Trivselsmåling GS1 Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsmåling GS1 Denmark"

Transkript

1 Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey Hjortholms Allé 38, 2400 København NV

2 1 Indholdsfortegnelse 2 Resumé Indledning Fremgangsmåde Resultater Svarprocent Læsning af resultater Indhold Trivsel på arbejdspladsen Samarbejde Tillid til den øverste ledelse Respekt og retfærdighed Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Arbejdskrav og balance Information og klarhed Motivation og anbefaling af arbejdspladsen Mening og kvalitet Generel tilfredshed Opsummering Bilag: Spørgeskemaet

3 Score (0-100) 2 Resumé Denne trivselsmåling er gennemført i november 2016 blandt medarbejderne i GS1 Denmark (herefter benævnt: GS1). Undersøgelsen har til formål at danne grundlag for et systematisk trivselsfremmende arbejde til gavn for hele organisationen. Det er vigtigt at rapporten ikke står alene, men bliver brugt til en konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere. Følgende figur viser et motivationsindeks, som er beregnet på baggrund af seks nøglespørgsmål. Som det fremgår, har GS1 et samlet indeks på 79 sammenlignet med 75. Der er tydelig forskel mellem grupperne, idet Chefgruppen scorer 87 sammenlignet med 68 i Core MOTIVATIONSINDEKS GS1 sammenlignet med benchmark 77 Figur 1. Motivationsindeks. Figuren viser en score beregnet på baggrund af seks nøglespørgsmål fra spørgeskemaet. Figur 1 indikerer således, at GS1 som helhed har opnået et positivt resultat. Andre resultater bekræfter dette. Eksempelvis viser nedenstående oversigt, at der er højere tilfredshed med samtlige parametre i tabellen tilfreds/meget tilfreds (n=25) Lands- GS1 Denmark gennemsnit 1 Dit job som helhed - alt taget i betragtning 96% 88% Måden, dine evner bruges på 88% 83% Måden, din afdeling ledes på Dit fysiske arbejdsmiljø 96% 93% Dit psykiske arbejdsmiljø 91% Udover det generelt positive resultat, er der for GS1 som helhed nogle områder, som er værd at hæfte sig ved. Mest markant er oplevelsen af at have klare mål. oplever at dette i høj er tilfældet, sammenlignet med 74% i landsgennemsnittet. I tråd hermed er der lidt lavere oplevelse af klarhed over arbejdsopgaverne. Der bør også kigges på information, idet alle grupper på nær Øvrige rapporterer om lavere niveau af relevant information. Resultaterne fra denne undersøgelse kan med fordel anvendes i et målrettet arbejde med trivsel, eksempelvis ved udpegning af konkrete KPI er 2, som bliver fulgt op og evalueret ved en fremtidig undersøgelse. 1 Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø KPI = Key Performance Indicator. Kan defineres som: Et styringsredskab der skal hjælpe os til at nå i mål med vores strategi samt sikre at vi konstant forbedrer vores vigtigste fokusområder. 3

4 3 Indledning En trivselsmåling er et dialogværktøj, som kan benyttes til at målrette, planlægge og styre det trivselsfremmende arbejde i en organisation. Det er således et vigtigt redskab i strategisk HR-arbejde. Medarbejdere som trives og er engagerede i deres arbejde er mere produktive, yder en bedre service og er mindre tilbøjelige til at skifte job. Der er altså gode grunde til at arbejde målrettet med trivsel, hvor det første skridt er en trivselsmåling. Denne rapport gennemgår resultater fra undersøgelsen gennemført hos GS1 i august Fremgangsmåde Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA og tilpasset en mere praksisnær tilgang. Der er hovedvægt på det psykiske arbejdsmiljø, især med afsæt i teorier om Social Kapital, organisationspsykologi og ledelse 3. Medarbejderne har besvaret et spørgeskema udsendt af ARGA survey. Typisk er spørgsmålene præsenteret som i nedenstående eksempel, hvor der stilles to relaterede spørgsmål inden for en bestemt kategori (fx det nære samarbejde). På den baggrund beregnes en score, som bliver sammenlignet med landsgennemsnittet Det nære samarbejde. I hvilken? a. Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? b. Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? høj I høj Delvist I ringe 3 Ledelse og Psykisk Arbejdsmiljø. KS Iversen (red.), TS Kristensen et al Arbejdsmiljoforskning.dk. 4

5 4 Resultater 4.1 Svarprocent Tabel 1. Svarprocent fordelt på selskab. Antal svar Antal ansatte Svarprocent Chefer 5 5 Core 5 5 GS1 TradeSync 9 9 Øvrige 6 6 GS1 Denmark Total Læsning af resultater Det grundlæggende formål med denne type undersøgelser er at skabe dialog, indsigt og et solidt beslutningsgrundlag for evt. forandringer. Data bliver derfor som udgangspunkt vist med fokus på de to mest positive besvarelser (typisk i meget høj / i høj ). Dette tal kan tolkes som en score, der kan sammenlignes med landsgennemsnittet. 4.3 Indhold Undersøgelsen dækker følgende hovedtemaer: Samarbejde Ledelse Respekt og retfærdighed Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Engagement i arbejdet Generel tilfredshed 5

6 I høj/meget høj I høj/meget høj 4.4 Trivsel på arbejdspladsen Trivsel og psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen, med kolleger, ledelse og andre aktører. Man kan sige, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Dette skema omhandler derfor en række spørgsmål til belysning af, hvordan medarbejderne oplever samarbejde, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, samt hvordan de trives med arbejdsopgaverne og arbejdet i det hele taget Samarbejde Samarbejde er et element i den sociale kapital 5 og således en forudsætning for trivsel, arbejdsmiljø og produktive medarbejdere. Samarbejde kan deles op i samlende, brobyggende og forbindende, som beskriver samarbejde hhv. i afdelingen, mellem afdelinger og mellem ledelse og medarbejdere. De følgende figurer belyser disse tre dimensioner. Det nære samarbejde Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? % 89% 78% 85% Figur 2. Det nære samarbejde Samlende samarbejde. 12 Samarbejde mellem afdelingerne Oplever du et godt forhold til kolleger i andre afdelinger/teams? Oplever du, at de forskellige afdelinger/teams arbejder til fælles bedste? 89% 78% 83% 83% 72% 72% 52% 2 Figur 3. Samarbejde mellem afdelinger Brobyggende samarbejde. 5 Ledelse og Psykisk Arbejdsmiljø. KS Iversen (red.), TS Kristensen et al

7 I høj/meget høj I høj/meget høj Nærmeste leder 12 Oplever du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 78% 89% 88% 84% 83% 42% 2 Figur 4. Relation til nærmeste leder Forbindende samarbejde Tillid til den øverste ledelse Tillid udgør den anden søjle i den sociale kapital. I denne undersøgelse fokuserer vi på den vertikale tillid, dvs. medarbejdernes tillid til ledelsen. Desuden vurderer medarbejderne, om de oplever den øverste ledelse som tilstrækkeligt synlig. Tillid 12 Oplever du, at man kan stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen? Oplever du at den øverste ledelse er tilstrækkelig synlig? 89% 67% 84% 76% 68% 56% 2 Figur 5. Tillid til øverste ledelse Vertikal tillid. 7

8 I høj/meget høj I høj/meget høj Respekt og retfærdighed Den tredje og sidste søjle i den sociale kapital omhandler oplevelsen af at blive behandlet med retfærdighed og respekt (Figur 6). Respekt og retfærdighed 12 Oplever du at blive behandlet med respekt af ledelsen? Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 89% 84% 96% 7 79% 2 Figur 6. Respekt og retfærdighed Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Et vigtigt mål med en trivselsmåling er at forbedre arbejdsprocesser, herunder medarbejdernes oplevelse af indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet, klare mål for opgaverne, arbejdskrav og balance samt information og klarhed i arbejdsopgaverne. Tilrettelæggelse og mål 12 Oplever du at have mulighed for at tilrettelægge dit arbejde bedst muligt? Oplever du, at der er klare mål for det arbejde du udfører? 78% 67% 67% 83% 84% 76% 74% 2 2 Figur 7. Tilrettelæggelse af arbejdet samt klare mål for det arbejde, der udføres. 8

9 Ofte/altid I høj/meget høj Indflydelse Har du tilstrækkelig indflydelse på, HVORDAN du løser dine arbejdsopgaver? Har du tilstrækkelig indflydelse på, HVORNÅR du løser dine arbejdsopgaver? 12 89% 83% 96% 92% 86% 71% 2 Figur 8. Oplevelse af at have tilstrækkelig indflydelse hhv. på hvordan og hvornår arbejdsopgaver løses Arbejdskrav og balance Medarbejdernes oplevelse af at have høje arbejdskrav belyses i Figur 9, som viser andelen, der hyppigt finder det nødvendigt at opretholde et højt arbejdstempo, samt i hvilket omfang de oplever, at arbejdet tager energi i en sådan at det går ud over privatlivet. Arbejdstempo og balance 12 Er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? Oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 68% 74% 44% 33% 2 19% 2 11% Figur 9. Oplevelsen af at skulle opretholde et højt arbejdstempo samt at arbejdet går ud over privatlivet. 9

10 I høj/meget høj Information og klarhed I en organisation findes et væld af information, og medarbejdere vil efterspørge information grundlæggende for at imødekomme usikkerhed. Da information kan være et diffust begreb fokuserer vi i denne undersøgelse på den information, der opleves nødvendig for at udføre arbejdet. Dermed bliver det en relevant og nærværende form for information, der spørges ind til (Figur 10). I forlængelse heraf belyses, hvorvidt medarbejderne oplever at have klarhed over arbejdsopgaverne. Information og klarhed 12 Får du den information, du behøver for at udføre dit arbejde? Er der klarhed over, hvad der er dine arbejdsopgaver? 56% 67% 76% 68% 69% 81% 2 Figur 10. Information, som er nødvendig for at udføre arbejdet samt oplevelse af klarhed over arbejdsopgaver. 10

11 I høj/meget høj I høj/meget høj Motivation og anbefaling af arbejdspladsen Medarbejdernes grundlæggende opfattelse af deres arbejdsmiljø og arbejdsplads i det hele taget vil ofte blive reflekteret i deres vurdering af eget motivationsniveau samt deres villighed til at anbefale andre at søge en stilling på arbejdspladsen (Figur 11). Hvis der er en høj social kapital er der også sandsynlighed for at resultaterne i Figur 11 vil være positive - og omvendt. Endvidere viser Figur 12 oplevelsen af at blive opslugt af sine arbejdsopgaver. Hovedparten af spørgsmålene i Figur 11 til Figur 13 indgår i Motivationsindekset, som er vist på side 3. Motivation og anbefaling 12 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 78% 83% 96% 83% 72% 69% 2 Figur 11. Motivation og villighed til at anbefale andre at søge en stilling. Bliver du opslugt af dine arbejdsopgaver? 12 78% 83% 62% 2 Figur 12. Oplevelse af at blive opslugt af sine arbejdsopgaver, også benævnt Flow. 11

12 I høj/meget høj Mening og kvalitet Omdrejningspunktet for den sociale kapital på arbejdspladsen er virksomhedens kerneopgave. Da det er medarbejderne, som skal levere kerneopgaven, er det centralt at belyse deres vurdering af, om opgaverne er meningsfulde samt om de oplever, at de kan levere en kvalitet, som de er tilfredse med (Figur 13). Mening og kvalitet 12 Er dit arbejde meningsfyldt? Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? 89% 96% 96% 76% 64% 2 Figur 13. Mening og kvalitet i arbejdet. 12

13 4.5 Generel tilfredshed Nedenstående Tabel 2 viser medarbejdernes overordnede tilfredshed med en række elementer af deres job og arbejdsplads. Tabel 2. Tilfredshed med job, brug af evner, afdelingsledelse samt arbejdsmiljø. Andel tilfreds/meget tilfreds 6. (n=5) (n=5) (n=9) (n=6) (n=25) Lands- GS1 GS1 Chefer Core Trade sync Øvrige Denmark gennemsnit Dit job som helhed - alt taget i betragtning 96% 88% Måden, dine evner bruges på 89% 88% 83% Måden, din afdeling ledes på Dit fysiske arbejdsmiljø 89% 96% 93% Dit psykiske arbejdsmiljø 91% 6 Dette spørgsmål adskiller sig metodisk fra de øvrige spørgsmål, idet respondenten her kun har mulighed for at svare meget tilfreds tilfreds utilfreds meget utilfreds. Der er således ikke mulighed for at markere delvist eller lignende midterkategori. 13

14 4.6 Opsummering Denne trivselsmåling har belyst trivsel og social kapital i GS1. Den overordnede konklusion er, at GS1 sammenlignet med landsgennemsnittet ligger højere på stort set samtlige spørgsmål. Blandt de mest iøjnefaldende resultater er de positive resultater vedrørende Social kapital, dvs. spørgsmålene om samarbejde, tillid og retfærdighed, som alle er bedre end landsgennemsnittet. Ligeledes viser Motivationsindekset (jf. Figur 1, side 3) et højere niveau end landsgennemsnittet. Det er dog en vigtig pointe, at gruppen Core på en række områder skiller sig ud med et lavere niveau. Dette kommer også til udtryk i en lavere motivationsscore (68 vs. 79 for GS1 Total). De konkrete elementer, som trækker niveauet mest ned for denne gruppe, er vist i tabellen. (n=5) (n=25) Lands- GS1 gennemsnit Core Denmark Oplever du, at der er klare mål for det arbejde du udfører? 2 74% Tilrettelæggelse Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 72% 69% Engagement Oplever du at blive behandlet med respekt af ledelsen? 84% 7 Social kapital Bliver du opslugt af dine arbejdsopgaver? 62% Engagement Er der klarhed over, hvad der er dine arbejdsopgaver? 76% 81% Tilrettelæggelse Tema For GS1 som helhed er det særlig vigtigt at reflektere over oplevelsen af klare mål. Her fremgår det, at den samlede andel er sammenlignet med 74%. Det er i tråd med at der også opleves lidt lavere klarhed over, hvad ens arbejdsopgaver er. Ledelsen bør reflektere over, hvad der ligger til grund for disse resultater, og i dialog med medarbejderne overveje, om der skal ske ændringer. Samlet set, må det dog konstateres, at GS1 er en arbejdsplads med høj af trivsel, stærk social kapital og høj tilfredshed. 14

15 4.7 Bilag: Spørgeskemaet Intromail: Kære medarbejder Du inviteres hermed til at deltage i en trivselsmåling. Dette gør vi for at vi i fællesskab kan skabe det bedst mulige arbejdsmiljø, og her har vi brug for at høre din oplevelse af vores fælles arbejdsplads. Spørgeskemaet og jeres besvarelser håndteres af Christian Dehn og hans samarbejdspartner ARGA survey. Dermed kan i som medarbejdere være sikre på, at alle jeres besvarelser bliver behandlet fortroligt og at ingen enkeltpersoner kan genkendes. Det tager 5-10 minutter at udfylde skemaet og det er muligt at holde pause undervejs og vende tilbage på et senere tidspunkt for at færdiggøre. Du er velkommen til undervejs at skrive uddybende kommentarer. Med venlig hilsen Christian Dehn og ARGA survey på vegne af GS1 Denmark 15

16 Trivsel på arbejdspladsen Trivsel på arbejdspladsen handler om, hvordan vi har det med hinanden på arbejdspladsen, med kolleger, ledelse og andre aktører. Man kan sige, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Dette skema omhandler derfor en række spørgsmål til belysning af, hvordan du oplever samarbejdet, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres, samt hvordan du trives med dine arbejdsopgaver og dit arbejde i det hele taget. Spørgeskemaet har følgende overskrifter: Samarbejde Ledelse Respekt og retfærdighed Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Engagement i arbejdet Samarbejde 2. Det nære samarbejde. I hvilken c. Oplever du et godt samarbejde med dine nærmeste kolleger? d. Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedst mulige resultat? 3. Samarbejde med andre afdelinger. I hvilken a. Oplever du et godt forhold til kolleger i andre afdelinger/teams? b. Oplever du, at de forskellige afdelinger/teams arbejder til fælles bedste? Ledelse 4. Nærmeste leder I hvilken a. Oplever du et godt samarbejde med din nærmeste leder? b. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 5. Øverste ledelse I hvilken a. Oplever du, at man kan stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen? b. Oplever du at den øverste ledelse er tilstrækkelig synlig? høj I høj Delvist I høj høj høj I høj Delvist I I høj Delvist I I høj Delvist I Har du kommentarer vedrørende ledelse, er du velkommen til at skrive her 16

17 Respekt og retfærdighed 6. Respekt og retfærdighed a. Oplever du blive behandlet med respekt af ledelsen? b. Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? høj I høj Delvist I Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse 7. Tilrettelæggelse og mål I hvilken a. Oplever du at have mulighed for at tilrettelægge dit arbejde bedst muligt? b. Oplever du, at der er klare mål for det arbejde du udfører? 8. Indflydelse a. Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? b. Har du tilstrækkelig indflydelse på, hvornår du løser dine arbejdsopgaver? 9. Arbejdskrav og balance. Hvor ofte? a. Er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? b. Oplever du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 10. Information og klarhed a. Får du den information, du behøver for at udføre dit arbejde? b. Er der klarhed over, hvad der er dine arbejdsopgaver? høj høj Altid I høj Delvist I I høj Delvist I Ofte Sommetider Sjældent høj I høj Delvist I Aldrig Har du kommentarer til information eller eventuelle forbedringsforslag, er du velkommen til at skrive her 17

18 Engagement i arbejdet 11. Motivation og involvering a. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? b. Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? høj I høj Delvist I 12. Mening og kvalitet a. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Bliver du opslugt af dine arbejdsopgaver? b. Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er tilfreds med? høj I høj Delvist I Her er du velkommen til at skrive en uddybende kommentar vedrørende engagement i arbejdet Generel tilfredshed 13. Hvor tilfreds er du med? Meget Tilfreds Tilfreds Utilfreds a. Dit job som helhed, alt taget i betragtning b. Måden, dine evner bruges på c. Måden, din afdeling ledes på d. Dit fysiske arbejdsmiljø e. Dit psykiske arbejdsmiljø Tak for dit svar Dine svar vil indgå i vores løbende arbejde med at styrke trivsel og arbejdsmiljø. Du er velkommen med en afsluttende kommentar. Meget utilfreds 18

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Hospice - Trivselsundersøgelse 2014

Hospice - Trivselsundersøgelse 2014 Hospice - Trivselsundersøgelse 2014 Rapporten er lavet d.04-11-2014 Diakonissestiftelse Antal inviterede 30 325 Antal besvarede 24 228 Svarprocent 80% 70,2% Samlet score 82 70 02 Indholdsfortegnelse Afgrænsninger

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 10-09-2018 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enheden Navn på leder(e) www.regionmidtjylland.dk INDHOLD: Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på TULE (Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering).

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere