Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser"

Transkript

1 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen Fordeling af ydelsesområder Indhold i afgørelsen Tidsramme for effektuering Begrundelse for sagsbehandlingstid 7 4 Afgørelser som kan effektueres uden kommunal afgørelse Fordeling af ydelsesområder Tidsramme for effektuering Begrundelse for sagsbehandlingstid 10 5 Afgørelse som indeholder delvis hjemvisning Fordeling af ydelsesområder Tidsramme for effektuering Begrundelse for sagsbehandlingstid 13 Bilag 1 Metode Indhentning og screening af afgørelser Formidling af afgørelser til kommuner 16 Bilag 2 Spørgeskema 18 Titel Undersøgelse af kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Udgiver Ankestyrelsen, november 2013 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Forord I forlængelse af forespørgselsdebatten F 16 i Folketinget i 12/13 folketingssamling har Socialministeriet bedt Ankestyrelsen gennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af de sociale nævns afgørelser, herunder rettidigheden heraf. Undersøgelsen af rettidigheden tager afsæt i debatten om, hvorvidt kommunerne effektuerer nævnenes afgørelser inden for en rimelig tid. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge, inden for hvilken tidsramme kommunerne effektuerer de sociale nævns afgørelser på en række udvalgte lovområder, og dermed give et overblik over, hvornår borgeren får den bevilgede hjælp, som nævnet har truffet afgørelse om. Undersøgelsen vedrører afgørelser inden for servicelovens og om hjælp på voksenområdet (ældre, udsatte og handicappede), hvor de sociale nævn i 2012 har ændret eller ophævet de kommunale afgørelser. Afgørelserne vedrører følgende ydelsesområder: Personlig og praktisk hjælp (SEL 83) Afløsning og aflastning (SEL 84) Socialpædagogisk bistand (SEL 85) Genoptræning (SEL 86) Kontant tilskud til hjælp (SEL 95) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) Ledsagerordning (SEL 97) Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) Støtte- og kontaktpersonordningen (SEL 99)

4 2 2 Sammenfatning Ankestyrelsen har med denne undersøgelse kortlagt, inden for hvilken tidsramme de kommunale myndigheder efterlever ankemyndighedernes afgørelser inden for servicelovens og om hjælp på voksenområdet. Undersøgelsens fokus og omfang Undersøgelsens fokus er kommunernes effektuering af samtlige afgørelser, hvor de sociale nævn i 2012 har ophævet eller ændret kommunens afgørelse på de nævnte områder på baggrund af en klage fra borgeren. De sociale nævn traf i 2012 i alt afgørelser om servicelovens og 95-99, heraf udgør de 145 afgørelser, der er i fokus i denne undersøgelse 11 procent. 1 I 57 procent af klagerne stadfæstede nævnet kommunens afgørelse. I 21 procent blev sagen hjemvist, og i 12 procent valgte nævnene at afvise eller henvise klagen. 2 Ud af de 145 afgørelser, som er udvalgt til nærværende undersøgelse, er 14 afgørelser udgået, se bilag 1 om undersøgelsens metode. Der indgår således i alt 131 afgørelser i undersøgelsen. Den største gruppe afgørelser, som indgår i undersøgelsen, handler om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 (39 procent), socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85 (24 procent) og borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96 (12 procent). Hovedresultater Undersøgelsen viser, at kommunerne har effektueret nævnets afgørelse inden for en måned i 69 procent af de undersøgte afgørelser, svarende til 90 ud af 131 afgørelser. I 19 procent af afgørelserne har kommunen haft en sagsbehandlingstid på 1 til 3 måneder. I 11 procent af afgørelserne er der gået mere end 3 måneder, før borgeren har modtaget den hjælp, som det sociale nævn har truffet afgørelse om. I 41 ud af 131 afgørelser, svarende til 31 procent, hvor kommunen har været mere end en måned om at effektuere afgørelsen fra det sociale nævn, har Ankestyrelsen bedt kommunen om at give en begrundelse herfor. I 12 ud af de 41 sager begrunder kommunen sagsbehandlingstiden med behov for yderligere udredning af borgerens behov. I andre 12 sager begrundes den manglende implementering med forhold hos borgeren, som kan handle om manglende fremmøde eller manglende tilvejebringelse af dokumentation til sagsoplysningen. I 11 sager begrunder kommunen sagsbehandlingstiden med andre årsager, hvilket eksempelvis kan handle om 1 Ankestyrelsens ankestatistik, tabellen bygger på indberettede kvartalstal for Omgørelsesprocenten inden for servicelovens svarer til omgørelsesprocenten på hele det sociale område.

5 3 personalemangel i kommunen. I 6 sager begrundes sagsbehandlingstiden med, at ydelsen ikke er bestilt af kommunen, eller ydelsen er bestilt, men ikke leveret.

6 4 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen I dette kapitel beskrives de overordnede resultater fra undersøgelsen. Indledningsvis beskrives, hvordan afgørelserne fordeler sig på de enkelte ydelsesområder. Dernæst belyses indholdet i nævnsafgørelserne og tidsrammen for kommunernes effektuering af de sociale nævns afgørelser. Afslutningsvis afrapporteres kommunernes begrundelser for sagsbehandlingstiden. 3.1 Fordeling af ydelsesområder Undersøgelsen omfatter 131 afgørelser som de sociale nævn har ændret eller ophævet inden for servicelovens og i af de 131 afgørelser vedrører personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Fordeling af ydelsesområder. Antal Procent 83 - Personlig og praktisk hjælp (SEL 83) Afløsning og aflastning (SEL 84) Socialpædagogisk bistand (SEL 85) Genoptræning (SEL 86) Kontant tilskud til hjælp (SEL 95) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) Ledsagerordning (SEL 97) Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) Støtte- og kontaktpersonordningen (SEL 99) 0 0 I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne 32 afgørelser vedrører socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85, og 16 afgørelser handler om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96. De øvrige afgørelser fordeler sig med 12 afgørelser om kontant tilskud til hjælp efter 95, og 11 afgørelser om ledsageordning efter servicelovens 97, mens afgørelser efter 84, 86, 98 og 99 omhandler 9 afgørelser

7 5 3.2 Indhold i afgørelsen Undersøgelsen omfatter afgørelser, hvor det sociale nævn har ophævet eller ændret kommunens afgørelse om udmåling af hjælp efter servicelovens og Retsvirkningen af det sociale nævns afgørelse afhænger af den enkelte sags karakter. Afgørelserne kan overordnet inddeles i tre kategorier: En ændring af kommunens afgørelse, hvor hjælpen til borgeren kan effektueres uden en ny kommunal afgørelse. En ændring, som indeholder en delvis hjemvisning, hvor kommunen ofte vil have behov for at træffe en ny afgørelse. En ophævelse af kommunens afgørelse hvorved kommunens afgørelse er ugyldig Afgørelser som kan effektueres uden en kommunal afgørelse Hvis nævnet har vurderet, at der er tilstrækkeligt grundlag i sagen til at foretage en realitetsvurdering, har nævnet truffet afgørelse om selve omfanget af den hjælp, som borgeren fremadrettet har ret til. Det kan eksempelvis handle om, at nævnet har truffet afgørelse om, at borgeren har ret til et bestemt antal timer hjemmehjælp eller størrelsen på et økonomisk tilskud. Når kommunen modtager en sådan afgørelse, vil kommunen oftest have mulighed for at effektuere nævnets afgørelse uden ophold i sagen Afgørelser som indeholder en delvis hjemvisning I andre sager, hvor nævnet har vurderet, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til at træffe en udtømmende afgørelse, vil afgørelsen ofte indeholde en delvis hjemvisning. Det betyder, at en del af afgørelsen hjemvises til fornyet behandling i kommunen. I disse tilfælde vil der ofte være behov for, at kommunen træffer en ny afgørelse i sagen, før borgeren kan modtage den hjælp, som nævnet har truffet afgørelse om. Afgørelsen kan eksempelvis handle om, at nævnet, i modsætning til kommunen, har fundet, at borgeren er omfattet af målgruppen for et bestemt ydelsesområde, og derfor har ret til hjælp. Samtidig har det ikke været muligt for nævnet at træffe afgørelse om den konkrete udmåling af hjælpen til borgeren, da kommunen ikke har fundet anledning til at oplyse sagen i forhold til en sådan udmåling. Nævnet er i sådanne tilfælde nødsaget til at hjemvise denne del af afgørelsen til fornyet behandling i kommunen. Når kommunen modtager en afgørelse, som indeholder en delvis hjemvisning, vil kommunen i øvrigt ofte have behov for at foretage et eller flere sagsbehandlingstrin i sagen; alt afhængig af sagens karakter.

8 Afgørelser hvor nævnet ophæver kommunens afgørelse Når det sociale nævn har ophævet kommunens afgørelse, så betyder det, at kommunens afgørelse ikke længere er gyldig. I nogle tilfælde har nævnet vurderet, at kommunen skal genoprette den hjælp, som borgeren modtog før. I andre tilfælde har nævnet ophævet afgørelsen, og hjemvist til fornyet behandling af sagen. Ud af de 131 afgørelser, udgør halvdelen en ændring af kommunens afgørelse, som kan effektueres, uden at kommunen skal træffe en ny afgørelse, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Indhold i afgørelsen Antal Procent En ændring af kommunens afgørelse, hvor hjælpen til borgeren kan effektueres uden kommunen skal træffe en ny afgørelse En ændring som indeholder en delvis hjemvisning, hvor der er behov for, at kommunen træffer en ny afgørelse, eksempelvis om udmåling af hjælp til borgeren En ophævelse af kommunens afgørelse 5 4 I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. I 47 procent af afgørelserne indeholder nævnets afgørelse en delvis hjemvisning, hvor der kan være behov for, at kommunen træffer en ny afgørelse, før borgeren kan modtage den hjælp, som nævnet har truffet afgørelse om. I 4 procent af afgørelserne har nævnet ophævet kommunens afgørelse. 3.3 Tidsramme for effektuering Undersøgelsen viser, at kommunerne har effektueret nævnets afgørelse inden for en måned i 69 procent af de undersøgte afgørelser, svarende til 90 ud af de 131 afgørelser, jf. tabel 3.3 nedenfor. Tabel 3.3 Tidsramme for effektuering Antal dage > 90 I alt Antal Procent Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding.

9 7 Kommunerne har i deres besvarelser gjort Ankestyrelsen opmærksom på, at borgeren i 13 ud af de 90 afgørelser har fået bevilget hjælpen, inden kommunen har modtaget nævnsafgørelsen. I hovedparten af de 13 afgørelser skyldes dette, at kommunen har modtaget nye oplysninger i sagen i klageperioden, og på den baggrund truffet ny afgørelse om hjælp til borgeren. Nye oplysninger i sagen er ofte fremkommet ved en revurdering, en opfølgning eller ved, at borgeren selv har henvendt sig til kommunen. I enkelte tilfælde har borgeren modtaget ydelsen i hele den mellemliggende klageperiode. Det vil sige, at kommunen har valgt ikke at effektuere sin egen afgørelse, før afgørelsen i klagesagen forelå. Eksempler på dette er nævnsafgørelser, som handler om tilbagebetaling af depositum, manglende udarbejdelse af handleplan eller ændring af lovgrundlag for bevillingen. I disse tilfælde har klagebehandlingen i det sociale nævn ikke resulteret i ophold i ydelsen. Undersøgelsen viser endvidere, at der i 26 afgørelser er gået mellem 1 og 3 måneder, før borgeren har modtaget den hjælp, som nævnet har truffet afgørelse om. I 15 afgørelser har kommunen haft en sagsbehandlingstid på mere end 3 måneder. 3.4 Begrundelse for sagsbehandlingstid I 41 ud af de 131 afgørelser, hvor kommunen har været mere end en måned om at effektuere afgørelsen, har Ankestyrelsen bedt kommunen om at angive en begrundelse herfor. I 12 ud af de 41 afgørelser oplyser kommunen, at sagsbehandlingstiden skyldes et behov for yderligere udredning af borgerens behov jf. tabel 3.4. Tabel 3.4 Begrundelse for sagsbehandlingstid på mere end 30 dage. Antal Procent Ydelsen er ikke bestilt af kommunen 3 7 Ydelsen er bestilt, men ikke leveret 3 7 Manglende implementering beror på forhold ved borgeren Den delvise hjemvisning har medført behov for yderligere udredning af borgerens behov Andet I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. I andre 12 sager begrundes den manglende implementering på forhold ved borgeren. Det kan eksempelvis handle om, at borgeren har været lang tid om at tilvejebringe dokumentation til oplysning af sagen, eller at borgeren har aflyst visitationsmøde med kommunen.

10 8 I 11 sager har kommunen begrundet sagsbehandlingstiden med andre årsager, end de oplistede muligheder ovenfor. Det handler eksempelvis om følgende: Afgørelsen blev modtaget i sommerferieperiode. Afgørelsen handlede om en løntilskudsregulering, som først skulle udregnes og udbetales via lønsystem. Personalemangel i kommunen. Kommunens sagsbehandlingstid. Opsigelsesvarsel hos tidligere hjælper. Kommunen har anket nævnets afgørelse 3. Kommunen var uenig i nævnets afgørelse, og traf efterfølgende en ny afgørelse, som borgeren påklagede igen, og hvor nævnet gav kommunen medhold. 4 I 3 sager begrundede kommunen den manglende effektuering med, at ydelsen ikke var bestilt, og i de sidste 3 sager blev sagsbehandlingstiden begrundet med, at ydelsen var bestilt, men ikke leveret. 3 Det bemærkes, at en klage som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. 4 Ankestyrelsen har i undersøgelsen ikke vurderet lovligheden eller rigtigheden i kommunernes begrundelser, se afsnit 5.5 i bilag 1.

11 9 4 Afgørelser som kan effektueres uden kommunal afgørelse Afgørelserne, som indgår i undersøgelsen, kan opdeles i to næsten lige store grupper. En gruppe, som kan effektueres uden en kommunal afgørelse (50 procent), og en gruppe, som indeholder en delvis hjemvisning i nævnsafgørelsen (47 procent) jf. tabel 3.2 i foregående kapitel. I dette kapitel uddybes resultaterne for de 65 afgørelser, som kan effektueres uden en kommunal afgørelse. I kapitel 5 afrapporteres resultaterne for de 61 afgørelser, som indeholder en delvis hjemvisning. I de sidste 5 afgørelser, hvor nævnet har ophævet kommunens afgørelse, viser undersøgelsen, at kommunen har effektueret hjælpen inden for 10 dage i alle fem tilfælde. Resultaterne for denne andel afgørelser behandles derfor ikke i et særskilt kapitel. 4.1 Fordeling af ydelsesområder Undersøgelsen viser, at 28 af de 65 afgørelser, som kan effektueres uden en ny kommunal afgørelse, omhandler personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Fordeling af ydelsesområder. Antal Procent 83 - Personlig og praktisk hjælp (SEL 83) Afløsning og aflastning (SEL 84) Socialpædagogisk bistand (SEL 85) Genoptræning (SEL 86) Kontant tilskud til hjælp (SEL 95) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) Ledsagerordning (SEL 97) Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) Støtte- og kontaktpersonordningen (SEL 99) 0 0 I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding.

12 10 11 afgørelser handler om socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85, og 8 afgørelser handler om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96, mens 7 afgørelser handler om ledsageordning efter servicelovens Tidsramme for effektuering Undersøgelsen viser, at 51 af de 65 afgørelser effektueres inden for en måned, jf. tabel 4.2. Tabel 4.2 Tidsramme for effektuering af hjælpen. Antal dage > 90 I alt Antal Procent Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. I 9 sager går der mellem 1 og 3 måneder inden at borgeren modtager hjælpen, og i de sidste 5 sager går der mere end 3 måneder. 4.3 Begrundelse for sagsbehandlingstid Undersøgelsen viser, at borgeren har modtaget hjælpen senere end 30 dage efter nævnets afgørelse i 22 procent af tilfældene, selvom der ikke var behov for en kommunal afgørelse. Det svarer til 14 ud af 65 afgørelser. Ankestyrelsen har bedt kommunen om en begrundelse for, hvorfor det har taget mere end 1 måned at effektuere nævnets afgørelse. Ud af de 14 afgørelser, har 5 kommuner oplyst, at sagsbehandlingstiden beror på forhold ved borgeren jf. tabel 4.3. Tabel 4.3 Begrundelse for sagsbehandlingstid på mere end 30 dage. Antal procent Ydelsen er ikke bestilt af kommunen 2 14 Ydelsen er bestilt, men ikke leveret 1 7 Manglende implementering beror på forhold ved borgeren 5 36 Andet 6 43 I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. I 6 sager begrunder kommunerne sagsbehandlingstiden med andre årsager, end de oplistede muligheder ovenfor. Det handler eksempelvis om følgende:

13 11 Personalemangel i kommunen. Kommunen var uenig i nævnets afgørelse, og traf efterfølgende en ny afgørelse, som borgeren påklagede igen, og hvor nævnet gav kommunen medhold. Kommunen skønnede at nævnet havde overset væsentlige oplysninger i sagen, og havde behov for uddybning af nævnets afgørelse. 5 5 Ankestyrelsen har i undersøgelsen ikke vurderet lovligheden eller rigtigheden i kommunernes begrundelser, se afsnit 5.5 i bilag 1.

14 12 5 Afgørelse som indeholder delvis hjemvisning I dette kapitel uddybes resultaterne fra de 61 afgørelser, som indeholder en delvis hjemvisning. Indledningsvis beskrives fordelingen af ydelsesområder, og dernæst beskrives tidsrammen for kommunernes effektuering samt begrundelse for sagsbehandlingstid. 5.1 Fordeling af ydelsesområder Undersøgelsen viser, at 21 ud af de 61 afgørelser handler om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 jf. tabel 5.1. Tabel 5.1 Fordeling af ydelsesområder Antal Procent 83 - Personlig og praktisk hjælp (SEL 83) Afløsning og aflastning (SEL 84) Socialpædagogisk bistand (SEL 85) Genoptræning (SEL 86) Kontant tilskud til hjælp (SEL 95) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) Ledsagerordning (SEL 97) Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) Støtte- og kontaktpersonordningen (SEL 99) 0 0 I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne. 19 afgørelser omhandler socialpædagogisk bistand efter servicelovens afgørelser handler om kontant tilskud efter servicelovens 95, og andre 8 afgørelser handler om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens Tidsramme for effektuering Lidt over halvdelen af afgørelserne, som indeholder en delvis hjemvisning, er blevet effektueret inden for en måned, svarende til 55 procent, jf. tabel 5.2.

15 13 Tabel 5.2 Tidsramme for effektuering af hjælpen. Antal dage > 90 I alt Antal Procent Kilde: Spørgeskema til kommunerne. Note: Tabellen summer ikke til 100 pct. på grund af afrunding. Borgeren har fået bevilget hjælpen inden for 1 til 3 måneder i 17 sager, mens kommunen i de sidste 10 sager har været mere end 3 måneder om at effektuere nævnets afgørelse. 5.3 Begrundelse for sagsbehandlingstid Ud af de 61 afgørelser, som indeholder en delvis hjemvisning, har kommunerne haft en sagsbehandlingstid på mere end 30 dage i 27 sager. I 12 af de 27 sager oplyser kommunen, at den manglende effektuering skyldes behov for yderligere udredning af borgerens behov, jf. tabel 5.3. Tabel 5.3 Begrundelse for sagsbehandlingstid på mere end 30 dage. Antal Procent Ydelsen er ikke bestilt af kommunen 1 4 Ydelsen er bestilt, men ikke leveret 2 7 Manglende implementering beror på forhold ved borgeren 7 26 Den delvise hjemvisning har medført behov for yderligere udredning af borgerens behov Andet 5 19 I alt Kilde: Spørgeskema til kommunerne. I 7 sager, oplyser kommunen, at den manglende implementering beror på forhold ved borgeren. Kommunen har begrundet sagsbehandlingstiden med en anden årsag end de oplistede svarkategorier ovenfor i 5 sager. Begrundelserne handler blandt andet om følgende: Afgørelsen handlede om en løntilskudsregulering, som først skulle udregnes og udbetales via lønsystem. Kommunens sagsbehandlingstid. Kommunen har anket nævnets afgørelse. 6 6 Det bemærkes, at en klage som udgangspunkt ikke har opsættende virkning.

16 14 Opsigelsesvarsel hos tidligere hjælper. 7 7 Ankestyrelsen har i undersøgelsen ikke vurderet lovligheden eller rigtigheden i kommunernes begrundelser, se afsnit 5.5 i bilag 1.

17 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 BILAG Bilag 1 Metode Ankestyrelsens ankestatistik omfatter alle afgørelser fra de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. Ifølge statistikken ophævede og/eller ændrede de sociale nævn i alt 145 kommunale afgørelser inden for servicelovens i Ankestyrelsen har derfor i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet valgt at foretage en målrettet kortlægning på samtlige nævnsafgørelser inden for disse ydelsesområder, som dækker et bredt udsnit af ydelser på voksenhandicapområdet, og hvor nævnenes afgørelser ikke har opsættende virkning. Ydelserne dækker over følgende: Personlig og praktisk hjælp (SEL 83) Afløsning og aflastning (SEL 84) Socialpædagogisk bistand (SEL 85) Genoptræning (SEL 86) Kontant tilskud til hjælp (SEL 95) Borgerstyret personlig assistance (SEL 96) Ledsagerordning (SEL 97) Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) Støtte- og kontaktpersonordningen (SEL 99) Afgørelser, som vedrører servicelovens 94 om borgerens mulighed for selv at udpege person til udførelse af opgaver om personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 indgår i undersøgelsen i kategorien Personlig og praktisk hjælp (SEL 83). Servicelovens vedrører primært regler om kommunens behandling af borgerens ansøgning, skriftlighed i afgørelsen og bestemmelser om tilrettelæggelse og levering af

18 hjælpen. Bestemmelserne vedrører ikke direkte borgerrettede ydelsesområder, hvorfor de sociale nævn ikke har anført en af disse bestemmelser, som det primære lovgrundlag i de undersøgte afgørelser. Bestemmelserne indgår derfor ikke i nærværende undersøgelse. 5.4 Indhentning og screening af afgørelser Ankestyrelsen har indhentet afgørelserne fra de sociale nævn, og foretaget en indledende screening. På baggrund af screeningen er Ankestyrelsen blevet opmærksom på, at 11 afgørelser ikke opfylder kriterierne for at blive medtaget i undersøgelsen. Efterfølgende har enkelte kommuner endvidere efterfølgende selv gjort Ankestyrelsen opmærksom på, at yderligere 3 afgørelser ikke opfylder kriterierne for at indgå i nærværende undersøgelse. Ankestyrelsen har været enig i denne vurdering, og afgørelserne er derfor udtaget af undersøgelsen. Nedenfor er oplistet hovedårsagerne til, at afgørelserne er udgået. Afgørelser, hvor nævnet stadfæster kommunens afgørelse om afslag på ydelse 8. Afgørelser, hvor lovgrundlaget falder udenfor og (Bistandslovgivningen, merudgifter efter servicelovens 100, EU-lovgivning). Afgørelser, hvor borger er fraflyttet kommunen, og hvor nævnet anmoder borger om at ansøge på ny. Afgørelser hvor kommunen ikke har haft mulighed for at effektuere nævnsafgørelsen på grund af omstændigheder, der ligger uden for kommunen. Da nævnsafgørelsen ikke indeholder en dato for effektuering af hjælpen, er afgørelsen derfor taget ud af undersøgelsen. I alt 14 afgørelser er bortfaldet, og der indgår derfor 131 afgørelser i undersøgelsen. 5.5 Formidling af afgørelser til kommuner Efter den indledende screening har Ankestyrelsen videreformidlet afgørelserne til de berørte kommuner, og via et spørgeskema jf. bilag 2 bedt kommunerne om at besvare, inden for hvilken tidsramme borgeren har modtaget den hjælp, som nævnet har truffet afgørelse om. Såfremt kommunerne har været mere end 30 dage om at effektuere nævnsafgørelsen, er kommunerne blevet bedt om en begrundelse herfor. Ankestyrelsen har ikke forholdt sig yderligere til kommunernes sagsbehandlingstider. Ankestyrelsen har ikke vurderet det juridiske indhold i hver enkel afgørelse, men udelukkende foretaget en kortlægning af tidsrammen for kommunernes effektuering af nævnsafgørelserne. Ankestyrelsen har i undersøgelsen ikke vurderet lovligheden eller rigtigheden af hverken kommunernes eller nævnenes afgørelser. Vi har heller ikke 8 At afgørelsen er medtaget oprindeligt må således skyldes en fejl i indberetningen til ankestatistikken.

19 vurderet relevansen af den sagsbehandling, som er foretaget i kommunerne inden afgørelserne er blevet effektueret.

20 Bilag 2 Spørgeskema Spørgeskema til undersøgelse af kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser: 1. Angiv journalnummeret på nævnets afgørelse? Hjælpetekst: Journalnummeret står til venstre på afgørelsens første side. (eksempel: /1369) 2. Hvilken handler nævnsafgørelsen om? (Mulighed for at angive ud fra oplistning af 83-99) Hjælpetekst: Hvis afgørelsen vedrører flere, så bedes du angive den, hvor nævnet har vurderet, at kommunen skal foretage en ændring af sin afgørelse. 2.a Kommentarfelt med mulighed for at uddybe besvarelse af spørgsmål Hvad er indholdet af nævnets afgørelse? Svarmuligheder: a. En ændring af kommunens afgørelse, hvor hjælpen til borgeren kan effektueres uden kommunen skal træffe en ny afgørelse. b. En ændring som indeholder en delvis hjemvisning, hvor der er behov for, at kommunen træffer en ny afgørelse, eksempelvis om udmåling af hjælp til borgeren. c. Andet (angiv) 4. Hvornår har borgeren modtaget den hjælp, som nævnet har truffet afgørelse om? (angiv dato) Hjælpetekst: Hvis nævnets afgørelse handler om udmåling af hjælp/omfang af støtte, angiv dato for, hvornår hjælpen er tilgængelig for borgeren. Ved løbende udgifter, angiv dato for, hvornår borger har modtaget ny bevillingsskrivelse og hjælpen er tilgængelig for borgeren. Ved engangsudgifter, angiv dato for, hvornår borgeren har fået betalt sine omkostninger eller har haft mulighed for at afholde udgiften. (Spørgsmål 5 aktiveres, hvor besvarelse af spørgsmål 4 viser, at kommunen har været mere end 30 dage om at give hjælpen) 5. Borgeren har modtaget hjælpen xx antal dage efter nævnet har truffet afgørelse, hvad er årsagen? Svarmuligheder: a. Ydelsen er ikke bestilt b. Ydelsen er bestilt, men ikke leveret c. Manglende implementering beror på forhold ved borgeren i. Borgeren reagerer ikke på henvendelse fra kommunen ii. Borgeren er fraflyttet kommunen iii. Borgeren er uden fast adresse d. Andet (angiv)

21 e. Den delvise hjemvisning har medført behov for yderligere udredning (svarmulighed aktiveres kun, hvis kommunen har angivet svarmulighed b i spørgsmål 3)

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 Titel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Hjælpeordning. Lov om social service 77. Udgiver: Ankestyrelsen, juli 2004. ISBN

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet

Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade

Kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens behandling af klagesager

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Principafgørelse hjemviste sager

Principafgørelse hjemviste sager Principafgørelse 101-15 hjemviste sager Hvis Ankestyrelsen hjemviser en afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 24, stk. 1, jf. 27, stk. 1, til fornyet behandling med den retsvirkning, at

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet

Læs mere

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning:

Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: Myndighedsområdet 17. august 2010 Gældende kvalitetsstandard for visitation i henhold til flg. lovgivning: - servicelovens 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107 og 108 - lov nr. 564 af 6. juni

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Herunder findes en vejledning til de elementer, der kan indgå i udarbejdelsen af retningslinjer for sagsbehandlingen. 1. Indhold i retningslinjer

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a

Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 38 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Til Politisk behandling den 22. april 2015 17 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Til Politisk behandling den 22. april 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere