ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALTEK PM 30/45 R PACKAGED"

Transkript

1 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Industrielle anvendelser Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør TOTAL DENMARK A/S Aldersrogade, 6C, 4.sal, DK-2100 KØBENHAVN Denmark Tel : Fax : For yderligere information, kontakt venligst: Kontaktpunkt adresse Kjell Justesen 1.4. Nødtelefon Giftcentralen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV " 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassifikation af stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 2.2. Ikke klassificeret

2 Side 2 / 13 DIREKTIV 67/548/EØF /45/EF Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Ikke klassificeret 2.2. Mærkningselementer Mærkning i henhold til Ikke klassificeret / ingen mærkning krævet 2.3. Andre farer Fysisk-kemiske egenskaber Sundhedsskadelige egenskaber Kontakt mellem varmt (> 100 C) produkt og vand eller vandige produkter kan producere en hurtig fordampning af vand med skumdannelse og overstrømmende af varmt produkt. Bitumen, der opvarmes til over de normale temperaturer, kan frigive brandfarlige dampe, der kan danne eksplosionsfarlige blandinger under visse omstændigheder. Kontakt med varmt produkt kan medføre termiske forbrændinger. Selvom de angivne temperaturer for anvendelsen af dette produkt ligger under 200 C, er det vigtigt at bemærke, at i lukkede rum, hvor produktet opvarmes til meget høje temperaturer (>200 C), kan der dannes dampe og røg, som er irriterende for åndedrætssystemet og give hoste. Risiko for kulbrinte-induceret sløvhed og/eller undtagelsesvis hydrogensulfid forgiftning. Svovlbrinte kan ophobes i toppen af lagertanke indeholdende dette produkt, og kan nå potentielt farlige koncentrationer. 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blanding Kemiske karakter Yderligere anvisninger Bituminøst produkt, der er udvundet ved delvis tværbinding af et polymernetværk in situ i et rent bitumen matrix. Bitumener er komplekse kulbrinteprodukter med en høj molekylemasse, der afledes ved forarbejdning af råolie. De kan indeholde svovlede derivater og organiske syrer. De kan også indeholde polycykliske aromatiske kulbrinter i størrelsesordenen nogle få dele pr. million (ppm). Svovlbrinte kan ophobes i toppen af lagertanke indeholdende dette produkt, og kan nå potentielt farlige koncentrationer Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

3 Side 3 / Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Beskyttelse af førstehjælpere Ved ethvert tilfælde af forbrænding eller ved inhalering af dampe eller røg, tilkald øjeblikkelig medicinsk assistance (ambulance, brændvæsen, læge...) og sørg for beskyttelse af redningspersonale. - se herunder. Hvis der er mistanke om indånding af H2S (hydrogensulphid). Reddere skal bruge åndedrætsapparat, bælte og sikkerhedsreb og følge redningsprocedurerne. Hvis det varme produkt kommer i kontakt med øjne, SKAL ØJNENE ØJEBLIKKELIGT AFKØLES OG SKYLLES MED RIGELIGE MÆNGDER KOLDT VAND i 10 minutter samtidig med, at man holder øjnene åbne, hvis muligt. Bring personen til speciallæge eller skadestue. Tjek for og tag eventuelle kontaktlinser ud. Håndter ikke øjendråber eller anden væske uden en læges godkendelse. I tilfælde af forbrændinger: AFKØL STRAKS OG LØBENDE MED RIGELIGE MÆNGDER KOLDT VAND, MENS DER VENTES PÅ ØJEBLIKKELIG TRANSPORT TIL AKUT BEHANDLING PÅ EN SKADESTUE. Hvis produktet i forbindelse med brandsår hænger fast hele vejen rundt om et lem eller en finger, skal det omkringliggende lag, der muligvis dannes ved afkøling, skæres væk. Forsøg ikke at fjerne noget som helst størknet produkt, der hænger fast i huden, da huden kan blive revet af. Produktet falder som regel af af sig selv efter et par dage. Punkter ikke blærer. Ved eksponering over for store koncentrationer af dampe eller spray skal personen bringes ud af det forurenede område, holdes varm og have lov til at hvile. Hvis tilskadekomne ikke trækker vejret, gives straks kunstigt åndedræt. Søg omgående læge. Ikke en forventet eksponeringsbane. FORSIGTIG! Personerne, der yder førstehjælp, skal være klar over den personlige risiko under redningsaktionen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se afsnit 8 for flere detaljer Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Kan forårsage en smule irritation. Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Produktet anses ikke for at virke irriterende, men kondenserede dampe fra produktet kan give hudirritationer. Indånding af dampe eller aerosoler kan virke irriterende for luftvejene og slimhindernes menbraner. Store koncentrationer af indåndede dampe har en euforiserende effekt på centralnervesystemet. Fare for svovlbrinteforgiftning (H2S). Ikke en forventet eksponeringsbane Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

4 Side 4 / 13 Meddelelse til læge Behandles symptomatisk. FORSØG IKKE at fjerne dele af tøj der sidder fast på forbrændt hud men klip det i stedet af rundt om stedet. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slukningsmidler - større brande: Skum (specielt uddannet person), Vandtåge (kun uddannede medarbejdere). Slukningsmidler - mindre brande: Pulver, Kulsyre (CO 2), Andre inerte gasser (i henhold til lovgivningen), Sand eller jord. Brug ikke vandstråle direkte mod et brændende produkt. de kan forårsage sprøjt og sprede ilden. Brug af skum og vand samtidigt på samme overflade skal undgås, da vandet ødelægger skummet Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Speciel fare. Kontakt mellem varmt (> 100 C) produkt og vand eller vandige produkter kan producere en hurtig fordampning af vand med skumdannelse og overstrømmende af varmt produkt. Kan give vejrtrækningsbesvær eller kvalme ved overdreven eksponering af røgen fra varme produkter Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, derved en større brand eller i lukkede eller dårligt ventilerede rum skal man bære fuldstændig skal bæres af brandmandskabet brandhæmmende beklædning og selvforsynet, lufttilført åndedrætsværn (SCBA) med helmaske betjent i positiv tryk-status. Andre oplysninger Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer

5 Side 5 / 13 Generel information Bortset fra tilfælde med lille spild,, Muligheden for enhver handling bør altid vurderes og tilrådes, hvis det er muligt, af en uddannet og kompetent person, der er ansvarlig for håndteringen af nødsituationen. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Når der er mistanke om, at der er eller bevisligt findes farlige mængder H2S rundt om det spildte produkt,, der kræves muligvis yderligere eller særlige handlinger, inklusive adgangsbegrænsninger, brug af særligt beskyttelsesudstyr, procedurer og uddannelse af medarbejdere. Evakuer ikke-væsentligt personale. Stop eller indeslut lækagen ved kilden, hvis det er sikkert at gøre dette. Undgå kontakt med hud, øjne og indånding af dampe. FJERN alle antændelseskilder (ingen rygning, nødblus, gnister eller ild inden for nærområdet). Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Rådgivning til ikke-katastrofepersonale Rådgivning til katastrofeberedskab For personlig beskyttelse se punkt 8. I tilfælde af: Små spild: normalt antistatisk arbejdstøj er sædvanligvis tilstrækkeligt. Store spild: man bør bruge heldragt af kemikaliebestandigt og termisk bestandigt materiale. Arbejdshandsker (helst kravehandsker), der yder tilstrækkelig kemisk modstand. Bemærk. handsker af PVA er ikke vandtætte og egner sig ikke til brug i nødstilfælde. Ved mulig eller formodet kontakt med varmt produkt skal handsker være varmebestandige og varmeisolerede. Sikkerhedshjelm med visir og nakkeslag (fuld hovedbeskyttelse). Antistatiske skridsikre sikkerhedssko eller -støvler. en mulig undtagelse kan vedrøre opbygningen af farlige koncentrationer på særlige steder,. Hvis situationen ikke kan vurderes fuldstændigt, eller hvis der muligvis er iltmangel, bør man kun bruge lufttilført åndedrætsværn (SCBA) Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Generel information Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. størknet produkt kan tilstoppe afløb og kloakker Metoder og materialer til opsamling og rengøring Metoder for opsamling Metoder til oprydning Grav om nødvendigt produktet ned i tør jord, sand eller lignende ikke-brændbart materiale. Genindvind om muligt produktet i fast form. om nødvendigt skal man forsigtigt bruge vandtåge som hjælp til nedkølingen. I tilfælde af udslip i vand, Det faste produkt har en større massefylde end vand og vil langsomt synke ned på bunden, og en indgriben vil sædvanligvis ikke være mulig. Man skal indsamle produktet og forurenede materialer med mekanisk udstyr og oplagre/bortskaffe det i henhold til den relevante lovgivning, hvis det er muligt Henvisning til andre punkter Personlige værnemidler Se afsnit 8 for flere detaljer. Affaldsbehandling Se afsnit 13.

6 Side 6 / 13 Andre oplysninger Afbryd den elektriske strømforsyning, hvis dette ikke medfører gnistdannelse i det område, hvor dampene fra produktet er. anbefalede foranstaltninger er baseret på de mest sandsynlige spildscenarier for dette materiale. Om nødvendigt: Spørg en ekspert. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af brand og eksplosion Hygiejniske foranstaltninger Undgå kontakt med det varme produkt. Hold produktets temperatur så lav som mulig for at minimere frigivelsen af dampe. Brug af bitumen i forbindelse med arbejde, hvor temperaturen er høj, kræver, at procedurerne overholdes fuldt ud. Denne type arbejde bør kun overdrages til specialiserede og dertil kvalificerede medarbejdere. Svovlbrinte kan ophobes i toppen af lagertanke indeholdende dette produkt, og kan nå potentielt farlige koncentrationer. Man skal ikke stå ovenpå beholdere eller tanke, og man skal så vidt muligt holde sig væk, så man ikke risikerer at indånde dampe. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholdere, tanke og overførsels-/modtageudstyr skal jordes/sikres. Benyt passende beskyttelsesdragt. Se afsnit 8. Brug aldrig slanger eller rør, der løber gennem et mandehul eller anden åbning, der ikke er specielt indrettet til formålet, når produktet skal overføres. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå, at der dannes dampe, tåge og aerosoller. Træf alle de nødvendige foranstaltninger for at forhindre vand i at trænge ind i beholdere, tanke, transportlinjer m.m... FYLD IKKE i tanke, der indeholder vand (eller vandige produkter) eller andre produkter, der er mere flygtige end bitumenen (f.eks. brændstoffer, opløsningsmidler, flydende bitumen,...) eller emulsioner. Vandet eller disse produkter skal først fjernes. Opvarm ALDRIG en beholder eller tank, hvis varmelegemerne ikke er tilstrækkeligt neddyppet (minimum 15 cm). Opvarm ikke pumperne eller rørene med åben ild. Opvarm ikke bitumenen til temperaturer fra 90 C til 120 C uden at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger (risiko for fordampning eller opskumning, hvis der utilsigtet er vand til stede). Pas på, at der ikke kommer stænk fra produktet under påfyldning og sørg for, at produktet hældes forsigtigt op, især i begyndelsen af processen. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og -tøj. Håndteringsprocedurer bør minimere støvproduktion Forhold for sikker opbevaring, inkluderer alle uforeneligheder.

7 Side 7 / 13 Tekniske De beholdere, der skal indeholde den varme bitumen, skal konstrueres og tilpasses dette foranstaltninger/opbevaringsbetingeformål, især for at forhindre, at der på låg og sider dannes kulbrinteaflejringer, som kan lser blive pyroforiske. Regulér opbevaringstemperaturen til det lavest mulige niveau, og overskrid generelt ikke 200 C eller en temperatur, der er 100 C over blødgøringspunktet. Ledninger, der bruges til produkt- og pumpeapparater, skal isoleres og udstyres med varmeapparat. Inspektion, rengøring og vedligeholdelse af oplagringsbeholdere kræver overholdelse af strenge procedurer og skal udføres af kvalificerede medarbejdere (interne eller eksterne). Før man går ind i lagertanke og går i gang med en hvilken som helst handling i et lukket rum, skal man kontrollere atmosfæren for iltindhold og antændelighed. Hvis der er mistanke om, at der er svovlforbindelser til stede i produktet, skal man kontrollere atmosfæren for H2S indhold. Materialer, der skal undgås Pakkemateriale Stærke oxidationsmidler, Vand. Uforet stål. Rustfrit stål. Brug kun beholdere, samlinger, rør m.m., der er fremstillet af materialer, som er egnede til brug sammen med aromatiske kulbrinter. varmebestandig Særlige anvendelser 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser Bitumen røg: USA (ACGIH) - TWA = 0,5 mg/m 3 Svovlbrinte (EU): OEL = 7 mg/m 3, 5 ppm (8 h), 14 mg/m 3, 10 ppm (kort tid) Forkortelser Se afsnit 16 Afledte nuleffektniveauer (DNEL) Arbejdstagere: DNEL 2.9 mg/m 3 /8h (aerosol - inhalation) Forbrugere: DNEL 0.6 mg/m 3 /24h (aerosol - inhalation) 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske foranstaltninger Sørg for, at der er en tilførsel af luft, som er egnet til indånding, og bær eller brug det anbefalede udstyr, når der arbejdes i lukkede rum (tanke, beholdere m.v...). Håndteringsog opbevaringstemperaturer skal holdes så lave som muligt for at minimere røgudvikling. Personlige værnemidler Generel information Beskyttende, tekniske løsninger bør være implementeret og ibrugtaget, før personligt beskyttelsesudstyr overvejes.

8 Side 8 / 13 Beskyttelse af Anvend godkendt åndedrætsværn på steder, hvor der kan ophobe sig hydrogensulphid: åndedrætsorganer Helmaske med patron/filter type "B" (grå til uorganiske dampe inklusive H2S) eller lufttilført åndedrætsværn (SCBA). Brug af åndedrætsværn skal nøje overholde fabrikantens instruktioner og de regler, der gælder for valg og anvendelse. Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hud og krop Sikkerhedshjelm med visir og nakkeslag (fuld hovedbeskyttelse). Bær beskyttelsestøj ved aktiviteter med varmt materiale: varmebestandig yderdragt (med bukseben udover støvler og ærmer udover kraven på handsken), varmebestandige, svære skridsikrestøvler(fxlæder).(en ).Heldragterskalskiftesved arbejdstids ophør og rengøres efter behov for at undgå, at produktet overføres til tøj eller undertøj. Til lastnings-/losningsfunktioner: brug sikkerhedshjelm med integreret helmaskevisir og nakkebeskyttelse. Beskyttelse af hænder Til flydende produkter: varmebestandige handsker i h.t. EN 407, Niveau 2. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generel information Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Farve C Lugt sort eller mørkebrun fast karakteristisk Egenskab ph Kogepunkt/Kogepunktsinterval Værdier Bemærkninger ikke anvendelig ikke anvendelig Metode Flammepunkt Fordampningshastighed Brandbare grænser I luft Damptryk Dampmassefylde Massefylde Vandopløselighed Opløselighed i andre opløsningsmidler logpow Selvantændelsestemperatur Viskositet, kinematisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Mulighed for farlige reaktioner Ingen information tilgængelig Ingen information tilgængelig < C Ingen information tilgængelig kg/m 15 C ikke anvendelig Opløselig i et betydeligt antal opløsningsmidler ikke anvendelig Ingen information tilgængelig Ingen information tilgængelig Ikke eksplosiv ikke anvendelig Ingen ved normal bearbejdning. ISO 12185

9 Side 9 / Andre oplysninger Blødgørelsespunkt > 85 C EN STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Generel information Ingen information tilgængelig Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Mulighed for farlige reaktioner Farlige reaktioner Mulig frigørelse af H2S ved tilstedeværelse af syre Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Stærk opvarmning over maksimal anbefalet håndterings- og opbevaringstemperatur kan forårsage nedbrydning af stoffet og udvikle irriterende dampe og røg. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Varme, flammer og gnister Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler, Vand Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter ingen ved normalt brug. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Lokal virkning Produkt information Hudkontakt Øjenkontakt Indånding. Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Produktet anses ikke for at virke irriterende, men kondenserede dampe fra produktet kan give hudirritationer.. Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Kan forårsage en smule irritation.. Indånding af dampe eller aerosoler kan virke irriterende for luftvejene og slimhindernes menbraner. Store koncentrationer af indåndede dampe har en euforiserende effekt på centralnervesystemet. Fare for svovlbrinteforgiftning (H2S).

10 Side 10 / 13 Indtagelse. Ikke en forventet eksponeringsbane. Akut toksicitet - Komponent information Sensibilisering Sensibilisering Den aktuelle toksikologiske viden tillader, at produktet ikke klassificeres som sensibiliserende stof. Specifikke virkninger Carcinogenicitet Mutagenicitet Reproduktionstoksicitet Toksicitet ved gentagen dosering Den nuværende toksikologiske viden gør det muligt at ikke klassificere produktet som et kræftfremkaldende stof. Den aktuelle toksikologiske viden tillader, at produktet ikke klassificeres som mutagen. Den aktuelle toksikologiske viden tillader, at produktet ikke klassificeres som toksisk for reproduktion. Målrettet organ påvirkning Andre oplysninger 12. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Akut toksicitet for vandmiljøet - Produkt information Akut toksicitet for vandmiljøet - Komponent information Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Produkt information. Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Komponent information. Virkninger på terrestriske organismer Ingen information tilgængelig Persistens og nedbrydelighed Generel information Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

11 Side 11 / Bioakkumulationspotentiale Produkt information Målte eksperimentelle data om kulbrinte UVCB stoffer er ikke meningsfyldt, da hver af de bestanddele forventes at opføre sig anderledes. logpow ikke anvendelig Komponent information Mobilitet i jord Jord Vand På grund af produktets fysiske og kemiske egenskaber har det ingen jordmobilitet. Uopløselig. Produktet flyder eller synker, afhængig af densitet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Ingen information tilgængelig Andre negative virkninger 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter Forurenet emballage EAK bortskaffelse af affald Nr Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. I mangel af relevante ændringer af materialet eller tilstedeværelsen af forurenende stoffer,. bortskaffelse af dette stof som overskudsmateriale (ubrugt) eller som ikke-specificeret materiale,. udgør ikke en særlig fare,. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret

12 Side 12 / OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europæisk Union Internationale lagere EINECS/ELINCS TSCA DSL ENCS IECSC KECL PICCS AICS NZIoC Forkortelser EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances AICS - Australian Inventory of Chemical Substances NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals Andre informationer Kemiske sikkerhedsvurdering National regulativ information Danmark Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8). Finland Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8).

13 Side 13 / 13 Norge Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8). Sverige Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8). 16. ANDRE OPLYSNINGER Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 Forkortelser, akronymer bw = body weight = legemsvægt bw/day = body weight/day = legemsvægt/dag GLP = Good Laboratory Practice = god laboratoriepraksis Forkortelser Sektion 8 + Sensibiliserende stof ** Fare betegnelse M: Mutagent stof * Hud betegnelse C: Kræftfremkaldende stof R: Giftig for forplantningsevnen Revisionsbemærkninger Navneændring. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Dette sikkerhedsdatablad er et supplement, men ikke erstatning for det tekniske datablad. Oplysninger givet her er efter vores kendskab og bedste overbevisning korrekte og pålidelige på udarbejdelsestidspunktet. Brugeren skal være opmærksom på at anvendelsen af produktet til andre formål en det produktet er fremstillet til, indebærer en potentiel risiko. Informationerne i databladet tilsidesætter på ingen måde brugerens ansvar for at kende og overholde gældende love og regler i forbindelse med hans/hendes anvendelse af produktet. Brugeren bærer det fulde ansvar for etablering af alle krævede foranstaltninger ved anvendelsen af produktet. Vejledninger angivet i databladet er ment som en hjælp til at brugeren kan opfylde myndigheds- og sikkerhedskrav. Vejledningerne må ikke anses for at være fyldestgørende og detaljerede på alle områder og det er brugerens ansvar at sikre at alle forpligtigelser opfyldes ved anvendelsen af produktet. Slut på Sikkerhedsdatablad

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SERADE AFM EMULSION Side 1 / 10 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2015-03-06 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. DDS Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0057 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTITEX 10W40 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FIRST 300 10W40. Dato for tidligere version: 2012-12-14 Revideret dato: 2012-12-14

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FIRST 300 10W40. Dato for tidligere version: 2012-12-14 Revideret dato: 2012-12-14 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 20121214 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 12-maj-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40100 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0172 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-jan-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 22/08/2008 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5256 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 24-nov-2011 Revisionsnummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. VG0101 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 05/07/2011 Revision: 01/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 74016

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 11-dec-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. K612311-2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS FIL EP 2

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 MULTIS FIL EP 2 Side 1 / 11 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: Ikke anvendeligt. 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere