Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GRIBSKOV Udviklingen i de fire ministermål Markant fald i tilgangen til førtidspension, men meget få i ressourceforløb Stigende antal fuldtidspersoner under 3 år på a-dagpenge 5 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 27

3 1. SAMMENFATNING Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i kommune har generelt udviklet sig positivt i det seneste år. let af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet, ledigheden og langtidsledigheden er faldet og også antallet på permanent offentlig forsørgelse er faldet. Udviklingen for de unge under 3 år og personer med ikke-vestlig oprindelse er dog ikke helt så positiv, da der for disse grupper har været en mindre stigning i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. I forhold til ministerens mål er kommune godt på vej til at indfri to af ministermålene, nemlig tilgangen til førtidspension, der er faldet med 55 pct., og antallet af langtidsledige, der er faldet med knap 21 pct. I forhold til virksomhedsindsatsen har jobcenteret et forbedringspotentiale i forhold til at udbrede samarbejdet til flere virksomheder særligt inden for industrien og offentlige erhverv. Med hensyn til implementeringen af førtidspensions- og fleksjobreformen er der i en tendens til at meget få personer kommer på ressourceforløb trods et stort fald i tilgangen til førtidspension. Mange visiteres dog til fleksjobordningen, og en del kommer også direkte i fleksjob. De der kommer på ledighedsydelse aktiveres mere end gennemsnittet i klyngen og. Jobcenteret skal dog være opmærksom på den stigning, der er i antallet af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og den samtidige stigning i de lange forløb for disse målgrupper. Særligt fordi antallet af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden for disse målgrupper er faldende. Jobcenteret har fortsat en udfordring i forhold til de unge dagpengemodtagere under 3 år. let af fuldtidspersoner er stigende, særligt for mænd i alderen år. Samtidig aktiveres de unge dagpengemodtagere relativt lidt, når der sammenlignes med klyngen og. Det er dog positivt, at både antal og andel langtidsledige dagpengemodtagere under 3 år er faldet i. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER GRIBSKOV - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår: Tårnby, Stevns, Favrskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern og Skanderborg. 2.1 Udviklingen i de fire ministermål Status på ministermål i Kommune Ministerm ål 1 Jan-apr 12 Jan-apr pct. --- Udvik ling Jan-apr 12 - Jan-apr 13 Lokalt m ål dec pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse¹ 14, ,7 (6,) Ministerm ål 2 sep. 212 sep. 213 Udvik ling sep sep. 213 Lokalt m ål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension² , 51 (-41,4) Ministerm ål 3 aug. 212 aug. 213 Udvik ling aug aug. 213 Lokalt m ål dec personer pct personer (pct.) --- langtidsledige personer ,6 254 (-18,) Ministerm ål 4 Udvikling Lokalt m ål dec. 213 Virksomhedskontakt Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger. 1. Data for seneste årsperiode er ikke fuldstændige, hvorfor disse og udviklingen ikke indgår. 2. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Mål 1: Uddannelsesgraden Grundet dataproblemer er det ikke muligt at sammenligne uddannelsesgraden for 212 og 213 på nuværende tidspunkt. AMS har derfor valgt at stoppe opdateringen af denne måling på jobindsats.dk. Der gøres derfor ikke status på dette mål. Mål 2: Tilgangen til førtidspension I perioden oktober 212-september 213 er tilgangen til førtidspension mere end halveret i i forhold til samme periode året før til 45 tilkendelser. Såfremt det lave antal tilkendelser fortsætter resten af året, vil jobcenteret nå dets mål for antallet af tilkendelser til førtidspension i 213, og antallet vil formentlig blive endnu lavere end det fastsatte mål, der er lig med reformforudsætningerne. Faldet i tilgangen til førtidspension beskrives yderligere i afsnit

5 Mål 3: langtidsledige let af langtidsledige i er i august 213 faldet med godt 2 pct. i forhold til samme måned året før til 259 personer. Det tyder således på, at jobcenteret vil nå dets mål for antallet af langtidsledige i december 213, såfremt den positive udvikling fortsætter. Samtidig er andelen af de langtidsledige i forhold til alle ledige også faldet i, jf. tabel 21. Denne er dog fortsat en anelse højere end i klyngen, men lavere end i. Jobcenteret havde ved status i 4. kvartal 212 en udfordring i forhold til de langtidsledige. Det er derfor positivt at se, at jobcenteret har formået at tage hånd om udfordringen og vende udviklingen. Mål 4: Virksomhedskontakten Det er i øjeblikket ikke muligt at trække jobcenterets samlede samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen på månedsbasis i Jobindsats.dk, hvilket det lokale mål tager udgangspunkt i. Opfølgningen i forhold til virksomhedsmålet, er derfor baseret på kvartalsdata. Da samarbejdsgraden for kvartalsdata altid vil være højere end for månedsdata, vil opfølgningen ikke blive holdt op imod jobcenterets mål, men udelukkende basere sig på udviklingen og sammenligningen med klyngen og. Jobcenterets samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen er generelt lavere end i både klyngen og, dog er samarbejdsgraden i forhold til jobklare kontanthjælpsmodtagere højere end i klyngen, jf. tabel 24. Der har generelt været et fald i samarbejdsgraden, men faldet i har været mindre end i klyngen og i, og der har været en stigning i samarbejdsgraden for kontanthjælpsmodtagere i både match 1 og 2 i. Det er særligt inden for brancherne industri og forsyning samt offentlige erhverv, at har lavere samarbejdsgrad end klyngen og, jf. tabel 25. Den lave samarbejdsgrad betyder ikke, at jobcenteret i mindre grad end klyngen og benytter virksomhedsrettet aktivering, eftersom antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2, der er berørt af virksomhedsrettet aktivering, er på niveau med eller højere end i klyngen og, jf. tabel Markant fald i tilgangen til førtidspension, men meget få i ressourceforløb kommune har mere end halveret tilgangen til førtidspension det seneste år, når der sammenlignes med samme periode året før, jf. tabel 13. Og tilgangen til ordningen for borgere i alderen 2-39 år er faldet med mere end 7 pct., hvilket er meget positivt set i forhold til reformens intentioner. Samtidig er antallet af personer i ressourceforløb dog meget lavt, jf. tabel 14, mens tilgangen til fleksjobordningen er steget med 75 pct., særligt på grund af en stigning i tilgangen til ledighedsydelse på 81 pct., jf. tabel 16. Den samlede tilgang til de tre ordninger er dog faldet med godt 2 pct. det seneste år sammenlignet med samme periode året før, jf. plancher fra jobcenterchefmødet den 9. oktober 213. Samtidig har der været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp match 2 og 3, jf. tabel 1, og også i de langvarige forløb for disse to målgrupper, jf. tabel 18. Dette er en udvikling, jobcenteret bør være særligt opmærksom på, da det er vigtigt, at der gives en indsats til de borgere, der tidligere ville have fået tilkendt førtidspension, så de kan komme tættere på arbejdsmarkedet og i sidste ende få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 3

6 Kun fire personer er fra januar til september 213 startet i ressourceforløb, hvilket svare til 4 pct. af reformforudsætningerne for 213 i kommune på 93 personer i ressourceforløb, jf. tabel 14. Gennemsnittet i er knap 9 pct. af reformforudsætningerne. Dette er ikke nødvendigvis et problem, hvis borgerne får en aktiv indsats i andet regi end ressourceforløb. Både andelen af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 samlet er dog faldet, jf. plancher fra jobcenterchefmødet den 9. oktober 213, hvilket beskrives nærmere i nedenstående delafsnit om de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Stor stigning i tilgangen til fleksjobordningen Det seneste år er tilgangen til fleksjobordningen steget med 75 pct. i forhold til samme periode året før, jf. tabel 16. Den største stigning er sket for personer, der tilgår ordningen til ledighedsydelse, hvor stigningen er på 81 pct. Det er positivt, at flere visiteres til fleksjobordningen frem for til førtidspension, og særligt positivt, at der ikke har været et fald i tilgangen direkte til fleksjob, som i klyngen og. Særligt fordi det ikke udelukkende er personer, der kommer direkte fra beskæftigelse, der får et fleksjob i. Den tilgang, der har været direkte til fleksjob i 213 frem til og med august 213, kommer primært fra sygedagpenge, og det er personer med en relativt lang historik på offentlig forsørgelse, jf. materiale fra teamlederseminar den 22. oktober 213. Det er dog samtidig vigtigt, at de personer, der tilgår til ledighedsydelse, får en indsats, så de kan komme i fleksjob og ikke hænger fast på ledighedsydelse. Det er derfor positivt, at både andelen af ledighedsydelsesmodtagere berørt af aktivering og aktiveringsgraden for denne målgruppe er højere end i, jf. jobindsats.dk. Både andelen af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden for ledighedsydelsesmodtagere er dog fra august 212 til august 213 faldet til 39,2 pct. hhv. 18,4 pct. i. Samtidig er brugen af virksomhedsrettet aktivering meget begrænset for denne målgruppe. Jobcenteret bør være opmærksomt på den stigende tilgang til ledighedsydelse og den faldende aktivering, også set i lyset af, at antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget med en fjerdel fra september 212 til september 213, og antallet af ledighedsydelsesforløb over 26 uger er steget med knap 22 pct. fra august 212 til august 213, jf. jobindsats.dk. Andelen af borgere i fleksjobordningen i kommune er dog stadig lavere end i klyngen men højere end gennemsnittet i, og andelen på ledighedsydelse er højere end i. Stigning i antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Der har i kommune været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere både de indsatsklare og de midlertidigt passive, jf. tabel 1. Stigningen har været særlig stor for personer med ikke-vestlig oprindelse, jf. tabel 2, og for midlertidigt passive unge under 3 år, jf. tabel 6. Samtidig har der været en stigning i både antallet og andelen af de langvarige forløb over 4 uger for begge målgrupper, jf. tabel 18. Dette tyder på, at nogle af de borgere, der tidligere ville have fået tilkendt en førtidspension, nu bliver hængende på kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at disse borgere i stedet får en aktiv indsats som kontanthjælpsmodtagere. Ses der på andelen berørt af aktivering og aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 samlet er disse faldet med hhv. 4,5 pct. og godt 7 pct. fra 2. kvt. 212 til 2. 4

7 kvt. 213, jf. plancher fra jobcenterchefmøde den 9. oktober. Både andelen af aktiveringsberørte (46 pct.) og aktiveringsgraden (knap 22 pct.) er dog lidt højere end gennemsnittet i. Billedet er nogenlunde det samme, når der udelukkende ses på kontanthjælpsmodtagere i match 2. Men når der sammenlignes med gennemsnittet i klyngen, ligger både andelen af aktiveringsberørte og aktiveringsgraden i et godt stykke under niveauet i klyngen, jf. tabel 28 og 29. Det er dog positivt, at brugen af virksomhedsrettet aktivering er relativt høj i, jf. tabel 22 og 29. Samtidig er effekterne af den aktivering, der gives i til denne målgruppe, gode, idet selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter afslutningen af aktiveringsforløbet er relativt høj, både når der sammenlignes med klyngen og, og såvel generelt som for de enkelte redskaber, jf. tabel 35. Jobcenteret kan derfor overveje, om antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 (og 3) kan nedbringes ved at øge aktiveringsomfanget, eller om nogle af disse borgere med lange forløb kunne have gavn af at komme i ressourceforløb. 2.3 Stigende antal fuldtidspersoner under 3 år på a-dagpenge Mens antallet af dagpengemodtagere i kommune generelt er faldet (også hvis antallet af fuldtidspersoner på den særlige uddannelsesydelse lægges til), jf. tabel 1, er antallet af dagpengemodtagere under 3 år steget, jf. tabel 6, og det er særligt antallet af dagpengemodtagere i alderen år, der er steget, jf. tabel 7. smæssigt er stigningen ikke så stor (11 fuldtidspersoner), men procentmæssigt er der tale om en stigning på godt 13 pct. En stigning i antallet af unge dagpengemodtagere ses ikke i hverken klyngen eller, tværtimod har der i klyngen været et pænt fald. Jobcenteret bør derfor være opmærksom på, om denne udvikling fortsætter, særligt set i forhold til, at der i alle måneder i 213 har været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge under 3 år, sammenlignet med samme måned i 212, og at der ved status i 4. kvartal 212 ligeledes var en udfordring med et stigende antal unge dagpengemodtagere. Når der opdeles på køn, ses det, at det særligt er antallet af mænd i alderen år, der er steget i (stigning fra 22 til 29 fuldtidspersoner fra august 212 til august 213). Hverken antallet eller andelen af langtidsledige dagpengemodtagere under 3 år er dog steget i, tværtimod har der været et større fald i både antal og andel end tilfældet er i klyngen og, hvilket er positivt, jf. tabel 19a. Andelen af aktiveringsberørte dagpengemodtagere under 3 år i er dog et stykke under gennemsnittet for både klyngen og, jf. tabel 29a. Aktiveringsgraden for de 2-24-årige er dog højere, mens den er lavere for de årige og årige, jf. tabel 28a. Andelen af de aktiverede unge dagpengemodtagere (fuldtidspersoner), der aktiveres i virksomhedsrettede tilbud, er høj i (godt 77 pct.), jf. tabel 22a. Andelen af alle personer under 3 år på dagpenge, der aktiveres i virksomhedsrettede tilbud er dog relativt lav i sammenlignet med klyngen og, hvilket skyldes den lavere andel, der berøres af aktivering. 5

8 Effekterne af den aktivering, der gives til dagpengemodtagere under 3 år i er højere end for dagpengemodtagerne generelt, og selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter afslutningen af aktiveringsforløbet er også højere end i klyngen og, jf. tabel 33a. Et øget aktiveringsomfang for dagpengemodtagere under 3 år, kan derfor muligvis være med til at løse problemet med det stigende antal fuldtidspersoner under 3 år på ydelsen. Samtidig kan jobcenteret overveje, om nogle af de erfaringer, der er fra jobklare kontanthjælpsmodtagere under 3 år (som ikke er steget), kan bruges i forhold til de unge dagpengemodtagere. De unge jobklare kontanthjælpsmodtagere under 3 år får i langt højere grad end de unge dagpengemodtagere under 3 år første jobsamtale inden for en måned (95 pct. mod 37 pct.), ligesom andelen der aktiveres og aktiveringsgraden er højere. 6

9 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling sep sep. 213, pct. sep. 212 sep. 213 Andel af befolkningen6 sep. 213, pct. Dagpengemodtagere² ,5-19,3-2,9 2,2 2,1 2,5 Kontanthjælpsmodtagere ,1 1, 4,2 3,4 2,7 4,4 Jobklare (match 1) ,1 15, 6,7 1,,7 1,4 Indsatsklare (match 2) ,1 16,7 4,2 2, 1,5 2,1 Midlertidigt passive (match 3) , -11,9,8,5,5,9 Revalidender og forrevalidender ,6 6, -11,3,1,4,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,8-18,8-14,8 1,8 1,9 1,6 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,2,2,3 M idlertidige ydelse i alt ,2-5,5-5,2 7,8 7,3 9,1 Ledighedsydelsesmodtagere , -,3 9,1,5,5,4 Personer i fleksjob³ ,5 2,2 2,5 1,4 2, 1, Førtidspensionister ,5-1,5-3,3 5,7 5,7 5,6 Permanente ydelser i alt ,7 -,6-1,9 7,6 8,2 7, Ydelser i alt , -2,9-3,8 15,4 15,5 16,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af ff li f l d l Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling sep sep. 213, Andel af befolkningen6 fuldtidspersoner pct. sep. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- sep. 212 sep. 213 Dagpengemodtagere² ,7-16,6-22,6 3,1 3,4 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,8 2,3 7,5 14,8 13,7 12, Jobklare (match 1) , 25, 13,6 2,2 2,2 3,6 Indsatsklare (match 2) ,5 25,6 4,8 11, 8,7 5,6 Midlertidigt passive (match 3) ,1,6 7,5 1,2 2,2 2,6 Revalidender og forrevalidender 1 1, 6,7-1,8,1,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ , -14,5-14,9 1,3 2,1 1,8 Personer i resourceforløb ,,2,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,6,6,7 M idlertidige ydelse i alt ,9 11,3,6 19,9 2,1 18,4 Ledighedsydelsesmodtagere ,3 3,6 28,1,2,7,3 Personer i fleksjob³ ,2-38,2 1,,4 1,4,5 Førtidspensionister ,6 2,5,5 7, 7,7 8,5 Permanente ydelser i alt ,5-6, 1,7 7,7 9,8 9,3 Ydelser i alt ,6 5, 1, 27,6 3, 27,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. 7

10 Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Kommune, januar 28 - august 213 Personer ledige (netto) aktiverede 1.4 Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 Tabel 3. bruttoledige i Kommune opgjort efter ydelse aug. 212 aug. 213 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 Udvikling aug aug. 213, pct. Ledighedsprocent¹ aug Dagpengemodtagere , -17,4-18,8 3,6 3,2 4,4 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,8 45, 32,7 I alt ,1-6,3-4,9 4,2 3,6 5,4 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Tabel 4. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Udvik ling Andel af arbejdsstyrken¹ aug aug. 213, aug. 212 aug. 213 pct. aug. 213, pct ,3 79, ,2 79, ,3 79, 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. 8

11 Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Grundskole 28,2 28,5 25,5 22,9 22,5 19,4 Gymnasieluddannelse 7, 6,4 1,5 7, 6,5 1,4 Erhvervsuddannelse 37,5 38,1 28,5 4,4 41,4 31,4 Kort videregående uddannelse 4,5 5, 4,5 5,2 5,8 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 14,8 13,6 15,7 16,4 15,3 17,9 Lang videregående uddannelse 2 5,3 5,5 1,3 6,2 6,5 12,7 Uoplyst 2,7 2,9 4,9 1,8 2, 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 9

12 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, september 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent 14 12,6 Procent ,1 1,4 1,6 1,1 11, 1, 9,5 1,1 9, Tårnby Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Note: Tallene for a-dagpenge er fra august 213. Tallene for sygedagpenge er fra august 213. Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

13 Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling sep sep. 213, pct. sep. 212 sep. 213 Andel af befolkningen6 sep. 213, pct. Dagpengemodtagere¹ ,1-8,9 -,7 2, 2, 2,5 Kontanthjælpsmodtagere , 5,9 -,2 5,7 5,1 5,1 Jobklare (match 1) 88 88, 2,8-7,2 1,8 1,3 1,8 Indsatsklare (match 2) ,5 1,3 7,6 3,2 3, 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,1-7,8-7,1,6,7,7 Revalidender og forrevalidender 1 6-4, -5,4-11,4,1,4,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,2-24,9-23,,8,7,6 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,1,1 M idlertidige ydelse i alt , -,3-1,6 8,6 8,4 8,5 Ledighedsydelsesmodtagere , -2,7 2,6,1,1, Personer i fleksjob³ ,3 3,9 2,1,2,2,1 Førtidspensionister ,4 5,4-1,3 1,4 1,4,9 Permanente ydelser i alt ,2 4,8 -,2 1,7 1,7 1,1 Ydelser i alt ,2,5-1,4 1,3 1,1 9,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt13 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling sep sep. 213, Andel af befolkningen6 fuldtidspersoner pct. sep. 213, pct. Østdanmardanmark Øst- sep. 212 sep. 213 Dagpengemodtagere¹ , -7,9,3 1,3 1,2 1,2 Kontanthjælpsmodtagere ,6 3,8-3,1 4,7 4,3 4,7 Jobklare (match 1) ,2 2,2-11,5 1,6 1,1 1,6 Indsatsklare (match 2) ,3 6,6 4,4 2,6 2,6 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,5-1,4-6,6,4,6,6 Revalidender og forrevalidender ,3-11,2-9,8,1,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ 21 21, -31, -25,6,6,4,3 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,, M idlertidige ydelse i alt ,4-1,7-3,5 6,7 6,2 6,5 Ledighedsydelsesmodtagere 2-83,3 2,4,1,, Personer i fleksjob³ ,1-13,5,1,1, Førtidspensionister ,3 4,1-2,3,8 1,,7 Permanente ydelser i alt , 4,7-2,6 1, 1,1,7 Ydelser i alt ,8 -,8-3,4 7,7 7,3 7,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. af runding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 3kvt13 og er alle årige. 11

14 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling sep sep. 213, pct. sep. 212 sep. 213 Andel af befolkningen6 sep. 213, pct. Dagpengemodtagere¹ ,8-9,7-1,2 4,1 4,1 4,6 Kontanthjælpsmodtagere ,2 9,6 4,2 9, 7,2 5,9 Jobklare (match 1) , 3,7 -,5 2,4 1,8 2,1 Indsatsklare (match 2) ,5 17,2 12,9 5,2 4,2 2,9 Midlertidigt passive (match 3) , -4,1-7,6 1,3 1,1,9 Revalidender og forrevalidender ,4 1,1-12,9,2,8,3 Sygedagpengemodtagere¹ , -2,8-21,4 1,4 1,7 1,1 Personer i resourceforløb ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere ,1,4,2 M idlertidige ydelse i alt ,9 1,4,3 14,8 14,2 12,1 Ledighedsydelsesmodtagere , -19,4 26,3,4,2,1 Personer i fleksjob³ ,7 9,1 5,9,4,5,2 Førtidspensionister ,1 6,8 -,4 3,3 2,6 1,4 Permanente ydelser i alt ,7 4,8 1,7 4,2 3,4 1,7 Ydelser i alt ,2 2,1,5 19, 17,6 13,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra august 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i august 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. Tallene for dagpengemodtagere er fra august Tallene for personer i fleksjob er fra juni let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 5. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni 213 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, september 213 fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere 95 19, 19,4 25,6 Kontanthjælpsmodtagere ,1 5,5 53,5 Jobklare (match 1) 88 17,6 12,6 18,8 Indsatsklare (match 2) ,3 3,2 27,2 Midlertidigt passive (match 3) 29 5,8 6,9 7, Revalidender og forrevalidender 6 1,2 4,3 2,4 Sygedagpengemodtagere 37 7,4 7,2 6,3 Personer i ressourceforløb,,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 3,6 1,4 1, M idlertidige ydelse i alt ,2 82,9 88,8 Ledighedsydelsesmodtagere 7 1,4,9,5 Personer i fleksjob 8 1,6 1,9,9 Førtidspensionister 69 13,8 14,3 9,8 Permanente ydelser i alt 84 16,8 17,1 11,2 Ydelser i alt 51 1, 1, 1, Note: Tallene for a-dagpenge er fra august 213. Tallene for sygedagpenge er fra august 213. Tallene for fleksjob er fra juni 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni

15 Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13. Note: De nye ydelser ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med juni 213. Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 A-dagpengemodtagere ,4 11,6 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,9 5,8 6,7 I alt ,7 6,7 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger 4 2 Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point A-dagpengemodtagere 21,2 15,7 5,1 9, -16,1-6,7 Kontanthjælpsmodtagere 14,1 15, 6,6 11,3-7,5-3,7 I alt 14,7 15,1 6,4 11, -8,3-4,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 28,7 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a- dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 13

16 Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent ,7 1,5 14,7 6,4 9,4 7,3 8,8 4,8 12,9 6,3 17,8 6,4 16,8 1,9 11,9 6,4 15,1 11, 1 5 Tårnby Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 14

17 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), september 213 Procent 8 7,5 Procent ,7 6,1 5,7 5,3 6,3 5,3 5,7 5, , Tårnby Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 3kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Tabel 12. Førtidspensionister i Kommune fordelt på alder Alder fuldtidspersoner sep. 212 sep. 213 Udvikling sep sep. 213, pct. Andel af befolkningen¹ sep. 213, pct. Under 4 år ,3 -,6-3,5 2,1 2,2 1,6 4 år og derover ,7-1,7-3,3 7,7 8,1 9,4 I alt ,5-1,5-3,3 5,7 5,7 5,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 3kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 15

18 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i Kommune Alder personer Udvikling sep sep. 213, pct. sep. 212 sep. 213 Andel af befolkningen³ sep. 213, pct. Under 2 år 5 6 2, 48, -26,9,3,2, år ,7-7,7-35,1,5,2,11 4 år og derover ,2-46,6-34,,2,35,34 I alt² , -37,5-33,9,19,29,23 Kom m unens m ål for tilgangen til førtidspension er 51 personer i decem ber 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Kommune, jan sep. 213¹ Personer 4 år og derover under 4 år alder ukendt 12 Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13 jun 12 - maj 13 jul 12 - jun 13 aug 12 - jul 13 sep 12 - aug 13 okt 12 - sep Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder

19 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 Tabel 14. Fuldtidspersoner og antal personer i ressourceforløb Kommune personer fuldtidspersoner Reform forudsætning for 213¹ Jan-sep 13 personer Egne beregninger pba. reformens budgetforudsætninger for tilgangen til førtidspension samt jobcentrenes indberetning vedr. forventet antal borgere i rehabiliteringsteam sep Tabel 15. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Kommune Udvikling sep sep. 213, Andel af befolkningen¹ fuldtidspersoner pct. sep. 213, pct. Ydelseskategori Østdanmardanmark Øst- sep. 12 sep. 13 Fleksjob² ,5 2,2 2,5 1,4 2, 1, Ledighedsydelse , -,3 9,1,5,5,4 I alt ,1 1,7 4,1 1,9 2,5 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 3kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 2. Tallene for fleksjob er fra juni

20 Tabel 16. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Kommune Ydelseskategori personer Udvikling aug aug. 213, pct. aug. 12 aug. 13 Fleksjob ,6-37,8-38,3 Ledighedsydelse , -9,1 42,4 I alt , -22,4 4,9 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, august 213 Procent Procent 3, 2,5 2, 2,1 2,3 2,2 2,1 2,7 2,6 2,7 2,4 2,4 2,1 3, 2,5 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5, Tårnby Stevns Favrskov Hedensted Odder Ringkøbing-Skjern Skanderborg, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 17. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, juli 213 forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af Øst- Øst- Østforløb danmark danmark danmark Under 26 uger ,8 6,8 61,6-16,9 15,6-12,6 Over 26 uger ,2 39,2 38,4-14,7-12,8-8,7 heraf over 52 uger ,7 13,9 15,5-9,6-14,9-3,5 I alt , 1, 1, -16,1 2,5-11,1 18

21 Tabel 18. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) aug. 212 aug. 213 aug aug. 213 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 59,9 59, 62,9 63,3 63,4 64,5 3,4 4,4 1,6 (match 2) () ,1 27,4 6,7 Kontanthjælpsmodtagere (Andel) 73,5 68,8 74,4 77,8 7,8 77,8 4,3 1,9 3,5 (match 3) () ,4-9,9 6, Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 63,3 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 19

22 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), august 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) Procent 2, 1,8 1,7 1,8 1,9 2, 1,8 1,6 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,9 1,4,7 1, 1,1,3,8,3,9,4 1,,4,7,2 1,1,5 1, 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,7,7,8,8,5,5,6,5,6,8,4,2, Tår nby Gribs kov Ste vns Favrs kov Heden sted Odder Ringkøbing-Skjern Skander borg Klyn gen, Kilde: Jobindsats. dk og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Tabel 19. Langtidsledighed i Kommune opgjort efter ydelse aug. 212 aug. 213 Udvikling aug aug. 213, Langtidsledighedsprocent¹, pct. aug. 213 Dagpengemodtagere ,9-44,5-44,,9,8 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,4 117,8 8,5,7,5 1, I alt ,6-17,6-9,6 1,4 1,1 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 254 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Tabel 19a. Unge langtidsledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere under 3 år Andel og antal, Udvikling i andel (pct.-point) og august 213 antal (pct.) aug aug. 213 Østdanmardanmark Øst- A-Dagpengemodtagere (andel, pct.) 8,8 14,7 15,2-8,5-2,7-2,4 (antal) ,5-25,3-17,3 (andel, pct.) 15,6 24,1 23, 1,8 6,3 5,4 Kontanthjælpsmodtagere (antal) ,7 44,2 25,8 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger 2

23 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Kommune, januar 28 - august 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Kommune, januar 28 - august 213 Personer 1.4 Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige

24 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

25 Tabel 2. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser personer Udvikling aug aug. 213, pct. aug. 212 aug. 213 Langtidsledighedsprocent 1 Gribsk ov aug. 213 Forsik rede i alt ,9-44,5-44,,9,8 1,1 Selvstændige ,9-26,4-41,5,6,6 1, DA NA 3 3, -6,7-39,1 1,,8 1,4 ASE ,7-3,3-42,2,6,6,9 Akademikere ,6-33,9-32,1,9,6 1,2 Akademikere (AAK) ,7-42,6-33,8 1,,5 1, Økonomer (CA) 3-1, 58,3-21,5, 1, 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog - -62,5-47,6,,8 1,6 Magistre (MA) 3 3, -38,5-25,9 1,6,7 1,7 Funktionærer og tjenestem ænd ,5-36, -37,6,2,4,6 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) - -41,7-46,1,,5,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,7,,,1 Lærere (DLF-A) 6-1, -63,6-43,3,,2,6 Socialpædagoger (SLA) 4-1, -62,5-5,4,,2,5 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,9-19,3-27,3,6,7,9 Fag og Arbejde (FOA+PMF) 7 7, -33,3-4,,7,7,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,6-37,6-39,8,8 1,1 1,3 Ledere og tekniske funktionærer , -67,6-37,5 1,1,4 1, Business 1 4-6, -66,7-46,2 2,5,4,9 Min akasse 6-1, -1, -38,3,,,9 Funktionærer og Servicefag - -5, -4,4,,4 1,4 Ledere , -55,7-23,5 1,6,4,8 Teknikere 4-1, -76,3-49,1,,6 1,7 Industri og byggefagene ,2-58, -58,6 1,2,9 1,4 Byggefagenes a-kasse - -1, -58,6,,,9 El-faget - -1, -81,5,,,3 Metalarbejdere ,5-49,2-55,8 1,5,5,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,6-58,5-58,1 1,3 1,1 1,6 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) - -42,9-61,8,,5 1,4 Øvrige ,4-44, -46,4,8,8 1,4 det Faglige Hus ,7-48,4-43,6,7,7 1,4 Frie Funktionærer (FFA) ,5-33,9 1,4,2 1,3 Kristelig a-kasse ,9-35,8-49,1,7,9 1,4 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 23

26 Tabel 21. Andel langtidsledige ift. alle ledige aug. 213, pct. Udvikling aug aug. 213, pct.-point Dagpengemodtagere 2, 19,6 21,9-13,3-8,4-8,5 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 49,1 45,3 48,7 12, 14,2 12,9 I alt 28,9 26,1 31,4-5,3-2,4 -,3 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 2, af dagpengemodtagerene i, der er langtidsledige. 24

27 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 22. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 2. kvt 213 aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik De lvis raskmelding aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud V irksomhedspraktik --- procent procent --- A-dagpengemodtagere ,3 22,3 2, ,3 27, 2,9 Heraf over 12 mdr ,3 27,6 12, ,6 32,3 13,7 Kontanthjælp (match 1) 13 13,6 31,1 34, ,7 11,7 42,5 Kontanthjælp (match 2) 122 2,5 4,1 32, 192 4,3 1,5 3,5 De lvis raskmelding Sygedagpengemodtagere 45 2,2, 31,1 14, ,1,2 48,3 15,5 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktiverede i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 22a. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere under 3 år (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt 213 Privat Offentlig aktiverede løn- løni alt¹ tilskud tilskud Virksom - De lvis Privat Offentlig heds- rask- aktiverede løn- lønpraktik melding i alt¹ tilskud tilskud V irksomhedspraktik De lvis raskmelding A-dagpengemodtagere 22 9,1 27,3 4, ,6 28,9 24,4 Kontanthjælp (match 1) 46 8,7 28,3 34, ,8 9,6 45, Kontanthjælp (match 2) 58 3,4 3,4 15, ,3 1,2 26,6 Sygedagpengemodtagere 2,, 5, 5,4 49 4,1, 53,1 7,8 1. Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktivered i alt Tabel 23. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 213 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere , -34,4-32,6-32,7-3,3-1,5 Heraf over 12 mdr ,6-46,8-56,8-49,1-41,7-27, 5 Kontanthjælp (match 1) ,3 6,3 77,8 16,7-22,2 12,3 Kontanthjælp (match 2) , 38,2-14,3 14,7 9,5 Sygedagpengemodtagere -2-27, 66,7-1, -5,, -11,6 1. Udvikling i antal er for virksomhedsrettede tilbud i alt. Tabel 24. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering 1. kvt kvt 213 Andel¹ Udviklingen i antal 1. kvt kvt kvt 213, pct. A-dagpengemodtagere ,1 8, 8,3-35,3-35,6-33,9 Kontanthjælp (match 1) ,2 3,7 5,5 9,8-1,2-8,1 Kontanthjælp (match 2) ,7 4,3 4,3 11,1-13,4-8,7 I alt ,9 12,9 14,2-17,9-24,9-22,9 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 25

28 Tabel 25. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche 1. kvt kvt 213 Andel¹ Udviklingen i antal 1. kvt 213, pct. 1. kvt kvt 213, pct. Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding 8 3 4, 3,7 4,7-62,5-15,6-36,2 Industri og forsyning² ,3 16,4 13,5-5, -28,2-22,2 Bygge og anlæg ,6 7,1 9,7-4,9-45,8-31,4 Handel og transport ,3 12,7 13,1-11,4-26,6-23,4 Service erhverv³ ,5 6,9 9,4, -32,1-27,6 Offentlige erhverv ,6 32,8 29, 6,4-18,7-17, I alt ,9 12,9 14,2-17,9-24,9-22,9 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 26. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Branche 1. kvt kvt 213 Andel¹ Udviklingen i antal 1. kvt 213, pct. 1. kvt kvt 213, pct. 2-9 ansatte ,7 6,6 7,9-42, -35,4-3, ansatte ,9 24,3 23,9 8,9-2,9-19, ansatte ,9 47,5 43,7, -4,7-14,9 Mindst 1 ansatte ,2 36,7 52, 12,5-19, -9,2 I alt ,9 12,9 14,2-17,9-24,9-22,9 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 27. Stillinger på Jobnet i Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder stillinger i jobnet Andel stillinger i jobnet ift. arbejdssteder¹, pct. Udviklingen i antal stillinger ift. antal arbejdssteder, pct.-point sep. 212 sep. 213 sep. 212 sep. 213¹ sep sep ,6 5,4, , 7,4 2, ,8 13,9 3,2 1. let af arbejdssteder er fra maj

29 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 28. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere² 2. kvt 213, pct. Udvikling 2. kvt kvt 213, pct.-point 21,1 21,5 18,3-1, -4,6-6,3 38,1 37,6 31,6-3,4-3,2-1,7 27,2 4,2 24,3-9,4,4-2,9 32,9 44,5 28,9-6,4 4,2,5. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra juli 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 28a. Aktiveringsgrad for unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere under 3 år A-dagpengemodtagere 2. kvt 213, pct. Udvikling 2. kvt kvt 213, pct.- point år, 5, 6,6, -1,3 1, år 24,5 2,9 18,5 -,5-9,2-8, år 22,7 29,7 24,1-7,5-7,8-6,9 Jobklare kontanthjælpsmodtagere år 32, 5, 38, -9,9 6,6-4, 2-24 år 42, 43,8 39,1 8,7 3,2-2, år 44,7 41,1 38,5 9,6-1, 9 -,8 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere år 41,2 53, 42,8-14,8-1,2 -, år 37,5 44,6 34,3-19,9-1,4-4, år 29,3 43,1 3, -7,6,7-2,4 Sygedagpengemodtagere år,, 1,1, -4,5-3, år 5, 1, 5,7-3,7 1,9-1, år 5,6 16,2 6,3-6,6 1,3 -,8. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 27

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Maj 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-3-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 44 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Maj 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere