Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, som bl.a. ændret ved lov nr af 16. december 2014 og senest ved lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 30, stk. 1 og 2, indsættes som 2. pkt.:»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. 2 a og 2 b.«2. 30 affattes således:» 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter 26, stk. 2, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger beløbet i henholdsvis 25, stk. 2, nr. 1 eller 2, afhængigt af, om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.«4. 69 j, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.«5. I 98 a indsættes efter»kapitel«:»1 a og« a affattes således:» 98 a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kapitel 4, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til.«2 Stk. 1. Lovens 1, nr. 1, 3 og 5 træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Lovens 1, nr. 2, 4, og 6 træder i kraft den 1. januar I 69 j, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers, jf. 2 a og 2 b,«. Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr BE006131

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Folketinget vedtog den 19. december 2014 lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.), der bl.a. udmønter den del af finanslovsaftalen for 2015 mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, hvor den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet afskaffes. Finanslovsaftalen indebærer, at afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende skal være fuldt indfaset i 2016, mens 2015 skal være et overgangsår, hvor afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt har halv virkning. Den halve virkning betyder, at når kommunen skal beregne hjælpen til en samlevende, så skal kommunen først beregne, hvad den samlevende er berettiget til, hvis pågældende ikke var samlevende, og derefter skal kommunen beregne det, som personen vil være berettiget til efter reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Disse beløb lægges sammen og deles med to, og herved fremkommer det beløb, der bliver udbetalt i hjælp. Efter aftalens indhold betyder dette, at den gensidige forsørgelsespligt skal være gældende i hele 2015, dog med halv virkning svarende til Der er desværre en fejl i den vedtagne lovs bestemmelse om ikrafttræden. Denne fejl betyder, at reglen om fradrag for en samlevers indtægter i lov om aktiv socialpolitik allerede blev ophævet den 1. januar 2015, hvor resten af lovforslaget trådte i kraft. Kommunerne har derfor ikke hjemmel til at foretage fradrag i hjælpen for en samlevers indtægter, uanset at det var en del af den politiske aftale, at samleverreglen skulle have halv virkning i hele Dette betyder, at der reelt ikke er halv virkning af den gensidige forsørgelsespligt i Nærværende lovforslag bringer lovgivningen i overensstemmelse med den politiske aftale. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret De gældende regler om gensidig forsørgelsespligt i kontanthjælpssystemet er indeholdt i den lovgivningsmæssige udmøntning af kontanthjælpsreformen (lov nr. 894 af 4. juli 2013), der pr. 1. januar 2014 indførte gensidig forsørgelsespligt for samlevende, således at samlevende, der begge er fyldt 25 år, har forsørgelsespligt overfor hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp var et overgangsår, hvor den gensidige forsørgelsespligt havde halv virkning. Det betød, at uddannelseshjælpen eller kontanthjælpen til en samlevende beroede på to beregninger. Først skulle der beregnes, hvad den samlevende var berettiget til, hvis pågældende ikke var samlevende, og derefter skulle kommunen beregne det, som personen ville være berettiget til efter reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende (dvs. en beregning hvor samleverens eventuelle indtægter trækkes fra). Disse beløb blev lagt sammen og delt med to, og herved fremkom det beløb, der skulle udbetales i uddannelseshjælp eller kontanthjælp i Med lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) ophæves den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet med virkning fra den 1. januar 2016, dog således at 2015 skal være et overgangsår med halv virkning ligesom Det fremgår af 6, i lov nr af 27. december 2014, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende skal have halv virkning i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015 ved beregning af uddannelses- eller kontanthjælp efter , nr. 36, jf. 5, stk. 1, i lov nr af 27. december 2014, ophævede ved en fejl 30, stk. 1, 2. pkt., og 30, stk. 2, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik allerede den 1. januar 2015 i stedet for den 1. januar Det betyder at der ikke er hjemmel til at foretage fradrag for en samlevers indtægter i uddannelses- eller kontanthjælpen i Det fremgår af lovens 30, hvordan indtægter, som ansøgeren eller en eventuel ægtefælle har, fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. Fradrag for indtægter sker som hovedregel krone for krone. Dette gælder som udgangspunkt uanset, hvorfra indtægten hidrører. Ophævelsen af 30, stk. 1, 2. pkt., og 30, stk. 2, 2. pkt., har således den virkning, at der reelt set ikke er halv virkning af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i 2015, idet der ikke er hjemmel til at fradrage samlevers indtægter fra 1. januar Samtidig ophævede 1, nr. 47 og 50, jf. 5, stk. 1, i lov nr af 27. december 2014 også ved samme fejl henvisningerne i 69 j, stk. 1, 2. pkt., og 98 a i lov om aktiv socialpolitik til den gensidige forsørgelsespligt for samlevende allerede den 1. januar 2015 i stedet for den 1. januar Ændringen af 69 j, stk. 1, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, fremgik af 1, nr. 47, i lov nr af 27. december Ifølge 69 j, stk. 1, 2. pkt., gælder retten til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb uden hensyn til egen formue og en evt. ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. Men på grund af fejlen i ikrafttrædelsesbestemmelsen udgår samlever af bestemmelsen allerede fra den 1.

3 3 januar 2015 og ikke som tilsigtet den 1. januar Dette har dog ikke reel betydning for den konkrete udmåling af ressourceforløbsydelse, idet retten til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb er uafhængig af evt. ægtefælles eller samlevers indtægter, idet ydelsen alene udmåles på grundlag af egne indtægter. Efter den gældende 98 a i lov om aktiv socialpolitik skal kommunerne, når de træffer afgørelser om uddannelses- eller kontanthjælp efter lovens kapitel 4, i videst muligt omfang indenfor rammerne af forvaltningsloven, persondataloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.v. indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunerne har adgang til. Med ændringen af 98 a om registerbaseret sagsbehandling, som fremgik af lov nr af 27. december 2014, blev pligten til at indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til, når kommunerne skal træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende efter kapitel 1 a, ophævet allerede den 1. januar 2015 i stedet for den 1. januar Den foreslåede ordning Det foreslås, at 30, stk. 1, 2. pkt., og 30, stk. 2, 2. pkt., genindføres i lov om aktiv socialpolitik i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december Bestemmelserne om fradrag af samlevendes indtægter genindsættes således i 30, stk. 1, 2. pkt., og 30, stk. 2, 2. pkt., i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december Forslaget betyder, at indtægter, som en samlever har, igen skal fratrækkes i den samlevendes uddannelses- eller kontanthjælp i forbindelse med, at hjælpen beregnes med halv virkning af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende fra den 1. februar 2015 til den 31. december Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende vil herefter kunne beregnes med halv virkning fra den 1. februar Da der i januar 2015 ikke er hjemmel til at foretage fradrag i uddannelses- eller kontanthjælpen for en samlevers indtægter, betyder det, at der ikke er halv virkning af den gensidige forsørgelsespligt i denne måned. Det foreslåede betyder, at hjemlen til at foretage fradrag for en samlevers indtægter i uddannelses- og kontanthjælp i forbindelse med beregningen med halv virkning alene har virkning fra 1. februar 2015 til den 31. december Fra den 1. januar 2016 skal der således ikke længere ske fradrag for samlevers indtægter ved beregning af uddannelses- eller kontanthjælp, idet den gensidige forsørgelsespligt ophæves med fuld virkning fra den 1. januar 2016, jf. lov nr af 27. december Det foreslås endvidere, at henvisningen til samlevers indtægts- og formueforhold genindsættes i lovens 69 j, stk. 1, i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december Retten til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb gælder uden hensyn til en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. Genindsættelsen af henvisningen til samlevers indtægts- og formueforhold sker alene for at undgå tvivl om bestemmelsens rækkevidde. Det foreslås tillige, at der i lovens 98 a i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2015 genindføres hjemmel til, at kommunerne i videst muligt omfang skal indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til, når kommunerne skal træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende efter kapitel 1 a, idet dette kapitel først ophæves den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes at medføre samlede offentlige mindreudgifter på 245,4 mio. kr. i 2015 efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser, jf. tabel 1. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser som følge af lovforslaget, direkte økonomi og efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser Mio. kr priser Samlede direkte konsekvenser -283,9 0,0 0,0 0,0 Heraf stat -99,5 0,0 0,0 0,0 Heraf kommuner -184,4 0,0 0,0 0,0 - heraf budgetgaranti -205,4 0,0 0,0 0,0 - heraf DUT 21,0 0,0 0,0 0,0 Efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser -245,4 0,0 0,0 0,0 Der er foretaget afrundinger Hvis reglerne i lov nr af 27. december 2014 om afskaffelse reglen om fradrag for samlevers indtægter fra 1. januar 2015 ikke ændres, ville det medføre en merudgift i 2015 på 309,7 mio. kr. i forhold til det forudsatte på finansloven for 2015 svarende til 25,8 mio. kr. pr. måned i direkte økonomi. Efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser ville det medføre en merudgift på 267,7 mio. kr. svarende til 22,3 mio. kr. pr. måned efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser. Med dette lovforslags ikrafttræden fra 1. februar 2015 reduceres merudgiften i 2015 med 283,9 mio. kr. eller 245,4

4 4 mio. kr. efter skat, tilbageløb og adfærdsmæssige konsekvenser. Af tabel 2 fremgår de direkte økonomiske konsekvenser af forslaget, svarende til i alt 283,9 mio. kr. fordelt på ydelser på hhv. stat og kommune. Forslaget medfører mindreudgifter til uddannelses- og kontanthjælp samt løntilskud. Forslaget medfører endvidere merudgifter til boligstøtte, daginstitutionsbetaling og administration. Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af den halve virkning for den gensidige forsørgelsespligt i 2015 Mio. kr priser Stat -99,5 0,0 0,0 0,0 - uddannelses- og kontanthjælp -99,9 0,0 0,0 0,0 - boligstøtte 4,4 0,0 0,0 0,0 - løntilskud -3,9 0,0 0,0 0,0 Kommuner -184,4 0,0 0,0 0,0 - uddannelses- og kontanthjælp (budgetgaranti) -201,5 0,0 0,0 0,0 - boligstøtte (DUT) 4,4 0,0 0,0 0,0 - daginstitutionsbetaling (DUT) 5,7 0,0 0,0 0,0 - løntilskud (budgetgaranti) -3,9 0,0 0,0 0,0 - administration (DUT) 10,9 0,0 0,0 0,0 I alt -283,9 0,0 0,0 0,0 Der er foretaget afrundinger. Af de skønnede direkte mindreudgifter på 283,9 mio. kr. i 2015 skønnes mindreudgiften til staten at udgøre 99,5 mio. kr., mens kommunernes mindreudgift skønnes til 184,4 mio. kr. Forslaget skønnes at berøre ca helårspersoner. Kommunernes udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp samt løntilskud er omfattet af budgetgarantien. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 7. januar 2015 til den 8. januar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Danske Advokater, Danske Regioner, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, FOA- Foreningen af Offentligt Ansatte, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Frivilligrådet, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, KL, Kommunernes Revision, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte og Udbetaling Danmark. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter

5 5 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Stat: 2015: 99,5 mio. kr. 2016: 0,0 mio. kr. 2017: 0,0 mio. kr. 2018: 0,0 mio. kr. Kommuner: 2015: 195,3 mio. kr. 2016: 0,0 mio. kr. 2017: 0,0 mio. kr. 2018: 0,0 mio. kr. Regioner: Stat: Kommuner: ingen. Regioner: Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 2015:10,9 mio. kr. 2016: 0,0 mio. kr. 2017: 0,0 mio. kr. 2018: 0,0 mio. kr. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 og 2 Til 1 Efter de gældende regler i 30 trækkes de indtægter, som en ansøger og en ægtefælle har, fra i hjælpen, jf. dog Bestemmelsen har også været gældende for samlevende par, således at de indtægter, som en ansøger og en samlever havde, blev trukket fra i hjælpen. Reglen om fradrag af samlevers indtægter blev fejlagtigt ophævet fra den 1. januar 2015 i stedet for den 1. januar 2016 med den virkning, at der i forbindelse med beregningen af den halve virkning af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i 2015 ikke kan foretages fradrag for en samlevers indtægter. Der er således reelt ikke halv virkning af den gensidige forsørgelsespligt i Det foreslås derfor at genindføre hjemlen i 30 til at foretage fradrag for en samlevers indtægter i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2015, så den gensidige forsørgelsespligt for samlevende får halv virkning i 2015 i overensstemmelse med den politiske intention i finanslovsaftalen for Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 og 4 Efter de gældende regler i 69 j, stk. 1, 2. pkt. i lov om aktiv socialpolitik, gælder retten til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb uden hensyn til egen formue og en evt. ægtefælles indtægts- og formueforhold, idet henvisningen til en samlever ved en fejl udgik af bestemmelsen allerede fra den 1. januar 2015 og ikke som tilsigtet den 1. januar Dette har dog ikke reel betydning for udmåling af ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb, idet retten til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb alene udmåles på grundlag af egne indtægter. Det foreslås, at henvisningen til samlevers indtægts- og formueforhold genindsættes i lovens 69 j, stk. 1, i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2015,således at det udtrykkeligt fremgår, at ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb udmåles uden hensyn til ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. Genindsættelsen af henvisningen til samlevers indtægts- og formueforhold sker alene for at undgå tvivl om bestemmelsens rækkevidde. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 og 6 Efter de gældende regler i 98 a i loven skal kommunerne i videst muligt omfang indenfor rammerne af forvaltningsloven, persondataloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.v. indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til, når kommunerne skal træffe afgørelser om uddannelses- eller kontanthjælp efter lovens kapitel 4. Ændringen af 98 a om registerbaseret sagsbehandling fremgik af lov nr af 27. december Ændringen betyder, at kravet om, at kommunerne, når de træffer afgørelser om gensidig forsørgelsespligt for samlevende efter kapitel 1 a, i videst muligt omfang skal indhente de nødvendi-

6 6 ge oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til, blev ophævet allerede den 1. januar Ved en fejl blev kravet om registerbaseret sagsbehandling i forbindelse med afgørelser efter lovens kapitel 1 a om gensidig forsørgelsespligt for samlevende ophævet pr. 1. januar 2015 i stedet for pr. 1. januar 2016, hvor den gensidige forsørgelsespligt for samlevende ophæves. Det foreslås, at der i lovens 98 a i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2015 genindføres hjemmel til, at kommunerne i videst muligt omfang skal indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til,, når de træffer afgørelser efter lovens kapitel 1 a om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, idet dette kapitel først ophæves den 1. januar Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at lovens 1, nr. 1, 3 og 5 træder i kraft den 1. februar Det foreslås i stk. 2, at lovens 1, nr. 2, 4 og 6 træder i kraft den 1. januar Det indebærer, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende kan have halv virkning i perioden fra den 1. februar 2015 til den 31. december 2015.

7 7 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, som bl.a. ændret ved lov nr af 16. december 2014 og senest ved lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter 26, stk. 2, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger henholdsvis kr. eller kr. afhængigt af, om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke. 69 j. Personer, der har ret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager ressourceforløbsydelse. Retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold. Stk a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kapitel 4, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til. 1. I 30, stk. 1 og 2, indsættes som 2. pkt.:»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. 2 a og 2 b.«2. 30 affattes således:» 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter 26, stk. 2, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger beløbet i henholdsvis 25, stk. 2, nr. 1 eller 2 afhængigt af, om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.«3. I 69 j, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter»ægtefælles«:»eller samlevers, jf. 2 a og 2 b,« j, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.«5. I 98 a indsættes efter»kapitel«:»1 a og« a affattes således:» 98 a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kapitel 4, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til.«2 Stk. 1. Lovens 1, nr. 1, 3 og 5 træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Lovens 1, nr. 2, 4, og 6 træder i kraft den 1. januar 2016.

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til 2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034708 Fremsat

Læs mere

Høringsnotat vedrørende L 81 - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven

Høringsnotat vedrørende L 81 - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 81 Bilag 4 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende L 81 - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 21

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Fremsat den xx. xxxxxxxx 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Skattefrihed m.v. af ekstraordinære hædersgaver) I lov nr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven

Forslag. Lov om ændring af værnepligtsloven Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2013/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven Lovforslag nr. L 211 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. maj 2011 af integrationsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2010/1 LSF 211 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 11/44415

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere