Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet for Bang & Olufsen a/s efter IFRS. I denne fondsbørsmeddelelse redegøres for de væsentligste ændringer, som implementeringen af IFRS vil have på Bang & Olufsens regnskabsaflæggelse. Meddelelsen indeholder endvidere sammenligningstal for koncernen omarbejdet efter IFRS og oplysninger om IFRS-effekten, jf. efterfølgende ureviderede oversigter. Alle tal er opgjort i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er trådt i kraft pr. 31. august Årsrapporten for regnskabsåret 2005/06 vil blive aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er trådt i kraft den 31. maj Som en konsekvens heraf kan der forekomme ændringer i sammenligningstallene. For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Tidligere regnskabspraksis Effekt af IFRS IFRS Resultat af primær drift 379,5-7,3 372,2 Koncernens resultat 268,7-3,8 264,9 Totale aktiver, 31. maj ,5 22, ,8 Egenkapital, 31. maj ,5-34, ,5 De væsentligste ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgangen til IFRS er: At omkostninger til aktiebaseret aflønning, herunder aktieoptioner og medarbejderaktier, indregnes i resultatopgørelsen, At goodwill i forbindelse med virksomhedssammenslutninger ikke afskrives, At forpligtelse til jubilæumsgratiale og fairness indregnes som hensættelse, At kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber indregnes til kostpris i moderselskabets regnskab, At præsentation og klassifikation af regnskabsposter er ændret. 1/17

2 Aktiebaseret aflønning Koncernens aktieoptionsforpligtelser er afdækket med beholdningen af egne aktier, og har derfor hidtil ikke været indregnet i resultatopgørelsen. Ved overgang til IFRS skal programmer vedrørende aktiebaseret vederlæggelse etableret efter den 7. november 2002 med retserhvervelsesdato efter den 1. januar 2005 indregnes i resultatopgørelsen i perioden fra tildelingstidspunktet indtil den endelige retserhvervelse. Værdien af aktieoptionerne fastsættes i overensstemmelse med anerkendte værdiansættelsesmodeller. Dette medfører, at aktieoptionsordninger tildelt i august 2004 omkostningsføres lineært over optjeningsperioden, som udgør 2 år. Omkostninger ved medarbejderaktier skal ligeledes efter IFRS indregnes i resultatopgørelsen, hvorfor medarbejderaktier tildelt i oktober/november 2004 omkostningsføres på tildelingstidspunktet, som er sammenfaldende med optjeningstidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Goodwill skal ikke afskrives efter IFRS. I stedet skal der ske en nedskrivningstest for at sikre, at aktivet nedskrives i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. Den afskrivning, der har fundet sted i regnskabsåret 2004/05, tilbageføres, og der foretages kvartalsvise forringelsestest fra og med 1. juni Jubilæumsgratialer I henhold til IAS 19 indregnes forpligtelse vedrørende jubilæumsgratialer, som tidligere har været resultatført på afholdelsestidspunktet. Hensættelse til fairness I henhold til IAS 37 indregnes forpligtelse vedrørende fairness, som tidligere har været resultatført på afholdelsestidspunktet. Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber har hidtil i moderselskabets regnskab været værdiansat til indre værdi. Fremover vil kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber i moderselskabets regnskab blive indregnet til kostpris, og modtagne udbytter vil blive indtægtsført i resultatopgørelsen. Der foretages en kvartalsvis nedskrivningstest for at sikre, at kapitalandelene ikke indregnes til en højere værdi end genindvindingsværdien. Ændringen har ingen indflydelse på koncernens regnskabstal. Præsentation og klassifikation Præsentationskravene ifølge IFRS er mere detaljerede end den regnskabsregulering for danske børsnoterede virksomheder, regnskabet for 2004/05 er aflagt efter. Årsregnskabet for 2005/06 vil opfylde de ifølge IFRS gældende præsentations- og klassifikationskrav. 2/17

3 De tilpassede sammenligningstal er i overensstemmelse med kravene i IFRS, herunder overgangsbestemmelserne indeholdt i IFRS 1 First-time adoption of IFRS. Anvendelsen af IFRS 1 betyder, at Akkumulerede valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske enheder indregnes i den særlige reserve under egenkapitalen med fremadrettet virkning fra åbningsbalancen pr. 1. juni 2004, Egenkapitalbaserede aktieaflønningsprogrammer, der er etableret før 7. november 2002 eller er endeligt optjent inden 1. januar 2005, er ikke indregnet, Der foretages ikke tilpasning af sammenligningstal med tilbagevirkende kraft for virksomhedssammenslutninger, der er sket før den 1. juni Det betyder, at de hidtidige regnskabsmæssige værdier pr. 31. maj 2004 af aktiver og passiver, herunder goodwill, vil blive anvendt. Kvartalsrapporten for første kvartal 2005/06 pr. 31. august 2005 vil blive aflagt efter IFRS. Bang & Olufsen har valgt ikke at følge IAS 34, Interim financial reporting. Koncernens anvendte regnskabspraksis efter overgangen til IFRS kan findes på selskabets hjemmeside, Ledelsespåtegning Struer, den 3. oktober 2005 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Torsten Erik Rasmussen Peter Skak Olufsen Preben Damgaard Nielsen Lars Brorsen Thorleif Krarup Ole Christian Olesen John Christoffersen Knud Olesen Direktionen for Bang & Olufsen a/s Torben Ballegaard Sørensen Peter Thostrup 3/17

4 Oversigt over tabeller på de følgende sider: Tabel 1 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på resultatopgørelsen for regnskabsåret 2004/05 Tabel 2 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på balancen pr. 31. maj 2004 Tabel 3 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på balancen pr. 31. maj 2005 Tabel 4 Resultatopgørelser for de enkelte kvartaler i 2004/05 Tabel 5 Resultatopgørelser for de enkelte kvartaler i 2004/05, akkumulerede tal Tabel 6 Balancer for kvartalerne i 2004/05 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Oplysninger om effekt af ændringen til IFRS på udvalgte poster for kvartalerne i 2004/05 Oplysninger om effekt af ændringen til IFRS på udvalgte poster for kvartalerne i 2004/05 akkumulerede tal Oversigt over effekten af overgang til IFRS på koncernens pengestrømme Oversigt over effekten af ændring til IFRS på hoved- og nøgletal for 2004/05 4/17

5 Tabel 1 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på resultatopgørelsen for regnskabsåret 2004/05 Tidligere regnskabspraksis 2004/05 Effekt ved overgang til IFRS IFRS Nettoomsætning 3.742, ,2 Produktionsomkostninger (2.002,4) (3,3) (2.005,7) Bruttoresultat 1.739,8 (3,3) 1.736,5 Udviklingsomkostninger (390,3) (3,0) (393,3) Distributions- og marketingomkostninger (836,8) 3,2 (833,6) Administrationsomkostninger mv. (133,2) (4,2) (137,4) Resultat af primær drift 379,5 (7,3) 372,2 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 0,4 0,4 Finansielle indtægter 30,7 30,7 Finansielle omkostninger (23,5) (23,5) Finansielle poster, netto 7,2 7,2 Resultat af ordinær drift før skat 387,1 (7,3) 379,8 Skat af ordinært resultat (118,4) 3,5 (114,9) Koncernens resultat 268,7 (3,8) 264,9 Minoritetsinteressers andel af årets resultat 0,2 0,2 Årets resultat, Bang & Olufsen a/s' andel 268,9 (3,8) 265,1 5/17

6 Tabel 2 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på balancen pr. 31. maj aktiver Aktiver Tidligere regnskabspraksis Pr. 1. juni 2004 Reklassifikationer og effekt ved overgang til IFRS IFRS Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 154,0 154,0 Erhvervede rettigheder 22,2 22,2 Goodwill 11,1 11,1 Udviklingsprojekter under udførelse 82,1 82,1 Immaterielle aktiver i alt 269,4-269,4 Materielle aktiver Grunde og bygninger 288,0 (0,9) 287,1 Produktionsanlæg og maskiner 216,3 216,3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 52,7 52,7 Indretning af lejede lokaler 36,6 36,6 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 64,6 64,6 Materielle aktiver i alt 658,2 (0,9) 657,3 Investeringsejendomme 0,9 0,9 Finansielle aktiver Kapitalandel i associeret virksomhed 8,6 8,6 Udskudte skatteaktiver 40,6 40,6 Andre finansielle tilgodehavender 16,7 16,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 25,3 40,6 65,9 Langfristede aktiver i alt 952,9 40,6 993,5 Varebeholdninger 490,4-490,4 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 515,7 515,7 Tilgodehavende selskabsskat 121,2 121,2 Andre tilgodehavender 244,1 (121,2) 122,9 Udskudte skatteaktiver 23,0 (23,0) Periodeafgrænsningsposter 22,3 22,3 Tilgodehavender i alt 805,1 (23,0) 782,1 Likvide beholdninger 473,0 473,0 Omsætningsaktiver i alt 1.768,5 (23,0) 1.745,5 Aktiver i alt 2.721,4 17, ,0 6/17

7 Tabel 2 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på balancen pr. 31. maj passiver Egenkapital og forpligtelser Tidligere regnskabspraksis Pr. 1. juni 2004 Reklassifikationer og effekt ved overgang til IFRS IFRS Egenkapital Aktiekapital 123,8 123,8 Indbetalt overkurs 5,7-5,7 Overført resultat 1.435,7 46, ,1 Reserve for valutakursregulering på udenlandske datterselskaber Foreslået udbytte for regnskabsåret 86,7 (86,7) Minoritetsinteresser 2,3 2,3 Egenkapital i alt 1.651,9 (38,0) 1.613,9 Minoritetsinteresser 2,3 (2,3) Hensatte forpligtelser Pensioner 1,2 (1,2) Udskudt skat 65,8 (65,8) Andre hensatte forpligtelser 67,5 (67,5) Hensatte forpligtelser i alt 134,5 (134,5) - Langfristede forpligtelser Pensioner 1,2 1,2 Udskudt skat 65,8 65,8 Hensatte forpligtelser 56,4 56,4 Realkreditinstitutter 134,9 134,9 Kreditinstitutter 139,1 139,1 Langfristede forpligtelser i alt 274,0 123,4 397,4 Kortfristede forpligtelser Afdrag på langfristet gæld i det kommende år 42,9 42,9 Hensatte forpligtelser 69,0 69,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 183,8 183,8 Forudbetalinger fra kunder 19,4 19,4 Selskabsskat 9,6 9,6 Anden gæld 403,0-403,0 Periodeafgrænsningsposter - - Kortfristede forpligtelser i alt 658,7 69,0 727,7 Forpligtelser i alt 932,7 192, ,1 Passiver i alt 2.721,4 17, ,0 7/17

8 Tabel 3 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på balancen pr. 31. maj aktiver Aktiver Tidligere regnskabspraksis Pr. 31. maj 2005 Reklassifikationer og effekt ved overgang til IFRS IFRS Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 176,3 176,3 Erhvervede rettigheder 14,3 14,3 Goodwill 15,6 3,7 19,3 Udviklingsprojekter under udførelse 81,9 81,9 Immaterielle aktiver i alt 288,1 3,7 291,8 Materielle aktiver Grunde og bygninger 283,3 (0,8) 282,5 Produktionsanlæg og maskiner 201,5 201,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 49,7 49,7 Indretning af lejede lokaler 29,9 29,9 Materielle aktiver under udførelse og - forudbetalinger for materielle aktiver 53,4 53,4 Materielle aktiver i alt 617,8 (0,8) 617,0 Investeringsejendomme 0,8 0,8 Finansielle aktiver Kapitalandel i associeret virksomhed 7,0 7,0 Udskudte skatteaktiver 44,4 44,4 Andre finansielle tilgodehavender 28,7 28,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 35,7 44,4 80,1 Langfristede aktiver i alt 941,6 48,1 989,7 Varebeholdninger 429,8 (0,1) 429,7 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 548,8 548,8 Tilgodehavende selskabsskat 22,6 22,6 Andre tilgodehavender 68,5 (22,6) 45,9 Udskudte skatteaktiver 25,7 (25,7) - Periodeafgrænsningsposter 15,2 15,2 Tilgodehavender i alt 658,2 (25,7) 632,5 Likvide beholdninger 731,9 731,9 Omsætningsaktiver i alt 1.819,9 (25,8) 1.794,1 Aktiver i alt 2.761,5 22, ,8 8/17

9 Tabel 3 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på balancen pr. 31. maj passiver Egenkapital og forpligtelser Tidligere regnskabspraksis Pr. 31. maj 2005 Reklassifikationer og effekt ved overgang til IFRS IFRS Egenkapital Aktiekapital 124,1 124,1 Indbetalt overkurs 9,4-9,4 Overført resultat 1.468,1 111, ,8 Reserve for valutakursregulering på udenlandske datterselskaber 1,1 1,1 Foreslået udbytte for regnskabsåret 148,9 (148,9) - Minoritetsinteresser 2,1 2,1 Egenkapital i alt 1.750,5 (34,0) 1.716,5 Minoritetsinteresser 2,1 (2,1) - Hensatte forpligtelser Pensioner 0,8 (0,8) - Udskudt skat 64,4 (64,4) - Andre hensatte forpligtelser 60,0 (60,0) - Hensatte forpligtelser i alt 125,2 (125,2) - Langfristede forpligtelser Pensioner 0,8 0,8 Udskudt skat 64,4 64,4 Hensatte forpligtelser 66,1 66,1 Realkreditinstitutter 120,7 120,7 Kreditinstitutter 87,5 87,5 Langfristede forpligtelser i alt 208,2 131,3 339,5 Kortfristede forpligtelser Afdrag på langfristet gæld i det kommende år 39,2 39,2 Hensatte forpligtelser 52,3 52,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser 208,0 208,0 Forudbetalinger fra kunder 41,5 41,5 Selskabsskat 72,0 72,0 Anden gæld 314,8 314,8 Periodeafgrænsningsposter - - Kortfristede forpligtelser i alt 675,5 52,3 727,8 Forpligtelser i alt 883,7 183, ,3 Passiver i alt 2.761,5 22, ,8 9/17

10 Tabel 4 Resultatopgørelser for de enkelte kvartaler i 2004/05 Resultat opgjort pr. kvartal, IFRS 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 725,6 996, ,1 972,3 Produktionsomkostninger (396,9) (523,8) (556,1) (528,9) Bruttoresultat 328,7 472,4 492,0 443,4 Udviklingsomkostninger (84,3) (92,8) (104,6) (111,6) Distributions- og marketingomkostninger (194,6) (212,8) (218,9) (207,3) Administrationsomkostninger mv. (43,1) (36,6) (34,8) (22,9) Resultat af primær drift 6,7 130,2 133,7 101,6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat ,4 Finansielle indtægter 9,9 1,1 5,8 13,9 Finansielle omkostninger (6,5) (5,5) (4,9) (6,6) Finansielle poster, netto 3,4 (4,4) 0,9 7,3 Resultat af ordinær drift før skat 10,1 125,8 134,6 109,3 Skat af ordinært resultat (3,4) (41,5) (44,9) (25,1) Koncernens resultat 6,7 84,3 89,7 84,2 Minoritetsinteressers andel af årets resultat 0,2 0,1 (0,1) - Årets resultat, Bang & Olufsen a/s' andel 6,9 84,4 89,6 84,2 10/17

11 Tabel 5 Resultatopgørelser for de enkelte kvartaler i 2004/05, akkumulerede tal Akkumuleret resultat pr. kvartal, IFRS 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 725, , , ,2 Produktionsomkostninger (396,9) (920,7) (1.476,8) (2.005,7) Bruttoresultat 328,7 801, , ,5 Udviklingsomkostninger (84,3) (177,1) (281,7) (393,3) Distributions- og marketingomkostninger (194,6) (407,4) (626,3) (833,6) Administrationsomkostninger mv. (43,1) (79,7) (114,5) (137,4) Resultat af primær drift 6,7 136,9 270,6 372,2 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 0,4 Finansielle indtægter 9,9 11,0 16,8 30,7 Finansielle omkostninger (6,5) (12,0) (16,9) (23,5) Finansielle poster, netto 3,4 (1,0) (0,1) 7,2 Resultat af ordinær drift før skat 10,1 135,9 270,5 379,8 Skat af ordinært resultat (3,4) (44,9) (89,8) (114,9) Koncernens resultat 6,7 91,0 180,7 264,9 Minoritetsinteressers andel af årets resultat 0,2 0,3 0,2 0,2 Årets resultat, Bang & Olufsen a/s' andel 6,9 91,3 180,9 265,1 11/17

12 Tabel 6 Balancer for kvartalerne i 2004/05 - aktiver Balancer ultimo hvert kvartal opgjort i henhold til IFRS Aktiver Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 142,4 145,8 200,6 176,3 Erhvervede rettigheder 22,1 18,5 19,1 14,3 Goodwill 15,3 15,3 15,4 19,3 Udviklingsprojekter under udførelse 90,1 98,4 38,1 81,9 Immaterielle aktiver i alt 269,9 278,0 273,2 291,8 Materielle aktiver Grunde og bygninger 286,1 283,5 280,1 282,5 Produktionsanlæg og maskiner 195,7 202,5 230,7 201,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48,6 47,8 48,9 49,7 Indretning af lejede lokaler 33,2 31,2 30,8 29,9 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 69,4 62,3 31,8 53,4 Materielle aktiver i alt 633,0 627,3 622,3 617,0 Investeringsejendomme 0,8 0,8 0,8 0,8 Finansielle aktiver Kapitalandel i associeret virksomhed 8,6 6,6 6,6 7,0 Udskudte skatteaktiver 42,9 42,0 39,8 44,4 Andre finansielle tilgodehavender 36,5 42,5 42,4 28,7 Finansielle anlægsaktiver i alt 88,0 91,1 88,8 80,1 Langfristede aktiver i alt 991,7 997,2 985,1 989,7 Varebeholdninger 541,7 553,9 477,8 429,7 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 466,0 656,0 603,2 548,8 Tilgodehavende selskabsskat 128,3 36,9 31,4 22,6 Andre tilgodehavender 43,7 47,2 36,9 45,9 Udskudte skatteaktiver Periodeafgrænsningsposter 22,5 24,8 19,4 15,2 Tilgodehavender i alt 660,5 764,9 690,9 632,5 Likvide beholdninger 482,8 369,6 622,8 731,9 Omsætningsaktiver i alt 1.685, , , ,1 Aktiver i alt 2.676, , , ,8 12/17

13 Tabel 6 Balancer for kvartalerne i 2004/05 - passiver Balancer ultimo hvert kvartal opgjort i henhold til IFRS Egenkapital og forpligtelser Egenkapital Aktiekapital 123,8 124,1 124,1 124,1 Indbetalt overkurs 5,7 9,4 9,4 9,4 Overført resultat 1.443, , , ,8 Reserve for valutakursregulering på udenlandske datterselskaber 0,1 0,1 0,4 1,1 Foreslået udbytte for regnskabsåret Minoritetsinteresser 2,1 2,0 2,1 2,1 Egenkapital i alt 1.575, , , ,5 Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede forpligtelser Pensioner 0,4 0,4 0,4 0,8 Udskudt skat 65,7 66,0 70,0 64,4 Hensatte forpligtelser 63,7 71,4 69,8 66,1 Realkreditinstitutter 134,4 127,8 127,3 120,7 Kreditinstitutter 135,5 117,5 100,0 87,5 Langfristede forpligtelser i alt 399,7 383,1 367,5 339,5 Kortfristede forpligtelser Afdrag på langfristet gæld i det kommende år 47,5 49,6 67,2 39,2 Hensatte forpligtelser 60,4 57,8 57,7 52,3 Leverandører af varer og tjenesteydelser 185,4 225,2 190,3 208,0 Forudbetalinger fra kunder 12,3 10,0 47,8 41,5 Selskabsskat 16,0 21,6 54,9 72,0 Anden gæld 373,5 388,6 365,7 314,8 Periodeafgrænsningsposter 6,9 8,1 - - Kortfristede forpligtelser i alt 702,0 760,9 783,6 727,8 Forpligtelser i alt 1.101, , , ,3 Passiver i alt 2.676, , , ,8 13/17

14 Tabel 7 Oplysninger om effekt af ændringen til IFRS på udvalgte poster for kvartalerne i 2004/ /05 - kvartalerne alene 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Omsætning, tidligere praksis 725,6 996, ,1 972,3 Omsætning, IFRS 725,6 996, ,1 972,3 Bruttoresultat, tidligere praksis 328,7 475,7 492,0 443,4 Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - (3,3) - - Bruttoresultat, IFRS 328,7 472,4 492,0 443,4 Bruttoavance, tidligere praksis 45,3% 47,8% 46,9% 45,6% Bruttoavance, IFRS 45,3% 47,4% 46,9% 45,6% Resultat af primær drift, tidligere praksis 6,5 138,3 133,7 101,0 Hensættelse til jubilæumsgratiale (2,5) 0,2 0,3 1,1 Hensættelse til fairness 1,9 (0,7) (0,3) (0,4) Aktiebaseret aflønning, optioner (0,1) (1,0) (0,9) (1,0) Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - (7,5) - - Afskrivning på goodwill tilbageført 0,9 0,9 0,9 0,9 Resultat af primær drift, IFRS 6,7 130,2 133,7 101,6 Årets resultat, tidligere praksis 6,4 89,8 89,3 83,4 Hensættelse til jubilæumsgratiale (2,5) 0,2 0,3 1,1 Hensættelse til fairness 1,9 (0,7) (0,3) (0,4) Aktiebaseret aflønning, optioner (0,2) (0,9) (0,9) (1,0) Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - (7,5) - - Afskrivning på goodwill 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatteeffekt af korrektioner 0,4 2,6 0,3 0,2 Årets resultat, IFRS 6,9 84,4 89,6 84,2 Egenkapital forskydning i kvartalet, tidligere praksis (39,3) (34,0) 82,6 89,3 Primokorrektioner Hensættelse til jubilæumsgratiale Hensættelse til fairness Udskudt skat af hensættelse til fairness Udskudt skat af hensættelse til jubilæumsgratiale Korrektioner for året Aktiebaseret aflønning, optioner 0,2 0,9 0,9 1,0 Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - 7,5 - - Skatteeffekt af medarbejderaktier Korrektioner til årets resultat 0,4 (5,3) 0,3 0,7 Reklassifikation Minoritetsinteresse (0,2) (0,1) 0,1 - Egenkapital forskydning i kvartalet, IFRS (38,9) (33,4) 83,9 91,0 14/17

15 Tabel 8 Oplysninger om effekt af ændringen til IFRS på udvalgte poster for kvartalerne i 2004/05 akkumulerede tal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Omsætning, tidligere praksis 725, , , ,2 Omsætning, IFRS 725, , , ,2 Bruttoresultat, tidligere praksis 328,7 804, , ,8 Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - (3,3) (3,3) (3,3) Bruttoresultat, IFRS 328,7 801, , ,5 Bruttoavance, tidligere praksis 45,3% 46,7% 46,8% 46,5% Bruttoavance, IFRS 45,3% 46,5% 46,7% 46,4% Resultat af primær drift, tidligere praksis 6,5 144,8 278,5 379,5 Hensættelse til jubilæumsgratiale (2,5) (2,3) (2,0) (0,9) Hensættelse til fairness 1,9 1,2 0,9 0,5 Aktiebaseret aflønning, optioner (0,1) (1,1) (2,0) (3,0) Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - (7,5) (7,5) (7,5) Afskrivning på goodwill tilbageført 0,9 1,8 2,7 3,6 Resultat af primær drift, IFRS 6,7 136,9 270,6 372,2 Årets resultat, tidligere praksis 6,4 96,2 185,5 268,9 Hensættelse til jubilæumsgratiale (2,5) (2,3) (2,0) (0,9) Hensættelse til fairness 1,9 1,2 0,9 0,5 Aktiebaseret aflønning, optioner (0,2) (1,1) (2,0) (3,0) Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - (7,5) (7,5) (7,5) Afskrivning på goodwill 0,9 1,8 2,7 3,6 Skatteeffekt af korrektioner 0,4 3,0 3,3 3,5 Årets resultat, IFRS 6,9 91,3 180,9 265,1 Egenkapital ultimo kvartalet, tidligere praksis 1.651, , , , ,5 Primokorrektioner Hensættelse til jubilæumsgratiale (12,1) (12,1) (12,1) (12,1) (12,1) Hensættelse til fairness (45,9) (45,9) (45,9) (45,9) (45,9) Udskudt skat af hensættelse til fairness 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 Udskudt skat af hensættelse til jubilæumsgratiale 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Korrektioner for året Aktiebaseret aflønning, optioner 0,2 1,1 2,0 3,0 Aktiebaseret aflønning, medarbejderaktier - 7,5 7,5 7,5 Skatteeffekt af medarbejderaktier (2,4) (2,4) (2,4) Korrektioner til årets resultat 0,4 (4,9) (4,6) (3,9) Reklassifikation Minoritetsinteresse 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 Egenkapital ultimo kvartalet, IFRS 1.613, , , , ,5 2004/05 - akkumulerede tal 15/17

16 Tabel 9 Oversigt over effekten af overgang til IFRS på koncernens pengestrømme 2004/05 - akkumulerede tal 2004/05 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Før Effekt Efter Årets resultat 6,9 91,3 180,9 265,1 268,9 3,8 265,1 Af- og nedskrivninger 57,6 108,2 168,3 245,6 249,3 3,7 245,6 Reguleringer 3,7 60,5 102,7 110,7 103,3 (7,4) 110,7 Ændring i driftskapital 31,0 (118,2) (2,8) 69,8 69,7 (0,1) 69,8 Renteindbetalinger og lignende 9,9 11,0 16,8 30,7 30,7-30,7 Renteudbetalinger og lignende (6,5) (12,0) (16,9) (23,5) (23,5) - (23,5) Betalt selskabsskat (6,4) 50,4 51,8 42,9 42,9-42,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet 96,2 191,2 500,8 741,3 741,3 (0,0) 741,3 Køb af immaterielle langfristede aktiver (25,0) (56,2) (80,4) (124,7) (124,7) - (124,7) Køb af materielle langfristede aktiver (18,6) (44,3) (72,1) (122,9) (122,9) - (122,9) Salg af immaterielle langfristede aktiver ,1 2,1-2,1 Salg af materielle langfristede aktiver 9,1 10,1 12,3 22,1 22,1-22,1 Modtaget udbytte fra associerede selskaber - 2,0 2,0 2,0 2,0-2,0 Ændring i finansielle tilgodehavender (4,3) (10,3) (10,2) (12,0) (12,0) - (12,0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (38,8) (98,7) (148,4) (233,4) (233,4) - (233,4) Provenu ved optagelse af langfristede lån 2, Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (0,4) (22,0) (22,4) (69,5) (69,5) - (69,5) Betalt udbytte - (86,7) (86,7) (86,7) (86,7) - (86,7) Udbytte af egne aktier - 3,2 3,2 3,2 3,2-3,2 Tilbagekøb af egne aktier (49,4) (100,2) (105,5) (105,5) (105,5) - (105,5) Forhøjelse af aktiekapital anvendt til medarbejderaktier - 4,0 4,0 4,0 4,0-4,0 Salg af egne aktier - 5,8 5,8 6,5 6,5-6,5 Skat vedrørende aktieoptioner - - (1,0) (1,0) (1,0) - (1,0) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (47,6) (195,9) (202,6) (249,0) (249,0) - (249,0) Ændring i likvider - årets pengestrømme 9,8 (103,4) 149,8 258,9 258,9 (0,0) 258,9 Likvider 1. juni 473,0 473,0 473,0 473,0 473, ,0 Likvider 31. maj 482,8 369,6 622,8 731,9 731,9 (0,0) 731,9 16/17

17 Tabel 10 Oversigt over effekten af ændring til IFRS på hoved- og nøgletal for 2004/ /05 Før Effekt Efter Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Bruttoavance 46,5% (0,1)% 46,4% Resultat af primær drift 380 (7) 372 Resultat af finansielle poster 7-7 Resultat af ordinær drift før skat 387 (7) 380 Koncernens resultat 269 (4) 265 Årets resultat, Bang & Olufsen a/s' andel 269 (4) 265 Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo (34) Minoritetsinteresser 2 (2) - Årets pengestrømme Heraf pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet (233) - (233) - heraf investering i materielle anlægsaktiver (123) - (123) - heraf investering i immaterielle anlægsaktiver (125) - (125) Finansieringsaktivitet (249) - (249) Beskæftigelse Antal medarbejdere ved årets udgang Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % Forrentning af egenkapital, % Likviditetsgrad 2,7 (0,2) 2,5 Selvfinansieringsgrad, % 63 (1) 62 Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 141 (3) 138 Børskurs pr. 31. maj Price/earnings Børskurs/indre værdi 2,8-2,8 Udloddet/foreslået udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 12,00-12,00. 17/17

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere