammenlignet med klyngen og Nordjylland. Hvilken indsats ligger til grund for disse positive resultater? 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 13

14 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. April - april. Morsø Antal Kilde: 0 April Maj Juni Juli Aug Sep Morsø Mål BP Mål BP Okt Nov Dec Jan Feb Marts April I december 2008 var der 243 ledige under 30 år i Morsø. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes med 10 personer. I december var der 366 personer i målgruppen. Af beskæftigelsesplan fremgår det, at antallet af unge under 30 år skal begrænses til 275 personer i december. I april var der 363 unge under 30 på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Siden august har der været en stigning i antallet af unge, antallet er dog faldet fra marts til april. Også denne udvikling må skulle ses i lyset af lavkonjunkturen og stigningen i ledigheden generelt. 14

15 2: Unge ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere opgjort på matchkategori Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på matchkategori. Morsø Antal Kilde: 0 April Maj Juni Juli Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv NB: bemærk at figuren viser unge kontant- og starthjælpsmodtagere, unge på introduktionsydelse er ikke medtaget i figuren, da disse ikke skal matchkategoriseres. Aug I april var der 59 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 108 personer er matchet 2; indsatsklar, og 13 er matchet 3, midlertidig passiv. I perioden er der sket en stigning i de indsatsklare unge, hvorimod både antal jobklare og midlertidige passive unge er faldet. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts April 15

16 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. April - april 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% -10% Kilde: w w w.jobindsats.dk Morsø Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn I alt 19% 19% 14% 12% 32% 21% 8% 34% 17% 23% 3% 12% 13% 21% A-dagpenge 71% 36% 26% 38% 46% 44% 9% 38% 49% 40% 18% 13% 27% 39% Kontanthjælp mv. -4% 11% 9% -1% 25% 11% 7% 33% 1% 13% -3% 12% 4% 13% Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesth.- land NJ DK Fra april til april har der samlet været en stigning i antal unge på 19%. Denne stigning er noget større end gennemsnittet for Nordjylland, men er lidt mindre end i resten af landet. Antallet af unge på dagpenge er steget voldsomt med 71%, det er en væsentlig større stigning end resten af Nordjylland og landet. Også i forhold til klyngen er det en stor stigning. Her ligger Morsø som det jobcenter der har den største stigning, hvorimod Vesthimmerland har den mindste stigning med 13%. Antallet af unge på kontanthjælp mv. er derimod faldet med 4% i Morsø. Her er der sket en stigning i resten af Nordjylland og landet. I klyngen har Morsø det største fald, hvorimod Kerteminde står for den største stigning på 33%. 16

17 Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenteret skal til stadighed have fokus på borgere, der er havnet på kanten af arbejdsmarkedet til trods for, at Beskæftigelsesministeren ikke har fastlagt mål på dette område. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. 3 Det skal bemærkes, at personen i målgruppen ikke nødvendigvis har modtaget den samme ydelse i alle årene. Personerne kan således have skiftet ydelse flere gange i løbet af perioden. Målingen er god til at synliggøre de borgere, der skifter rundt mellem ydelserne, men som sammenlagt har modtaget overførselsindkomst i flere/mange sammenhængende år. På den måde bliver gruppen af borgere, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet synliggjort. På grund af målingernes specielle konstruktion er det kun muligt at hente data på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I opfølgningsrapporten anvendes det senest tilgængelige rullende år. Sammenfatning af analysen af gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet er faldet med 27 procent, hvilket er mere end i klyngen og i Nordjylland. Jobcentrets andel af personer der har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere ligger i den høje end i klyngen, nemlig 48 %. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet. Hvilken strategi og indsats ligger til grund for Jobcentrets store fald i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet? Hvad vil jobcentret gøre for at reducere andelen af personer, der har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere? 3 Overførselsindkomster inkluderer her: Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Perioder med aktivering indgår i opgørelsen på linje med perioder med overførselsindkomst. 17

18 1: Status og udvikling I perioden 4. kvartal kvartal var der i alt 174 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Morsø kommune. Udviklingen i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet. 4kv07-3kv08 til 4kv08-3kv09 10% 5% 0% -5% Procent -10% -15% -20% -25% -30% Morsø Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesth.- land NJ DK Udvikling -27% -4% -6% 1% 1% -3% 0% 4% -6% -19% -10% -4% -10% -8% Kilde: w w w.jobindsats.dk I Morsø kommune er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet faldet med 27 % inden for det sidste år. Det er væsentlig mere end både Nordjylland og landet som helhed. Faldet i klyngen varierer fra faldet på 27% i Morsø til en stigning på 4% i Kerteminde. 18

19 2: Varighed Varighed på kant af arbejdsmarkedet 4kv08-3kv09 100% 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% Kilde: w w w.jobindsats.dk 30% 20% 10% 0% Morsø Billund Br.slev Assens Faa- borg- Midtf yn 6 år eller mere på kanten 48% 45% 46% 45% 44% 44% 29% 42% 42% 39% 46% 43% 48% 54% 5 år på kanten 11% 12% 8% 10% 11% 11% 13% 9% 10% 11% 10% 9% 10% 9% 4 år på kanten 18% 20% 17% 15% 17% 16% 17% 17% 16% 19% 16% 15% 16% 14% 3 år på kanten 24% 25% 29% 30% 29% 28% 40% 33% 32% 31% 28% 33% 26% 23% Tønder Halsnæs Jammerbugt Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesth.- land NJ DK I Morsø kommune har 48% af målgruppen været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er samme tal som for Nordjylland, mens andelen for hele landet er lidt højere. Jammerbugt har den laveste andel på 29%, mens Morsø topper med 48%. I absolutte tal er der tale om at 83 personer i Morsø har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere i perioden 4. kvartal kvartal. 19

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere