University of Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University of Copenhagen"

Transkript

1 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning Jacobsen, Brian H. Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jacobsen, B. H., (2016). Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning, 13 s., jun. 15, (IFRO Udredning; Nr. 2016/17). Download date: 15. Jan. 2017

2 Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning Brian H. Jacobsen 2016 / 17

3 IFRO Udredning 2016 / 17 Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet på foranledning af forespørgsel fra Miljøstyrelsen. Udgivet september 2016 Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 15. juni 2016 Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Brian H. Jacobsen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning Introduktion Miljøstyrelsen har bedt IFRO, Københavns Universitet om at foretage en kvalitetssikring af et notat, Miljøstyrelsen har udarbejdet omkring transportomkostningerne ved ændrede harmonikrav for svinebedrifter og undtagelsesbrug (dvs. kvægbedrifter, som opfylder en række krav, som gør, at de må have 2,3 DE/ha mod normalt 1,7 DE/ha). Miljøstyrelsen har ønsket, at IFRO vurderer ændringer både i transport- og gødningsomkostninger. Nærværende notat er før fremsendelsen gennemlæst af Jørgen Dejgård Jensen, IFRO og har været i en kort høring hos SEGES den Miljøstyrelsen har i notat af 11. februar 2016 vurderet konsekvenserne ved bortfald af kvægundtagelsen. Det vurderes, at cirka 40 procent af alle malkebedrifter i dag anvender denne undtagelse. Ifølge udtræk foretaget af NaturErhvervstyrelsen forefindes i alt cirka DE på kvægbedrifter med mere end 1,7 DE/ha. Der anvendes en mængde på ca. 22,5 tons gylle pr. DE og 29 tons pr. årsko eller i alt 9 mio. tons gylle (dybstrøelse indgår ikke i beregningen). Det er i beregningerne antaget, at der som følge af ændringer i harmonikravene vil være behov for at transportere en del af gødningen yderligere 10 km i det scenarie, som angives som lang transport. Meromkostningerne er angivet til at være 4,2 kr. pr. ton pr. km, og med 10 km giver dette 42 kr. pr. ton for den mængde, der nu skal transporteres længere. Den mængde, der skal transporteres længere, udgør i beregningerne 1,7 mio. tons gylle eller cirka 19 procent af gyllemængden på disse bedrifter. Den samlede stigning i gødningsomkostninger er af Miljøstyrelsen således opgjort til 71 mio. kr. årligt. Det vurderes i analysen, hvad det vil koste, såfremt harmonikravet reduceres fra 2,3 DE/ha til henholdsvis 1,7; 1,9 eller 2,1 DE/ha. Omkostningerne i form af øgede transportomkostninger er opgjort til henholdsvis kr.; kr. og kr. pr. bedrift for de berørte bedrifter ved de 3 forskellige niveauer. 1

5 Såfremt der sker en mindre udvidelse af transportafstanden, svarende til kort afstand-scenariet i Knudsen et al. (2015), så udgør de samlede omkostninger 47 mio. kr. årligt (4 km og 7 kr. pr. km = 28 kr. pr. ton). I udspillet til ny husdyrlov indgår, at harmonikravet for bl.a. slagtesvineproducenter øges fra 1,4 til 1,7 DE/ha. Dette vil isoleret set betyde, at transportafstanden for husdyrgødning kan blive reduceret for nogle slagtesvineproducenter. Ved et skift fra 1,4 til 1,7 DE/ha kan der tildeles mere husdyrgødning på egen bedrift og arealer, der forpagtes, eller hvor der er gylleaftaler. Miljøstyrelsen indregner i deres analyse en besparelse på 28 kr. pr. ton (7 kr. pr. ton og 4 km) baseret på 2 mio. tons gylle (18 procent), der nu ikke skal transporteres så langt som tidligere. Samlet får slagtesvineproducenterne således en mergevinst på 56 mio. kr., hvis det antages, at alle kan opnå den angivne besparelse. Miljøstyrelsens vurdering omfatter ikke ændringer i omkostningerne til handelsgødning på forskellige bedriftstyper. Vurdering af transportomkostninger På den baggrund søger IFRO i det følgende at vurdere, hvad ændringer i harmonikravene vil betyde for gennemsnitlige bedrifter, ligesom der er foretaget en opregning til landsniveau. Analysen tager udgangspunkt i oplysninger fra Miljøstyrelsen omkring husdyrintensitet, ligesom der tages udgangspunkt i SEGES-rapporten om bedriftsøkonomiske konsekvenser ved ændret fosforoverskud (Knudsen et al., 2015). Analysen er lavet inden for en kort tidsramme, og der indgår derfor ikke detaljerede analyser af den faktiske transport af husdyrgødning i forskellige egne. Det fremgår af SEGES analyse, at halvdelen af husdyrgødningen leveres gratis på modtagerens mark (leverandør betaler transport og udbringning), og at den anden halvdel leveres, så modtager betaler for transport og udbringning (Knudsen et al., 2015). Analyser af transportomkostninger viser store forskelle alt efter system. I Farm Test fra 2007 er den typiske omkostning ved en transport på 5-30 km på cirka 1 kr. pr. ton pr. km. Prisen pr. km er højere ved kortere transport svarende til 5-10 kr. pr. ton for 2-5 km (Pedersen, 2007). Det fremgår således af figur 1, at en transport på 5 km med traktor og vogn koster det samme som en transport på 10 km med lastbil. Dog kan omladning m.m. tage noget tid (Knudsen et al., 2015). I farmtesten angives omkostningen for transport af gylle ved meget kort distance (ca. 1-2 km) med gyllevogn til at være 7-14 kr. pr. ton. I Knudsen et al. (2015) er der på den baggrund lavet to opdelinger, nemlig kort transport, som koster kr. pr. ton (3-4 km), og lang transport med lastbil og omladning, som koster kr. pr. ton (10 km). I den samlede omkostning ved lang transport indgår også omlæsning. Omkostningsniveauet er således højere end det, som direkte fremgår af figur 1. 2

6 Grundlæggende har de berørte bedrifter en række tilpasningsmuligheder. Ved stramninger i harmonikravene vil nogle nok være nødt til at transportere gødningen længere, mens andre vil finde andre modtagere, som inden for stort set samme afstand kan aftage mere. En anden mulighed er, at husdyrproducenten fremover også må betale udbringningen, hvor han i dag måske kun betaler transporten hen til modtagerens mark. Andre vil finde nye afsætningskanaler og vil derfor vælge at transportere gyllen til et biogasanlæg, der så står for den efterfølgende fordeling af gyllen. Figur 1. Omkostninger ved transport af gylle som funktion af afstand og transportform Kilde: Pedersen, I nærværende analyse er det antaget, at der ikke sker ændring i antallet af slagtesvin eller køer i analyseperioden, men det er klart, at et øget antal dyr vil kunne øge transportomkostningerne. En ændring af harmonikravene vil ramme forskellige egne forskelligt. Miljøstyrelsen har således vurderet, at der er 20 kommuner, hvor en stramning af harmonikravene for undtagelsesbrug specielt vil påvirke behovet for harmoniareal. Disse kommuner ligger primært i Sønderjylland og Vestjylland. Det er også i disse egne sket en stigning i antallet af dyreenheder pr. ha fra 2007 til 2014, således at de i dag har den største husdyrintensitet (kilde: Miljøstyrelsen). Som det fremgår af figur 1 i bilag 1, så ligger hovedparten af undtagelsesbrugene i egne med høj husdyrintensitet Ændrede transportomkostninger for bedrifter med slagtesvin Miljøstyrelsen har i deres vurdering antaget, at der indgår i alt DE fra slagtesvin, mens andre analyser baseret på fx GHI og antallet af slagtninger i 2015 peger på ca DE. 3

7 Med udgangspunkt i DE vil den samlede lempelse af harmoniarealet på bedrifter med slagtesvin være ha (fra ha til ha). Med en typisk gyllemængde på 21 tons pr. DE (normtal 2015) kommer der ca mio. tons gylle fra slagtesvin. Det kan anføres at gyllemængden pr. DE i 2016 forventes at stige med ca. 10%. Den nye husdyrlov øger tildelingen til 170 kg N/ha for alle svinebedrifter, samtidig med at der indføres et fosforloft. Når fokus er på slagtesvinebedrifter, er det fordi fosforloftet vurderes at betyde, at bedrifter med søer (og smågrise op til 7 kg) og bedrifter med smågrise (7-30 kg) nok ikke reelt vil have mulighed for at øge tildelingen til 170 kg N/ha fra husdyrgødning, da de så vil overskride fosforloftet. Bedrifter med slagtesvin forventes med brug af fx fodertilpasning at kunne udnytte muligheden for at tildele 170 kg N/ha (1,7 DE/ha). Den mulige tildeling vil herefter være cirka 36 tons gylle pr. ha. En nærmere analyse af ændringer i transportbehovet for de enkelte bedrifter indgår ikke i denne analyse grundet den angivne tidsramme, men en sådan analyse ville i højere grad kunne belyse, i hvilket omgang det er muligt at reducere transportafstanden, og i hvilke egne det vil forekomme. De bedrifter, der primært vil have en gevinst af flere dyreenheder pr. ha, er primært bedrifter, der i dag ligger tæt på grænsen på 1,4 DE/ha, svarende til cirka 50 procent af alle svinebedrifter(knudsen et al., 2015). Det vurderes, at de andre bedrifter ikke reelt oplever harmonikravet som en begrænsning. Samlet set betyder de ændrede harmonikrav, at cirka 2 mio. tons gylle kan transporteres kortere end i dag, idet 18 procent af gyllen nu kan udbringes tættere på egen bedrift, hvis alle slagtesvinebedrifter er omfattet af ændringen (0,3 DE af de 1,7 DE/ha). Da kun halvdelen af alle slagtesvinebedrifter vil udnytte de lempeligere harmonikrav, er den mængde gylle, der reelt transporteres kortere end i dag, opgjort til cirka 1 mio. tons. I praksis vil der være en række mindre tilpasninger, der samlet vil betyde, at den mængde, der transporteres langt, reduceres, og at den mængde, der udbringes tæt på bedriften, øges. Lokale forhold vil yderligere kunne påvirke, hvor meget fx en planteavler vil modtage. Her vil en øget N- norm også hjælpe til, at man vil være interesseret i at modtage mere husdyrgødning, da der fortsat kan suppleres med handelsgødning. Hvis der skiftes fra lang transport (10 km) til kort transport (4 km), reduceres omkostningerne fra 36 til 28 kr. pr. ton eller i alt 8 mio. kr. (Knudsen et al., 2015). Når tilpasningen er mindre er omkostningen ca. 1 kr. pr. ton pr. km, som det fremgår af figur 1. Sker der en stor ændring i transportafstanden svarende til et skift fra lang transport til meget kort transport (2 km), vil reduktionen være fra 36 til 14 kr. pr. ton svarende til 22 mio. kr. årligt, men 4

8 det vurderes, at dette kan være en overvurdering af den mulige gevinst i praksis, da det kan være svært at finde alle arealer så tæt på bedriften. Lempelsen for svinebedrifterne vil nok i højere grad ske i områder med lavere husdyrintensitet, og for nogle bedrifter vil deres egne arealer ligge spredt, hvorfor der med fordel fortsat kan ske en transport til planteavlere, der ligger tæt på egen bedrift. Det vil være de dyreste aftaler, der opgives først, hvorfor aftaler, hvor svineproducenten betaler både lang transport og udbringning, opgives først. Der kan derfor ske et skift, fra at slagtesvineproducenten betaler transport og udbringning, til at de kun betaler transporten, hvilket vil reducere omkostningerne for svineproducenten. Omvendt vil der være øgede omkostninger ved udbringningen på egen bedrift, da mængden øges. Der er betydelig usikkerhed mht. den endelige effekt, men det vil samlet set være en økonomisk gevinst for svineproducenterne, at transportafstanden reduceres. Reduktionen i transportomkostningerne er anslået til mellem 8 og 22 mio. kr. årligt. Transportomkostninger for kvægbedrifter I den situation hvor kvægbedrifter ikke længere kan udnytte en grænse på op til 2,3 DE/ha, så vil de have behov for et større harmoniareal. I den analyse, Miljøstyrelsen har foretaget baseret på udtræk fra NaturErhvervstyrelsen, indgår cirka 1300 konkrete bedrifter, der i dag har mere end 1,7 DE/ha. De har i alt cirka DE (udbragt mængde), og de har et harmoniareal på cirka ha. Der produceres 22 tons gylle pr. DE (normtal 2015) eller i alt 8,5 mio. tons gylle på kvægbedrifter med over 1,7 DE/ha. Der er ikke kendskab til de konkrete transportafstande i dag, men det vurderes ud fra opgørelser foretaget af Miljøstyrelsen, at cirka 20 kommuner specielt påvirkes af denne stramning. Mange kvægbedrifter ligger i kvægintensive kommuner, hvorfor det ikke er let at finde ledige harmoniarealer tæt på ejendommen (se figur 1 i bilag 1). Dette kunne indikere, at hovedparten af det øgede harmoniareal vil kræve en længere transport, men omvendt vil en del allerede i dag blive transporteret så langt (over 5 km), at det kræver omladning. I den situationen vil meromkostningen alene være transport nogle få ekstra kilometer. En øget gyllemængde fra kvægbrug vil betyde, at der vil være en øget konkurrence om gylleaftaler i nærmiljøet, hvorfor svineproducenter kan få sværere ved at afsætte husdyrgødning. Omvendt vil lavere harmonikrav til slagtesvin trække i den modsatte retning, men de to bevægelser vil nok sjældent forekomme i de samme kommuner, da slagtesvin og køer typisk ikke er placeret i de samme regioner grundet jordtype m.m. Det vurderes af SEGES, at kvæggylle ikke er så attraktivt som svinegylle (svære at nå krav om udnyttelse), ligesom det kan tage tid og er forbundet med omkostninger at skaffe nye aftaler. 5

9 Det vurderes, at der med stramning af harmonikrav for kvæg vil være et øget krav om gylleaftaler i områder med relativt høj husdyrintensitet, og at der typisk vil være behov for lang transport. Den mængde gylle, som i givet fald skal transporteres længere, udgør, baseret på opgørelser foretaget af Miljøstyrelsen, 1,7 mio. tons fra cirka DE. Denne mængde svarer til cirka 20 procent af den samlede gyllemængde fra alle undtagelsesbrug. Det antages, at den gyllemængde, der nu skal fordeles, i udgangspunktet fordeles i nærområdet (4 km), og at det koster cirka 28 kr. pr. ton. Ved bortfald af undtagelsen skal denne mængde transporteres længere svarende til 10 km og en omkostning på 36 kr. pr. ton (Knudsen et al., 2015). Meromkostningen udgør 8 kr. pr. ton eller i alt 14 mio. kr. Som anført er dette en gennemsnitsbetragtning, idet nogle ikke får ændret deres transportomkostninger, mens andre landmænd vil skulle transportere gylle betydeligt længere end i dag. Såfremt gylle i dag udbringes tæt på bedriften (cirka 1-2 km) og fremover skal fordeles langt væk (10 km), øges transportomkostningerne med 22 kr. pr. ton eller i alt 37 mio. kr. årligt. Her kan der ske et skift, mod at husdyrproducenten i højere grad skal betale transport og udbringning for at få de pågældende aftaler i hus. Omvendt vil udbringningen på egen bedrift blive billigere, da mængden bliver mindre. En lavere husdyrintensitet vil også betyde, at omkostninger til transport af foder øges, men dette indgår ikke i vurderingen. Samlet forøges transportomkostningerne med mio. kr. Køb af handelsgødning på bedrifter med slagtesvin ved ændrede harmonikrav En lempelse af harmonikravet for slagtesvin til 1,7 DE/ha vil betyde, at disse bedrifter effektivt kan tildele 128 kg N/ha mod tidligere 105 kg N/ha med 75 % N-udnyttelse. De får således reduceret deres omkostninger til handelsgødning med 184 kr. pr. ha (23*8), når der tildeles fuld husdyrgødning, og prisen for kvælstof er 8 kr. pr. kg N. For P og K betyder harmoniændringen for slagtesvin, at tildelingen øges fra henholdsvis 34 kg P/ha til 41 kg P/ha og fra 79 kg K/ha til 97 kg K/ha. For svinegylle antages indholdet at være 24 kg P/DE og 57 kg K/DE (normtal 2015). Planternes behov på en svinebedrift (hvede og byg) vurderes at være kg P/ha og kg K/ha alt efter sædskifte baseret på anbefalet mængde i gødningsregnskabet. Tildelingen af P og K vil således ligge over planternes behov for de fleste sædskifter, hvis ikke der foretages en fodertilpasning, som gør at P-indholdet i gødningen reduceres. Den totale værdi af svinegylle kan opgøres til kr. pr. DE eller 56 kr. pr. ton, idet der produceres 21 tons gylle pr. DE. Den gennemsnitlige bedrift med slagtesvin i 2014 har 51 søer og svin, hvilket samlet giver 313 DE baseret på Danmarks Statistik. Den gennemsnitlige bedrift ejer eller forpagter cirka 160 ha, og resten dækkes af gylleaftaler. Med et skift til 1,7 DE/ha vil behovet for gylleaftaler reduceres fra 6

10 63 ha til 24 ha (ændring er 48 DE, og reduceret transport omfatter tons gylle). Reduktion i køb af handelsgødning udgør 184 kr. pr. ha, mens der ikke spares på køb af P og K, da tildelingen fra husdyrgødning i udgangspunktet svarer til planternes behov. I alt spares kr. (23*8 N/ha og 160 ha) (se tabel 1). Dette svarer til en gevinst på 94 kr. pr. DE. Planteavlere, der tidligere modtog husdyrgødning fra 48 DE, skal nu købe dette som handelsgødning. Med 23 kg N, 24 kg P og 57 kg K pr. DE svarer det til en værdi på 766 kr. pr. DE. Planteavlerne har tidligere fået en gødningsværdi på ca kr. eller 118 kr. pr. DE opgjort i forhold til den gennemsnitlige slagtesvinebedrift. Det antages her, at husdyrgødningen blev tildelt på plantebedrifterne, så næringsstofferne udnyttes fuldt ud. Ved en antagelse om DE på disse bedrifter med slagtesvin så sparer de cirka 59 mio. kr., men planteavlerne betaler cirka 74 mio. kr. mere end i dag. Der tabes ved fuld tilpasning fra 1,4 DE/ha til 1,7 DE/ha uden tilpasning en gødningsværdi på cirka 15 mio. kr. Der er også her behov for en vurdering af, om den gennemførte gennemsnitsbetragtning er anvendelig for alle slagtesvinebedrifter, idet mange slagtesvinebedrifter ikke nødvendigvis vil kunne udnytte de foreslåede ændringer af harmonikravene. Såfremt halvdelen af slagtesvinebedrifterne udnytter de nye harmonikrav, så udgør det samlede værditab for slagtesvinebedrifterne og dem, som i dag aftager husdyrgødningen, i alt cirka 7,5 mio. kr. årligt. Det fremgår af tabel 1, at der for den gennemsnitlige slagtesvinebedrift vil være en gevinst på kr. pr. år, når både transport- og gødningsomkostninger indregnes. Gevinsten samlet set for slagtesvine- og planteavlsbedrifter er opgjort til mellem 0 og 15 mio. kr. De slagtesvinebedrifter, der begrænses af det fremtidige fosforloft, og som ikke kan eller vil foretage fodertilpasninger, vil ikke kunne opnå de fordele, som er angivet ovenfor, da deres grænse fortsat vil være omkring 1,4 DE/ha. Tabel 1. Omkostninger for slagtesvinebedrift og erhverv ved ændringer i DE pr. ha for bedrifter med slagtesvin Ændring i omkostninger for gennemsnitsbedrifter med slagtesvin (skift fra 1,4 til 1,7 DE/ha) (kr. pr. år) Ændringer i omkostninger i alt for slagtesvinebedrifter inkl. ændret gødningsværdi for planteavlsbedrifter (mio. kr.) Transport Gødningsværdi ,5 I alt ,5-14,5 7

11 Køb af handelsgødning på kvægbedrifter med ændrede harmonikrav Med ændrede harmonikrav ændres også behovet for køb af handelsgødning på kvægbedrifterne. Det antages, at der i kvæggylle er 70 kg eff. N/DE, 14,6 kg P/DE og 74 kg K/DE. Den fulde værdi af næringsstofferne fra husdyrgødningen er i alt kr. pr. DE eller 51 kr. pr. ton kvæggylle. Med 2,3 DE/ha tildeles 161 kg N/ha med 70 % N-udnyttelse, 34 kg P/ha og 170 kg K/ha (normtal 2015). Mens der med 1,7 DE/ha tildeles 119 kg N/ha, 25 kg P/ha og 126 kg K/ha. Kvægbedrifter med 1,7 DE/ha skal så købe 42 kg N mere i form af handelsgødning for at nå samme N-tildeling som før. Tildelingen af P og K falder med henholdsvis 9 kg P/ha og 44 kg K/ha. Hvis planternes behov på en kvægbedrift (græs, majs og byg) sættes til 30 kg P og 152 kg K, baseret på anbefalinger i gødningsregnskaberne, så skal kvægbedrifterne købe yderligere 5 kg P og 26 kg K pr. ha. Samlet giver dette en meromkostning på 542 kr. pr. ha i form af handelsgødning for kvægbedrifterne for at gå fra 2,3 til 1,7 DE/ha. De bedrifter (fx planteavlsbedrifter), der nu skal modtage husdyrgødningen fra kvægbedrifterne, antages ikke at modtage husdyrgødning i udgangspunktet, og de vil derfor få den fulde gevinst af de 42 kg N, 9 kg P og 44 kg K svarende til 42*8= 336 kr., 9*10= 90 kr. og 44*6= 264 kr. eller i alt 690 kr. pr ha, der tidligere blev tildelt på kvægbedriften. Planteavlsbedriften kan altså reducere indkøb af handelsgødning med mere end det, som kvægbedriften sparer på indkøb af handelsgødning. Nogle planteavlere vil skulle betale transporten og/eller udbringningen, mens andre vil kræve, at ejeren af kvægbedriften betaler både transport og udbringning. Man kan nu se på konsekvensen for en typisk intensiv kvægbedrift med 168 køer og 294 dyreenheder (inkl. ungdyr og slagtesvin) og 100 ha ejet areal samt gylleaftaler på yderligere cirka 30 ha, svarende til en gennemsnitlig konventionel mælkebedrift i 2014 som angivet af Danmarks Statistik. Ved et krav om 1,7 DE/ha skal der skaffes yderligere cirka 43 ha i form af bl.a. gylleaftaler, men det antages her ikke at medføre yderligere omkostninger udover øgede transportomkostninger for cirka tons gylle (22 kr. meromkostning pr. tons ved meget langt transportbehov). Bedriften bruger i dag 750 kr. pr. ha på gødning, og et yderligere indkøb af handelsgødning udgør 42 kg N/ha, 5 kg P/ha og 26 kg K/ha eller i alt 542 kr. pr. ha eller kr. for de 100 ha, som ejes. Omvendt sparer de planteavlere, der modtager husdyrgødningen, cirka 690 kr. pr. ha svarende til kr. Omregnet giver dette en øget omkostning på cirka 184 kr. pr. DE på det gennemsnitlige undtagelsesbrug, så med cirka DE på disse bedrifter er det cirka 71 mio. kr. årligt. Omvendt vil der være en række planteavlsbedrifter, der kan reducere deres indkøb af handelsgødning, som angivet ovenfor. Da de kan udnytte alt fosfor og kalium, bliver deres gevinst højere end kvægbedrifternes merindkøb. De sparer omkring 90 mio. kr. ved fuld udnyttelse. 8

12 Nu er det imidlertid ikke alle kvægbedrifter, der i dag udnytter grænsen på 2,3 DE/ha, og gevinsten med omfordelingen vil være stigende fra kvægbedrifter med over 2,05 DE/ha, mens gevinsten under 2,05 DE/ha vil være tæt på nul, da tildelingen af P og K stort set vil svare til behovet (se ovenfor). Opgjort ud fra de faktiske arealer på de angivne bedrifter og med de angivne principper finder Miljøstyrelsen, at den samlede merværdi ved omfordelingen er cirka 10 mio. kr. Der kan således for kvægbedrifter og for dem, der fremover modtager gylle fra de nuværende undtagelsesbrug, være en gevinst af en bedre fordeling af P og K. Den enkelte kvægbedrift får højere omkostninger til N og måske P og K, mens andre bedrifter, der modtager husdyrgødningen fra disse bedrifter, får reduceret deres omkostninger til N, P og K. Der kan for nogle bedrifter ske en bedre fordeling af næringsstoffer, idet nogle kvægbedrifter i udgangspunktet har et højt P- niveau (P-tal). Nogle planteavlsbedrifter tildeler i dag mindre P end planternes behov, og det kan fortsætte i en årrække, men det antages her, at tildelingen for de fleste svarer til planternes fraførsel. Som det fremgår af tabel 2, så kan et undtagelsesbrug med 2,3 DE/ha godt have meromkostninger på cirka kr. årligt. Samlet for undtagelsesbrug og plantebedrifter set under et er meromkostningen 4-27 mio. kr. årligt alt efter tilpasningsmuligheder. Tabel 2. Omkostninger for undtagelsesbrug (kvæg) og erhverv ved skift til 1,7 DE pr. ha Ekstra omkostninger for undtagelsesbrug på 294 DE og med 2,3 DE/ha (skift til 1,7 DE/ha) (kr.) Omkostninger i alt for erhvervet inkl. merværdi ved bedre omfordeling af næringsstoffer til planteavler (mio. kr.) Transport Gødningsværdi I alt Afrunding Miljøstyrelsen havde i deres første vurdering anslået, at de ændrede harmonikrav for undtagelsesbrug ville øge omkostningerne med 71 mio. kr., mens slagtesvinebedrifterne ville få reduceret deres transportomkostninger med 56 mio. kr. Der var ikke foretaget en vurdering af ændringen i gødningsværdien. IFRO s vurdering viser, at en ændring af harmonikravene fra 1,4 DE/ha til 1,7 DE/ha på bedrifter med slagtesvin isoleret set vil reducere transportomkostningerne med 8-22 mio. kr. Når reduktionen ikke er større, skyldes det, at det indgår i vurderingen, at gødningen også fremover 9

13 skal transporteres en vis distance. Generelt er forskellen mellem kort transport (4 km) og lang transport (10 km) ikke så stor. For slagtesvinebedrifter vil værdien af at beholde P og K på bedriften være mindre end de øgede omkostninger til køb af P og K, som fx plantebedrifter typisk vil opleve. Værdien af N antages at være ens. Der er beregnet et tab på ca. 7,5 mio. kr. ved at hæve harmonigrænserne for bedrifter med slagtesvin, da planteavlere og andre modtagere af husdyrgødning samlet set skal købe mere handelsgødning. For den typiske slagtesvinebedrift er gevinsten opgjort til ca kr. For undtagelsesbrug vil en stramning af harmonikravene fra 2,3 DE/ha til 1,7 DE/ha udgøre en meromkostning på mio. kr. grundet øget transport af husdyrgødning. En stramning af harmonikravene vil betyde meromkostninger til handelsgødning for kvægbedrifterne, men gevinsterne for fx plantebedrifter vil være lidt højere, da alle næringsstoffer her har en værdi, som erstatter køb af handelsgødning. Samlet opnås der en gevinst på cirka 10 mio. kr. i forhold til køb af handelsgødning ved lavere harmonikrav på undtagelsesbrug. For et undtagelsesbrug med 2,3 DE/ha og hvor gyllen nu skal transporteres længere er meromkostningen opgjort til ca kr. Tabel 3. Samlet tabel for undtagelsesbrug og slagtesvinebedrifter (mio. kr.) Ændring i transportomkostninger (mio. kr. ) Ændringer i omkostninger til handelsgødning I alt (ændring af omkostninger) Svinebedrifter ,5-0,5 14,5 Undtagelsesbrug (kvæg) Såfremt den kvæggylle, der nu skal udbringes længere fra bedriften, skifter fra udbringning tæt på bedriften (1 km) til lang transport (over 10 km), vil det svare til det øvre estimat for omkostningerne. Sagt på en anden måde betyder strammere harmonikrav for kvæg højere transportomkostninger, men også samlet lavere gødningsomkostninger for kvægbedrifter og nye modtagere af gylle under et på grund af en bedre fordeling af P og K. En lempelse af harmonikrav for slagtesvin reducerer transportomkostningerne, men øger gødningsomkostningerne, da P- og K-tilførslen samlet set øges. Planteavlere vil vurdere om krav til N-udnyttelse i kvæggylle kan opnås i praksis og det kan tage tid inden nye aftaler er etableret. Endvidere kan prisen på N i handelsgødning påvirke, hvor let det er at opnå nye gylleaftaler. 10

14 Gevinsten ved en lempelse af harmonikravene for slagtesvin er opgjort til 0-15 mio. kr. årligt, mens en stramning af harmonikravene for undtagelsesbrug er beregnet til 4-27 mio. kr. årligt. Der vil også være andre fordelingsmæssige aspekter, idet udbringningsomkostningerne måske i højere grad vil skulle betales af fx kvægbedrifter, der skal have nye gylleaftaler. Omvendt vil en øget tildeling af gylle på slagtesvinebedrifter også øge deres udbringningsomkostninger, men som anført reduceres deres transportomkostninger samtidig. De kan fremover vælge kun at bruge de billigste gylleaftaler. Samlet set kunne de usikre estimater med fordel baseres mere på de faktiske nuværende transportafstande og husdyrintensiteten i de enkelte egne. En opskalering til nationalt plan baseret på enkelte gennemsnitsbedrifter giver en relativt usikker vurdering, hvorfor ovenstående skal ses som en grov vurdering. Som anført indgår en nærmere vurdering af ændringer i udbringningsomkostninger og transport af foder ikke i analysen. Når de angivne transportomkostninger i dette notat sammenlignes med transportomkostningerne i notat fra Miljøstyrelsen, så er transportomkostningerne i dette notat lavere, primært fordi dette notat indregner de transportomkostninger, der er både før og efter ændringerne. Som anført af SEGES i svar til dette notat, vil det i mange tilfælde kun være ændringer i marginalomkostningerne, da transportafstanden i de fleste tilfælde kun bliver lidt kortere eller længere end i udgangssituationen. Omvendt kan nogle kvægbedrifter opleve betydelige meromkostninger grundet øget transport af husdyrgødning grundet placeringen i meget kvægintensive områder. Referencer: Knudsen, Leif et al. (2015). Analyse af bedriftsøkonomiske konsekvenser og ændret fosforoverskud på typebedrifter ved scenarier for en ændret fosforregulering. Rapport, SEGES Planter & Miljø. Miljøstyrelsen (2016). Analyse af konsekvenser af bortfald af kvægundtagelsen. Notat. 11. februar Pedersen, Jørgen (2007). Transport af gylle: et praktisk studie over metoder til flytning af gylle. Farm Test, Maskiner og planteavl, nr. 61, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret. 11

15 Bilag 1 Figur 1. Placering af undtagelsesbrug baseret på udtræk fra Kilde: DCE (udtræk af undtagelsesbrug) og Jens Erik Ørum, IFRO, KU. Note: 1. De enkelte bedrifternes husdyr (DE) er fordelt jævnt ud over bedrifternes marker (dyrket areal plus vedvarende græs). 2. Der er pr. km 2 beregnet gennemsnitlig husdyrtæthed (DE pr. ha) for dyrket areal plus vedvarende græs. 3. Der er for hver km 2 beregnet gennemsnitlig husdyrtæthed (DE pr. ha) for den enkelte km 2 plus nabo-km 2 i en radius fra 0 til 5 km. Kun dyrket areal og vedvarende græs indgår i beregningen. 12

16 Figur 2. Husdyrintensitet baseret på ligelig fordeling af husdyrgødning i 5 km radius fra husdyrbedrifterne (DE/ha). Kilde: Jens Erik Ørum, IFRO, KU baseret på GHI og GLR fra Note: 1. De enkelte bedrifternes husdyr (DE) er fordelt jævnt ud over bedrifternes marker (dyrket areal plus vedvarende græs). 2. Der er pr. km 2 beregnet gennemsnitlig husdyrtæthed (DE pr. ha) for dyrket areal plus vedvarende græs. 3. Der er for hver km 2 beregnet gennemsnitlig husdyrtæthed (DE pr. ha) for den enkelte km 2 plus nabo-km 2 i en radius fra 0 til 5 km. Kun dyrket areal og vedvarende græs indgår i beregningen. 13

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H.

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H.

Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser. ved model for fosforregulering som led i ny. husdyrarealregulering

Driftsøkonomiske konsekvenser. ved model for fosforregulering som led i ny. husdyrarealregulering 22. september 2016 Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Brian H. Jacobsen Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2016 Document Version Også

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Fosforreguleringens betydning for fodersammensætningen. v. Jes Callesen/Bjarne Knudsen

Fosforreguleringens betydning for fodersammensætningen. v. Jes Callesen/Bjarne Knudsen Fosforreguleringens betydning for fodersammensætningen v. Jes Callesen/Bjarne Knudsen Fosfor og udspredningsareal Kvælstof-loftet suppleres med et fosfor-loft 1. varslede opstramning 2020-5 kg/ha hos svin

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodringsseminar, Billund 17. april 2018 N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 N-loft P-loft Førhen, dyreenheder

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Behandlingshyppighed og pesticidbelastning Ørum, Jens Erik. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Behandlingshyppighed og pesticidbelastning 2007-2014 Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Vi ignorerer alarmklokkerne: Fosformangel er på vej op i det røde felt

Vi ignorerer alarmklokkerne: Fosformangel er på vej op i det røde felt Vi ignorerer alarmklokkerne: Fosformangel er på vej op i det røde felt En global fosformangel er på vej, og den vil udløse hungersnød og ændre magtbalancen i verden, lyder det fra en række forskere. Men

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

De nye fosforregler. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer

De nye fosforregler. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer De nye fosforregler Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrregulering fra 1. august 2017 Baggrunden for den nye fosforregulering Ny husdyrregulering: arealer er ikke længere en del af miljøgodkendelsen

Læs mere

ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING

ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOROVERSKUD PÅ TYPEBEDRIFTER VED SCENARIER FOR EN ÆNDRET FOSFORREGULERING ANALYSE AF BEDRIFTSØKONOMISKE KONSEKVENSER OG ÆNDRET FOSFOR- OVERSKUD PÅ

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering. 22. januar 2016

Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering. 22. januar 2016 Caseanalyse af en mulig ændret fosforregulering 1 Fosforregulering nu Arealreguleringen omsættes til generelle regler ændret fosforregulering Fosforregulering implementerer i dag: - habitatdirektivet -

Læs mere

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H.

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Notat om økologisk arealtilskud baseret på 2011-2013-regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Udvikling i aktivitetsdata og emission

Udvikling i aktivitetsdata og emission Udvikling i aktivitetsdata og emission Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. marts 2019 Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering

Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Erfaringer med indførelsen af den generelle fosforregulering Lars Paulsen, Landbrugsstyrelsen, Jordbrugskontrol Plantekongres 2019, Session 59, 16. januar 2019 Emner Fosforregulering og erfaringsgrundlag

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Notat om validering af tilskudsordninger for: Særlige levesteder for bilag IV-arter, Natura 2000 samt Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Schou,

Læs mere

Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer!

Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer! Fosfor (P) nye muligheder og udfordringer! Planteavlsdag 2018 Agropro Sjælland Søren Overgaard Schnipper Fosfor-loft??? Fosforregulering del af landbrugspakken fra dec. 2015 Ny husdyrregulering med ændret

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver

Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Schou, Jesper Sølver Publication date: 2017 Document Version

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i

Læs mere

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Københavns Universitet Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS NY MILJØREGULERING I PRAKSIS Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodringsseminar Tirsdag den 25. april 2017 Comwell, Middelfart EMNER Ny miljøregulering overordnet stald og mark Harmoniregler 170 N, P-lofter

Læs mere

Forslag til fosforlofter

Forslag til fosforlofter Forslag til fosforlofter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. juni 2016 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent: Miljøstyrelsen Antal sider: 10

Læs mere

Ny husdyrregulering lynstatus. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer

Ny husdyrregulering lynstatus. Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrregulering lynstatus Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Ny husdyrlov vedtaget torsdag d. 23/2 Vedtaget af bredt politisk flertal bestående af regeringen + S, DF og RV Husdyrloven lægger rammen

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk

Bornholms Landbrug. Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk Efterafgrøder, Kaffe Ny fosforregulering og CropSat Torben Videbæk 5 forskellige efterafgrøder MFO- efterafgrøder Pligtige efterafgrøder Husdyrefterafgrøder Frivillige målrettede efterafgrøder Obligatoriske

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016

Københavns Universitet. Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis. Publication date: 2016 university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Københavns Universitet. Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS

NY MILJØREGULERING I PRAKSIS NY MILJØREGULERING I PRAKSIS Per Tybirk, HusdyrInnovation Fodermøder 14 og 15. juni 2017 Kolding og Aulum EMNER Ny miljøregulering overordnet stald og mark Harmoniregler 170 N, P-lofter og zink Fosforreduktion

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H.

Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Jacobsen, Brian H. Publication date:

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Status på gylleseparering, biogas og forbrænding.

Status på gylleseparering, biogas og forbrænding. Status på gylleseparering, biogas og forbrænding. Hans Jørgen Tellerup Landsdækkende rådgiver, Biogas og gylleseparering. LRØ Horsens 70154000 Disposition Hvorfor gylleseparering Reduktion i harmoniareal

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla

Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla university of copenhagen Københavns Universitet Værdien af sandfodring Panduro, Toke Emil; Svenningsen, Lea Skræp; Jensen, Cathrine Ulla Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Hansen, Jens Publication date: 2004 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering

Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 163 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Nabotjek af kvælstof- og fosforregulering 1 09-12-2015 Analysens elementer En beskrivelse af EU-direktiver,

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Miljøvurderingsloven. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf EAN

Miljøvurderingsloven. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf EAN Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning for planperioden 2018/2019 ikke er omfattet af

Læs mere