Arbejdsbeskrivelse 8. Tømrerarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse 8. Tømrerarbejde"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse 8. Tømrerarbejde Hovedprojekt

2 Københavns Ejendomme Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Fastgørelser... 2

3 Københavns Ejendomme Indholdsfortegnelse Side : 2/ Generelt Beslag Generelt Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Udførelseskontrol Bygningsdelsbeskrivelser Tagkassetter, levering Tagkassetter, montage samt tag over liggehal fortsættende skurbygning Ydervægge, forsatsvæg på bagvægselement Ydervægge, regnskærm + facadebeklædning Indvendig pladelysninger Gipsvægge på stålskelet Etageadskillelse som stålskelet Strøgulv med/uden gulvvarme og undergulv af fibergips Fast forskallet gipspladeloft Hygiejneloft Træbetonloft Inspektionslemme Lydabsorbent på vægge Fyrretræsfinerbeklædning på lægteunderlag samt vippevæg Espalier Redskabsskur Barnevognsskur Overdækning af cykelparkering Solafskærmning Ovenlys / Rytterlys Renovationsskur Bilag 1... Udbudskontrolplan

4 Københavns Ejendomme 1. Orientering Side : 1/1 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner/ december 2011 bips B2.320, Basisbeskrivelse - fuger/december 2008 bips B2.345, Basisbeskrivelse - gulve/marts 2009 bips B2.350, Basisbeskrivelse - lofter/maj 2009

5 Københavns Ejendomme 2. Omfang Side : 1/4 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Tagkassetter, levering Tagkassetter, montering Ydervægsisolering Regnskærm Facadebeklædning Pladelysninger Gipsvægge på stålskelet Strøgulv med/uden gulvvarme og undergulv af fibergips Fast forskallet gipspladeloft Hygiejneloft Træbetonloft Inspektionslemme Lydabsorbent på vægge Krydsfinerbeklædning på lægteunderlag Espalier Redskabsskur Overdækning af cykelparkering Solafskærmning 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Tagkassetter Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag jvf bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige projektforslag. Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt jvf bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige hovedprojekt. Dokumentation af projekteringsydelser er beskrevet i bygningsdelsbeskrivelserne. Projektmaterialet skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

6 Københavns Ejendomme 2. Omfang Side : 2/4 2.4 Byggeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Den udførendes virksomhed skal i deres APV tage stilling til, hvordan belastninger ved manuel håndtering kan minimeres. APV skal aflevere 5 arbejdsdage før arbejdet påbegyndes til byggeledernes for gennemsyn Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Nedstyrtning Støv, støj og vibrationer Montering af tunge elementer 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i det antal eksemplar der fremgår af Byggesagsbeskrivelse. Følgende dokumentation af arbejdets kvalitet skal som minimum leveres: Modtagekontrol: Den udførende skal dokumentere de anvendte produkters oprindelse og egenskaber på anmodning af bygherrens tilsyn. Proceskontrol: Entreprenøren skal før arbejdets igangsættelse udarbejde skemaer for slutkontrol til tilsynets godkendelse, samt proceskontrol i omfang som angivet på udbudskontrolplaner. Slutkontrol: Entreprenøren skal før arbejdets igangsættelse udarbejde skemaer for slutkontrol til tilsynets godkendelse

7 Københavns Ejendomme 2. Omfang Side : 3/4 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 4 projektgennemgangsmøder Arbejdsdokumenter Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Tagkassettekonstruktioner inkl. Statiske beregninger. Af hensyn til kommunens ønske om at modtage statiske beregninger 3 uger inden montagen opstarter, skal disse sendes til byggeledelsen senest 5 uger inden montagen starter. Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Undersøgelser foretages på byggeledelsens foranledning og efter nærmere aftalt tidspunkt Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: jf. bygningsdelsbeskrivelse Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Brand-, lyd- og lufttætning af alle bygningsdele, der henhører under nærværende entreprise hvis disse nye installationer/konstruktioner er etableret før at pågældende bygningsdel er opført Gennemføringer for el installationer Gennemføringer for VVS installationer Følgende udføres under andet arbejde: El føringsveje i vægge udføres af El entreprenøren. VVS føringsveje i vægge udføres af VVS entreprenøren 2.12 Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte. Rengøring og oprydning efter egne aktiviteter skal efter behov udføres, dog mindst en gang om ugen normalt på ugens sidste arbejdsdag. Entreprenøren skal til stadighed medvirke til at holde byggepladsen ryddelige.

8 Københavns Ejendomme 2. Omfang Side : 4/4 Byggeledelse forbeholder sig ret til at pålægge at få udført ekstra oprydning og renhold efter egne aktiviteter. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende.

9 Københavns Ejendomme 3. Generelle specifikationer Side : 1/3 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærket i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen. Alle pladematerialer til tagpapunderlag skal være CE-mærkede og mærket med at de må anvendes til tagpapunderlag, hvis de overholder reglerne i Nationalt Annex, NA, til EN 13986: Transport og oplagring Iht. byggesagsbeskrivelsen 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. a) Godkendt b) Godkendt c) Godkendt Ad stk. 2. a) , 2. udgave b) , 2. udgave. 3.3 Projektering Generelt Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele/leverancer: Tagkonstruktion (konstruktionsafsnit 4) Dokumentation Dokumentation leveres i form af opgørelser og produktionstegninger som refererer til projektmaterialet, omfang af leverance og produktets specifikation. Endvidere statiske beregninger. Entreprenøren har projekteringsansvar for at fremlagt dokumentation er i overensstemmelse med projektet. Entreprenøren har alene ansvaret for at myndighederne kan godkende projektmaterialet. 3.4 Undersøgelser Generelt Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at overvære denne.

10 Københavns Ejendomme 3. Generelle specifikationer Side : 2/ Dokumentation Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygherrens beslutning. 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Jf. byggesagsbeskrivelse 3.6 Udførelse Generelt Færdige overflader skal være klar til malerbehandling Mål og tolerancer Tolerancekrav er angivet i de specifikke bygningsdelsbeskrivelser og på tegninger Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Gennemføringer, påmonteringer og/eller reetableringer i/på brandvægge og brandsektionsvægge skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. Alle vægge uden brandkrav skal gennemføringer, påmonteringer og/eller reetableringer skal lukkes tæt, så adskillelsernes lufttætheds- og lydmæssige egenskaber ikke forringes Fastgørelser Generelt Generelt gælder for alle fastgørelsesmidler at disse nøje anvendes efter de pågældende leverandørens anvisninger Beslag Generelt Generelt gælder for beslag at den nøje skal anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. For specielt fremstillet beslag gælder at denne skal være fremstillet i overensstemmelse med projektmaterialet, eller efter ingeniørens anvisninger. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Der samarbejdes med andre entrepriser hvor disse har indvirkning før og/ eller efter, i relation til nærværende entreprise Forudgående arbejder Det er entreprenørens ansvar at holde sig orienteret om status på de forudgående arbejder der kan havde indflydelse på nærværende entreprise. Udfaldskrav på forudgående arbejder fremgår af de respektive bygningsdelsbeskrivelser Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder:

11 Københavns Ejendomme 3. Generelle specifikationer Side : 3/3 Murerarbejder VVS arbejder El arbejder Anlægsarbejder 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Tagarbejder Tilskæring af materialer 3.9 Kontrol Generelt Inden arbejde af enhver art påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere om forholdene på stedet er i overensstemmelse med projektmateriale Udførelseskontrol Der skal udføres skærpet kontrol med væggenes brand-, luft- og lydtætning.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/47 4. Bygningsdelsbeskrivelser 8.1 Tagkassetter, levering 4.1 Orientering Arbejdet omfatter projektering, fremstilling og leverance af tagkassetter. 4.2 Omfang Projektering, fremstilling og leverance af præfabrikerede, ventilerede tagkassetter inkl. remme og med fast undertag af tagpap på skimmelimprægneret(mod ventileret hulrum) krydsfiner. Isoleret, beklædt indvendigt med 1 lag gipsplade på lægteunderlag uden dampspærre. Antallet af tagkassetter fremkommer, når leverandøren har foretaget elementinddeling. Ad ARB stk. 2. Leverandørens forslag til elementopdeling vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Følgende leveres og monteres under andet arbejde Der medleveres alle nødvendige forbindelsesmidler, isolering og krydsfiner til lukning af samlinger samt dampspærre. 4.3 Lokalisering Tagkonstruktionen i henhold til ingeniørmateriale. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Detailtegninger: Generel note, konstruktioner: Arkitektprojektet generelt. 4.5 Koordinering Arbejdet Betonelementleverance. Arbejdet betonelementmontage. Tagdækningsarbejdet. Anlægsgartnerarbejdet. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Nærværende tagkassetteelementer understøttes af vægelementerne og bjælkeelementerne. Udformning af samlingsdetaljerne ved vederlagene fremgår af tegningsmaterialet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Lægning af overpap samt vegetationslag. Montage af solcelleanlæg. Generelt Model 4L iht. BIPS A113.

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/47 Projektering udføres efter: Projektgrundlag fra SlohtMøller Statiske Beregninger fra SlohtMøller Bilag til Konstruktionsdokumentationen fra SlohtMøller Statisk projekteringsrapport fra SlohtMøller Projektet forudsætter, at tagkassetteelementerne har en højde på 560 mm. Såfremt de statiske og varmeteknisk forhold gør, at højdekravet ikke kan overholdes, skal leverandøren straks tage kontakt til byggeledelsen. Grundlag Der henvises til: Projektgrundlag fra SlohtMøller. Konstruktionsbeskrivelse Der henvises til: Projektgrundlag fra SlohtMøller. Statisk virkemåde Der henvises til: Projektgrundlag fra SlohtMøller. Laster Elementerne skal dimensioneres for lasterne i Projektgrundlag fra SlohtMøller. Elementerne medvirker ved optagelsen af de vandrette påvirkninger, som vind- og masselast medfører. Elementerne skal i eget plan mindst kunne overføre en regningsmæssig forskydningskraft på 40 kn/m. Forskydningskraften regnes at virke samtidig med de lodrette laster. Termisk brandlast Brandlasttype: Brandmodstandsevne: Eksponeringsflader: Standardbrand 30 minutter Over- og underside, idet der ikke skal regnes med en samtidig optrædende brand på begge sider. Funktionskrav Nedbøjninger Alene langtidspåvirkning: < 1:200 Totalpåvirkning: < 1:200 Pilhøjde Differencen af pilhøjder af hosliggende elementer må ikke overstige 5 mm. Montage og montagesamlinger Montagerækkefølgen er som følger: Vægelementer og stålbjælker i tag Tagkassetter Tagpapdækning Grønt tag og solceller 4.9 Materialer og produkter Konstruktionsopbygning 1 lag underpap 18mm krydsfiner

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/ mm ribber 25 mm spredt forskalling 1 lag 15 mm brandgips, fabriksmonteret Fugt: Klimaklasse 2 U-værdi: Max 0,10 W/m 2 K Rem Rem monteres på vægelementer. Dimensioner fremgår af detailtegninger. Konstruktionskrydsfiner Anvendelsesklasse: 2 Kvalitet: Tag TG/2 III/III Samling: Fer og not Træart: Gran Dimension: 12 mm Fugtindhold: < 18% Godkendelser: MK-godkendt Træ (ribber og lægter) Lægter for ventilation, ribber og spredt forskalling Anvendelsesklasse: 2/1 Styrkeklasse: I henhold til leverandørens beregninger dog minimum C18 Træart: Fyr/gran Dimension: I henhold til leverandørens beregninger Isoleringsmaterialer Mellem ribber og mellem spredt forskalling Type: Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,034 W/mK Tykkelse mellem ribber: 435 mm. Fastgørelsesmidler I henhold til leverandørens beregninger. Tilbehør Insektnet 4.14 Kontrol Projekteringskontrol Der henvises til B.1 Statisk projekteringsrapport afsnit B , fra SlothMøller. Udførelseskontrol Kontrolklasse: Normal (N) Planlægning Ad ARB punkt stk. 13. Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 4/ Tagkassetter, montage samt tag over liggehal fortsættende skurbygning 4.1 Orientering Arbejdet omfatter montage af tagkassetter. 4.2 Omfang Montage af præfabrikerede tagkassetter inkl. remme og med fast undertag af tagpap på krydsfiner. Isoleret, beklædt indvendigt med 1 lag gipsplade på forskallingsunderlag uden dampspærre. Opbygning af 70 mm ventilationskanal Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Leverandøren medleverer alle nødvendige forbindelsesmidler, isolering og krydsfiner til lukning af samlinger. 4.3 Lokalisering Tagkonstruktionen i henhold til ingeniørmateriale. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Detailtegninger: Generel note, konstruktioner: Arkitektprojektet generelt. 4.5 Koordinering Arbejdet Betonelementleverance. Arbejdet betonelementmontage. Tagdækningsarbejdet. Anlægsgartnerarbejdet. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nærværende tagkassetteelementer understøttes af vægelementerne og bjælkeelementerne vist på tegning. Udformning af samlingsdetaljerne ved vederlagene fremgår af detailtegninger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Udvendig Opbygning af ventilationskanal Lægning af overpap samt vegetationslag. Montage af solcelleanlæg eller vegetation(grønt tag). Indvendig Damspærre Lofter 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelser Tagdækning udføres parallelt med elementmontagen.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/47 Tagkassetter oplægges på remme og fastgøres hertil jf. ovenstående. Elementsamlinger efterisoleres. Der stoppes tæt mod vægge. Hulrum udfyldes med isolering. Ventilering skal sikres. Elementsamlinger udføres med skiveoverlæg, der sømmes i henhold til EC 5. Elementsamlinger skal lukkes (strimles) i takt med montagen. Der fuges med elastisk fugemasse på fugeunderlag og tilstødende vægge. Der indbygges ekstra forskalling over brandgips for fastgørelse af skillevægge. Der indbygges huller for ventilationsaftræk i henhold til tegningsmaterialet. I tagkassette udføres gennemboringer for solceller. Der udføres forstærkning for understøtninger. Ved gennemføringer skal der altid etableres modhold bag dampspærren. Der fuges omkring gennemføringer. Alle samlinger og tilslutninger skal udføres som klemte, klæbede eller fugede løsninger, så der opnås tæt samling. Samlinger skal have mindst 100 mm overlæg og skal udføres over et stabilt underlag. Efter montage af tagkassetter skal der ovenpå opbygges en 70 mm ventilationskanal med trælægter og 22 mm krydsfiner alt mod kanal skal imprægneres mod skimmelsvamp. Tag over liggehal og øvrig fortsættende skurbygning Udføres iht. ingeniørmateriale. Vejl. toprem og bundremme samt plankespær. Derimellem bjælkespær. 22 mm krydsfiner som følger den øverste krydsfiner(hvor taget fortsætter fra hovedbygning). Krydsfinerpladerne imprægneres mod skimmelsvamp og males mørke. Se i øvrigt punkt 8.15 Barnevognsskur Rendejern Rendejern skruemonteres med størst mulige galvaniserede skruer. Planforsænket i tagkrydsfinér. Fald: 2 mm pr. lbm. Afstand c/c: max. 600 mm 4.13 Arbejdsmiljø Der skal sikres mod nedstyrtning. Hvor der ikke er stillads for tagarbejde, skal der opstilles rækværker. Bruges stillads som sikkerhed ved tagarbejde skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en person i fald fra taget. Stilladsets arbejdsdæk må højst være 0,5 m under tagfoden. Højden til det omgivende underlag må maks. være 2m. Huller til ovenlys skal afdækkes Kontrol Projekteringskontrol Der henvises til Statisk projekteringsrapport fra SlothMøller. Udførelseskontrol Kontrolklasse: Normal (N).

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Planlægning Ad ARB punkt stk. 13. Montage-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 20 arbejdsdage før montagens start.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Ydervægge, forsatsvæg på bagvægselement 4.3 Lokalisering Iht. tegninger 4.2 Omfang Arbejdet omfatter levering og udførelse af forsatsvæg på bagvægselement ved ydervægge og udvendige lofter(ved hoveddør) samt ydervæg liggehal - alle ydelser til færdigt resultat. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.6 Tilstødende bygningsdele Primære bygningsdele som betondæk, sokkel, betonvægge, ikke bærende og bærende stål- og træskelet. 4.9 Materialer og produkter Underlag Bundskinner udlægges på fugtmembran. Isolering og fastgørelse Facadeisolering skal være isolerende, fugt- og vandafvisende. Isoleringstykkelser fremgår af tegningsmaterialet. Stålrigler skal være som slidsede rigler(for overholdelse af projektets beregnet energiramme) U-værdi for færdig ydervæg 0,10 W/(m²K) Skinner Profiltype: U-skinne med 4 mm polyeten Dimension: 175 mm x 33 mm x 0,46 mm / Profiltype: Dimension: Profiltype: Dimension: Profiltype: Dimension: Stolper C-stolper med asymmetriske flanger 175 mm X 38 mm x 40 mm x 0,46 mm Topskinner C-stolper med asymmetriske flanger 175 mm x 60 mm x 0,60 mm. Kantskinne Perforeret spartelprofil 15 mm x 0,45 mm.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Udførelse Arbejdet udføres iht. producentens anvisninger. Underlag Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Ekstra fastgørelser Stålrigler fastgøres punktvis til bagvægselementer 6 stk. pr./rigle Mål og tolerancer Placering af bygningsdele ±10 mm. Afvigelse fra lodlinie Mindre end Prøver Eventuelle prøver indgår ikke i det færdige bygværk Kontrol Kvalitetssikring (udførelseskontrol) udføres i henhold til producentens checklister D&V-dokumentation Der skal ydes system- og udførelses garanti.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Ydervægge, regnskærm + facadebeklædning 4.2 Omfang Arbejdet omfatter levering og udførelse af regnskærm og facadebeklædning ved ydervægge, udvendige lofter(ved hovedindgang) samt ved liggehal - alle ydelser til færdigt resultat. 4.3 Lokalisering Iht. tegninger 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.6 Tilstødende bygningsdele Primære bygningsdele som forsatsvæg i ydervæg, sokkel, ikke bærende og bærende stålskelet. 4.9 Materialer og produkter Regnskærm og fastgørelse Profiltype: Dimension: Densitet: Linietab: Bøjningsstyrke: Trykstyrke: Fastgørelsesmiddel: Dimension: Cementspånplade som regnskærm 12 mm uorganisk, diffusionsåben 1200 mm x 2600 mm x 12 mm 1700 kg/m3 0,01 W/mk. 9 N/mm2 15 N/mm2 Galvaniserede, selvskærende skruer 48 mm x 3,8 mm Samlinger Alle samlinger understøttes af tynd fugebånd på understøtning Facadebeklædning og fastgørelse Monteringslister for fastgørelse af facadebeklædning Monteringslister for fastgørelse af facadebeklædning Profiltype: Monteringsaluprofil Dimension: 25 mm x 85 mm x 0,45 mm Facadebeklædning l Varmbehandlet Nordisk Fyrretræ, svanemærket, T2, D-s2,d0 produceret af PEFC certificeret nordisk skov Lodret facadebeklædning

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/47 Profiltype: 38 mm x 38 mm med høvlet, afrundede sider og forside. 4 sider med transparent træbehandling iht. produ- Behandlet ved leverance: centens anvisning. Galvaniserede skruer forsænket 10 mm Udførelse Underlag Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fastgørelse Regnskærm fastgøres direkte på forsatsvæggens stålrigleskelet iht. producentens anvisninger. Fastgørelsen udføres med galvaniserede skruer som forsænkes. Vær opmærksom på at alle samlinger skal være understøttet. Monteringslister fastgøres vandret, direkte på regnskærmen med galvaniserede skruer, forsænket i monteringsprofilet iht. producentens monteringsanvisninger. Facadebeklædning l Varmbehandlede trælister fastgøres lodret på monteringsprofilerne for hver 600 mm. Skruer forsænkes i facadelisterne med ca. 10 mm. Der forbores for selve skrue samt forsænkning. Listerne monteres med 10 mm afstand Mål og tolerancer Placering af bygningsdele ±10 mm. Afvigelse fra lodlinie Mindre end Prøver Eventuelle prøver indgår ikke i det færdige bygværk Kontrol Kvalitetssikring (udførelseskontrol) udføres i henhold til producentens checklister D&V-dokumentation Der skal ydes system- og udførelses garanti.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Indvendig pladelysninger 4.2 Omfang Sider, top og bund i vindueslysninger Sider og top i dørlysninger Lukning under dør og vinduespartier (til facadeisolering) 4.3 Lokalisering Iht. Facade og plantegninger 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger Detaljer 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betonelementbagmur Facadeisolering Vindue- og dørentreprise Efterfølgende bygningsdele/arbejder - Malerarbejder (MALER) - Inddækninger i siddevinduer (SNE) 4.9 Materialer og produkter Lysningsplade Sider, top og bund dør- og vindueslysninger Anvendelsesklasse: 3 Pladeart: 12 mm fiberarmeret og silikatbaseret m. glat overflade Dimension: Efter vægtykkelse Densitet: 850 kg/m3 Linietab: 0,01 W/mk. Bøjningsstyrke: 6 MPa Længde: Skal være fulde længder, der må ikke være samlinger (kun hjørne) Længdeudvidelse: Højst 0,01 % ved ændring fra 50 % RF til 90 % RF. Dimension: 12 mm x lysningshøjde x lysningsdybde Udtræksværdi: Min 230 kg i direkte træk, Ø6 mm, 15 mm fra pladekant Brandklassifikation: A2-s1-d0 Bæreevne: Færdigmonteret lysningsplade, 0,5 KN/m forkant Afstandsklodser Afstandsklods mellem pladefals og vindues- eller dørelement Materiale: Polypropylen Densitet: 0,9-0,91 g/m 3 (let plast) Dimension: 45 x 32 mm Tykkelser: Underside 8 mm, overside 12 mm, konisk pasform Anvendelsesklasse: 3

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/47 Fastgørelsesmidler Fastgørelse af lysningsplader Anvendelsesklasse: 3 Skruer: 7,5 x 75 mm, kval. 8.8 Beslag: Konsolbeslag tilpasset hulmursdybde Bæreevne beslag: 0,78 kn på yderkant (ved montage i letklinkebeton LB10) Maks nedbøjning af beslag: 1,7 mm/kn Lim: Cementbaseret lim, trækstyrke min. 5,0 N/mm2 Fastgørelse af bærebeslag Anvendelsesklasse: 3 Skruer: Betonbeslagskrue, dim. og antal bagvægstype, kval 8.8 Tætningslister Anvendelsesklasse: 3 Materiale: Pvc-skumliste Brandklassifikation: Brandhæmmende Vægtfylde: 95 kg/m3 Hårdhed: 14 shore 00 Trækstyrke: 16 N/m2 (DIN 53571) Brudforlængelse: 200% (DIN 53571) Vandoptagelse: Maks. 4% - Tætning mellem fals element og monteringsklodser - Tætning mellem fals element og bagvæg 4.10 Udførelse Forudgående bygningsdele kontrolleres for bæredygtig bund og måltolerancer. Placering af de lodrette pladefalse opmærkes på bagvæggen med fortløbende målsætning fra bygningens modullinier. Placering af øverste vandrette pladefals ind nivelleres i forhold til bygningens referenceniveau. Fals pladerne tilskæres i længde, hvis pladerne ikke er leveret i færdig længde. Afstand mellem vægelement og falsens endekant skal være ca. 5 mm. Pladefalsen påføres lim i en mængde, således fugen mellem pladen og vægelementet bliver udfyldt. Bag vinkelbeslag påføres også lim, således disse har fuldt vederlag på bagmur, og således disse er monteres vinkelret på bagmur og giver fuld understøtning til pladefalsen. Montering af lysningsplader udføres med små roterende bevægelser, således at falsen opnår korrekt placering. I limfugen ilægges afstandsklodser ud for befæstigelser.

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/47 Der forbores i elementbagvæg og der fastgøres med betonskruer m. hoved i undersænkede huller i fals pladerne. Hvor overligger har anlæg på sidestykker, indsættes blivende kiler i limfugen mellem element og fals plade. Skrueafstand fra kilepunkt maks. 300 mm Fastgørelser udføres med en maks. afstand på 400 mm og en maks. afstand fra falsens endekant på 100mm. Ved pladebredder over 300 mm, monteres ekstra forskudte skruer pr. 400 mm Efter fastgørelse kontrolleres indbygningen i lod og vage, og afstandsklodserne kan evt. fjernes. Når elementlimen har sat sig, fjernes overskydende lim. Huller ved betonskruer lukkes med lim. Monteringsklodser monteres pr. 400 mm på fals pladerne. (vinduer og døre må ikke støtte direkte på pladefalsen) 4.11 Mål og tolerancer Krav til færdig overflade ±5 mm målt i lysnings højde Maks afvigelse i vage, ±5 mm 4.12 Prøver Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 1 stk. komplet vindueslysning Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført D&V-dokumentation Til brug for udarbejdelse af Drift og vedligeholdsplaner, skal entreprenøren levere komplet anvisning for vedligeholdelsesarbejdet.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Gipsvægge på stålskelet 4.2 Omfang Levering og montering af gipsvægge på stålskelet Levering og montering af skaktvægge Teleskopsamling ved ovenlys 4.3 Lokalisering Lette vægge iht. Plantegninger Lysningsvægge ved ovenlys iht. plantegninger 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Detailtegninger: Snit: 4.5 Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: GULV VVS/VENT EL TAG OVENLYS 4.6 Tilstødende bygningsdele Betonelement vægge Betonelementdæk Tagkassetter Efterfølgende bygningsdele/arbejder Eftermontering af el Gulvarbejde Malerarbejde 4.9 Materialer og produkter Skeletkonstruktion Skinner Profiltype: U-skinne med 4 mm polyeten Dimension: 65 mm x 33 mm x 0,46 mm / 95 mm x 33 mm x 0,46 mm Stolper Profiltype: C-stolper med asymmetriske flanger Dimension: 65 mm X 38 mm x 40 mm x 0,46 mm / 95 mm X 38 mm x 40 mm x 0,46 mm Profiltype: Dimension: Topskinner til teleskopløsning U-skinne 95 mm x 60 mm x 0,60 mm. Kantskinne

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/47 Profiltype: Dimension: Perforeret spartelprofil 15 mm x 0,45 mm. Hjørneprofil Profiltype: L-stolpe 60/60 Dimension: 50 mm x 50 mm x 0,56 mm. Beklædning Vægge: 2 lag på begge sider Skakt: 2 lag på én side Pladetype: A, glasfiberarmeret gipskartonplade Langkanter: Forsænket kartonklædte Kortkanter: Ret skåret Dimension: 12,5 mm x 900 mm x 2400 mm Vægt: 9,2 kg/m² Brandmæssige egenskaber: A2-s1,d0(B1) Beklædningsklasse: k Hjørnebeskytter Profiltype: Dimension: Hjørnebeskytter til udv. 90 o hjørner Hjørnespartelprofil 29 mm x 29 mm x 0,56 mm Isoleringsmaterialer Mellem stolper Type: Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 65 mm / 95mm Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Udførelse Generelt Skaktvægge udføres med brandmodstandsevne svarende til BS-30 Skeletkonstruktion Afstand c/c: Afslutninger ved tilstødende bygningsdele: 450 mm Der skal udføres teleskopløsning mod tagkassetter For optagelse af bevægelser i tagkonstruktion skal der udføres teleskopløsning med teleskopskinne og skørt af 2 lag gipskartonplader mod underside af tagkassetter. Isolering I vægge: Beklædning Antal pladelag: Fastgøres med tråd hvor det er nødvendigt Vægge 2 lag på begge sider

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/47 Afstand til tilstødende bygningsdele: Antal pladelag: Langkanter: 4 mm til terrændæk Installationsskakte 2 lag på én side Kantskinne 4.11 Mål og tolerancer Plader har forsænket langkant. Åbning mellem samlinger er max 4 mm. Kortkant og evt. skåret kant er affaset og åbning mellem samlingerne er mellem 1,5 4 mm. Montageskruer er forsænket, men kartonen er intakt. Plader er uden skader i hjørner og kanter. Overfladen skal være glat, hel og uden oprivning og lignende. Udsatte kanter skal være forsynet med beskyttelsesprofiler Arbejdsmiljø Bearbejdning af gipsplader kan frigøre gipsstøv og glasfibre, som kan give anledning til irritation. Der bør anvendes værnemidler (støvmaske/beklædning). Tekniske hjælpemidler skal bruges til transport og montering. Hvor det ikke er muligt at bruge tekniske hjælpemidler, skal der være 2 eller flere til transport og montering Kontrol Pladestøds tæthed Metode: Visuel kontrol/kontrolmåling af pladestødstæthed Omfang: 50% Tidspunkt: Løbende fordelt under montageperioden Acceptkriterium: Overensstemmelse Skrueplaceringer Metode: Visuel kontrol/kontrolmåling af skrueplaceringer Omfang: 50% Tidspunkt: Løbende fordelt under montageperioden Acceptkriterium: Overensstemmelse Planhed Metode: Visuel kontrol/kontrolmåling af planhed efter planhedsklasse Omfang: 75% Tidspunkt: Løbende fordelt under montageperioden Acceptkriterium: Overensstemmelse Overflade Metode: Visuel kontrol/kontrolmåling af overflade Omfang: 100% Tidspunkt: Løbende fordelt under montageperioden Acceptkriterium: Overensstemmelse

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Etageadskillelse som stålskelet 4.2 Omfang Levering og montering af stålskelet Levering og montering af gulv Levering og montering af skrå gipsvægge 4.3 Lokalisering Teknikrum samt lodrette installationsskakte iht. plantegninger 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Detailtegninger: Snit: 4.5 Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: GULV VVS/VENT EL VÆGGE 4.6 Tilstødende bygningsdele Betonelement vægge Tagkassetter Efterfølgende bygningsdele/arbejder Eftermontering af el Malerarbejde 4.9 Materialer og produkter Iht. ingeniørmateriale Skeletkonstruktion Profiltype: Gulv Type: Pladetype: Dimension: Pladetype: Isolering: Væg Skeletkonstruktion Skinner U-skinne, slidsede Underlag for plader som undergulv Trapezplader I samme system som bæreprofiler 20 mm x 0,6 mm. 22 mm krydsfinerplader 200 mm blød mineraluld Afdækning af bagsidevæg samt opbygning og afdækning af bagside, grå lofter. Skinner ved skrå loft

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/47 Profiltype: U-skinne med 4 mm polyeten Dimension: 95 mm x 33 mm x 0,46 mm / 95 mm x 33 mm x 0,46 mm Stolper Profiltype: C-stolper med asymmetriske flanger Dimension: 95 mm X 38 mm x 40 mm x 0,46 mm / 95 mm X 38 mm x 40 mm x 0,46 mm Profiltype: Dimension: Profiltype: Dimension: Topskinner til teleskopløsning U-skinne 95 mm x 60 mm x 0,60 mm. Kantskinne Perforeret spartelprofil 15 mm x 0,45 mm. Beklædning 2 lag Pladetype: A, glasfiberarmeret gipskartonplade Langkanter: Forsænket kartonklædte Kortkanter: Ret skåret Dimension: 12,5 mm x 900 mm x 2400 mm Vægt: 9,2 kg/m² Brandmæssige egenskaber: A2-s1,d0(B1) Beklædningsklasse: k Isoleringsmaterialer Mellem stolper Type: Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 65 mm / 95mm 4.10 Udførelse Generelt Stålkonstruktion monteres iht. ingeniør og stålrigleprofiler monteres. Der isoleres på tråd. Trapezplader udlægges, krydsfinerplader udlægges, beklædninger monteres klargjort til efterfølgende malerarbejder hvid. Underliggende lofter beskrives under loftbeskrivelser. Klassificering Luftlyd: Trinlyd: R w 60 db L nw 58 db

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Strøgulv med/uden gulvvarme og undergulv af fibergips 4.2 Omfang Levering og lægning af strøgulv til gulvvarme og undergulv af fibergips. Levering og lægning af strøgulv uden gulvvarme, udfyldt med isolering og undergulv af fibergips. Udlægning af membran på terrændæk - radonsikring Følgende leveres og monteres under andet arbejde Gulvskinner under klassificerede døre og ved materialeskift (SNE) Gulvvarmeslanger og gulvvarmeplade (VVS) Træfodlister langs alle vægge (SNE) 8.16 Lokalisering I henhold til oversigtstegning: Gummibelægning på undergulv 8.16 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Tidspunkt for montering af gulvvarmeslanger aftales med VVS-entreprenør. 4.6 Tilstødende bygningsdele Terrændæk, letklinkebetonvægge, gipsvægge og tagelementer. Forudgående bygningsdele/arbejder Betonunderlag Terrændæk er leveret under betonarbejdet Betonunderlaget kan forudsættes overtaget med et fugtindhold på minimum 35 % RF og højst 65 % RF ved en temperatur på C og med følgende tolerancer: Betonelementleverancen: Udsparinger og indstøbninger, placering og mål ±10 mm for vægge,bjælker Betonelementmontagen: Placeringsmål og mål mellem betonflader ±10 mm Koter ±10 mm. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Gummibelægning (GULV) 4.8 Undersøgelser Den relative luftfugtighed i byggeriet skal ligge indenfor % inden gulvlægningen kan påbegyndes. 4.9 Materialer og produkter Damp-/fugtspærre Type: Pap - fuldlimes

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/47 Opklodsninger Type: Dimension: Lyddæmpende opklodsning Strøer Type Lyddæmpende fodplade Skruer: Plastkiler beregnet for opklodsning 100 mm x 100 mm. 39 x 40 mm laminerede strøer med et fugtindhold på max 10% - 4,2 x 45 mm,montageskruer Isoleringsmateriale Maksimal varmeledningsevne: 0,035 W/mK Type: Mineraluld i pladeform Tykkelse: 60 mm Gulv i liggehal: 120 mm Dimension: 600 mm x 1000 mm Korttidsvandabsorption: 0,3 kg/m² Diffusionstal: 0,14 kg/m s Gpa. Gulvvarmesystem Forskallingsbrædder 23 x 100 mm, høvlet på en side Varmefordelingsplade 0,5 mm aluminium (VVS ) Varmeslanger Som 20 x 2 mm pe-pex (VVS ) Mellemlæg Gulvpap 500g/m 2 Gulvgipsplader Dimension: Pladetype: Langkanter: Kortkanter: Tykkelse : Vægt: 600 x 1200 mm med fer og not på alle 4 sider Undergulv Glasfiberarmeret gipsplade Fer og not Fer og not 19 mm 21 kg/m² Gulvlim 4.10 Udførelse Generelt Inden lægning af gulvet skal bygningen være permanent lukket og tør. Damp-/fugtspærre Rulles ud over terrændæk og fuldlimes - lægges 100 mm op ad tilstødende vægge og klemmes af fodliste. Strøer og opklodsning Strøer: c/c 400 mm og GSO s anvisninger 11.1 og

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/47 Opklodsning: Forskallingsbrædder Udførelsesmåde Lægningsmetode Fastgørelsesmetode Varmefordelingsplader og gulvvarmeslanger Gulvgipsplade Udførelsesmåde: Fastgørelsesmetode: Gennemføringer Da den samlede tykkelse af opklodsning og strøer overstiger 80 mm, udføres opklodsning på specielle plastkiler beregnet for høj opklodsning. Sømmes til strøer i henhold til gulvvarmeplan Brædder udlægges på tværs af strøerne. c/c afstand: 150 mm 2 varmforzinkede, riflede trådsøm pr. strø. Det første bræt lægges 3 cm fra tværvæggen. Brædderne afsluttes midt i det sidste fag før tværvæggen. Et bræt lægges oven på den sidste strø før tværvæggen. Leveres og udlægges af VVS entreprenør Udlægges i fortløbende forbandt Pladerne sammenlimes med gipspladeleverandørens lim Er angivet på oversigtstegninger Mål og tolerancer Den færdige overflade forlanges afleveret med en tolerance på max +/ 2 mm på en 2 m retskede, idet denne tolerance dog kun må forefindes et sted midt under retskeden eller ved dennes ender. Det forlanges endvidere, at lunker skal have en radius på mindst 60 cm og højst må have en dybde på 1 mm med en retskede lagt hvilket som helst sted på gulvet Prøver Referencefelt Inden lægning påbegyndes, skal der udføres et prøveareal på 5 m². Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde Arbejdsmiljø Der skal bruges knæpuder eller lignende ved arbejdet. Ved støvgener skal der bruges maskiner og værktøj med punktudsug. Ved tilskæring af gulvgips anbefales det at benytte maske Kontrol Inden arbejdet påbegyndes, skal gulvlægger kontrollere og godkende underlaget. Alle overflader skal være rene, sunde, uden olie, fedt, løse partikler etc. Undergulvene skal ved fugtmåling kontrolleres for, om de overholder udfaldskrav, samt kontrolleres for, at overside af undergulve overholder udfaldskrav vedrørende tolerancer. Kontrollér at opklodsning, dampspærre samt lægning af strøer er udført i.h.t. TRÆ 64.

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ D&V-dokumentation Rengørings- og vedligeholdsvejledning af trægulve skal udleveres ved aflevering til brugeren.

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Fast forskallet gipspladeloft 4.2 Omfang Fast forskallet gipspladeloft Følgende leveres og monteres under andet arbejde Kontrolventilationsudsugninger (VENT) Belysningsarmaturer (EL) 4.3 Lokalisering I henhold til loftplaner 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Snit: Detailtegninger: Bygningsdelstegning: 4.5 Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Tagkonstruktion Ventilation El. Ovenlys (SNE) Inspektionslemme 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Bygningen skal være i ligevægt med en for årstiden normal luftfugtighed dvs % relativ luftfugtighed ved cirka 20 C. Omgivende vægge mv. kan forudsættes at have en tolerance på 2 mm på et 2 m retholt. Etageadskillelse kan forudsættes at have en tolerance på 2 mm på et 2 m retholt. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Gipslofter malerbehandles (MALER) 4.7 Projektering Der tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer og dimensioneringstabeller mv. 4.9 Materialer og produkter Dampspærre Type: 0,2 mm armeret polyethylenfolie. Pam værdi: > 100 Tilbehør: Tape, butyl tætningslister og bånd Gipsplader Tykkelse: Længde x bredde: 12.5 mm 2400 mm x 900 mm

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/47 Kanttype: Overflade: Fastgørelsesmidler: Underlag/profiler Materiale: Primærprofil: Sekundærprofil: Vægskinner: Fastgørelsesmidler: Forsænket for spartling Til maling Skruer. Stålprofiler 0,90 x 15 x 45 mm 0,70 x 25 x 85 mm 0,46 x 30 x 72 mm med profilhøjde på 30 mm. Skruer. Overflade: Klassisk glat Farve: Hvid, NCS S 0500 N / RAL 9010 Fuge Type Elastoplastisk 4.10 Udførelse Afst. Mellem bæreprofiler: 1200 mm Ophængt i hulbånd pr.: 1200 mm Afst. Mellem sekundærprofiler: 600 mm Antal pladelag: 2 Pladeretning/forbandt: Forskudt ¼-½ plade. Arbejdet indeholder disponering af underlag samt udskæring for inspektionslemme, belysningsarmaturer m.v. iht. ingeniørtegninger og i samarbejde med de øvrige fag. Der fuges tæt med elastisk fuge ved alle vægge som vist på detaljetegninger Mål og tolerancer 2 mm på et 2 m retholt Prøver Inden udførelsen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt indeholdende længdesamlinger. Prøven skal omfatte minimum 2 lbm og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde Arbejdsmiljø Gipsplader skal monteres med egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. De ansatte skal have oplæring og instruktion i korrekt anvendelse af de tekniske hjælpemidler. Transport og montering skal være indehold i virksomhedens APV.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/ Hygiejneloft 4.2 Omfang Nedhængt mineraluldsloft Projektering af princip- og typetegninger. 4.3 Lokalisering Nedhængt mineraluldsloft monteres i hele køkkenområdet som angivet på loftplaner med signatur. Følgende leveres og monteres under andet arbejde Ventilations ind- og udsugningsarmaturer (VENT) Brandmeldere (EL) Belysningsarmaturer (EL) ABA TLF Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Trempler for belysningsarmaturer 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Snit: Detailtegninger: 4.5 Koordinering El Ventilation 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Omgivende vægge kan forudsættes at have en tolerance på 2 mm på et 2 m retholt. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af belysningsarmaturer (EL) 4.7 Projektering I typetegningerne skal der indarbejdes følgende tekniske komponenter: Ventilationsind- og udsugningsarmaturer Brandmeldere Belysningsarmaturer. ABA TLF 4.9 Materialer og produkter Nedhængt loft: Hygiejne mineraluldsplader Tykkelse: Overflade: Længde x bredde: 20 mm Skal kunne tåle hyppig vask og have en overflade, der forhindrer bakterievækst 1200 mm x 600 mm

37 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/47 Overflade: Klassisk glat Farve: Hvid, NCS S 0500 N / RAL 9010 Underlag/profiler Ophæng: 4.10 Udførelse Placering af kantprofil: Ophængning: Pladeretning/forbandt: Skjult skinnesystem, nedhængt Demonterbart Iht. detailtegninger Justerbare stropper iht. producentens montagevejledning Iht. loftplan. Arbejdet indeholder udskæring for belysningsarmaturer, ventilationsarmaturer m.v. iht. ingeniørtegninger i samarbejde med de øvrige fag. Alt arbejde udføres nøje iht. leverandørens forskrifter Mål og tolerancer Montagetolerance: Planhed: ±2 mm på mål ved frisen 1 mm på et 2 m retholt Prøver Inden montagen påbegyndes, skal der udføres et referencefelt på hver lofttype indeholdende hjørne- og længdesamlinger monterede med kantafslutning mod væg. Prøven skal omfatte minimum 2 lbm svarende til 4 m² loft og opsættes efter aftale med byggeledelsen. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde D&V-dokumentation Rengørings- og vedligeholdsvejledning af mineraluldslofter skal udleveres ved aflevering til brugeren.

38 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Træbetonloft 4.2 Omfang Type 1: Type 2: Nedhængte ventilationsplader på skjult skinnesystem, vandret og skrå montage af siveloft. Træbetonloftplader på fast forskalling Følgende leveres og monteres under andet arbejde Ventilationsarmaturer(skjulte) (VENT) Brandmeldere Belysningsarmaturer (EL) Loftlemme (TØ) 4.3 Lokalisering I henhold til signatur på loftplaner. Skrå montage i personalerum, møderum, trapperum og gang. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Detailtegninger: Ingeniørtegninger 4.5 Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Ventilation El. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Omgivende vægge og lofter mv. kan forudsættes at have en tolerance på 2 mm på et 2 m retholt. Følgende tilstødende bygningsdele skal være udført og have færdig overflade inden loftpladernes færdigmontering: Tagkassetter Omgivende vægge Der skal tages hensyn til følgende tekniske komponenter ved loftmontagen: Ventilationsarmaturer Brandmeldere Belysningsarmaturer Tlf Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af belysningsarmaturer (EL) 4.7 Projektering Skinnesystem Antal, type og placering af nedstropninger, fastgøringer mm. Iht. leverandøranvisninger. Der skal ved dimensionering af ophæng tages hensyn til den aktuelle loftsplade med tilhørende indbyggede og/eller eftermonterede elementer af alle slags iht. projektma-

39 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/47 terialet. Ophæng dimensioneres og udføres så det færdige loft ikke overskrider de opgivne højdemæssige tolerancer. Der skal i nødvendigt omfang deltages i færdigprojektering af de enkelte bygningsdele. Træbeton plader For standardplader tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv. Den konkrete fordeling af siveplader, plader med mineraluld udarbejdes i samarbejde med leverandør. Tværmodulet er 600 mm. Der påregnes ikke projektering af specialplader. Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader på stedet i henhold til projektmaterialet. 4.9 Materialer og produkter Ophængningssystem til lofttype 1 Skjult skinnesystem nedstroppet med stropholder. Bæreprofil: 35 x 38 mm Stålstropper Justerbare stropholder galvaniseret stål Øjestrop Vægskinne: Skyggekantprofil 24/12/15/20 mm Brand: B-s1,d0 (klasse A) Ophængningssystem til lofttype 2 Forskalling: Skruer: Træbetonplader Lofttype 1 Type: 45 x 45 mm træforskalling i personalerum 45 x 95 mm på væg i ovenlys mod liggehal Selvskærende skruer, 3,5 x 45 mm PEFC certificeret lyddæmpende træbetonplade til montering på skjult skinnesystem Tykkelse: Træbeton: 35 mm og Mineraluld: 25 mm Længde x bredde: 1200 mm x 600 mm Struktur: Ultrafin, 1 mm Kant: Affaset, K5 (5 mm) Farve: Hvidmalet Indeklimaklasse: Partikelafgivning: Lav Afgasning: Max 10 døgn Brandklassifikation B-s1, d0 (klasse A) Træbetonplader Lofttype 1 aktive og passive ventilationsplader Type: PEFC certificeret træbeton som ventilationsplader til montering på skjult forskalling Træbeton aktive ventilationsplader Format: Bredde og længde: 600 x 1200 mm Tykkelse: 25 mm Struktur: Ultrafin, 1 mm Kant: Affaset, K5 (5 mm) Farve Hvidmalet

40 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/47 Træbeton passive ventilationsplader Format: Bredde og længde: 600 x 1200 mm Tykkelse: 25 / 35 mm Struktur: Ultrafin, 1 mm træbeton 35 mm mineraluld Kant: Affaset, K5 (5 mm) Farve: Hvidmalet Indeklimaklasse Partikelafgivning: Lav Afgasning: Max 10 døgn Brandklassifikation B-s1,d0 (klasse A) For passive og aktive ventilationsplader se bilag: Ventilationsskema Træbetonplader Lofttype 2 Type: Format: Tykkelse: Struktur: Kant: Farve PEFC certificeret træbeton til montering på fast forskalling Bredde og længde: 600 x 1200 mm 25/40 mm Ultrafin, 1 mm træbeton 40 mm mineraluld i personalerum 95 mm mineraluld på væg i ovenlys mod liggehal Affaset, K5 (5 mm) Hvidmalet 4.10 Udførelse, lofttype 1 Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Skinnesystem Skyggekantprofilen monteres på væg iht. leverandøranvisninger. Montageprofiler (bæreprofil) placeres iht. loftsplaner med afstand c-c 600 mm med stropafstand iht. leverandøranvisninger. Montageprofiler skal ligge af på skyggekantprofilerne. Stropperne skal monteres forsvarligt til den ovenliggende konstruktion. Udførelse, lofttype 2. Skruer placeres 25 mm fra pladekanter og med c/c max 600 mm Montage, generelt Alle profiler monteres med en højdemæssig nøjagtighed på +/- 3 mm ift. opgivet kote på uk. færdig loft under hensyntagen til den aktuelle pladetykkelse. Alle profiler monteres med en tolerance i vandret plan på +/- 3 mm på en 2,4 m retskede. Træbetonplader opsættes iht. loftsplaner samt efter aftale med byggeledelsen. Der accepteres ikke tilpasninger mindre end 300 mm ved nogen vægge uden byggeledelsens godkendelse. Pladerne skæres stramt til tilstødende bygningsdele Rækkerne opsættes i forbandt iht. loftplaner under overholdelse af ovenfornævnte min. afskæringsstørrelse. Træbetonplader monteres iht. leverandøranvisninger.

41 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/47 Overskridelser af ovennævnte mål må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger for træbetonplader Mål og tolerancer Pladetykkelse: Pladelængde: Pladebredde: Montage: ±1,5 mm ±1,5 mm ±1,5 mm 2 mm på et 2 m retholt Prøver Inden bygningsdelen påbegyndes, udføres prøve indeholdende et indv. Hjørne med tilpasninger til vægge, længdesamlinger samt min. 3 rækker påbegyndt og 3 hele plader i hver række. Prøven opsættes efter aftale med byggeledelsen. Prøven, der skal danne norm for resten af bygningsdelen, kan efter godkendelse indgå som del af det færdige bygværk. Lokalisering af prøven skal til enhver tid være kendt.

Arbejdsbeskrivelse 8. Tømrerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 8. Tømrerarbejde Arbejdsbeskrivelse 8. Tømrerarbejde Hovedprojekt Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Gulvbelægningsarbejde

Arbejdsbeskrivelse Gulvbelægningsarbejde Arbejdsbeskrivelse - 10. Gulvbelægningsarbejde Hovedprojekt Arbejdsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: MIM/KAY Kontrolleret: PT Godkendt: KAY Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverance

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverance Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverance Hovedprojekt Side : 1/14 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Nordlys med VELUX ovenlysmoduler

Nordlys med VELUX ovenlysmoduler Nordlys med VELUX ovenlysmoduler 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN 30029 HELSINGØR RÅDHUS BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN Fagentreprise 05. Tømrer Helsingør Kommune Dateret: 01.11.2017 rev 00 Fagentreprise Side : 1/8 Bygningsdelsoversigt: 00. Generelt

Læs mere

bips dokument id: bips revision: 2.00 bips revisionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

bips dokument id: bips revision: 2.00 bips revisionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 bips dokument id: 6.371.01 bips revision: 2.00 bips revisionsdato: 2015-12-22 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbudsbeskrivelse: Vindues-/dørfals-system til montering

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, leverance R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, leverance R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.370 Døre, vinduer og porte, leverance R2.01 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Havnens Fiskebod Holding aps. Vodskovvej 110, Gennem Bakkerne 52

Havnens Fiskebod Holding aps. Vodskovvej 110, Gennem Bakkerne 52 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, leverance R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, leverance R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.370 Døre, vinduer og porte, leverance R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.0 Vindspærreplade Ansvarsfraskrivelse Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Forberedelsesskolen Udvidelse 24. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Lofter, monterede Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Forberedelsesskolen Udvidelse 24. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Lofter, monterede Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Plan 8 mm Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN BYGNINGSDELSBESKRIVELSE PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise 08. Maler Helsingør Kommune Dateret: 20.03.2017 rev 00 Udbud Fagentreprise Side : 1/9 Bygningsdelsoversigt: 00. Generelt

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Patina 8 mm Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Patina 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Forberedelsesskolen Udvidelse 24. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/17

Forberedelsesskolen Udvidelse 24. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.4 Byggeplads... 5 2.5 Sikkerhed

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Cembrit planker Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Cembrit planker Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet:TDM Kontrolleret:07-07-2017 Godkendt:TDM Let facadebeklædning, Cembrit planker Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning

Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger.

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

bips dokument id: bips revision: 2.00 bips revisionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

bips dokument id: bips revision: 2.00 bips revisionsdato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 bips dokument id: 6.371.01 bips revision: 2.00 bips revisionsdato: 2015-12-22 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbudsbeskrivelse: Montering af døre og vinduer

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN NYBYYGERI, STRANDVEJEN 131A BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN Totalentreprise 05. Tømrer Bygningsdelsbeskrivelse Dateret: 12.06.2018 rev 00 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/8

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifik beskrivelse: Lofter, monterede R

Ændringshistorik til projektspecifik beskrivelse: Lofter, monterede R Ændringshistorik til projektspecifik beskrivelse: 4.350 Lofter, monterede R3.00 2017-11-27 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

BYGINGSDELSBESKRIVELSE NYINDRETNING TAGETAGE

BYGINGSDELSBESKRIVELSE NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN BYGINGSDELSBESKRIVELSE NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise 8. Maler Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Udbud 8. Maler Side : 1/8 Bygningsdelsoversigt: 8.0 Generelt

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Støbte undergulve R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Støbte undergulve R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.340 Støbte undergulve R2.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise 07. EL Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Fagentreprise Side : 1/7 Bygningsdelsoversigt:

Læs mere

Let facadebeklædning, Fibercement brædder med Cedertræstruktur

Let facadebeklædning, Fibercement brædder med Cedertræstruktur Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet:TDM Kontrolleret:07-07-2017 Godkendt: TDM Let facadebeklædning, Fibercement brædder med Cedertræstruktur Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifik beskrivelse: Døre, vinduer og porte, leverance R

Ændringshistorik til projektspecifik beskrivelse: Døre, vinduer og porte, leverance R Ændringshistorik til projektspecifik beskrivelse: 4.370 Døre, vinduer og porte, leverance R3.00 2017-11-03 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE AKTIVITETSCENTER HAMLET BYGNINGSDELSBESKRIVELSE UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE Fagentreprise 08. Maler Dateret: 07.06.2017 rev 00 Udbud Fagentreprise Side : 1/8 Bygningsdelsoversigt: 00. Generelt gældende...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Forberedelsesskolen Udvidelse 24

Forberedelsesskolen Udvidelse 24 Indholdsfortegnelse Side : 1/15 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Skeletkonstruktioner R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Skeletkonstruktioner R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.290 Skeletkonstruktioner R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

AMROC VENTILERET FACADE

AMROC VENTILERET FACADE DK / OKTOBER 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VENTILERET FACADE 2 MOLAND AMROC VENTILERET FACADE MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Produkter...4 Montage på metal og træ...5 Montage af facadeplader...6

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MSO Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Urbannature Metro 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

Annex 1.3 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt

Annex 1.3 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt Annex 1.3 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Beton, generelt og pladsstøbt 2017-03-29 Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt...

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN NYBYYGERI, STRANDVEJEN 131A BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN Totalentreprise 09. Inventar Bygningsdelsbeskrivelse Dateret: 12.06.2018 rev 00 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/6

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN NYBYYGERI, STRANDVEJEN 131A BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OPFØRELSE AF NY VILLA PÅ STRANDVEJEN Totalentreprise 08. Maler Bygningsdelsbeskrivelse Dateret: 12.06.2018 rev 00 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/6

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN 30029 HELSINGØR RÅDHUS BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN Fagentreprise 07. EL Helsingør Kommune Dateret: 01.11.2017 rev 00 Fagentreprise Side : 1/6 Bygningsdelsoversigt: 00. Generelt

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN 30029 HELSINGØR RÅDHUS BYGNINGSDELSBESKRIVELSE OMBYGNING AF ANRETTERKØKKEN Fagentreprise 08. Maler Helsingør Kommune Dateret: 01.11.2017 rev 00 Fagentreprise Side : 1/6 Bygningsdelsoversigt: 00. Generelt

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Havnens Fiskebod holding Aps Vodskovvej 110 og Gennem Bakkerne 52

Havnens Fiskebod holding Aps Vodskovvej 110 og Gennem Bakkerne 52 Fagentreprise - Ventilationsentreprisen Dato : 2017-07-07 18 Arbejdsbeskrivelse Ventilationsarbejdet Rev.dato : 1. Orientering Side : 1/8 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation

Læs mere