Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SLAGELSE Status på de fire ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Flere jobklare kontanthjælpsmodtagere Flere indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 4 BILAG 5

3 1. SAMMENFATNING I Slagelse Kommune var bruttoledigheden i oktober 2012 på 7,7 pct., hvilket er over niveauet for Østdanmark (6,1 pct.). Imidlertid er bruttoledigheden faldende det seneste år i Slagelse modsat Østdanmark så der nu er 6 pct. færre bruttoledige. Det er alene a-dagpengemodtagere, der bærer faldet i bruttoledigheden fra oktober 2011 til oktober 2012 (-9,2 pct.), hvorimod der blevet 3,5 pct. flere ledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i perioden. Det er de ledige dagpengemodtagere inden for industri og byggefag, funktionærer og tjenestemænd samt ledere og tekniske funktionærer, der har haft det største fald i ledigheden. Ledigheden for den største ledighedsgruppe i Slagelse, 3F ere, er faldet med 13,1 pct. det seneste år. Samtidig er det mændene i Slagelse, der oplever det største fald i ledigheden (-8,8 pct.), mens kvindernes ledighed er faldet 3,3 pct. jf. jobindsats.dk. Det gælder som nævnt den positive udvikling i ledigheden for a-dagpengemodtagere i Slagelse, og der ses også fald i det langvarige sygefravær ligesom der er blevet færre unge ydelsesmodtagere de seneste måneder. Jobcentret har desuden pæne niveauer for aktiveringsgraden ift. både a-dagpengemodtagere, de jobklare kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere. For især de jobklare kontanthjælpsmodtagere er der et stærkt fokus på en tidlig indsats (både samtaler og aktiveringstilbud). Endvidere gør jobcentret god brug af virksomhedsrettet aktivering for både a- dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Ses der specifikt på jobcenter Slagelse Kommunes målgruppe af personer på offentlige ydelser, er der det seneste år blevet flere kontanthjælpsmodtagere i alle målgrupper. Udviklingen for de ikkearbejdsmarkedsparate adskiller sig væsentligt fra udviklingen i sammenlignelige jobcentre i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 1. Der er desuden blevet flere nydanskere på overførselsindkomst i Slagelse, særligt blandt kontanthjælpsmodtagere (se særskilt beskrivelse i afsnit 3.2 og 3.3). Jobcentret påpeger selv, at stigningen blandt alle kontanthjælpsmodtagere skal ses i lyset af væsentlig flere ledige nydanskere i kommunen. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SLAGELSE - 4. status 2012 Notatet beskriver jobcenter Slagelses resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover jobcenter Slagelse - indgår: Bornholm Guldbordsund, Kalundborg, Lolland, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers, Samsø og Svendborg Status på de fire ministermål Oversigt over status på de nationale beskæftigelsesmål i 2012 for jobcenter Slagelse, sep Kalundborg Antal September 2012 Ændring i procent Sep. 11 Sep. 12 Jobcentrets mål for dec (marts12-sep.12) Arbejdskraftreserven % Tilgang til permanent forsørgelse 226 (sep.11 sep.12) (-21 %) 5 % (ift. sep.10-sep.11) (+9,1 % mar. 12- sep. 12) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,2 % (-8,0 %) Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,4 % (-2,6 %) Kilde Jobindsats.dk Jobcenter Slagelse har fra september 2011 til september 2012 haft en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelse for to ud af fire nationale beskæftigelsesmål. Arbejdskraftreserven er faldet i perioden, mens antallet af unge ydelsesmodtagere er faldet marginalt. Vedrørende arbejdskraftreserven ses det, at der særligt i højsæsonen henover sommeren er sket et markant fald, jf. figur 2. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at arbejdskraftreserven kan stige igen i vintermånederne. I forhold til udviklingen i ungeledigheden ses det af tabel 3, at en pæn del af kontanthjælpsmodtagerne er kommet i uddannelse, hvilket er positivt. Ses på udviklingen siden sidste status (marts 2012) er antallet af personer på offentlig forsørgelse dog reduceret inden for tre ud af fire nationale beskæftigelsesmål (på nær tilgangen til permanent forsørgelse). Jobcenter Slagelse havde pr. september 2012 for tre ude af fire nationale beskæftigelsesmål et lavere antal personer på offentlig forsørgelse end kommunens mål for det maksimale antal i december Jobcentret er samtidig ikke langt fra også at nå målet for tilgangen til permanent forsørgelse. Jobcentret er dermed godt på vej til at opfylde kommunens lokalt fastsatte mål i 2012 for de nationale beskæftigelsesmål. 2

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Slagelse har generelt gode resultater af beskæftigelsesindsatsen, som ovenfor beskrevet. Nedenfor beskrives to centrale områder, hvor der er grund til at have et særskilt fokus på udviklingen: Det stigende antal jobklare kontanthjælpsmodtagere. Det stigende antal indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, særligt antallet af nydanskere. 3.2 Flere jobklare kontanthjælpsmodtagere Selvom arbejdskraftreserven i Slagelse generelt er faldet, bæres faldet alene af a- dagpengemodtagere. Som beskrevet i indledningen har de jobklare kontanthjælpsmodtagere oplevet en stigning i bruttoledigheden det seneste år. Det gælder også for de jobklare kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven, som der er blevet 9 pct. flere af fra september 2011 til september 2012, jf. tabel 2. Denne stigning er større end i både klyngen, Sjælland og Østdanmark. De jobklare kontanthjælpsmodtageres andel af arbejdsstyrken (1,7 pct.) er da også den næsthøjeste i klyngen, jf. figur 1. Andelen af langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Slagelse adskiller sig ikke væsentligt fra klynge og Østdanmark, jf. tabel 5. Imidlertid er antallet steget med knap 17 pct. det seneste år. Som tidligere beskrevet er der et fornuftigt niveau for aktiveringsgraden af de jobklare kontanthjælpsmodtagere, og aktiveringsgraden er tilmed stigende, mens den falder i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 14. Endvidere er der flere af de jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af aktivering i Slagelse end i klyngen og Østdanmark ligeledes med en stigende tendens, jf. tabel 15. Det fremgår desuden af tabel 16 og 17, at der prioriteres en tidlig indsats for de jobklare kontanthjælpsmodtagere, både hvad angår første samtale og første aktiveringstilbud, og her er udviklingen ligeledes stigende. Udfordringen med aktiveringsomfanget er imidlertid, at effekten af særligt virksomhedsrettede tilbud er mindre end i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 22. Der er med andre ord en mindre selvforsørgelsesgrad i de aktiveringsforløb, som jobcentret benytter for målgruppen, ikke mindst virksomhedspraktik. 3

6 3.3 Flere indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Den største gruppe af kontanthjælpsmodtagere i Slagelse er personer i matchgruppe 2 (indsatsklare), nemlig fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Det er mere end dobbelt så mange som antallet i matchgruppe 3 (midlertidigt passive). Begge grupper er steget væsentligt (henholdsvis 13 og 12 pct.) fra oktober 2011 til oktober 2012, og i begge tilfælde mere end udviklingen i Østdanmark (henholdsvis +9 og +6 pct.). Andelen af indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mere end 40 uger i Slagelse adskiller sig ikke fra niveauerne i klyngen og Østdanmark, men særligt blandt de midlertidigt passive er der blevet knap 50 pct. flere. Stigningerne blandt de svagere kontanthjælpsmodtagere er, jf. tabel 13, endnu kraftigere for ikke vestlige indvandrere og efterkommere (nydanskere). Således er der blevet 47 pct. flere nydanskere i matchgruppe 3, mens der er blevet knap 40 pct. flere i matchgruppe 2. Samlet set er antallet af nydanske ydelsesmodtagere steget med 6,4 pct. fra september 2011 til september Det er en udvikling, der er på niveau med sammenlignelige jobcentre i klyngen, men adskiller sig fra Østdanmark (+1,9). Udviklingen blandt de svagere grupper af kontanthjælpsmodtagere forstærkes af, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser i Slagelse er steget med 5 pct. fra september 2011 til september 2012 modsat den faldende tendens i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 6. De svagere kontanthjælpsmodtagere udgør således en gruppe, der med tiden kan komme i betragtning til permanent offentlig forsørgelse, hvis ikke beskæftigelsesindsatsen får dem tættere på arbejdsmarkedet. Det skal dog nævnes, at andelen af borgere på permanent forsørgelse set ift. hele befolkningen i Slagelse (9,2 pct.) stadig er den laveste i klyngen (gns. 12,4 pct.). Det er vigtigt, at jobcentret udnytter muligheden for at anvende erfaringerne fra Brug for alle-initiativet, som er målrettet kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 i implementeringen af den kommende reform af førtidspension og fleksjob med henblik på at vende udviklingen i de svagere grupper, herunder andelen af nydanskere på offentlig forsørgelse. 4

7 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 7 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 7 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 8 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 8 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 9 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Slagelse Kommune 9 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Slagelse og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 11 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 12 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 13 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 13 Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 13 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Slagelse Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 14 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før 14 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Slagelse Kommune 15 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 15 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 16 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 17 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep

8 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 18 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 20 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep AKTIV OG TIDLIG INDSATS 23 Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 23 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 24 VIRKSOMHEDSINDSATS 25 Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Slagelse, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Slagelse, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 25 Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Slagelse Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25 SELVFORSØRGELSESGRAD 27 Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt

9 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling okt okt 2012 Slagelse Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 oktober 2012 Slagelse Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,0% -9% (-17%) -3% 0% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 862 1,8% 0% (-16%) 0% 4% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) ,5% 13% (7%) 23% 9% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 497 1,0% 12% (7%) -13% 6% - Personer på sygedagpenge ,8% -16% (-12%) -12% -10% - Personer på revalideringsydelse 111 0,2% 12% (18%) -16% -14% - I alt ,3% -3% (-9%) -2% 0% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 4kvt Tallene for dagpenge og sygedagpenge er fra september * I Slagelse Kommune var der desuden 6 ikke-matchede kontanthjælpsmodtagere i oktober 2012, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summen af de enkelte ydelsesgrupper, som er angivet i tabellen. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra april

10 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, september % 7% A-dagpengemodtagere 7,2% Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 6% 2,4% 5,9% 5,9% 5% 4% 3% 4,4% 1,3% 4,3% 1,1% 4,8% 1,4% 1,7% 4,2% 0,9% 4,2% 0,6% 4,5% 0,7% 4,3% 0,6% 4,7% 0,5% 4,1% 0,4% 2,8% 1,1% 4,7% 0,9% 4,6% 1,3% 2% 1% 3,0% 3,2% 3,4% 4,8% 4,2% 3,4% 3,5% 3,8% 3,7% 4,1% 3,7% 1,8% 1,0% 4,8% 3,7% 3,3% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Tabel 2. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Slagelse Kommune Klyngen Sjælland Østdanmark Ydelsesgruppe %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (-25%) -4% -4% -2% Kontanthjælpsmodtagere % (-10%) 3% 7% 8% I alt % (-21%) -2% -1% 1% Kommunens mål: 2503 personer i arbejdskraftreserven i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Slagelse 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra marts

11 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Slagelse Klyngen Østdanmark JC Slagelse (Bruttoledige, fuldtidspers.) 120 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar -12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Slagelse Kommune 160 A-dagpenge Kontanthjælp 140 Indeks jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

12 Tabel 3. Afgangen fra arbejdskraftreserven i Jobcenter Slagelse og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag, august 2012 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Slagelse Østdanmark Slagelse Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,9% 73,5% 61 70,1% 70,6% Uddannelse* 24 8,6% 6,5% 26 29,9% 27,3% Ledighed 1 0,4% 0,2% 0 0,0% 0,2% Match 2 / match 3 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 5 1,8% 2,0% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge 50 17,9% 15,7% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,1% Efterløn 2 0,7% 1,2% 0 0,0% 0,0% Øvrige 2 0,7% 0,9% 0 0,0% 1,4% I alt % 100% % 100% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 10

13 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, september 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% -7,6% (-24,6%) -4% -2% Selvstændige 105 7,2% 5,9% 6,7% 11,7% (-18,6%) 13% 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 41 2,8% 1,2% 1,4% 13,9% (-24,1%) 25% 3% ASE 64 4,4% 4,7% 5,3% 10,3% (-14,7%) 10% 4% Akademikere 55 3,7% 3,0% 17,0% -9,8% (17,0%) 4% 8% Akademikernes A-Kasse 15 1,0% 0,9% 6,0% 15,4% (25,0%) 17% 14% CA, A-kasse 6 0,4% 0,4% 2,4% -45,5% (-14,3%) 41% 17% Ingeniørernes A-Kasse 12 0,8% 0,5% 2,1% -14,3% (-7,7%) -32% -4% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 7 0,5% 0,4% 2,2% -12,5% (40,0%) 10% 0% Magistrenes A-Kasse 15 1,0% 0,8% 4,3% 0,0% (50,0%) 12% 7% Funktionærer og tjenestemænd 109 7,4% 10,7% 9,7% -24,3% (-31,0%) 5% 0% BUPL, A-kasse 31 2,1% 2,9% 1,8% -34,0% (-3,1%) 6% -3% Danske Sundhedsorg. A-kasse 8 0,5% 0,5% 0,6% -33,3% (-42,9%) -30% -26% Lærernes A-kasse 20 1,4% 2,2% 1,6% -4,8% (-41,2%) -6% 11% FTF- A-kasse 39 2,7% 3,1% 4,7% -15,2% (-15,2%) 24% 4% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 11 0,7% 1,9% 0,9% -38,9% (-65,6%) 5% -4% HK /Danmarks A-kasse ,1% 12,2% 11,8% 4,3% (-6,8%) -4% 0% Tekniske funktionærer 93 6,3% 5,6% 8,0% -6,1% (-18,4%) -7% -1% Business Danmarks A-Kasse 9 0,6% 0,7% 0,8% -40,0% (-30,8%) 5% -11% Min A-kasse 20 1,4% 1,0% 1,7% 42,9% (-9,1%) -16% -2% Funkt. og Servicef. A-kasse 7 0,5% 0,6% 1,2% 16,7% (-41,7%) 46% 14% Ledernes A-kasse 37 2,5% 1,9% 2,5% 12,1% (-5,1%) -4% 4% Teknikernes A-Kasse 20 1,4% 1,4% 1,7% -35,5% (-28,6%) -19% -11% Byggefagene 21 1,4% 1,7% 1,8% -52,3% (-54,3%) -25% -24% Byggefagenes A-Kasse 15 1,0% 0,9% 1,1% -44,4% (-54,5%) -21% -24% El-Fagets A-Kasse 6 0,4% 0,8% 0,7% -64,7% (-53,8%) -29% -25% Metalarbejdernes A-Kasse 50 3,4% 6,1% 2,7% -23,1% (-44,4%) -14% -11% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,0% 28,2% 17,6% -6,8% (-32,7%) -12% -12% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 36 2,5% 1,8% 0,8% -10,0% (-20,0%) 1% -12% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 100 6,8% 8,4% 6,6% -15,3% (-28,6%) 9% 3% Øvrige ,1% 15,9% 17,3% -0,4% (-15,8%) 3% 0% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse Slagelse Klynge 8 Slagelse 86 5,9% 4,1% 5,1% 13,2% (-16,5%) 10% 9% 12 0,8% 0,9% 1,4% -7,7% (0,0%) 3% 8% Kristelig A-Kasse ,5% 11,0% 10,8% -5,6% (-16,4%) 1% -5% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Slagelse Østdanmark Østdanmark * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Udvikling ift. samme måned året før Klynge 8 11

14 Tabel 5. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Slagelse Klyngen Østdanmark Slagelse Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 34,9% 31,2% 32,1% 0,1 (5,7) -1,0-1,3 (Antal) ,7% (- 10 7%) -6,5% -5,1% (Andel) 33,0% 34,4% 36,1% 2,6 (5,0) 2,5 1,6 (Antal) ,6% (17,7%) 8,6% 9,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to yd elsesgrupp er. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det e ksemplelvis er 33,0% u d af de udelukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Slagelse, der har været ledige/ aktiverede i m inimum 80 pct. af tiden in den for de sene ste 52 uger fra og med sidste uge i se ptember Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

15 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), september % 18% Andel borgere på førtidspension 17,4% Andel i fleksjob og på ledighedsydelse 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 13,3% 2,4% 10,9% 13,3% 2,0% 11,3% 12,6% 1,9% 10,7% 2,6% 14,8% 9,2% 1,3% 7,9% 12,9% 2,3% 10,6% 11,0% 2,6% 8,4% 10,9% 3,3% 7,7% 10,4% 2,6% 7,8% 14,2% 2,8% 11,5% 11,4% 2,9% 8,5% 14,7% 4,7% 10,0% 11,7% 2,3% 9,4% 12,4% 2,6% 9,9% 7,2% 1,3% 5,8% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vor dingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nybor g Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne b ereg nin ger Tabel 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Ydelsesgruppe Antal sep 2012* Slagelse sep sep 2012 Klyngen Østdanmark - Førtidspension 172 1% -17% -13% - Fleksjob og ledighedsydelse 54 20% -23% -16% I alt 226 5% -19% -14% Kommunens mål: 210 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Tilgang til perm anente forsørgelsesordninger i den valgte måne d viser tilgangen til perman ente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, d vs. den valgte måned sam t de 11 forudgående m åneder Tabel 7. Personer på permanente ydelser i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal okt okt 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) Ydelsesgruppe okt 2012 Slagelse Klyngen Østdanmark Slagelse Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt Kilde: Jobindsats.dk, Danm arks statistik og egne beregnin ger % (0%) -1% -2% 7,9% 9,9% 5,8% 556 6% (4%) 1% -1% 1,2% 1,9% 1,0% 89-25% (-15%) -1% -1% 0,2% 0,7% 0,3% % (0%) -0,6% -2,0% 9,2% 12,4% 7,2% * Anvendt befolkningsta l er fra 4kvt2012. Alderafgrænsnin gen år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra ap ril

16 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Slagelse Kommune og Klynge 8, indekseret (jan = 100) 106 Førtidspension, Slagelse Førtidspension (klyngen) Fleksjob og Ledighedsydelse, Slagelse Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 6. Tilgang til permanente ydelsesforløb i Slagelse Kommune - samt udviklingen ift. samme årsperiode* året før Førtidspension Fleksjob og ledighedsydelse feb 09 - jan 10 Kilde: Jobindsats.dk mar 09 - feb 10 apr 09 - mar 10 maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul 10 sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov 10 jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar 11 maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul 11 sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 14

17 Tabel 8. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, aug 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Slagelse Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 8% -20% (4%) -16% (-25%) % 15% -8% -10% % 15% -6% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes (fuldtidspersoner) fordeling mellem matchkategorier i Slagelse Kommune 100% Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet Ikke matchet 90% Match 3 80% 70% 60% Match 2 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr-10* maj-10 jun-10 Kilde: Jobindsats.dk Match 1 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Tabel 9. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Ydelsesgruppe september 2012 september 11 - september 12 Slagelse Klyngen Østdanmark Slagelse Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger (Andel) 60,7% 62,5% 62,7% -6,6 (0,0) -0,1 0,4 (Antal) ,0% (3,9%) 19,4% 9,6% (Andel) 73,9% 72,4% 74,8% 15,0 (7,1) 5,9 3,9 (Antal) ,4% (18,4%) okt-12 1,4% 13,7% Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de to matchgrupper. Dvs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 60,7% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Slagelse, som ha r modta get kontanthjælp i mere end 40 samme nhænge nde uger. 15

18 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Slagelse Klyngen Østdanmark 120 Indeks Kilde: Jobindsats.dk Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, sep ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 5,1% 5,1% 4,7% 4,7% 4,0% 5,0% 5,3% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 4,6% 5,7% 5,4% 5,8% 4,7% 5,1% 5,2% ,8% 1,0% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger 16

19 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, sep 12 20% 18% A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 16,8% 17,8% 16% 14% 12% 15,1% 14,0% 12,5% 12,9% 12,5% 13,2% 11,2% 14,0% 14,0% 13,3% 13,9% 10% 8% 8,4% 9,5% 6% 4% 2% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Svendborg Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats dk og egne beregninger 17

20 Tabel 10. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Slagelse Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender sep-11 sep-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,0% (-20,4%) -2% 2% ,5% (-20,7%) -4% -1% ,0% (1,8%) 18% 17% ,4% (18,3%) -10% 4% ,6% (-23,5%) -20% -25% Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister ,0% (-100,0% -38% -37% ,1% (-34,1%) -13% -11% 9 9 0,0% (12,5%) -10% -8% ,4% (0,0%) -3% -8% ,6% (4,6%) 3% 2% I alt ,2% (-8,0%) 0% 2% Kommunens mål: 1717 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012 Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesplan for Slagelse 2012 og e gne bereg ninge r * I Slagelse Kom mune var de r desuden hhv. 15 og 0 ikke-matchede kontanthjælpsmodtag ere i september 2011 og 201 2, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end sum men af de enkelte ydelsesgru pper, som er angive t i tab ellen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

21 Tabel 11. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Slagelse Kommune Klyngen Ydelsesgruppe %-vis sep-11 sep-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,7% (-30,3%) -6% 2% ,8% (-19,8%) 11% 4% ,8% (5,6%) 19% 17% ,6% (18,6%) -3% 17% ,0% (-27,3%) -18% -22% (-) -19% 15% ,8% (-20,8%) -12% -10% ,0% (-14,3%) -4% -11% ,6% (16,7%) -1% -7% ,4% (12,1%) 1% 2% I alt ,2% (-13,5%) 1% 4% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 Tabel 12. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Slagelse Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Ydelsesgruppe Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister sep-11 sep-12 %-vis udvikling Østdanmark ,0% (-32,5%) 3% 2% ,9% (-21,4%) -12% -4% ,7% (-0,4%) 17% 17% ,3% (18,0%) -15% -6% ,4% (-16,7%) -25% -32% ,0% (-100,0% -40% -44% ,7% (-30,0%) -14% -13% ,0% (50,0%) -28% 5% ,0% (-25,0%) -8% -14% ,0% (-4,7%) 4% 2% I alt ,3% (-15,3%) -1% 0% Kilde: Jobindsats.dk Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra m arts 2012 %-vis udvikling %-vis udvikling Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 19

22 120 Slagelse Klyngen Østdanmark Indeks Kilde: Jobindsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 mar-10 Kilde: Jobindsats.dk A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep

23 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 13. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, sep 11 - sep 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * Ydelsesgruppe sep 12 Slagelse Klynge Østdanmark Slagelse Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 254 0,4% (-13,9%) 7,4% -2,8% 6,7% 4,7% 5,5% 151 8,6% (-15,2%) 4,7% 5,7% 4,0% 1,6% 3,1% ,8% (21,8%) 38,5% 12,3% 6,5% 8,3% 5,4% ,4% (8,7%) -7,4% 5,7% 3,0% 3,7% 2,5% 6 200,0% (500,0%) -17,6% -23,6% 0,2% 0,2% 0,1% 0 - (-) -50,0% -36,7% 0,0% 0,0% 0,0% 73-15,1% (-27,7%) -11,2% -6,8% 1,9% 2,6% 2,1% 2-50,0% (0,0%) -7,0% -5,1% 0,1% 0,5% 0,2% 20 0,0% (-13,0%) 10,2% 5,0% 0,5% 1,2% 0,5% 501-0,6% (0,2%) 3,0% 1,6% 13,3% 15,3% 8,6% I alt ** ,4% (-2,6%) 7,1% 1,9% 36,2% 38,1% 28,1% Kommunens mål: 1375 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Slagelse 2012 og egne beregninger * Befolkning stal er fra 4kvt / og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgræn sningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Slagelse Kom mune var der desuden 4 ikke-matchede kon tanthjælpsmodtagere i septem ber 201 2, derfor er I alt-opgørelsen lidt større end summ en af de enkelte ydelsesgrup per, som er angivet i tabe llen. Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra marts

24 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), sep % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2,4% 3,1% Bornholm 4,1% 6,3% Guldborgsund 3,9% 6,8% Kalundborg 4,9% 7,3% 7,7% 13,8% Lolland Slagelse 3,2% 5,0% Vordingborg Kilde: Jo bindsats.dk, Dan marks statistik og egne beregninger Frederikshavn 3,0% 4,9% 4,7% 8,6% 3,5% 5,7% Haderslev Norddjurs 9,2% 9,3% 5,2% 5,0% Nyborg Randers Samsø 1,7% 1,9% 4,7% 8,3% Svendborg 4,1% 7,0% 10,3% 17,7% Klyngen Østdanmark 22

25 Aktiv og tidlig indsats Tabel 14. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Ydelsesgruppe 2. kvt kvt kvt 2012 Slagelse Klyngen Østdanmark Slagelse Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 31,5 27,8 24,7-5,0 (-4,0) -4,2-5,9 51,1 42,0 33,3 0,6 (3,6) -4,0-3,5 27,5 32,8 27,2-0,8 (1,1) 0,8 0,7 78,0 31,8 28,5 17,8 (0,0) 1,6-0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra august Aktivering sgraden er her beregnet som an tallet af aktiveringsforløb set i forh old de t sam lede antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 15. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Ydelsesgruppe Antal Slagelse 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Slagelse Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 40% 41% -3,7-1,3-2,6 heraf : Privat løntilskud 168 5% 3% 4% 0,0-0,8 4,1 Offentlig løntilskud % 10% 7% -0,3-1,0 8,8 Virksomhedspraktik % 11% 10% -5,6-1,6 11,7 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 69% 62% 2,0-4,2-0,8 heraf : Privat løntilskud 36 3% 4% 4% -0,3-0,2 0,0 Andel Offentlig løntilskud 59 5% 5% 6% 3,0 1,7 1,0 Virksomhedspraktik % 22% 17% 0,3-3,2-2,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 59% -7,8-2,5-0,6 heraf : Privat løntilskud 7 1% 1% 2% 0,0-0,1 0,3 Offentlig løntilskud 0 0% 1% 1% 0,0 0,4 0,5 Virksomhedspraktik % 19% 16% 11,6-1,0 0,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 23

26 Tabel 16. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 2. kvt 2012 Udvikling i %-point Ydelsesgruppe Slagelse Klyngen Østdanmark Slagelse Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 38% 46% 38% -2,5 (-4,6) 7,5 5,9 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 83% 81% 77% 3,8 (1,6) 3,1-0,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 68% 75% 73% 1,7 (-5,7) -1,0 3,0 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 53% 72% 67% -11,4 (-10,3) 4,7 2,0 I alt (Antal personer) (615) (3.819) (15.584) -3%* 8%* 7%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal 2011 Tabel 17. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 2. kvt 2012, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 2. kvt kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Slagelse Klyngen Østdanmark Slagelse Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 8% 10% 9,4% -7,3 (-7,2) 1,6 0,7 78% 53% 45% 4,5 (4,4) -7,6-1,7 51% 37% 29% -1,6 (-2,6) -1,5-1,6 I alt (Antal personer) (374) (1.437) (5.931) -10%* -4%* -3%* Kilde: Jobindsats.dk * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 4. kvartal

27 Virksomhedsindsats Tabel 18. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Slagelse, 2. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Slagelse Klyngen* Slagelse Klyngen* Slagelse Klyngen* Slagelse Klyngen 15,0% 11,9% 45,4% 38,7% 10,9% 14,6% 4,8% 6,5% 7,4% 9,5% 37,7% 32,6% 0,9% 2,8% 0,3% 1,8% 28,7% 27,2% 0,5% 0,8% 1,5% 2,1% 11,0% 40,9% 9,4% 9,7% Tabel 19. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Slagelse, 2. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 2. kvt kvt 2012 Ydelsesgruppe Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 Kilde: Jobindsats.dk * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. 1: Sygedagpengeta l er fra 3. kvartal. Slagelse Klyngen* Slagelse Klyngen* Slagelse Klyngen* 9% -13% 2% -8% -38% -21% -4% -1% 185% 57% -5% -14% -40% 7%. 136% 27% 6% -67% -25% -25% -16% -29% -10% Tabel 20. Antal og andel arbejdssteder* i Slagelse Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 25

28 Ydelsesgruppe Antal Slagelse 2. kvt kvt kvt 2012 Klyngen** Andel*** Øst danmark Slagelse Klyngen** Østdanmark Udvikling i antal A-dagpengemodtagere % 14% 11% -26% -20% -20% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 6% 6% -8% -8% -7% 104 6% 6% 5% 6% 10% 11% I alt % 21% 17% -16% -12% -11% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 26

29 Selvforsørgelsesgrad Tabel 21. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Slagelse Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Vejledning og opkvalificering ,1% 21,2% 25,0% Privat ansættelse med løntilskud 74 33,0% 48,2% 51,2% Offentlig ansættelse med løntilskud ,9% 32,1% 37,9% Virksomhedspraktik* 5 34,3% 34,7% 18,8% Forløb i alt ,5% 30,5% 32,4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der kun bere gnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som job centret har iværksat for dag pengemodta gerne i måleperiode n. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 22. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Slagelse Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 5 15,4% 25,6% 17,6% Øvrige forløb over 4 uger 90 26,6% 26,5% 28,5% Privat ansættelse med løntilskud 18 45,9% 44,5% 48,4% Offentlig ansættelse med løntilskud 7 27,9% 39,9% 37,0% Virksomhedspraktik* ,0% 27,5% 26,4% Forløb i alt ,0% 31,6% 31,1% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") Tabel 23. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 3. kvt 2011 Redskabstype Jobcenter Slagelse Klyngen Østdanmark Antal Selvforsørgelsesgrad Ordinære uddannelsesforløb 2 0,0% 5,7% 7,3% Øvrige forløb over 4 uger 306 9,1% 13,1% 11,4% Privat ansættelse med løntilskud. 46,4% 36,9% 28,7% Offentlig ansættelse med løntilskud 0 0,0% 17,6% 14,3% Virksomhedspraktik* 93 12,7% 11,6% 10,6% Forløb i alt ,1% 13,0% 11,8% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * I opgørelserne indgår udelukkend e afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyde r, at der ikke beregnes selvforsørgelsesgrad for samtlige a f de virksomh edspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtage rne i måleperioden. (celler med min dre end tre forløb er an givet med ".") 27

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere