Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER FREDENSBORG Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Det langvarige sygefravær Flere midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Tilgang til førtidspension 4 BILAG 6

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Fredensborg har en række positive resultater i beskæftigelsesindsatsen i status efter februar 2012: Arbejdskraftreserven er faldet med 6% og arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er lavere end sammenlignelige jobcentre. Antallet af unge ydelsesmodtagere er reduceret med 4,1% det seneste år og andelen af unge ydelsesmodtagere er ligeledes lavere i Fredensborg end blandt sammenlignelige jobcentre. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er reduceret med 2,6% det seneste år. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er dog højere i Fredensborg ift. sammenlignelige jobcentre. På ovenstående tre områder er udviklingen i Fredensborg bedre end udviklingen i sammenlignelige jobcentre. Der har været en stigning i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser. Stigningen dækker over, at der er flere påbegyndte førtidspensionsforløb og færre forløb med fleksjob og ledighedsydelse. Særligt er der blevet flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager førtidspension. Det er samtidig værd at være opmærksom på udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvor der er blevet flere i gruppen af midlertidigt passive. Det seneste år er der ligeledes sket stigninger i antallet af sygedagpengeforløb over 26 og 52 uger. Begge udfordringer kan muligvis ses i sammenhæng med den udfordring, der ligger i at bremse tilgangen til førtidspension. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER FREDENSBORG - 4. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter Fredensborgs resultater af indsatsen baseret Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Fredensborg - indgår Furesø, Ballerup, Frederikssund, Gladsaxe, Greve, Glostrup, Holbæk, Hillerød, Herning, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Fredensborg har siden sidste dialogmøde (dec. 2011, data fra september 2011) haft et fald i målgruppen for 3 ud af 4 ministermål. Det gælder udviklingen i arbejdskraftreserven, tilgangen til permanent offentlig forsørgelse og ift. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelse. Målet vedrørende borgere i permanente forsørgelsesordninger adskiller sig i 2012 fra målet i Det vedrører nu alene tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger. Siden seneste dialogmøde har der været et fald i tilgangen. Sammenlignes et år tilbage har der dog været en stigning i tilgangen. på: Fredensborg Antal Februar 2012 Ændring i procent Feb. 11 Feb. 12 (sep.11-feb.12) Jobcentrets (reviderede) mål for dec Arbejdskraftreserven 612-6% (-3%) 540 Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger * Unge under 30 år på offentlig forsørgelse % (-6,6%) ,1% (3,2%) ,6% (-0,9%) 845 Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse *Målet er ændret i forhold til 2011, og der måles nu på tilgangen. De 141 angiver tilgangen til permanente forsørgelsesordninger i perioden mar 2011 feb Ændringen i procent angiver udviklingen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse det seneste år, hvor tilgangen det seneste år fra feb er sammenlignet med på tilgangen det seneste år fra feb Jobcenter Fredensborg har det seneste år haft en positiv udvikling på 3 af de 4 ministermål. Arbejdskraftreserven er blevet mindre, ligesom antallet af unge og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er blevet mindre, når der sammenlignes et år tilbage og der dermed tages højde for sæsonudsving. For alle disse tre mål er udviklingen i Fredensborg på et års sigt mere gunstig end blandt de sammenlignelige kommuner. 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Fredensborgs tværgående udfordringer drejer sig hovedsageligt om: 2

5 1. at nedbringe det langvarige sygefravær 2. en indsats, som imødegår udviklingen i flere midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 3. fortsat at have fokus på tilgangen til og udviklingen i antallet af borgere på førtidspension, særligt blandt ikke-vestlige nydanskere 3.2 Det langvarige sygefravær I Fredensborg Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 er der 2 lokale mål, der omhandler nedbringelse af antallet af sygedagpengeforløb af under henholdsvis over 52 ugers varighed. For det langvarige sygefravær over 52 uger er målet i dec at skulle udgøre maksimalt 65 forløb. I Fredensborg er der i januar forløb over 52 uger, hvilket er en stigning på 20% det seneste år. For forløb over 26 uger er der ligeledes en stigning, om end den ikke er så markant. Her er sygefraværsforløb steget med 1%. Ift. sammenlignelige kommuner og generelt i Østdanmark går udviklingen i den forkerte retning, idet der her har været et fald i det langvarige sygefravær. Resultaterne på sygefraværsområdet viser, at der siden sidste dialogmøde har været et fald i forløb over 26 uger på 2% og en stigning i forløb over 52 uger på 6%. Det er dog en udvikling, der peger i den rigtige retning, da der alt er andet lige dels er et fald dels er en lavere stigningstakt. Ses der på den indekserede udvikling, figur 8, begyndte stigningen i det langvarige sygefravær i jan 10 og toppede i maj 2011, hvorefter der relativt set var et fald frem til årsskiftet. Om end sygefraværets andel af arbejdsstyrken Fredensborg generelt er lavere end blandt sammenlignelige kommuner, jf. fig. 9. er der dermed grund til at være opmærksom på udviklingen i det langvarige sygefravær jf. også drøftelsen på seneste dialogmøde i dec Ift. aktiveringsgraden for Fredensborg er denne lavere end blandt sammenlignelige kommuner. Andelen af delvise raskmeldinger i Fredensborg er en anelse større end blandt sammenlignelige jobcentre jf. tabel 17. Beskæftigelsesministeren har qua Fredensborg kommunes status som værende frikommune givet tilladelse til, at der i Fredensborg gennemføres forsøg med samtaler, opfølgningsforløb og tilbud i sygedagpengesagerne, jf. Bekendtgørelse nr 215 af 1/ om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge 3.2 Flere midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Fredensborg er steget 69% % fra februar 2011 til februar 2012, jf. tabel 1. Andelen af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Fredensborg ligger imidlertid på 25%, hvilket kun er lidt over gennemsnittet for kontanthjælpsmodtagere i Østdanmark. Tallet herfor var i feb %. 3

6 Udviklingen i matchgrupper for kontanthjælpsmodtagere indikerer, at en række kontanthjælpsmodtagere i Fredensborg igennem den seneste periode er matchet ned. Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er friholdt for aktivering efter beskæftigelseslovgivningen, hvorfor det er vigtigt, at jobcentret i stedet sikrer sig, at der i samarbejde med Socialforvaltningen iværksættes en tidlig helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats med den fornødne støtte til på sigt at genvinde kontakt med arbejdsmarkedet. I modsat fald er der stor risiko for, at der sker en permanent udstødning fra arbejdsmarkedet. 3.3 Tilgang til førtidspension Andelen af borgere på permanent offentlig forsørgelse ligger på et lavere niveau i sammenligning med øvrige jobcentre i klyngen. På et års sigt er antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse faldet med 1% i Fredensborg Kommune. Det dækker over et uændret niveau af borgere i fleksjob, et fald ift. borgere på ledighedsydelse på 3% og et lidt mindre fald i antallet af borgere på førtidspension på 1%. 6,3% af borgerne i Fredensborg i aldersgruppen år er på førtidspension, hvilket er en lidt lavere andel end blandt sammenlignelige jobcentre og en højere andel sammenholdt med Østdanmark jf. tabel 6. Det er imidlertid værd at være opmærksom på tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser, jf. figur 6. Der har generelt været et fald i tilgangen til permanente forsørgelsesydelser fra feb til feb Dette dækker over en stigning i tilgangen til førtidspension og et fald i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse. Stigningen i antallet af borgere på førtidspension ses især hos ikke-vestlige indvandrere og efterkommere jf. tabel 12. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I feb var der 402 ikke-vestligere indvandrere og efterkommere på førtidspension. Det er knapt halvdelen af alle ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse, som modtager førtidspension i Fredensborg. Siden feb er der sket en stigning i antallet på 5,5%. Det er positivt, at siden dialogmødet i december 2011 er stigningen i antal ikke-vestlige borgere, (jf. tabel 12) på førtidspension reduceret. Andelen af ikke-vestligere indvandrere og efterkommere som er på førtidspension er relativt høj i Fredensborg, og større end i sammenlignelige jobcentre og generelt i Østdanmark. 110 personer overgik til førtidspension i feb (hvor tilgangen ses 1 år tilbage), heraf var 40 ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere. I feb var tilgangen 106 personer, hvoraf de 26 var ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere (jobindsats.dk). Samtidig er antallet af midlertidigt passive ikke-vestlige borgere steget. Da disse borgere dermed er kommet længere fra arbejdsmarkedet, er der behov for at jobcentret har fokus herpå ligesom der bør være fokus på sygedagpengemodtagere - for at imødegå at disse grupper overgår til førtidspension. 1 Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger dækker over tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). 4

7 Som drøftet ved tidligere dialogmøder er det vigtigt at have særligt fokus på at forebygge, at borgere kommer på førtidspension fx ved at styrke den koordinerede parallel indsats for borgere (jf. også afsnit 3.2) 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 8 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Fredensborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 9 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 9 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 10 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Fredensborg Kommune 10 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Fredensborg og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 11 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 12 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 13 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 14 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Fredensborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 14 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Fredensborg Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) 15 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Fredensborg Kommune 15 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Fredensborg Kommune 16 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 17 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 17 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 19 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 21 6

9 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 22 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 23 Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb AKTIV OG TIDLIG INDSATS 25 Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 Tabel Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 26 VIRKSOMHEDSINDSATS 27 Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Fredensborg, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Fredensborg, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 27 Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Fredensborg Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 SELVFORSØRGELSESGRAD 28 Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt

10 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Fredensborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling mar mar 2012 Fredensborg Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Fredensborg Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere 666 2,7% -3% (0%) -4% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 186 0,8% -15% (13%) -1% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 329 1,4% -13% (-9%) 8% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 172 0,7% 69% (30%) 17% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 7 0,0% 17% (75%) -6% -18% - Personer på sygedagpenge ,3% 6% (20%) -11% -11% - Personer på revalideringsydelse 56 0,2% -14% (0%) -18% -19% - I alt ,2% -1% (7%) -3% -3% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt Tallene for sygedagpenge er fra februar

11 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, februar % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 3% 3,2% 0,9% 4,1% 1,1% 3,3% 0,7% 4,0% 1,1% 4,2% 1,1% 3,7% 0,7% 5,1% 1,4% 4,1% 0,9% 3,3% 1,0% 4,2% 0,6% 3,8% 0,5% 4,2% 0,6% 3,4% 0,7% 4,7% 1,1% 3,9% 0,6% 3,9% 0,8% 4,9% 1,3% 2% 1% 2,4% 3,0% 2,6% 2,9% 3,0% 3,1% 3,7% 3,3% 2,3% 3,7% 3,3% 3,6% 2,8% 3,6% 3,2% 3,2% 3,6% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Fredensborg Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-3%) -4% -2% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (-4%) -5% -6% -4% I alt % (-3%) -4% -3% -3% Kommunens mål: 540 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Fredensborg 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Fredensborg Klyngen Østdanmark JC Fredensborg (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Fredensborg Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb

13 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Fredensborg og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Fredensborg Østdanmark Fredensborg Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,8% 87,7% 9 25,7% 29,4% Uddannelse* 1 0,6% 2,1% 2 5,7% 7,1% Ledighed 6 3,8% 3,5% 3 8,6% 7,2% Match 2 / match ,1% 50,1% Barselsdagpenge 1 0,6% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 7 4,4% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 1 0,6% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 1,3% 0,5% 1 2,9% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 11

14 Udvikling ift. samme måned året før Østdanmark Fredensborg Klynge 4 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, februar 2012 personer Østdanmark Fredensborg Fredensborg Klynge 4 Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -3,8% (-3,0%) -4% -2% Selvstændige 34 7,0% 6,1% 6,5% -15,0% (-5,6%) 4% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 9 1,8% 1,4% 1,4% 50,0% (-10,0%) 9% 10% ASE 25 5,1% 4,7% 5,1% -26,5% (-3,8%) 3% 1% Akademikere 72 14,8% 7,2% 14,0% -6,5% (-6,5%) 3% 1% Akademikernes A-Kasse 21 4,3% 2,1% 4,9% -4,5% (10,5%) 17% 6% CA, A-kasse 16 3,3% 1,1% 1,7% 0,0% (-11,1%) 11% 4% Ingeniørernes A-Kasse 16 3,3% 1,7% 1,9% -15,8% (0,0%) -18% -11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 6 1,2% 0,7% 2,0% 20,0% (-14,3%) 6% 2% Magistrenes A-Kasse 13 2,7% 1,5% 3,6% -13,3% (-23,5%) 8% 1% Funktionærer og tjenestemænd 47 9,7% 8,8% 9,0% 11,9% (-7,8%) 22% 14% BUPL, A-kasse 9 1,8% 2,2% 1,7% -30,8% (-18,2%) 25% 26% Danske Sundhedsorg. A-kasse 6 1,2% 0,8% 0,7% 20,0% (-33,3%) 13% -4% Lærernes A-kasse 5 1,0% 1,6% 1,6% 25,0% (-16,7%) 43% 42% FTF- A-kasse 21 4,3% 3,2% 4,1% 31,3% (10,5%) 13% 2% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 6 1,2% 1,0% 0,9% 50,0% (0,0%) 28% 35% HK /Danmarks A-kasse 54 11,1% 12,1% 11,3% -11,5% (-11,5%) 1% -2% Tekniske funktionærer 40 8,2% 7,2% 7,7% -11,1% (-2,4%) -10% 0% Business Danmarks A-Kasse 6 1,2% 1,1% 0,8% -25,0% (0,0%) -26% -13% Min A-kasse 9 1,8% 1,1% 1,8% 12,5% (12,5%) -3% 11% Funkt. og Servicef. A-kasse 5 1,0% 0,9% 1,2% 0,0% (0,0%) 49% 23% Ledernes A-kasse 15 3,1% 2,5% 2,3% -16,7% (-16,7%) -10% -4% Teknikernes A-Kasse 5 1,0% 1,7% 1,6% -16,7% (25,0%) -20% -12% Byggefagene 6 1,2% 2,0% 2,2% -33,3% (-33,3%) -34% -32% Byggefagenes A-Kasse 6 1,2% 1,3% 1,4% 0,0% (50,0%) -28% -33% El-Fagets A-Kasse 0 0,0% 0,7% 0,8% 100,0% (-100,0% -42% -32% Metalarbejdernes A-Kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse* Fødevareforbundet NNF s A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 8 1,6% 3,7% 3,0% -57,9% (14,3%) -28% -22% 96 19,7% 23,2% 21,0% -2,0% (23,1%) -18% -15% 0 0,0% 1,3% 0,9% - (-) -19% -14% 26 5,3% 7,0% 6,7% 62,5% (-13,3%) 27% 18% Øvrige ,1% 21,1% 17,6% 5,1% (-7,2%) 4% 6% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 26 5,3% 4,7% 4,9% 30,0% (18,2%) 17% 14% 10 2,1% 1,4% 1,4% 25,0% (-9,1%) 6% 11% Kristelig A-Kasse 67 13,8% 15,0% 11,3% -4,3% (-14,1%) 1% 3% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

15 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Fredensborg Klyngen Østdanmark Fredensborg Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 31,4% 28,5% 30,3% 0,6 (1,7) -1,9-0,5 (Antal) ,4% (4,7%) -9,9% -4,9% (Andel) 30,3% 28,7% 33,1% -4,0 (-2,5) 0,3 2,6 (Antal) ,4% (-10,2%) -7,2% 2,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 30,3% ud af de ud elukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Freden sborg, der har været ledige/aktiverede i min imu m 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og m ed sidste uge i februar Not e: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra august

16 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), februar % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 10% 8% 6% 4% 5,9% 4,7% 9,6% 8,3% 7,6% 6,3% 7,3% 5,7% 7,1% 5,8% 7,5% 5,6% 6,7% 5,3% 9,8% 7,7% 6,4% 5,0% 9,7% 7,9% 9,4% 7,0% 8,7% 6,7% 6,4% 5,1% 9,7% 7,9% 9,6% 7,2% 8,3% 6,5% 7,3% 5,9% 2% 0% 1,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,3% 1,9% 1,5% 2,1% 1,4% 1,9% 2,4% 2,0% 1,2% 1,8% 2,4% 1,8% 1,4% Furesø Ballerup Fredensborg Fre derikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød He rning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne b ereg nin ger Tabel 6. Personer på permanente ydelser i Fredensborg Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe mar 2012 Fredensborg Klyngen Østdanmark Fredensborg Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (-1%) -1% -2% 6,3% 6,5% 5,9% 255 0% (0%) 1% -1% 1,1% 1,4% 1,0% 62-3% (-9%) 7% 7% 0,3% 0,4% 0,3% % (-1%) -0,6% -1,3% 7,6% 8,3% 7,3% Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Fredensborg 2012 og eg ne beregn inger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsning en år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Fredensborg Kommune og Klynge 4, indekseret (jan = 100) Fleksjob og Ledighedsydelse, Fredensborg Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Fredensborg Førtidspension (klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Fredensborg Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension jan-12 feb feb 09 - jan 10 mar 09 - feb 10 Kilde: Jobindsats.dk apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb Kommunens mål: 132 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 15

18 Tabel 7. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Fredensborg Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 14% 1% (-2%) 20% (6%) % 13% -13% -17% % 13% -14% -19% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra au gust Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Fredensborg Kommune 100% 90% 80% 70% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet Match 3 60% Match 2 50% 40% 30% 20% 10% Match 1 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. 16

19 Tabel 8. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe februar 2012 februar 11 - februar 12 Fredensborg Klyngen Østdanmark Fredensborg Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 48,9% 57,5% 60,9% -8,5 (-5,7) -0,5-3,1 (Antal) ,4% (-13,6%) 5,7% 2,0% (Andel) 72,8% 68,1% 71,2% -6,0 (-1,8) 2,2-0,1 (Antal) ,1% (21,6%) 29,9% 13,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 48,9% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Fredensborg, som har mo dtaget yd elsen (kon tanthjælp betragtes i den ne opgørelse som é n yd else) i me re end 40 uger. Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 180 Fredensborg Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb

20 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, feb ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 3,7% 5,0% 4,6% 4,8% 4,2% 4,6% 4,8% 5,2% 4,1% 5,0% 5,3% 5,7% 4,2% 5,6% 5,3% 4,9% 4,6% 1,0% 0,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 18

21 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, feb 12 16% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 10% 8,3% 11,8% 8,6% 12,0% 9,5% 10,6% 12,8% 13,6% 10,9% 12,0% 11,4% 11,3% 9,1% 13,7% 13,7% 11,5% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Gladsaxe Greve Glostrup Holbæk Hillerød Herning Holstebro Kolding Roskilde Sorø Viborg Klyngen Østdanmark 19

22 Tabel 9. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Fredensborg Kommune Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender feb-11 feb-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling ,2% (-16,8%) -2% -2% ,2% (19,7%) -3% -6% ,0% (0,7%) 13% 15% ,7% (175,0%) 17% 9% ,4% (-9,1%) -17% -24% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-57,1%) 12% -17% ,0% (29,4%) -8% -11% 2 2 0,0% (0,0%) 0% 8% ,1% (-25,0%) 2% -13% ,5% (4,0%) 3% 3% I alt ,1% (3,2%) 2% 0% Kommunens mål: 365 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Fre densb org 2012 og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

23 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Fredensborg Kommune Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling udvikling Dagpengemodtagere ,7% (-11,5%) -3% 1% Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,1% (20,8%) -4% -4% ,4% (9,3%) 12% 15% 1 1 0,0% (-50,0%) 21% 15% ,0% (0,0%) -11% -19% ,3% (-33,3%) -21% 3% ,0% (10,5%) -9% -11% 2 2 0,0% (0,0%) -9% 13% ,1% (-25,0%) 4% -12% ,0% (25,0%) 3% 2% I alt ,7% (3,5%) 1% 1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Fredensborg Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis feb-11 feb-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,5% (-23,3%) 0% -8% ,7% (19,0%) -3% -7% ,6% (-3,2%) 13% 16% ,0% (400,0%) 15% 5% ,9% (-20,0%) -26% -33% ,7% (-75,0%) 19% -20% ,3% (53,3%) -6% -10% (-) 32% -10% (-) -5% -16% ,6% (-5,9%) 2% 4% I alt ,4% (3,0%) 4% -1% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 21

24 120 Fredensborg Klyngen Østdanmark 100 Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks jan-10 feb-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 22

25 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 12. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, feb 11 - feb 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe Dagpengemodtagere Antal feb 12 Fredensborg Klynge Østdanmark Fredensbo rg Klynge Østdanmark 124-5,3% (-10,1%) 1,4% 8,5% 4,5% 5,7% 5,8% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 49-5,8% (4,3%) -2,8% 8,0% 1,8% 2,3% 3,1% ,4% (-3,5%) 6,4% -30,7% 4,0% 4,7% 5,2% 63 6,8% (-1,6%) 17,0% -19,4% 2,3% 2,7% 2,4% 11-54,2% (-15,4%) -38,2% -4,9% 0,4% 0,1% 0,2% 0-100,0% (-100,0%) -36,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 69-5,5% (15,0%) 1,6% 3,1% 2,5% 2,8% 2,4% 12-4,5% (9,1%) 2,8% 0,0% 0,4% 0,4% 0,3% 21 50,0% (-4,5%) 4,6% 0,0% 0,8% 0,7% 0,5% 402 5,5% (1,0%) 4,7% 0,0% 14,6% 11,6% 8,7% I alt ** 860-2,6% (-0,9%) 4,0% -3,3% 31,2% 31,0% 28,7% Kommunens mål: 845 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Fredensborg 2012 og e gne bereg ninge r * Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Fredensborg Ko mmune var der desuden 6 ikke-m atch ede kontanthjælpsmodtage re i februa r 2012 Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

26 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), feb % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 0% 22,3% 20,7% 22,7% 20,6% 18,4% 19,0% 9,9% 12,5% 11,4% 5,1% 9,6% 12,8% 9,7% 13,0% Furesø Ballerup Fredensborg Frederikssund Gladsaxe Greve Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 6,4% 11,3% Glostrup Holbæk Hillerød 7,5% 17,7% 5,6% 9,9% Herning Holstebro 13,1% 13,3% 4,5% 8,8% 6,8% 7,1% Kolding Roskilde 3,4% 5,0% Sorø Viborg 4,0% 7,0% 7,3% 12,9% 10,3% 17,0% Klyngen Østdanmark 24

27 Aktiv og tidlig indsats Tabel 13. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 1. kvt kvt kvt 2012 Fredensborg Klyngen Østdanmark Fredensborg Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 29,3 28,9 28,5 0,8 (-2,2) 0,1 1,3 42,8 39,0 33,0-13,8 (-7,2) -3,4-5,7 28,7 33,1 26,8 0,0 (1,7) -1,1-0,2 13,6 34,9 30,4-2,9 (0,0) -3,5 1,3 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra janua r Aktiveringsgraden e r her beregne t som antallet a f aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 14. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Fredensborg Antal 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Fredensborg Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 41% 43% -1,2 0,9 4,1 heraf : Privat løntilskud 40 4% 3% 3% -0,4-0,4 3,4 Offentlig løntilskud 86 8% 8% 8% 1,9 0,1 8,2 Virksomhedspraktik 77 7% 11% 10% -1,0 0,5 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 66% 62% -10,0-3,3-3,4 heraf : Privat løntilskud 13 5% 5% 4% -1,0-0,1 0,1 Andel Offentlig løntilskud 23 9% 7% 6% 0,9 2,1 1,6 Virksomhedspraktik 60 24% 23% 17% -2,8 0,6-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 69% 59% -0,1-1,0-1,3 heraf : Privat løntilskud 8 2% 2% 1% 1,5 0,2 0,3 Offentlig løntilskud 18 5% 2% 1% 0,9 0,6 0,6 Virksomhedspraktik 63 17% 24% 16% 1,5 4,5 1,9 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 25

28 Tabel 15. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Fredensborg Klyngen Østdanmark Fredensborg Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 32% 44% 42% 1,4 (2,1) 9,0 4,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 72% 80% 81% -8,0 (-13,5) 4,8 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 86% 75% 72% 4,0 (10,8) 6,4 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 100% 69% 66% 25,0 (22,2) 10,0 3,5 I alt (Antal personer) (176) (5.427) (18.739) 8%* 16%* 9%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 16. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Ydelsesgruppe Fredensborg Klyngen Østdanmark Fredensborg Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 10% 11% 12,0% 1,8 (0,6) 2,6 4,6 75% 55% 49% -5,3 (-2,7) -5,2-7,1 32% 45% 32% -6,4 (-1,5) -4,1-7,7 I alt (Antal personer) (94) (2.240) (7.714) 7%* 4%* 4%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

29 Virksomhedsindsats Tabel 17. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Fredensborg, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Fredensborg Klyngen* Fredensborg Klyngen* Fredensborg Klyngen* Fredensborg Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 12,4% 12,1% 33,8% 31,3% 10,0% 15,1% 10,0% 10,4% 18,8% 14,4% 21,3% 30,3% 6,4% 4,1% 12,8% 3,7% 22,3% 29,8% 0,0% 1,1% 11,8% 1,9% 35,3% 41,7% 13,5% 12,1% Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1.: Sygedagpenge-tal er fra 4. kvt Tabel 18. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Fredensborg, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Fredensborg Klyngen* Fredensborg Klyngen* Fredensborg Klyngen* -19% -16% 28% -1% -9% -1% -33% -4% -12% 33% -32% -5% 100% 18% 20% 78% -5% 28%. -23%. 50% 500% 1% Tabel 19. Antal og andel arbejdssteder* i Fredensborg Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Øst Ydelsesgruppe Fredensborg Klyngen** Fredensborg Klyngen** Østdanmark danmark Antal Andel*** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere 86 12% 13% 13% 32% 4% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 30 4% 5% 6% -32% 6% 12% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 39 5% 5% 5% 18% 39% 47% I alt % 19% 18% 9% 11% 16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 27

30 Selvforsørgelsesgrad Tabel 20. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt 2011 Jobcenter Fredensborg Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* 45 28,4% 27,3% 23,9% 13 58,3% 57,5% 52,6% 24 33,3% 32,8% 32,7% 0 41,2% 21,6% 20,5% Forløb i alt 82 34,7% 31,2% 28,6% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Fredensborg Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 3 7,3% 25,3% 22,7% 25 32,8% 36,0% 33,0% 9 72,6% 62,0% 54,9% 8 63,0% 31,3% 31,6% 37 47,3% 35,2% 30,7% 82 45,7% 38,5% 34,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt 2011 Jobcenter Fredensborg Klyngen Østdanmark Redskabstype Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 3 46,7% 21,0% 14,0% Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik* Forløb i alt 63 8,4% 12,7% 10,4% 0 97,3% 35,5% 37,6% 6 10,9% 10,5% 12,0% 34 9,1% 12,9% 11,6% ,7% 13,1% 11,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. 28

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere