Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Resultatrevision 2008 for Jobcenter Århus. 1. Indledning. Århus Kommune"

Transkript

1 Notat Resultatrevision 28 for Jobcenter 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre. Kommune Resultatrevisionen blev udarbejdet for første gang i 28 for indsatsåret 27, og vil fremadrettet blive udarbejdet én gang årligt. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrenes beskæftigelsesindsats, og giver jobcentrene mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre (klyngekommunerne). For Kommunes vedkommende drejer det sig om,,, Svendborg, Albertslund, Brøndby, Fredericia og Ishøj Kommune. Således kan det enkelte jobcenter identificere allerede effektive indsatsområder såvel som områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind for at opnå en mere effektiv indsats. Jægergården Værkmestergade C Sagsnummer: M1/29/678-2 Telefon: Telefax: Derforuden giver resultatrevisionen arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i den statslige og kommunale del af jobcentret. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan Resultatrevisionen hænger nøje sammen med den årlige beskæftigelsesplan, som udgør statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme det kommende års udfordringer. Beskæftigelsesplanen indeholder en række elementer, hvoraf en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer er en af dem. De beskæftigelsespolitiske udfordringer skal bl.a. beskrives på baggrund af resultatrevisionen for det forudgående år. Således danner dette års resultatrevision grundlag for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 21. På den måde sikres en sammenhæng mellem de områder, hvor jobcentret i resultatrevisionen har identificeret forbedringspotentiale og den fremtidige tilrettelæggelse af indsatsen i det pågældende jobcenter.

2 Resultatrevisionen for 28 Dette års resultatrevision består af fire opgørelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt s bemærkninger, forklaringer og supplerende materiale. De fire opgørelser fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er: 1. Scorecard (s. 4) - ministerens mål, dvs. en rangordning af klyngekommunerne pba. resultaterne af ministerens mål 2. Resultatoversigt (bilag 1) - herunder en beskrivelse af resultaterne vedr. ministerens mål, de enkelte forsørgelsesgrupper samt indsatsen i forhold til aktivering og rettidighed. 3. Besparelsespotentiale (s. 16), dvs. på hvilke områder Kommune kan hente en besparelse pba. resultaterne for gennemsnittet for øvrige klyngekommuner 4. Scorecard (bilag 2) - rettidighed, dvs. en rangordning af klyngekommunerne pba. resultaterne af rettidigheden i forhold til samtaler og aktivering Resultatrevisionen er opgjort for perioderne december 28 og januar/februar 29 afhængig af indsats og ydelsestype. I det følgende redegøres der for de resultater, som fremgår af resultatoversigten. Besparelsespotentiale og scorecards vil blive inddraget, hvor det findes relevant. Ligeledes vil der indgå supplerende grafer, der som resultatrevisionens fire dele er trukket via Mens resultatoversigten udelukkende relaterer de seneste tal til tilsvarende tal for hhv. måneden før eller samme måned året før, beskriver graferne udviklingen fra januar 27 til december 28. Dette giver et mere nuanceret billede af udviklingen over en længere periode. Derudover er det oplagt at bruge januar 27 som udgangspunkt da dette var datoen for etablering af de nye jobcentre med én indgang. Da traditionelt sammenligner sig med de øvrige 6-byer og tal på landsplan vil disse også indgå i beskrivelsen af udviklingen på de enkelte områder. 2. Resultater ministermål Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle landsdækkende mål for jobcentrene med det formål, at sikre, at jobcentrenes indsats fokuserer herpå. 2

3 For indsatsåret 28 var følgende tre ministermål gældende: 1. Arbejdskraftreserven. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed, dvs. arbejdskraftreserven, bliver nedbragt. 2. Ny chance til alle. Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere, som gennem et år ikke har modtaget et aktivt tilbud. Målsætningen består af tre succeskriterier: 1) 25 % af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse, 2) målgruppen skal mindst 15 % af tiden være i stand til at forsøge sig selv, og 3) målgruppen skal være i aktivering mindst 4 % af den tid, hvor de modtager kontanteller starthjælp. 3. Færre ledige unge. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. I nærværende resultatrevision er ministermålet for 29 vedr. sygedagpengeområdet ligeledes medtaget. Målet lyder som følger: 4. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. I dette års resultatrevision er ministermålet vedr. Ny chance ikke medtaget fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side. Som opfølgning på Kommunes resultater i fht. Ny chance henvises til indstilling fremsat i byrådet med henblik på behandling maj/juni 29. De øvrige tre ministermål vil blive gennemgået i det følgende. 3

4 Scorecard - Ministerens mål Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Jan 29 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Dec 28 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Jan 29 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Kommune Antal personer Antal forløb Placering Svendborg Albertslund Ishøj Fredericia Brøndby Hele klyngen Kilde: jobindsats.dk Anm.: Kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placeringer den gennemsnitlige placering, som kommunen har opnået i forhold til de andre kommuner i klyngen. Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er defineret til at omfatte gruppen af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. For kontanthjælpsmodtagere, er det kun de arbejdsmarkedsparate (match 1-3) der indregnes i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven i er samlet set faldet med 2 % fra januar 28 til januar 29. For dagpengemodtagere faldet på 24 % og for kontanthjælpsmodtagere på 11 %. Sammenlignet med klyngekommunerne har haft et større fald i arbejdskraftreserven end gennemsnittet for såvel forsikrede som ikkeforsikrede ledige. 4

5 Udviklingen i antal personer i arbejdskraftreserven i Kommune jan7-dec8 A-dagpenge Kontant- og starthjælp ; ; ; ; ; jan-9; jan-9; ; 793 jan-9; 76 jan-9 Figuren viser udviklingen fra indførelsen af ministermålet ved jobcenterets start den 1. januar 27, hvor der var i arbejdskraftreserven og frem til januar 29, hvor der var i arbejdskraftreserven. Det laveste niveau blev nået i september 28, hvor der i alt var 1.56 ledige i reserven. Arbejdskraftreserven reduceres dels ved at undgå, at ledige opnår 3 mdrs. sammenhængende ledighed, og dels ved at bringe ledige med længerevarende ledighed i job. Udviklingen i arbejdskraftreserven afspejler dermed den samlede indsats i jobcenteret i forhold til de ledige, og naturligvis konjunkturerne på arbejdsmarkedet. har samlet set i perioden nedbragt arbejdskraftreserven lidt mere end landet som helhed og gennemsnittet af de øvrige 6-byer. For de forsikrede ledige i arbejdskraftreserven ligger udviklingen for 6- byerne meget tæt på hinanden siden januar 27. Figuren nedenfor omfatter udelukkende ikke-forsikrede ledige i arbejdskraftreserven. Der er betydelig mere spredning blandt 6- byerne end i forhold til forsikrede ledige. har haft en stabil nedadgående tendens indtil konjunkturvendingen i efteråret 28. 5

6 Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven jan7-dec8. Jan7=index Ministermål 2: Sygedagpengeforløb over 26 uger Det skal bemærkes, at ministermålet vedr. sygedagpengeforløb over 26 uger, som tidligere nævnt, først gælder fra 29 og derfor som udgangspunkt ikke skal afrapporteres i nærværende resultatrevision. Men da målsætningen indgår i resultatoversigten er der alligevel medtaget bemærkninger til dette mål. Ligeledes danner nærværende resultatrevision grundlag for udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 21, herunder hvilke særlige udfordringer Kommune står overfor, hvorfor det anses for relevant at se nærmere på resultaterne på sygedagpengeområdet. Antallet af forløb af over 26 ugers varighed er steget en anelse fra hhv. november 28-december 28 og siden december 27. Til sammenligning er der i klyngen som helhed sket et fald på 3 %. Opgørelsesmetoden for ministermålet vedr. de lange sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed er ændret fra og med december 28. Den nye metode beregner sygedagpengeforløbene fra 1. fraværsdag og medtæller derfor arbejdsgiverperioden. De nye tal for antallet af sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed er derfor højere end de hidtidige tal. For at sikre sammenligningsgrundlaget tilbage i tiden er der i følgende figur anvendt den tidligere metode. Det fremgår at der siden januar 27 har været en stigende tendens mens der fra 2. halvår 28 igen er sket et fald. 6

7 Udviklingen i antal sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed i Kommune, jan7-dec ; 1.52 ; dec-8; I perioden har udviklingen for længerevarende sygedagpengeforløb i svaret nogenlunde til øvrige større byer og hele landet Udviklingen i antal sygedagpengeforløb fordelt på varighed i Kommune, jan7 - dec8 apr-7 okt-7 apr-8 okt-8-8 uger 9-26 uger uger over 1 år Ovenstående figur viser udviklingen i sygedagpengeforløb af forskellig varighed. Mens antallet af kortere forløb har sæsonmæssige udsving ses dog en svagt faldende tendens over hele perioden. Blandt de længere forløb har det primært været forløb under 1 år, der har vist et fald over den seneste periode. Antallet af forløb af over 1 års varighed viser en svagt stigende tendens de seneste to år, hvor der dog pr. ultimo 28 er tegn på at kurven knækker. Sammenlignet med de øvrige 6-byer samt landet som helhed er pænt placeret. 7

8 Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er ifølge resultatoversigten faldet med 25 % fra december 27 til december 28. Dette fald er ikke reelt men må tilskrives forsinkelser i registreringerne. Ligeledes er arbejdsgiverperioden pr. 1. juni 28 øget fra dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. Pr. december 28 var der i alt 5.7 fuldtidspersoner på sygedagpenge i Kommune (opgjort i maj 29). Det svarer til et fald på 5 % fra december 27-december 28. På trods af disse forbehold viser nedenstående figurer at der er en positiv tendens i forhold til antal fuldtidspersoner på sygedagpenge, også sammenlignet med øvrige 6-byer og landet som helhed. Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge, jan7-dec8. Jan7= indeks Ministermål 3: Unge kontanthjælps-, starthjælps, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere. Ministermålet fokuserer på at nedbringe antallet af ledige unge (18-29 år) i forhold til året før. Gruppen af unge omfatter såvel arbejdsmarkedsparate som ikke-arbejdsmarkedsparate på de nævnte forsørgelsesordninger. har haft en stigning på 12,6 % fra fuldtidspersoner i gruppen i januar 28 til 3.23 fuldtidspersoner i januar 29. Stigningen var 15 % for de forsikrede ledige unge og 12 % for de ikke-forsikrede unge. 8

9 Sammenlignet med klyngekommunerne har haft en mindre stigning end gennemsnittet for ikke-forsikrede unge, men en større stigning for forsikrede unge. Den gennemsnitlige stigning i klyngekommunerne var samlet set 15 %. Stigningen for forsikrede var 16 % og for ikke-forsikrede 13 %. Figuren herunder viser, at der har været en faldende tendens fra januar 27 til primo 28, hvorefter der nærmest var stagnation frem til konjunkturændringen i efteråret 28. For de forsikrede ledig ses tydeligt, at som en uddannelsesby oplever en kortvarig stigning i ledigheden for nyuddannede i august. Noget af denne ledighed omfatter også unge løstansatte på uddannelsesinstitutionerne, som er ledige i sommerperioden. Udviklingen i antal unge modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i Kommune jan7-jan I alt A-dagpenge Kontanthjælp mv. ; 3.51 jan-9; 3.34 ; ; ; 2.4 jan-9; ; 1.26 ; 841 jan-9; 1.24 jan-9 I sammenligningen med 6-byerne ses et billede af en relativ ensartet udvikling for den samlede gruppe af unge ledige. har dog en lavere stigning end de øvrige byer i slutningen af 28. I beskæftigelsesplanen for 29 har jobcentret sat særlig fokus på ungeindsatsen, herunder i særdeleshed de udsatte unge. Figuren nedenfor viser fordelingen af de unge ledige på henholdsvis arbejdsmarkedsparate (match 1-3) og ikke-arbejdsmarkedsparate (match 4-5). Antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate i er relativt stabilt på omkring 1.5, kun med et fald i oktober 27 til ca Udviklingen i antallet af unge i den samlede gruppe er 9

10 derfor primært påvirket af den mere dynamiske udvikling blandt de arbejdsmarkedsparate unge ledige Udviklingen i antal unge modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i Kommune jan7-jan9 ; 3.51 ; 1.99 ; Matchkategori i alt Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate ; ; ; 1.38 jan-9; 3.34 jan-9; 1.8 jan-9; 1.54 jan-9 Som det fremgår af beskæftigelsesplan 29 er en stigende del af de ikke-arbejdsmarkedsparate unge personer med psykiatriske diagnoser. Jobcentret har i beskæftigelsesplan 29 redegjort for forskellige tiltag, som skal være med til at vende denne udvikling, bl.a. arbejdet med at udvikle en forebyggende indsats for unge med psykisk relaterede lidelser. Dog skal det understreges, jf. nedenstående figur, at udviklingen for ikke-arbejdsmarkedsparate unge i er nogenlunde på samme niveau, som gennemsnittet for de øvrige 6-byer. 1

11 Udviklingen i antal unge ikke-arbejdsmarkedsparate jan7-jan9. Jan7=index Nedenstående figur viser, at unge med udenlandsk baggrund udgør omtrent en tredjedel af samtlige unge i gruppen. Mens der i løbet af efteråret 28 skete en stigning på omkring 23 % for den samlede gruppe (fra 2.72 i juli 28 til 3.34 i januar 29), er stigningen for de unge med ikke-vestlig baggrund kun på ca. 1 % (fra 827 til 97). Udviklingen i antal unge modtagere af dagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i Kommune jan7-jan9 Herkomst i alt Indv. og eftkm. fra vestlige lande Indv. og eftkm. fra ikke-vestlige lande 4. ; 3.51 jan-9; ; ; ; 854 jan-9; 97 ; 77 ; 73 jan-9; 65 jan-9 Sammenlignet med de øvrige 6-byer og landet som helhed står overfor en udfordring på dette område, idet nu har relativt flest unge med ikke-vestlig baggrund i gruppen set i forhold til niveauet 11

12 januar 27. Dette er en problematik, som jobcentret vil se nærmere på, og inddrage i den kommende beskæftigelsesplan for 21. Udviklingen i antal unge fra ikke-vestlige lande jan7-jan9. Jan7=index

13 3. Forsørgelsesgrupper modtagere af dagpenge/kontanthjælp Resultatoversigten (bilag 1) oplister tal vedr. hhv. arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate ledige på hhv. a-dagpenge og kontant- og starthjælp. Arbejdsmarkedsparate Det fremgår, at der pr. januar 29 i alt var arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner i Kommune, hvilket er en stigning på 8 % siden december 28 men et fald på 5 % i forhold til januar 28, hvor tallet var godt 5.5. Pr. januar 27 var der til sammenligning 8.33 arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner. Som 6- byerne samt landet som helhed har haft en positiv udvikling til og med 3. kvartal 28. Udviklingen i antal arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner, jan7-dec8. Jan7=indeks A-dagpenge I forhold til antal berørte personer viser tallene at der på trods af en stigning i antallet af personer berørt af A-dagpenge på 8 % fra december 28 til januar 29 er sket et fald på 16 % i forhold til januar 28, et større fald sammenlignet med udviklingen for klyngen. Figuren herunder viser udviklingen i sammenlignet med 6-byerne samt landet som helhed. Det fremgår at har haft det største fald i antallet af modtagere af A-dagpenge i perioden fra januar 27 til december

14 Udviklingen i antal personer berørt af A-dagpenge, jan7-dec8. Jan7=indeks Kontant- og starthjælpsmodtagere - arbejdsmarkedsparate Antallet af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har vist en stigende tendens fra december 28 til januar 29 samt i forhold til året før. Figuren herunder viser dog at på trods af en generel stigning den seneste periode har haft en positiv udvikling sammenlignet med øvrige 6-byer samt hele landet generelt. Pr. januar 29 var der arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i mod pr. januar 27. Udviklingen i antal personer berørt af kontant- og starthjælp, Arbejdsmarkedsparate, jan7-dec8. Jan7=indeks Kontant- og starthjælpsmodtagere ikke arbejdsmarkedsparate Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner på kontant- og starthjælp har ligeledes været faldende. Faldet fra december 28 til 14

15 januar 29 var på 3 %. Udviklingen de seneste to år sammenlignet med 6-byerne og landet som helhed fremgår herunder. Det fremgår at også her har haft en positiv udvikling, også sammenlignet med de øvrige 6-byer og landet som helhed. Udviklingen i antal personer berørt af kontant- og starthjælp, ikkearbejdsmarkedsparate, fuldtidspersoner, jan7-dec8. Jan7=indeks

16 4. Besparelsespotentiale Besparelsespotentialet er en beregning fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på, hvor mange penge en given kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet for klyngekommunerne. Besparelsespotentiale - Forsørgelsesydelse Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på Potentiel reduktion af Besparelses- på ydelsen i pct. ydelsen i pct. antal fuldtidspersoner potentiale 1. kvartal kvartal 28 af befolkningen i af befolkningen i ift. klyngen (i mio. kr.) kommunen klyngen A-dagpenge 1,6 2, ,4 Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate,52 1, ,5 Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate 2,2 2, ,8 Introduktionsydelse,3,2 14,3 Revalidering, inkl. forrevalidering,65, ,6 Sygedagpenge 2,18 2, ,8 Ledighedsydelse,31, ,2 Førtidspension 6,59 5, ,3 I alt 14,7 14, ,4 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i kommunen, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige kommuner (klyngen). Besparelsespotentialet i kommunen beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i kommunen. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i kommunen er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Det samlede besparelsespotentiale vil således være kroner, hvis andelen af fuldtidspersoner på forsørgelsesydelser af befolkningen i kommunen er mindre end den gennemsnitlige andel i klyngen for alle forsørgelsesgrupper. For at beregne kommunens potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i kommunen. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i kommunen med forskellen i procentandelene. Som det fremgår af ovenstående tabel har Kommune oplevet en bedre udvikling end klyngekommunerne i forhold til andelen af personer på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Dette kommer til udtryk i form af et negativt besparelsespotentiale, hvor således klarer sig bedre end klyngekommunerne under ét. Derimod har Kommune et potentielt besparelsespotentiale i forhold til klyngekommunerne i fht. andelen af personer på 16

17 førtidspension, revalidering og ledighedsydelse. De forskellige forsørgelsesgrupper skal dog ses i sammenhæng, idet der som oftest er en sammenhæng mellem eksempelvis mange lange kontanthjælpssager og tilsvarende få tilkendelser af førtidspension, de såkaldte forbundne kar. Således har oplevet et markant fald i antallet af personer på førtidspension. Til gengæld har forholdsmæssig markant flere langvarige kontanthjælpssager end ex., jf. afsnittet nedenfor vedr. førtidspension. I det følgende beskrives områderne: revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension, områder der ikke er beskrevet i de foregående afsnit. Revalidering Antallet af personer på revalidering er faldet med 1 % fra januar 28-januar 29, hvilket svarer til den gennemsnitlige udvikling for de øvrige 6-byer (jf. nedenstående figur). Til sammenligning er det gennemsnitlige fald for klyngen på 15 %. Som det fremgår af beskæftigelsesplanen for 29 arbejder jobcentret på at styrke den revalideringsmæssige indsats. Jobcentret ønsker at sætte ind med en tidlig revalideringsindsats for sygemeldte borgere i alle relevante tilfælde med det mål at få dem hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Således anses revalidering som et aktivt redskab til nedbringelse af sygefraværet. Udviklingen i antal fuldtidspersoner i revalidering, jan7-dec8. Jan7=indeks

18 Fleksjob Antallet af fuldtidspersoner på fleksjob i Kommune viser et markant fald fra december 28-januar 29. Dette fald er ikke reelt men skyldes at ikke alle forløb er indberettet til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Nedenfor er opgjort udviklingen i Det fremgår at kommune har oplevet en pæn stigning i antallet af personer på fleksjob også set i forhold til udviklingen i de fleste øvrige 6-byer og landet som helhed. Udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob, jan7-dec8. Jan7=indeks Ledighedsydelse Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse viser en mindre stigning fra december 28 til januar 29 og en større stigning på 2 % fra januar 28-januar 29. Klyngen har generelt oplevet en mindre stigning i perioden. Antallet af forløb af over 13 ugers varighed er ligeledes steget det seneste år, hvor der dog er sket et fald den seneste måned. Den stigende tendens i forhold til antallet af personer på ledighedsydelse fremgår også af figuren herunder. Det fremgår at udviklingen er meget forskellig 6-byerne i mellem. 18

19 Udviklingen i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse, jan7-dec8. Jan7=index Førtidspension Tallene på førtidspensionsområdet viser en stigende tendens i forhold til året før, hvor antallet af fuldtidspersoner er steget med 5 %. Til sammenligning er der sket et mindre fald på 1 % i klyngen som helhed. Den stigende tendens for kommune fremgår ligeledes af nedenstående figur. Kommune har således haft en markant større vækst i antallet af personer på førtidspension sammenlignet med de øvrige 6-byer samt landet som helhed. En af forklaringerne på denne stigning kan bl.a. findes i den særlige indsats over for flygtninge og indvandrere, bl.a. støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den tætte og målrettede opfølgning har betydet, at flere personer har fået afklaret deres muligheder i fht. arbejdsmarkedet. Tallene på området skal dog ses i sammenhæng med antallet af lange kontanthjælps- og sygedagpengeforløb. Således viser tal fra at Kommune har et antal kontanthjælpssager af over 3 års varighed svarende til 24 % af samtlige kontanthjælpssager pr. december 28. Andel for er til sammenligning på 37 %. Forskellen på antallet og udviklingen i antallet af førtidspensionister skal således i et vist omfang ses i sammenhæng med udviklingen på de øvrige områder. 19

20 Udviklingen i antal fuldtidspersoner på førtidspension, jan7-dec8. Jan7=indeks Endvidere skal udviklingen i antallet af personer på førtidspension ses i sammenhæng med andel af befolkningen i en given kommune. Hvor Kommune tidligere har ligget lavere end landsgennemsnittet, så har stigningen i antallet af førtidspensionister betydet, at Kommune nu ligger tæt på landsgennemsnittet (jf. nedenstående figur). Førtidspensionister i % af befolkningen jan-9 mar-9 Det skal nævnes at Kommune - jf. udvalgsbeslutning herom har igangsat en analyse af førtidspensionsområdet, bl.a. mhp. at afdække de senere års forholdsvis høje tilkendelsesniveau. 2

21 For at styrke indsatsen overfor førtidspensionister deltager Kommune derudover i projekt Flere førtidspensionister i job, som er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Formålet med projektet er at fremme førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en række forskellige tiltag. Resultaterne fra midtvejsevalueringen viser, at Kommune skiller sig markant ud fra de øvrige deltagende kommuner med klart flest etablerede job til førtidspensionister. 5. Aktiveringsgrad og rettidighed Det følgende indeholder bemærkninger i forhold til scorecard rettidighed (bilag 2). Det omhandler den del af indsatsen i Jobcentret, der drejer sig om aktiveringsgrad og rettidighed på forskellige områder. Sammenhængen mellem denne del af indsatsen og effekten af indsatsen bliver ikke behandlet her. Indsatsen - dagpengemodtagere Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for dagpengemodtagerne var ifølge resultatoversigten på 22 % i januar 29. Det er 2 procentpoint over gennemsnittet i klyngen. Det er ikke et selvstændigt mål i indsatsen for forsikrede ledige, at have en så høj aktiveringsgrad som muligt. Aktiveringsgraden er dog en indikator for, hvor i hvilket omfang jobcenteret giver tilbud til de ledige. Jobcenteret har i løbet af 28 styrket aktiviteterne for de enkelte ledige, i takt med, at ledigheden er faldet. I forhold til de øvrige 6-byer, er aktiveringsgraden blevet højere i løbet af efteråret 28. Det skal bemærkes, at i perioder med mange nytilmeldte ledige, som ikke aktiveres, påvirkes aktiveringsgraden i nedadgående retning. 21

22 Procent Udviklingen i aktiveringsgraden i Kommune, dagpengemodtagere jan7-jan9 jan-9 Rettighed for Jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud I lovgivningen omkring den aktive beskæftigelsesindsats er der fastsat minimumsfrister for hvor tit jobcenteret skal holde jobsamtaler med de ledige, og hvornår de ledige skal i gang med aktiviteter i form af job med løntilskud, virksomhedspraktik eller opkvalificering og vejledning. Rettidigheden anses normalt for overholdt, når 9 % af samtaler og aktiveringstilbud sker rettidigt. Overholdelsen af en rettidig indsats afhænger af flere faktorer. Først og fremmest er det afgørende, at indsatsen understøttes af et ITredskab, som sikrer, at de ledige kan indkaldes til jobcenteret på det rigtige tidspunkt i ledighedsforløbet. Herudover er det afgørende, at jobcenteret råder over medarbejdere, der har kompetencer til at håndtere IT-redskaberne. Sidst, men ikke mindst, skal jobcenteret til stadighed kunne råde over en bred vifte af tilbud, som hurtigt kan tilvejebringes og i videst muligt omfang tilpasses, så det passer bedst muligt til den enkelte lediges behov. Jobcenteret har også i løbet af 28 haft skarp opmærksomhed på at vedligeholde og udvikle disse faktorer, og for hele året 28 er både jobsamtaler, første aktiveringstilbud og gentagne aktiveringstilbud for 9 % s vedkommende sket rettidigt. 22

23 Procent Udviklingen i rettidige jobsamtaler i Kommune, dagpengemodtagere jan7-jan jan-9 Første aktiveringstilbud Udviklingen i rettidigt første aktiveringstilbud i Kommune, dagpengemodtagere, jan7-jan jan-9 23

24 Gentagne aktiveringstilbud Udviklingen i rettidige gentagne aktiveringstilbud i Kommune, dagpengemodtagere, jan7-jan9 Procent jan-9 Indsatsen - kontant- og starthjælpsmodtagere Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden for kontant- og starthjælpsmodtagere viser en faldende tendens sammenlignet med såvel måneden som året før. Niveauet udgjorde pr. januar 24 % for de arbejdsmarkedsparate hvilket er lavere end for klyngen. De ikke-arbejdsmarkedsparate ligger til gengæld på niveau med klyngekommunerne under ét. Figuren herunder viser udviklingen i perioden for kontanthjælpsområdet generelt. Det fremgår at 6-byerne og tallet på landplan ligger på nogenlunde samme niveau. Det skal nævnes at beregningen af aktiveringsgraden er opgjort i forhold til mulige aktiveringstimer, dvs. 37 timer/uge, hvorfor aktiveringsgraden således ikke giver oplysning om hvor mange kontanthjælpsmodtagere der rent faktisk er i gang med en aktivitet. Tal fra viser at andelen af personer der løbende er i aktivering udgør ca. 5 %. I tallene fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og indgår de personer der er fritaget pga. sygdom/barsel dog også i aktiveringsgraden. 24

25 Udviklingen i aktiveringsgraden, jan7-dec Rettidighed - jobsamtaler Rettidigheden i forhold til jobsamtaler til tiden viser en mindre stigning fra januar 28 til januar 29, mens der er tale om et lille fald i forhold til december 28. Andelen udgør 72 % mod 78 % for klyngen som helhed. Opgørelsen foretaget af Arbejdsmarkedsstyrelsen tager imidlertid ikke højde for kontanthjælpsmodtagere som på grund af barsel, sygdom mv. er fritaget fra rådighedspligt og det individuelle kontaktforløb. Fratrækkes disse vil Kommune ligge på eller meget tæt på det niveau der er sat som målsætning (9 %). Udviklingen i fremgår af figuren herunder. 25

26 Udvikling i rettidigheden i forhold til jobsamtaler til tiden, kontant- og starthjælpsmodtagere, jan7-dec Rettidighed - første tilbud Den samme problematik gør sig gældende i forhold til første tilbud til tiden. Ligeledes medtager beregningen på kun de kontanthjælpsmodtagere, som efter henvendelsen uafbrudt forbliver kontanthjælpsmodtagere i mindst 13 uger for under 3 årige/over 6 årige eller 39 uger for 3-6 årige. Det betyder derfor også, at de kontanthjælpsmodtagere Kommune sender i straksafklaring eller straksaktivering og som kommer i arbejde inden de nævnte tidsfrister ikke indgår i opgørelsen. Egne opgørelser viser en rettidighed på 81 % for 28 samlet set. Pr. december ligger Kommune dog ifølge Resultatoversigten markant under såvel november 28 og december 27 med i alt 45,6 %, hvilket må tilskrives implementering af nyt sagsbehandlingssystem. Således var andelen pr. november 28 på 64,8. Udviklingen i fremgår af nedenstående figur, der viser at Kommune generelt ligger på niveau med de øvrige 6-byer samt landet som helhed. Kun skiller sig ud med en væsentlig højere andel end de øvrige. 26

27 Udviklingen i rettidigheden i forhold til 1. aktiveringstilbud til tiden, kontantog starthjælpsmodtagere, jan7-dec Rettidighed - gentagne tilbud Der er ligeledes en række problematikker omkring opgørelsesmetoder i forhold til gentagne tilbud, der betyder at resultaterne er misvisende. Resultatoversigten vedr. rettidigheden for gentagne tilbud er nogenlunde uændret hvad angår kontant- og starthjælpsmodtagere under ét. At andelen pr. december 28 ikke er højere end 65 % må - igen - i høj grad tilskrives, at de personer der er fritaget for aktivering pga. sygdom/barsel er medtaget i opgørelsen og dermed bidrager til at give et misvisende billede af indsatsen. Andelen er uændret i forhold til referenceperioderne. I klyngen som helhed var andelen 63 %. Udviklingen i er vist herunder, hvor det fremgår at Kommune ligger på niveau med 6-byerne og tallet på landsplan. Dog skiller sig ud med væsentlig højere andel. 27

28 Udvikling i rettidigheden i forhold til gentagne aktiveringstilbud, kontant- og starthjælpsmodtagere, jan7-dec Kommune har i 29 sat særligt fokus på den lovpligtige rettighed gennem en række initiativer, som skal øge rettigheden. For det første er der igangsat en analyse i samarbejde med BDO Kommunernes revision og Beskæftigelsesregionen om årsagerne til det opnåede niveau for rettidig aktivering. Med udgangspunkt i analysen vil Kommune arbejde med løsningsforlag til, hvorledes niveauet for rettidig aktivering kan hæves til et højere niveau. Bilag: Bilag 1: Resultatoversigt Bilag 2: Scorecard rettidighed 28

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus Notat Resultatrevision 29 for Jobcenter Århus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 29 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1. Resultater

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus

Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus Notat Pkt. 4 Resultatrevision 2010 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2010 1.3. Resumé 2. Resultater

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Aarhus BILAG 1 Notat Resultatrevision 2011 for Jobcenter Indhold 1. Indledning/resumé 1.1. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 1.2. Resultatrevisionen for 2011 1.3. Resumé 2. Resultater 2.1.

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø

Resultatrevision 2010 for indsatsåret Jobcenter Læsø Resultatrevision 2010 for indsatsåret 2009. Jobcenter Læsø _Toc259524470 1 INDLEDNING...1 2 MINISTERENS MÅL...3 3 FORSØRGELSESGRUPPER.....6 4 AKTIVERINGSGRAD...7 5 RETTIDIGHED...8 6. KONKLUSION...9 1 Indledning

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere