Aktivering og beskæftigelse side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivering og beskæftigelse side 1"

Transkript

1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Produktionsskoler Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m Ressourceforløb Ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Tilskud til sociale formål... 26

2 Aktivering og beskæftigelse side 2 Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet Pr. 1. januar 2016 blev der gennemført en reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Refusionsomlægningen har givet et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og refusionssatsen aftrappes over tid. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem gennerelle tilskud efter objektive kriterier. Dette sikrer et større økonomisk incitament hos den enkelte kommune til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Refusionsomlægningen betyder, at: Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunerens forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatssen aftrappes over tid fra 80% de første 4 uger, 40% fra uge 5-26, 30% fra uge og 20% efter uge 52. Refusionstælleren nulstilles efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, der befinder sig på offentlig forsørgelse den 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Dog ikke personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli 2014 svarende til tidspunktet for indgåelsen af aftale om forlig om en ny beskæftigelsesindsats. Disse personer vil fortsætte på de eksisterende refusionssatser frem til en eventuel revisitering. Der etableres et særskilt tilskud til kommunerene for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016 og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering, samt kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse Revalideringsydelse, løntilskud til revalidender, merudgifter til bolig under revalidering og tilskud til selvstændigt virksomhed

3 Aktivering og beskæftigelse side 3 Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014 Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

4 Aktivering og beskæftigelse side Produktionsskoler Driftsbeskrivelse Den kommunale medfinansiering af produktionsskolerne består af kommunale aldersbestemte bidrag vedrørende ikke-aktiverede produktionsskoleelever. Kontoen dækker et årligt bidrag til staten som et grundtilskud for ordinære produktionsskoleelever (dvs. alle elever minus personer, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse). Budgetgrundlaget Grundlaget for beregningen er antallet af deltagere den 1. september forud for budgetåret. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler Ændring af forudsætninger Ingen.

5 Aktivering og beskæftigelse side Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Driftsbeskrivelse Området dækker udgifter og tilskud i forbindelse med introduktionsprogram og integration af flygtninge og udlændinge, samt udgifter til danskundervisning af andre udlændinge. Introduktionsprogrammet består af danskundervisning og aktivering. Finansiering Kommunernes udgifter efter integrationsloven omhandler bl.a. udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb. Finansieringen sker hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsregler: Kommunen kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til integrationsprogrammer. Kommunerne kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dækkes sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Slutteligt kan kommunerne hjemtage resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. I sommeren 2016 blev vedtaget ændringer af integrationsloven som bl.a. indebærer en mere målrettet finansiering af integrationsindsatsen. Ændringerne som træder i kraft fra 1. januar 2017 omfatter bl.a.: En midlertidig forhøjelse af grundtilskuddet i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018, hvor tilskuddet øges med 50% til kr. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Resultattilskuddene for opnået ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse i 6 måneder forhøjes fra kr. til kr. (2016-niveau) i det første tre år. Samtidig udvides den periode, hvor kommunen kan opnå et resultattilskud for en udlænding, der kommer i beskæftigelse eller uddannelse fra tre til fem år. Resultattilskuddet i det 4. eller 5. år for opnået ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse fastsættes til kr. (2016- niveau). Resultattilskuddet for bestået prøve i dansk nedsættes fra kr. til kr. (2016-niveau)

6 Aktivering og beskæftigelse side 6 Budgetgrundlaget Satser for tilskud fra Staten Kr. i årets priser 2016 Forventet 2017 Grundtilskud pr. måned Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere pr. måned Resultattilskud, ordinær beskæftigelse, pr. person Resultattilskud, kompetencegivende, pr. person Resultattilskud, bestået danskprøve, pr. person

7 Aktivering og beskæftigelse side 7 Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere 23a Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere 23c Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere 23d Udgifter til tilbud til selvforsørgende 23a Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende Udgifter til ordinær danskuddannelse 24d Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige udledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Resultattilskud, kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud 24f Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Statsrefusion I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

8 Aktivering og beskæftigelse side Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Finansiering Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Målgruppen på integrationsydelsen er fra 1. juli 2016 udvidet til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Introduktionsydelse er omfattet af den nye refusionsreform. Budgetgrundlaget Området dækker udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Kontanthjælp til udlændinge Integrationsydelse til udlændinge Afløb af kontanthjælp til udlændinge, 50 pct. refusion Afløb af integrationsydelse til udlændinge, 50 pct. refusion Afløb af integrationsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til andre i passive perioder, 30 pct. refusion Hjælp i særlige tilfælde Tilbagebetaling Statsrefusion I alt Frihedsgrader på området Området er lovbestemt.

9 Aktivering og beskæftigelse side 9 Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

10 Aktivering og beskæftigelse side Revalidering Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter og indtægter vedrørende revalidering, f.eks. udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og job-indslusningsprojekter. Desuden registreres udgifter til revalidering. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlaget Området dækker udgifter og indtægter vedrørende revalidering. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016, 30 pct. refusion Hjælpemidler under revalidering, 50 pct. refusion Afløb af løntilskud, 65 pct refusion Afløb af revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik, 65 pct. refusion Afløb revalideringsydelse, pct. refusion Befordringsgodtgørelse Revalideringsydelse Tilskud til selvstændig virksomhed Lønstilskud revalidender Statsrefusion Kommunal udgift

11 Aktivering og beskæftigelse side 11 Frihedsgrader på området Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

12 Aktivering og beskæftigelse side Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Driftsbeskrivelse Området er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Ikke alle udgifter til fleksløntilskud og tilskud til selvstændig virksomhed er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen, såfremt de Bliver ansat i fleksjob efter 1. juli 2014 Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014 På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlag Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af personer i fleksjob, hvilket hænger sammen med nye regler på området, hvor der bl.a. kan laves fleksjob med et lavt timetal.

13 Aktivering og beskæftigelse side 13 Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger, 50 pct. refusion Ledighedsydelse under ferie, 30 pct. refusion Driftsudgifter for personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændige Ledighedsydelse indtil Flekslønstilskud til personer i fleksjob, 65 pct. refusion Flekslønstilskud til personer i fleksjob, 30, stk. 2 og Tilskud til selvstænd.erhvervsdrivende, 65 pct. refusion Løntilskud til personer i fleksjob Tilbagebetaling 16 Mellemoffentlige betalinger Udgifter til befordring og hjælpemidler Statsrefusion Kommunal udgift i alt Frihedsgrader på området Struer Byråd har fuld indflydelse på området. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

14 Aktivering og beskæftigelse side Ressourceforløb Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Udgifter der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlag Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

15 Aktivering og beskæftigelse side 15 Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Afløb ressourceforløbsydelse, ressourceforløb, 30 pct refusion Afløb ressourceforløbsydelse, ressourceforløb, 50 pct refusion Driftsudgifter ordinær uddannelse, ressourceforløb, pct. refusion Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering, ressourceforløb, 50 pct. refusion Hjælpemidler, ressourceforløb, 50 pct. refusion Befordring, ressourceforløb, 50 pct. refusion Afløb løntilskud, ressourceforløb, 50 pct. refusion Mentorudgifter, ressourceforløb, 50 pct. refusion Godtgørelse, ressourceforløb, 50 pct. refusion Afløb ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, pct. refusion Afløb ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb, øvrig vejledning og opkvalificering, 50 pct. refusion Driftsudgifter ordinær uddannelse, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion Befordring, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion Mentor, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløb under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb Løntilskud under jobafklaringsforløb Godtgørelse, jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion Tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse, ressourceforløb, 30 pct. refusion Afløb ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jobafklaringsforløb Statsrefusion Kommunal udgift i alt Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

16 Aktivering og beskæftigelse side Ledighedsydelse Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. I forbindelse med refusionsomlægningen blev ledighedsydelse udskilt fra funktion 5.81, således denne nye funktion 5.83 Ledighedsydelse blev oprettet. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden til , udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt de: Bliver ansat i et fleksjob efter Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifter fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlag Området dækker udgifter til forsørgelse og aktivering af personer visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

17 Aktivering og beskæftigelse side 17 Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Ledighedsydelse med refusion, 30 stk. 2 og Udgifter til befordringsgodtgørelse, Udgifter til hjælpemidler, Ledighedsydelse, ikkerefusionsberettiget Ledighedsydelse under ferie, 30 pct. refusion Ledighedsydelse i passive perioder, 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering, 30 pct. refusion Statsrefusion Kommunal udgift i alt Frihedsgrader på området Området er lovbestemt. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

18 Aktivering og beskæftigelse side Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsbeskrivelse Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Finansiering De udgifter, der er refusionsberettigede, vedrører ét af to driftslofter, ét ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse der ikke er omfattet af integrationsprogrammet, og uddannelseshjælp samt selvforsørgende og forsikrede ledige, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for hvert af de to rådighedsbeløb. Satsen i 2016 er for det ledighedsrelaterede driftsloft kr. pr. helårsperson og kr. pr. helårsperson for revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Udgifter, der ikke er refusionsberettigede, registreres på særskilte grupperinger. Budgetgrundlaget Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed.

19 Aktivering og beskæftigelse side 19 Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelsesmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanhjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Statsrefusion Kommunal udgift i alt Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde frihedsgrad. Ændring af forudsætninger Kommunens egne aktiveringstilbud er fra 1. januar 2016 samlet i én aktiveringsenhed Job- og Kompetencer. Udgifterne vedrørende denne enhed konteres fra 2016 under 5.82 ressourceforløb.

20 Aktivering og beskæftigelse side Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsbeskrivelse Området er omfattet af den nye refusionsomlægning. Indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til Finansiering Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for løntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til: 80% i de første fire uger 40 % fra uge % fra uge % efter uge 53 Budgetgrundlaget Området dækker indtægter og udgifter vedrørende jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

21 Aktivering og beskæftigelse side 21 Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede Personlig assistance til handicappede i erhverv, 50 pct. refusion Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, pct. refusion Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede, 100 pct. refusion Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion, forenklet permanent ordning Udgifter og tilskud til initiativer Afløb af løntilskud til forsikrede ledige, pct. refusion, stat + region Afløb af løntilskud til forsikrede ledige, pct. refusion, private arbejdsgivere Afløb af løntilskud, 50 pct. refusion, forsikrede personer med handicap Afløb af løntilskud til forsikrede ledige, pct. refusion, kommunale arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige, private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige, offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion I alt Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde frihedsgrad. Ændringer af forudsætninger Området er omfattet af den nye refusionsomlægning.

22 Aktivering og beskæftigelse side Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Driftsbeskrivelse Udgifter til løn til forsikrede ledige ansat i kommuner med løntilskud, jfr. 51 og 55 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Budgetgrundlaget Udgifterne på kontoen omfatter de udgifter til løn, for forsikrede ledige ansat i job med løntilskud, der ikke dækkes af løntilskuddet. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Løn til personer i jobtræning Arbejdsskadeforsikring Betaling fra andre kommuner Løntilskud I alt Frihedsgrader på området Lovbestemt. Ændring af forudsætninger Ingen.

23 Aktivering og beskæftigelse side Seniorjob til personer over 55 år Driftsbeskrivelse Omfatter udgifter til seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Budgetgrundlaget Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. i 2016-priser pr. helårsperson. Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i servicejob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Løn til personer i seniorjob Kompensationsydelse Tilskud fra staten I alt Frihedsgrader på området Lovbestemt. Ændring af forudsætninger Ingen.

24 Aktivering og beskæftigelse side Beskæftigelsesordninger Driftsbeskrivelse Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til befordring og hjælpemidler mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Funktionen omfatter desuden lønudgifter ved løntilskudsjob til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i kommunale virksomheder. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Budgetgrundlaget Budgettet er udarbejdet på grundlag af faktiske foranstaltninger og udgifter forbundet hermed. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige, 100 pct. refusion Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede, 100 pct. refusion Lønudgifter ved.ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelsesmodtagere Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ikke refusionsberettiget udgifter til mentor Udgifter til befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, 80 pct. tilskud Jobrotation med 60 pct. refusion, forenklet permanent ordning Jobrotation med 60 pct. refusion, tilskud efter ansøgning Statsrefusion Kommunal udgift

25 Aktivering og beskæftigelse side 25 Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde frihedsgrad. Ændring af forudsætninger Ingen.

26 Aktivering og beskæftigelse side Tilskud til sociale formål Driftsbeskrivelse Kontoen anvendes til forskellige projekter, som Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget vælger at give tilskud til vedrørende arbejdsmarkedsområdet. Budgettets hovedposter kr. / 2017-prisniveau 2015-regnskab 2016-budget 2017-budget Arbejdsmarkedsområdets rådighedsbeløb I alt Frihedsgrader på området Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Ændring af forudsætninger Ingen.

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Indarbejdede ændringer til budgettet... 9

Indarbejdede ændringer til budgettet... 9 Indhold bemærkninger for Beskæftigelsesudvalget 2018-2021... 2 Forsørgelsesydelser... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængde og forudsætninger... 3 Indarbejdede ændringer til

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.538.200

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 19-33) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Indhold. Budget Social- og Sundhedsforvaltningen

Indhold. Budget Social- og Sundhedsforvaltningen Indhold bemærkninger for Beskæftigelsesudvalget -... 2 Forsørgelsesydelser... 2 Økonomisk oversigt... 2 Beskrivelse af politikområdet... 2 Mængde og forudsætninger... 3 Indarbejdede ændringer i budgettet...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2018 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2017 i 2018 Budgetændring Budget 2018 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.566.200

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere