Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon brhs@ams.dk.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SLAGELSE Udviklingen i de fire ministermål Stigende antal indsatsklare og stagnation i antallet af midlertidigt passive Beskedent fald i tilgangen til førtidspension 4 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER Målgruppe og rammevilkår Unge på offentlig forsørgelse Personer på førtidspension Langtidsledighed Virksomhedsrettet indsats Aktiveringsomfang og tidlig indsats 24

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter har fokus på de centrale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen og har gode resultater på en række områder. kommune har samlet set haft et fald i personer på midlertidige ydelser det seneste år (tabel 1). I oktober 213 var 1,8 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder på midlertidige ydelser, hvilket er på niveau med klyngen (1,6 %). Det største fald er sket blandt dagpengemodtagere, som er faldet med 29,5 % det seneste år. Der er også sket et stort fald i antallet af sygedagpengemodtagere (septembertal). I lighed med andre jobcentre er der det seneste år sket en stigning i antallet af jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Stigningstakten har dog været mindre i end i klyngen. Der er stagnation i antallet af midlertidigt passive (-1,4 %), det er anderledes end udviklingen i klyngen, hvor der er et fald på godt 2 %. let af unge dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er samlet faldet med 15 % det seneste år (tabel 6). Det viser jobcentrets fokus på ungeområdet. Det seneste år (nov. 212 til nov. 213) er der sket et mindre fald på 8 % i tilgangen til førtidspension (figur 6). Det er et mindre fald end i klyngen, hvor der har været et markant fald på 47 % (okt. 212 til okt. 213). Jobcenteret har tidligere oplyst, at udviklingen er præget af et efterslæb fra 212. Udviklingen fra maj 213 til november 213 bekræfter denne vurdering, idet der er sket et fald i tilgangen på 35,5 % i denne periode. Langtidsledigheden er faldet med 21,5 % det seneste år i. Det er samme tendens som i klyngen og (tabel 19). Faldet er sket i gruppen af dagpengemodtagere (tabel 19). Mens ledigheden generelt har været faldende i, er antallet af indsatsklare steget. Stigningen er sket både for både unge og voksne. Udviklingen med et stort fald i sygedagpengeforløb fortsætter i. Det har medvirket til, at sygefraværet andel af arbejdsstyrken nu et det laveste sammenlignet med øvrige jobcentre i klyngen (figur 8). 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER SLAGELSE - 2. status 213 Notatet beskriver Jobcenter resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter - indgår: Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Vordingborg, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 2.1 Udviklingen i de fire ministermål Status på ministermål i Kommune Ministermål 1 Jan-apr 12 Jan-apr. 13 Udvikling Jan-apr Jan-apr. 13 Lokalt mål dec pct pct.-point pct. (pct.point) --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse¹ 15, , (,2) Ministermål 2 nov. 212 nov. 213 Udvikling nov nov. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- Tilgang til førtidspension² , 15 (-27,5) Ministermål 3 okt. 212 okt. 213 Udvikling okt okt. 213 Lokalt mål dec personer pct personer (pct.) --- langtidsledige personer ,5 873 (-15,1) Ministermål 4 sep.212 sep.213 Udvikling Lokalt mål dec. 213 samarbejdsgrad procentpoint samarbejdsgrad Virksomhedskontakt 19,3 16,3-3, 18,3 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger. 1. Data for seneste årsperiode er ikke fuldstændige, hvorfor disse og udviklingen ikke indgår. 2. Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år Note: Måltallet i () viser udviklingen fra , såfremt målet nås. Det seneste år er 196 personer blevet tilkendt førtidspension i. Der er således sket et fald i tilgangen på 8 % det seneste år. Jobcenteret ligger således en del under målsætningen om en maksimal tilgang på 15 personer i dec let af langtidsledige er faldet med 21,5 % i det seneste år, så der i okt. 213 var 756 langtidsledige. Jobcenteret har således allerede opfyldt målsætningen fra Beskæftigelsesplan 213 om maksimalt 873 langtidsledige i dec Den virksomhedsrettede indsats har generelt været faldende i (tabel 23). Kommunen har en målsætning om, at ca. 18 % af de lokale virksomheder skal have oprettet virksomhedsrettede aktiveringsforløb i dec. 213, men andelen er faldet fra 19,3 i sep. 212 til 16,3 % i sep Med de senest tilgængelige tal ligger Jobcenter således et stykke under målsætningen i Beskæftigelsesplan

5 Når andelen ligger under målsætningen, hænger det primært sammen med forkortelsen af dagpengeperioden og konsekvenserne for antallet af dagpengemodtagere (tabel 22). Endvidere betød ændret lovgivning medio 212, at nye løntilskudsjob skulle have en kortere varighed. Samtidig er målgruppen for aktivering faldet i som konsekvens af en faldende ledighed. Tilsammen har det betydet, at samarbejdsgraden er faldet både på landsplan og i. Jobcentret oplyser, at der fortsat er ambitioner om et højere samarbejdsniveau end i 212, fordi flere kontanthjælpsmodtagere skal i virksomhedsrettet aktivering i løbet af 213. Udfordringen er, at stigningen skal modsvare, at antallet af dagpengemodtagere i virksomhedsrettet aktivering løbende er faldet i 1. kvartal 213. På den baggrund har jobcentret justeret målsætningen, således at målet nu er at opnå samme samarbejdsgrad i dec.213 som i dec Stigende antal indsatsklare og stagnation i antallet af midlertidigt passive Det seneste år har antallet af personer på midlertidige ydelser generelt været faldende i. Der er dog sket en stigning i antallet af indsatsklare ledige på knap 1 % fra 1.26 i okt. 212 til i okt. 213 og et mindre fald i antallet af midlertidigt passive - fra 112 i okt. 212 til 16 i okt (tabel 1). Langtidsledigheden er også steget blandt såvel indsatsklare som midlertidigt passive (tabel 18). Udviklingen for indsatsklare ledige svarer til tendensen i klyngen, hvorimod udviklingen for midlertidigt passive afviger, idet der gennemsnitlig i klyngen sker et større fald på godt 2 %. En del af stigningen blandt de indsatsklare skyldes ommatchning fra hhv. jobklare og midlertidigt passive, men ommatchningen kan kun forklare en begrænset del af stigningen i indsatsklare. Samlet set er der stagnation i antallet af midlertidigt passive, men der sker en stigning i antallet af midlertidigt passive blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (tabel 2) og blandt unge (tabel 6). Udviklingen i disse 2 målgrupper afviger fra gennemsnittet i klyngen, hvor der sker relativt store fald. har en relativ høj aktiveringsgrad for indsatsklare (3,3 %). Aktiveringsgraden har været stagnerende det seneste år, men er fortsat højere end i klyngen (27,9 %) (tabel 28). Hovedparten af de indsatsklare aktiveres i vejlednings- og opkvalificeringsforløb (tabel 29). Af de 251 indsatsklare, der var i vejlednings- og opkvalificeringsforløb i 4.kvt. 212, var 8,6 % i selvforsørgelse 6 måneder efter endt aktivering (tabel 35). Det er en lidt lavere selvforsørgelsesgrad end i klyngen. Førtidspensionsreformen og den reducerede tilgang til førtidspension medfører, at en gruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, som tidligere ville være blevet tilkendt førtidspension, nu forbliver på ydelsen. På grund af førtidspensionsreformen og den nuværende samlede stigning i indsatsklare og midlertidigt passive er det vigtigt, at jobcenteret følger udviklingen tæt og fortsætter med at arbejde aktivt med begge grupper. Såfremt stigningen fortsætter, kan jobcenteret overveje at justere den nuværende aktiveringsstrategi. 3

6 2.3 Beskedent fald i tilgangen til førtidspension Tilgangen til førtidspension er faldet inden for det seneste år. De seneste tal fra november 213 viser et fald på 8 %. Faldet er betydeligt mindre end udviklingen i gennemsnittet for klyngen. let af personer på førtidspension ift. befolkningen er dog relativ lav i Kommune sammenlignet med gennemsnittet for klyngen. Jobcentret har tidligere anført, at det har været en stor udfordring, at møderne i Tværfagligt team (Brug for alle) og Rehabiliteringsteamet har kørt parallelt. Det har stillet store krav til de øvrige kommunale forvaltninger, idet det var de samme personer, der indgik i begge teams. Jobcentret imødegik udfordringerne ved at ændre organiseringen af opgaverne i de 2 teams, således at det blev samme team af medarbejdere, der som eneste opgave havde at deltage i møderne i de 2 teams samt følge op på beslutningerne fra møderne. Medarbejderne blev samtidig udvalgt, så de havde de rette forudsætninger for at løse den type opgaver. Jobcentret vurderer, at de mål, der er sat for indsatsen i 213, ikke vil blive nået. Men det er forventningen, at ressourceforløbene vil komme op på det forventede niveau i løbet af 213. Jobcentret har tillige haft fokus på at tilvejebringe en tilbudsvifte, der matcher behovene i målgruppen. Jobcentret har således haft en indkøringsperiode, der har rakt et godt stykke ind i 213. Jobcentret har tidligere oplyst, at tilgangen til førtidspension ikke skyldes nytilkomne, men den oprydning, der er sket i 212, men først registreres i 213. Udviklingen de seneste 7 måneder frem til november 213 viser et fald på 35,5 % og bekræfter således denne vurdering. Udviklingen i tilgangen til førtidspension viser, at Jobcenter har fokus på området. Det er vigtigt, at jobcentret fortsat følger udviklingen tæt, herunder er opmærksom på udviklingen i de målgrupper, der danner fødekæde til førtidspension. 4

7 3. BILAGSTABELLER OG -FIGURER 3.1 Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere ,5-27,3-22,9 2,9 3,1 2,6 Kontanthjælpsmodtagere² ,9 8,5 4,1 5,7 4,6 4,5 Jobklare (match 1) , 11,6 6, 1,9 1,1 1,4 Indsatsklare (match 2) ,7 19,1 4,8 2,8 2,8 2,1 Midlertidigt passive (match 3) ,4-2,2,2 1,,8,9 Revalidender og forrevalidender ,4,5-12,,2,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ , -11,1-13,4 1,6 2,2 1,7 Personer i resourceforløb³ ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,3,3,3 M idlertidige ydelse i alt ,1-6,2-5,9 1,8 1,6 9,3 Ledighedsydelsesmodtagere ,6-1,8 8,6,2,6,4 Personer i fleksjob ,2 7,8 5,2 1,1 2,1 1,1 Førtidspensionister ,8-3,1-3,8 7,9 9,8 5,6 Permanente ydelser i alt ,6-1,8-2, 9,2 12,5 7, Ydelser i alt ,8-3,9-4,3 2,1 23,1 16,3 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og gælder alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere ,5-29,7-25,3 4,1 3,2 4,1 Kontanthjælpsmodtagere² ,9 16,7 7,2 14,8 15,9 11,9 Jobklare (match 1) ,4 31,3 12,1 4,2 2, 3,6 Indsatsklare (match 2) , 29,5 5,7 7,2 1,9 5,6 Midlertidigt passive (match 3) ,8-17,5 6,1 3,2 2,9 2,6 Revalidender og forrevalidender ,3-18,5-16,3,1,2,1 Sygedagpengemodtagere¹ ,1-13,8-15,9 1,4 2,3 1,8 Personer i resourceforløb³ ,1,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,7,7,7 M idlertidige ydelse i alt ,8 5,9-1,2 21,1 22,4 18,7 Ledighedsydelsesmodtagere 2 2, -9, 29,4,1,5,3 Personer i fleksjob ,3-38,5 13,9,5 1,2,5 Førtidspensionister ,2 -,6, 13,4 14,8 8,3 Permanente ydelser i alt ,1-5,2 1,4 14, 16,5 9,1 Ydelser i alt ,2,9 -,4 35,1 38,9 27,8 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt213 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. 5

8 Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Kommune, januar 28 - oktober 213 Personer ledige (netto) aktiverede Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 Tabel 3. bruttoledige i Kommune opgjort efter ydelse okt. 212 okt. 213 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september Dagpengemodtagere ,4-26,2-2,4 4,9 4,6 4,5 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,1 5,1 33,8 I alt ,1-12,1-6,1 6,3 5,4 5,6 Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger Udvikling okt okt. 213, pct. Ledighedsprocent¹ okt Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Tabel 4. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl Udvikling Andel af arbejdsstyrken¹ sep sep. 213, sep. 212 sep. 213 pct. sep. 213, pct ,1 77, ,1 77, ,6 79,8 1. Tal for arbejdsstyrken er fra 212 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende arbejdsstyrken og ikke antallet af beskæftigede. 6

9 Tabel 5. Befolkningens og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 212 Befolkningen, pct. Arbejdsstyrken, pct. Højest fuldførte uddannelse Grundskole 33,7 33,5 25,5 25,8 25,3 19,4 Gymnasieluddannelse 6,6 5,7 1,5 6,6 5,8 1,4 Erhvervsuddannelse 36,2 38,9 28,5 4,9 44, 31,4 Kort videregående uddannelse 4,4 4, 4,5 5,2 4,8 5,2 Mellemlang videregående uddannelse 1 13,2 12,3 15,7 15,7 14,6 17,9 Lang videregående uddannelse 2 2,9 3, 1,3 3,7 3,7 12,7 Uoplyst 2,9 2,7 4,9 2, 1,8 3,1 I alt (antal) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 1. Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 2. Lang videregående uddannelse indeholder også forskeruddannelser 7

10 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 2. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, oktober 213 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser Procent Procent ,3 17, ,9 15,2 12,7 13,3 13, 12,6 13,4 13,7 14,2 14, , ,9 9, Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Note: Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni 213. Tabel 6. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere ,7-8,7-3,2 2,7 2,7 2,3 Kontanthjælpsmodtagere² ,1 1,5 -,3 7,3 7,4 5,1 Jobklare (match 1) ,1-7,9-6,6 2,5 1,8 1,8 Indsatsklare (match 2) , 15,4 7,9 3,8 4,9 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,7-34, -1,4,9,7,6 Revalidender og forrevalidender ,7-12,5-11,6,1,3,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,8-15,7-18,,6 1,,6 Personer i resourceforløb³ ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,1,2,1 M idlertidige ydelse i alt ,4-1,4-1,8 1,9 11,6 8,3 Ledighedsydelsesmodtagere ,1-17,2 15,6,1,1, Personer i fleksjob ,3 2, 4,7,1,3,1 Førtidspensionister ,4-5,4-2,2 1,7 2,1,9 Permanente ydelser i alt ,6-5,3-1, 1,9 2,5 1,1 Ydelser i alt ,6-2,1-1,8 12,7 14, 9,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt13 og er alle årige. 8

11 Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere ,6-1,9-2,8 1,9 1,8 1,1 Kontanthjælpsmodtagere² ,3-1,1-3,2 6,5 6,3 4,7 Jobklare (match 1) ,4-11,4-1,9 2,2 1,5 1,7 Indsatsklare (match 2) ,3 11,3 4,3 3,5 4,3 2,5 Midlertidigt passive (match 3) ,9-35,6-8,8,8,6,5 Revalidender og forrevalidender 5 5, -25,2-8,4,1,2,2 Sygedagpengemodtagere¹ ,4-23, -17,9,4,5,4 Personer i resourceforløb³ ,,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,1,1, M idlertidige ydelse i alt ,1-2,7-3,6 8,9 8,9 6,4 Ledighedsydelsesmodtagere ,7 5,9 2,6,,, Personer i fleksjob ,3-4,9 9,2,,1, Førtidspensionister ,8-9,6-3,6 1,1 1,4,7 Permanente ydelser i alt ,5-9,1-3,1 1,2 1,5,7 Ydelser i alt ,7-3,6-3,5 1,1 1,3 7,1 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt13 og er alle årige. Tabel årige år på offentlig forsørgelse i Kommune opgjort efter ydelse fuldtidspersoner Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Andel af befolkningen4 okt. 213, pct. Dagpengemodtagere ,9-13,9-3,3 4,8 4,9 4,2 Kontanthjælpsmodtagere² ,3 5,8 4,1 9, 1,1 5,9 Jobklare (match 1) ,5-2,5,2 3,2 2,5 2,1 Indsatsklare (match 2) ,6 22,4 13,8 4,5 6,5 2,9 Midlertidigt passive (match 3) , -32, -12,2 1,3 1,2,8 Revalidender og forrevalidender ,5 2,8-14,5,2,5,3 Sygedagpengemodtagere¹ ,4-1,5-18,1 1,1 2,1 1,1 Personer i resourceforløb³ ,1,, Særlig uddannelsesydelsesmodtagere³ ,3,5,2 M idlertidige ydelse i alt ,6,2 -,1 15,4 18,1 11,7 Ledighedsydelsesmodtagere 6 9 5, -22, 19,1,2,3,1 Personer i fleksjob ,7 3,7 3,8,2,8,2 Førtidspensionister , -1,6-1, 3, 3,9 1,3 Permanente ydelser i alt ,1-2,3,7 3,5 4,9 1,6 Ydelser i alt ,9 -,4, 18,9 23,1 13,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra september 213. Da der er mange efterregistreringer af sygedagpenge, er antallet af fuldtidspersoner i september 213 undervurderet, hvilket også betyder at udviklingen ift. samme måned året før ser mere positiv ud end den reelt er. 2. let af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 3. Der er ikke data for resourceforløb og særlig uddannelsesydelse før 213. Tallene for særlige uddannelsesydelser er fra juni Befolkningstal er fra 4kvt13 og er alle årige. 9

12 Tabel 9. Unge under 3 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig forsørgelse, oktober 213 fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere ,4 19,1 24, Kontanthjælpsmodtagere , 52,9 54,5 Jobklare (match 1) ,5 12,5 19,5 Indsatsklare (match 2) 486 3,1 34,9 27,7 Midlertidigt passive (match 3) 118 7,3 5,2 6,9 Revalidender og forrevalidender 14,9 2, 2,4 Sygedagpengemodtagere 79 4,9 7, 6,8 Personer i ressourceforløb 2,1,1,1 Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 17 1,1 1,3 1, M idlertidige ydelse i alt ,3 82,4 88,8 Ledighedsydelsesmodtagere 1,6,8,5 Personer i fleksjob 12,7 2,,9 Førtidspensionister ,4 14,9 9,8 Permanente ydelser i alt ,7 17,6 11,2 Ydelser i alt , 1, 1, Note: Tallene for sygedagpenge er fra september 213. Tallene for særlig uddannelsesydelse er fra juni 213. Figur 3. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 3 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) Index 12 Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13. Note: De nye ydelser ressourceforløb og særlig uddannelsesydelse er inkluderet fra januar 213. Der er dog kun data for særlig uddannelsesydelse frem til og med juni

13 2,7 6,4 7,9 6,6 7,5 12, 1,7 12,9 11,2 13,3 12,3 11,7 1,6 9,3 13, 12,2 11,5 11,2 11, 13,3 15,9 15,9 15,9 14,1 15,1 17,5 21,4 21, Tabel 1. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, pct. Jan-apr 12 Jan-apr 13 A-dagpengemodtagere ,6 18,8 32,7 Kontanthjælpsmodtagere ,7 2,3 6,7 I alt ,9 4,4 1, Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 11. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-apr 12 til Jan-apr 13, A-dagpengemodtagere 12,9 15,7 7,5 9, -5,4-6,7 Kontanthjælpsmodtagere 16,3 15, 12,8 11,3-3,5-3,7 I alt 15,9 15,1 12,2 11, -3,7-4,1 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 25 pct. i december 213 Kilde: Jobindsats og egne beregninger Jan-apr 12 Jan-apr 13 pct.-point Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a- dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. Figur 4. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 3 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent Jan-apr 12 Jan-apr 13 Procent Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Kilde: Jobindsats.dk Note: Uddannelsesgraden opgør andel af perioden, som målgruppen (a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse) har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 11

14 3.3 Personer på førtidspension Figur 5. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), november 213 Procent 16 14,6 Procent , ,7 1,8 1,5 1,4 11,1 9,7 9, ,9 8,5 7,4 7,6 8, , Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland Tabel 12. Førtidspensionister i Kommune fordelt på alder Alder fuldtidspersoner Udvikling nov nov. 213, pct. nov. 212 nov. 213 Andel af befolkningen¹ nov. 213, pct. Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Befolkningstal er fra 4kvt213. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. Under 4 år ,5-5, -5,1 2,8 3,5 1,5 4 år og derover ,3-3, -3,9 11,9 14, 9,3 I alt ,4-3,3-4,1 7,9 9,7 5,6 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 4 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år. Aldersgrænsen på 64 år gælder kun befolkningstallet og ikke antallet af førtidspensionister. 12

15 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension¹ i Kommune Udvikling nov nov. 213, Andel af befolkningen³ personer pct. nov. 213, pct. Alder Østdanmardanmark Øst- nov. 212 nov. 213 Under 2 år 1, 4-6, -59,5-35,8,1,1, år 4, 53 32,5-57,6-43,2,31,18,9 4 år og derover ,7-48,4-41,8,52,4,28 I alt² , -49,6-41,8,41,32,2 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 15 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder 2. I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk 3. Befolkningstal er fra 211. Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 2 år er år, 4 år og derover er 4-64 år og i alt er år Figur 6. Udvikling i tilgangen til førtidspension i Kommune, jan okt. 213¹ Personer feb 1 - jan 11 mar 1 - feb 11 apr 1 - mar 11 4 år og derover under 4 år alder ukendt maj 1 - apr 11 jun 1 - maj 11 jul 1 - jun 11 aug 1 - jul 11 sep 1 - aug 11 okt 1 - sep 11 nov 1 - okt 11 dec 1 - nov 11 jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar 12 maj 11 - apr 12 jun 11 - maj 12 jul 11 - jun 12 aug 11 - jul 12 sep 11 - aug 12 okt 11 - sep 12 nov 11 - okt 12 dec 11 - nov 12 jan 12 - dec 12 feb 12 - jan 13 mar 12 - feb 13 apr 12 - mar 13 maj 12 - apr 13 jun 12 - maj 13 jul 12 - jun 13 aug 12 - jul 13 sep 12 - aug 13 okt 12 - sep 13 nov 12 - okt 13 Personer. 1. Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder

16 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 Tabel 14. Fuldtidspersoner og antal personer i ressourceforløb Kommune personer fuldtidspersoner Reformforudsætning for 213¹ Jan-okt 13 personer Arbejdsmarkedsstyrelsens kommunefordeling af førtidspensionsreformens landsdækkende forudsætning om antallet ressourceforløb i 213. Kommunefordelingen er beregnet ud fra kommunernes andel af tilgangen til førtidspension i 212 okt-13 nov Tabel 15. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Kommune Andel af befolkningen¹ Udvikling okt okt. 213, pct. fuldtidspersoner okt. 213, pct. Ydelseskategori Østdanmardanmark Øst- okt. 12 okt. 13 Fleksjob ,2 7,8 5,2 1,1 2,1 1,1 Ledighedsydelse ,6-1,8 8,6,2,6,4 I alt ,5 2,8 6, 1,4 2,7 1,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Befolkningstal er fra 4kvt213 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. 14

17 Tabel 16. Tilgangen¹ til ledighedsydelse og fleksjob i Kommune personer Udvikling sep sep. 213, pct. Ydelseskategori sep. 12 sep. 13 Fleksjob ,5-32, -26,8 Ledighedsydelse ,6 9,2 51,4 I alt ,9-5,8 17,2 Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne beregninger 1. Tilgangen til ydelserne i den valgte måned viser tilgangen til ydelserne indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, september 213 Procent 4, Procent 4, 3,5 3, 3,1 3,3 2,8 3, 3,1 3, 2,9 3,2 2,9 3,2 3,3 3,1 3,1 3,5 3, 2,5 2,1 2,2 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5, Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland, Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Tabel 17. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, august 213 forløb Andel forløb, pct. Udvikling i antal forløb, pct. Varighed af forløb Under 26 uger ,8 6,2 61,5-23,4 12,2-12, Over 26 uger ,2 39,8 38,5-15,6-8,9-8,7 heraf over 52 uger ,9 14,2 15,3-18,7-12,2-6,9 I alt , 1, 1, -21,1 2,8-1,8 15

18 Tabel 18. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 4 uger Andel (pct.) og antal personer Andel (pct.) og antal personer Udvikling i andel (pct.-point) og antal (pct.) sep. 212 sep. 213 sep sep. 213 Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 6,6 62,3 62,6 63,3 64,9 64,2 2,7 2,6 1,5 () ,3 26,1 6,9 (Andel) 73,9 72,1 74,7 77,5 75,7 77,6 3,5 3,6 2,8 () ,2-16,4 5,6 Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 63,3 pct. ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter, som har modtaget kontanthjælp i mere end 4 sammenhængende uger. 16

19 ,4,7,7,7,6,7 1,1 1,,9,8,8,8 1, 1,,8,5,6,6,9,5 1, 1,1,7,7,8,7 1, 1,1 1, 1,9 3.4 Langtidsledighed Figur 9. Andel langtidsledige ift. arbejdsstyrken (16-64 år), oktober 213 Procent A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklar) 3,5 Procent 3,5 3, 3, 3, 2,5 2,5 2, 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 1,2 1,3 1,6 1,4 1,7 1,5 2, 1,6 1,9 2, 1,5 1,,9 1,,5,5, Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Samsø Langeland, Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Tabel 19. Langtidsledighed i Kommune opgjort efter ydelse Udvikling okt okt. 213, Langtidsledighedsprocent¹, pct. okt. 213 okt. 212 okt. 213 Dagpengemodtagere ,4-5,2-44,6 1,3 1, 1,1 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ,7 111,5 74,2 1,1,8 1, I alt ,5-18,2-1,8 2,1 1,6 1,9 Kommunens mål for langtidsledighed er 873 personer i december 213 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 213 for Kommune og egne beregninger 1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 212. For dagpengemodtagere er den beregnet ift. antallet af forsikringsaktive. Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse 17

20 Figur 1. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Kommune, januar 28 - oktober 213 Personer Langtidsledige dagpengemodtagere Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Personer januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september 213 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse Figur 11. Udviklingen i antal langtidsledige og øvrige bruttoledige i Kommune, januar 28 - oktober 213 Personer 4. Langtidsledige¹ Øvrige bruttoledige² Andel langtidsledige³ Procent januar 28 marts 28 maj 28 juli 28 september 28 november 28 januar 29 marts 29 maj 29 juli 29 september 29 november 29 januar 21 marts 21 maj 21 juli 21 september 21 november 21 januar 211 marts 211 maj 211 juli 211 september 211 november 211 januar 212 marts 212 maj 212 juli 212 september 212 november 212 januar 213 marts 213 maj 213 juli 213 september Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 2. bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 3. Langtidsledige ift. alle bruttoledige

21 Figur 12. Udviklingen i langtidsledighed og bruttoledighed, indekseret (jan. 211 = 1) 12 Index (bruttoledighed) Index jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år

22 Tabel 2. Forsikrede langtidsledige (brutto) i Kommune fordelt på a-kassegrupper og a-kasser personer Udvikling okt okt. 213, pct. okt. 212 okt. 213 Langtidsledighedsprocent 1 okt. 213 Forsikrede i alt ,4-5,2-44,6 1,3 1, 1,1 Selvstændige ,6-48,9-41,3 1,3,6,9 DANA ,1-39,5-51,4 1,8,9 1,1 ASE ,4-51, -38,4 1,1,6,9 Akademikere , -55,3-33,9,7,4 1,1 Akademikere (AAK) ,4-5,9-36,3 1,2,4,9 Økonomer (CA) - -1, -24,2,, 1,3 Journalistik, Kommunikation og Sprog 5-1, -57,1-45,4,,9 1,6 Magistre (MA) 4-1, -57,1-29,2,,4 1,6 Funktionærer og tjenestemænd ,5-44,9-4,5,4,5,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) ,7-58,8-43,5,5,7,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 4-1, -1, -59,,,,1 Lærere (DLF-A) ,7-25,3-52,5,5,8,5 Socialpædagoger (SLA) 8-1, -7,8-56,1,,3,4 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,1-29,8-29,8,7,7,8 Fag og Arbejde (FOA+PMF) ,2-33,7-37,6 1,2,9,9 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,1-45,1-39,4 1,4 1,3 1,3 Ledere og tekniske funktionærer ,9-56,2-38,1 1,1,5 1, Business ,5-8, -44,,9,3,9 Min akasse ,1-4,7-3,2 1,5,5 1, Funktionærer og Servicefag 3 3, -1, -45,7 1,, 1,3 Ledere ,1-28,2-29,1,9,7,8 Teknikere 1 4-6, -78,1-5,8 1,2,7 1,6 Industri og byggefagene ,3-59,2-58,3 1,9 1,3 1,4 Byggefagenes a-kasse 11-1, -33,3-56,5,,7,9 El-faget - -1, -75,6,,,4 Metalarbejdere ,3-71,8-59, 1,3,7,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,1-54,8-57,4 2,4 1,7 1,7 Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) ,7-76,1-63,5 1,3,7 1,4 Øvrige ,6-54, -47,6 1,5 1, 1,3 det Faglige Hus ,2-54,9-42,7 1,9 1, 1,4 Frie Funktionærer (FFA) 3 6 1, -63,2-48, 2,2,4 1, Kristelig a-kasse ,7-53,2-49,8 1,3 1,1 1,3 Kilde:Jobindats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. 1. Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 2

23 Tabel 21. Andel langtidsledige ift. alle ledige Dagpengemodtagere 24,5 19,3 21,8-8,5-9,2-8,6 Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 43,1 46,3 47,2 1,6 13,2 11,6 I alt 31,5 27,5 31,1-1,3-1,8 -,6 okt. 213, pct. Udvikling okt okt. 213, pct.-point Note: Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 8 pct. af tiden inden for det seneste år. Kontanthjælpsmodtagere er inkl. personer på særlig uddannelsesydelse. Andelene er udregnet ift. den pågældende ydelsesgruppe. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksempelvis er 24,5 af dagpengemodtagerene i, der er langtidsledige. 21

24 3.5 Virksomhedsrettet indsats Tabel 22. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 3. kvt 213 aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding aktiverede fuldtidspersoner i alt¹ Privat løntilskud --- procent procent --- A-dagpengemodtagere ,7 41, 12, ,9 39,6 17,5 Heraf over 12 mdr ,8 49,6 1, ,6 47,3 1,8 Kontanthjælp (match 1) 346 1,1 16,5 34, ,6 14, 29,7 Kontanthjælp (match 2) 396 2,3,5 27, , 1,4 24,2 Offentlig løntilskud Virksom- Delvis heds- raskmelding praktik Sygedagpengemodtagere² 85 1,2 4,7 31,8 8, ,3 2,6 54,4 1, I alt ,2 16,4 152, ,5 16,5 25,4 Tabel 23. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 3 kvt kvt 213 Udvikling i antal¹ Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik --- fuldtidspersoner procent --- A-dagpengemodtagere ,8-36,2-54,3-33,4-25,5-17,4 Heraf over 12 mdr ,7-39,6-63, -43,7-21,1-48,3 Kontanthjælp (match 1) ,1 1,3-12,3 22,4-17,5-7,5 Kontanthjælp (match 2) 3-1, 2,6-33,3-5,6 4,9-1,8 Sygedagpengemodtagere 6 5,, 33,3-14,3 22,7 2,9 I alt ,4-2,9-45,2-26,5-8,8-6,5 Tabel 24. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering Andel¹ Udviklingen i antal 3. kvt kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 3. kvt kvt 213 A-dagpengemodtagere ,7 9,5 7,1-37,8-25,3-29,8 Kontanthjælp (match 1) ,7 4,8 5,8-1,6 -,3, Kontanthjælp (match 2) ,8 5,7 5, 14,3-5,6 2, I alt , 15,9 14, -18,5-16,1-14,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 22

25 Bygge og anlæg ,7 1,9 1,3-9,7-31,3-24,6 Handel og transport ,5 16,3 13, -11,8-12,8-12,9 Service erhverv³ ,5 11, 9,6-23, -21,5-14,7 Offentlige erhverv ,9 32, 27,6-25,5-13,4-13,5 I alt , 15,9 14, -18,5-16,1-14,5 Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 2. Industri, energiforsyning, vandforsyning og renovation 3. Hoteller, restauranter, iinformation, kommunikation, finansiering, forsikring, ejendomshandel, udlejning, videnservice, rejsebureau, rengøring o.a. operationel service, andre serviceydelser mv 4. Offentlig administration, forsvar, politi, undervisning, sundhed, socialvæsen, kultur og fritid Tabel 25. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på branche Branche Andel¹ Udviklingen i antal 3. kvt 213, pct. 3. kvt kvt 213, pct. Østdanmardanmark Øst- 3. kvt kvt 213 Landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding 1 1 7,1 4,5 5,8, -18, -11,3 Industri og forsyning² ,4 16,6 12,2-11,1-11,5-14,3 Tabel 26. Arbejdssteder i Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedsstørrelse Andel¹ Udviklingen i antal 3. kvt 213, pct. 3. kvt kvt 213, pct. Branche Østdanmardanmark Øst- 3. kvt kvt ansatte ,7 9, 7,8-24,4-2,2-19, ansatte ,1 29,3 24, -16, -13,8-1, ansatte , 49,3 4,6-2,5-11,7-11,7 Mindst 1 ansatte ,8 57,9 47,9-16, -1,2-11,5 I alt , 15,9 14, -18,5-16,1-14,5 1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. Note:Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Tabel 27. Stillinger på Jobnet i Kommune og antal stillinger ift. antal arbejdssteder Udviklingen i antal stillinger stillinger i Andel stillinger i jobnet ift. ift. antal arbejdssteder, jobnet arbejdssteder¹, pct. pct.-point okt. 212 okt. 213 okt. 212 okt. 213¹ okt okt ,6 8,2 2, ,2 7,9 1, ,9 13,5 1,6 1. let af arbejdssteder er fra september

26 3.6 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 28. Aktiveringsgraden¹ for a-dagpenge-, kontanthjælps- (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere² 3. kvt 213, pct. Udvikling 3. kvt kvt 213, pct.-point 21, 23,7 16,6-4,5 -,7-3,6 39, 39,6 29,9-11,1 1,4 -,9 3,3 27,9 23,1,4-1,2 -,7 45,4 3,9 29,7-31,1-1,2 1,1. 1. Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 2. Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra august 213. Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Tabel 29. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype 3 kvt kvt kvt 213 Andel, pct. Udvikling i andel, pct.-point A-dagpengemodtagere ,8 35,9 35,4-3,6 -,3-1,7 Privat løntilskud 97 3,9 2,8 2,6 -,8 -,5 -,6 Offentlig løntilskud 186 7,5 8,3 4,7-5,2-1, -1,7 Virksomhedspraktik 17 6,8 1,1 7,3 -,1,5 -,5 Vejledning og opkvalificering ,6 19,9 25,1 1,9 1,3,8 Jobklare kontanthjælpsmodtagere 88 71,5 66,4 59,7-7,2-1,,9 Privat løntilskud 61 5, 4,6 5, 1,8,8,9 Offentlig løntilskud 94 7,6 6,4 6,7-1,3 1,5,2 Virksomhedspraktik 3 24,4 2,6 14,6-1,6,6-1,1 Vejledning og opkvalificering ,4 47,2 43,5-1,1-2,2, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere ,9 61,6 56,8-3,1-5,5 3,7 Privat løntilskud 14 1, 1,3 1,7,,1,1 Offentlig løntilskud 6,4,5 1,3,1 -,1, Virksomhedspraktik ,9 16,3 15,2-1,2-2,1,4 Vejledning og opkvalificering , 51,1 47,3-3,7-4,4 3,7 Note: Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. Summen af redskaberne er ikke nødvendigvis den samme som berørte/andel berørte i alt, da nogle deltager i flere former for aktivering i perioden. 24

27 Tabel 3. Andel af påbegyndte a-dagpenge- og kontanthjælpsforløb hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned 2. kvt 213, Udvikling 2. kvt kvt 213, pct. pct.-point A-dagpengeforløb 53,2 49,8 38,8 15,1 2,8 1,6 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 79,4 83,3 77,9-2,4 3,,8 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 74,6 77,6 73,7 7,4 1,4 1,6 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive 75, 71,1 71,3 25, -2,1 4,6 (match 3) I alt ( personer) ,9¹ 7,5¹ 5,¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 31. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontanthjælpsforløb, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned Udvikling 2. kvt kvt 213, 2. kvt 213 pct.-point A-dagpengeforløb 7,4 7,7 8,8, -1,9,3 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 77, 54,3 46,5 -,1-1,1 1,9 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 57,9 42,2 3,9 6,5 2,4 2,1 I alt ( personer) ,2¹ 3,8¹ 7,7¹ 1. Viser udviklingen af antal personer i alt i procent Tabel 32. Andel a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på offentlig forsørgelse efter x antal uger, 2. kvt 212 Uger påbegyndte forløb Dagpengemodtagere --- procent ,4 66,5 57,5 56,4 55,7 53, 52,9 51,9 5,4 46,7 46,5 41, ,6 63,1 53, 51,6 51, 5,9 5,9 5,4 49,1 46, 46,4 4, ,8 7,2 6, 57,3 54,9 52,4 51,2 49,4 46,9 43,7 43,9 39, Jobklare kontanthjælpsmodtagere 1 8,7 66,5 53,2 51,2 52,7 53,1 53,7 51,6 5,5 51,4 5,8 5, ,6 68,9 56,5 53,8 54, 53,1 53,9 53,5 52,7 53,6 53,9 52, ,6 73,7 61,4 59,1 57,6 56,4 56,1 54,9 54, 53,9 53,4 52, Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 1 9, 85,8 78,7 73,5 77,7 79,1 77,7 76,8 76,3 75,8 77,3 79, ,2 87, 79,2 77,9 76,1 76,9 76,5 76,2 75,1 75,9 74,8 74, ,1 89,2 82,9 81,7 8,7 79,7 79, 78,6 78, 76,7 76,8 76, Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere 1 95,5 93,2 88,6 88,6 84,1 86,4 86,4 84,1 84,1 84,1 86,4 86, ,4 93,1 89,5 86,1 84, 85,3 84,3 84, 84, 85,6 84,7 84, ,8 92,6 9, 87,9 87,6 87,1 86,3 87,2 85,5 85,5 86,3 84,

28 Tabel 33. afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Kommune, dagpengemodtagere, 4. kvt 212 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype Ordinære uddannelsesforløb 6 21, 25,9 2, Vejledning og opkvalificering² 191 2,2 22,1 25,5 Privat ansættelse med løntilskud 78 38,2 51, 52,9 Offentlig ansættelse med løntilskud ,9 32, 4,2 Virksomhedspraktik 1 12,5 28,3 25,5 Forløb i alt³ ,8 3,2 31,9 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for dagpengemodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 34. afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 212 Selvforsørgelsesgrad, pct. Redskabstype Ordinære uddannelsesforløb 4 1, 21,1 18,4 Vejledning og opkvalificering² ,3 25,1 21,2 Privat ansættelse med løntilskud 12 52,7 44,9 47,1 Offentlig ansættelse med løntilskud 28 35,8 26, 34,8 Virksomhedspraktik ,1 23,2 23,7 Forløb i alt³ ,6 25,5 24,4 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. Tabel 35. afsluttede aktiveringsforløb¹ og selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter i Kommune, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt 212 Redskabstype Selvforsørgelsesgrad, pct. Ordinære uddannelsesforløb 6. 18,7 1,5 Vejledning og opkvalificering² 251 8,6 1,8 7,7 Privat ansættelse med løntilskud. 53,3 29, 35,4 Offentlig ansættelse med løntilskud.. 13,5 29,3 Virksomhedspraktik 126 9,4 1,1 8,1 Forløb i alt³ 385 9, 11,6 8,7 1. I opgørelserne indgår udelukkende afsluttede aktiveringsforløb af minimum 21 hverdages varighed, hvilket betyder, at der kun beregnes selvforsørgelsesgrad for et fåtal af de virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat for kontanthjælpsmodtagerne i måleperioden. Celler med mindre end tre forløb er angivet med "." 2.Vejledning og opkvalificering dækker udelukkende over forløb over 4 uger. 3. I alt indeholder også vejlednings- og opkvalificeringsforløb under 4 uger samt voksenlærlinge og antallet kan derfor være højere end summen af de viste tilbud. 26

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 9-1-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 111 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6

Dagpengemodtagere 3) 625-5,3 5,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 297 4,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juli 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3

Dagpengemodtagere 3) 710-1,9 6,2 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 296-0,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9

Dagpengemodtagere 3) 705-9,6 6,8 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 342 6,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere