Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012"

Transkript

1 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset i Danmark og den danske ambassade i Riyadh om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. Ministeriet mente, at nogle af oplysningerne i korrespondancen kunne undtages efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 2, om forholdet til fremmede magter. Ministeriet henviste til, at oplysningerne var fremkommet i en fortrolig dialog mellem kongehuset i Bahrain og den danske ambassade i Riyadh. 15. oktober 2012 Forvaltningsret Statsforfatningsret 2.2 Ministeriet mente desuden, at hele korrespondancen kunne undtages fra aktindsigt efter generalklausulen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, om væsentlige hensyn til offentlige interesser. Ministeriet lagde vægt på, at dronningens ordenstildelinger i princippet slet ikke er omfattet af offentlighedsloven, og at kongehuset befinder sig i en ganske særlig situation, idet kongehuset er afhængigt af ambassadernes bistand, når der skal etableres kontakt til og udveksles oplysninger med fremmede statsoverhoveder forud for kongehusets besøg i udlandet, herunder oplysninger om eventuel udveksling af ordener. For så vidt angik ministeriets anvendelse af 13, stk. 1, nr. 2, kunne ombudsmanden ikke på det foreliggende oplysningsgrundlag anse det for tilstrækkeligt, at ministeriet alene i mere generelle vendinger havde begrundet afslaget med, at oplysningerne var fremkommet i en fortrolig dialog mellem ambassaden i Riyadh og kongehuset i Bahrain. Ombudsmanden havde imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Udenrigsministeriets anvendelse af 13, stk. 1, nr. 6, på den i sagen omhandlede korrespondance. (J.nr. 12/01038)

2 En journalist klagede til mig over, at Udenrigsministeriet havde givet afslag på aktindsigt i korrespondance (5 dokumenter) mellem det danske kongehus og den danske ambassade i Riyadh vedrørende regentens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. Ministeriet havde undtaget alle 5 dokumenter fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. For så vidt angik 3 af dokumenterne havde ministeriet tillige henvist til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 2. I mit afsluttende brev til journalisten skrev jeg sådan: Ombudsmandens udtalelse 1. Offentlighedslovens anvendelse på regentens (dronningens) dispositioner Det bestemmes i 4, stk. 1, 1. pkt., i offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985), at enhver med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Regentens (dronningens) dispositioner sker i nogle henseender som led i regentens deltagelse i statsstyret, mens andre dispositioner må karakteriseres som privatretlige. Jeg henviser herved bl.a. til betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision, som ligger til grund for den gældende offentlighedslov, og hvor der på side 236 bl.a. er anført følgende: Udvalget har således ikke af denne grund fundet det påkrævet udtrykkeligt at undtage en forvaltningsmyndigheds indstillinger til kongen, som det ved offentlighedslovens gennemførelse blev anset for overflødigt at medtage i 5, nr. 1, på grund af bestemmelsen i 5, nr. 4, om brevveksling inden for samme myndighed. I sager, der afgøres ved kgl. resolution, må kongen og den forvaltningsmyndighed, der har behandlet sagen, anses for én myndighed, og indstillinger til kongen må derfor utvivlsomt bedømmes som interne arbejdsdokumenter i relation til bestemmelsen i 9 i udvalgets lovudkast. Udvalget skal i denne forbindelse bemærke, at sager, hvor kongen kan handle uden ministerkontrasignatur, f.eks. hans privatretlige dispositioner, udnævnelse og afskedigelse af hofembedsmænd, ordenstildelinger osv., overhovedet ikke kan anses for omfattet af loven. Om sondringen mellem dispositioner, der falder inden for statsstyret, henholdsvis privatretlige dispositioner, henviser jeg bl.a. til Folketingets Ombuds- 2/12

3 mands beretning for 1997, side 293, om dronningens nytårstale, og for 2006, side 468, om dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne. I disse sager fandt ombudsmanden, at dronningens dispositioner måtte anses for foretaget som led i statsstyret, med den virkning at korrespondance mellem hoffet og Statsministeriet måtte anses for intern. Se også betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 293. Af betænkningen fra 1978, som jeg har citeret ovenfor, fremgår imidlertid, at regenten kan handle uden ministerkontrasignatur i forbindelse med bl.a. ordenstildelinger, og at dette overhovedet ikke kan anses for omfattet af loven. Tildeling af ordener kan således ikke anses for et led i regentens deltagelse i statsstyret. Den korrespondance, der finder sted mellem hoffet og en forvaltningsmyndighed i forbindelse med (bl.a.) ordenstildelinger, vil dog som det også er forudsat af Udenrigsministeriet i afgørelsen af 1. marts 2012 være omfattet af offentlighedsloven, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 1. pkt., når anmodningen rettes til forvaltningsmyndigheden. Der vil således være adgang til aktindsigt i korrespondancen, medmindre en af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven finder anvendelse. 2. Udenrigsministeriets anvendelse af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser i 13, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 6 Udenrigsministeriet har identificeret 5 dokumenter, som er omfattet af din anmodning om aktindsigt. Der er tale om korrespondance mellem den danske ambassade i Riyadh og det danske kongehus (kabinetssekretariatet). Dokumenterne 1, 3 og 4 er s fra ambassaden til kabinetssekretariatet, mens dokumenterne 2 og 5 er s fra kabinetssekretariatet til ambassaden (der er således for de 2 sidstnævnte dokumenters vedkommende ikke tale om e- mails til kabinetssekretariatet, sådan som ministeriet har anført i dokumentoversigten til afgørelsen af 1. marts 2012). Ministeriet har undtaget alle 5 dokumenter fra aktindsigt med henvisning til 13, stk. 1, nr. 6. For så vidt angår 3 af dokumenterne (dokumenterne 1, 3 og 4) har ministeriet tillige henvist til 13, stk. 1, nr. 2. Efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 1-6, kan en begæring om aktindsigt afslås, hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag efter et konkret skøn findes at burde vige for de nærmere opregnede, væsentlige hensyn til offentlige og private interesser. Det følger af bestemmelsens formulering, at aktindsigt kun kan afslås, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning, jf. Folketingstidende , tillæg B, sp. 122, og betænkning nr. 325/1963, side 61. 3/12

4 2.1. Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 2 Udenrigsministeriet har givet afslag på aktindsigt i dokumenterne 1, 3 og 4 med henvisning til (bl.a.) 13, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, lyder sådan: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til ( ) 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner ( ) Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp. 228): Bestemmelsen i nr. 2 er ( ) en samarbejdning af den gældende lovs 2, stk. 2, nr. 1, sidste led, og 5, nr. 6. Medtagelsen af bestemmelsen i 5, nr. 6, medfører en vis begrænsning i adgangen til at undtage sådanne dokumenter fra aktindsigt i forhold til den gældende lov, idet anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen efter lovforslaget forudsætter, at nægtelse af aktindsigt efter en konkret vurdering kan anses for nødvendig. Ændringen skønnes dog at være uden praktisk betydning. En begæring om aktindsigt kan således kun afslås, hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag eller et dokument efter et konkret skøn findes at burde vige for væsentlige hensyn til udenrigspolitiske interesser mv. Aktindsigt kan kun afslås, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning, jf. ovenfor i indledningen til punkt 2. Bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 2, er omtalt i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 17. Heri anføres bl.a. (side 665), at det ikke fremgår af bestemmelsens forarbejder, hvilke hensyn den varetager, men at det er klart, at bestemmelsens beskyttelsesinteresse er hensynet til rigets forhold udadtil. Betænkningen anfører videre, at bestemmelsen tager sigte på oplysninger mv., der i sig selv vedrører spørgsmål af international karakter (side 668). Se også betænkningens gennemgang side 669 ff af ombudsmandens praksis. Selvom anvendelsen af bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 2, i udgangspunktet forudsætter en konkret vurdering, jf. ovenfor, er det antaget, at vurderingen i 4/12

5 visse tilfælde kan foretages på et mere generelt niveau, se bl.a. betænkning nr. 1510/2009, side 658 og 669, Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), side 430, og ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1990, side 58. Dette antages at gælde bl.a. i de tilfælde, hvor riget er folkeretligt forpligtet over for andre stater eller internationale organisationer til at hemmeligholde oplysninger, ligesom det må gælde i de tilfælde, hvor et dokument er omfattet af en tavshedsforskrift i EU (betænkning nr. 1510/2009, side 669). De samme synspunkter må endvidere gøre sig gældende i de tilfælde, hvor hemmeligholdelse ikke følger af en egentlig folkeretlig forpligtelse i form af en traktatbestemmelse eller folkeretlig retssædvane, men hvor det følger af fast international praksis, at oplysningerne ikke offentliggøres, eller hvor et fremmed land eller en international organisation i øvrigt har en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke offentliggøres, f.eks. fordi oplysningerne er sendt til Danmark under en klar forudsætning om, at de ikke offentliggøres. Se herved Offentlighedskommissionens overvejelser i betænkning nr. 1510/2009, side 711. Som begrundelse for at anvende 13, stk. 1, nr. 2, har Udenrigsministeriet anført, at dokumenterne indeholder oplysninger, der er fremkommet i en fortrolig dialog mellem ambassaden i Riyadh og kongehuset i Bahrain. Udenrigsministeriet vurderer, at undtagelse fra aktindsigt på den baggrund er nødvendig af hensyn til Danmarks forhold til Bahrain, herunder mulighederne for fortsat inden for rammerne af fortrolighed at kunne udveksle oplysninger af denne karakter. Jeg har gennemgået de 3 dokumenter. Dokumenterne 1 og 4 ses umiddelbart at indeholde oplysninger om internationale forhold, idet ambassaden i disse dokumenter har gengivet oplysninger fra sin dialog med kongehuset i Bahrain angående ordenstildelingen. For så vidt angår dokument 3 mener jeg, at det er tvivlsomt, om dokumentet kan siges at indeholde oplysninger om internationale forhold. Dokumentet indeholder således blot en kommentar fra den danske ambassade til den dialog, som ambassaden har haft med kongehuset i Bahrain. Ambassaden gengiver i den forbindelse ingen oplysninger fra sin dialog med kongehuset i Bahrain. Jeg har dog ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at tage endelig stilling til dette spørgsmål. Jeg må lægge til grund, at det ikke følger af en folkeretlig forpligtelse, at Danmark er forpligtet til at hemmeligholde oplysningerne i de 3 omhandlede dokumenter. Ministeriet har heller ikke redegjort nærmere for, at der er en fast international praksis for, at oplysningerne ikke offentliggøres, eller at der eksisterer en berettiget forventning hos kongehuset i Bahrain herom. Ministeriet har alene henvist til, at oplysningerne er udvekslet i en fortrolig dialog, men ministeriet har ikke redegjort nærmere herfor, herunder for hvorfor kongehuset i Bahrain måtte have en berettiget forventning om, at oplysninger fra dialogen ikke udleveres. Jeg henviser herved bl.a. til ombudsmandens udtalelse i Fol- 5/12

6 ketingets Ombudsmands beretning for 2008, side 226, om diskretionsforbehold og berettigede forventninger. På det foreliggende oplysningsgrundlag kan jeg herefter ikke anse det for tilstrækkeligt, at ministeriet i sin afgørelse og i udtalelsen til mig alene i mere generelle vendinger har begrundet afslaget med, at oplysningerne er fremkommet i en fortrolig dialog mellem ambassaden i Riyadh og kongehuset i Bahrain. Jeg har herved ikke taget stilling til, om jeg på grundlag af en mere uddybende forklaring fra Udenrigsministeriets side ville kunne anse det for godtgjort, at 13, stk. 1, nr. 2, kan anvendes i forhold til de omhandlede dokumenter. Jeg har gjort Udenrigsministeriet bekendt med min opfattelse Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Udenrigsministeriet har givet afslag på aktindsigt i alle 5 dokumenter med henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, og stk. 2, lyder sådan: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til ( ) 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. I betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision har udvalget bl.a. skrevet sådan om bestemmelsens rækkevidde (side 285 f): Det er udvalgets opfattelse, at en sådan generalklausul [ 13, stk. 1, nr. 6; min bemærkning] bør opretholdes i forbindelse med offentlighedslovens revision. Udvalget har i så henseende navnlig lagt vægt på, at der ikke i den periode, offentlighedsloven har været i kraft, er indhøstet så udførlige erfaringer, at det er muligt med rimelig grad af sikkerhed at overskue alle de undtagelsesbehov, der vil kunne opstå i praksis, at en generalklausul er påkrævet for at undgå, at visse meget specielle undtagelsesbehov opregnes udtrykkeligt i loven, samt at en generalklausul giver loven en ønskelig smidighed med hensyn til at kunne tilpasses nye undtagelsesbehov, der måtte opstå i fremtiden, således at hyppige ændringer af loven kan undgås. Udvalget skal dog samtidig understrege, at generalklausulen som hidtil kun forudsættes anvendt i begrænset omfang og kun, hvor der er et klart behov derfor. 6/12

7 Se også betænkning 1510/2009 om offentlighedsloven, side 681 ff, med bl.a. en gennemgang af ombudsmandens praksis (side 687 ff). Det afhænger af en konkret vurdering, om der i forhold til oplysningerne i de enkelte dokumenter må anses at foreligge så væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser, at hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Udenrigsministeriet har anført, at de hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens begrænsninger i forhold til kongehuset på dette område, efter ministeriets opfattelse tilsvarende gør sig gældende for den anførte korrespondance mellem ambassaden og kabinetssekretariatet. Ministeriet finder således, at undtagelse fra aktindsigt i den konkrete sag er nødvendig ud fra væsentlige hensyn til kongehusets mulighed for i fortrolighed at kunne lade sig bistå af ambassaderne, når der skal etableres kontakt til og udveksles oplysninger med fremmede statsoverhoveder forud for kongehusets besøg i udlandet, herunder oplysninger om eventuel udveksling af ordener. I den forbindelse bør der efter ministeriets opfattelse lægges vægt på, at kongehuset befinder sig i en ganske særlig situation, hvor man er afhængig af ambassadernes bistand, når der skal etableres den nævnte kontakt til fremmede statsoverhoveder forud for kongehusets besøg i udlandet. Denne afhængighed indebærer efter ministeriets opfattelse, at beskyttelsen af de hensyn, der har ført til, at bl.a. sager om tildeling af ordener til udenlandske statsoverhoveder i princippet ikke er omfattet af offentlighedsloven, vil blive illusorisk, såfremt korrespondancen mellem kabinetssekretariatet og ambassaden i denne type sager må anses for omfattet af adgangen til aktindsigt. Jeg har gennemgået oplysningerne i de 5 dokumenter. Dokumenterne 1, 3 og 4 er omtalt ovenfor under punkt 2.1. For så vidt angår dokument 2 er der tale om et svar til ambassaden fra kabinetssekretariatet på dokument 1. Dokument 5 er et svar til ambassaden fra kabinetssekretariatet på dokument 4. Jeg må lægge ministeriets oplysning til grund om, at kongehuset er afhængigt af ambassadernes bistand, når der skal etableres kontakt til og udveksles oplysninger med fremmede statsoverhoveder forud for kongehusets besøg i udlandet, herunder som i dette tilfælde oplysninger om eventuel udveksling af ordener. Jeg henviser i øvrigt til den ovenfor omtalte sag i Folketingets Ombudsmands beretning for 2006, side 468, hvor ombudsmanden ikke fandt grundlag for at kritisere Statsministeriets anvendelse af 13, stk. 1, nr. 6, på den korrespondance, der havde fundet sted mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne. Statsministeriet havde som begrundelse herfor anført, at de hensyn, som lå til grund for undtagelsen af korrespondance mellem Statsministeriet og hoffet vedrørende sager, der indgik som led i regentens deltagelse i statsstyret, tilsvarende gjorde sig gældende for de udkast, 7/12

8 som var udvekslet mellem ministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne. Statsministeriet havde i den forbindelse særligt henvist til hensynet til beskyttelse af regentens mulighed for frit at kunne forberede en tale, der afholdtes som led i regentens deltagelse i statsstyret. Herefter mener jeg ikke, at jeg har tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Udenrigsministeriets anvendelse af 13, stk. 1, nr. 6, på den i sagen omhandlede korrespondance mellem kongehuset og den danske ambassade i Riyadh. Jeg har lagt væsentlig vægt på det anførte, om at regentens tildeling af ordener er en særlig sagstype, som ifølge offentlighedslovens forarbejder udtrykkeligt falder helt uden for loven, og at kongehuset befinder sig i en ganske særlig situation, idet kongehuset er afhængigt af ambassadernes bistand, når der, som her, er tale om ordenstildeling til et udenlandsk statsoverhoved. Jeg kan endvidere ikke kritisere, at Udenrigsministeriet har vurderet, at der ikke var grundlag for at meddele meraktindsigt efter offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Jeg henviser til ministeriets begrundelse i afgørelsen af 1. marts På den baggrund foretager jeg mig ikke mere i sagen. Sagsfremstilling Den 19. januar 2012 bad journalist A Udenrigsministeriet om aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med kongehuset i sagen om H.M. Dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. I en afgørelse af 1. marts 2012 afviste Udenrigsministeriet aktindsigt. Ministeriet skrev sådan: Der henvises til din anmodning af 19. januar 2012 om aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med kongehuset i sagen om H.M. Dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. Der henvises endvidere til Udenrigsministeriets foreløbige svar af 24. januar og 6. februar Udenrigsministeriets identifikation af dokumenter i forbindelse med denne anmodning omfatter dokumenter, der er journaliseret fra den 26. januar til den 31. januar Udenrigsministeriet har på den baggrund identificeret en korrespondance på 5 dokumenter, som er omfattet af anmodningen og har foretaget en konkret vurdering af disse dokumenter. Udenrigsministeriet har i den forbindelse truffet afgørelse om begrænsninger i retten til aktindsigt i hen- 8/12

9 hold til de nedenfor angivne bestemmelser. Der vedlægges endvidere i det fremsendte materiale en liste over de 5 dokumenter omfattet af aktindsigtsanmodningen med angivelse af begrundelse for de foretagne begrænsninger i retten til aktindsigt. Undtagelse efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 2 I henhold til 13, stk. 1, nr. 2, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner. Udenrigsministeriet har i henhold til 13, stk. 1, nr. 2, undtaget en række oplysninger fra aktindsigt, jf. vedlagte aktliste, som er fremkommet i en fortrolig dialog mellem ambassaden i Riyadh og kongehuset i Bahrain, idet undtagelse vurderes at være nødvendig af hensyn til Danmarks forhold til Bahrain, herunder mulighederne for fortsat inden for rammerne af fortrolighed at kunne udveksle oplysninger af denne karakter. Undtagelse i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 I henhold til 13, stk. 1, nr. 6, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets karakter er påkrævet. Udenrigsministeriet har i henhold til 13, stk. 1, nr. 6, undtaget en række oplysninger fra aktindsigt, jf. vedlagte aktliste, idet undtagelse efter forholdets særlige karakter vurderes påkrævet af hensyn til beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser. Det bemærkes i den forbindelse, at sager, hvori regenten kan handle uden ministerkontrasignatur, f.eks. i forbindelse med privatretlige dispositioner, herunder ordenstildelinger, ikke er omfattet af offentlighedsloven, jf. hertil betænkning 857/1978, side 236. Uanset dette anses dokumenter, der som led i denne type sager indgår til eller oprettes af en forvaltningsmyndighed, dog for omfattet af loven, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 1. pkt. Det er tilfældet for samtlige 5 dokumenter omfattet af din anmodning om aktindsigt, idet dokumenterne består af korrespondance mellem den danske ambassade i Riyadh og kabinetssekretariatet. De hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens begrænsninger i forhold til kongehuset, gør sig efter Udenrigsministeriets opfattelse imidlertid tilsvarende gældende for den anførte korrespondance mellem ambassaden og kabinetssekretariatet. Uanset at denne korrespondance er 9/12

10 indgået til eller oprettet af Udenrigsministeriet som led i administrativ sagsbehandling finder ministeriet således, at de pågældende oplysninger bør undtages fra aktindsigt på grund af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, herunder særligt kongehusets mulighed for i fortrolighed at kunne lade sig bistå af ambassaderne, når der skal etableres kontakt til og udveksles oplysninger med fremmede statsoverhoveder forud for Kongehusets besøg i udlandet, herunder oplysninger om eventuel udveksling af ordener. Udenrigsministeriet lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at Kongehuset er i en særlig situation, da man ofte er afhængig af ambassadernes bistand til at etablere denne type kontakter. For de dokumenter, der er omfattet af offentlighedslovens 13, stk. 1, har Udenrigsministeriet i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 2, vurderet, hvorvidt det beskyttelsesværdige hensyn kun gør sig gældende for en del af de pågældende dokumenter. Det er ikke tilfældet, hvorfor dokumenterne undtages i deres helhed. Meroffentlighed Udenrigsministeriet har i forbindelse med behandlingen af din aktindsigtsanmodning på ny overvejet, hvorvidt der er mulighed for at give aktindsigt i videre omfang i medfør af offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Ministeriet har på baggrund af en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag reglerne i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 2 og 6, og på den anden side den interesse, du som journalist må antages at have i at anmodningen imødekommes, imidlertid ikke fundet grundlag for at meddele aktindsigt i videre omfang. Den 4. marts 2012 klagede A til mig over Udenrigsministeriets afgørelse. Den 8. marts 2012 bad jeg Udenrigsministeriet om en udtalelse i anledning af A s klage. I en udtalelse af 25. juni 2012 til mig skrev Udenrigsministeriet sådan: Udenrigsministeriet kan i den anledning henholde sig til ministeriets afgørelse af 1. marts 2012, der vedlægges, idet ministeriet særligt skal fremhæve følgende: Undtagelse efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 2 10/12

11 Som det fremgår af Udenrigsministeriets afgørelse af 1. marts 2012, har ministeriet i henhold til 13, stk. 1, nr. 2, undtaget akt nr. 1, 3 og 4 fra aktindsigt. De nævnte akter indeholder oplysninger, der er fremkommet i en fortrolig dialog mellem ambassaden i Riyadh og kongehuset i Bahrain. Udenrigsministeriet vurderer, at undtagelse fra aktindsigt på den baggrund er nødvendig af hensyn til Danmarks forhold til Bahrain, herunder mulighederne for fortsat inden for rammerne af fortrolighed at kunne udveksle oplysninger af denne karakter. Det bemærkes hertil, at Udenrigsministeriet i overensstemmelse med 13, stk. 2, har overvejet, om hensynet i 13, stk. 1, nr. 2, kun gør sig gældende for en del af de nævnte akter. Efter Udenrigsministeriets opfattelse er det imidlertid ikke tilfældet. Der henvises desuden til bemærkninger til 13, stk. 1, nr. 6, nedenfor. Undtagelse efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Som det fremgår af Udenrigsministeriets afgørelse af 1. marts 2012 har Udenrigsministeriet i henhold til 13, stk. 1, nr. 6, undtaget akt nr. 1-5 fra aktindsigt. Opmærksomheden henledes indledningsvis på, at sager, hvori Regenten kan handle uden ministerkontrasignatur, f.eks. i forbindelse med privatretlige dispositioner, herunder ordenstildelinger, i princippet ikke er omfattet af offentlighedsloven, jf. betænkning 857/1978, side 236. Dokumenter, der som led i denne type sager indgår til eller oprettes af en forvaltningsmyndighed, er dog desuagtet omfattet af loven, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 1. pkt., hvilket er tilfældet for denne sags akter, der består af korrespondance mellem den danske ambassade i Riyadh og Kabinetssekretariatet. De hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens begrænsninger i forhold til kongehuset på dette område, gør sig efter Udenrigsministeriets opfattelse imidlertid tilsvarende gældende for den anførte korrespondance mellem ambassaden og Kabinetssekretariatet. Udenrigsministeriet finder således, at undtagelse fra aktindsigt i den konkrete sag er nødvendigt ud fra væsentlige hensyn til Kongehusets mulighed for i fortrolighed at kunne lade sig bistå af ambassaderne, når der skal etableres kontakt til og udveksles oplysninger med fremmede statsoverhoveder forud for Kongehusets besøg i udlandet, herunder oplysninger om eventuel udveksling af ordener. 11/12

12 I den forbindelse bør der efter Udenrigsministeriets opfattelse lægges vægt på, at Kongehuset befinder sig i en ganske særlig situation, hvor man er afhængig af ambassadernes bistand, når der skal etableres førnævnte kontakt til fremmede statsoverhoveder forud for Kongehusets besøg i udlandet. Denne afhængighed indebærer efter Udenrigsministeriets opfattelse, at beskyttelsen af de hensyn der som nævnt har ført til, at bl.a. sager om tildeling af ordener til udenlandske statsoverhoveder i princippet ikke er omfattet af offentlighedsloven vil blive illusorisk, såfremt korrespondancen mellem Kabinetssekretariatet og ambassaden i denne type sager må anses for omfattet af adgangen til aktindsigt. Udenrigsministeriet skal endvidere bemærke, at akt nr. 1, 3 og 4 efter ministeriets opfattelse er omfattet af 13, stk. 1, nr. 2, i deres helhed, jf. desuden bemærkningerne til 13, stk. 1, nr. 2, ovenfor. Udenrigsministeriet har dog fundet det mest korrekt også for disse akter at henvise til 13, stk. 1, nr. 6, idet dokumenterne efter ministeriets opfattelse tillige er omfattet af denne bestemmelse. Den 2. juli 2012 meddelte A, at han ikke havde bemærkninger til ministeriets udtalelse. 12/12

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i brevveksling med kongehuset

Aktindsigt i brevveksling med kongehuset 2018-13 Aktindsigt i brevveksling med kongehuset En journalist bad Kulturministeriet om aktindsigt i en brevveksling mellem ministeriet og kongehuset. Brevvekslingen vedrørte kronprinsens deltagelse i

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for Ankestyrelsens brev til en region 18. februar 2019 [X]s anmodning om aktindsigt J.nr. 18-73758 [X] har den 12. december 2018 skrevet til Region Midtjylland om regionens afgørelse af 6. december 2018 om

Læs mere

FOB Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC

FOB Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC FOB 2019-7 Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC Resumé I en afgørelse til en journalist undtog Kulturministeriet en række oplysninger fra aktindsigt.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Kulturministeriet Nybrogade København K Kulturministeriets sagsnr. 16/03156: A

Kulturministeriet Nybrogade København K Kulturministeriets sagsnr. 16/03156: A Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Hemmeligholdelse af sag om statsministerens eventuelle topjob i EU eller NATO. 30. maj 2009

Hemmeligholdelse af sag om statsministerens eventuelle topjob i EU eller NATO. 30. maj 2009 2009 15-1 Hemmeligholdelse af sag om statsministerens eventuelle topjob i EU eller NATO To journalister bad Statsministeriet om aktindsigt i dokumenter om statsministers mulighed for at komme i betragtning

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet FOB 05.141 Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministres og departementschefers besvarelser af spørgeskemaer fra et udvalg nedsat

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed. 19. januar 2011

Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed. 19. januar 2011 2011 10-1. Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed En journalist bad Udlændingeservice om aktindsigt i myndighedens korrespondance med en privat virksomhed.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere