Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget Sagsnummer: S Skrevet af: Brian Hansen Forvaltning: Budget Dato: 28. september 2016 Sendes til: Økonomiudvalg og Byråd (bilag til 2. behandling af budget ) Senest ved byrådets 2. behandling af budgettet den 13. oktober 2016 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Historik (valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i ) De aktuelle tal Følsomhedsanalyser vedr. valget i 2017 Indstilling 1. Historik Nedenstående tabel viser en opgørelse over gevinst og tab ved valg af hhv. statsgaranti og selvbudgettering i budgetårene fra 2007 og frem. I 2007 og 2008 valgte kommunen at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, men derefter har kommunen valgt statsgaranti: Tabel 1 Gevinst eller tab ved valg af statsgaranti hhv. selvbudgettering Historik Valg Rigtigt valg Forkert valg 2007 Selvbudgettering -39, Selvbudgettering 2, Statsgaranti -159, Statsgaranti -33, Statsgaranti -49, Statsgaranti -34, Statsgaranti -130, Statsgaranti -121, (næsten endelig) Statsgaranti -35, (foreløbig) Statsgaranti -2,9 I alt -606,4 2,0 (minus = gevinst ved valget) 1

2 Tabellen viser, at Randers Kommune bortset fra år 2008 har valgt rigtigt og den samlede værdi af disse valg kan opgøres til mere end 600 mio. kr. De meget foreløbige tal for 2016 tyder kun på en lille gevinst ved statsgaranti på 2,9 mio. kr., hvor der ved budgetlægningen for 2016 blev forventet en gevinst ved statsgaranti på 14,5 mio. kr. Det skal understreges at disse tal fortsat er behæftet med meget stor usikkerhed. Desuden ses, at gevinsten ved statsgaranti i nogle år har været meget stor - nemlig i 2009 og 2013 samt Disse tre år tilsammen har alene givet en samlet gevinst ved statsgaranti på 411 mio. kr. eller rettere et undgået tab. 2. De aktuelle tal Nedenstående tabel viser skønnet over folketal, udskrivningsgrundlag og grundværdier i Randers sammenholdt med statsgarantien i 2017: Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Folketal Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) Grundværdier, øvrig jord (mio. kr.) Grundværdier, produktionsjord (mio. kr.) Tabellen viser at både kommunens eget skøn over folketal og udskrivningsgrundlag ligger under statsgarantien. Dette taler - alt andet lige for valg af statsgaranti. Især ses at folketallet ligger klart under statsgarantien. Kommunens eget skøn over folketallet er et helt aktuelt skøn baseret på det faktiske folketal pr. 1/9 tillagt den forventede udvikling resten af året. Den forventede udvikling resten af året er baseret på gennemsnittet af udviklingen i samme periode de sidste 6 år. Det skal understreges, at skønnet over folketallet pr. 1/ er behæftet med betydelig usikkerhed bl.a. som følge af usikkerheden på flygtningeområdet. Udover kommunens eget folketal er det især udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan, der påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Som udgangspunkt følges her de skøn KL anvender i skatte- og tilskudsmodellen. KL har fredag den 16. september 2016 sendt nye oplysninger ud vedrørende skønnet over udviklingen i udskrivningsgrundlaget, idet der i det foreløbige grundlag for 2015 indgår 3 mia. kr., der givetvis nu viser sig at være engangsindtægter. Da det endnu ikke kan fastslås 100%, har KL ikke udarbejdet ny model, men opfordrer kommunerne til at køre følsomhedsberegninger på de nye oplysninger. For Randers betyder de nye oplysninger fra KL, at fordelen ved selvbudgettering alt andet lige reduceres med ca. 10 mio. kr. hvilket meget tydeligt illustrerer, at ændringer på landsplan har stor betydning for valget i Randers (se også afsnit 3 om følsomhedsanalyser). 2

3 I nedenstående tabel over det samlede beløb ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering er de nyeste oplysninger fra KL anvendt: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel (minus = gevinst ved statsgaranti) Indkomstskatteprovenu , ,4-7,1 Tilskud og udligning , ,0-12,7 Nettoprovenu , ,4-19,8 Efterregulering af tilskud/udligning i ,0-20,3 20,3 I alt inkl. forventet efterregulering , ,7 0,5 (- angiver indtægt/merindtægt), Kilde: KL s skatte og tilskudsmodel Tabellen viser, at der er dødt løb mellem statsgaranti og selvbudgettering. Hvis der vælges selvbudgettering skal der dog i første omgang afleveres 19,8 mio. kr. i I 2020 kan der så beregnes en forventet efterregulering på 20,3 mio. kr., hvorefter der samlet kan opgøres en lille nettogevinst ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. Et beløb i denne størrelsesorden er dog helt uden betydning, da der kun skal små ændringer til før regnestykket ændrer sig betydeligt. For at forstå de faktorer der påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, er der i nedenstående tabel foretaget en beregning af, hvad de enkelte variable betyder for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering og desuden viser tabellen hvornår der evt. vil ske afregning, hvis der vælges selvbudgettering: De enkelte variables betydning for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 (plus angiver gevinst ved selvbudgettering, minus angiver gevinst ved statsgaranti) Mio. kr (a conto) 2020 (efterregulering) I alt Egne parametre Folketal 1-19,8 9,9-9,8 Udskrivningsgrundlag -0,7 0,0-0,7 Grundværdier 0,6 0,0 0,6 Egne parametre i alt -19,9 9,9-9,9 Landsplan Udskrivningsgrundlag 0,0 5,4 5,4 Nettodrifts- og anlægsudgifter 0,0-0,4-0,4 Folketal 0,0 5,5 5,5 Landsplan i alt 0,0 10,4 10,4 I alt -19,9 20,4 0,5 1 De 19,8 mio. kr. består af en forholdsmæssig nedjustering af de enkelte aldersgrupper (13,0 mio. kr.) + en nedjustering af antal under socioøkonomien (6,8 mio. kr.). Sidstnævnte sker automatisk og rettes først op i forbindelse med efterreguleringen i I efterreguleringen korrigeres desuden for en ændret fordeling mellem alderskategorier (3,1 mio. kr.) således at det samlede efterreguleringsbeløb i 2020 bliver på 9,9 mio. kr. 3

4 Ser man på tallene i tabellen kan det konstateres, at kommunens egne variable trækker ret kraftigt i retning af statsgaranti. Hvis der kun var ændringer i egne tal (i forhold til de statsgaranterede tal) ville der være en fordel ved statsgaranti på 9,9 mio. kr. Men ændringer i tallene på landsplan trækker i modsat retning, idet disse ændringer isoleret set betyder en fordel ved selvbudgettering på 10,4 mio. kr. Kommunens egne variable trækker den ene vej og landstallene trækker den anden vej. Spørgsmålet er, hvor store ændringer der skal til både i egne variable og i landstallene - for at påvirke resultatet. Dette beskrives nærmere i nedenstående afsnit Følsomhedsanalyser I dette afsnit foretages en række følsomhedsanalyser for at finde ud af, hvad ændringer i de enkelte variable egentlig betyder for det samlede regnestykke. Følsomhedsanalyserne foretages ved at ændre én variabel af gangen en såkaldt alt andet lige betragtning. I virkelighedens verden vil de forskellige variable ændre sig samtidigt. Men metoden er valgt for at kunne isolere effekten af ændringen i en given variabel. Udgangspunktet er de forudsætninger, der tidligere er beskrevet. Og for hver variabel laves så to scenarier (hhv. Lav og Høj) for at illustrere hvilken betydning den givne variabel har for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det skal indledningsvist understreges, at det faktiske resultat kan blive lavere eller højere end de valgte scenarier. Følsomhedsanalyserne foretages først for egne variable (afsnit 3.1) og dernæst landstal (afsnit 3.2). 3.1 Ændringer i egne variable De ændringer i egne variable, der især kan påvirke valget er primært folketallet og udskrivningsgrundlaget. Disse beskrives nærmere nedenfor. Folketal i Randers Antallet af personer har betydning for størrelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov (demografi) og dermed størrelsen af udligningsbeløbene. Jo højere folketal des højere udligning (alt andet lige). Følsomhedsanalyser viser at en person mere i gennemsnit vil give kr. Som tidligere nævnt er der forholdsvis stor usikkerhed om folketallet pr. 1/ I scenarie Lav er derfor valgt et folketal, der er 200 personer mindre og i scenarie Høj et folketal, der er 200 større. Scenarie Lav (97.876): Isoleret set betyder et fald i folketallet på 200 personer en mistet indtægt (ved selvbudgettering) på 6,8 mio. kr. Den oprindelige gevinst ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. er dermed vendt til en fordel ved statsgaranti på 6,3 mio. kr. 4

5 Scenarie Høj (98.276): Isoleret set betyder en stigning i folketallet på 200 personer en forøget indtægt (ved selvbudgettering) på 6,8 mio. kr. Den oprindelige gevinst ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. er dermed steget til 7,3 mio. kr. Desuden kan det oplyses, at folketallet blot skal falde med 14 personer i forhold til udgangspunktet før statsgarantien bliver mest fordelagtig. Udskrivningsgrundlag i Randers Når udskrivningsgrundlaget stiger vil indkomstskatten stige, men dette modsvares stort set af udligningen, idet Randers udlignes med 90,4% 2. Sagt på en anden måde, får Randers kun lov at beholde 9,6% af en stigning i udskrivningsgrundlaget. I nedenstående scenarie Lav er der valgt en vækst, der er hhv. 1 pct. point lavere/højere end forudsat p.t. Scenarie Lav (1 pct. point lavere): I dette scenarie bliver udskrivningsgrundlaget 137 mio. kr. lavere svarende til en mistet skatteindtægt på 35,2 mio. kr. I modsat retning trækker imidlertid udligningen på 90,4% således at den samlede reduktion bliver 3,4 mio. kr. Dette betyder at gevinsten ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. i stedet bliver til en gevinst ved statsgaranti på 2,9 mio. kr. Scenarie Høj (1 pct. point højere): Udskrivningsgrundlaget stiger her med 138 mio. kr. svarende til en øget skatteindtægt på 35,3 mio. kr. I modsat retning trækker imidlertid udligningen på 90,4% således at den samlede gevinst bliver 3,4 mio. kr. Dette betyder at gevinsten ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. stiger til en gevinst på 3,9 mio. kr. Tallene viser altså, at også kommunens eget udskrivningsgrundlag kan påvirke valget om end ikke i så stort omfang som folketallet, idet ændringer i kommunens udskrivningsgrundlag udlignes med 90,4%. 2 Som udgangspunkt er der en udligning på 93% idet landsudligningen udligner med 61% og udligningen vedr. højt strukturelt underskud udligner med yderligere 32%. Når udligningen sættes i forhold til indkomstskatten skal der imidlertid tages hensyn til at kommunens egen skatteprocent (25,6%) er forskellig fra den gennemsnitlige skatteprocent der indgår ved beregning af udligningsbeløbene (24,8795%). Dermed bliver udligningsandelen 93*(24,8795/25,6) = 90,4% 5

6 3.2 Ændringer i landstal De ændringer i landstallene, der kan påvirke valget er som følger: Udskrivningsgrundlaget Folketallet Nettodrifts- og anlægsudgifter. Udskrivningsgrundlag på landsplan Udskrivningsgrundlaget på landsplan påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i Randers også selv om kommunens egne tal forbliver uændrede. Der sker som udgangspunkt ændringer på følgende to områder: Bloktilskuddet ændres hvis udskrivningsgrundlaget på landsplan stiger vil det samlede beløb til landsudligningen falde. Da udgifterne til landsudligningen finansieres af bloktilskuddet betyder en faldende landsudligning en stigning i bloktilskuddet. Og omvendt hvis der er tale om et fald i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud ændres hvis udskrivningsgrundlaget på landsplan stiger betyder det, at det beregnede strukturelle underskud på landsplan bliver mindre. Dermed bliver forskellen mellem det strukturelle underskud i Randers (der jo ikke ændres) og på landsplan større, hvilket betydet øget tilskud til højt strukturelt underskud. Og omvendt, hvis der er tale om et fald i udskrivningsgrundlaget på landsplan. Scenarie Lav (1 pct. point lavere): Et fald i væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 1 pct. point betyder isoleret set et tab for Randers (ved selvbudgettering) på 36,0 mio. kr. (fordelt med et tab på 23,9 mio. kr. på bloktilskuddet og 12,1 mio. kr. på tilskud til højt strukturelt underskud). Dette betyder at gevinsten ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. i stedet bliver til en gevinst ved statsgaranti på 35,5 mio. kr. Scenarie Høj (1 pct. point højere): En vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan på 1 pct. point betyder isoleret set en gevinst for Randers (ved selvbudgettering) på 36,0 mio. kr. (fordelt med en gevinst på 23,9 mio. kr. på bloktilskuddet og 12,1 mio. kr. på tilskud til højt strukturelt underskud). Gevinsten ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. stiger dermed til 36,5 mio. kr. Folketallet på landsplan Folketallet på landsplan kan også påvirke kommunens valg mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved beregning af de enhedsbeløb, der indgår i det aldersbestemte udgiftsbehov tages udgangspunkt i de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. I 2017 bliver 32,5% tildelt det socioøkonomiske udgiftsbehov mens resten vedrører det aldersbestemte udgiftsbehov (demografi). Og 6

7 enhedsbeløbene her beregnes ved at dividere med antallet i hver enkelt alderskategori. Hvis antallet bliver mindre bliver enhedsbeløbene altså større (forudsat at de samlede udgifter er uændret). Højere enhedsbeløb betyder et højere beregnet aldersbestemt udgiftsbehov og dermed mere i udligning til Randers (igen forudsat alt andet lige dvs. at folketallet i Randers ikke nedjusteres tilsvarende). Folketallet på landsplan er præget af større usikkerhed end normalt som følge af flygtningesituationen. I den reviderede udgave af KL s skatte- og tilskudsmodel (fra den 9/9 2016) er det samlede folketal på landsplan således nedjusteret fra til altså med personer. Dette tal kan vise sig at blive enten lavere eller højere anhængig af flygtningetilstrømningen. Nedenfor foretages beregning på en situation, hvor folketallet på landsplan falder/stiger med yderligere personer. Scenarie Lav (fald på personer): Den isolerede effekt af et fald på personer på landsplan er en gevinst (ved selvbudgettering) på 5,8 mio. kr. Den oprindeligt beregnede gevinst ved selvbudgettering vil altså stige fra 0,5 mio. kr. til 6,3 mio. kr. Scenarie Høj (stigning på personer): Den isolerede effekt af en sådan stigning er et tab på 5,8 mio. kr. Den oprindeligt beregnede gevinst ved selvbudgettering vil altså ændres til en gevinst ved statsgaranti på 5,3 mio. kr. Nettodrifts- og anlægsudgifter på landsplan De samlede nettodrifts- og anlægsudgifter på landsplan udgør det beløb der indgår i udligningen (se også beskrivelsen ovenfor). En stigning i disse udgifter vil betyde øget udligning som dog finansieres via bloktilskuddet. Som udgangspunkt er der altså her primært tale om en forøgelse af udligningsbeløbene (landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud) og en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Regnestykket går dog ikke fuldstændig lige op for de enkelte kommuner, idet kommuner der (som Randers) er omfattet at udligningsordningen højt strukturelt underskud som udgangspunkt vil have et lille overskud jo højere samlet beløb, der indgår i udligningen. I statsgarantien indgår et samlet beløb på 347,2 mia. kr. KL forventer imidlertid kun et samlet beløb på 341,7 mia. kr., idet sidstnævnte stemmer med regeringsaftalen. Denne forskel i sig selv betyder at gevinsten ved selvbudgettering reduceres med 0,4 mio. kr. (se afsnit 2). Nedenfor antages at de samlede udgifter ændrer sig med 5,0 mia. kr. i op- og nedadgående retning i forhold til udgangspunktet på 341,7 mia. kr. 7

8 Scenarie Lav (reduktion med 5,0 mia. kr.): Den isolerede effekt af et sådant fald er et tab på 0,4 mio. kr. svarende til at gevinsten ved selvbudgettering er meget tæt på 0 kr. Scenarie Høj (forøgelse med 5,0 mia. kr.): Den isolerede effekt af en sådan stigning er en gevinst på 0,4 mio. kr. svarende til at gevinsten ved selvbudgettering stiger fra 0,5 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Det ses altså, at selv store ændringer i de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter kun har meget begrænset betydning for kommunens valg. 3.3 Sammenfatning vedrørende følsomhedsanalyserne Resultatet af følsomhedsanalyserne kan sammenfattes som i nedenstående figur, hvor minusbeløb angiver gevinsten ved statsgaranti (og plus angiver gevinsten ved selvbudgettering). Det skal understreges, at de angivne intervaller er beregningseksempler, og det kan ikke udelukkes, at det faktiske resultat ender udenfor de angivne intervaller. Nettodrifts- og anlægsudgifter, landsplan Folketal landsplan Udskrivningsgrundlag landsplan Eget udskrivningsgrundlag Eget folketal Scenarie Lav Scenarie Høj Figuren viser meget tydeligt, at det især er forudsætningerne vedrørende udskrivningsgrundlaget på landsplan, der skaber usikkerhed om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Hvis væksten bliver 1 pct. point højere end forventet p.t. vil der være en fordel ved selvbudgettering på 36,5 mio. kr. Og hvis væksten bliver 1 pct. point lavere end forudsat vil der i stedet være en gevinst ved statsgaranti på 35,5 mio. kr. Hvis der for alvor kommer gang i økonomien på landsplan kan det ikke udelukkes, at væksten bliver endnu højere (end angivet i scenarie Høj) og dermed kan fordelen ved selvbudgettering blive højere end de angivne 36,5 mio. kr. Omvendt kan det heller ikke udelukkes, at de eksisterende skøn er for optimistiske således at væksten bliver som angivet i Scenarie Lav eller lavere - og dermed en endnu større gevinst ved statsgaranti end de beregnede 35,5 mio. kr. i dette scenarium. 8

9 Udover udskrivningsgrundlaget på landsplan er det især folketallet på landsplan og folketallet i Randers der har betydning for valget. Og skønnet over folketallet pr. 1/ er mere usikkert end tidligere på grund af flygtningesituationen. Hvis kommunens eget folketal bliver 200 højere end forventet p.t. vil fordelen ved selvbudgettering være 7,2 mio. kr. Og hvis folketallet bliver 200 lavere end forventet p.t. vil fordelen ved statsgarantien være 6,3 mio. kr. En stigning i folketallet på landsplan på personer medfører lavere enhedsbeløb i udligningen og det betyder en gevinst ved statsgaranti på 5,3 mio. kr. Omvendt vil et fald på personer medføre højere enhedsbeløb og gevinsten ved selvbudgettering bliver 6,3 mio. kr. Samtidig ændring af flere variable Ovenstående følsomhedsanalyser er foretaget ud fra en alt andet lige betragtning. I virkelighedens verden vil ovennævnte faktorer som regel ændre sig samtidigt. Nedenfor vises de to mest oplagte kombinationer: Fald i folketal på landsplan og i Randers Hvis der kommer færre flygtninge end forventet vil folketallet falde både på landsplan og i Randers. Nedenfor antages at folketallet på landsplan falder med og i Randers med 200 (jf. ovenstående scenarier). Det vil betyde følgende: Mio. kr. Udgangspunkt 0,5 Isoleret effekt af fald i folketal på landsplan på ,8 Isoleret effekt af fald i folketal i Randers på 200-6,8 Samlet resultat -0,5 (Plus angiver gevinst ved selvbudgettering, minus angiver gevinst ved statsgaranti) Det ses at effekten af de to ændringer har hver sit fortegn, hvilket betyder, at det samlede resultat kun ændres med 1 mio. kr. (fra en gevinst ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. til en gevinst ved statsgaranti på 0,5 mio. kr.). Stigning i udskrivningsgrundlag i Randers og på landsplan med 1 pct. point begge steder Når udskrivningsgrundlaget på landsplan stiger vil det være naturligt at antage, at udskrivningsgrundlaget i Randers også stiger. Nedenfor antages at udskrivningsgrundlaget i Randers og på landsplan begge stiger med 1 pct. point (jf. ovenstående scenarier). Effekten er som følger: 9

10 Mio. kr. Udgangspunkt 0,5 Isoleret effekt af stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 1 pct point 36,0 Isoleret effekt af stigning i udskrivningsgrundlaget i Randers med 1 pct point 3,4 Samlet resultat 39,9 (Plus angiver gevinst ved selvbudgettering, minus angiver gevinst ved statsgaranti) I dette tilfælde trækker begge ændringer i samme retning således at den samlede effekt bliver 39,4 mio. kr. og dermed stiger fordelen ved selvbudgettering fra 0,5 mio. kr. til 39,9 mio. kr. Ved en stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan er der altså ingen andre variable, der (naturligt) trækker i den modsatte retning. Dette understreger, at det primært er væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan der er afgørende for valget. 4. Indstilling De aktuelle tal viser en lille gevinst ved selvbudgettering på 0,5 mio. kr. Da gevinsten ikke er større anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti for Baggrunden for indstillingen er som følger: Ved valg af selvbudgettering ville kommunen skulle aflevere 19,8 mio. kr. mod en forventet tilbagebetaling i 2020 på 20,3 mio. kr. Blot forrentningen af de 19,8 mio. kr. (som i givet fald afleveres) vil betyde at gevinsten er vendt til et tab. Historikken taler for valg af statsgaranti kigges på de historiske tal ses, at der i 2009, 2013 og 2014 var tale om en meget stor gevinst ved statsgaranti. Det svarer til, at kommunen ville have haft et meget stort tab ved valg af selvbudgettering i disse år. Historisk er der således tegn på, at risikoen ved selvbudgettering er større end en eventuel gevinst ved selvbudgettering. Følsomhedsanalyser de aktuelle analyser viser, at det primært er væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan der kan ændre billedet. Hvis væksten bliver 1 pct. point højere end forventet vil der være en fordel ved selvbudgettering på 36,5 mio. kr. Hvis væksten derimod bliver 1 pct. point lavere end forventet vil der i stedet være en gevinst ved statsgaranti på stort set samme niveau, nemlig 35,5 mio. kr. Der er imidlertid intet der p.t. indikerer, at det ene scenarie er væsentligt mere sandsynligt end det andet. De aktuelle følsomhedsanalyser giver dermed ikke i sig selv et incitament til at vælge selvbudgettering fremfor statsgaranti. Budgetsikkerhed med valg af statsgaranti er der budgetsikkerhed, hvorimod selvbudgettering skaber stor usikkerhed om afregningsbeløbet i Ud fra en samlet vurdering i form af ovenstående punkter - anbefaler forvaltningen, at Randers Kommune vælger statsgarantien i

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit:

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit: Notat Vedrørende: Indtægtssiden i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: August Sendes

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ]

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Internt notatark 2011 Kolding Kommune Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Centralforvaltningen Kvalitet og indkøb Kvalitet og controlling Dato 6. september 2011

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger

Tabel 1: Udvalgte skøn fra danske konjunkturvurderinger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 15. september 2017 Bilag - Indtægtsprognose Den økonomiske udvikling Sagsnr. 2017-0290272 Dokumentnr. 2017-0290272-5 Sagsbehandler Lene

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere