Nordisk forskning i økologisk husdyrbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk forskning i økologisk husdyrbrug"

Transkript

1 Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO September/oktober Årgang nr. 5 Nordisk forskning i økologisk husdyrbrug Flere og flere nordiske husdyrbrugere har i de senere år lagt om til økologisk produktion. På mange områder er det de samme problemstillinger, som husdyrbruget i de forskellige nordiske lande står over for. Bl.a. er opfattelsen af husdyrsundhed og -velfærd samt miljø og etik meget lig hinanden, hvilket bør have stor betydning i udviklingen af produktionssystemer, der tager øgede hensyn til husdyrene samt til ressourceforbrug og miljøpåvirkning. På den baggrund blev der i samarbejde med Nordiske Jordbrugsforskeres Forening (NJF) holdt et FØJO-seminar om økologisk husdyrbrug på Rugballegård den 16. til 17. september. Formålet var at præsentere aktuelle forskningsprojekter fra de nordiske lande. Gennem præsentationen kan der læres af erfaringerne fra de forskellige lande, og samtidig skabes mulighed for et større samarbejde over grænserne. De mere end 80 forskere og rådgivere, som deltog i seminaret, præsenterede omkring 40 indlæg, som fortalte om husdyrforskning, der spændte lige fra indikatorer for naturkvalitet til fodring af svin med ensilage. Indlæggene vil til november blive udgivet i en engelsksproget FØJO-rapport, som kan fås hos FØJO. Højkvalitetsstrategi for økologiske fødevarer Seminaret blev åbnet af fødevareminister Henrik Dam Kristensen, som i sin indledning pegede på, at der i økologisk jordbrug er behov for en højkvalitetsstrategi, som kan sikre en forsat udvikling af afsætningen af økologiske fødevarer. Henrik Dam Kristensen sagde bl.a., at regeringens politik mht. at udvikle økologisk jordbrug har båret frugt, og den udfordring, som økologisk jordbrug nu står over for, er at øge afsætningen af produkterne. Selv om samfundet har en stor interesse i at fremme økologisk jordbrug, fordi det bidrager til et bedre miljø og mere natur, så må udviklingen af økologisk jordbrug nødvendigvis være markedsorienteret. Det vil sige, at økologisk jordbrug skal blive bedre til at sælge sine produkter. En af vejene frem er at øge kvaliteten af de økologiske produkter og herunder også den kvalitet, som ligger i at tilpasse produkterne til forbrugernes behov, sagde Henrik Dam Kristensen. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

2 Evaluering af FØJO FØJO s sekretariat og en lang række projektledere havde i midten af juni besøg af et internationale evalueringspanel, som havde til opgave at evaluere aktiviteterne i FØJO. Panelet afleverede i august deres endelige rapport til bevillingsgiverne (Strukturdirektoratet og det Strategiske MiljøforskningsProgram, SMP). Efterfølgende har de enkelte projektledere samt FØJO s bestyrelse, brugerudvalg og sekretariat haft mulighed for at kommentere rapporten. Generelt har evalueringspanelet stor ros til aktiviteterne i FØJO. Projekterne er af høj faglig kvalitet, og der er en produktiv dialog mellem den disciplinorienterede og den mere holistisk orienterede forskning. Overordnet finder panelet, at FØJO s konstruktion er unik også i et internationalt perspektiv og konkluderer, at FØJO s organisation er velegnet til at gennemføre forskning i økologisk jordbrug. Evalueringspanelet anbefaler derfor, at forskningen videreføres, og at den fortsat koordineres i regi af FØJO. Evalueringspanelet har mange konstruktive forslag til forbedringer for en kommende forskningsindsats: Bl.a. skal der større fokus på internationalt samarbejde, interdisciplinært samarbejde i de enkelte projekter m.m. FØJO vil søge at inddrage forslagene i diskussionerne om den kommende forskning. Der er endvidere to specifikke områder, hvor evalueringspanelet mener, at der er behov for en særlig indsats: For det første finder panelet, at der er behov for mere forskeruddannelse, og at der bør etableres en forskerskole i økologisk jordbrug. For det andet ønsker panelet større fokus på helhedsorienteringen i de enkelte projekter. FØJO er enig i behovet for forskeruddannelse og stillede allerede i 1998 forslag om etablering af en forskerskole på KVL. Derimod har FØJO den holdning, at helhedsorienteringen ikke nødvendigvis altid skal kunne findes fuldt ud i det enkelte projekt, idet fundamentet for FØJO er samspillet mellem projekterne. Helhedsorienteringen skal med andre ord ud over den helhed, der lagt i det enkelte projekt være et resultat af samarbejdet mellem projekter og forskermiljøer. FØJO noterer sig dog evalueringspanelets indtryk og tilslutter sig, at der i den afsluttende del af programmet skal være størst mulig fokus på helheden. Evalueringsrapporten samt FØJO s høringssvar kan ses på Strukturdirektoratets hjemmeside:

3 Demonstration og udvikling af nye økologiske jordbrugssystemer Gårdstudier er et særdeles godt grundlag for at stimulere til interdisciplinært samarbejde og syntese af den omfattende viden, som fremkommer i de økologiske forskningsprojekter, der gennemføres i FØJO. Derfor er der ved at blive etableret et fornyet gårdgrundlag til brug for sådanne studier. Gårdene skal sikre et datagrundlag fra økologiske bedrifter i perioden og skal bidrage til aktivt samarbejde mellem landbruger og forsker. Overordnet er det målet at demonstrere og analysere forskellige økologiske produktionssystemers produktionsøkonomiske, husdyrvelfærdsmæssige og miljømæssige mål, som i relation til miljøværdier er forbundet med produktionen. Herudover er det målet at belyse de særlige problemstillinger, der knytter sig til områder, som anses for væsentlige for udviklingen af det økologiske jordbrug i Danmark. Her lægges især vægt på, at undersøge potentialet ved alsidige bedrifter, og det er bl.a. nærliggende at se integration af drøvtyggere i andre økologiske produktionsgrene som en væsentlig faktor i den samlede udvikling af den økologiske jordbrugsproduktion. Dette er især på grund af drøvtyggernes evne til at udnytte sædskifteforbedrende afgrøder som kløvergræs og lignende. Der er således behov for at undersøge og kvantificere de mulige synergieffekter ved en alsidig produktion både i forhold til produktionseffektivitet og husdyrsundhed og i relation til miljø (næringsstofhusholdning) og naturværdier. Udvælgelse af bedrifter Der foregår i øjeblikket en udvælgelse at landbrug, som via er samarbejde med Studielandbrug kan indgå i projektet; en del af landbrugene er fundet, men ikke alle. I den første fase skal gårdene primært bidrage til løsning af problemstillinger inden for følgende temaer. Synergieffekter og hurdler ved alsidig produktion Mælkeproduktion på hjemmeavlet foder Økologisk oksekødsproduktion Økologisk ægproduktion Økologiske korn- og frøprodukter I projektet arbejdes der primært med dokumentation og udvikling ud fra en bedriftsmæssig betragtning, men samtidigt giver et veldokumenteret gårdmateriale betydelige muligheder for at understøtte mere specifikke forskningsaktiviteter og for at vurdere de samlede virkninger af forskningsaktiviteterne. John E. Hermansen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Tel:

4 Idealisme og professionalisme i økologisk landbrug Hvad er perspektivet ved at lægge om fra konventionel til økologisk landbrug? På en international kongres for landbrugssociologer i Lund i slutningen af august blev der fremlagt en række arbejder, der kom ind på dette spørgsmål. Hovedtemaet var, om økologien er en nostalgisk længsel tilbage til gamle dages landbrug eller om det tværtimod er udtryk for fremtidens landbrug? Der var tilmeldt arbejder fra alle de nordiske lande samt Italien og Storbritannien, hvortil kommer papirer fra New Zealand og Australien. Endelig sammenlignede en artikel udbredelsen af økologisk jordbrug i alle EU-landene på basis af en bred vifte af oplysninger fra de enkelte lande. To typer af landbrugere Karakteristisk for mange af disse arbejder er, at man groft sagt kan sondre mellem to typer af økologiske landmænd. Den ene gruppe består af landmænd, som ser økologien som en fundamentalt anderledes måde at drive landbrug på, og som ikke kan forestille sig at drive landbrug på en anden måde. I mange tilfælde må deres aktiviteter siges at være præget af en form for nostalgi. Deres ide er at drive et landbrug, som bygger på det, de opfatter som de klassiske værdier i landbruget. Ofte henter denne gruppe inspiration uden for det moderne landbrug og ønsker at skabe stærke lokale bånd til forbrugere og andre aftagere. I denne gruppe ligger en stærk kritik af det bestående landbrug og et ønske om et landbrug som adskiller sig fuldstændigt fra moderne kommercielt styret og globalt orienteret landbrug. Men i alle landene er der også en anden udvikling, hvor dybt professionelle landmænd går ind på området. Det kan ske i kølvandet på EU s fælles mærkningsog støtteordning, som vi kender det herhjemme fra. Det kan også som f.eks. i New Zealand ske på grundlag af kontraktproduktion til internationale fødevareselskaber. Landmændene her reagerer på en international efterspørgsel og på en frygt for at blive lukket ude af EU s eller USA s markeder på grund af krav om miljø eller anden grøn certificering af fødevarerne. Her hverken kan eller vil de nostalgisk orienterede landmænd være med. I flere tilfælde er der sket en polarisering, hvor nostagisk orienterede landmænd trækker sig bort fra de store autorisationssystemer, mens det autoriserede økologiske koncept så i stedet udnyttes af professionelle landmænd. Disse landmænd er professionelle, fordi de på en gang skal leve op til høje og standardiserede kvalitetskrav i fødevareindustrien og få en levevej ud af det. Men det får dem ikke til at være dårlige økologer. Som eksempel på denne udvikling kan man nævne situationen England. Her har der i mange år været stor efterspørgsel fra forbrugerne og supermarkederne har fulgt trop. De britiske økologiske landmænd kunne eller ville ikke forsyne supermarkederne og det store boom i handelen er derfor baseret på import af produkter produceret af professionelle landmænd i andre lande. Først nu i forbindelse med krisen i britisk landbrug er også de professionelle britiske landmænd ved at få øjnene op for mulighederne. Eksempel på udviklingsmulighed Blandt landbrugssociologerne kan der spores en form for romantik og nostalgi, fordi man har troet, at økologisk jordbrug kunne løse mange af de sociale problemer, som har udviklet sig i kraft af landbrugets industrialisering og strukturudvikling. Økologien blev set som en social bevægelse, som satte en ny og spændende dagsorden for landbrugets udvikling. Konfronteret med den øgede professionalisering af økologien spores der nu en vis skuffelse hos nogle sociologer. Andre forholder sig mere positivt og ser økologiens udvikling som ét af flere eksempler på, at der er mange forskellige udviklingsmuligheder for landbruget. Her er det økologiske jordbrugs særtræk, at overvejelserne om landbrugets udvikling bygger på et øget hensyn til naturgrundlaget. Andre værdier kan danne grundlag for udviklingen af andre former for landbrug eller differentiering af råvareproduktionen om man vil. Udviklingen i det økologiske jordbrug betyder, at man ikke med rimelighed kan betegne det som gammeldags landbrug. Her og internationalt sker der en kraftig nyudvikling, som hidtil i høj grad har været styret af landmændene selv, selvom andre aktører også spiller kraftigt med. Samtidig må det også erkendes, at det økologiske landbrug ikke i sig selv kan løse alle de problemer, som verdens landbrug og fødevareproduktion står overfor. Det er mere reelt at sige, at økologien nu har nået et niveau, hvor det er realistisk at betragte det som en af flere produktionsform med fremtiden for sig. Den erkendelse er ved at vinde fodfæste internationalt og den er vigtig for at sikre en fortsat udvikling. Af Johannes Michelsen Syddansk Universitet, Esbjerg tel.:

5 Oplæg til ny forskning i økologisk jordbrug En stor del af den igangværende forskning i økologisk jordbrug udløber ved udgangen af Med henblik på at sikre kontinuiteten i forskningen dvs. dels fortsætte den mest perspektivrige forskning, dels supplere den igangværende forskning med nye projekter er der nu indkaldt interessetilkendegivelser fra interesserede forskere og forskningsmiljøer. Den kommende forskning skal især medvirke til at løse de nøgleproblemer, som udgør en barriere for udviklingen af økologisk jordbrug. I den forbindelse er der bl.a. behov for at beskrive og opfylde den kvalitet, som kan måles direkte i det enkelte produkt (den ydre kvalitet). Samtidig er der behov for at undersøge, hvorledes produktionen opfylder de økologiske principper, herunder hensyn til miljø, natur, husdyrsundhed m.m. (den indre kvalitet) samt hvorledes sammenhængen kan sikres. Endelig er der et behov for at sikre en større samlet produktion af en række økologiske fødevarer, således at den stigende efterspørgsel kan imødekommes. Ønskerne til den kommende forskning er tidligere beskrevet i det diskussionsoplæg, som FØJO s bestyrelse og brugerudvalg offentliggjorde i november Iværksættelsen af den nye forskningsindsats vil ske på baggrund af forholdsvis kortfattede interessetilkendegivelser fra interesserede forskere og forskningsmiljøer. Med udgangspunkt i interessetilkendegivelserne udvælger FØJO s bestyrelse og brugerudvalg forskergrupper, som får til opgave at udarbejde egentlige projektforslag. Projektforslagene vil efterfølgende blive vurderet af eksterne eksperter. Der er følgende tidsplan for iværksættelsen af den nye forskningsindsats: 1. Indkaldelse af interessetilkendegivelser (15. september oktober 1999) 2. Sammensætning af forskergrupper (21. oktober november 1999) 3. Udarbejdelse af detaljerede projektbeskrivelser (fra 1. december til 31. december 1999) 4. Evaluering og evt. tilpasning af projekter (frem til 31. januar 2000) 5. Projekterne iværksættes (fra februar 2000) Bl.a. i Aktionsplan II Økologi i udvikling og i den nyligt gennemførte internationale evaluering af FØJO er det tilkendegivet, at forskningen i økologisk jordbrug skal styrkes, og at den fortsat skal koordineres af FØJO.

6 Nyt fra FØJO Nye medlemmer af FØJO s brugerudvalg Formanden for FØJO s brugerudvalg, gdr. Günhter Lorenzen trækker sig fra sin post i Det Økologiske Fødevareråd. Da Günther Lorentzen er Det Økologiske Fødevareråds repræsentant i FØJO s brugerudvalg, mister han således også sin plads her. Gdr. Evald Vestergaard, Kjellerup er udpeget som Det økologiske Fødevareråds nye repræsentant i brugerudvalget. Endvidere afløser gdr. Hinrich Jürgensen Niels Kr. Kirketerp, som De danske Landboforeninger s repræsentant i brugerudvalget. Vidensyntese om grundvandsbeskyttelse FØJO s bestyrelse og brugerudvalg vil iværksætte et vidensynteseprojekt om Grundvandsbeskyttelse med økologisk jordbrug. Vidensyntese går i korthed ud på at indsamle og sammenstille den eksisterende viden på et område og diskutere denne viden i et forum af eksperter inden for forskellige discipliner. Gennem diskussioner og sideløbende modellering opnås en læring om, hvorledes den eksisterende viden kan anvendes som et samlet hele. Brugerudvalget og bestyrelsen mener, at et vidensynteseprojekt vedr. grundvand vil være et værdifuldt input til diskussionen om en evt. differentiering af økologiske brug i forhold til beskyttelse af især grundvandsressourcer, men også andre naturressourcer. Oversigt over danske økologiprojekter I forbindelse med en NKJ-udredning om den nordiske forskning i økologisk jordbrug har FØJO udarbejdet en oversigt over aktuelle forskningsprojekter i Danmark. Oversigten kan fås ved henvendelse til FØJO. Erhvervsfinansiering af økologisk forskning Hidtil har den økologiske del af jordbrugsforskningen i alt overvejende grad været finansieret af offentlige midler. FØJO s brugerudvalget har derfor iværksat en undersøgelse af mulighederne for, at jordbrugets produktionsog promilleafgiftsfonde i større grad kan bidrage til finansieringen af forskningen i økologisk jordbrug. Undersøgelsen skal bl.a. ses i lyset af, at de økologiske landmænd på linie med de konventionelle bidrager til fondene. Statusrapportmøder I slutningen af oktober og begyndelsen af november holdes 2 statusrapportmøder for de FØJO-projekter, som fortsætter i år På møderne fremlægger projektlederne resultater og planer for deres respektive projekter. Det første møde, som holdes den 28. oktober på Foulum, har titlen Næringsstofomsætning, planteproduktion og miljøeffekter. Det andet møde, som holdes på Forskningscenter Flakkebjerg den 4. november, har titlen Planteværn baseret på naturens egne forsvarsmekanismer. På begge møder vil der være stor fokus på den sammenhæng, som projekterne indgår i, og på de planer, som projekterne har. Dette er bl.a. for at øge sammenhængen og helhedsorienteringen af den samlede forskning, jvf. opfordringen i den nyligt overståede evaluering af FØJO. Økologisk jordbrug i Europa: Økonomi og politik Økologisk jordbrug er på vej til at blive et nøgleområde i den europæiske landbrugspolitik. For at belyse de økonomiske og politiske spørgsmål, som opstår i forbindelse med udbredelsen af det økologiske jordbrug samarbejder en række europæiske forskere om at indsamle og formidle viden om udviklingen i de forskellige europæiske lande. Den opnåede viden er nu publiceret i en bogserie, som er udgivet af universitetet i Hohenheim. Bøgerne kan bestilles på: ofeurope/ hvor der også gives en beskrivelse af samarbejdet. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) koordinerer den økologiske jordbrugsforskning i Danmark med henblik på at sikre optimalt udbytte af de ressourcer, som afsættes til forskning. FØJO er et såkaldt forskningscenter uden mure, hvor den forskningsfaglige kompetence udgøres af de ca. 100 forskere og 15 institutioner, der deltager i centrets forskningsprogrammer. Der er for tiden seks forskningsprogrammer med i alt 33 projekter. Nyhedsbrevet Forskning i økologisk Jordbrug udkommer seks gange årligt. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til FØJO s sekretariat på tlf Abonnement er gratis. Redaktion: Claus Bo Andreasen Grafisk tilrettelæggelse: Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue Tryk: Repro & Tryk, A/S Skive Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele Tlf Fax ISSN

Behov for diskussion af principper

Behov for diskussion af principper Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO November/december 2000 3. Årgang nr. 6 Behov for diskussion af principper Økologisk jordbrug i Danmark er i vækst.

Læs mere

Oplæg til ny forskning

Oplæg til ny forskning Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Januar/februar 2000 3. Årgang nr. 1 Oplæg til ny forskning Som tidligere beskrevet i dette nyhedsbrev er der

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 16. marts 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 25. februar 2004 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Henrik Refsgaard, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard (indtil

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 27. oktober 2005 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Mandag den 3. oktober 2005 i Ministeriet for Fødevarer og Landbrug, Fiskeri Til stede Thomas Harttung, Karen Søegaard, Stig Milan Thamsborg (kun eftermiddag),

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

FØJOinternt. Strategioplæg for FØJO. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

FØJOinternt. Strategioplæg for FØJO. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug FØJOinternt Internt nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Oktober 2003 6. Årgang nr. 5 FØJOnyt nr. 2 03 Strategioplæg for FØJO FØJO s bestyrelse har i samarbejde med brugerudvalget udarbejdet

Læs mere

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu?

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? ved Sybille Kyed Landbrugspolitisk Chef Økologisk Landsforening December 2016 Reglernes forankring og

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

ICROFS. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS STRATEGI

ICROFS. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS STRATEGI ICROFS Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORORD Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, har i mere end 20 år bidraget

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010

Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 December 2004 Projektplan 2005 Kvægproduktion 2010 Indhold Projektet Kvægproduktion 2010... 1 Aktiviteter og Budget 2005... 7 Delprojekt 1: Rådgivning med Fremdrift... 9 Delprojekt 2: Driftsledelse og

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Marts/april Årgang nr. 2

Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Marts/april Årgang nr. 2 Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Marts/april 1999 2. Årgang nr. 2 Udfordringer til økologisk jordbrug I efteråret 1997 nedsatte miljø- og energiministeren

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Strategioplæg 2005-2010. Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet. September 2003 FØJO

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Strategioplæg 2005-2010. Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet. September 2003 FØJO Strategioplæg 2005-2010 Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet September 2003 FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forord Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) har

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Danmark nuværende og tidligere økologiforskning. Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim

Danmark nuværende og tidligere økologiforskning. Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim Danmark nuværende og tidligere økologiforskning Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim Ilse A. Rasmussen Sekretær for ICROFS programkomite www.icrofs.org 92 mio. DKK 2011-2013 Et par eksempler

Læs mere

Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug.

Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug. Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Maj/juni 1999 2. Årgang nr. 3 Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug I de seneste årtier har der været

Læs mere

Hvad er strategisk forskning?

Hvad er strategisk forskning? Hvad er strategisk forskning? præsentation af Det Strategiske Forskningsråd www.fivu.dk/dsf Hvad er strategisk forskning? Strategisk forskning bidrager gennem tværfaglighed til løsning af væsentlige og

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Vedtægter for. International Centre for Research in Organic Food Systems

Miljø- og Fødevareministeriet. Vedtægter for. International Centre for Research in Organic Food Systems Miljø- og Fødevareministeriet Vedtægter for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International Centre

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

FØJO. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Oplæg til ny forskning i økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer 2005-2010 (FØJO III)

FØJO. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. Oplæg til ny forskning i økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer 2005-2010 (FØJO III) Intern rapport nr. 58 Oplæg til ny forskning i økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer 2005-2010 (FØJO III) Internationalt forskningssamarbejde og økologisk integritet Indkaldelse af interessetilkendegivelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Mål- og strategiplan

Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2016-2018 Overordnet: Dansk Epilepsiforenings formål er grundlæggende at arbejde for, at mennesker med epilepsi skal begrænses mindst muligt i deres levevilkår. Det arbejder foreningen

Læs mere

Fonden for økologisk landbrugs strategi

Fonden for økologisk landbrugs strategi Fonden for økologisk landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Fonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede rammer for fondens virke. Fonden for økologisk landbrug har i foråret

Læs mere

Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion

Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Marts/juni 2000 2. Årgang nr. 2/3 Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans

Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans 1. Baggrund Med vedtagelse af Parisaftalen om klimaændringer og FN s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling i 2015 har verdens ledere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse torsdag den 14. juni 2007 hos DFFE, København

Referat af møde i FØJOs bestyrelse torsdag den 14. juni 2007 hos DFFE, København 3. juli 2007 Referat af møde i FØJOs bestyrelse torsdag den 14. juni 2007 hos DFFE, København Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Erik Steen Jensen, Stig Milan Thamsborg, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Fonden for økologisk landbrugs strategi

Fonden for økologisk landbrugs strategi Fonden for økologisk landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Fonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, som fastlægger de overordnede rammer for fondens virke. Fonden for økologisk landbrug har i foråret

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Miljøvurdering af Nationalparkplan Skjoldungernes Land

Miljøvurdering af Nationalparkplan Skjoldungernes Land Sammenfattende redegørelse vedrørende Miljøvurdering af Nationalparkplan NATIONALPARKPLAN 2017-23 FOR NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND Sammenfattende redegørelse vedrørende Miljøvurdering af Nationalparkplan

Læs mere

Forbrugernes interesse i økologiske madvarer

Forbrugernes interesse i økologiske madvarer Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Juli/august1999 2. Årgang nr. 4 Forbrugernes interesse i økologiske madvarer Forbruget af økologiske madvarer

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Evaluering af NBE Landbrugs netværksaktiviteter og grønne udviklingsplaner

Evaluering af NBE Landbrugs netværksaktiviteter og grønne udviklingsplaner Evaluering af NBE Landbrugs netværksaktiviteter og grønne udviklingsplaner August 2018 Katrine Dinitzen Helt kort opsummering: 1. Overordnet er landmændene meget positive omkring GUP. GUP skaber værdi

Læs mere

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Udarbejdet af Vibeke Langer og Jesper Rasmussen, maj 2003 Baggrund... 2 Formål... 2 Afgrænsning...

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Statut for Center for Militære Studier

Statut for Center for Militære Studier C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Statut for Center for Militære Studier 11. JANUAR 2014 Statut for Center for Militære Studier NAVN CENTER FOR MILITÆRE

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Bilag til pkt. 13. Oplæg til evalueringspolitik for Bornholms Vækstforum. Hvad skal evalueres? 4. juni 2012

Bilag til pkt. 13. Oplæg til evalueringspolitik for Bornholms Vækstforum. Hvad skal evalueres? 4. juni 2012 Oplæg til evalueringspolitik for Bornholms Vækstforum 4. juni 2012 Evalueringspolitikkens formål er kort sagt at sikre bedst mulig udnyttelse af de ressourcer, der anvendes til at skabe vækst i det bornholmske

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Coops politik for Dyrevelfærd Coop Danmark November 2016

Coops politik for Dyrevelfærd Coop Danmark November 2016 Coops politik for Dyrevelfærd Coop Danmark November 2016 Dokumentkontrol Godkendt dato: 07-12-2016 Godkendt af: CSR-Board Dokument ejer: Signe D. Frese/ CSR udvikling Filnavn: Dyrevelfærdspolitik 1 Baggrund

Læs mere

Dansk Landbrugs Fremtid

Dansk Landbrugs Fremtid Dansk Landbrugs Fremtid Økologisk Rådgivning Inspirationsdag 10 nov. 2015 Søren Kjeldsen-Kragh Professor Københavns Universitet Nutid og Fremtid Har landbruget været på rette vej? 1. Hvad er landbrugets

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Mange omlægningstjek i 2017 Af Sandie Holm

Mange omlægningstjek i 2017 Af Sandie Holm 1 Mange omlægningstjek i 2017 Af Sandie Holm Vi har igen i år haft mulighed for at tilbyde gratis omlægningstjek til alle interesserede konventionelle landmænd. Omlægningstjekkene er finansieret af Fonden

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Vidensyntese om såsæd og forædling

Vidensyntese om såsæd og forædling Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Januar/februar 2001 4. Årgang nr. 1 Vidensyntese om såsæd og forædling Den økologiske såsædsproduktion har problemer

Læs mere

Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker

Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker Efterårskonference 2017 13. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Den strukturmæssige

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Bæredygtigt protein Made in Denmark - Hvordan og hvornår bliver det en god forretning?

Bæredygtigt protein Made in Denmark - Hvordan og hvornår bliver det en god forretning? Strategi Maj 2019 Bæredygtigt protein Made in Denmark - Hvordan og hvornår bliver det en god forretning? Fakta om Hvad er (DPI)? er et partnerskab mellem interesseorganisationer, virksomheder og videninstitutioner.

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017

Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017 Rammer og vilkår for det videre arbejde med Rekrutteringsindsatser 2017 Indhold 2 Indledning 3 Rammer og vilkår 3 Udviklingstrends 5 Politiske rammer og vilkår 6 En fælles udfordring 7 Ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 3. februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sekretariatet orienterer 3. Bestyrelsens arbejde i 2015 4. Årsrapport 5. Symposium 2015 6. Kendskab

Læs mere

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber

ARBEJDSFORM: Dialog, samarbejde på tværs og partnerskaber 2019 COI S STRATEGI FORMÅL Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der arbejder for øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innovations

Læs mere

Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk

Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk FØJO Indlæg den 30 november 2006 Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk Disposition Generelle udfordringer Udfordringer

Læs mere

Konsekvenser af genmodificerede afgrøder

Konsekvenser af genmodificerede afgrøder Forskning i økologisk jordbrug Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO Juli/august 2002 5. Årgang nr. 3 Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug Ny FØJO-rapport

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk SOBcows Brugergruppemøde HVORDAN SKAL FREMTIDENS KO SE UD? STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Projektet SOBcows er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret

Læs mere

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL Peter Sandøe & Christian Gamborg Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole www.bioethics.kvl.dk HVAD MENER ALMINDELIGE MENNESKER OM KVÆGAVL? Hvad mener almindelige mennesker

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Se din virksomhed Fra en ny vinkel Tekst: Traeger A/S, Foto: Tomas Nørfelt, Design: Traeger A/S og Metaphor Reklamebureau A/S, Layout: www.ph7.dk,

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten INDLEDNING Som en del af videreudviklingsfasen i ansøgningsrunden Unge på kanten har Bikubenfonden

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Vejle Bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang.

Muligheder for at fodre ikke-drøvtyggere med 100 % økologisk foder. En praktisk tilgang. Fodring af ikke drøvtyggere med 100 % økologisk foder 100 % økologisk fodring af enmavede dyr er en kompleks opgave. Paul Poornan, Humphrey Feeds, UK sammenfatter de vigtigste problemstillinger. Artiklen

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. oktober 2017 til: delegationerne Tidl.

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende

Notat. Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Notat Ansøgningspulje: Opslag af midler til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende Ansøgningsfrist: Den 12. september 2019, kl. 12.00 1. Formål Initiativet

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere