L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)."

Transkript

1 Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr af 1. december Kristian Jensen / Lise Bo Nielsen

2 Spørgsmål 8: Vil ministeren oplyse, hvor mange personer, der i dag (indkomståret 2003) betaler 43 pct. i skat for aktieindkomst, men ikke betaler topskat, samt størrelsen af denne aktieindkomst, der betales 43 pct. skat af? Det skønnes, at ca skatteydere, som ikke betaler topskat, har en samlet aktieindkomst på ca mio. kr. over progressionsgrænsen til 43 pct.s beskatning.. Skønnet er foretaget ud fra Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen og på basis af 2003-forhold. Oplysningerne er fremregnet til 2005 med forudsætninger svarende til Økonomisk Redegørelse, december Spørgsmål 9: Vil ministeren oplyse, hvor mange personer, der i dag (indkomståret 2003) betaler kun 28 pct. i skat for aktieindkomst, men som samtidig betaler topskat, samt størrelsen af denne aktieindkomst, der betales 43 pct. skat af? Det skønnes, at ca skatteydere, som betaler topskat, men ikke progressiv aktieindkomstskat, har en samlet aktieindkomst på ca. 735 mio. kr. til 28 pct.s beskatning. Skønnet er foretaget ud fra Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen og på basis af 2003-forhold. Oplysningerne er fremregnet til 2005 med forudsætninger svarende til Økonomisk Redegørelse, december Det bemærkes, at visse udbyttebeløb fra ikke børsnoterede selskaber ikke indgår i opgørelsen i det omfang, skatteyderens samlede udbyttebeløb er mindre end kr. og skatteyderen ikke har aktieavancer. Spørgsmål 10: Vil ministeren oplyse, hvorledes medarbejderaktieoptionsordninger omfattet af bestemmelserne i ligningslovens 7 H baseret på henholdsvis optioner og tegningsretter (warrants) er stillet med de foreslåede overgangsordninger, hvis der er tale om ordninger i børsnoterede selskaber (i Danmark eller udlandet)? Hvis de tildelte optioner og tegningsretter udnyttes inden den 1. januar 2006, vil de erhvervede børsnoterede aktier indgå i opgørelsen af beholdningen af børsnoterede aktier pr. den 31. december Hvis beholdningen pr. den 31. december 2005 er under kr. ( kr. for ægtepar), vil aktierne efter en ejertid på tre år eller mere kunne sælges skattefrit under overgangreglen for små beholdninger. Ved udnyttelse af optioner den 1. januar 2006 eller senere vil aktierne som efter gældende regler blive anset for anskaffet på udnyttelsestidspunktet. Ved udnyttelse af tegningsretter den 1. januar 2006 eller senere vil aktierne blive anset for anskaffet på tegningstidspunktet. Dette er en ændring i forhold til gældende regler. Aktier, der erhverves ved udnyttelse af tegningsretter, der giver ret til tegning til favørkurs, anses i dag for anskaffet på tidspunktet for tildelingen af tegningsretten. Begrundelsen for ændringen af anskaffelsestidspunkt er den foreslåede ophævelse af 3 års reglen. Side 2

3 Ved udnyttelse af optioner eller tegningsretter den 1. januar 2006 eller senere vil aktierne således blive anset for anskaffet den 1. januar 2006 eller senere. Da aktierne først anskaffes efter udløbet af 2005, vil de ikke indgå opgørelsen af børsnoterede aktier pr. den 31. december Dette betyder, at aktierne ikke vil kunne falde ind under overgangsreglen om skattefrihed for små beholdninger. Aktierne vil være omfattet af det nye regelsæt, bortset fra overgangsreglerne. Spørgsmål 11: Kan ministeren bekræfte, at avancen på medarbejderoptionsordninger vil blive beskattet, selv om værdien af de modtagne aktier ved udnyttelse af ordningen ikke overstiger kr. s-grænsen (2005: kr. for ikke gifte og kr. for gifte)? Hvis de modtagne børsnoterede aktier er erhvervet før den 1. januar 2006, vil de kunne sælges skattefrit under overgangsreglen, forudsat at medarbejderens samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. den 31. december 2005 er under kr. ( kr. for ægtepar) og forudsat, at aktierne først sælges efter en ejertid på 3 år eller mere. Hvis de modtagne børsnoterede aktier er erhvervet den 1. januar 2006 eller senere, vil et salg være omfattet af de nye regler. Det vil sige, at en eventuel gevinst vil være skattepligtig, idet den vil blive beskattet som aktieindkomst. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 10. Spørgsmål 12: Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke er indført overgangsordninger for personer omfattet af medarbejderaktieoptionsordninger? Aktier, der anskaffes på grundlag af tildelte medarbejderoptioner eller medarbejdertegningsretter, har nøjagtig den samme status i aktieavancebeskatningsloven, som aktier, der er købt i fri handel. Der er derfor ikke fundet grundlag for at indføre særlige overgangsregler for disse aktier. Spørgsmål 13: Vil ministeren redegøre for den foreslåede ændring i næringsbestemmelsen i lovforslagets 17, herunder for henholdsvis personer og selskaber, samt oplyse, hvilket provenutab, den ændrede bestemmelse vil medføre i forhold til de gældende næringsbestemmelser i ABL 3? I forslaget er foreslået en ændring af næringsbegrebet, sådan at reglerne om vederlagsnæring ophæves. Det svarer til, hvad der er foreslået i betænkning 1392 Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven fra september Begrebet vederlagsnæring dækker over den situation, hvor eksempelvis en entreprenør i stedet for at modtage vederlaget kontant modtager aktier som betaling for byggeriet. Side 3

4 I dag omfatter næringsbegrebet personer og selskaber, som driver handel med værdipapirer (handelsnæring) eller som modtager værdipapirer som vederlag i deres næringsvirksomhed f.eks. en entreprenør, der modtager aktier i et ejendomsselskab som betaling for opførelsen af ejendommen(vederlagsnæring). Næring betyder, at gevinst på aktier er skattepligtigt som personlig indkomst, og der er fradrag for tab på aktier i personlig indkomst. Vederlagsnæring har betydning i relation til beskatning af den efterfølgende værdistigning på aktierne. Hvis en entreprenør modtager aktier for opførelsen af et byggeri i stedet for at modtage kontanter, beskattes entreprenøren af værdien af aktierne ved modtagelsen som personlig indkomst. Hvis entreprenøren havde modtaget kontanter i stedet for, var beløbet også blevet beskattet ved modtagelsen som personlig indkomst. Den efterfølgende værdistigning på aktierne beskattes entreprenøren også af som personlig indkomst. Dette er effekten af de gældende regler om vederlagsnæring. Hvis entreprenøren i stedet modtager kontanter for byggeriet og samme dag køber aktier af bygherren for pengene, beskattes den efterfølgende kursstigning på aktierne efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven. Det vil sige som aktieindkomst, hvis aktierne først sælges efter 3 års ejertid. Efter forslaget vil kun handelsnæring være omfattet af næringsbegrebet. Konsekvensen af at ophæve reglerne om vederlagsnæring er, at værdien af aktierne ved modtagelsen fortsat skal beskattes om personlig indkomst, men at den efterfølgende værdistigning på aktierne skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven altså som aktieindkomst. Med forslaget sikres, at der ikke er forskel i beskatningen af eksempelvis en entreprenør afhængig af, om han modtager aktier eller kontanter for byggeriet. Det foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang der efter gældende regler sker beskatning af fortjenester eller fradrages tab efter reglerne om vederlagsnæring. Det er derfor ikke muligt at skønne over provenuvirkningen af den foreslåede ophævelse af reglerne. Det må dog vurderes, at finansiering af byggerier m.v. med aktier kun sker i begrænset omfang, således at nettovirkningen af ophævelsen provenumæssigt er meget begrænset. Spørgsmål 14: Kan ministeren bekræfte, at de foreslåede overgangsbestemmelser i lovforslagets 44 betyder, at en person, der d. 31/ har en beholdning på børsnoterede aktier på under kr. skattefrit kan afhænde denne beholdning, uanset hvornår denne afhændelse sker (altså også i 2070) og uanset til hvilket beløb, denne afhændelse sker? Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 7. Spørgsmål 15: Kan ministeren bekræfte, at de foreslåede overgangsbestemmelser i lovforslagets 44 betyder, at et samlevende ægtepar, der 31/ har en beholdning på børsnoterede aktier under kr. skattefrit kan afhænde denne beholdning, uanset hvornår denne afhændelse sker (altså også i år 2070) og uanset til hvilket beløb, denne afhændelse sker? Side 4

5 Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 7. Spørgsmål 16: Vil ministeren redegøre for de forskellige muligheder, der efter gældende skatteregler er for, at en person kan overdrage sin beholdning af aktier omfattet af lovforslagets 44 med skattemæssig succession, således at erhververen overtager skattefriheden efter 44? Overgangsreglen i 44 er også anvendelig for aktionærer, som med succession har erhvervet deres aktier fra en overdrager, der kunne anvende overgangsreglen i 44. Hvor der efter gældende regler er mulighed for at succedere i skattefriheden for en beholdning af børsnoterede aktier efter den gældende kr. s regel, vil der også være mulighed for at succedere i skattefriheden efter overgangsreglen i 44. Efter de gældende skatteregler er der mulighed for, at en person, som selv kan sælge en beholdning af børsnoterede aktier skattefrit, i visse situationer kan overdrage aktierne med succession, hvorved erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling og dermed kan sælge aktierne skattefrit. Muligheden for at en person kan overdrage sin beholdning af børsnoterede aktier under den skattefri grænse med den virkning, at erhververen kan overtage skattefriheden er imidlertid sjældent forekommende. Det skyldes, at der i reglerne om overdragelse med succession er opstillet sådanne betingelser, at det i praksis er sjældent forekommende, at overdrageren samtidig opfylder betingelserne for selv at kunne afstå aktierne med skattefrihed. For at være i en situation, hvor en person i levende live kan overdrage sin beholdning af børsnoterede aktier omfattet af skattefriheden i lovforslagets 44 med skattemæssig succession, skal overdrageren selv opfylde betingelserne for skattefrihed samtidig med at overdragelsen opfylder betingelserne succession. Efter successionsbestemmelsen om overdragelse i levende live er det blandt andet en betingelse, at overdragelsen udgør mindst 15 pct. af stemmeværdien. Eneste undtagelse til dette krav er andelsbeviser i andelsforeninger og næringsaktier. Andelsbeviser og næringsaktier kan imidlertid ikke sælges skattefrit efter overgangsreglen. Betingelsen om, at overdragelsen skal udgøre mindst 15 pct. af stemmeværdien, vil i praksis være meget svær at opfylde, når der skal være tale om aktier i et børsnoteret selskab og værdien af beholdningen samtidig ikke må overstige den skattefri beløbsgrænse på kr. for enlige og kr. for ægtepar. For succession i levende live vil det derfor være meget svært at opfylde betingelserne. Hvis der konstateres en gevinst ved udlodning af aktier fra et dødsbo, succederer modtageren i boet skattemæssige stilling, medmindre gevinsten skal beskattes i boet. I dødsboer skal gevinst på aktier beskattes, hvis der er tale om aktie i selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består i passiv pengeanbringelser og lignende. Udlodning af aktier i almindelige driftsselskaber kan således som udgangspunkt ske med succession. Det er dog en betingelse for succession, at de aktier, som udloddes, til den enkelte modtager udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen i selskabet. Det kan være vanskeligt at finde praktiske eksempler på arveladere med en beholdning af børsnoterede aktier under beløbsgrænsen på kr., hvor de enkelte portioner af udloddede børsnoterede aktier udgør mindst 1 pct. af aktiekapitalen i det enkelte børsnoterede selskab. Side 5

6 Selvom der i skattelovgivningen er mulighed for at succedere i skattefriheden efter overgangsreglen i 44, vil en succession i disse skattefri aktier i praksis være sjældent forekommende Spørgsmål 17: Vil ministeren redegøre for, hvorledes overgangsordningen efter lovforslagets 44 fungerer for tegningsretter (warrants) i børsnoterede selskaber, herunder i selskaber, der er børsnoteret i udlandet. Der kan henvises til svaret på spørgsmål 10. Spørgsmål 18: Kan ministeren bekræfte, at overgangsreglen i lovforslagets 44 også gælder aktier anskaffet efter lovforslagets fremsættelse, således, at en person, der ved lovforslagets fremsættelse ikke ejede aktier, i perioden fra 16. november til 31. december kan erhverve børsnoterede aktier, der vil være omfattet af skattefriheden efter 44, blot værdien af den samlede beholdning den 31/ ikke overstiger kr. Ja, det kan jeg bekræfte. Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 7. Spørgsmål 19: Kan ministeren bekræfte, at overgangsreglen i lovforslagets 44 også gælder for personer, der ved lovforslagets fremsættelse havde en beholdning af børsnoterede aktier med en kursværdi på over kr., når blot værdien af den samlede beholdning den 31/ ikke overstiger kr., og det her er uden betydning, at der er sket salg af beholdningen i perioden 16. november til 31. december 2005 for at komme under overgangsreglen? Ja, det kan jeg bekræfte. Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål 7. Spørgsmål 20: Kan ministeren bekræfte, at en person, der den 16. november 2005 ved lovforslagets fremsættelse havde en beholdning af børsnoterede aktier på over kr. og som afhænder aktier i perioden 16. november 31. december 2005 med tab, kan fremføre dette tab til fradrag i gevinster på aktier anskaffet efter 1/ selv om denne skatteyder som følge af salget, den 31. december 2005 får en beholdning af børsnoterede aktier med en samlet værdi under kr, og således får en beholdning, der efter 1/ kan sælges skattefrit som følge af bestemmelsen i 44? Personer, som med tab sælger børsnoterede aktier i perioden 16. november 2005 til 31. december 2005, kan fremføre tabet til modregning i gevinster på aktier anskaffet efter 1. januar 2006 efter reglerne i forslaget til aktieavancebeskatningsloven. Det vil sige, at tabet Side 6

7 kan modregnes i udbytte, gevinster og afståelsessummer fra børsnoterede aktier, som er skattepligtige efter forslagets 12 og medregnes til aktieindkomsten. Hvis tabet ikke kan udnyttes i indkomståret, kan det fremføres til det følgende indkomstår. Tabet kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan bruges i et tidligere indkomstår. Det er uden betydning for adgangen til at fremføre et tab, at tabet er opstået, fordi skatteyderen har valgt at sælge aktierne med henblik på at bringe sin beholdning af børsnoterede aktier ned under beløbsgrænsen i 44 og dermed få mulighed for at sælge de resterende aktier skattefrit efter en ejertid på 3 år. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 7. Spørgsmål 21: Kan ministeren bekræfte, at en skatteyder, der 31/ har en beholdning af børsnoterede aktier på under kr., ved salg af aktier efter 1/1 2006, og hvor ejertiden ved salget er under 3 år, ved eventuelt tab kan modregne dette tab i gevinster på børsnoterede aktier anskaffet efter 1/1 2006? Udgangspunktet for børsnoterede aktier, der indgår i en beholdning, der er under kr. s grænsen pr. den 31. december 2005, er, at et salg er indkomstopgørelsen uvedkommende. Det er dog en betingelse, at salget sker efter en ejertid på 3 år eller mere. Ved et salg efter en ejertid på under 3 år finder lovens almindelige regler anvendelse. Konstateres der et tab ved salget, kan dette fradrages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer efter ligningslovens 16 B vedrørende børsnoterede aktier. Yderligere tab kan fremføres til modregning i de følgende indkomstårs udbytter, gevinster og afståelsessummer vedrørende børsnoterede aktier. Det følger heraf, at tab på børsnoterede aktier under overgangsreglen for små beholdninger, der konstateres ved en ejertid på under 3 år, vil kunne modregnes i gevinster på børsnoterede aktier, der er anskaffet og solgt efter den 1. januar Spørgsmål 22: Kan ministeren bekræfte følgende tænkte eksempel på konsekvensen af overgangsbestemmelserne: Personen P, der er ugift havde pr. 16/ ingen børsnoterede aktier. P erhverver i perioden 16/11-30/ to aktieposter i henholdsvis det børsnoterede selskab A og B, for henholdsvis kr. og kr., og aktierne har tilsammen den 31/ en kursværdi på kr. Den 1/ erhverver P en post aktier i det børsnoterede selskab C for kr. Den 1/ sælger P sine aktier i A for kr., og konstaterer herefter et tab på kr. Den 1/ sælger P sine aktier i B og C for henholdsvis kr. og kr. P konstaterer herved en gevinst på i alt , der fremkommer således: Gevinst på aktierne i B ( kr.) = kr. Gevinst på aktierne i C ( kr kr.) = kr. Begge gevinster er skattefri, fordi gevinsten på aktierne i B omfatter gevinst på aktier omfattet af overgangsreglen i 44 og gevinsten på aktierne i C på kr. skal reduceres Side 7

8 med fremføringsberettiget tab fra salget i 2007 på aktierne i A, idet tabet er omfattet af overgangsreglerne i 44, stk. 3. Aktierne i selskab A sælges 1. oktober 2008 efter en ejertid på mindre end 3 år. Tabet, som realiseres ved salget er derfor fradragsberettiget. Hvis personen P i samme indkomstår har aktieindkomst fra børsnoterede aktier, vil tabet kunne fradrages i denne aktieindkomst. Hvis tabet ikke kan udnyttes af personen P, vil tabet kunne fremføres til modregning i de følgende indkomstår. Aktierne i selskab B sælges 1. februar 2009 efter en ejertid på 3 år. Aktierne indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en kursværdi under kr. pr. 31. december Gevinsten på kr. er derfor skattefri for personen P. Aktierne i selskab C sælges 1. februar 2009 efter en ejertid på præcis 3 år. Aktierne er købt efter ikrafttrædelsen af de nye regler, og gevinsten på kr. er derfor skattepligtig. Gevinsten skal medregnes som aktieindkomst. Hvis personen P ikke tidligere har udnyttet sit fradragsberettigede tab fra salget af aktierne i selskabet A, modregnes dette tab i den skattepligtige gevinst fra salget at aktierne i selskabet C med det resultat, at gevinsten salget af aktierne i selskabet C ikke beskattes. Spørgsmål 23: Vil ministeren oplyse, om aktier i selskaber, der handles på NASDAQ-børsen, er omfattet af reglerne for børsnoterede aktier i lovforslagets 3? Aktier, der handles på Nasdaq, er i forhold til aktieavancebeskatningslovens regler unoterede. Det er herved forudsat, at aktierne ikke derudover er noteret på en fondsbørs m.v., der er medlem af World Federation of Exchanges. Spørgsmål 24: Vil ministeren oplyse, om aktier i selskaber, der handles på NASDAQ-børsen, hidtil har været omfattet af reglerne for børsnoterede aktier i den hidtil gældende ABL 4, stk. 2., 2. pkt., nu lovforslagets 3? World Federation og Exchanges (tidligere FIBV) har blandt sine medlemmer organisationen National Association of Securities Dealers (NASD). Frem til 2000 var NASD ejere af Nasdaq. I kraft af ejernes medlemskab har aktier, der handles på Nasdaq, frem til 2000 således været omfattet af definitionen af børsnoterede aktier. At reglen i den nugældende aktieavancebeskatningslovens 4, stk. 2, 2. pkt. har skullet forstås således følger af lovbemærkninger i L 195 fra folketingsåret (vedtaget som lov nr. 440 af 10. juni 1997), hvor reglen blev indført. Fra 2000, hvor Nasdaq blev solgt, har aktier, der kun handles på Nasdaq, ikke længere været omfattet af den nugældende aktieavancebeskatningslovens 4, stk. 2, 2. pkt. Spørgsmål 25: Vil ministeren oplyse, om aktier i selskaber, der handles på NASDAQ-børsen, er omfattet af overgangsreglen i lovforslagets 44? Side 8

9 Aktier, der kun handles på Nasdaq, anses ikke for børsnoterede. De pågældende aktier vil derfor ikke være omfattet af overgangsreglen i 44 om skattefrihed for børsnoterede aktier, der indgår i en beholdning under kr. s grænsen pr. 31. december Spørgsmål 26: Vil ministeren oplyse, hvorledes avance på børsnoterede aktier skal opgøres, hvis skatteyder har en beholdning af aktier i et børsnoteret selskab, der dels består af aktier i behold den 31/ , der er omfattet af overgangsordningen i lovforslagets 44, dels af aktier i selskabet anskaffet efter 1/ og endeligt af fondsaktier i selskabet tildelt på grundlag af aktier anskaffet både før og efter 31/ ? Der bedes fremsendt eksempler, der viser denne situation, og dette både ved salg af hele beholdningen og ved salg af dele af beholdningen. Når skatteyderen har flere aktier i samme selskab og nogle aktier er skattefri, fordi de er omfattet af overgangsreglen i 44, mens andre aktier er skattepligtige, skal skatteyderen anvende gennemsnitsmetoden ved opgørelsen af anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen for de skattefri aktier omfattet af overgangsordningen skal således indgå i beregningen af den gennemsnitlige anskaffelsessum ved opgørelsen af den skattepligtige avance på aktierne købt efter 31. december Ved afgørelsen af hvilke aktier der er solgt først de skattefri aktier eller de skattepligtige aktier gælder FIFO-princippet. FIFO-princippet går ud på, at de først anskaffede aktier anses for solgt først. Det betyder, at de første aktier, som skatteyderen sælger, anses for at være de skattefri aktier omfattet af overgangsordningen. Fondsaktier, som tildeles på grundlag af aktier omfattet af overgangsordningen, er også omfattet af skattefriheden i overgangsordningen. Salg af fondsaktier, som er tildelt efter 31. december 2005, er således skattefri, når de tildeles på grundlag af aktier, som er skattefri efter overgangsreglen i 44. I nedenstående skema er vist eksempler på opgørelsen af den skattepligtige avance i en situation som beskrevet i spørgsmålet, hvor alle aktierne sælges, og hvor kun en del af aktierne sælges. Transaktion Mellemregning Beløb Beholdning pr. 31. december aktier à 200 kr kr. Køb 1. juli aktier à 150 kr kr. Tildeling af fondsaktier 1. april Anskaffelssum = 0 kr. 1 fondsaktier pr. 3 aktier i alt 300 fondsaktier. Heraf vedrører 100 fondsaktier beholdningen pr. 31. december 2005 og 200 fondsaktier vedrører aktierne købt i juli kr. Samlet antal aktier stk. Samlet anskaffelsessum kr. Gennemsnitlig anskaffelsessum kr. / 1200 stk. 125 kr. Side 9

10 1. Alle aktier sælges til kurs 250. (Samlet salgsum) Andel af salgssum, som henføres til de skattefri aktier. Andel af salgssum, som henføres til de beskattede aktier. Anskaffelsessum for beskattede aktier * kr * 400/ kr * 800/ kr. 800 aktier à 125 kr kr. Avance kr kr kr. 2. Delsalg Salg af 800 aktier til kurs 250. Salgssum 800 * kr. Salgssum for de beskattede aktier. Kun halvdelen af salget er skattepligtigt, fordi de 400 skattefri aktier anses for solgt først jf. FIFOprincippet. Anskaffelsessum for de beskattede aktier kr. / kr. 400 aktier à 125 kr kr. Avance ved delsalget kr kr kr. Anskaffelsessummen for de resterende 400 aktier 400 aktier à 125 kr kr. Side 10

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven) Skatteudvalget L 78 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige behandling

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget L 78 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC

Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC Til TDC aktionærer, der er, eller tidligere har været, ansat hos TDC 6. december 2018 Selvangivelse af avance ved salg af TDC aktier i 2018 I forlængelse af, at alle TDC-aktier i forsommeren 2018 er blevet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2007-511-0020 Dato: 16. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 86 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer

Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 10: Aktieavancer Valdemar Nygaard Aktieavancer: Temaet gennemgås med udgangspunkt i kapitel XVI i Almen skatteret. Hvor ikke andet er nævnt

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 33 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2006-411-0070 Dato: 14. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 33- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Offentligt 11. oktober 2016 J.nr. 16-0831202 Til Folketinget

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere