OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Den aktive beskæftigelsesindsats...19 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Aalborg. Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet af førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Aalborg: I december modtog i alt personer, svarende til 17,5% af befolkningen i Aalborg, en forsørgelsesydelse. Til sammenligning var det 18,9% af befolkningen i Nordjylland. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 0,5%. I Nordjylland var faldet på 1,4%. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser gør Jobcentret sig med hensyn til udviklingen i antal personer på kontant- og starthjælp og den fremadrettede indsats for denne gruppe. Hvilke fremadrettede overvejelser gør jobcentret i forhold til indsatsen på sygedagpengeområdet. Det kan konstateres, at både udviklingen og andelen på sygedagpenge er mere positiv end gennemsnittet i Nordjylland. Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet. Jobcentret orienterede om, at det er nødvendigt at prioritere ressourcerne på beskæftigelsesområdet, og fremadrettet må Aalborg sætte særlig fokus på de unge kontant- og starthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagerne, mens der bliver færre ressourcer til kontant- og starthjælpsmodtagerne over 30 år. Der er selvfølgelig fokus på retssikkerheden, og de skal fortsat have de tilbud, de har krav på. Jobcentret har fortsat fokus på sygedagpengeområdet. Tilbudsviften er blevet rettet til, men der vil fortsat være aktive tilbud til alle, der har behov. 3

4 Oversigt: Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Aalborg dec-09 dec-10 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge , ,8-1,6% 4,0-6,1% Kontant- og starthjælp , ,5 4,1% 2,8 5,2% Introduktionsydelse 118 0, ,1 5,1% 0,1 11,2% Revalidering 608 0, ,4-2,5% 0,4-6,8% Forrevalidering 241 0, ,2-8,7% 0,1-13,5% Sygedagpenge , ,4-9,8% 2,6-8,0% Ledighedsydelse 340 0, ,3 4,4% 0,5 5,7% Fleksjob , ,2 1,3% 1,6 1,3% Førtidspension , ,6 1,7% 6,8 0,8% Ydelsesgrupper i alt , ,5-0,5% 18,9-1,4% Uden førtidspension , ,9-1,5% 12,1-2,7% Kilde: Tabellen viser: I december modtog i alt personer, svarende til 17,5% af befolkningen i Aalborg, en forsørgelsesydelse. Til sammenligning var det 18,9% af befolkningen i Nordjylland. Uden førtidspension modtager 11,9% af befolkningen en forsørgelsesydelse mod 12,1% i Nordjylland som helhed. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er faldet med 0,5% på et år i Aalborg mod et fald på 1,4% i Nordjylland. Når førtidspensionisterne tages ud er faldet på 1,5%. Gennemsnittet i Nordjylland var et fald på 2,7%. Faldet i ledigheden blandt dagpengemodtagerne er lavere end i Nordjylland - 1,6% i Aalborg mod 6,1% i Nordjylland. Gruppens andel af befolkningen er dog også lavere. Andelen af befolkningen på kontant- og starthjælp er højere i Aalborg end gennemsnittet i regionen, men stigningen har været lavere end gennemsnittet. Der har været et fald i antal fuldtidspersoner på revalidering og forrevalidering, men faldet er mindre end gennemsnittet i Nordjylland. Der har været et fald i antal sygedagpengemodtagere på 9,8%. Faldet er lidt større end gennemsnittet i Nordjylland, og andelen på sygedagpenge er også lidt lavere. Der har været en stigning i antal modtagere af ledighedsydelse og antal personer i fleksjob. Andelen af befolkningen på disse ydelser er lavere end gennemsnittet i Nordjylland. Endelig kan der konstateres en stigning i antal personer på førtidspension på 1,7%. Stigningen er højere end gennemsnittet i Nordjylland, men andelen er væsentligt lavere - 5,6% i Aalborg mod 6,8% i Nordjylland som helhed. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedr. mål 1: I december var der personer i arbejdskraftreserven i Jobcenter Aalborg. Jobcentret har opfyldt målet for december. I december blev 40% af de ledige i Aalborg berørt af mindst 3 måneders sammenhængende ledighed. 37% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere var i arbejdskraftreserven, mens det samme gør sig gældende for 56% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere. Arbejdskraftreserven i Aalborg er steget med 2% fra december 2009 til december. Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er uændret, mens antallet af kontantog starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 7% i samme periode. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Når man ser på andelen i arbejdskraftreserven ligger Aalborg lavt sammenlignet med de tre andre storbyer. Det ses også, at Aalborg har en væsentlig mere positiv udvikling for dagpengemodtagerne. Derimod har der i Aalborg været en stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere, mens der har været et fald i de tre andre storbyer. På det seneste møde var overvejelsen, at udviklingen for kontant- og starthjælpsmodtagerne næppe kun skyldes konjunkturerne, og det blev aftalt, at årsagerne til denne stigning skulle drøftes på dette møde. Hvordan ser jobcentret fremadrettet udfordringerne i forhold til arbejdskraftreserven, og hvordan tænker jobcentret indsatsen for at begrænse antallet i arbejdskraftreserven i 2011? Jobcentret har i 2011 fået tildelt penge fra FVU puljerne. Hvordan planlægger I at anvende midlerne i 2011? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: I forhold til kontant- og starthjælpsområdet er det væsentligt at være opmærksom på, at jobcentret sammenlignet med de øvrige storbyer har ligget lavt på dette område. Jobcentret har særlig fokus på de unge kontant- og starthjælpsmodtagere, og i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagerne over 30 år er der fokus på, at de skal have de tilbud, som de har krav på. Jobcentret kunne konstatere, at erhvervsstrukturen er blevet mere varieret og afbalanceret og dermed mere robust. Samtidig kan det konstateres, at beskæftigelsesudviklingen er lidt mere positiv i Aalborg end i hele landet og i Nordjylland. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 Jobcentret har fokus på at bruge de muligheder, som midlerne fra FVU puljen giver. Alle unge under 25 år henvises til test, og borgerne tilbydes kursus, hvis det viser sig, at de har behov for det. 6

7 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. December december. Aalborg Antal Kilde: 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Aalborg Mål BP Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: Af jobcenterets beskæftigelsesplan for fremgår, at målet er, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til fuldtidspersoner. I december var der personer i arbejdskraftreserven. Fra marts frem til september har der været et stort og kontinuerligt fald i arbejdskraftreserven, men i årets sidste tre måneder har der været en kraftig stigning. 7

8 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% Kilde: w w w.jobindsats.dk 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø I alt 40% 47% 48% 44% 47% 46% 43% 37% 43% A-dagpenge 37% 43% 48% 40% 39% 43% 41% 35% 39% Kontant- og starthjælp 56% 54% 49% 59% 64% 58% 56% 54% 58% NJ DK Figuren viser: I december blev 40% af de ledige i Aalborg berørt af mindst 3 måneders sammenhængende ledighed og indgik dermed i arbejdskraftreserven. Niveauet er det laveste i klyngen og lavere end landsgennemsnittet. Blandt storbyerne har København den højeste andel, nemlig 47%. 37% af de ledighedsberørte dagpengemodtagerne var i arbejdskraftreserven. Også for dagpengemodtagerne er andelen i arbejdskraftreserven den laveste i klyngen, og niveauet ligger under landsgennemsnittet. Endelig er 56% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. Andelen er på niveau med Århus og lavere end i København og Odense. Også her ligger Aalborg lavere end landsgennemsnittet. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. December december 50% 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% Kilde: -30% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø I alt 2% 2% 27% 8% 1% 2% 0% -3% 6% A-dagpenge 0% 10% 38% 20% 10% 14% 8% -2% 11% Kontant- og starthjælp 7% -8% -2% -13% -9% -24% -20% -3% -6% NJ DK Figuren viser: Arbejdskraftreserven i Aalborg er steget med 2% fra december 2009 til december. Her er Aalborg på niveau med Odense, mens der i København er været en stigning på 1%, og i Århus var antallet uændret. Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er uændret. Her er udviklingen væsentligt mere positiv end i de tre andre store byer, hvor der har været stigninger mellem 8% og 14%. Udviklingen er også mere positiv end landsgennemsnittet. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er steget med 7% i perioden. I klyngen er Aalborg det eneste jobcenter, der har haft en stigning. De tre andre storbyer har haft et fald på mellem 9% og 20%. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedr. mål 2: I december var der forløb over 26 uger. Jobcentret har opfyldt målet for december. 28% af sygedagpengeforløbene i Jobcenter Aalborg har en varighed på over 26 uger. Denne andel er lavere end i de tre andre storbyer. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 15% fra december 2009 til december. Udviklingen fra december 2009 til december er også mere positiv end i de andre storbyer. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Jobcentret har fortsat en meget flot udvikling på sygedagpengeområdet. Hvilke erfaringer har Jobcentret i forhold til indsatsen for at opnå så gode resultater? Har jobcentret et samarbejde med virksomhederne med henblik på at forebygge længerevarende sygedagpengesager? Hvor ser jobcentret de fremtidige udfordringer på sygedagpengeområdet? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Der har været en meget fin effekt af de investeringer, der er foretaget. I har der været en stigning i tilgangen til sygedagpengeområdet, men alligevel har der været et større fald i bestanden. Området har fortsat høj prioritet. Jobcentret har dog måttet spare lidt på området, og tilbudsviften er rettet til, men der vil fortsat være aktive tilbud til alle, så vidt det er muligt. 10

11 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Aalborg Antal forløb over 26 uger Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aalborg Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: Af jobcentrets beskæftigelsesplan for fremgår det, at antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger skal være nedbragt til i december. I december var der forløb over 26 uger. Siden marts har der været et kontinuerligt fald i antal forløb over 26 uger. I marts var der forløb, og i december var antallet faldet til forløb. Der har dog været en lille stigning fra november til december. 11

12 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. December 45% 40% 35% 30% Procent 25% 20% 15% C 10% 5% 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø 28% 25% 24% 30% 30% 39% 32% 26% 27% NJ DK Kilde: Figuren viser: 28% af sygedagpengeforløbene i Jobcenter Aalborg har en varighed på over 26 uger. Andelen er lavere end i de tre andre storbyer. 12

13 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. December december 40% 30% 20% Procent 10% 0% -10% -20% -30% Kilde: w w w.jobindsats.dk Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø Udvikling -15% 34% -25% 8% -12% 7% -11% -10% -6% NJ DK Figuren viser: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 15% fra december 2009 til december. Udviklingen er mere positiv end i de andre storbyer, hvor Odense har haft en stigning, og København og Århus har haft et fald på henholdsvis 12% og 11% 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Aalborgs resultater vedr. mål 3. I december var der unge under 30 år, som modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. Jobcentret har dermed opfyldt målet for december. I december var der 692 jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år, 779 unge kontanthjælpsmodtagere var indsatsklare, og 442 var midlertidigt passive. Fra december 2009 til december har der været en samlet stigning i antallet af unge modtagere af offentlige forsørgelse på 3%. I perioden er antallet af unge dagpengemodtagere uændret, mens antallet af unge modtagere af kontanthjælp mv. er steget med 6%. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Der har været en stigning i antal unge på kontanthjælp mv. Opdelt på match ses det, at der har været en kraftig stigning i antal midlertidig passive unge kontanthjælpsmodtagere, mens der har været et fald i antal unge indsatsklare. Oplever jobcentret, at der er en tilgang af unge med væsentlige problemer ud over ledighed, og hvilke overvejelser gør Jobcentret sig i denne sammenhæng? På det seneste møde blev praksis i forhold til fritagelser drøftet, og det blev aftalt, at jobcentret ville undersøge dette nærmere til dette møde. På det seneste møde fortalte jobcentret, at LBR har bevilget midler til en undersøgelse af de unge med psykiske problemer. Er der nogle resultater fra denne undersøgelse? Hvor ser jobcentret i øvrigt udfordringerne på ungeområdet, og hvilke strategier har jobcentret for indsatsen? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Ungeindsatsen har høj prioritet for jobcentret, og der er som altid fokus på at vende de unge i døren, og der er fokus på at få dem løftet videre i uddannelse. Det er bekymrende, at der er så mange unge med psykiske problemer og midlertidigt passive unge. Jobcentret har nu gennemført projektet: Unge med psykiske lidelser og uddannelse, som munder ud i anbefalinger til, hvordan man får flere unge med psykiske lidelser til at gennemføre en uddannelse. Rapporten peger blandt andet på, at der er et behov for koordineringen mellem alle de instanser, der har med disse unge at gøre. Rapporten vil snart blive offentliggjort. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 14

15 I forlængelse heraf blev det overvejet, om det kunne være nyttigt at gennemføre yderligere kvalitative analyser, som kan belyse nogle af dilemmaerne på dette område. Jobcentret har fortsat fokus på praksis i forhold til fritagelser. Projektet Klar Parat Start gennemføres med midler fra Vækstforum. I øjeblikket er 14 i gang, og målet er, at der løbende skal være 30 deltagere. De unge får blandt andet mulighed for en række snusepraktikker, og de er meget glade for projektet. 15

16 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. December december. Aalborg Antal Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aalborg Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: Af jobcentrets beskæftigelsesplan for fremgår, at målet er, at antallet af unge ledige i december skal være nedbragt til personer. I december var der unge under 30 år, som modtog kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge. Hen over har der været store udsving i antallet af unge. Fra marts frem til juli var der et pænt fald, men siden juli har der med små udsving været en jævn stigning. 16

17 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Aalborg Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I december var der 692 jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år. 779 personer var indsatsklare, og 442 var midlertidigt passive. For de jobklare har der fra december 2009 til december været en stigning på 49 fuldtidspersoner. Der har hen over året været et stort fald i antal indsatsklare kontanthjælpsmodtagere fra 972 i december 2009 til 779 i december. Derimod har der været en kraftig stigning antal midlertidigt passive unge fra 132 i december 2009 til 442 i december. 17

18 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. December december 30% 25% 20% 15% Procent 10% 5% 0% -5% -10% -15% Kilde: w w w.jobindsats.dk Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/ Samsø I alt 3% 8% -3% -2% 6% 8% 1% 0% 5% A-dagpenge 0% -8% 28% 8% 4% 12% 3% -10% 2% Kontanthjælp mv. 6% 13% -12% -5% 7% 5% -1% 8% 7% NJ DK Figuren viser: Fra december 2009 til december har der været en samlet stigning i antallet af unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge på 3%. Udviklingen i de tre andre storbyer i klyngen varierer fra en stigning på 1% i Århus til en stigning på 8% i Odense. Antal unge dagpengemodtagere er uændret i perioden. Det er en bedre udvikling end i de tre andre storbyer, hvor Odense har haft den største stigning på 12%. Antallet af unge modtagere af kontanthjælp mv. er steget med 6% på et år. Det er en stigning, der ligger på niveau med udviklingen i København og Odense, hvor der har været en stigning på henholdsvis 7% og 5%. I Århus har der derimod været et fald i antal unge på kontanthjælp mv. 18

19 Den aktive beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Sammenfatning af analysen af den aktive beskæftigelsesindsats: Antallet af fuldtidsaktiverede er steget i det seneste år. Det gælder særligt dagpengemodtagerne. Dagpengemodtagerne deltager i højere grad i et virksomhedsrettet tilbud end både jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Når man ser på den virksomhedsrettede aktivering, er dagpengemodtagerne oftest i et privat løntilskudsjob, mens kontanthjælpsmodtagerne oftest er i praktik. Forslag til emner, der kan diskuteres på opfølgningsmødet: Jobcentret fortalte på det seneste møde, at de arbejder med en fremadrettet plan for den virksomhedsvendte indsats, herunder overvejelser om at konvertere ressourcer til det virksomhedsvendte arbejde. Hvordan går det med disse overvejelser? Hovedlinjen i forhold til de øvrige storbyer er, at en mindre andel af de jobklare og indsatsklare deltager i en virksomhedsrettet aktivering. Hvad er overvejelserne bag dette? Hvad betyder refusionsomlægningen for jobcentrets strategi? Hvordan går arbejdet med virksomhedscentrene? Opsamling på drøftelserne på opfølgningsmødet: Jobcentret har virksomhedscentre, men anvender dem hovedsagelig i de situationer, hvor den ledige er berettiget til en mentor. Derudover er det jobcentrets strategi at finde enkeltpladser til de ledige, der skal i virksomhedsrettet aktivering. Offentlige løntilskudspladser anvendes kun i begrænset omfang til kontanthjælpsmodtagerne, fordi det vurderes, at der er en tendens til, at forløbene bliver for lange, og fordi forløbene ikke i tilstrækkelig grad motiverer til at finde et ordinært job. Derimod anvendes virksomhedspraktik, og jobcentret vil gerne i større omfang anvende privat løntilskud til denne målgruppe. Det blev aftalt, at Beskæftigelsesregionen vil understøtte jobcentrenes kontakt med virksomhederne ved at stille viden til rådighed om hvor både geografisk og i forhold til brancher, der er jobåbninger med videre. Beskæftigelsesregionen inviterer til et møde, hvor det kan drøftes hvilke krav og hvilke ønsker, der kan være til et materiale, der giver dette overblik. 19

20 1: Udvikling i antal aktiverede personer I december var dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere i en beskæftigelsesrettet aktivitet. Antal aktiverede. December december. Aalborg Antal personer Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Dec 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Aug Sep Okt Nov Dec Figuren viser: I Aalborg har antallet af personer på dagpenge i aktivering været stigende frem mod juni. Efter et dyk i sommermånederne er antallet af aktiverede personer igen steget kraftigt frem til december. Fra november til december er der igen et dyk, men niveauet i december ligger væsentlig over niveauet i december Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i aktivering steg frem til juni. Efter en nedgang i juli har antallet igen stabiliseret sig. Niveauet i december er lidt højere end i december

21 2. Virksomhedsrettet aktivering 3 Andel i virksomhedsrettet aktivering. Fuldtidsaktiverede. December.Aalborg 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia København Odense Århus/Samsø NJ DK A-dagpenge 52% 44% 47% 43% 56% 40% 57% 58% 57% Kontanthjælp og starthjælp match 1 16% 51% 53% 29% 28% 11% 41% 34% 35% Kontanthjælp og starthjælp match 2 12% 19% 38% 20% 18% 17% 24% 22% 24% Kilde: w w w.jobindsats.dk Figuren viser: Dagpengemodtagerne i Aalborg deltager i langt højere grad i et virksomhedsrettet tilbud, end det gør sig gældende for både jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere. Det samme gør sig gældende i de øvrige storbyer. Odense adskiller sig dog fra de andre storbyer, idet de indsatsklare i højere grad deltager i virksomhedsrettet aktivering end de jobklare. Af de fuldtidsaktiverede dagpengemodtagere deltager 52% i et virksomhedsrettet tilbud. Det er under niveauet i København og Århus, men over niveauet i Odense. Af de fuldtidsaktiverede jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere deltager 16% i et virksomhedsrettet tilbud. Det er væsentligt lavere end i København og Århus men lidt over niveauet i Odense. Endelig deltager 12% af de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud. Dette er den laveste andel sammenlignet med de tre øvrige storbyer. 3 I opgørelsen af de virksomhedsrettede tilbud indgår privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik. 21

22 3: Antal fuldtidsaktiverede fordelt på virksomhedsrettede tilbud. Antal fuldtidsaktiverede fordelt på virksomhedsrettede tilbud December A-dagpenge Kontant-og starthjælp Match 1 Kontant-og starthjælp Match 2 Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering Antal aktiverede i alt Kilde: Tabellen viser: I forhold til de virksomhedsrettede tilbud aktiveres dagpengemodtagerne i Aalborg primært i offentlig løntilskud. I forhold til de virksomhedsrettede tilbud aktiveres de job- og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere primært i virksomhedspraktik. Det gør sig dog gældende for alle tre grupper, og særligt for kontant- og starthjælpsmodtagerne, at den primære aktivering sker med øvrig aktivering, der ikke er registreret som virksomhedsaktivering. Jo tættere de ledige er på arbejdsmarkedet, jo oftere deltager de i et virksomhedsrettet tilbud. 52% af de fuldtidsaktiverede dagpengemodtagere deltager således i et virksomhedsrettet tilbud, mens andelen for de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere er 16%, og for de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere er det 12%. 22

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere