Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger 2

2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for blev vedtaget 7. oktober Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015 i Aftale om budget øges til 17,0 mio. kr., og at de kortfristede poster samtidig ændres fra -2,2 mio. til -9,2 mio. kr. i Herudover er budgettet identisk med den budgetaftale, der blev indgået 23. september 2014 med deltagelse af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne). I budgettet er den kommunale beskatning i 2015 fastsat til: Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7 Beskatningsprocent, kirkeskat: 1,02 Grundskyldspromille: 24,32 Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2 Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0 Dækningsafgift offentlige ejendomme o 12,16 promille af grundværdierne o 8,75 promille af forskelsværdierne Budgettet er baseret på statsgaranti. 3

3 2. Økonomisk overblik Nedenfor er vist den forventede resultatopgørelse for hvert af årene som følge af budgettet. Tabel 2.1 Resultat Økonomioversigt Mio. kr. B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Skattefinansieret område Ordinære poster Finansiering , , , ,0 Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet 10,0 11,0 12,0 Drift 2.468, , , ,9 Pris og lønstigning 48,1 95,9 143,7 Renter 8,3 9,1 10,0 10,1 Ordinære poster i alt -92,7-66,7-56,9-58,3 Særlige poster Anlæg 176,7 111,1 75,7 72,9 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 17,0 10,0 10,0 10,0 Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5-5,5-5,5 Ekstraordinært finansieringstilskud -25,0 Ekstraordinært tilskud folkereformen -4,6-4,0-2,0 Særlige poster i alt 158,6 111,6 78,2 82,9 Finansposter Lånoptagelse -47,5-46,4-16,3-12,8 Afdrag på lån 19,8 22,0 24,0 25,5 Kort og Langfristede poster -9,2-7,4-7,4-7,4 Finansposter i alt -36,9-31,8 0,3 5,3 Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger 29,0 13,1 21,6 29,9 Jordforsyning Anlæg 17,5 25,0 28,8-19,1 Drift 3,5 3,5 3,3 3,3 Nettolån jordforsyning -1,3-1,9 3,9 10,4 Jordforsyning i alt 19,7 26,6 36,0-5,4 Resultat skattefinansieret område 48,7 39,7 57,6 24,5 Ældreboliger Anlæg 25,2 23,7 Driftsoverskud -9,0-9,0-9,0-9,0 Lånoptagelse (byggekredit) -25,2-23,7 Afdrag og renter på lån 8,0 8,0 7,2 6,6 Ældreboliger i alt -1,0-1,0-1,8-2,4 Samlet effekt på kassebeholdningen 47,7 38,7 55,8 22,1 4

4 Fordeling af Favrskov Kommunes finansiering i 2015 Generelle tilskud; 17,5% Øvrige balanceforskydninger; 0,0% Renter; 0,0% Anlæg; 0,8% Refusion fra staten; 7,2% Låneoptagelse; 1,7% Skatter; 61,5% Drift; 9,8% Kasseforbrug; 1,4% Fordeling af nettodriftsudgifter 2015 Tværgående udgifter 1,8% Administration, IT mv. 9,9% Skoler og fritidstilbud 19,1% Teknik og miljø 7,0% Kultur og fritid 2,0% Sundhedstilbud 8,5% Handicap- og psykiatriindsats 6,7% Sårbare børn og unge 4,6% Dagtilbud 7,6% Ældre 10,6% Indkomstoverførsler og arbejdsmarked 22,1% 5

5 2.1 Driftsbudgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik i juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi i Rammen for de samlede kommunale driftsudgifter til service i 2015 tager udgangspunkt i aftalen for I 2015 kan kommunerne således under ét videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2015 udgør 233,3 mia. kr. inkl. DUT-reguleringer. Favrskov Kommunes servicevækst i budgettet for 2015 udgør -0,05 %. Det forventes, at Favrskov Kommune har en befolkningstilvækst fra 2014 til 2015 på 0,25 %. 3. Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service for Befolkningsudviklingen Budgettet bygger på den befolkningsprognose, som Favrskov Kommune har udarbejdet i foråret Denne befolkningsprognose bygger på en forudsætning om, at der fortsat sker en boligudbygning i kommunen, som betyder en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 2014 til indbyggere den 1. januar 2015 og indbyggere den 1. januar Konkret er budgetlægningen foretaget på grundlag af den befolkningsudvikling, der fremgår af tabel nedenfor. Befolkningsprognosen er anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en række væsentlige serviceområder. Tabel Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper. Pr. 1. januar 2014 (Faktiske tal) 2015 (Prognose) 2018 (Prognose) Vækstpct år , år , år , år ,7 80+ år ,6 Indbyggertal i alt ,3 På dette grundlag er der i budgettet indarbejdet mer- og mindreudgifter som følge den demografiske udvikling på udvalgte områder i de kommende år. Nedenstående tabel viser de indarbejdede ændringer som følge af befolkningsudviklingen i B i forhold til det oprindelige budget

6 Tabel Indarbejdede mer- og mindreudgifter i budgettet i forhold til det oprindelige budget 2014 som følge af befolkningsudviklingen Merudgift i kr Folkeskoler og fritidstilbud Dagtilbud Sårbare børn og unge Ældre Handicap- og psykiatriindsats Sundhed Demografipulje ( buffer ) I alt (akkumuleret) i forhold til B Befolkningstallet ultimo juli måned 2014 ligger 88 borgere over det forventede befolkningstal pr. 1. januar Hvis denne vækst fortsætter i resten af 2014, vil de demografiafhængige udgifter være højere end det befolkningsprognosen tilsiger. For at gardere budgettet i forhold til befolkningsstigningen er der indarbejdet en budgetpulje på 2 mio. kr. årligt i budgettet. Puljen udmøntes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015, såfremt der er tale om et permanent løft i befolkningstallet. 3.2 Øvrige budgetreserver Lov- og cirkulæreprogrammet Det samlede lov- og cirkulæreprogram udgør i ,6 mio. kr. på landsplan og reducerer dermed kommunernes finansieringsgrundlag. Favrskov Kommunes andel af årets lov- og cirkulæreprogram udgør -10,506 mio. kr. (efter anvendelse af en bloktilskudsnøgle på 0,80 %). Dette beløb reducerer finansieringssiden af budgettet via bloktilskuddet. Den store reduktion via lov- og cirkulæreprogrammet skyldes primært sygedagpengereformen. I budgettet er der indarbejdet en reduktion på i alt 8,109 mio. kr. direkte i udgiftsbudgetterne på baggrund af en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser for Favrskov Kommune. På budgetreserven er der indarbejdet en forventet mindreudgift på i alt kr. til senere vurdering af de love, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke kan vurderes. Samlet set er budgettet reduceret med i alt 8,809 mio. kr. i budgettet. Reduktionen er således lavere end det er forudsat i lov- og cirkulæreprogrammet, dette skal dog ses i tæt sammenhæng med den tekniske budgetlægning af sygedagpengeområdet samt øvrige budgetområder på arbejdsmarkedsområdet, hvor budgettet er reduceret markant. Vedrørende de beløb, der er afsat på budgetreserven, skal Byrådet senere tage stilling til udmøntningen heraf. På enkelte lovområder kan de økonomiske konsekvenser være anderledes i overslagsårene. Dette er der taget hensyn til i budgettet. 7

7 Budgetpulje Overførsler mellem årene Der er under de særlige poster på driften indarbejdet en pulje på 17 mio. kr. i 2015 til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene. Budgetpuljen på 17 mio. kr. er neutraliseret af en modpost under kortfristede poster. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen. I 2016 udgør puljen 10 mio. kr. årligt. Indkomstoverførsler og arbejdsmarkedsområdet Der er tæt sammenhæng mellem ændringerne på finansieringssiden og ændringerne i udgiftsbudgettet på politikområderne: indkomstoverførsler socialt område, arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler samt arbejdsmarkedsindsats. Konsekvenserne af sygedagspengereformen er indarbejdet i budgettet, ligesom tidligere års reformer af blandt andet førtidspensions- og fleksjobområdet er revurderet økonomisk. Der er tale om omfattende budgetflytninger mellem forskellige kategorier af ydelsesmodtagere, idet reformerne på arbejdsmarkedsområdet er omfattende. Generelt er udgifterne til overførselsindkomster gennemgået i forbindelse med den tekniske budgetlægning og tilrettet på baggrund af lovændringer og antal personer, der forventes at modtage ydelser efter lovgivningen. Der er således budgetteret bedst muligt på området ud fra kendskabet til antal sager, gennemsnitlige udgifter pr. måned og forventningerne til den fremtidige udvikling. I budgettet udgør den samlede reduktion af budgettet vedr. indkomstoverførelser og arbejdsmarkedsområdet 31,6 mio. kr. En stor del af reduktionen modsvares af mindreindtægter fra bloktilskuddet. I forhold til beskæftigelsestilskuddet og de udgifter, der er relateret til beskæftigelsesindsatsen, er der budgetteret med symmetri mellem finansieringen og udgifterne. 3.3 Løn- og prisudviklingen Ved budgetlægningen budgetteres der som hovedregel i faste priser aktuelt i prisniveau. Skatter, generelle tilskud, låntagning, renter mv. budgetteres imidlertid i løbende priser. KL har i juni måned revideret sine pris- og lønskøn. I forhold til marts måned er pris- og lønskønnet for 2013 til 2014 ændret fra 1,3 % til 1,2 %, mens det for 2014 til 2015 er ændret fra 2,1 % til 2,0 %. Den samlede konsekvens af KLs ændrede pris- og lønskøn i forhold til basisbudgettet (baseret på marts pris- og lønskønnet) er en reduktion af driftsbudgettet på 4,781 mio. kr. I økonomioversigten i afsnit 2 er de ordinære drifts- og anlægskonti budgetteret i faste priser. For at muliggøre en sammenligning mellem udviklingen i drifts- og anlægsudgifterne og de finansielle konti er der foretaget en pris- og lønfremskrivning for drifts- og anlægsudgifterne til løbende priser. 8

8 Fremskrivningen sker via en samlet pris- og lønfremskrivning af alle driftsudgifter, som fremgår i en særskilt linje i økonomioversigten. I den forbindelse fremskrives driftsudgifterne med en fremskrivningsfaktor, der bygger på KLs skøn på de enkelte arter. Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for alle arter er: : 2,0 % : 2,0 % : 2,0 % På anlægssiden er anlægsrammen fremskrevet med 1,3 % pr. år jf. KLs vurdering af prisog lønfremskrivningen for anlægsudgifterne. 3.4 Finansiering Budgettets indtægter baserer sig på statsgarantien for 2015 og skønnet statsgaranti i budgetoverslagsårene. Der indføres fra 2016 en omlægning af refusionerne på arbejdsmarkedsområdet, så kommunernes samlede refusionsindtægter reduceres. I stedet forhøjes kommunernes bloktilskud, og denne kompensation indgår derfor i det nationale udligningssystem. De foreløbige beregninger viser, at omlægningen af finansieringen via udligningssystemet medfører mindreindtægter for Favrskov Kommune på ca. 10 mio. kr. fra Mindreindtægterne forventes at være stigende de efterfølgende år, så de udgør 12 mio. kr. i De forventede mindreindtægter er indarbejdet i budgettet. I budgettet er der ligeledes fra 2016 indarbejdet en nedsættelse af skatten. Der er ikke taget stilling til, om skattenedsættelsen skal ske via indkomstskatten eller grundskylden. Det tages der endeligt stilling til i forbindelse med budgetlægningen for , når de udligningsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet m.v. er kendt. Der er i beløbsangivelsen forudsat, at kommunen modtager tilskud fra staten i på henholdsvis 75 %, 50 %, 50 % og 25 % af skattenedsættelsen. Når tilskuddet fra staten hører op, vil en skattenedsættelse på 0,1 % betyde reducerede skatteindtægter på ca. 7 mio. kr. årligt. Indkomstskat Det budgetterede provenu fra indkomstskatterne er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som i 2015 udgør 7.300,2 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med udgangspunkt i indkomståret 2012, korrigeret for skattelovsændringer og fremskrevet det til 2015-niveau ved tillæg på 10,9 %. Skatteprovenuet i overslagsårene er baseret på en prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Prognosen er beregnet i KL s skatte- og tilskudsmodel ved fremskrivning ud fra de forventede udskrivningsgrundlag 3 år tidligere. Der er regnet med en skatteprocent på 25,7 % i

9 Medfinansiering af det skrå skatteloft I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,7 % for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,7 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Kommunen medfinansierer dette nedslag. Den nye medfinansieringsgrænse for kommunerne er fastsat til 24,87 % i 2014 og videreføres i 2015 under forudsætning om uændret skatteudskrivning. En kommune bliver omfattet af medfinansiering i 2015, hvis kommunens skatteprocent er højere end i 2007, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 %. Begge betingelser skal være opfyldt. I og med skatteprocenten i Favrskov blev sat op i 2008 og 2011 og udskrivningsprocenten udgør 25,7 skal kommunen være med til at finansiere skattenedslaget i forhold til det skrå skatteloft. Medfinansieringen i 2015 skønnes at blive 5,5 mio. kr. I 2015 vurderes topskattegrundlaget at udgøre 657,3 mio. kr. Grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme De samlede afgiftspligtige grundværdier, som er beregningsgrundlaget for budget 2015, er skønnet til mio. kr. I B2014 udgjorde beregningsgrundlaget mio. kr. Af de samlede grundværdier må Favrskov Kommune maksimalt opkræve 7,2 promille af de grundværdier, der tilhører produktionsjord. Grundværdierne af produktionsjorden er indregnet med mio. kr. i budgettet. I B2014 udgjorde produktionsjorden mio. kr. Kommunerne kompenseres for nedsættelsen via den generelle udligning. Grundværdierne for øvrige ejendomme er opgjort til mio. kr. I B2014 udgjorde disse grundværdier mio. kr. I budgettet er indarbejdet en grundskyldspromille på 24,32. Det herved beregnede provenu udgør 150,8 mio. kr. Heraf er i budgettet afsat 1 mio. kr. til dækning af eventuelle tilbagebetalingssager i forhold til fradrag for forbedringer. Indtil 2002 var det Vurderingsrådenes opgave at fastsætte fradrag for forbedringer. Praksis har vist, at der er givet for lave fradrag, fordi de faktiske udgifter ikke har været anvendt i vurderingsgrundlaget. Kommunerne har derfor pligt til at korrigere beskatningsgrundlaget og tilbagebetale den for meget opkrævede ejendomsskat inkl. renter. Ifølge skatteforvaltningsloven skal indsigelser mod beskatningsgrundlaget indgives senest 1. maj i det fjerde år efter vurderingsårets udløb. Det betyder, at der kan tilbagebetales for meget opkrævet SKAT i op til 3 år. Overslagsårene er budgetlagt med udgangspunkt i de udmeldte skøn fra KL for reguleringsprocenter, landsgennemsnitlige vækstprocenter og vurdering af udviklingen i Favrskov Kommune i forhold hertil. 10

10 Fra havde Favrskov Kommune højere vækstprocenter end reguleringsprocenten, hvilket især skyldes forskydninger mellem landbrugsjord og øvrige grundværdier. Fra påvirkes udviklingen af Folketingets beslutning om, at ejendomsværdien fastlægges på baggrund af vurderingen i 2011 og 2012, idet opdateret opkrævningsgrundlag afventer nyt vurderingssystem hos SKAT. Dette betyder sænket opkrævningsgrundlag for ejendomme, hvor vurderingen er lavere end et skatteloft beregnet ud fra foregående års opkrævningsgrundlag tillagt nedenstående reguleringsprocent. Lavere vurdering end skatteloftet forekommer især i landdistrikter. Væksten fra for Favrskov Kommune forventes derfor lavere end reguleringsprocenten, men højere end KL s forventninger til væksten på landsplan Reguleringsprocent 6,3 % 6,4 % 5,5 % 5,3 % 5,0 % Gns. vækst i hele landet 5,9 % 4,5 % 3,8 % 5,0 % 4,7 % Forudsat vækst i Favrskov 9,9 % 4,7 % 5,1 % 5,2 % 4,9 % I tidligere år har vækstprocenten i Favrskov Kommune ligget tæt på reguleringsprocenten. Udviklings-procenterne fra 2016 og frem er skønsmæssigt forudsat lidt lavere end reguleringsprocenten for at tage hensyn til eventuelt lavere udvikling i landdistrikterne. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld, skal betale dækningsafgift. Dækningsafgift af grundværdien betales med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille. Budgettet er beregnet ud fra en dækningsafgift på disse grundværdier på 12,16 promille, svarende til tidligere år. Dækningsafgift af de offentlige ejendommes forskelsværdi, dvs. den samlede ejendomsværdi fratrukket grundværdien, betales med en promille fastsat af kommunalbestyrelsen, dog højst 8,75 promille. Budgettet er beregnet ud fra en dækningsafgift heraf på 8,75 promille, svarende til tidligere år. Kommunalbestyrelsen kan fastlægge dækningsafgift på visse private ejendommes forskelsværdi. Der er ikke hidtil opkrævet dækningsafgift af private ejendomme i Favrskov Kommune. Gældende vurdering viser en forventet indtægt på 1,4 mio. kr. i 2015, hvilket stort set er uændret i forhold til niveauet ved sidste års budgetlægning. Selskabsskat Med vækstplanen fra april 2013 sænkes selskabsskatten over en årrække til 22 %. I 2015 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret Nedsættelsen af selskabsskatten får således først virkning på det kommunale provenu fra Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra For kommunerne under ét kompenseres provenutabet ved et højere balancetilskud. 11

11 Der er budgetteret med indtægter fra selskabsskat på 20,1 mio. kr. i Beløbet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet det vedrører indkomståret Tilskud og Udligning Idet budgettet er baseret på statsgaranti, er tilskud og udligning i 2015 fastlagt via garantien. Tabel Tilskud og udligning 2015 Indtægt mio. kr. Statsgaranti Tilskud og udligning Kommunal udligning -343,6 Statstilskud -85,9 Udligning vedr. udlændinge 22,0 Særlige ældretilskud -11,9 Særlige tilskud til dagtilbud -4,8 Udligning selskabsskat -14,4 I alt -438,6 Favrskov Kommune modtager 92,2 mio. kr. i beskæftigelsestilskud for 2015 til finansiering af udgifter til forsikrede ledige. På baggrund af aftalen mellem KL og regeringen for 2015 samt ovennævnte forventede skatteindtægter er der foretaget en beregning af generelle tilskud og udligning i overslagsårene ved hjælp af KL s tilskudsmodel. Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud (lov nr. 585 af 18. juni 2012). I 2015 er 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetter og regnskaber vedr. serviceudgifterne ligger under det aftalte niveau. Det betingede bloktilskud udgør for Favrskov Kommune 25,2 mio. kr. Der er ikke aftalt loft over anlægsudgifterne. Regeringen og KL er imidlertid med aftalen for 2015 enige om, at kommunerne i fællesskab skal sikre at anlægsbudgetterne holdes indenfor det forudsatte niveau på 17,5 mia. kr. Selvbudgettering eller statsgaranti Staten har fra 1996 givet kommunerne mulighed for at modtage en garanti for væksten i udskrivningsgrundlaget. Den enkelte kommune skal afgøre, om man tager imod garantien, eller om man anvender selvbudgettering. Statsgarantien indebærer, at en eventuel merstigning i skatteprovenuet tilfalder staten, og ikke den pågældende kommune. Omvendt er risikoen ved at vælge selvbudgettering, at en eventuel lavere vækst end garanteret af staten skal finansieres af den kommune, der har valgt selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering omfatter udskrivningsgrundlaget samt generelle tilskud og udligning. Nedenstående tabel viser beregningerne for budgetåret

12 Tabel Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti for budgetåret 2015 ( = indtægter) Selvbudgetterinranti Statsga- Forskel Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 7.166, ,2 Befolkningstal (skønnet pr. 1. januar 2015)* Skatteprovenu ved skatteprocent på 25,7% , ,2 34,4 Kommunal udligning -368,6-343,7-24,9 Statstilskud -93,1-92,8-0,3 Udligning vedr. udlændinge 22,1 22,0 0,1 Skøn over efterregulering af udligning vedr i ,5 0 3,5 I alt , ,7 12,8 * Betalingskommune Som det ses, giver det selvbudgetterede skøn på udskrivningsgrundlaget et mindreprovenu på 12,8 mio. kr. Budgettet er beregnet med udgangspunkt i statsgaranti. Fordelen ved selvbudgettering er i de fleste år blevet mindre og nogle år betydeligt mindre - end først skønnet. Balancen mellem selvbudgettering og statsgaranti påvirkes ikke alene af det skønnede skatteprovenu og befolkningstal i Favrskov Kommune, men tillige af udviklingen på landsplan og i hovedstadsområdet i udskrivningsgrundlag, grundværdier, drifts- og anlægsudgifter samt befolkning og dennes aldersfordeling. Favrskov Kommune har i 2007, 2008 og 2011 valgt at selvbudgettere. I 2009 og 1010 valgtes statsgaranti, fordi det på budgetlægningstidspunktet var beregnet, at det ville give den største indtægt. I 2012, 2013 og 2014 valgtes statsgaranti selvom beregningerne viste højere indtægter ved selvbudgettering, idet de oplyste vækstskøn vurderedes meget usikre. 13

13 r Figur 1 viser, hvordan forholdet mellem selvbudgettering og statsgaranti ser ud i de enkel- at te skatteår set på baggrund aff den afgørende maj-afregning gunstig end de første skøn i de fleste af årene. 2 år senere. Det fremgår, den endelige afregning har været mindree Figur 1 Fordel ved selvbudgettering

14 Nedenstående tabel viser en specifikation af finansieringssiden i budgettet. Tabel Skatter, udligning og statstilskud 2015 Indtægt mio. kr. Budget (statsgaranti) Skatter Indkomstskat ,2 Medfinansiering - skrå skatteloft 5,5 Grundskyld -149,9 Dækningsafgift offentlige ejendomme -1,4 Selskabsskat -20,1 Dødsbobeskatning -2,1 Øvrige skatter -0,1 Tilskud og udligning Kommunal udligning -343,6 Statstilskud -92,8 Udligning vedr. udlændinge 22,0 Særlige ældretilskud -11,9 Særligt tilskud til dagtilbud -4,8 Udligning selskabsskat -14,4 Beskæftigelsestilskud -92,2 Bidrag til regionerne 6,0 Ekstraordinære tilskud: Særligt tilskud til indfasning af folkeskolereformen -4,6 Tilskud til styrkelse af likvide aktiver -25,0 Nedsættelse af statstilskuddet som følge af reduktion i budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering 6,8 I alt ,8 Økonomiaftalen medfører et ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. i 2015, hvor 2 mia. kr. fordeles efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske vilkår. Heraf fordeles 0,5 mia. kr. til kommuner med et beregnet strukturelt underskud over landsgennemsnittet. 0,5 mia. kr. fordeles til kommuner med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag under kr. pr. indbygger. I budgettet er indarbejdet en indtægt på 25,0 mio. kr. i Herudover er indarbejdet et ekstraordinært tilskud på 4,6 mio. kr. til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. I overslagsårene er indarbejdet 4,0 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet med 6,3 mio. kr. i Reduktionen er af teknisk karakter og skyldes, at der på landsplan har været fejl i de 15

15 DRG-takster, der ligger til grund for beregningen af kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering. Taksterne og dermed udgiftsniveauet reduceres fra Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet, som i 2015 reduceres med 6,8 mio. kr. For Favrskov Kommune er den samlede effekt således en nettomerudgift på ca kr., idet Favrskov Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er lavere end kommunens andel af bloktilskuddet. 3.5 Lån og tilskud til vanskeligt stillede kommuner Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 19 mio. kr. til anlægsprojekter på borgernære områder, 5 mio. kr. til projekter indenfor den ordinære lånepulje, samt 16,3 mio. kr. til projekter med investeringspotentiale. Endelig er der søgt om tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 29. august 2014 modtaget tilsagn om låneramme på 8 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale. I budgettet er der indarbejdet lånoptagelse på 7,5 mio. kr. vedrørende de fire lånepuljer Herudover er der indarbejdet lånoptagelse på 7,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 31,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskole- og vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedrørende lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgettet udgør således 47,5 mio. kr. Lånoptagelsen er specificeret i nedenstående tabel. Der er ligeledes indarbejdet tilhørende renter og afdrag på lån i overslagsårene. Tabel Lånoptagelse Indtægt mio. kr. B 2015 BO16 BO17 BO18 ESCO - vejbelysningen -11,0-13,1-3,5 ESCO skoleområdet* -20,0-20,0 Energibanken -7,7-4,5-4,0-4,0 Uspecificeret lånoptagelse -7,5-7,5-7,5-7,5 Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -47,5-46,4-16,3-12,8 Favrskov Kommune er ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. 16

16 3.6 Den kirkelige ligning Favrskov Provsti har 12. september 2014 fremsendt ligningsbeløbene for de kirkelige kasser i Favrskov Kommune for Der er ligeledes fremsendt et budget for de samlede kirkelige udgifter og indtægter i Favrskov Kommune. I forbindelse med budget blev det aftalt, at Favrskov Kommunes tilgodehavende afvikles med kr. årligt fra og med Beløbet er indarbejdet i budgettet. Favrskov Kommune valgte i 2012 statsgaranti, hvilket også gælder for den kirkelige ligning. Budgettet er baseret på at kirkeskatteprocenten fastholdes med 1,02 %, og der er på den baggrund udarbejdet nedenstående budget: kr. Udgifter Landskirkeskat Provstiudvalgskassen inkl. bindende stiftsbidrag Kirke- og præstegårdskasser (drift) Kirke- og præstegårdskasser (anlæg) Reservemidler Til rådighed til forøgelse af driftsrammer og anlæg Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat på 1,02 % af 6.395,7 mio. kr.* Udligningstilskud Indtægter i alt Resultat 400 Favrskov Kommunes tilgodehavende ultimo Afvikling tilgodehavende Favrskov Kommune -400 Favrskov Kommunes tilgodehavende ultimo *statsgaranti 17

17 3.7 Jordforsyningen Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet tager for perioden udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år. Nedenfor er budget for jordforsyningsområdet (ekskl. drift) opstillet skematisk: Budget Korrigeret budget 2014 Forventet regnregnskab Køb Byggemodning Vejbidrag Jordforsyning generelt Vejanlæg BRUTTOUDGIFTER Salg Låneoptagelse (85 %) Rente Afdrag Ekstraordinært afdrag I alt netto Ældreboliger Budgetterne og dermed huslejefastsættelsen består af følgende elementer: afdrag, renter og ydelsesbidrag på lån til boligerne, vand, renovation, forsikringer, administrationsbidrag, renholdelse, vedligeholdelse, andel i fællesaktiviteter, henlæggelser til periodisk vedligehold, samt afvikling af over-/underskud. Huslejerne på de enkelte boliger fastsættes med baggrund i balanceprincippet. Det vil sige, at budgetterede udgifter = budgetterede indtægter over en årrække. Et eventuelt over- eller underskud skal således tilbagebetales/afdrages i de kommende års budgetter. Herudover er indarbejdet anlægsudgifter samt finansiering (byggekredit og grundkapitalindskud) til 33 almene boliger A-405 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten. Driftsbudgettet indarbejdes teknisk når byggeriet er færdiggjort. I budgettet forventes et overskud på 1,0 mio. kr. i Kassebeholdningen De seneste års regnskabsresultater har medført en styrkelse af kassebeholdningen. Budgettet indeholder et kasseforbrug på 164,3 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. 18

18 4.1 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet for driftsbevillinger ligger generelt på politikområdeniveau. For flere politikområder gælder dog, at når der indgås en decentraliseringsaftale mellem Byrådet og en institution, skole eller lignende, så aftales de økonomiskø ke rammer for institu- tionen samtidigt (en slags bevilling til lederen af institutionen). Selv om budgettet til disse institutioner hører til et politikområde, kan disse som udgangspunkt ikke ændres uden By- rådets behandling og godkendelse. Generelle bemærkningerr Med baggrund i budgettet er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdnin- gen opgjort som 12 måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo Udvik- lingen i kassebeholdningen fra 2010 til 2019 er vist i nedenstående figur. 4. Bevillingsregler I henhold til Lov om kommunernes styrelse, 40, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos byrådet. Foranstaltninger, derr vil medføre indtægter eller udgifter, u som ikke err bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før byrådett har med- delt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er e påbudt ved lov eller andenn bindende retsforskrift, om fornødent iværksættess uden byrådets forudgåendee bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. 19

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2016-19 blev vedtaget 6. oktober 2015. Byrådet besluttede, at anlægsbudgettet til jordforsyningen reduceres med 5 mio. kr. i 2016, og

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2014-17 blev vedtaget 8. oktober 2013. Budgettet er identisk med den budgetaftale der blev indgået 24. september 2013 med deltagelse

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Notat Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2019 22 24. september 2018 Sagsbehandler:

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget Favrskov Kommune

Budget Favrskov Kommune Budget 2016-2019 Favrskov Kommune Forord Budget 2016-19 er et godt billede på det muliges kunst i arbejdet med at få alle ender til at nå sammen. Det indeholder både besparelser, udvidelser og et relativt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2013-16 blev vedtaget 11. oktober 2012. Budgettet er identisk med den budgetaftale, der 25. september 2012 blev indgået med deltagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Nils Borring borgmester

Nils Borring borgmester Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for 2013-2016. Budgettet er imidlertid ikke kun et

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 217-2 blev vedtaget 11. oktober 216. Budgettet er identisk med den aftale, der blev indgået 28. september 216 om Favrskov Kommunes budget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere