Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning"

Transkript

1 BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 214 af 25/02/2015 BEK nr 520 af 24/04/2015 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra e, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes: Kapitel 1 Ordningens formål og indhold 1. Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer vedrørende rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning, som kan bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på de i 2 anførte særligt udpegede arealer inden for Natura områder. 2. NaturErhvervstyrelsen kan inden for rammerne af de årlige finanslove give tilsagn om tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000-projekter, som kan bidrage til at opfylde ordningens formål. Stk. 2. Projekterne skal omfatte en af eller begge de følgende foranstaltninger: 1) Rydning af tilgroede arealer, jf. 9. Foranstaltningen kan anvendes for særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning, jf. 7. 2) Forberedelse til afgræsning, jf. 10. Foranstaltningen kan anvendes til forberedelse til afgræsning af arealer, der i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer er særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan gives til private lodsejere, private virksomheder, offentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner og kommunale fællesskaber. Kapitel 2 Administration Kontrol 3. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af NaturErhvervstyrelsen. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens 12. Ansøgning om tilsagn om tilskud 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 1

2 Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for sagsbehandlingen, herunder følgende: 1) En beskrivelse af projektet og en begrundelse for den valgte løsning. 2) Et kort, der viser de arealer, der søges omfattet af den enkelte foranstaltning og aktivitet, jf. 9, stk. 1, og 10, stk. 1. For projekter, der omfatter foranstaltningen forberedelse til afgræsning, skal kortet tillige vise afgrænsningen af de områder, der søges forberedt til afgræsning ved etablering af hegn eller drikkevandsforsyning eller begge de nævnte aktiviteter (områder, der søges forberedt til afgræsning). Hvis der inden for de områder, der søges forberedt til afgræsning, er en eller flere af de i 10, stk. 2, nr. 2, nævnte arealtyper, skal disse arealer tillige fremgå af kortet. 3) For projekter, der omfatter foranstaltningen rydning af tilgroede arealer, et eller flere billeder, der dokumenterer den fysiske fremtræden af de arealer, der søges omfattet af foranstaltningen, i det kalenderår, hvor ansøgning om tilsagn om tilskud indgives. 4) For projekter, der omfatter aktiviteten etablering af hegn, skal eksisterende hegn inden for de områder, der søges forberedt til afgræsning, være vist på kort, og der skal foreligge en redegørelse for udformningen og den fysiske tilstand af de nævnte hegn. 5) Mindst 2 bindende tilbud, som omfatter mindst 90 pct. af de anslåede udgifter. Stk. 3. Ansøgning kan indgives fra den 1. marts og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. maj samme år. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte yderligere ansøgningsperioder, der offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside senest 4 uger før ansøgningsperiodens begyndelse. I tilfælde, hvor ansøgningsfristen er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2, nr. 5, og fra de i stk. 3 anførte ansøgningsperioder. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet. Prioritering og afgørelse 5. NaturErhvervstyrelsen prioriterer de ansøgte projekter med særskilt prioritering for hver af følgende kategorier: 1) Projekter, der omfatter rydning af tilgroede arealer, herunder projekter, der tillige omfatter forberedelse til afgræsning. 2) Projekter, der udelukkende omfatter forberedelse til afgræsning. Stk. 2. For de i stk. 1 anførte kategorier fastsætter NaturErhvervstyrelsen inden for den samlede økonomiske ramme indikative tilsagnsrammer. Indikative tilsagnsrammer, der er gældende for en ansøgningsperiode, offentliggøres af NaturErhvervstyrelsen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden. Stk. 3. Inden for den i stk. 1, nr. 1, anførte kategori prioriteres de ansøgte projekter på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag 1, og inden for den i stk. 1, nr. 2, anførte kategori prioriteres de ansøgte projekter på grundlag af de kriterier, der er fastsat i bilag NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om afslag eller delvis afslag for ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, 1) at effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, 2) at effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkeligt set i forhold til projektets samlede udgifter, eller 3) at de anslåede udgifter ikke er rimelige. 2

3 Kapitel 3 Arealudpegninger 7. På grundlag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen udpeger NaturErhvervstyrelsen inden for Natura 2000-områder arealer, hvor foranstaltningen rydning af tilgroede arealer kan anvendes (særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning). På grundlag af en kombination af sammensætningen af plantearter (artsklasse) og hvor tilgroede arealerne er (tilgroningsklasse), henfører NaturErhvervstyrelsen de udpegede arealer til en af følgende rydningsklasser, der er anført i prioriteret rækkefølge, jf. bilag 1, og hvor artsklasse 1 angiver højeste naturværdi, artsklasse 5 angiver laveste naturværdi, tilgroningsklasse 1 angiver laveste tilgroningsgrad uden behov for rydning og tilgroningsklasse 5 angiver højeste tilgroningsgrad: 1) Rydningsklasse 1: Arealer med artsklasse 1-2 og tilgroningsklasse 2. 2) Rydningsklasse 2: Arealer med artsklasse 1-2 og tilgroningsklasse ) Rydningsklasse 3: Arealer med artsklasse 3-5 og tilgroningsklasse 2. 4) Rydningsklasse 4: Arealer med artsklasse 3-5 og tilgroningsklasse 3-5. Stk. 2. Senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden for ansøgning om tilsagn om tilskud oplyser NaturErhvervstyrelsen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside om de arealudpegninger med tilhørende rydningsklasser, der er gældende for ansøgningsperioden ved ansøgning om tilsagn om tilskud. Kapitel 4 Tilsagnsberettigede projekter 8. Tilsagn om tilskud kan gives for projekter, for hvilke bestemmelserne i nærværende kapitel for den eller de foranstaltninger og aktiviteter, som projektet omfatter, er opfyldt. Rydning af tilgroede arealer 9. Foranstaltningen rydning af tilgroede arealer omfatter rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet plantemateriale. Stk. 2. Følgende betingelser gælder for hvert enkelt selvstændigt afgrænset område, der søges omfattet af foranstaltningen: 1) Mindst 50 pct. af området skal ved ansøgningsperiodens begyndelse være særligt udpegede Natura 2000-arealer til rydning. 2) Området må på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke omfatte arealer, der er registreret på kortsiden arealinfo.dk som de i bilag 3 anførte naturtyper, arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, eller arealer, der anvendes til produktion af frugt, bær, planteskolekulturer, juletræer, pyntegrønt, energiafgrøder eller lignende. 3) Området må ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatte arealer, der indgår i et projekt, der vedrører rydning af tilgroede arealer, og for hvilket der er givet tilsagn om tilskud under Life+ EU s støtteordning for natur og miljø, og hvor projektet vedrører indsatsområdet Life+ Nature. 4) De arealer, der indgår i området, skal være tilgroet med træer eller buske ved ikrafttræden af lov om drift af landbrugsjorder den 1. september 2004, eller ved ansøgningsperiodens udløb have en hældning på mere end 20 pct. eller en beskaffenhed, som gør det umuligt at rydde med almindelige landbrugsmaskiner. Stk. 3. Foranstaltningen kan ikke anvendes på arealer, for hvilke der inden for perioden fra ansøgningsperiodens begyndelse og til og med udløb af perioden, hvor projektet skal opretholdes, jf. 12, stk. 1, nr. 5, skal gennemføres rydning af træer og buske i medfør af anden lovgivning. 3

4 Forberedelse til afgræsning 10. Foranstaltningen forberedelse til afgræsning omfatter en eller flere af aktiviteterne etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning og skal mindst omfatte etablering af hegn eller drikkevandsforsyning. Stk. 2. Følgende betingelser gælder for hvert enkelt af de områder, der søges forberedt til afgræsning: 1) Mindst 50 pct. af området skal være arealer, der den 1. februar i ansøgningsåret er særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. 2) Området må på tidspunktet for ansøgning om tilsagn om tilskud ikke omfatte arealer, der er registreret på kortsiden arealinfo.dk som de i bilag 3 anførte naturtyper, eller arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter. De nævnte arealtyper kan dog indgå i området, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at en frahegning af arealerne ikke er muligt på grund af arealernes beliggenhed eller udformning eller efter NaturErhvervstyrelsens vurdering vil medføre uforholdsmæssigt store udgifter. Arealer med skov kan endvidere indgå i området, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at ansøger har godtgjort, at arealerne er nødvendige som læ for græssende husdyr, og arealerne samlet udgør under 0,5 ha. 3) Området må ved ansøgningsperiodens udløb ikke omfatte arealer, der indgår i et projekt, der vedrører en eller flere af de efter nærværende bekendtgørelse ansøgte aktiviteter vedrørende forberedelse til afgræsning, og for hvilket der er givet tilsagn om tilskud under Life+ EU s støtteordning for natur og miljø, og hvor projektet vedrører indsatsområdet Life+ Nature. Stk. 3. Aktiviteterne etablering af drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning kan kun anvendes på arealer, 1) der er beliggende inden for de områder, der søges forberedt til afgræsning, eller 2) som efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er beliggende i tilknytning til de i nr. 1 anførte områder. Kapitel 5 Betingelser for tilsagn om tilskud Rydning af tilgroede arealer 11. Tilsagn om tilskud til et projekt, der omfatter foranstaltningen rydning af tilgroede arealer, er betinget af, at følgende betingelser opfyldes: 1) Foranstaltningen skal gennemføres i tidsrummet fra den 15. juli til og med den 31. marts. 2) På det tidspunkt, hvor der resterer 6 måneder af perioden, hvor projektet skal opretholdes, jf. 12, stk. 1, nr. 5, må genvækst fra ryddede træer og buske ikke være mere end 1 år. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1. Generelle betingelser 12. Tilsagn om tilskud til et projekt er betinget af, 1) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås, 2) at ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, 3) at projektet afsluttes inden en dato, der fastsættes af NaturErhvervstyrelsen således, at der maksimalt forløber 2 år fra tilsagnsdatoen og indtil projektets afslutning, 4) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. 20, stk. 3, 5) at projektet opretholdes i en periode på mindst 3 år fra den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, dog mindst 5 år fra tilsagnsdatoen, 6) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, og 4

5 7) at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektarealerne i forbindelse med kontrol. Stk. 2. Tilsagn om tilskud til et projekt er endvidere betinget af, at de arealer, der er omfattet af rydning af tilgroede arealer, og de arealer, der forberedes til afgræsning, i perioden, hvor projektet skal opretholdes, er græs- eller naturarealer, medmindre der er tale om arealer med skov, som NaturErhvervstyrelsen har vurderet kan indgå i de områder, der forberedes til afgræsning, jf. 10, stk. 2, nr. 2. Stk. 3. Ansøger skal oplyse, om projektet er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler. Stk. 4. Hvis projektet er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal tilsagnshaver holde dokumenter, som dokumenterer, at EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling. 13. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilsagnet, herunder betingelser vedrørende revisorerklæring i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud. Kapitel 6 Ændring af projektet og indtræden i tilsagn 14. Ændring af et projekt, herunder den i medfør af 12, stk. 1, nr. 3, fastsatte frist for projektets afslutning, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes. Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. Stk. 3. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. 15. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge 2, stk. 3, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Kapitel 7 Tilskudsberettigede projektudgifter 16. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte 1) udgifter til materiel og anlægsarbejder vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet plantemateriale, 2) udgifter til materiel og anlægsarbejder vedrørende etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning som forberedelse til afgræsning og 3) udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokument. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end de i stk. 1 anførte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 5

6 Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede 17. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte 1) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. 4, stk. 5, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden tilsagnshavers modtagelse af tilsagnet, 2) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projektarealer er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, bortset fra udgifter vedrørende rydning af træer og buske, hvor pligten til at gennemføre rydningen først indtræder efter udløb af perioden, hvor projektet skal opretholdes, 3) udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte i medfør af anden lovgivning, 4) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, 5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, 6) udgifter til forskning og teknologisk udvikling, 7) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel, 8) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, 9) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 54 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og 10) udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter, og de i 10, stk. 2, nr. 3, anførte arealer. Stk. 2. De tilskudsberettigede projektudgifter kan endvidere ikke omfatte 1) udgifter, der vedrører opfyldelse af betingelsen i 11, stk. 1, nr. 2, eller i 12, stk. 2, og 2) udgifter i forbindelse med etablering af hegn, som ikke vedrører selve anskaffelsen og opsætning af hegn, herunder udgifter til fjernelse af eksisterende hegn. Kapitel 8 Beregning af tilskud 18. Tilskud kan ydes med 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Stk. 2. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projektet. Tilskud kan maksimalt udgøre det tilsagnsbeløb, der er fastsat af NaturErhvervstyrelsen i tilsagn om tilskud. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis styrelsen vurderer, at reglerne i EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Nedsættelse af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen samt ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Kapitel 9 Udbetaling af tilskud 19. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal udfærdiges på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Anmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskud. 20. Tilskud kan udbetales i to rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimalt 85 pct. af tilsagnsbeløbet. 6

7 Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået. Stk. 3. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport og være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Projektrapporten skal udfærdiges på et særligt skema, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. For projekter, der omfatter foranstaltningen rydning af tilgroede arealer, skal projektrapporten være vedlagt et eller flere billeder, der dokumenterer arealernes fysiske fremtræden efter gennemførelsen af foranstaltningen. Stk. 4. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. Kapitel 10 Underretningspligt 21. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter 22. Kapitel 11 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 22. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis 1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens 11, stk. 2, 3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter 21, 4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller 5) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet, selvom bestemmelsen i 12, stk. 4, ikke er overholdt, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at den manglende overholdelse af 12, stk. 4, ikke er væsentlig. Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 12 Force majeure 23. NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som force majeure: 1) Tilsagnshavers død. 2) Bortforpagters død. 3) Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid. 4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers modtagelse af tilsagnet. 5) En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer, der er omfattet af projektet. 6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke. 7

8 7) Tilsagnshavers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning. Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Kapitel 13 Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ansøgninger om indtræden i tilsagn m.m., som vedrører tilsagn, der ikke er givet i medfør af nærværende bekendtgørelse. NaturErhvervstyrelsen, den 28. februar 2012 PERNILLE ANDERSEN / Marianne Nielsen 8

9 Bilag 1 Kriterier for prioritering af ansøgte projekter inden for den i 5, stk. 1, nr. 1, anførte kategori A. Hovedgrupper Ansøgte projekter henføres til en af 5 hovedgrupper svarende til følgende hovedkriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Projekter, hvor de arealer, der søges omfattet af foranstaltningen rydning af tilgroede arealer (de tilgroede arealer), er beliggende i rydningsklasse Projekter, hvor de tilgroede arealer er beliggende i rydningsklasse Projekter, hvor de tilgroede arealer er beliggende i rydningsklasse Projekter, hvor de tilgroede arealer er beliggende i rydningsklasse Projekter, hvor de tilgroede arealer helt eller delvis tidligere har været omfattet af et projekt, for hvilket der er givet tilsagn om tilskud til rydning af tilgroede arealer i medfør af landdistriktsloven. Dette gælder uanset om kriteriet for en af de øvrige hovedgrupper er opfyldt for projekterne. Henføring af projekter til hovedgruppe 1-4 Til hovedgruppe 1-4 kan alene henføres projekter, hvor de tilgroede arealer ikke hverken helt eller delvis tidligere har været omfattet af et projekt, for hvilket der er givet tilsagn om tilskud til rydning af tilgroede arealer i medfør af landdistriktsloven. Et projekt henføres til en hovedgruppe, hvis kriteriet for pågældende hovedgruppe er opfyldt for mindst 50 pct. af de tilgroede arealer. Hvis kriteriet er opfyldt for flere hovedgrupper, henføres projektet til den hovedgruppe, der har højst prioritet. Eksempel: Et projekt omfatter rydning af i alt 12 ha tilgroede arealer, hvor halvdelen er beliggende i rydningsklasse 1 og resten i rydningsklasse 3. Projektet henføres til hovedgruppe 1. Et projekt henføres endvidere til en hovedgruppe, selv om mindst 50 pct. af de tilgroede arealer ikke i sin helhed opfylder kriteriet for pågældende hovedgruppe eller for foranstående hovedgrupper, når mindst 50 pct. af de tilgroede arealer samlet set opfylder kriteriet for pågældende og foranstående hovedgrupper. Eksempel: Et projekt omfatter rydning af i alt 15 ha tilgroede arealer. 5 ha er beliggende i rydningsklasse 1, 5 ha er beliggende i rydningsklasse 2 og 5 ha er beliggende i rydningsklasse 3. Projektet henføres til hovedgruppe 2. B. Undergrupper til hovedgrupperne 1. Projekter, hvor mindst 50 pct. af de tilgroede arealer er privatejede. Ved privatejede arealer forstås i forbindelse med prioritering, at arealerne ikke er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. 2. Projekter, hvor over 50 pct. af de tilgroede arealer er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. C. Prioritering inden for en undergruppe 9

10 Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme for ansøgningsperioden skal gives afslag for en del af de projekter, der er henført til en undergruppe, prioriteres projekterne efter størrelsen af det samlede tilgroede areal, idet et større areal går forud for et mindre areal. 10

11 Bilag 2 Kriterier for prioritering af ansøgte projekter inden for den i 5, stk. 1, nr. 2, anførte kategori A. Hovedgrupper Ansøgte projekter henføres til en af to hovedgrupper svarende til følgende hovedkriterier, der er angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Projekter, hvor mindst 50 pct. af det samlede areal af de områder, der søges forberedt til afgræsning, er privatejet. Ved et privatejet areal forstås i forbindelse med prioritering, at arealet ikke er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. 2. Projekter, hvor over 50 pct. af det samlede areal af de områder, der søges forberedt til afgræsning, er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. B. Prioritering inden for en hovedgruppe Hvis der på grund af den bevillingsmæssige ramme for ansøgningsperioden skal gives afslag for en del af de projekter, der er henført til en hovedgruppe, prioriteres projekterne efter størrelsen af det samlede areal af de områder, der søges forberedt til afgræsning, idet et større areal går forud for et mindre areal. 11

12 Bilag 3 Naturtyper der ikke kan indgå i et projekt om rydning af tilgroede arealer eller et projekt om forberedelse til afgræsning, jf. dog 10, stk. 2, nr. 2 Habitatdirektivets Habitatnaturtypens navn nummer for naturtypen 2140 Klithede 2250 Enebærklit 2310 Visse-indlandsklit 2320 Revling-indlandsklit 2330 Græs-indlandsklit 4010 Våd hede 4030 Tør hede 7110 Højmose 7120 Nedbrudt højmose 7140 Hængesæk 7210 Avneknippemose 12

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer BEK nr 893 af 17/07/2014 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-32640-000012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 518 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8160-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 1) BEK nr 1210 af 27/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86197-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 198 af 27/03/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-03-2008 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere... Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Tilskudsåret 2014 Projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, og nr. 4, litra e, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11,

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde BEK nr 896 af 21/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 526 af 24/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8156-000002 Senere

Læs mere

BEK nr 953 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer.

BEK nr 953 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar Tilsagn om tilskud kan søges af alle med et CVR-nummer eller CPR-nummer. BEK nr 953 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr.17-23310-000002

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) BEK nr 392 af 28/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-86195-000004 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Kapitel 1 Formål og anvendelse

Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter BEK nr 930 af 16/07/2010 Udskriftsdato: 19. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-10-36 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter BEK nr 912 af 06/08/2014 Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-860-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1 Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer I medfør af, 5, 7, stk., og, stk., i lov nr. 55 af 0. december 006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Udkast til Ekstern høring

Udkast til Ekstern høring Udkast til Ekstern høring Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1 a, stk. 1-4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) BEK nr 1116 af 21/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86194-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet BEK nr 399 af 26/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin. FødevareErhverv, j.nr. 3701-08-58 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-74 Senere

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Hegn og Rydning 2019 tilskud til forberedelse af afgræsning i Natura Christina Kærsgaard, Natur- og projektkonsulent, 21.

Hegn og Rydning 2019 tilskud til forberedelse af afgræsning i Natura Christina Kærsgaard, Natur- og projektkonsulent, 21. Hegn og Rydning 2019 tilskud til forberedelse af afgræsning i Natura 2000 Christina Kærsgaard, Natur- og projektkonsulent, 21. marts 2019 Tilskud til forberedelse af afgræsning Formål og status for ordning

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere