LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017"

Transkript

1 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften LBK nr 190 af 24/02/2012 LBK nr 1071 af 16/11/2012 LBK nr 34 af 18/01/2013 LBK nr 706 af 28/06/2012 LBK nr 798 af 24/06/2013 LBK nr 1177 af 05/11/2014 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 247 af 23. marts 2010, 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010, 4 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, 3 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr af 22. december 2010, lov nr af 22. december 2010, 4 i lov nr af 22. december 2010 og 1 i lov nr. 461 af 18. maj 2011 og senest ved 1 i lov nr. 600 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, 2. pkt., ændres»eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«til:», tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 2. I 5, stk. 2, nr. 1, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 3. I 5, stk. 3, ændres»eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«til:», tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 4. I 8, stk. 2, 8 a, stk. 1, 13 b, stk. 1, 13 d, stk. 1, og 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår»eller starthjælp«. 5. I 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 6. I 8, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 20 c«. 1

2 7. I 8 a, stk. 1, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 26 a, stk. 1«. 8. I 8 a, stk. 2, indsættes efter»regler fastsat i medfør heraf«:»eller i integrationslovens 26 a, stk. 1«. 9. I 10, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2, 3. pkt., indsættes efter»i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 20«. 10. Overskriften til kapitel 4 affattes således:»kontanthjælp« , stk. 1, affattes således:»kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«12. 11, stk. 3-7, ophæves. 13. I 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller efter integrationslovens 23 a, stk. 6«. 14. I 13, stk. 2, nr. 4, indsættes efter»et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 15. I 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 16. I 13, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter»at der er behov for det«:», medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven«. 17. I 13, stk. 3, 3. pkt., udgår»eller stk. 12, nr. 3 eller 4,«. 18. I 13, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 16 a«. 19. I 13, stk. 4, nr. 7, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 24«. 20. I 13, stk. 7, ændres» 26, stk. 5«til:» 26, stk. 3« , stk. 8-14, ophæves. Stk. 15 bliver herefter stk I 13, stk. 15, der bliver stk. 8, ophæves 2. pkt. 23. I 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter»regler fastsat i medfør heraf«:»eller i integrationslovens 26 a, stk. 2«. 24. I 13 c indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 25. I 13 d, stk. 4, ændres»kontant- eller starthjælp«til:»kontanthjælp« , stk og 12-14, ophæves. 2

3 Stk. 11 bliver herefter stk b-25 e ophæves. 28. I 25 f, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 29. I 25 f, stk. 1, 2. pkt., ændres» 25, stk. 8-10«til:»stk. 5-7« f, stk. 2, 2. pkt., ophæves f, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt. ændres» 25, stk. 10«til:»stk. 5-7«. 32. I 25 f indsættes som stk. 5-7:»Stk måneders-perioden i stk. 1 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er påbegyndt i tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Perioden afbrydes, hvis personen i en hel kalendermåned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-måneders-perioden i stk. 4 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personens ret til kontanthjælp ophører. 6-måneders-perioden afbrydes, hvis personen i en kalendermåned modtager hjælp efter 25. Stk. 6. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 1-4 medregnes endvidere perioder, 1) hvor personen har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 2) hvor personen har modtaget engangshjælp efter 25 a, 3) hvor personen har modtaget kontanthjælp under forrevalidering, jf. 47, stk. 4, og 4) hvor hjælpen har været nedsat eller er bortfaldet efter Stk. 7. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter stk. 1-4 ses der bort fra perioder, 1) hvor der er udbetalt kontanthjælp i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter 13, stk. 4, nr. 4, 2) hvor den pågældende har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom eller døende nærtstående og efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn, samt 3) hvor den pågældende har aftjent værnepligt.« affattes således:» 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter 25. Stk. 2. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det nævnte tilskud. Stk. 3. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 13, stk. 7, beregnes der alene hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i 25. Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres arbejdsmuligheder. Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn efter 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf. 13, stk. 7.«34. I 27, stk. 1, ændres»for personer, der opfylder betingelserne i 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, udgør hjælpen«til:»hjælpen udgør« a, 2. pkt., ophæves. 3

4 36. I 30, stk. 2, ændres» 26, stk. 4«til:» 26, stk. 2« affattes således:» 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter 25 bort fra 14,58 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen.«38. I 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»og hjælp efter integrationslovens 23 f« , stk. 3 og 4, affattes således:»stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte: 1) Ægtepar, der er omfattet af 13, stk. 7. 2) Personer under 25 år, som får hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 og 4. 3) Personer, der får hjælp efter 25 a og 27. Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter 36-42, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.«40. Overskriften før 36 affattes således:»fradrag i kontanthjælp«. 41. I 36, stk. 1, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven« , stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk , stk. 4, som bliver stk. 3, affattes således:»stk. 3. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller hjælp efter integrationslovens 23 f, når deltageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«44. I 38, stk. 2, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 26 a, stk. 1«. 45. Overskriften før 39 affattes således:»nedsættelse af kontanthjælp«. 46. I 39, nr. 6, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:»eller integrationslovens 16 a« , stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves. 48. Overskriften før 41 affattes således: 4

5 »Ophør af kontanthjælp«. 49. I 41, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», en eller flere dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 50. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»afvisning af tilbuddet«:»eller integrationsprogrammet«. 51. I 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«:»eller efter 49, stk. 2, i integrationsloven«. 52. I 42, stk. 2 og 3, udgår», starthjælp eller introduktionsydelse« , stk. 5, ophæves. Stk. 6-9 bliver herefter stk I 42, stk. 8, som bliver stk. 7, ændres»1-6«til:»1-5«. 55. I 43, stk. 1, ændres» 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4 eller 12, modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp efter 25, stk. 12, jf. 26, stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven, eller hvis personen modtager hjælp efter 25 a«til:» 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4, eller 25 a«. 56. I 43, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår», starthjælp eller introduktionsydelse«. 57. I 44 a, 1. pkt., ændres»kontant- eller starthjælp«til:»kontanthjælp« , stk. 3, nr. 5, ophæves. Nr. 6 bliver herefter nr , stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk I 79, stk. 1, ændres» 25, 52, stk. 1, 74 d, stk. 2, og 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«til:» 25, 52, stk. 1, og 74 d, stk. 2«. 61. I 79, stk. 2, udgår»og efter 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«. 62. I 79, stk. 3, udgår»og efter 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,« , stk. 3, 2. pkt., ophæves. 64. I 91, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»denne lov«:», integrationslovens 49, stk. 2,«. 65. I 93, stk. 1, nr. 2, ændres»eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.«til:», tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven m.v.«66. I 93, stk. 3, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven« a, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) uden rimelig grund ophører i eller afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller anden beskæftigelsesfremmende for- 5

6 anstaltning, herunder uddannelse pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens 16 a.«68. I 94, stk. 2, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven« a, stk. 1, affattes således:»foretager en kommune forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragspligtige person hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1, eller 25, stk. 2, nr. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til personen, et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3.«70. I 100, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»kapitel 4«:», jf. dog stk. 2«. 71. I 100, stk. 1, 3. pkt., ændres»kontanthjælp og starthjælp«til:»kontanthjælp«. 72. I 100, stk. 1, 3. pkt., ændres»kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse«til:»kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse«. 73. I 100 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til hjælp efter kapitel 4 for personer, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 100 a, stk. 1, indsættes efter» 12 b, stk. 1 og 2,«:»eller efter integrationslovens 20 a, stk. 1 og 2,«. 75. I 100 a, stk. 1, indsættes efter» 12 b, stk. 3,«:»eller efter integrationslovens 20 a, stk. 3«. 76. I 104, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., og 104 a, stk. 1, udgår»starthjælp,« , 2. pkt., ophæves. 78. I 109, stk. 1, nr. 1, udgår»25 b, 25 c,«. 79. I 109, stk. 1, nr. 3, ændres» 26, stk. 4«til:» 26, stk. 2«. 2 I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 20. august 2010, som ændret ved 2 i lov nr af 21. december 2010, 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, 7 i lov nr. 600 af 14. juni 2011 og 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, ændres»udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5«til:»udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik«. 2. I 4, stk. 4, 2. pkt., ændres»introduktionsydelse efter de nærmere regler i kapitel 4, 4 a og 5«til:»kontanthjælp efter de nærmere regler i kapitel 4-5 og lov om aktiv socialpolitik«. 3. I 5, stk. 2, ændres»udbetaling af introduktionsydelse, jf. kapitel 5«til:»udbetaling af kontanthjælp til udlændinge omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpolitik«. 4. I 16, stk. 2, ændres»introduktionsydelse, jf. 25«til:»kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«. 6

7 5. I 16 a, stk. 1, nr. 1, 20, stk. 1, 3. pkt., 20, stk. 4, 1. pkt., 20 a, stk. 1, 26 a, stk. 1, 27, stk. 3 og 4, som bliver stk. 1 og 2, 27 a, stk. 1, 27 b og to steder i 32, stk. 2, ændres»introduktionsydelse«til:»kontanthjælp« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens kontanthjælp, jf. 39, 40 og 41 i lov om aktiv socialpolitik.«7. Efter 20 b indsættes før overskriften før 21:» 20 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud udlændingen skal følge.«8. I 23, stk. 1, ændres»der i medfør af 25 er berettiget til introduktionsydelse«til:»der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«. 9. I 23, stk. 5, udgår»introduktionsydelse eller starthjælp eller« b, stk. 6, ophæves. Stk. 7 bliver herefter stk I 23 c, stk. 3, udgår»eller starthjælp« f, stk. 2, 1. pkt., ophæves , stk. 2, ophæves. 14. I 24 b, stk. 1, ændres»der er berettiget til at modtage introduktionsydelse, jf. 25«til:»der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«. 15. I 24 b, stk. 2, nr. 1, indsættes efter»modtaget«:»kontanthjælp eller«. 16. Overskriften til kapitel 5 affattes således:»pligt til tilmelding som arbejdssøgende, rådighedsvurdering m.v.«17. 25, 25 a, 26, 27 c, a og 32 a og overskrifterne før 25, 26, 28, 29 og 32 a ophæves. 18. I 26 a, stk.1, indsættes som 3. pkt.:»de regler, som fastsættes i medfør af 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.«19. 27, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og I 32, stk. 1, ændres»introduktionsydelsen«til:»kontanthjælpen«. 21. I 40 udgår»5 og«. 22. I 41 udgår»5 og« a ophæves. 7

8 24. 45, stk. 2, ophæves. Stk. 3-9 bliver herefter stk I 45, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres»3.816«til:»2.366«. 26. I 45, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres»stk. 4«til:»stk. 3«og»stk. 5«til:»stk. 4« a ophæves. 28. I 47, stk. 1, ændres» 45, stk. 4-8«til:» 45, stk. 3-7«. 29. I 48, stk. 1, ændres» 45, stk. 4-8«til:» 45, stk. 3-7« , stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk , stk. 7, ophæves. 3 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 1, nr. 3, ændres»kontant- og starthjælpsmodtagere«til:»kontanthjælpsmodtagere«. 2. 2, nr. 2 og 3, affattes således:»2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, 3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,«. 3. I 2, nr. 10, 4, stk. 2, 11, stk. 3, 24, stk. 2, 35, 51, stk. 2, 92, stk. 1 og 3, 95, 96, stk. 1 og 2, og 99, stk. 2, nr. 1-4, udgår»eller starthjælp«. 4. I 4 a, stk. 2, ændres»kontant- eller starthjælp«til:»kontanthjælp« , stk. 3, ophæves. 6. I 73 c, stk. 1 og 2, udgår», starthjælp«. 7. Overskriften til kapitel 17 affattes således:»ret og pligt til tilbud for personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik« , stk. 1, 2. pkt., ophæves b, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og være omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder.« , stk. 2, ophæves. 11. I 124, stk. 2, nr. 2, indsættes efter»6,«:»og«. 8

9 12. I 124, stk. 2, nr. 3, ændres», og«til:».« , stk. 2, nr. 4, ophæves , stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2-5 bliver herefter nr I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret ved 2 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændring: 1. I 56 a, stk. 1, ændres»introduktionsydelse efter integrationsloven«til:»kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven«. 5 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 5, udgår» 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10, eller« a ophæves. 6 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 25. juni 2010, 5 i lov nr af 22. december 2010, 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og 10 i lov nr. 592 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I 14, stk. 2, nr. 5, ændres»kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt introduktionsydelse og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5«til:»kommunale udgifter til danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt kontanthjælp og aktivering efter integrationslovens kapitel 4-5«. 7 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For personer, der fortsat modtager forudbetalt hjælp, reguleres ydelsen for januar 2012 senest den 31. januar Stk. 3. For personer, der den 1. januar 2012 overgår fra at modtage starthjælp eller introduktionsydelse til at modtage kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, i lov om aktiv socialpolitik, og som inden den 1. januar 2012 har afsluttet eller har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven, gælder, at hjælpen tidligst kan nedsættes efter 25 f i lov om aktiv socialpolitik den 1. juli Stk. 4. Afgørelser om sanktioner truffet efter de hidtidige regler i 43 i lov om aktiv socialpolitik eller integrationslovens 31 a har gentagelsesvirkning i forhold til afgørelser om sanktioner, der træffes i medfør af 42, stk. 2 og 3, og 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik den 1. januar 2012 eller senere, jf. 1, nr. 52 og 56. Stk. 5. De hidtil gældende regler om tilbagebetaling af starthjælp og introduktionsydelse i 43 og kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik og integrationslovens 31 a og 41 finder fortsat anvendelse i situatio- 9

10 ner, hvor kommunen efter lovens ikrafttræden bliver bekendt med, at starthjælpen og introduktionsydelsen er modtaget med urette. Stk. 6. Starthjælp, der inden lovens ikrafttræden er udbetalt til en person, der er visiteret til fleksjob, indgår i opgørelsen af den periode på 18 måneder inden for 24 måneder, hvor kommunen fuldt ud afholder udgifterne, jf. 1, nr. 72 og 76. Stk. 7. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 efter 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2012, der følger af denne lovs 1, nr. 11, 26 og 37, 2, nr. 17, og 3, nr. 5. Stk. 8. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 7 fastsættes af økonomiog indenrigsministeren. Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Mette Frederiksen 10

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love LOV nr 153 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Senere ændringer til

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love 2009/1 LSV 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/04233 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven LOV nr 1530 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-1765 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/07 8. juni 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner Orientering om ændring

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 380 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6297 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2014/2 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august Forslag. til

2014/2 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august Forslag. til 2014/2 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05849 Vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019

LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 LOV nr 1568 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/050726 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-03-2012 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 153 af 28/02/2012 2 LOV nr 267 af 27/03/2012 3 LOV nr 326 af 11/04/2012

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til

2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Forslag. til 2015/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Fremsat

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019

LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 LOV nr 270 af 26/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-8276 Senere ændringer til forskriften LBK nr 573 af 06/05/2019 Lov om

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

L 156 Forslag »

L 156 Forslag » Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2014

Vejledning om satser mv. 2014 VEJ nr 9507 af 08/07/2014 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-0012650 Senere

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik LBK nr 190 af 24/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0000569 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) LOV nr 687 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2152 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1031 af 23/08/2017 LBK

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love 1) LOV nr 1665 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2017-6801 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love LOV nr 550 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-4195 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1070

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love 2007/1 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-311-0004 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. oktober 2007 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 31. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Fremsat den 31. marts 2009 af

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) LOV nr 1195 af 14/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5154 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere)

Dette gælder ALLE (kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) Rådighedsregler Betingelser for hjælp LAS 13 Udnyttelse af arbejdsmulighederne 13. Det er en betingelse for at få hjælp efter 11, at ansøgeren og ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud om arbejde, og at

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LOV nr 601 af 14/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/27352

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere