Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune"

Transkript

1 Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden April 2014

2 Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Pædagogik i SFO... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Lærings- og udviklingsprocesser... Side 9 SFO og skole - samarbejde giver merværdi... Side 9 Understøttende undervisning - set i et SFO-perspektiv... Side 11 Inklusion... Side 11 Tid, fred og rum til lektier... Side 12 Bevægelse og partnerskaber... Side 13 De seks kerneområder... Side 13 Personlig udvikling... Side 14 Social udvikling... Side 15 Sprog og kommunikation... Side 16 Sundhed og bevægelse... Side 16 Kulturelle udtryksformer og værdier... Side 17 Natur og naturfænomener... Side 17 Dokumentation... Side 18 Effektmål og evaluering... Side 18 Arbejdet i den lokale SFO... Side 18 2 Overordnede mål og indhold i SFO

3 Forord April 2014 Skolefritidsordningerne i Mariagerfjord Kommune er et udviklende og stimulerende fritidstilbud, som koordineres med den lokale skole. Værdierne i den fælles børnepolitik er omdrejningspunktet i alle institutionernes arbejde. For at få gennemslagskraft kan værdierne i børnepolitikken ikke stå alene, men skal kobles med det daglige arbejde med børnene i institutionerne. Med Overordnede mål- og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet i skolefritidsordningerne. Herved er der skabt en fælles platform for lederes og pædagogers arbejde med at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. For borgerne giver synligheden og konkretiseringen af det pædagogiske arbejde et godt indblik i Mariagerfjord Kommunes prioriteringer på området. Den pædagogiske praksis i SFO skal være med til at opfylde folkeskolereformens mål om øget udvikling, læring og trivsel for alle børn. Det daglige arbejde i SFO en skal bygges op om seks kerneområder, som er med til at sikre sammenhængen mellem daginstitution, skole og SFO. I det overordnede materiale er der givet plads til og forudsat, at de enkelte SFO er ud fra deres egen virkelighed definerer og prioriterer handleplaner, som sikrer en proces frem mod den overordnede målopfyldelse. Vi håber, at de overordnede fælles rammer for SFO vil medvirke til inspiration og udvikling på området og være fremmende for helheden i børnenes liv. Venlig hilsen SFO-Arbejdsgruppen Overordnede mål og indhold i SFO 3

4 4 Overordnede mål og indhold i SFO

5 Børnepolitikken i Mariagerfjord Kommune omfatter alle områder, hvor der arbejdes med børn. Børnepolitikken tydeliggør derfor også de overordnede værdier, der ligger til grund for arbejdet med børn i skolefritidsordningerne. Værdigrundlag For skolefritidsordningerne i Mariagerfjord Kommune er det værdifuldt at være med til at sikre børnene en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor børnene udfordres og gennem tilbud om legende aktiviteter får mulighed for at udvikle sig. I skolefritidsordningen skal der være mulighed for, at børnenes personlige og sociale kompetencer styrkes og udvikles ved, at børnene indgår i betydningsfulde sociale relationer med andre børn og med ansvarlige og fagkompetente voksne. I skolefritidsordningerne tager man gennem en anerkendende og omsorgsfuld tilgang udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer, så respekten for forskelligheden styrkes og børnene motiveres til at knytte venskaber på tværs af kulturelle og sociale forskelle. Derfor er det vigtigt, at man i skolefritidsordningerne gennem struktur, indretning og planlægning af aktiviteter tager hånd om alle de forskellige behov, børnene har. Herved skabes fundamentet til at udvikle et positivt selvværd, der er grundlæggende for børnenes videre udvikling. I skolefritidsordningerne er det værdifuldt, at børnene forholder sig til hverdagssituationer og herunder blandt andet oplever voksne med et fornuftigt forhold til sunde og gode vaner i forbindelse med kost, motion og miljø. I arbejdet i skolefritidsordningerne i Mariagerfjord Kommune er udgangspunktet det særlige syn på det enkelte barn og børn i grupper, som kendetegner fritidspædagogikken. I skolefritidsordningerne skabes der rammer, hvor børn tør udfolde sig og tage medansvar under hensyntagen til andre. Man møder voksne, som er gode forbilleder, der tager ansvaret for at børn lærer at respektere forskelligheder og indser nødvendigheden af kompromisser. Overordnede mål og indhold i SFO 5

6 Formålet for SFO Formålet med skolefritidsordningerne i Mariagerfjord Kommune er at tilbyde et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud for børnene. I skolefritidsordningerne skal læring og udvikling foregå i et trygt, tillidsvækkende og omsorgsfuldt miljø, hvor livsglæde og positive oplevelser stimulerer fællesskabet og det enkelte barns personlige udvikling og trivsel. Pædagogik i SFO SFO danner rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. I SFO defineres og skabes normer og værdier, der har betydning i de forskellige sociale relationer og sammenhænge, som man indgår i. I fritiden handler det også om børnenes udvikling, læring og dannelse. SFO har et medansvar i forhold til det enkelte barns dannelse og bygger på kreativitet, samvær og udfoldelse indenfor trygge rammer. SFO skal desuden med sit indhold medvirke til helheden i barnets hverdag og bliver derved en ekstra ressource for børnene. Der skal skabes rum, så børnene oplever o En balance mellem selvinitierede og tilrettelagte aktiviteter. o Socialisering gennem respektfuldt samvær og leg. o Indflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og forpligtende fællesskab (opdragelse til demokrati). o Plads til at etablere og dyrke venskaber. o At den sociale ansvarlighed udvikles så man kan indgå positivt i relationer og sociale sammenhænge. 6 Overordnede mål og indhold i SFO

7 Pædagogik er også at lære børnene at mestre hverdagen og hver-dagssituationer, så de bliver livsduelige. Børnene lærer, hvordan man agerer i forhold til andre og hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige i bestemte situationer. Pædagogikken i SFO handler bl.a. om at tage udgangspunkt i, hvad der rører sig i tiden i forhold til børnenes interesser og at perspektivere den aktuelle børnekulturs muligheder for barnet. Overordnede mål og indhold i SFO 7

8 Børn er forskellige Pædagogikken i SFO indebærer også, o At kvalificerede voksne løser den pædagogiske opgave. o At voksne træder til, når konflikten med et andet barn vokser barnet over hovedet. o At den voksne fungerer som et sikkerhedsnet. o At det pædagogiske personale understøtter barnets mange potentialer og behov for udvikling. o At børns behov for at være sammen med engagerede og nærværende voksne opfyldes. o At børn, der socialt, fysisk eller af inklusionsmæssige hensyn har behov for at blive i SFO efter 3. klasse har mulighed herfor (skal politisk behandles). Der arbejdes for, at alle børn trives i SFO og oplever sig som en del af fællesskabet. Fællesskabet skal opleves, så der er plads til forskellighed og individualitet. Alle børn skal støttes i deres læring, udvikling og trivsel og have mulighed for at være en del af et lærende og socialt fællesskab. Det sker gennem anerkendende og inkluderende pædagogik, så barnets dannelse, kompetencer og selvstændighed også styrkes. 8 Overordnede mål og indhold i SFO

9 Lærings- og udviklingsprocesser Læring og udvikling er overordnet en proces som medfører ny viden og færdigheder. Læring er en tilegnelsesproces og SFO er et vigtigt læringsrum for det enkelte barn. I SFO er udgangspunktet primært det brede læringsbegreb, der kan defineres som: Læring er de aktiviteter, som barnet foretager sig og som resulterer i, at barnet lærer noget. I denne forståelse er det barnets egen aktive handling, der er i fokus. SFO en skal som lærings- og udviklingsrum give mulighed for at eksperimentere, ræsonnere, bruge nysgerrigheden og prøve sig selv af. Legen er et eksempel på en aktivitet, der rummer ovenstående. Metoden Lærerig Leg skal være et bærende element i det pædagogiske arbejde. Aldersintegrationen i SFO giver en stor mangfoldighed og et stort lærings- og udviklingspotentiale, fordi børnene spejler sig i hinanden og lærer af hinanden. SFO og skole - samarbejde giver merværdi Samarbejde mellem SFO og skole er med til at skabe de bedst mulige vilkår for børnenes udvikling i både skole og SFO. Gennem samarbejdet er man med til at styrke og skabe en bedre sammenhæng i børnenes hverdag. Pædagoger og lærere har hver deres betydning og uddannelse, og ved at drage nytte af hinandens styrker og kompetencer, kan man bedre supplere hinandens fagligheder. Man kan tænke didaktik og læring i fællesskab for at skabe de bedst mulige vilkår for børnenes samlede udvikling i både skolen og SFO en. Med den nye folkeskolereform vil samarbejdet få yderligere betydning og vil kunne give merværdi i en længere og mere varieret skoledag og i den understøttende undervisning. Overordnede mål og indhold i SFO 9

10 Eksempler på samarbejdsrelationer mellem SFO og skole o Tæt samarbejde om dagens indhold struktur og rød tråd i hverdagen. o Skolearbejde, der suppleres eller videreføres. SFO ens arbejde giver merværdi. o Flydende struktur mellen lærere og pædagoger. Lærere kan løse op gaver i SFO og pædagoger varetager undervisning og understøttende funktioner i skolen. o Gennem samarbejde, fælles observationer og refleksioner vil de forskellige fagligheder give læringsmæssig merværdi. Når børnene kommer i SFO om morgenen, er det personalets opgave at sikre børnene en god start, så de er undervisningsparate, når skolen begynder. Det sker bl.a. ved, at der er mulighed for at spise morgenmad. Fra morgenstunden er der mulighed for, at man kan fordybe sig i en dialog med børnene. Som morgenen skrider frem og flere børn kommer til, er der mulighed for aktiviteter i små grupper for de børn, der har brug for det. 10 Overordnede mål og indhold i SFO

11 Understøttende undervisning - set i et SFO-perspektiv I forbindelse med den nye folkeskolelov indføres understøttende undervisning, som skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene, om elevernes forskellige måder at lære på og på deres trivsel alt sammen gerne gennem virkelighedsnære udfordringer. Ud fra børnenes egne forudsætninger kan SFO give børnene ekstra tid til at afprøve og træne de kompetencer, de skal tilegne sig i den fagopdelte undervisning i skolen. En påbegyndt læring i skolen kan følges op med aktiviteter, hvor anvendelsesorienterede og differentierede læringsformer er i fokus og bidrager til, at børnene i SFO får særlig gode forhold for at fordybe sig og derved får mulighed for at lære og udvikle sig alt det, de kan. Det gælder i faglige emner fra skoledagen, ved motion og bevægelse, lektiehjælp og fordybelse. Er der i børnenes relationer opstået konflikter eller andre udfordringer i løbet af dagen, kan disse bearbejdes og løses med den professionelle pædagogs hjælp. Desuden kan den anvendelsesorienterede tilgang i SFO styrkes og understøttes i et praktisk samarbejde med lokalområdets kompetencepersoner, virksomheder og foreninger. Inklusion Børn med særlige behov er en mangfoldig gruppe, hvor der både kan være børn, der i en periode har brug for særlig opmærksomhed og hjælp i dagligdagen og børn med brug for en mere omfat-tende og permanent støtte. Socialt inkluderende strategier skal tænkes med, når alle børn skal kunne deltage i fællesskaber i SFO en Overordnede mål og indhold i SFO 11

12 Der skal stilles krav om et systematisk samarbejde mellem forældre og personalet i skole og SFO. Her kan man ofte profitere af en kontaktperson, som kan være bindeled mellem de forskellige indsatser, udfordringer, støttemuligheder og forebyggende foranstalt-ninger. Kontaktpersonen kan sikre et helhedssyn på barnet og fastholde progressionen i arbejdet med de fælles didaktiske refleksioner, som fremmer inklusionsarbejdet. Det kan være mål, handlinger, ressourcer og inddragelse af fagpersoner. Arbejdet med børn i udsatte positioner skal tage udgangspunkt i et inklusionsperspektiv og med afsæt i, at tryghed, trivsel, læring og deltagelse hænger uløseligt sammen og er hinandens forudsætninger. Derfor tilbyder Mariagerfjord Kommune, at børn, der socialt, fysisk eller af inklusionsmæssige hensyn har behov for at blive i SFO efter 3.klasse har mulighed herfor. Glæde og humor er ligeledes en vigtig del af det praktiske inklusionsarbejde. Tid, fred og rum til lektier Fritiden har en selvstændig egenværdi og har samtidig værdi i forhold til skolens undervisning. Derfor er det naturligt, at der er et godt og nært samarbejde mellem skolefritidsordningen og skolen og mellem lærere og pædagoger. Det er naturligvis lærerne på skolen, der gennem deres uddannelse, faglighed og kompetencer er ansvarlige for børnenes fagfaglige undervisning. Derfor definerer vi i skolefritidsordningen lektier som en træningsopgave for det enkelte barn. Øvelse gør mester. I skolefritidsordningen er der mulighed for at de børn, der har lyst til at lave deres lektier kan få tid, fred og rum hertil. 12 Overordnede mål og indhold i SFO

13 Bevægelse og partnerskaber. Idræt, leg og bevægelse skal være en fast og naturlig del af børnenes hverdag i SFO. Her kan både pædagoger i SFO, familien og lokalområdets foreningsliv være vigtige medspillere og gode rollemodeller. Når børnene får positive oplevelser med idræt og bevægelse både individuelt og i fællesskab med andre skabes ofte et livslangt fundament for fysisk aktivitet, som har en positiv effekt i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling. Derfor skal SFO skabe forskellige rum og rammer for at få børnene i bevægelse. SFO en kan etablere partnerskab med det organiserede foreningsliv, som stiller rekvisitter og uddannede instruktører til rådighed. Det giver børnene mulighed for at afprøve mange forskellige idrætsgrene, som man ellers ikke ville have mulighed for. Man forpligtes ikke til at blive en del af en forenings konkurrencemiljø, men kan deltage på eget niveau i et trygt fællesskab med kendte børn og pædagoger. Dette velfungerende koncept kan med fordel overføres og videreudvikles i et forpligtende og struktureret samarbejde med landbrug, virksomheder, interesseorganisationer og andre partnere. Desuden er der ofte store og uudnyttede muligheder i et udbygget samarbejde med forældre og bedsteforældre. Kerneområder Indholdet i seks kerneområder er et styrende element for skolefritidsordningernes pædagogik. Kerneområderne skal være med til at sætte mål, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis. Arbejdet med kerneområderne er desuden med til at sikre sammenhængen mellem arbejdet i daginstitution, skole og SFO. Hermed sættes der i skolefritidsordningerne et særligt fokus på helheden i barnets liv. De seks kerneområder beskriver og er dækkende for, hvordan den enkelte SFO kan understøtte børnenes alsidige, personlige udvikling. Desuden skaber kerneområderne en god kobling mellem temaerne i børnehavens Pædagogiske Læreplaner og skolens fagdidaktiske Fælles Mål. Overordnede mål og indhold i SFO 13

14 1. Personlig udvikling MÅL SFO støtter det enkelte barns udvikling af selvværd og selvtillid. SFO giver plads til, at børnene udvikler sig til selvstændige personer og er medspillere i et forpligtende fællesskab. SFO understøtter børnenes mulighed for, at udvikle selvindsigt og oplevelsen af, at være en del af et demokratisk samfund. FORDI Udvikling af selvværd og selvtillid er fundamentet for at kunne mestre eget liv positivt i fremtiden. Børn skal opleve at være betyd-ningsfulde individer i fællesskabet og have oplevelser af succes. Børn skal lære at se og forstå sociale samspil, herunder konflikter, og blive bevidste om, at det er ens egen aktive handling, der skaber forandring. Børn derigennem bliver i stand til at agere i mangfoldige relationer og komplekse sammenhænge. 14 Overordnede mål og indhold i SFO

15 2. Social udvikling MÅL SFO hjælper børnene til at udvikle og vedligeholde venskaber og støtter børnene i at respektere forskellige opfattelser. SFO giver mulighed for, at børnene lærer medbestemmelse og medansvar. SFO medvirker til, at børn udvikler tolerance, empati og forståelse for hinandens forskelligheder. FORDI Børn skal opleve, at det at have venskaber, har stor værdi for ens eget liv. Det er legalt at være uenige, og konflikter løses gennem dialog og åbenhed. Børn skal vide, at de er værdifulde og har meninger og initiativer, som andre også kan have gavn af. Med indflydelsen følger der ansvar for sig selv og andre. Børn møder forskellige normer og værdier hos andre. De lærer at fællesskaber rummer forskellig-heder, og at forskelligheder kan være berigende. Overordnede mål og indhold i SFO 15

16 3. Sprog og kommunikation MÅL SFO har fokus på børns sprog-lige og begrebsmæssige udvikling. SFO styrker barnet i samtale, dialog og sprogets forskellige anvendelsesformer. SFO giver børn mulighed for at lære at kommunikere på forskellige måder. FORDI Sprog og begrebsforståelse er en forudsætning for, at børn kan udtrykke sig og forstå andre. Gennem kommunikation lærer børn at udtrykke følelser og behov. De lærer at bruge sproget i forskellige sammenhænge. Børn skal have forståelse for, at sprog også handler om kropsudtryk, mimik, tonefald, stemning og at lytte. 4. Sundhed og bevægelse MÅL SFO giver børnene mulighed for bevægelsesmæssige oplevelser og understøtter glæden ved at bevæge sig. SFO støtter børnene i at kunne udvikle et aktivt fritidsliv og en sund levevis. SFO skaber rum for, at børnene kan udtrykke sig gennem bevægelse. FORDI Børns motoriske udvikling medvirker til udvikling af selvværd, læring og sociale fællesskaber. Inaktivitet og usund livsstil har personlige, fysiske og samfundsmæssige omkostninger. Børn udvikler sig motorisk gennem aktiv og skabende beskæftigelse. 16 Overordnede mål og indhold i SFO

17 5. Kulturelle udtryksformer og værdier MÅL SFO er kulturformidler. SFO skal præsentere et bredt udsnit af kultur for børnene og give dem mulighed for selv at gøre erfaringer med kultur og kulturelle udtryksformer. SFO formidler kultur af både velkendt og fremmed art. SFO giver børnene mulighed for at undersøge, eksperimentere og udtrykke sig gennem forskellige kropslige, sproglige, kreative og musiske udtryksformer. FORDI Børn opnår viden, udvikling og læring gennem kultur og kulturelle udtryksformer og gennem egne oplevelser og erfaringer hermed. Viden om kulturelle forhold, traditioner, levemåder og udtryksformer - både velkendte og fremmedartede - lader børnene opnå forståelse for forskellighed og mangfoldighed. Børn udvikler kreativitet og styrker evnen til at udtrykke sig på forskellig vis gennem bevægelse, sprog og musik - både alene og sammen med andre. 6. Natur og naturfænomener MÅL SFO giver børnene mulighed for at gå på opdagelse i naturen og udforske naturfænomener. SFO lærer børnene at vise respekt og tage hensyn til naturen. SFO medvirker til, at børnene udvikler indsigt og forståelse for dyreog planteriget. FORDI Børn undres i naturen. Gennem fordybelse øges forståelsen for natur og naturfænomeners betydning for menneskers livsvilkår. Børn skal vide hvordan man tager vare på naturen og udvikler miljøbevidsthed. Gennem aktive oplevelser i naturen, skal børnene gøres bekendte med dyr, planter og naturfænomener. Overordnede mål og indhold i SFO 17

18 Dokumentation Formålet med dokumentation er at beskrive, synliggøre og formidle det pædagogiske arbejde. Dokumentationen i skolefritidsordningerne skal være en naturlig del af det pædagogiske arbejde og danne baggrund for interne faglige pædagogiske refleksioner. For eksterne samarbejdspartnere skal dokumentationen medvirke til at synliggøre det pædagogiske arbejde og dermed fremme samarbejdsrelationerne. Dokumentationsformen vælges ud fra en vurdering af det mest hensigtsmæssige i en given situation. Effektmål & evaluering For at kvalificere arbejdet i SFO skal den daglige praksis tilrettelægges og evalueres i forhold til det overordnede formål og målene for kerneområderne. Herved sikres kvaliteten og udviklingen af den pædagogiske arbejde. Med udgangspunkt i kerneområdernes mål tilrettelægges pædagogiske forløb med indbygget opmærksomhed på, hvor og hvordan det kan iagttages, om indsatsen har en effekt i forhold til målene. På baggrund af en række iagttagelser holdt op mod målene, kan der foretages en evaluering på om indsatsen har haft den tiltænkte virkning. Arbejdet i den lokale SFO For at skabe et lokalt ejerskab og medansvar for arbejdet i skolefritidsordningerne skal den enkelte SFO arbejde med at implementere det overordnede formål og målene for de seks kerneområder. 18 Overordnede mål og indhold i SFO

19 Den enkelte skolefritidsordning skal derfor udarbejde en handleplan, hvori man beskriver, hvilke delmål og handlinger man vil arbejde efter for at få målopfyldelse. Handleplanen skal løbende revideres og være tilgængelig på skolens hjemmeside. Overordnede mål og indhold i SFO 19

20 tlf

21 Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv Mål for SFO Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 1 2 Børnesyn Overordnede Mål for Dagtilbud/Landsbyordninger/ Skolefritidsordninger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS BØRNE OG LÆRINGSSYN I DUS Vestbjerg arbejder vi ud fra, at hvert enkelt barn er unikt, og at vi bedst behandler børn lige ved at behandle dem forskelligt. Det enkelte barn fødes med sin helt egen personlighed,

Læs mere

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker Fælles mål for DUS Vester Hassing Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker 1.Indledning DUS står for d et u dvidede s amarbejde. Vi er optaget af at skabe helheder

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Indholdsplan for Dus 1 Langholt Skole 2011

Indholdsplan for Dus 1 Langholt Skole 2011 Indholdsplan for Dus 1 Langholt Skole 2011 Personlig udvikling: Vi lægger vægt på at skabe og indgå i udviklingsstøttende samspil med det enkelte barn. Det er for os vigtigt, at alle børn får succesoplevelser,

Læs mere

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske arbejde i Fredericia kommune 2017 GRUNDLAG for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde www.fredericia.dk 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Dronninggårdskolens SFO/SFK

Mål- og indholdsbeskrivelse. Dronninggårdskolens SFO/SFK Mål- og indholdsbeskrivelse Dronninggårdskolens SFO/SFK 2018/2019 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 SFO/SFK på Dronninggårdskolen... 2 Mål- og indholdsbeskrivelse... 3 Kommunens børne- og ungepolitik...

Læs mere

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 BORUP SKOLES VÆRDIGRUNDLAG OG VISION Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

INKLUSION Strategiske pejlemærker

INKLUSION Strategiske pejlemærker Personalet tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så der er fokus på relationer mellem børnene og mellem børn og voksne Vi inddeler børnene i forskellige grupper for at børnene lærer hinanden at kende.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Special Fritteren

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Special Fritteren Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Special Fritteren Indledning Pr. 1. august 2009 trådte Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelse for skole-fritidsordninger i kraft 1. Dette

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld Pædagogiske læringsmiljøer, der skaber en meningsfuld evalueringskultur Peter Rod, partner, Blichfeldt & Rod og Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Evalueringskultur Loven siger:

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival Britta Carl Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud Læringsfestival 13.3. 2019 Britta Carl Hvad skal vi tale om? 1. Hvad er det nye i den styrkede pædagogiske læreplan? Introduktion til den

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere