Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation. Indholdsfortegnelse: Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr Hjemvisning af påbud vedrørende tunge løft ved arbejde i opvasken og påbud om brug af autoriseret rådgiver. Fastholdelse af påbud om brug af autoriseret rådgiver i en periode på 2 år... 2 Sag nr Hjemvisning af Arbejdstilsynets strakspåbud angående unges arbejde med feje-/rengøringsmaskine, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst... 2 Sag nr Arbejdspladsbrugsanvisning for faremærkede stoffer og materialer... 3 Sag nr Påbud om udbedring af maskine, leverandørpåbud, strakspåbud... 3 Sag nr Påbud om psykisk arbejdsmiljø i arresthus og påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet... 4 Sag nr Ophævelse af påbud om fængselsfunktionæreres psykiske arbejdsmiljø samt påbud om brug af autoriseret rådgiver... 4 Påbudet om brug af autoriseret rådgiver bortfaldt, da nævnet havde ophævet påbudet vedrørende fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø (j.nr , )... 5 Sag nr Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i en periode på 2 år... 5 Sag nr Ophævelse af påbud til restaurant om etablering af sikkerhedsorganisation. Ikke 10 ansatte eller derover. Løsarbejdere... 6 Sag nr Ophævelse af påbud om udsugning ved limning af finér samt påbud om brug af autoriseret rådgiver... 6 Sag nr Træk og skub af palleløfter læsset med 600 kg... 7 Sag nr Sikring af revisionsgrav... 7 Sag nr Rengøring af maskine højtryksrensning... 8 Lov om arbejdsmiljø 1

2 Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud vedrørende tunge løft ved arbejde i opvasken og påbud om brug af autoriseret rådgiver. Fastholdelse af påbud om brug af autoriseret rådgiver i en periode på 2 år Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud vedrørende tunge løft ved arbejde i opvasken samt påbud om brug af autoriseret rådgiver til Arbejdstilsynet til fornyet behandling. Nævnet fandt, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger om tunge løft i forbindelse med arbejde i opvasken, og at der derfor ikke kunne træffes afgørelse på det foreliggende grundlag. Nævnet lagde vægt på, at der dagligt blev båret og løftet minimum 10 fyldte opvaskebakker, at der endvidere blev løftet tallerkenstakke, at en fastansat opvasker varetog opvasken i ca. 5 timer dagligt, og at afløsere på skift arbejdede i opvasken om eftermiddagen, aftenen og i weekender. Endvidere var det oplyst, at opvaskebakkerne havde en anslået vægt på 8-14 kg. Nævnet fandt, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkeligt omfang havde undersøgt og beskrevet omfanget af enkeltløftene, ligesom der manglede en nærmere redegørelse for hvor mange afløsere der var, hvor meget opvask det var i løbet af en dag, samt en nærmere redegørelse for fordelingen af opvaskebakkernes vægt og antal løft af disse, samt håndteringen af tallerkenstakkene. Som konsekvens af hjemvisningen af påbudet vedrørende tunge løft, blev påbudet om brug af autoriseret rådgiver tillige hjemvist. Samtidig fastholdt nævnet påbud om brug af autoriseret rådgiver i en periode på 2 år, idet Arbejdstilsynet udover nævnte påbud vedrørende tunge løft havde givet virksomheden påbud om oprettelse af sikkerhedsudvalg samtidig med 4 påbud om overtrædelser, hvoraf mindst 2 vedrørte materielle overtrædelser, ligesom 3 overtrædelser vedrørte forskellige materielle arbejdsmiljøregler. Nævnet lagde ved denne afgørelse vægt på, at virksomheden var omfattet af pligten til brug af autoriseret rådgiver i en periode, da Arbejdstilsynet havde givet påbud om oprettelse af sikkerhedsudvalg, samtidig med at der var givet påbud om 4 overtrædelser, hvoraf mindst 2 vedrørte materielle arbejdsmiljøregler, ligesom 3 overtrædelser tillige vedrørte forskellige materielle arbejdsmiljøregler. Det var oplyst, at der var 24 ansatte i virksomheden (j.nr , , ). Sag nr. 2 Hjemvisning af Arbejdstilsynets strakspåbud angående unges arbejde med feje- /rengøringsmaskine, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst Arbejdstilsynet gav virksomheden påbud om, at unge under 18 år ikke måtte anvende en batteridrevet feje/rengøringsmaskine. Påbudet blev afgivet som et strakspåbud. 2

3 Arbejdstilsynet vurderede, at unge under 18 år ikke måtte beskæftiges med feje- og rengøringsmaskiner. Arbejdstilsynet henviste til, at de maskiner, anlæg og arbejdsprocesser, der er nævnt i bilag 1 (bekendtgørelse om unges arbejde), ansås for at være farlige for unge at arbejde med, og at der derfor ikke skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Nævnet hjemviste sagen til fornyet behandling og afgørelse. Nævnet var enigt med Arbejdstilsynet i, at den omhandlede maskine var omfattet af bilag 1A i bekendtgørelsen om unges arbejde, og at de tekniske hjælpemidler, som er nævnt i bilag 1 som udgangspunkt må anses for farlige. Nævnet fandt samtidig, at Arbejdstilsynet som 1. instans skulle overveje om der kunne gives dispensation, jf. bekendtgørelsens 47. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at Arbejdstilsynet ikke nærmere havde beskrevet og dokumenteret, hvorfor maskinen var farlig at arbejde med (j.nr ). Sag nr. 3 Arbejdspladsbrugsanvisning for faremærkede stoffer og materialer Arbejdstilsynet påbød virksomheden at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for en række konkrete faremærkede stoffer og materialer. Virksomheden ønskede længere frist og mente generelt, at der ikke var behov for ændringer. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger, fordi alle de anvendte stoffer og materialer var faremærkede, men ændrede efterkommelsesfristen, som Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, var for kort. Arbejdsmiljøklagenævnet kritiserede Arbejdstilsynet for ikke at have begrundet afgørelsen (j.nr ). Sag nr. 4 Påbud om udbedring af maskine, leverandørpåbud, strakspåbud Arbejdstilsynet gav leverandøren til en maskine importeret fra Tyskland påbud om straks: 1. at sikre at maskinen ved fremtidig levering skulle indrettes så den kunne anvendes sikkert, og 2. at kunder som havde fået leveret en maskine, der var produceret efter 1. august 2001, skulle tilbydes en udbedring af den ikke sikre indretning af maskinen. Baggrunden for påbudet var en arbejdsulykke, hvor en operatør havde fået amputeret et led på en finger. Virksomheden klagede alene over den del af påbudet, som vedrørte de tidligere leverede maskiner. 3

4 Arbejdsmiljøklagenævnet stadfæstede påbudet, som vedrørte de tidligere leverede maskiner. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at maskinen ikke opfyldte kravene til indretningen, da det var muligt at række ind i de bevægelige maskindele. Afskærmningen levede således ikke op til de krav, der er nævnt i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, bilag 1, punkt 1.3.7, idet enhver risiko for kontakt, der frembyder fare, skal undgås (j. nr ). Sag nr. 5 Påbud om psykisk arbejdsmiljø i arresthus og påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til løsning af problemet Arbejdstilsynet havde siden 2001 ført tilsyn med et arresthus om det psykiske arbejdsmiljø for fængselsfunktionærerne. Arbejdstilsynet kontrolbesøgte igen arresthuset i 2006, hvor man foretog gruppeinterview med fængselsfunktionærerne og interview med ledelsen og gav påbud om, at der skulle træffe effektive foranstaltninger til at imødegå vold, trusler og traumatiske hændelser, herunder alenearbejde i værksted arbejde med mennesker under særlige vilkår således at arbejdet for fængselsfunktionærerne i arresthuset kunne planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på såvel kort som langt sigt. Endvidere gav Arbejdstilsynet påbud om brug af en autoriseret rådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste spørgsmålet om påbud om det psykiske arbejdsmiljø, fordi Arbejdstilsynet ikke havde vurderet om nye tiltag havde haft en effekt på fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø. Som følge af hjemvisningen af det materielle påbud, bortfaldt påbudet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver (j.nr , ). Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om fængselsfunktionæreres psykiske arbejdsmiljø samt påbud om brug af autoriseret rådgiver Arbejdstilsynet havde siden 2001 ført tilsyn med fængslet vedrørende det psykiske arbejdsmiljø for fængselsfunktionærerne. Arbejdstilsynet besøgte fængslet for at kontrollere om de foranstaltninger, der var gennemført for at efterkomme Arbejdstilsynets tidligere stillede krav om forbedring af fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø, havde ført til de nødvendige forbedringer. Arbejdstilsynet gennemførte interviews med fængselsfunktionærere, den daglige sikkerhedsleder og fængselsinspektøren og gav påbud om, at der skulle træffes effektive foranstaltninger til at 4

5 imødegå de psykiske arbejdsmiljøbelastninger, således at arbejdet for fængselsfunktionærerne kunne planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere gav Arbejdstilsynet påbud om brug af autoriseret rådgiver. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbudene. Nævnet fandt det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at der fortsat var risiko for psykisk træthed, stress og udbrændthed hos fængselsfunktionærerne, idet Arbejdstilsynets undersøgelse ikke var tilstrækkelig systematisk og ikke indeholdt tilstrækkelige objektive målepunkter til vurdering af fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø. Nævnet lagde herved vægt på, at de beskrevne interviews ikke alene i tilstrækkelig grad viste, at de foranstaltninger, der var iværksat for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ikke havde haft den nødvendige effekt, ligesom det ikke klart fremgik, hvorledes og under hvilke forhold interviewene fandt sted, herunder hvad Arbejdstilsynet ønskede at undersøge for at kunne vurdere effekten af den indsats, der var foretaget. Påbudet om brug af autoriseret rådgiver bortfaldt, da nævnet havde ophævet påbudet vedrørende fængselsfunktionærernes psykiske arbejdsmiljø (j.nr , ). Sag nr. 7 Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver i en periode på 2 år Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skulle benytte autoriseret rådgiver i en periode på 2 år. Nævnet lagde vægt på, at virksomheden var omfattet af pligten til brug af autoriseret rådgiver i en periode, da Arbejdstilsynet havde givet påbud om oprettelse af sikkerhedsudvalg samtidig med, at der var givet påbud om 6 overtrædelser, hvoraf mindst 2 vedrørte materielle arbejdsmiljøregler. Nævnet henviste til, at varigheden for en virksomheds brug af autoriseret rådgiver er 2 år, hvis virksomheden beskæftiger 20 ansatte eller derover, og at der ved opgørelsen af antallet af ansatte benyttes samme retningslinjer som ved vurderingen af, om en virksomhed har pligt til at oprette et sikkerhedsudvalg. Nævnet lagde vægt på, at ansatte i virksomhedens to produktionsenheder skulle medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte, da den juridiske enhed ifølge CVR-registret bestod af de 2 produktionsenheder. Nævnet fandt, at følgende personer skulle medregnes i opgørelsen af antallet af ansatte: 12 gartnere, 1 deltidsansat sekretær (20 timer ugentligt), 1 deltidsansat rengøringsassistent, 2 organister, 2 kordegne og 2 kirketjenere, hvilket var i alt 20 ansatte. Nævnet fandt, at følgende ikke skulle medregnes: kirkegårdslederen, idet denne er arbejdsleder, 3 præster, idet disse ikke er ansat af menighedsrådet, samt 2 korister og ca. 40 kordrenge, idet 5

6 disse blev ansat fra gang til gang og ikke var i et egentligt ansættelsesforhold, da de ikke havde pligt til at møde. Nævnet fandt ikke, at der kunne gives dispensation herfra (j.nr ). Sag nr. 8 Ophævelse af påbud til restaurant om etablering af sikkerhedsorganisation. Ikke 10 ansatte eller derover. Løsarbejdere Arbejdstilsynet havde givet påbud til en restaurant om etablering af sikkerhedsorganisation. Restauranten havde en person ansat på fuld tid, der var beskæftiget i køkkenet. Derudover var der 4 unge ansat, der var beskæftiget med opvask. Herudover var ca. 12 løsarbejdere pr. måned tilknyttet restauranten. Disse var beskæftiget med serveringsarbejde. De havde varierende timetal, og meldte sig ind på vagter, når der var selskaber. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets påbud. Nævnet fandt, at der ikke var tale om 10 ansatte eller derover i restauranten. Nævnet lagde vægt på, at der med undtagelse af den fuldtidsansatte, der var beskæftiget i køkkenet og de 4 opvaskere, var tale om enkeltstående og uafhængige arbejdsforhold, hvor der blev indgået aftale ved hver enkelt beskæftigelse og hvor de tilknyttede personer kunne takke nej til tilbud om arbejde, hvorfor disse ikke skulle medregnes i opgørelsen over antallet af ansatte. Nævnet fandt derfor ikke, at restauranten var omfattet af reglerne om pligt til at oprette en sikkerhedsorganisation (j.nr ). Sag nr. 9 Ophævelse af påbud om udsugning ved limning af finér samt påbud om brug af autoriseret rådgiver Virksomheden anvendte i forbindelse med limning af finér 2 typer limpulver som Arbejdstilsynet bl.a. lagde til grund, indeholdt formaldehyd og at de ansatte blev udsat for unødig, sundhedsskadelig og generende påvirkning fra stoffer og materialer, og at formaldehyd er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Der var ikke etableret udsugning noget sted i produktionslokalet. På denne baggrund påbød Arbejdstilsynet virksomheden effektivt at fjerne forureningen på udviklingsstedet. Samtidig gav Arbejdstilsynet påbud om brug af autoriseret rådgiver til løsning af problemet. 6

7 Under sagens behandling i Arbejdsmiljøklagenævnet fremsendte virksomheden en vurdering af påbudet fra et konsulentfirma indenfor arbejdsmiljørådgivning til Arbejdstilsynet som på baggrund heraf indstillede, at påbudet blev ophævet, dels på grund af lavt indhold af formaldehyd, dels at der blev anvendt små mængder af den pågældende lim. Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede påbudene. Nævnet lagde vægt på, at den mængde lim der blev anvendt var lille, at indholdet af formaldehyd i limen var meget lille, at lokalerne var meget store, at der var naturlig ventilation med et luftskifte på ca m3/time, at der ikke blev udført andre processer i lokalerne der kunne bidrage med forurening til lokalerne, og at den overflade hvor limen blev lagt på og hvorfra der kunne fordampe formaldehyd, var lille (j.nr , ). Sag nr. 10 Træk og skub af palleløfter læsset med 600 kg Arbejdstilsynet havde truffet afgørelse om, at virksomheden skulle sikre at træk og skub af varer var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden skulle bruge hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler og indrette arbejdspladsen, således at sundhedsskadelige belastninger blev undgået. Arbejdstilsynet havde ved et tilsynsbesøg i et supermarked konstateret, at en ansat trak/skubbede en palleløfter med 30 kasser øl og en samlet vægt på 600 kg. Dette arbejde blev udført 1-6 gange om ugen. Ved besøget foregik flytningen af paller på et lager, hvor gangen var 1,3 m. bred med et frirum på 25 cm på hver side af pallen. Pallen skulle drejes to gange i sving på 90º for at komme fra en vareelevator og hen på plads. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at håndtering af en palleløfter med en byrde på 600 kg kunne indebære en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt derfor påbudet (j.nr ). Sag nr. 11 Sikring af revisionsgrav Arbejdstilsynet gav påbud om, at virksomheden skulle træffe foranstaltninger, der sikrede mod risiko for nedkørsel/nedstyrtning og nedstyrtende genstande i virksomhedens revisionsgrav. Arbejdstilsynet vurderede, at graven indebar risiko for ulykke, idet - der var fare for nedkørsel i graven, fordi køretøjers hjul ikke blev afvist ved skæv indkørsel - løse genstande på værkstedgulvet kunne utilsigtet falde ned i graven - personer kunne falde ned i graven, fordi der ikke var opmærksomhedsskabende foranstaltninger ved gravens kant. 7

8 Nævnet var enigt med Arbejdstilsynet i, at virksomheden skulle sikre mod risikoen for at personer faldt ned i graven. Nævnet fandt derimod ikke, at sagen var tilstrækkelig oplyst for så vidt angik risikoen for nedstyrtende genstande i revisionsgraven og risikoen for nedkørsel i revisionsgraven. Nævnet hjemviste derfor denne del af påbudet til Arbejdstilsynet (j.nr ). Sag nr. 12 Rengøring af maskine højtryksrensning Ved et tilsynsbesøg fik Arbejdstilsynet oplyst, at virksomhedens ejer selv rengjorde maskinerne efter endt arbejdsdag. Maskinerne blev rengjort ved brug af højtryksrensning uden brug af åndedrætsværn. Arbejdstilsynet vurderede, at højtryksrensningen uden brug af åndedrætsværn udgjorde en sundhedsmæssig risiko, hvorfor virksomheden fik påbud om, at arbejdet med rengøring udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås, herunder at der iværksættes effektive foranstaltninger, så indånding af aerosoler indeholdende frigjort materiale undgås. Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse. Nævnet vurderede, at det beskrevne arbejde med højtryksrensning udgjorde en sundhedsmæssig risiko. Nævnet lagde herved vægt på, at der ved højtryksrensning af maskinerne blev frigjort materialer i form af afføring, fjer og snavs, som ville kunne indeholde mikroorganismer i form af bakterier, svampesporer og endotoxiner. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ved højtryksrensning dannedes aerosoler, dvs. tåger af mikroskopiske vanddråber, som ved indånding kunne trænge ned i luftvejene (j.nr ). Tidligere Nyhedsbreve kan findes på siden Publikationer under Nyhedsbreve, statistik m.v. om AMA og AMK, Nyhedsbreve fra AMK med start på klagenævnets hjemmeside Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er specialkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4 / Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 4 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 4 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2007 - til og med september 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2007

Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2007 Indholdsfortegnelse 2 Arbejdsmiljøklagenævnet - Årsberetning 2007... 1 1. Forord... 3 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 4 3. Udvalgte emner fra klagenævnets

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste. Nævnets praksis i forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjeneste I forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjenesten har Arbejdsmiljøklagenævnet modtaget klager fra virksomheder, som Arbejdstilsynet

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Nyhedsbrevet omtaler Arbejdsmiljøklagenævnets mere principielle afgørelser, og der orienteres om nyt vedrørende Arbejdsmiljøklagenævnet,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 03 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter

Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter AFGØRELSER FRA ARBEJDSMILJØKLAGENÆVNET Nr. 13/november 2003 Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter Arbejdsmiljøklagenævnet har afgjort en lang række sager om

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04/2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2008 - til og med september 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Genoptagelse af sager afgjort af Arbejdsmiljøklagenævnet

Genoptagelse af sager afgjort af Arbejdsmiljøklagenævnet Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 10,juni 2002 Genoptagelse af sager afgjort af Arbejdsmiljøklagenævnet Når Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet afgørelse i en sag, hænder det, at nævnet efterfølgende

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af 30. november 2016 om to strakspåbud på Bocenter Lindegården Socialforvaltningen

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Generelle bemærkninger

Lov om arbejdsmiljø. Generelle bemærkninger Nyhedsbrev nr. 4/ 2005 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden august oktober 2005 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport

Reaktioner fra Arbejdstilsynet halvårsrapport Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Randi Lagoni E mail: Randi.Lagoni@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631727 Notat Reaktioner fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød

Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød Tilsyn i brancherne: Forarbejdning af svinekød og forarbejdning af andet kød At-intern instruks IN-17-13 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ressortenhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 27. juni 2008

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet Nr. 3/februar 2000

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet Nr. 3/februar 2000 Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet Nr. 3/februar 2000 Unges alenearbejde Temaet for dette nyhedsbrev er forbudet mod, at unge under 18 år arbejder alene i forretninger efter kl. 18 på hverdage og kl.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr

2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr 2012 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social(PS) Sagsnr. 1-13-3-123-09 Dato: 10.12.2012 Psykiatri Afdeling ESDH Startdato Århus Universitetshospital, Risskov 1-13-3-123-09 Fra 28.03.2012

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 8 Oktober 2001 Lidt mere om klageberettigelse I Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2000 findes en artikel om klageberettigelse. Artiklen var skrevet på

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav om at undgå ergonomiske belastninger ved støvsugning af trapper Nyhedsbrev nr. 07/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2006

Arbejdsmiljøklagenævnet. Årsberetning 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet - Årsberetning 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet - Årsberetning 2006... 1 1. Forord... 2 2. Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet... 3 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere