Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde"

Transkript

1 Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B Sag nr. 16/01568 Statsministeriet aktindsigt i dokument overgivet til Irak- og Afghanistankommissionen Jeg har nu færdigbehandlet sagen. Jeg har ikke grundlag for at kritisere resultatet af Statsministeriets afgørelse af 12. februar 2016 som fastholdt den 9. marts 2016 for så vidt angår akt 46, dokument 1. Jeg kan ikke kritisere, at Statsministeriet anså det omhandlede dokument for et ministerbetjeningsdokument omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og derfor som udgangspunkt for undtaget fra aktindsigt. Jeg er enig med Statsministeriet i, at dokumentet indeholder en række oplysninger, som må anses for omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., og dermed som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt (ekstraheringspligt). Men jeg har ikke grundlag for at kritisere Statsministeriets vurdering af, at de ekstraheringspligtige oplysninger i dokumentet kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 32, stk. 1. Jeg har heller ikke anledning til at kritisere, at Statsministeriet ikke gav dig aktindsigt i form af meroffentlighed. I det følgende kan du læse nærmere om baggrunden for resultatet af min undersøgelse. Fra side 14 er der en gennemgang af sagens forløb. 1

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Sagen handler om aktindsigt i ét dokument (akt 46, dokument 1) i Statsministeriet. Dokumentet, som er udarbejdet af Statsministeriet, er et referat af et møde den 27. marts 2002 mellem den daværende statsminister og USA s daværende viceforsvarsminister. Statsministeriet har undtaget dokumentet fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og har under henvisning til offentlighedslovens 32, stk. 1, endvidere undladt ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Ligeledes har Statsministeriet overvejet, om dokumentet kunne udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed, men ikke fundet grundlag for dette (offentlighedslovens 14). Du har klaget til mig over ministeriets afgørelse, da du særligt mener, at du har ret til aktindsigt i dokumentet i form af meroffentlighed. Jeg har fra ministeriet bl.a. modtaget det dokument, som sagen handler om. 2. Offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Bestemmelsen i 24, stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. I de specielle bemærkninger til 24 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der anført bl.a. følgende: Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse, hvor interne dokumenter og oplysninger udveksles i forbindelse med ministerbetjening. Dette er ( ) i bestemmelsens ordlyd beskrevet på den måde, at dokumenter og oplysnin- 2

3 ger alene kan undtages fra aktindsigt, hvis der på det tidspunkt, hvor de pågældende dokumenter eller oplysninger udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier, er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil således fortsat gælde som et almindeligt udgangspunkt, at udveksling af internt materiale mellem forskellige forvaltningsmyndigheder i forbindelse med udførelsen af opgaver, der ikke vedrører ministerbetjening, bevirker, at materialet bliver undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler, jf. lovforslagets 23, stk. 2. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand m.v., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger Statsministeriet har om akt 46, dokument 1, anført, at der er tale om et referat af et møde den 27. marts 2002 mellem den daværende statsminister og USA s daværende viceforsvarsminister, at dokumentet er udvekslet med andre ministerier som led i betjening af den daværende regerings ministre, men at dokumentet ikke har været udvekslet med andre, bortset fra Irak- og Afghanistankommissionen. Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at dokumentet blev udvekslet mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Derfor kunne dokumentet undtages fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Dokumentet fremstår som et referat af et møde den 27. marts 2002 mellem den daværende statsminister og USA s daværende viceforsvarsminister. Det fremgår af de akter, som jeg har modtaget fra Statsministeriet, at dokumentet blev udvekslet med Forsvarsministeriet umiddelbart efter udarbejdelsen. 3

4 Jeg har ud fra indholdet af dokumentet og tidspunktet for udvekslingen ikke grundlag for at kritisere, at Statsministeriet anså dokumentet for et såkaldt ministerbetjeningsdokument omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og dermed som udgangspunkt for undtaget fra aktindsigt. Jeg bemærker i den forbindelse, at det følger af ikrafttrædelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 42, at loven som udgangspunkt også gælder for dokumenter, der er udfærdiget før lovens ikrafttræden. Det gælder bl.a. dokumenter omfattet af 24. Det anførte gælder også, selvom dokumentet har været sendt til den nu nedlagte Irak- og Afghanistankommission og dermed for en umiddelbar betragtning kan siges at have mistet sin interne karakter. Om dette spørgsmål bemærker jeg: I offentlighedslovens 23, stk. 1, bestemmes det, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter. Som interne dokumenter anses bl.a. dokumenter omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1 (offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2). Ifølge offentlighedslovens 23, stk. 2, mister dokumenter omfattet af 23, stk. 1, deres interne karakter, hvis de afgives til udenforstående, medmindre afgivelsen sker af bl.a. retlige grunde. Det betyder som også nævnt af Statsministeriet at afgivelse af interne dokumenter til en undersøgelseskommission, der er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner, ikke medfører, at dokumenterne mister deres interne karakter. Det skyldes, at det følger af 9, 10 og 16 i lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner, at en forvaltningsmyndighed har pligt til at udlevere materiale til en undersøgelseskommission, når kommissionen anmoder om det. Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side Offentlighedslovens 28 (ekstrahering) 3.1. Spørgsmålet er herefter, om oplysninger i det undtagne dokument er omfattet af retten til aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28 om ekstraheringspligt. Bestemmelsen lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven, herunder i de specielle bemærkninger til 28, stk. 1 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013). Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 476 ff. 4

5 3.2. Jeg forstår Statsministeriets afgørelse sådan, at det er Statsministeriets opfattelse, at der i dokumentet, der er undtaget fra aktindsigt efter 24, stk. 1, nr. 2, er oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, og som derfor som udgangspunkt skal ekstraheres efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Statsministeriet har dog ikke redegjort nærmere for, hvilke oplysninger i dokumentet der er tale om Jeg er efter min gennemgang af dokumentet enig med Statsministeriet i, at det indeholder en række oplysninger, som må anses for omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., og dermed som udgangspunkt ekstraheringspligtige. Statsministeriet har imidlertid med henvisning til offentlighedslovens 32, stk. 1, undtaget oplysningerne omfattet af 28, stk. 1, 1. pkt., fra aktindsigt. 4. Offentlighedslovens 32, stk Offentlighedslovens 32 lyder således: 32. Retten til aktindsigt kan af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, begrænses, i det omfang fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser el.lign. Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. I de specielle bemærkninger til 32 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der anført bl.a. følgende: Bestemmelserne i stk. 1 og 2 viderefører den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 2, idet det dog i stk. 1 er præciseret, at retten til aktindsigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer kan begrænses i det omfang, fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser eller lignende. Der henvises til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Hermed er det præciseret, at kravet efter den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 2, om, at der i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering skal påvises en nærliggende risiko for, at udenrigspolitiske interesser m.v. vil lide skade, ikke skal finde anvendelse i forhold til de tilfælde, der er omfattet af stk. 1. Retten til aktindsigt kan således i almindelighed begrænses, fordi der foreligger en forpligtelse af folkeretlig karakter m.v. til at hemmeligholde oplysningerne eller dokumenterne, idet et brud på en sådan forpligtelse generelt må antages at skade Danmarks forhold til internationale organisationer m.v. 5

6 Bestemmelsen indebærer for det andet, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, fortrolighed følger af folkeretlige forpligtelser eller lignende. Herved sigtes til de tilfælde, hvor det følger af traktatbestemmelser, folkeretlige retssædvaner eller fast international praksis, at Danmark er forpligtet til at hemmeligholde oplysninger og dokumenter. Endvidere sigtes der til de tilfælde, hvor et andet land eller en international organisation har en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke offentliggøres. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis det pågældende land eller internationale organ i forbindelse med fremsendelsen af dokumenterne skriftligt eller mundtligt tilkendegiver, at man forventer, at Danmark ikke offentliggør oplysningerne i dokumentet. Det er dog en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at forvaltningsmyndighederne i det enkelte tilfælde oplyser, dels om der gælder en folkeretlig forpligtelse eller praksis m.v., der indebærer, at oplysninger ikke kan offentliggøres, dels om de foreliggende oplysninger er omfattet af forpligtelsen. Endvidere er det en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at oplysningerne ikke er gjort offentligt tilgængelige af den pågældende internationale organisation eller det pågældende fremmede land, eller at oplysningerne ikke i øvrigt er tilgængelige hos organisationen eller det andet land ved brug af almindelige regler om aktindsigt. Henset til den stigende åbenhed om internationale forhold, bør en forvaltningsmyndighed, medmindre det er åbenbart, at oplysningerne kan udleveres eller nægtes udleveret, i almindelighed indhente en udtalelse fra vedkommende internationale organisation eller fremmede land med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres. En forvaltningsmyndighed kan således ikke meddele afslag på en anmodning om aktindsigt med henvisning til, at myndigheden ikke har kendskab til, hvorvidt de omhandlede dokumenter er tilgængelige i vedkommende internationale organisation eller fremmede land. Der kan om bestemmelsen i stk. 1 henvises til betænkningens kapitel 17, pkt og pkt (side 710 ff.). Det er i modsætning til bestemmelsen i stk. 1 en betingelse for at undtage oplysninger efter stk. 2, at der er en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, vil lide skade. Om det nærmere indhold af offentlighedslovens 32, stk. 1, henviser jeg også til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, side 710 ff. som forarbejderne til bestemmelsen også henviser til og til Mohammad Ahsan, a. st., side 545 ff Statsministeriet har om baggrunden for efter offentlighedslovens 32, stk. 1, at undtage ekstraheringspligtige oplysninger i akt 46, dokument 1, fra aktindsigt anført, at disse oplysninger gengiver indholdet af en samtale mellem Danmark og USA, der er blevet ført under en forventning om fortrolighed på grundlag af en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme. 6

7 Det fremgår af de akter, jeg har modtaget fra Statsministeriet, nærmere herom, at Udenrigsministeriet over for Statsministeriet har oplyst, at der specifikt for så vidt angår breve mv. sendt fra officielle amerikanske repræsentanter (f.eks. den herboende amerikanske ambassadør eller en amerikansk minister) til danske myndigheder generelt er en stiltiende forventning (kutyme) om fortrolighed i forhold til materiale af denne karakter Ifølge forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens 32, stk. 1, kan retten til aktindsigt i almindelighed begrænses efter bestemmelsen, hvis der foreligger en forpligtelse af folkeretlig karakter mv. til at hemmeligholde oplysningerne eller dokumenterne, idet et brud på en sådan forpligtelse generelt må antages at skade Danmarks forhold til internationale organisationer mv. Der tænkes her bl.a. på tilfælde, hvor et andet land har en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke offentliggøres. Det er ifølge forarbejderne en forudsætning for at anvende bestemmelsen i 32, stk. 1, at forvaltningsmyndigheden i det enkelte tilfælde oplyser, dels om der gælder en folkeretlig forpligtelse eller praksis m.v., der indebærer, at oplysninger ikke kan offentliggøres, dels om de foreliggende oplysninger er omfattet af forpligtelsen. Det er også en forudsætning, at oplysningerne ikke er gjort offentligt tilgængelige af det pågældende fremmede land, eller at oplysningerne ikke i øvrigt er tilgængelige hos det andet land ved brug af almindelige regler om aktindsigt. Medmindre det er åbenbart, at oplysningerne kan udleveres eller nægtes udleveret, bør myndigheden ifølge forarbejderne i almindelighed indhente en udtalelse fra det fremmede land med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres. Der stilles således en række krav til anvendelsen af offentlighedslovens 32, stk. 1. Folketingets Ombudsmand har i flere tidligere sager efter offentlighedsloven (herunder den gældende offentlighedslov, jf. sagen, som er offentliggjort på Folketingets Ombudsmands hjemmeside som sag nr ) anerkendt, at tavshedspligt kan følge af folkeretlige sædvaner eller kutymer. Jeg har også anerkendt, at der efter offentlighedslovens 32, stk. 1, efter omstændighederne kan foreligge en berettiget forventning om hemmeligholdelse, uden at der i forbindelse med fremsendelse af dokumenter eller afgivelse af oplysninger foreligger en egentlig tilkendegiveles af, at de danske myndigheder ikke bør offentliggøre dokumenterne eller oplysningerne. Ud fra karakteren af de oplysninger, der indgår i det omhandlede dokument, og ud fra det, som Statsministeriet har anført om forudsætningerne for udvekslingen af oplysningerne, har jeg ikke grundlag for at tilsidesætte Statsministeriets vurdering af, at den omhandlede samtale mellem Danmark og USA er ført under en forventning om fortrolighed på grundlag af en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme. Jeg går ud fra, at oplysningerne ikke er offentligt kendt, jf. også nedenfor. Jeg har derfor ikke grundlag for at kritisere resultatet af Statsministeriets afgørelse om, at de ekstraheringspligtige oplysninger i det omhandlede dokument kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 32, stk. 1. 7

8 Jeg er opmærksom på din oplysning om, at ordlyden af det omtalte dokument i denne sag allerede er blevet offentliggjort i en artikel i medie C den [dato]. Jeg anmodede den 2. maj 2016 om Statsministeriets eventuelle bemærkninger til din oplysning, men Statsministeriet skrev den 3. maj 2016 til mig, at ministeriet i det hele kunne henholde sig til det, som fremgik af ministeriets udtalelse af 21. april 2016, uden at kommentere din oplysning. Jeg går på det foreliggende grundlag ud fra, at Statsministeriet eller med Statsministeriets viden en anden myndighed ikke har givet det omhandlede dokument (eller oplysninger herfra) til udenforstående. Herefter kan det, som du oplyser, ikke ændre min vurdering. Jeg bemærker i den forbindelse, at der i de specielle bemærkninger til offentlighedslovens 23, stk. 2, hvorefter dokumenter omfattet af 23, stk. 1 dvs. bl.a. 24, stk. 1-dokumenter mister deres interne karakter, hvis de afgives til udenforstående, medmindre afgivelsen sker af bl.a. retlige grunde (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013), er anført bl.a. følgende: Hvis et internt dokument er kommet til en udenforståendes kendskab på grund af en fejl eller ved et retsstridigt forhold, vil dokumentet heller ikke være afgivet, da vedkommende myndighed m.v. i sådanne tilfælde ikke kan anses for at have givet afkald på den beskyttelse af dokumentet, der følger af stk. 1, jf. herved også begrundelsen bag sidste led i den foreslåede stk Offentlighedslovens 14 (meroffentlighed) 5.1. Offentlighedslovens 14 om meroffentlighed lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter I de specielle bemærkninger til 14 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der anført bl.a. følgende: Myndighederne er efter bestemmelsen alene forpligtet til af egen drift at overveje, om der kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, mens myndighederne efter bestemmelsen ikke er forpligtet til at give aktindsigt. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svag- 8

9 heden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes overfor eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det må i den forbindelse antages, at afvejningen i de tilfælde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i lovforslagets 30-33, i almindelighed vil føre til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Dette skyldes, at de oplysninger, der kan undtages med hjemmel i 30-33, i almindelighed vil være underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens 27, hvis formulering foreslås ændret med det samtidig fremsatte forslag til ændringer i bl.a. forvaltningsloven. Meroffentlighedsprincippet vil derfor have størst praktisk betydning i de tilfælde, hvor dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt efter andre undtagelsesbestemmelser end lovforslagets Det bemærkes dog, at der også i de tilfælde, hvor oplysningerne er omfattet af de nævnte undtagelsesbestemmelser, kan gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor de pågældende oplysninger er omfattet af en undtagelsesbestemmelse, der varetager hensynet til en offentlig interesse, som myndigheden selv råder over, f.eks. hensynet til det offentliges økonomiske interesser (lovforslagets 33, nr. 3) Ifølge Statsministeriets afgørelse af 12. februar 2016 overvejede Statsministeriet meroffentlighed, men fandt ikke grundlag herfor. For så vidt angik akt 46, dokument 1, foretog Statsministeriet i den forbindelse en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag reglerne i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og 32, stk. 1, og på den anden side den interesse, du som journalist måtte antages at have i, at anmodningen om aktindsigt blev imødekommet. I en udtalelse af 21. april 2016 har Statsministeriet redegjort nærmere for ministeriets vurdering. Ministeriet har bl.a. anført, at der på det møde, som akt 46, dokument 1, er et referat af, blev drøftet en række emner i fortrolighed, og referatet er i overensstemmelse med bestemmelserne i sikkerhedscirkulæret (cirkulære nr af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NA- TO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt) klassificeret Fortroligt. Statsministeriet har også anført, at efter ministeriets opfattelse ville alle oplysningerne i dokumentet kunne undtages efter offentlighedslovens 32, stk. 1, hvis ikke dokumentet kunne undtages efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser er der efter Statsministeriets opfattelse således et generelt behov for, at oplysninger, som et andet land, herunder en nært allieret, deler med Danmark i fortrolighed, og som begge parter i øvrigt har indrettet sig i tillid til ikke videregives, i udgangspunktet ikke efterfølgende deles med udenforstående f.eks. som led i behandlingen af en aktindsigtsanmodning. Det er af samme grund Statsministeriets principielle vurdering, at der bør udvises tilbageholdenhed med en videre adgang til aktindsigt i medfør af princippet om meroffentlighed i oplysninger af denne karakter. En sådan praksis ville kunne føre til, at tilliden til Danmark i internationale sammenhænge, herunder i relation til 9

10 Danmarks nære allierede, generelt bliver reduceret. Og en praksis med en videre adgang end i dag til indsigt i oplysninger omfattet af offentlighedslovens 32 ville samlet set kunne indebære, at Danmarks muligheder for at agere på den udenrigspolitiske scene, herunder modtage oplysninger fra andre lande og internationale organisationer og derigennem varetage Danmarks udenrigspolitiske interesser, bliver forringet betydeligt. Der er på denne baggrund efter Statsministeriets opfattelse konkret et reelt og sagligt behov for, at oplysningerne i det omhandlede dokument, der i udgangspunktet er undtaget fra adgangen til aktindsigt, ikke udleveres i medfør af princippet om meroffentlighed. I denne vurdering er det indgået, at der er tale om et dokument, som er 14 år gammelt Det er i forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens 14 om meroffentlighed anført, at det må antages, at afvejningen i de tilfælde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i lovforslagets 30-33, i almindelighed vil føre til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Dette skyldes ifølge forarbejderne, at de oplysninger, der kan undtages med hjemmel i 30-33, i almindelighed vil være underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens 27. På den baggrund og efter min gennemgang af oplysningerne i det omhandlede dokument har jeg ikke anledning til at kritisere Statsministeriets konkrete vurdering af ikke at give dig aktindsigt i oplysninger fra akt 46, dokument 1, i form af meroffentlighed. For så vidt angår betydningen af din oplysning om, at ordlyden af det omtalte dokument i denne sag allerede er blevet offentliggjort i en artikel i medie C den [dato], henviser jeg til det, som jeg har anført ovenfor i pkt Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Statsministeriet Sagsfremstilling 10

11 Du anmodede den 9. juli 2015 Statsministeriet om aktindsigt i alt materiale, som Statsministeriet havde overgivet til den nedlagte Irak- og Afghanistankommission. Der var herefter en korrespondance mellem dig og Statsministeriet om konkretisering af din anmodning om aktindsigt. Den 19. januar 2016 skrev du til Statsministeriet, at du ønskede at dele din anmodning op i to dele, således at Statsministeriet i første omgang tog stilling til aktindsigt i 12 udvalgte sager/dokumenter. Statsministeriet traf herefter den 12. februar 2016 afgørelse om aktindsigt, hvor der blev undtaget en række dokumenter. Ministeriet skrev bl.a. følgende: 2.1. Efter offentlighedsloven er der som udgangspunkt ikke adgang til aktindsigt i interne dokumenter. Efter offentlighedsloven anses bl.a. følgende dokumenter som interne: Dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående (offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1), og dokumenter, der efter offentlighedslovens 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand (offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2). Det bemærkes i tilknytning hertil, at det følger af offentlighedslovens 23, stk. 2, sidste led, at et dokument omfattet af stk. 1, der er afgivet til udenforstående, ikke mister sin interne karakter, hvis afgivelsen sker af bl.a. retlige grunde. Dette vil være tilfældet, hvis en myndighed ved lov er forpligtet til at afgive (interne) dokumenter til en udenforstående. Det betyder f.eks., at interne dokumenter, der afgives til en undersøgelseskommission, der er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner (lov nr. 357 af 2. juni 1999 med senere ændringer), ikke herved mister deres interne karakter, idet det følger af 9, 10 og 16 i lov om undersøgelseskommissioner, at en forvaltningsmyndighed har pligt til at udlevere materiale til en undersøgelseskommission, når kommissionen anmoder om det. Irak- og Afghanistankommissionen blev nedsat i medfør af 1, stk. 1, i lov om undersøgelseskommissioner. De dokumenter, som du har begæret aktindsigt i, og som hverken før eller efter, at Statsministeriet oversendte dem til Irak- og Afghanistankommissionen, er blevet udvekslet med andre myndigheder, har således ikke mistet deres interne karakter ved afgivelsen til kommissionen. Dokumenterne er derfor som udgangspunkt undtaget fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, eller 24, stk. 1, nr. 2. Statsministeriet har på den baggrund undtaget dels en række interne notater og talepunkter ( ) omfattet af din anmodning om aktindsigt fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Det drejer sig om dokumenter udarbejdet til den daværende statsminister samt referater fra forskellige møder om sagen. Statsministeriet har desuden undtaget en udvekslet mellem Statsministeriet og Udenrigsministeriet på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få brug for embedsværkets rådgivning og bistand, jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Det bemærkes, at nogle af dokumenterne, der er undtaget fra adgangen til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, eller 24, sk. 1, nr. 2, indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen. Disse oplysninger udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., om ekstrahering af oplysninger, jf. herunder til dels i medfør af princippet om meroffentlighed. Statsministeriet har dog for så vidt angår to af de identificerede dokumenter (akt 44, dokument 1, og akt 46, dokument 1) undtaget oplysninger af denne karakter efter offentlighedslovens 32, stk. 1, jf. nærmere pkt. 2.2 nedenfor. 11

12 Det følger af offentlighedslovens 32, stk. 1, at retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, i det omfang fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser eller lignende. Statsministeriet har i medfør af bestemmelsen i 32, stk. 1, undtaget en række oplysninger fra nogle af de identificerede dokumenter, da disse oplysninger gengiver indholdet af samtaler mellem Danmark og USA hhv. Storbritannien, der er blevet ført under en forventning om fortrolighed på grundlag af en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme. Der henvises i øvrigt til vedlagte bemærkningsark til de identificerede akter. 3. Princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, er udover det, der er anført ovenfor under pkt. 2.1 indgået i Statsministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af din anmodning om aktindsigt. Statsministeriet har i medfør af princippet om meroffentlighed besluttet at meddele aktindsigt i akt 731, dokument 4, og akt 734, dokument 1. Statsministeriet har herudover ikke fundet grundlag for at meddele dig aktindsigt i videre omfang. Statsministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag reglerne i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og 32, stk. 1 og 2, samt på den anden side den interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen imødekommes fuldt ud. Af det bemærkningsark, som Statsministeriet har henvist til i afgørelsen, fremgår det, at akt 46, dokment 1, blev undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og at der under henvisning til offentlighedslovens 32, stk. 1, ikke skete ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Du rettede den 29. februar 2016 henvendelse til Statsministeriet for så vidt angik afslaget på aktindsigt i akt 46, dokument 1. Den 9. marts 2016 skrev Statsministeriet bl.a. følgende til dig: 3. Ved aktindsigtsafgørelsen af 12. februar 2016 undtog Statsministeriet akt 46, dokument 1, fra din adgang til aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, da det er blevet udvekslet med andre ministerier som led i betjeningen af den daværende regerings ministre. De faktiske oplysninger, som dokumentet indeholder, blev ikke ekstraheret i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., da disse oplysninger vurderes at kunne undtages efter lovens 32, stk. 1, om undtagelse af oplysninger af hensyn til forholdet til fremmede magter. Når Statsministeriet har undtaget akt 46, dokument 1, fra din adgang til aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2 og ikke efter offentlighedslovens 32, stk.1 er det, fordi ministeriet vurderede, at det umiddelbart er bedst stemmende med offentlighedslovens systematik. Det skyldes, at offentlighedslovens kapitel 4 ( 19-35) om undtagelser fra retten til aktindsigt er opbygget på den måde, at udgangs- 12

13 punktet om retten til aktindsigt, jf. 7, stk. 1, fraviges således, at visse sager ( 19-22), visse dokumenter ( og 27) og visse oplysninger ( 30-33) er undtaget fra retten til aktindsigt. Da akt 46, dokument 1, som nævnt er blevet udvekslet med andre ministerier som led i betjeningen af den daværende regerings ministre, er det således i lyset af denne systematik mest nærliggende først at undtage dokumentet (jf. 24, stk. 1, nr. 2) fra adgangen til aktindsigt og derefter overveje, om der skal foretages ekstrahering af faktiske oplysninger (jf. 28, stk. 1, 1. pkt.), og hvis dette er tilfældet, om disse faktiske oplysninger skal undtages efter en af bestemmelserne i lovens I den foreliggende sag blev de faktiske oplysninger, som akt 46, dokument 1, indeholder, ikke ekstraheret i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., da disse oplysninger ligesom de øvrige oplysninger i dokumentet vurderes at være omfattet af lovens 32, stk. 1, om undtagelse af oplysninger af hensyn til forholdet til fremmede magter. Statsministeriet finder på den baggrund ikke grundlag for at ændre ministeriets afgørelse af 12. februar Du klagede den 5. april 2016 til mig over Statsministeriets afgørelse af 12. februar 2016 som fastholdt den 9. marts 2016 for så vidt angik afslaget på aktindsigt i akt 46, dokument 1. Jeg anmodede den 7. april 2016 Statsministeriet om en udtalelse. I en udtalelse af 21. april 2016 har Statsministeriet anført bl.a. følgende: 2. Ved brev af 12. februar 2016 traf Statsministeriet afgørelse om aktindsigt i bl.a. akt 46, dokument 1 (om den daværende statsministers møde med USA s daværende viceforsvarsminister Paul Wolfowitz den 26. marts 2002 [ifølge akt 46, dokument 1, fandt mødet sted den 27. marts 2002; min bemærkning]. Statsministeriet undtog i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, dokumentet fra adgang til aktindsigt, da det er blevet udvekslet med andre ministerier som led i betjening af den daværende regerings ministre. De faktiske oplysninger, dokumentet indeholder, og som i udgangspunktet er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., blev i medfør af offentlighedslovens 32, stk. 1, undtaget fra adgangen til aktindsigt, da der er tale om oplysninger, der gengiver indholdet af en samtale mellem Danmark og USA, der er blevet ført under en forventning om fortrolighed på grundlag af en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme. 3. Statsministeriet skal i lyset af det, som journalist A i sin klage af 5. april 2016 har anført om adgang til aktindsigt i medfør af princippet om meroffentlighed, supplerende anføre følgende: Som det fremgår ovenfor under pkt. 2, vurderede Statsministeriet i forbindelse med afgørelsen af 12. februar 2016, der blev fastholdt ved afgørelsen af 9. marts 2016, at der ikke var grundlag for i medfør af princippet om meroffentlighed at meddele aktindsigt i akt 46, dokument 1. Dette skyldes flere forhold, hvorom der uddybende kan bemærkes følgende: For det første blev der på det møde, som akt 46, dokument 1, er et referat af, jf. ovenfor under pkt. 2, drøftet en række emner i fortrolighed, og referatet er i overensstemmelse med bestemmelserne i cirkulære nr af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller 13

14 EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret) klassificeret Fortroligt. Denne klassifikationsgrad skal anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO eller EU skade, jf. sikkerhedscirkulærets 1, stk. 1, nr. 3. Det bemærkes i den sammenhæng, at Statsministeriet har overvejet, om dokumentet eller dele heraf kan nedklassificeres eller afklassificeres, jf. sikkerhedscirkulærets 7, stk. 1, men efter en konkret vurdering ikke har fundet anledning hertil, da det fortsat vurderes, at betingelsen i cirkulærets 1, stk. 1, nr. 3, er opfyldt. Det er som anført ovenfor under pkt. 2 Statsministeriets vurdering, at alle oplysninger i referatet skulle undtages efter offentlighedslovens 32, stk. 1, hvis ikke dokumentet undtages efter 24, stk. 1, nr. 2. Som det fremgår af bemærkningerne til offentlighedslovens 14, må anvendelsesområdet for aktindsigt i medfør af meroffentlighedsprincippet i forhold til oplysninger af denne karakter generelt antages at være begrænset. Dette er Statsministeriet enig i. Af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser er der efter Statsministeriets opfattelse således et generelt behov for, at oplysninger, som et andet land, herunder en nært allierede, deler med Danmark i fortrolighed, og som begge parter i øvrigt har indrettet sig i tillid til ikke videregives, i udgangspunktet ikke efterfølgende deles med udenforstående fx som led i behandlingen af en aktindsigtsanmodning. Det er af samme grund Statsministeriets principielle vurdering, at der bør udvises tilbageholdenhed med en videre adgang til aktindsigt i medfør af princippet om meroffentlighed i oplysninger af denne karakter. En sådan praksis ville kunne føre til, at tilliden til Danmark i internationale sammenhænge, herunder i relation til Danmarks nære allierede, generelt bliver reduceret, og en praksis med en videre adgang end i dag til indsigt i oplysninger omfattet af offentlighedslovens 32, ville samlet set kunne indebære, at Danmarks muligheder for at agere på den udenrigspolitiske scene, herunder modtage oplysninger fra andre lande og internationale organisationer og derigennem varetage Danmarks udenrigspolitiske interesser, bliver forringet betydeligt. For så vidt angår akt 46, dokument 1, er der på denne baggrund efter Statsministeriets opfattelse konkret et reelt og sagligt behov for, at oplysningerne i dette dokument, der i udgangspunktet er undtaget fra adgangen til aktindsigt, ikke i medfør af princippet om meroffentlighed udleveres. Det forhold, at A er repræsentant for pressen, ændrer ikke denne vurdering. Det bemærkes, at det er indgået i Statsministeriets vurdering, at der er tale om et dokument, som er 14 år gammelt, og at behovet for fortrolighed generelt må antages at aftage med tiden. Heroverfor står imidlertid, at dokumentet angår spørgsmål, der også i dag fortsat har politisk fokus, og herunder i Danmark fx fortsat indgår i en aktuel politisk sammenhæng. Statsministeriet skal i den anledning henvise til den i Folketinget igangværende behandling af Liberal Alliances forslag til folketingsbeslutning om offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter (B 52) og de af justitsministeren i den sammenhæng fremkomne udtalelser i Politiken den 25. marts 2016 om en mulig ny undersøgelse af den danske krigsindsats i bl.a. Irak. Statsministeriet fastholder på den baggrund ministeriets afgørelse af 9. marts Jeg sendte dig den 26. april 2016 en kopi af Statsministeriets udtalelse af 21. april 2016 med henblik på dine eventuelle bemærkninger. I af 29. april 2016 har du anført bl.a. følgende: Samtidig vil jeg anføre, at ordlyden af det omtalte dokument i denne sag allerede er blevet offentliggjort i en artikel i medie C den [dato]. Herudover er der tale om et 14 år gammelt dokument og dermed også en 14 år 14

15 gammel ministerbetjening. Jeg ved godt, at Statsministeriet i henhold til offentlighedsloven har lov at anlægge en snæver praksis men henset til offentlighedens særdeles store interesse i denne sag mener jeg, at der bør gives aktindsigt. USA har i øvrigt selv offentliggjort en lang række dokumenter om Irak- og Afghanistan krigen ligesom flere af dets tidligere ministre i forskellige interview har fortalt om USA s beslutningsproces op til krigen mod Irak. Samtidig må det anføres, at offentliggørelsen af et referat af en 14 år gammel samtale mellem to statsledere vel ikke i sig selv er en trussel for statens sikkerhed eller for forholdet til USA. Irak-krigen er slut for mange år siden, og dermed er de trusler og den fortrolighed, der skulle omgærde disse forhold vel ikke længere aktuelle. Jeg sendte den 2. maj 2016 en kopi af din af 29. april 2016 til Statsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle bemærkninger. Den 3. maj 2016 skrev Statsministeriet til mig, at ministeriet i det hele kunne henholde sig til det, som fremgik af ministeriets udtalelse af 21. april Jeg skrev den 10. maj 2016 til dig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Statsministeriet. 15

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018 2018-6 Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab Et trafikselskab gav en journalist afslag på aktindsigt i størrelsen af det honorar, som et produktionsselskab modtog

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere