Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient"

Transkript

1 17. november 2016 Fælles plan for udmøntning af den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient 1. Indledning Regeringen (Venstre) har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan. Partierne indgik aftale om indholdet af den nationale handlingsplan den 2. juni Regeringen, Danske Regioner og KL blev med aftalerne om henholdsvis regionernes og kommunernes økonomi for 2017 enige om at udarbejde en fælles plan for udmøntning og implementering af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Udmøntningsplanen fastlægger milepæle og proces for de enkelte indsatser i handlingsplanen, som parterne er forpligtede på at overholde. 2. Udmøntning af initiativerne i handlingsplanen Fordelt på otte indsatsområder beskriver den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient en række konkrete initiativer til at styrke indsatsen for denne gruppe af borgere. I forlængelse af handlingsplanens initiativbeskrivelser fremgår proces og milepæle for de enkelte indsatser af tabel 1 nedenfor. Det fremgår også af tabellen, hvilken aktør der er hovedansvarlig for implementeringen og at milepælene nås samt fristen. 3. Organisering Der nedsættes en udmøntningsgruppe, der har til opgave at følge og fremme, at den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udmøntes i overensstemmelse med intentionerne, og at udmøntningsplanens milepæle overholdes. Udmøntningsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet (formand), Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og efter behov Sundhedsdatastyrelsen. Udmøntningsgruppen fastsætter selv sin mødekadence men forventes som udgangspunkt at mødes halvårligt frem til udgangen af Området følges endvidere af Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for den ældre medicinske patient.

2 Tabel 1. Udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient 1. Tidligere opsporing og mere rettidig indsats Ansvarlig Frist Økonomi 1.1 KL vil i samarbejde med Sundhedsstyrelsen samle op på kommunernes erfaringer med de eksisterende værktøjer om tidlig opsporing. KL/(SST) Marts 2017 KL vil ultimo 2016/primo 2017 sammen med Sundhedsstyrelsen afholde en workshop for at samle op kommunernes erfaringer med eksisterende værktøjer. Forud for afholdelse af workshoppen aftaler KL og Sundhedsstyrelsen, hvordan der konkret samles op, og hvad produktet af workshoppen skal være. 1.2 På baggrund af KLs erfaringsopsamling vil Sundhedsstyrelsen inden udgangen af 2017 udarbejde anbefalinger for tidlig opsporing. SST Ultimo 2017 Sundhedsstyrelsen igangsætter et arbejde med bred ekstern deltagelse med henblik på første møde medio august Anbefalingerne skal kunne offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest ultimo Kommunerne påbegynder implementeringen af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil i 2016 samarbejde med relevante aktører om at afdække, hvilke målrettede indsatser der skal til for at sikre de ældre medicinske patienter den rigtige ernæring, herunder om der er behov for at revidere vejledningen vedr. screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. SST Ultimo 2016 Sundhedsstyrelsen nedsætter en faglig følgegruppe med bred ekstern deltagelse med henblik på første møde i september På baggrund af bl.a. den faglige følgegruppes input, udarbejder Sundhedsstyrelsen et oplæg til indsatser. Oplægget vil foreligge medio december På baggrund af Sundhedsstyrelsens oplæg aftaler parterne efterfølgende implementering af relevante indsatser. 1.4 Den kommunale medfinansiering vil blive ændret, så ordningen i højere grad understøtter kommunernes arbejde med at forebygge indlæggelser af bl.a. ældre medicinske patienter. Lovforslag fremsættes i folketingsåret 2016/2017. SUM Lovforslag i folketingsåret 2016/2017

3 3 2. Styrkede kommunale akutfunktioner Ansvarlig Frist Økonomi 2.1 Fra 2016 skal akutfunktionerne leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende faglige anbefalinger vedr. tilrettelæggelse, uddannelse og kompetencer, kvalitetssikring og -opfølgning samt udstyr. Sundheds- og Ældreministeriet har i juni 2016 orienteret alle kommunerne om den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder om den trinvise styrkelse af de kommunale akutfunktioner. KL informerer i september 2016 kommunerne om, at de fra 2016 skal leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende faglige anbefalinger. Status for kommunernes efterlevelse af Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger sker på baggrund af KL s dataindsamling første gang i efteråret 2017, jf. pkt Primo 2017 vil Sundhedsstyrelsen have udarbejdet kvalitetsstandarder vedr. bl.a. indhold, målgruppe, visitation, volumen, kompetencer og samarbejde. KL : 50 mio. kr. 2017: 95 mio. kr. 2018: 130 mio. kr. 2019: 170 mio. kr. Varigt: 170 mio. kr. SST Primo 2017 Udmøntes i til kommunerne via en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet og fra 2019 og frem via bloktilskudsnøglen. Sundhedsstyrelsen nedsætter en faglig arbejdsgruppe med bred ekstern deltagelse med henblik på første møde i august Udkast til kvalitetsstandarder sendes i offentlig høring ultimo november Sundhedsstyrelsen offentliggør de nye kvalitetsstandarder primo marts Fra 2018 skal de kommunale akutfunktioner leve op til de krav, som vil følge af Sundhedsstyrelsens standarder. Enheder, der lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder, skal betegnes kommunale akutfunktioner. KL Primo 2018 KL informerer i foråret 2017 kommunerne om, at de fra 2018 skal leve op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder. Status for kommunernes efterlevelse af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder sker bl.a. på baggrund af KL s dataindsamling - første gang i efteråret 2018, jf. pkt. 2.6.

4 4 2.4 Regioner og kommuner skal koordinere styrkelsen af akutfunktionerne med blandt andet udbygningen af de udgående sygehusfunktioner og rådgivningen til kommuner og almen praksis i sundhedsaftalerne. Koordinationen mellem akutfunktioner og udgående sygehusfunktioner skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. KL og Danske Regioner følger kommunernes og regionernes arbejde i regi af sundhedsaftalerne med henblik på tværgående koordination af initiativerne i handlingsplanen. KL og Danske Regioner understøtter, at de fem sundhedsaftaler revideres, jf. 3, stk. 3 i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, i overensstemmelse med handlingsplanen for den ældre medicinske patient, evt. i form af supplerende aftaler. 2.5 Kommunerne skal i august 2018 gøre status på, hvordan midlerne er blevet anvendt til at styrke de kommunale akutfunktioner siden 2016, samt redegøre for, hvordan midlerne vil blive brugt fremadrettet. Sundheds- og Ældreministeriet og KL udarbejder inden udgangen af 2016 en ramme for kommunernes status og redegørelse, som skal udarbejdes i 2018 med udgangspunkt i KLs dataindsamling. KL indhenter i efteråret 2018 oplysninger fra kommunerne med henblik på, at redegørelsen for den fremadrettede anvendelse af midlerne også kan tage højde for kommunernes budgetter for Den samlede status og redegørelse sendes til ministeriet i november 2018 og skal kunne offentliggøres. Indsamling af oplysninger fra kommunerne sker under hensyn til mindst mulig ekstra registrering og administrativ belastning i kommunerne. 2.6 Monitorering og opfølgning på aktivitet, effekt, typer af ydelser, organisering, kompetencer mv. i de kommunale akutfunktioner. Årlig status på udviklingen i 2017, 2018 og Herudover opfølgning på indsatsen med at løfte kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje, jf. punkt 3.2. Oplysninger til brug for status i 2017, 2018 og 2019, som ikke findes i eksisterende registre mv., indsamles via KLs årlige dataindsamling første gang i efteråret Dataindsamlingen sker under hensyn til mindst mulig ekstra registrering og administrativ belastning i kommunerne. KL, DR, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet afdækker med afsæt i bl.a. Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder (som ligger klar i 2017), hvilke yderligere oplysninger der skal indsamles til brug for den årlige status i 2017, KL/DR KL SUM/SDS/SST /KL Løbende August 2018/septe mber 2018 Ultimo 2017, 2018 og 2019

5 og Sundheds- og Ældreministeriet udarbejder status i 2017, 2018 og 2019 med inddragelse af KL, DR, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. Indholdet af monitoreringen og opfølgningen revideres, når der kan hentes dækkende oplysninger på baggrund af Fællessprog III. Herudover gennemfører Sundheds- og Ældreministeriet en række analyser af indsatser for ældre medicinske patienter og deres forløb på tværs af sektorer. 3. Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje Ansvarlig Frist Økonomi 3.1 Der er afsat 125 mio. kr. i perioden til at medfinansiere en yderligere styrkelse af kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunerne fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Midlerne kan anvendes til et bredt kompetenceløft i hjemmesygeplejen og til et målrettet kompetenceløft, herunder evt. gennem en ny specialuddannelse til sygeplejersker. KL udarbejder i september 2016 med inddragelse af Sundheds- og Ældreministeriet en ramme for udmøntning af midlerne. I 2016 målrettes midlerne et bredt løft af kompetencerne i hjemmesygeplejen, herunder med fokus på at øge evnen hos det sundhedsfaglige personale til at reagere systematisk på observationer. I 2017 og 2018 skal midlerne herudover også prioriteres til et målrettet løft af kompetencerne hos en mindre gruppe af sygeplejersker mfl., jf. dog også nedenfor. KL orienterer kommunerne om rammen for udmøntningen af midlerne. Der er i regi af Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen nedsat en arbejdsgruppe, som i 2016 skal belyse, hvordan og på hvilke områder kompetencerne skal løftes, herunder et evt. behov for en specialuddannelse. Kommunernes anvendelse af midlerne fra handlingsplanen skal ses i sammenhæng med de kommende anbefalinger fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Punkt 3.1 i planen for udmøntning af handlingsplanen for den ældre medicinske patient revideres evt. på baggrund af anbefalingerne fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. KL/SUM Ultimo : 35 mio. kr. 2017: 55 mio. kr. 2018: 35 mio. kr. Udmøntes i til kommunerne via bloktilskudsaktstykket. 3.2 Der følges i 2017, 2018 og 2019 op på indsatsen med at løfte kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje som led i den årlige status på de kommunale akutfunktioner. Jf. punkt 2.6. SUM/SDS/SST /KL Ultimo 2017, 2018 og 2019

6 6 4. Styrket indsats mod overbelægning Ansvarlig Frist Økonomi 4.1 Akutpakken mod overbelægning på sygehusene indeholder initiativer, der allerede på kort sigt kan reducere problemer med overbelægning og patienter på gangene. Trygt og godt patientflow Redskaber fra projekt Sikkert patientflow tages i brug på alle akutsygehuse i 2016 og skal senest ultimo 2017 være indarbejdet i alle relevante arbejdsgange. Regionernes arbejde med at sikre gode, trygge og effektive patientforløb herunder en reduktion i antallet af patienter, der oplever at ligge på gangene følges gennem en status primo 2017 og primo 2018 samt en generel evaluering ultimo 2018, som udarbejdes ved ekstern konsulentbistand. Sundheds- og Ældreministeriet gennemfører i efteråret 2016 udbud med henblik på valg af konsulenter med inddragelse af Danske Regioner. Belægningsoverblik I 2016 gennemføres et arbejde med at etablere en mere ensartet og retvisende monitorering af belægningen på tværs af sygehuse og afdelinger. Som led i arbejdet gennemføres i 2016 en konsulentanalyse for at undersøge mulighederne, jf. aftale om regionernes økonomi for Konsulentanalysen ventes at foreligge ultimo2016. Øget kapacitet i form af mere personale Regionerne skal i april 2017 gøre status på anvendelsen af de samlede midler til øget kapacitet, jf. udmøntningsbrev af 4. april Danske Regioner sørger for samlet status fra regionerne til Sundheds- og Ældreministeriet. DR/SUM Løbende 2016: 220 mio. kr.* 2017: 80 mio. kr. 2018: 65 mio. kr. 2019: 50 mio. kr. Varigt: 50 mio. kr. Udmøntes til regionerne via bloktilskudsaktstykket. * Inkl. vaccinegaranti Skal ses i sammenhæng med midler til øget kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger, som er udmøntet med aftale om regionernes økonomi for Lokale værktøjer til bedre udnyttelse af senge og personale mv. Puljen til (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse er udmeldt den 6. juni Der gives tilsagn/afslag på regionernes ansøgninger i efteråret Regeringen vil tage initiativ til at hæve taksten for færdigbehandlingsdage med henblik på at øge kommunernes incitament til at hjemtage patienter efter behandling på sygehuse. Lovforslag fremsættes i folketingsåret 2016/2017. SUM Lovforslag i folketingsåret 2016/2017

7 7 5. Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis Ansvarlig Frist Økonomi 5.1 Regionerne skal dels udbrede gode erfaringer og resultater med udgående sygehusfunktioner og dels forbedre adgangen for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til specialistrådgivning fra sygehusene. Det forudsættes, at regionerne udbreder relevante udgående funktioner til hele landet. Det er vigtigt, at der er en særlig opmærksomhed på landets yderområder. Udgående sygehusfunktioner I 2016 udmøntes midlerne til en styrkelse af eksisterende udgående sygehusfunktioner eller etablering af nye udgående funktioner målrettet ældre medicinske patienter. Danske Regioner afholder primo januar 2017en workshop med deltagelse af både KL, kommuner og regioner, hvor der samles op på erfaringer og gode resultater med udgående sygehusfunktioner. Medio januar 2017 igangsættes de interne administrative og politiske processer i regionerne med henblik på en plan for videreudviklingen af udgående sygehusfunktioner, herunder udbredelse af relevante udgående funktioner. Planen for styrkelsen af de udgående sygehusfunktioner indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet primo DR Ultimo : 10 mio. kr. 2017: 50 mio. kr. 2018: 50 mio. kr. 2019: 65 mio. kr. Varigt: 65 mio. kr. Udmøntes til regionerne via bloktilskudsaktstykket. Rådgivning til kommuner og almen praksis Senest i november 2016 skriver KL og Danske Regioner til regioner og kommuner og informerer dem om de overordnede rammer, jf. handlingsplanen for den ældre medicinske patient, i forhold til, at der skal indgås aftaler vedr. forbedret adgang for den kommunale hjemmesygepleje og almen praksis til sygehusenes specialistviden. 5.2 Regioner og kommuner skal i sundhedsaftalerne koordinere de udgående sygehusfunktioner og rådgivningen til kommuner og almen praksis med blandt andet styrkelsen af de kommunale akutfunktioner. Koordination mellem akutfunktioner og udgående sygehusfunktioner skal ske i sammenhæng med anbefalingerne fra Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen KL og Danske Regioner følger kommunernes og regionernes arbejde i regi af sundhedsaftalerne med henblik på tværgående koordination af initiativerne i handlingsplanen. KL og Danske Regioner understøtter, at de fem sundhedsaftaler revideres, jf. 3, stk. 3 i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, i overensstemmelse med handlingsplanen for den ældre medicinske patient, evt. i form af supplerende aftaler. DR/KL Løbende

8 8 5.3 Regionerne skal i april 2017, 2018 og 2019 gøre status på anvendelsen og effekten af midlerne. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner udarbejder inden udgangen af 2016 en ramme for regionernes status, som ikke medfører ekstra registreringer i regionerne. Danske Regioner indhenter status fra regionerne med henblik på status til ministeriet i april 2017, 2018 og Status skal kunne offentliggøres DR April 2017, 2018 og En indsats der hænger mere sammen Ansvarlig Frist Økonomi 6.1 Videreudvikling af opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre patienter efter udskrivelse fra sygehus. Danske Regioner og KL samler under inddragelse af Sundhedsstyrelsen op på erfaringer fra den første handlingsplan. Erfaringsopsamlingen skal foreligge i oktober Erfaringsopsamlingen skal danne grundlag for udarbejdelse af modeller for opfølgende hjemmebesøg. Modellerne udarbejdes af Danske Regioner og KL under inddragelse af Sundhedsstyrelsen og færdiggøres i november Kommuner og regioner anvender forskellige former for fælles forløbskoordinationsfunktioner. Indsatsen er ved at blive evalueret. Når evalueringen i 2016 er færdig, vil Sundhedsstyrelsen vurdere resultaterne, så gode erfaringer kan udbredes til alle regioner og kommuner. DR/(KL) SST Ultimo 2017? Satspuljemidler: 2016: 4 mio. kr. 2017: 5 mio. kr. 2018: 10 mio. kr. 2019: 10 mio. kr. Udmøntes til regionerne via bloktilskudsaktstykket. Delevalueringen vedr. fremskudt visitation blev offentliggjort i juni Den samlede evaluering af fælles forløbskoordinationsfunktioner foreligger i september Sundhedsstyrelsen vurderer resultaterne inden udgangen af På baggrund heraf aftaler parterne efterfølgende udrulning i regioner og kommuner af relevante indsatser.

9 9 7. Bedre styr på medicinen Ansvarlig Frist Økonomi 7.1 I 2016 afsættes 5 mio. kr. til en pulje, som kan søges af regionerne til konkrete projekter med medicingennemgang. Puljen opslås medio november Forventet ansøgningsfrist medio januar Tilsagn/afslag forventes meddelt ultimo februar Projekterne forventes afsluttet inden udgangen af Danske Regioner samler med inddragelse af de klinisk farmakologiske afdelinger på hospitalerne samt lægemiddelenhederne og i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen op på erfaringerne med medicingennemgang, jf Med afsæt i erfaringerne fra bl.a. puljen, skal Danske Regioner i dialog med Sundhedsstyrelsen sikre, at alle regioner fremadrettet visiterer relevante ældre medicinske patienter til medicingennemgang under indlæggelse. Danske Regioner udarbejder i dialog med Sundhedsstyrelsen en plan for udrulning af visitation til medicingennemgang. Planen skal ses i sammenhæng med pkt og derfor foreligge senest medio 2019 med henblik på afsluttet implementering ultimo SUM DR/SST Ultimo : 5 mio. kr. Udmøntes som ansøgningspulje til regionerne. 7.3 Fra 2017 styrkes de regionale lægemiddelenheder i at understøtte almen praksis og sygehusene i deres arbejde med medicingennemgang og kommunerne i deres arbejde med sikker medicinhåndtering. Regionerne skal i 2016 udarbejde en beskrivelse af lægemiddelenhedernes hidtidige arbejde og den styrkede indsats fremadrettet. DR Ultimo november : 5 mio. kr. 2018: 5 mio. kr. 2019: 5 mio. kr. Varigt: 5 mio. kr. Danske Regioner indhenter beskrivelser fra regionerne af lægemiddelenhedernes hidtidige arbejde og den styrkede indsats, som indsendes til ministeriet senest ultimo november2016. Udmøntes til regionerne via bloktilskudsaktstykket. 7.4 Regioner og kommuner bør bruge sundhedsaftalesamarbejdet til at indgå aftaler om, hvordan samarbejdet, opgavefordelingen og rådgivningen omkring polyfarmaci tilrettelægges lokalt. DR/KL Løbende KL og Danske Regioner følger kommunernes og regionernes arbejde med sundhedsaftalerne med henblik på tværgående koordination af initiativerne i handlingsplanen.

10 10 KL og Danske Regioner understøtter, at de fem sundhedsaftaler revideres, jf. 3, stk. 3 i bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, i overensstemmelse med handlingsplanen for den ældre medicinske patient, evt. i form af supplerende aftaler. 8. Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb Ansvarlig Frist Økonomi 8.1 Der etableres tre nye digitale redskaber i eksisterende systemer til at styrke det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Herved bliver det muligt at (1) dele kontaktoplysninger på aktører, (2) dele planer og indsatser, (3) og der bliver fælles adgang til patientens stamdata. Som led i arbejdet skal de juridiske forudsætninger for de konkrete funktionaliteter afklares. Sundhedsdatastyrelsen gennemfører i efteråret 2016 planlægningen af arbejdet som et samlet program, herunder nedbrydning af initiativerne i delopgaver, ansvarsfordeling, milepæle, mv. Arbejdet sker som en videreførelse af et afklaringsprojekt om digitalt samarbejde om komplekse patientforløb. Det er aftalt med økonomiaftalen for 2017, at den eksisterende styregruppe for komplekse patientforløb fortsætter med ophæng til Den nationale bestyrelse for sundheds-it (KL, DR (næstformand) og SUM (formand)). SDS Redskaberne tages i anvendelse ultimo 2017 og er fuldt implementeret i : 10 mio. kr. 2018: 10 mio. kr. 2019: 5 mio. kr. Varigt: 5 mio. kr. Udmøntes til staten.

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen

Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Regionale overvejelser om indsatsområderne i DÆMPhandlingsplanen Sundhedsstyregruppen 16. januar 2016 www.regionmidtjylland.dk DÆMP-handlingsplanens indsatsområder Otte indsatsområder i handlingsplanen

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient"

Godkendelse af National handlingsplan 2016 Styrket indsats for den ældre medicinske patient Punkt 6. Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" 2016-038037 Anbefales.Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Niels Gadegaard Sundhedsstyrelsen Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan 206 Otte indsatsområder: tidligere

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025.

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 8. oktober 2012 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan 1. Baggrunden Som led i satspuljeaftalen

Læs mere

Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet Servicetjek på hjerneskadeområdet Præsentation af proces og anbefalinger til drøftelse på seminar- Dansk Selskab for Neuro Rehabilitering V. Line Riddersholm, Ergoterapeut, Senior konsulent. Afrapportering.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

TALEPAPIR. Samråd om planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

TALEPAPIR. Samråd om planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1415 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPPWN Koordineret med: Sagsnr.: 1805246 Dok. nr.: 680738

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Punkt 8. Godkendelse af Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 2016-038037 Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget: at Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Projektkommissorium. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d Version nr. 1

Projektkommissorium. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d Version nr. 1 Projektkommissorium AKUTTEAMET Acadre sagsnr. Udarbejdet af: HPN Udarbejdet d. 22.08.16 Version nr. 1 Projektbeskrivelse For at styrke, understøtte og udvikle det nære sundhedsvæsen ønsker Esbjerg kommune

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen Prof. Jakob Kjellberg Aalborg 17. august 2017 2 Kommissorium Afsæt i borgerens behov og ressourcer + LEON-princip Give forslag til Bedre

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) 21. januar 2019 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12.00. 1. Formål Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering 21.03.2018 Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering Titel Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hjerterehabilitering Dato og version D. 21. marts 2018 version 1.2

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den ældre medicinske patient forløbskoordinationsprojekt - opsamling fra temadag 19. september 2016

Den ældre medicinske patient forløbskoordinationsprojekt - opsamling fra temadag 19. september 2016 Den ældre medicinske patient forløbskoordinationsprojekt - opsamling fra temadag 19. september 2016 Som afslutning på forløbskoordinationsprojekterne med ældre medicinske patienter som målgruppe (DÆMP),

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL KKR Syddanmark d. 4. februar 2019 v. Morten Mandøe, Cheføkonom, KL. Sundhed og finansiering Generelt om KMF modellen Udfordringer i 2018 - og generelt Sundhedsudspil

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 1. Baggrunden Som

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens s erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens Line Sønderby Christensen, chefkonsulent, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Demensdage 23/5-2019 1 Grethes case det optimale forløb

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere