Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesstatistik. November Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet"

Transkript

1 Beskæftigelsesstatistik November 24 Udarbejdet af Erhvervsvejledningsudvalget Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet

2 Introduktion Erhvervsvejledningsudvalget ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet blev nedsat i slutningen af oktober måned 24 med følgende sammensætning: Boy Høyer, Kemisk Institut Bo Holm Jacobsen, Geologisk Institut Charlotte Rohde Knudsen, Institut for Molekylærbiologi Niels Lauritzen, Institut for Matematiske Fag Preben Mogensen, Datalogisk Institut Brian Bech Nielsen, Institut for Fysik og Astronomi (Formand) Lars Peter Nielsen, Biologisk Institut Jan Kahr Sørensen, Center for Idræt Eva Kvistgaard Arent, Det Naturvidenskabelige Fakultet (sekretær for udvalget) Som et udgangspunkt for erhvervsvejledningen har udvalget i slutningen af 24 gennemført en undersøgelse af, hvilken type beskæftigelse kandidater og ph.d.er uddannet ved Fakultetet opnår. I undersøgelsen indgår kun kandidater og ph.d.er, der er blevet færdiguddannet i perioden fra 1. januar 21 til udgangen af oktober 24. Undersøgelsen er gennemført i løbet af november og december måned 24, og oplysningerne om de berørte kandidaters og ph.d.ers nuværende ansættelser er indhentet via vejlederne eller via tidligere indsamlede oplysninger. Kandidat- og ph.d.-alderen for personerne, der indgår i undersøgelsen, varierer således fra nul til næsten fire år - med et gennemsnit tæt på to år. På de efterfølgende sider redegøres for undersøgelsens resultater for de individuelle fag, og kun enkelte udvalgte iagttagelser nævnes her. Kandidater Andelen af kandidater, der var ansatte i det private erhvervsliv på undersøgelsestidspunktet udviser stor variation fra 1% for Molekylærbiologi til 75% for Datalogi. En meget stor del af kandidaterne i Molekylærbiologi (62%), Fysik (41%) og Kemi (38%) var ved undersøgelsestidspunktet i gang med et ph.d.-studium. For de resterende fag er andelen på 3% eller lavere. Arbejdsløsheden for kandidaterne i Geologi (22%) og Biologi(12%) er betydelig. For alle andre fag er arbejdsløsheden meget beskeden. En betragtelig del af kandidaterne i de hårde fag finder ansættelse i undervisningsstillinger (primært i gymnasiet): Fysik (32%), Matematik (25%) og Kemi (2%). Offentlige ansættelser udover forsknings- og undervisningsstillinger spiller en betydelig rolle for kandidater i Biologi (26%) og Geologi (17%), men spiller kun en beskeden rolle for kandidater fra andre fag Bachelorerne fra Center for Idræt var i stor udstrækning (72%) under (videre)uddannelse på undersøgelsestidspunktet.

3 Ph.d.er Andelen af ph.d.er, der var ansat i det private erhvervsliv på undersøgelsestidspunktet udviser stor variation fra 8% for Fysik til 48% for Datalogi. En meget stor del af ph.d.erne (33%-83%) var på undersøgelsestidspunktet ansat i en forskningsstilling uden for erhvervslivet, f.eks. som postdocer. Ph.d.er var kun i ringe omfang ansat i undervisningsstillinger på undersøgelsestidspunktet. Offentlige ansættelser udover forsknings- og undervisningsstillinger spiller en vis rolle for ph.d.er fra Fysik (15%), Geologi (12%) og Matematik (13%), men spiller kun en beskeden rolle for ph.d.er fra de andre fag. Udvalgets medlemmer er opmærksomme på, at nærværende undersøgelse kan kritiseres på flere fronter. Det er dog udvalgets vurdering, at de overordnede tendenser fremhævet ovenfor på fair vis afspejler beskæftigelsessituationen for en gennemsnitlig kandidat- og ph.d.-alder på 2 år. Blandt de kritiske punkter kan nævnes: a. Der er utvivlsomt en sammenhæng mellem arbejdsløshedsprocenten og kandidatalderen på undersøgelsestidspunktet. En lavere kandidatalder formodes at medføre en højere arbejdsløshedsprocent. b. Andelen af ph.d.er, der er ansat i postdoc-lignende stillinger, vil ligeledes afhænge af ph.d.- alderen på undersøgelsestidspunktet. Det forventes, at en væsentlig del af disse postdocer i løbet af nogle år vil sive til andre former for ansættelser f.eks. i det private erhvervsliv. c. Undersøgelsens data er indhentet via vejlederne eller via tidligere indsamlede oplysninger. Dermed vil den indberettede ansættelse i mange tilfælde være den sidst kendte og ikke nødvendigvis svarer til status i november måned 24. d. I arbejdet har udvalget stilet efter en svarprocent på mindst 8% for alle færdiguddannede kandidater og ph.d.er. Dette er ikke blevet opfyldt i alle tilfælde, hvilket selvfølgelig øger faren for skævvridning af resultaterne. Udvalget har på baggrund af de opnåede erfaringer besluttet at gennemføre en årlig procedure. En gang hvert år er det planen per brev at kontakte de to grupper af kandidater og ph.d.er, der har været færdige i henholdsvis ½-1½ år og i 4½-5½ år. Disse kandidater og ph.d.er vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema på nettet, hvor de bl.a. skal indtaste oplysninger om deres beskæftigelsesmæssige situation til en given dato. På baggrund heraf udarbejdes en jobstatistik svarende til en gennemsnitlig kandidat- og ph.d.-alder på henholdsvis 1 år og 5 år.

4 Beskæftigelse af kandidater færdiguddannet Kandidater i Biologi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 24 kandidater i Biologi, hvoraf der er set bort fra 5, som enten var på barsel eller ramt af langtidssygdom eller lignende. Blandt de resterende 235 kandidater er det for 17% vedkommende ikke lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken i nedenstående figur viser, at biologer spreder sig over et bredt erhvervsspektrum omfattende forskning, undervisning, forvaltning, formidling og privat virksomhed. Kandidater i Biologi (235 kandidater, 17% ukendt) Ph.d. studerende Undersøgelsen følger stort set de tendenser, som blev afdækket i en tidligere undersøgelse ( Biologernes Arbejdsmarked 22 Jørgen Bundgaard). Arbejdsløsheden er dog her reduceret til 12%, mens andelen i er øget til 26%. Forklaringen er formentlig, at biologer i dag går ledige i kortere tid, før de sendes ud i et aktiveringsjob - primært i amter og kommuner. Kategorien "" dækker således over en del mere eller mindre kortvarige aktiveringsforløb. Det sker desværre sjældent, at biologer ansættes i stillinger uden et væsentligt biologisk indhold, hvilket indikerer, at kandidater i stort tal enten ikke søger eller ikke får sådanne stillinger. Der synes således at være et stort behov for at få de generelle kvalifikationer respekteret og synliggjort både for aftagerne såvel som for kandidaterne. Undersøgelsen viser, at 18% af kandidaterne var i gang med ph.d.-studiet på undersøgelsestidspunktet, hvoraf ca. halvdelen gennemfører forløbet ved Biologisk Institut. På store erhvervsområder er fremtiden for biologer usikker. Den fremtidige offentlige miljøforvaltning og den tilhørende private konsulentvirksomhed afhænger af udfaldet af den kommunale strukturreform og de aktuelle miljøpolitiske omlægninger. Betydningen af den nye gymnasiereform er heller ikke afklaret. Desuden er bioteknologien under hastig udvikling, og det er uklart om biologernes succes med ansættelse indenfor det felt kan fastholdes. At have fingeren på arbejdsmarkedets puls kan være vigtigere end af lave nye satsninger på specifikke faglige områder.

5 Kandidater i Datalogi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 238 kandidater i Datalogi, hvoraf det for 32% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i nedenstående figur. Kandidater i Datalogi (238 kandidater, 32% ukendt) Ph.d. studerende Det fremgår af figuren, at en meget stor andel af kandidaterne i Datalogi (75%) har fundet ansættelse i det private erhvervsliv. Andelen, der på sigt ender i det private, må antages at være endnu højere, eftersom ca. halvdelen af de ph.d.-studerende må antages at gå denne vej. (Se ph.d.- tallene nedenfor) Beskæftigelsessituationen er særdeles tilfredsstillende med kun 1% i kategorien Uden beskæftigelse. Andelen af kandidater, der var i gang med et ph.d.-studium på undersøgelsestidspunktet, er kun 14%, hvilket sandsynligvis skyldes de gode beskæftigelsesmuligheder i det private erhvervsliv. Kategorierne og bidrager kun marginalt.

6 Kandidater i Fysik I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 15 kandidater i Fysik, hvoraf det for 13% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken er vist i nedenstående figur. Kandidater i Fysik (15 kandidater, 13% ukendt) Ph.d. studerende Den store andel af ph.d.-studerende på 41% falder umiddelbart i øjnene. Instituttets egne ph.d.- studerende på del B udgør den største del heraf; men herudover tager en væsentligt del af de nyuddannede kandidater en ph.d.-uddannelse ved en anden institution her i landet eller i udlandet. Kandidatvejlederne mister ofte kontakten med disse studerende, hvorfor nogle af dem utvivlsomt er opført som ph.d.-studerende i tabellen, skønt deres uddannelse kan være afsluttet. Der er dog ingen tvivl om, at en meget stor del af IFA s studerende tager en ph.d.-grad. Den næststørste andel af kandidaterne på 32% var ansat i undervisningsjob på undersøgelsestidspunktet. Der er i overvejende grad tale om ansættelser i gymnasiet, hvilket traditionelt har været en stor aftager af kandidater i fysik og astronomi. Det bemærkes, at kun 11 % af kandidaterne var ansat i erhvervslivet. Tilsvarende tal for kandidater dimitteret i perioden viser, at denne procentdel næsten er halveret siden da. Dette skyldes sandsynligvis lavere efterspørgsel fra industriens side i de seneste år, samt at de studerende har haft bedre muligheder for at satse på en forskningskarriere. Det er meget tilfredsstillende, at kun 1% af kandidaterne var uden job. En andel på 9% af kandidaterne var ansat i forskningsstillinger uden for det private erhvervsliv. Der er primært tale om kandidater, der har gennemført Del B på ph.d.-studiet, og som efterfølgende har fået en postdoc-ansættelse.

7 Kandidater i Geologi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 92 kandidater i Geologi, hvoraf det for 5% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i nedenstående figur. Kandidater i Geologi (92 kandidater, 5% ukendt) Ph.d. studerende Det fremgår af figuren, at kandidaterne i Geologi var ansat indenfor en bred vifte af erhvervskategorier i lighed med biologerne. Den største gruppe af kandidaterne på godt en tredjedel var beskæftiget i det private erhvervsliv på undersøgelsestidspunktet. Dette er en relativ høj andel i Fakultets regi. Den næststørste gruppe på 22% var arbejdsløse, hvilket er for højt. For ældre kandidater falder tallet, sandsynligvis fordi kandidaterne hænger ved nærområdet i en rum tid, før de rykker ud på det bredere arbejdsmarked. I lighed med biologerne synes der at være et stort behov for at få de generelle kvalifikationer respekteret og synliggjort både for aftagerne såvel som for kandidaterne. En pæn andel på 17% af kandidaterne havde job i det offentlige udenfor undervisnings- og forskningssektoren. Andelen af kandidater, der var ansat i forskningsstillinger udenfor det private erhvervsliv, er med 13% den næsthøjeste på Fakultetet. Andelen af kandidater, der var i gang med et ph.d.-studium på undersøgelsestidspunktet, er 13 %.

8 Bachelorer i Idræt Idrætsuddannelsen i Århus blev oprettet i 1997, og i hvert år er der siden blevet optaget 6 studerende på uddannelsen. Der uddannes kun op til bachelorniveau, og de første blev færdiguddannet i 2. En del vælger at læse hovedfag i idræt, hvilket dog indtil videre sker med en formel indskrivning ved idrætsinstitutterne i København eller ved Syddansk Universitet. I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 17 bachelorer i Idræt, hvoraf det for 23% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Bachelorer fra i Idræt (17 bachelorer, 23% ukendte) Ph.d. studerende Som det fremgår af figuren var 72 %, og dermed hovedparten, af bachelorerne i færd med at uddanne sig på undersøgelsestidspunktet. Der foreligger data for 6 bachelorer i denne kategori, hvoraf 45 formodes at blive 2-fagskandidater med henblik på primært undervisning. Herudover er 15 bachelorer i gang med at videreuddanne sig indenfor det sundheds- og sygdomsrelaterede område. Kategorien undervisning, der omfatter 13% af bachelorerne, dækker næsten udelukkende ansættelse som gymnasielærer. dækker administrative opgaver og konsulentjobs inden for sundhed og idræt i idrætsforbundene og i stat, amter og kommuner. Typiske eksempler på ansættelse i det private erhvervsliv er trænervirksomhed og instruktørarbejde i fitness- og træningscentre.

9 Kandidater i Kemi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 71 kandidater i Kemi, hvoraf det for 14% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Kandidater i Kemi (71 kandidater, 14% ukendt) Ph.d. studerende Den største andel på 38% af kandidaterne var i gang med ph.d.-studiet på undersøgelsestidspunktet. Instituttets egne ph.d.-studerende på del B udgør en væsentlig del heraf; men en betydelig del af de nyuddannede kandidater tager en ph.d.-uddannelse ved en anden institution. Kandidatvejlederne mister ofte kontakten med disse studerende, hvorfor nogle af dem måske fejlagtigt er opført som ph.d.-studerende i tabellen. Der er dog ingen tvivl om, at en stor del af Kemisk Instituts studenter tager en ph.d.-grad. Det private erhvervsliv har traditionelt været en hovedaftager af kandidater i kemi, og med en andel på 26% ses dette mønster at fortsætte. ssektoren, hvilket primært betyder gymnasieskolen, aftager ligeledes en betydelig del (2%) af instituttets kandidater. Det er meget tilfredsstillende, at kun 5% af kandidaterne var uden job. Der er således ikke tale om betydelig arbejdsløshed for kemikandidater med en kandidatalder på ca. 2 år.

10 Kandidater i Matematik I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 133 kandidater i Matematik, hvoraf det for 23% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Kandidater i Matematik (133 kandidater, 23% ukendt) Ph.d. studerende Den største andel på 38% af de matematiske kandidater var på undersøgelsestidspunktet ansat i det private erhvervsliv. Det er især kandidaterne fra matematik-økonomi og statistik retninger, som bidrager til det høje tal; men også overraskende mange kandidater fra den rene matematikretning afsættes til erhvervslivet. På fakultetsniveau er det kun kandidaterne fra Datalogi, som har en større andel ansat i det private erhvervsliv. Med 25% af kandidaterne er undervisningssektoren især gymnasieskolen fortsat en stor aftager af kandidater. Andelen af ph.d.-studerende er væsentlig mindre end på Fysik og Kemi. Størstedelen af de ph.d.studerende kommer fra den rene matematikretning. Som det fremgår af figuren, er der meget lav arbejdsløshed blandt kandidater fra matematik med en kandidatalder på ca. 2 år.

11 Kandidater i Molekylærbiologi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 143 kandidater i Molekylærbiologi, hvoraf det for 19% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Kandidater fra i Molekylærbiologi (143 kandidater, 19% ukendt) Ph.d. studerende En meget stor andel på næsten 2/3 af kandidater i molekylærbiologi var i færd med at tage en ph.d.- grad på undersøgelsestidspunktet. Dette afspejler, at der hovedsagelig drives forskning indenfor feltet. Kandidater med en ph.d.-grad er meget efterspurgte, og det skønnes, at 6-7% af alle jobopslag indenfor molekylærbiologi efterspørger ph.d.er. En meget stor del af kandida-terne gennemfører et ph.d.-studium ved et sundhedsvidenskabeligt institut. Det kan være vanskeligt for medicinstuderende at få plads til en forskeruddannelse oveni den øvrige uddannelse, hvorfor kandidater fra molekylærbiologi er meget populære på de medicinske institutter, hvor der drives molekylærbiologisk forskning. Atter andre vælger at tage en ph.d.-grad i udlandet. Som det fremgår af figuren, var 23% af kandidaterne beskæftiget med forskning udenfor det private erhvervsliv. Et ph.d.-studium ved et sundhedsvidenskabeligt institut starter sædvanligvis med en ansættelse som forskningsassistent, som efter 6-12 måneder konverteres til en stilling som ph.d.- studerende. Endvidere er der tale om postdoc-lignende ansættelser i denne kategori. I lokalområdet er der ikke mange jobs indenfor det private erhvervsliv, som kan udkonkurrere jobbet som ph.d.-studerende, hvilket forklarer, at kun en beskeden andel finder ansættelse i det private erhvervsliv. Et studium ved Molekylærbiologisk Institut giver ingen undervisningskompetence i gymnasiesektoren, og kun en marginal andel af kandidaterne finder derfor ansættelse indenfor denne. Kandidaterne i molekylærbiologi har generelt en gunstig beskæftigelsessituation med meget lav ledighed.

12 Beskæftigelse af ph.d.er færdiguddannet Ph.d.er i Biologi Der dimitterede 5 ph.d.er i Biologi i perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24. For 8% vedkommende er det ikke lykkedes at indhente oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. I nedenstående figur er beskæftigelsesstatistikken angivet. Ph.d.er i Biologi (5 ph.d.er, 8% ukendt) Langt den største andel af ph.d.erne i Biologi var på undersøgelsestidspunktet ansat i forskningsstillinger udenfor det private erhvervsliv. Der er i stor udstrækning tale om postdoclignende stillinger ved danske forskningsinstitutioner - herunder ikke mindst Aarhus Universitet. Omkring 2% af gruppen er dog ansat i udlandet. En mindre andel på 12% er ansat i det private erhvervsliv, men denne andel må forventes øget i takt med, at ph.d.erne afslutter deres postdoc-ophold. Andelen af ph.d.er i Biologi, der finder ansættelse i undervisningssektoren, hvilket primært vil sige gymnasieskolen, udgør omtrent 1%. Meget overraskende er der ikke ansat en eneste i natur- og miljøforvaltning eller anden offentlig virksomhed. Arbejdsløsheden for ph.d.er i Biologi er på et tilfredsstillende lavt niveau, og markedet for ph.d.er er næppe fuldt mættet.

13 Ph.d.er i Datalogi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 48 ph.d.er i Datalogi, hvoraf det for 4% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i nedenstående figur. Ph.d.er i Datalogi (48 ph.d.er, 4% ukendt) Som det fremgår af figuren, var 48% af ph.d.erne i Datalogi på undersøgelsestidspunktet ansat i det private erhvervsliv. Blandt ph.d.erne uddannet ved fakultetet er datalogerne dermed den gruppe, der har den højeste andel ansat i det private erhvervsliv. Lidt over halvdelen af ph.d.erne i Datalogi var ansat i forskningsstillinger udenfor det private erhvervsliv. Af de 25 ph.d.er i denne gruppe var mindst 1 ansat ved andre indenlandske forskningsinstitutioner og mindst 6 var ansat i udlandet. Der er ingen arbejdsløshed blandt ph.d.er fra Datalogi.

14 Ph.d.er i Fysik I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 27 ph.d.er i Fysik, hvoraf det for 4% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i nedenstående figur. Ph.d.er i Fysik (27 ph.d.er, 4% ukendt) Den største andel af ph.d.erne i Fysik var på undersøgelsestidspunktet ansat i forskningsstillinger udenfor det private erhvervsliv. Der er i høj grad tale om postdoc-stillinger ved såvel danske som udenlandske forskningsinstitutioner. Det fremgår af figuren, at 15% af ph.d.erne falder i kategorien. Her er typisk tale om ansættelser som AC-TAP ved forskningsinstitutioner eller om stillinger med meget lidt fysikindhold. Kun en mindre andel på 8% er ansat i det private erhvervsliv, hvilket indikerer, at de færdiguddannede ph.d.er i høj grad satser på en decideret forskningskarriere. Hertil hører, at det har været relativt let at finde midler til et postdoc-ophold i de senere år. Baseret på tidligere erfaringer forventes det, at en del af de nuværende postdocer i løbet af nogle år får ansættelse i erhvervslivet.

15 Ph.d.er i Geologi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 24 ph.d.er i Geologi, hvoraf det for 38% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i nedenstående figur er således baseret på bare 15 ph.d.er. Ph.d.er i Geologi (24 ph.d.er, 38% ukendt) Den største andel på 33% var ansat i forskningsstillinger udenfor det private erhvervsliv. Dette afspejler, at yngre ph.d.er ofte fortsætter en tid i postdoc-lignende jobs, dels lokalt, dels internationalt. En andel på 33% har søgt væk fra forskningskarrieren, og har fået ansættelse i det private erhvervsliv eller indenfor kategorien. Blandt de 38% med ukendte ansættelsesforhold forventes der at være et par ekstra arbejdsløse. Ganske som for kandidaterne går der erfaringsmæssigt en vis tid, før ph.d.erne belaver sig på et mere ordinært job langt fra universitetsbyen.

16 Ph.d.er i Kemi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 33 ph.d.er i Kemi, hvoraf det for alle er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Ph.d.er i Kemi (33 ph.d.er, % ukendt) Mere end halvdelen (55%) af ph.d.erne i Kemi var ansat i forskningsstillinger udenfor det private erhvervsliv på undersøgelsestidspunktet. Der er overvejende tale om postdoc-ansættelser, hvoraf en væsentlig del er i udlandet. Der er næppe tvivl om, at mange af disse ph.d.er på sigt vil vende hjem til permanente forskningsstillinger eller til stillinger indenfor det private erhvervsliv. En tredjedel af ph.d.erne var ansat i det private erhvervsliv; hvilket er den næststørste andel indenfor denne kategori blandt alle Fakultetets fag. De resterende erhvervskategorier bidrager kun marginalt. Det bemærkes, at arbejdsløshedsprocenten er på et tilfredsstillende lavt niveau.

17 Ph.d.er i Matematik I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 2 ph.d.er i Matematik, hvoraf det for 2% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Ph.d.er i Matematik (2 ph.d.er, 2% ukendt) Mere end halvdelen (56%) af ph.d.erne i Matematik var på undersøgelsestidspunktet ansat i en forskningsstilling udenfor det private erhvervsliv. Der er overvejende tale om postdoc-ansættelser. En fjerdedel af ph.d.erne var ansat i det private erhvervsliv, og det er ph.d.er fra den rene matematik retning, der dominerer dette segment. Den offentlige sektor har tiltrukket 19% af ph.d.erne, fordelt med 6% til undervisning og 13% i kategorien.

18 Ph.d.er i Molekylærbiologi I perioden fra 1. januar 21 til ultimo oktober 24 dimitterede 67 ph.d.er i Molekylærbiologi, hvoraf det for 22% vedkommende ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om deres nuværende beskæftigelse. Statistikken vist i figuren nedenfor. Ph.d.er i Molekylærbiologi (67 ph.d.er, 22% ukendt) En dominerende andel på 83% af ph.d.erne var ansat i forskningsstillinger uden for det private erhvervsliv på undersøgelsestidspunktet. Dette er ikke overraskende, eftersom en ph.d.-grad er en efterspurgt kvalifikation blandt arbejdsgiverne, der i høj grad findes indenfor det offentlige segment. Ifølge en undersøgelse foretaget af PLS Consult er det følgende egenskaber hos ph.d.erne, der efterspørges: De kan strukturere et forskningsprojekt De kan give anledning til nyt samarbejde De skaber bånd til universitetsverdenen De giver adgang til nye teknologiske muligheder De giver adgang til nye markedsmuligheder En mindre andel på 15% var ansat i det private erhvervsliv. Arbejdsløshed er ikke et problem for ph.d.er i Molekylærbiologi.

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Naturvidenskab ved AU

Naturvidenskab ved AU Naturvidenskab ved AU Erik Meineche Schmidt Årsfest den 3. juni 2005 NF s bidrag til AU s udviklingskontrakt Det naturvidenskabelige Fakultet stræber efter at være blandt de bedste Science-fakulteter på

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 07 Hvor går de hen? Beskæftigelsesundersøgelse for kandidater fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Chefanalytiker Underviser Hospitalsfysiker Systemudvikler Gymnasielærer

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Bachelorer ej blot til pynt

Bachelorer ej blot til pynt Bachelorer i mat-dat-fys-kemifag fra Københavns Universitet Bachelorer ej blot til pynt Produktion og beskæftigelse 1985-2001 Cathrine Fox Maule Maj 2002 INDHOLD Forord 1 Sammenfatning. 2 1. Indledning.

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

Side 1 af 6. Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 6. Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 6 Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Ansættelsestryghed... 4 2.1. Kvinder er lidt

Læs mere

1. Baggrund for analysen

1. Baggrund for analysen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 89 d. 6. juni 2017 Punkt 11, bilag 1. Sagsnotat Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 S A G S N O T A T 24. MAJ 2017 Vedr. UFM s ph.d.analyse 2017 Sagsbehandler

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2013

Uddannelsesevaluering Fora r 2013 Uddannelsesevaluering Fora r 3 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Naturvidenskab ved AU

Naturvidenskab ved AU Naturvidenskab ved AU Årsfest Den 9. juni 2006 Oversigt Hovedtal for fakultetet Forskning Forskeruddannelse Uddannelse Formidling Ingeniørområdet Fysisk planlægning Udfordringer Hovedtal for fakultetet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Professionsbachelorers faglige mobilitet

Professionsbachelorers faglige mobilitet Professionsbachelorers faglige mobilitet Af, NIHB@kl.dk Professionsbachelorer som pædagoger, lærere og sygeplejersker har gennemført en uddannelse rettet mod en specifik arbejdsfunktion, som hoved saglig

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og orienterede om mindre ændringer i dagsordenen. KØBENHAVNS UNIVERSITET Aftagerpanel for matematik og datalogi REFERAT 3. NOVEMBER 2014 Forum Aftagerpanel for matematik og datalogi Mødedato: 3. november 2014, kl. 13.00-16.00 Sted: Institut for de matematiske

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Gymnasielærerdage. Det rullende Universitet

Gymnasielærerdage. Det rullende Universitet Gymnasielærerdage Naturgeografi Fysik Matematik Biologi Kemi Idræt Astronomidag Gymnasielærerdag med fokus på teknologi, Ingeniørhøjskolen Gymnasielærerdag med fokus på Nanoscience, inano (?) Tværfaglige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2015

Uddannelsesevaluering Fora r 2015 Uddannelsesevaluering Fora r 215 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2010

Beskæftigelsesrapport 2010 Konklusioner Beskæftigelsesrapport 2010 Forsat høj besvarelsesprocent, 71 % for kandidater og 68 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fuld beskæftigelse for ph.d.er 83 % har job enten før de bliver færdige

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere