Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HVIDOVRE Status på de 4 ministermål 2 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER Sammenfatning Udfordring 1 Udviklingen i ungeledigheden Udfordring 2 Indsatsen for ledige på kanten af arbejdsmarkedet Udfordring 3 Udviklingen i antallet af langtidsledige a- dagpengemodtagere 5 BILAG 8

3 1. SAMMENFATNING Jobcenter Hvidovre har generelt en positiv udvikling i resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesregionen vil i den forbindelse kvittere for: At antallet af personer i arbejdskraftreserven er begrænset i den seneste årsperiode (feb.11-feb.12), blandt andet som følge af et fald blandt jobklare kontanthjælpsmodtageren. At antallet af langvarige sygefraværsforløb er nedbragt i samme periode, både forløb over 26 uger og over 52 uger. At antallet af indsatsparate kontanthjælpsmodtagere, fortsat er reduceret. Jobcenteret har god fokus på udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen, herunder på det stigende antal unge i jobcenterets målgruppe, et stort antal borgere på permanente offentlige ydelser, og et relativt store antal indsatskrævende kontanthjælpsmodtagere. I den aktuelle situation er der grund til særlig opmærksomhed på: - Den fortsat øgede tilgang til ungemålgruppen, i særdeleshed af hent unge kontanthjælpsmodtagere i alderen år. - Et øget antal ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i jobcenterets målgruppe. - Udviklingen i langtidsledigheden for a-dagpengemodtagere i Hvidovre. 1

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HVIDOVRE - 2. status 2012 Notatet beskriver Jobcenter Hvidovres resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Hvidovre - indgår: Helsingør, Esbjerg, Herlev, Horsens og Rødovre. 2.1 Status på de 4 ministermål Jobcenter Hvidovre har fra marts 2011 til marts 2012 haft en stigning i antallet af ydelsesmodtagere i gruppen af unge under 30 år, samt i gruppen af nydanskere. I forhold til ministermålet for arbejdskraftreserven og borgere på permanent forsørgelse er niveauet stort set uændret i perioden. I forhold til status på seneste individuelle dialogmøde i december 2011 (data fra september 2011), er der tale om en stigende tendens inden for alle fire ministermålt, mest markant for ungemålgruppen. Dette kan bl.a. skyldes sæsonrelaterede stigninger. Udviklingen i de sammenlignelige jobcentre viser tilsvarende udviklingstendenser, dog er den gennemsnitlige udvikling mere markant for ungemålgruppen og nydanskere i Hvidovre Oversigt over resultater for ministermål 2012 Antal mar Antal sept Antal mar Ændring i pct. JC's mål for Hvidovre mar mar. 12 dec (sept mar.12) Arbejdskraftreserven pct. 864 (11,6 pct.) Borgere på permanent forsørgelse - tilgang (7 pct.) Unge under 30 år på offentlig forsørgelse ,4 pct. 912 (13 pct.) Nydanskere på offentlig forsørgelse pct. 993 (7,5 pct.) Kilde. Jobindsats.dk og BP Hvidovre 2012 *) Tilgang i perioden marts 11 - marts

5 3. TVÆRGÅENDE UDFORDRINGER 3.1 Sammenfatning Jobcenter Hvidovres tværgående udfordringer handler primært om: 1. Udviklingen i ungeledigheden 2. Indsatsen for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. 3. Udviklingen i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere. 3.2 Udfordring 1 Udviklingen i ungeledigheden Andelen af unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre er på niveau med gennemsnittet i klyngen (12,5 pct). En relativ stor del af ungemålgruppen er ikke jobklare, og stiller større krav til indsatsen. Antallet af unge på offentlig forsørgelse i Hvidovre er generelt steget med 6,4 pct. i den seneste årsperiode (marts 11 - marts 12), og siden seneste dialogmøde i december 2011 er der blevet næsten 13 pct. flere unge på offentlig forsørgelse. Der er primært blevet flere unge kontanthjælpsmodtagere, både midlertidigt passive (35 pct.) og af indsatsklare (16,5 pct.), men også flere unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere og arbejdskraftreserven. Tilgangen til disse grupper svarer til i alt 96 fuldtidspersoner. Det er fortrinsvis de helt unge år, der tegner stigningen i Hvidovre i den seneste årsperiode (9 pct. marts 11 marts 12), men også antallet af ledige år er øget i særdeleshed siden det seneste dialogmøde. Jf. tabel 16 og 17. Sammenlignet med udviklingen i klyngen stiger ungemålgruppen mere markant i Hvidovre, både blandt de jobklare og de svagere grupper af kontanthjælpsmodtagere. Andelen af langtidsledige unge er relativ høj i Hvidovre, sammenlignet med klyngen. Hver femte af de unge a-dagpengemodtagere er langtidsledig, og det er én ud af seks af de unge kontanthjælpsmodtagere også. Antallet af unge langtidsledige er samtidigt steget, i særdeleshed unge a-dagpengemodtagere (34 pct) men også for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Jf. tabel 13. Indsatsen Ungeindsatsen er højt prioriteret i Hvidovre, og der er sat ambitiøse mål i kommunens beskæftigelsesplaner for 2011 og 2012, både for antallet af unge på offentlig forsørgelse og andelen af unge uden uddannelse, som påbegynder en uddannelse. Fra tidligere dialogmøder fremgår at jobcentret lægger vægt på en tidlig indsats for alle unge, med første jobsamtale for unge nyledige inden for den første ledighedsuge og 1. aktiveringstilbud inden for den første ledighedsmåned. Jobcenteret anvender virksomhedsrettede tilbud overfor ungemålgruppen. I lidt større omfang end gennemsnittet for klyngen, når det handler om privat løntilskud eller 3

6 virksomhedspraktik for a-dagpengemodtagere, og om offentlig løntilskud for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Endvidere har jobcenteret mere fokus på at aktivere unge sygedagpengemodtagere via privat løntilskud og virksomhedspraktikpraktik, end gennemsnittet i klyngen. Det er herunder lykkedes at reducere antallet af unge sygedagpengemodtagere med næsten 11 pct. (mar. 11- mar.12). Jf. tabel 15. Samlet set Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at Jobcenteret har stor fokus på ungeindsatsen. De unge fylder samlet set meget i indsatsen i Hvidovre, både antallet af jobklare og mere indsatskrævende ledige. Derfor er det vigtigt at jobcenteret fastholder niveauet i indsatsen, med en tidlig, tæt kontakt til de unge ledige. Fokus bør være på at få de helt unge nyledige i uddannelse evt. via afklaringsforløb, på at øge mulighederne for løntilskud og praktik til de stærke unge, samt på kombinationsog parallelforløb for unge med særlige støttebehov. 3.3 Udfordring 2 Indsatsen for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Andelen af personer på offentlige ydelser er samlet set høj i Hvidovre (10,6 pct.). Det er kun omkring hver tredje på offentlig ydelse som er jobklar (fuldtidspersoner). En stor del (40 pct.) er på permanent offentlig forsørgelse (førtidspension og fleksjob), og godt 25 pct. er ikke jobklare kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Jf. Resultatoversigten mar. 12). I forhold til det samlede antal på offentlig forsørgelse er 19,5 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Det er væsentligt over gennemsnittet i klyngen (12,6 pct.). Midlertidigt passive I det seneste år (marts 11 - marts 12) er antallet af midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere i Hvidovre steget markant (24 pct.), sammenlignet med udviklingen i klyngen (10 pct.). Stigningstakten er dog aftaget siden seneste dialogmøde i december. Opgjort i antal fuldtidspersoner har der kun været en tilgang på 10 personer, ift. opgørelserne til seneste dialogmøde i december. En stor del af de ledige i match 3 har været på ydelsen i mere end 40 uger (71,5 pct.). Det er en lidt mindre andel end gennemsnittet i klyngen, men antallet af langtidsledige er øget i den seneste årsperiode. Jf. tabel 12. På seneste dialogmøde blev niveauet i match 3 målgruppen og den aktuelle stigningstakt drøftet, sammen med jobcenterets aktiveringsstrategier. Jobcenteret overvejede herunder en gennemgang af sagsstammer, med henblik på at revurdere matchkategoriseringen. Vestegnskommunernes samarbejde om ledige med AKT-vanskeligheder indgik i overvejelserne om et løft til de midlertidigt passive i match 3. Sygedagpengeområdet Andelen af længerevarende sygedagpengeforløb i Hvidovre er på niveau med klyngen og gennemsnittet for Østdanmark, henholdsvis 26 uger (30 pct. ) og 52 uger (11 pct.). 4

7 Udviklingen det seneste år (feb.11 feb.12) viser en positiv udvikling med en reduktion på henholdsvis 8 pct. og 13 pct. i Hvidovre, lidt mindre end reduktionen i klyngen. Jf. tabel 11. Personer på permanente ydelser Der har siden konjunkturvendingen i efteråret 2008 været en markant stigning i antallet af personer på permanente ydelser, og udviklingen har været drøftet løbende på tidligere dialogmøder. Andelen af borgere på permanente offentlige ydelser i Hvidovre (7,7 pct.) er, på niveau med gennemsnittet i Østdanmark, men under niveauet i klyngen af sammenlignelige jobcentre (9,5 pct.). Udviklingen det seneste år viser en stigning i antallet af personer på permanente ydelser på 2 pct. Stigningen har været marginal (1 pct.) på førtidspension og der har været et fald i antallet af personer i fleksjob. Derimod er antallet af personer på ledighedsydelse steget markant (43 pct.). Sammenlignet med udviklingen i opgørelserne til seneste dialogmøde (okt.11), er der sket en yderligere opbremsning i tilgangen til førtidspension og fleksjob Hvidovre. Tendensen ses tydeligt i udviklingen i antallet af påbegyndte forløb, som har været på et nogenlunde konstant niveau i den seneste (rullende) årsperiode. Jf. figur 6. Samlet set Beskæftigelsesregionen kvitterer for jobcenter Hvidovres fokus på udfordringerne ift. indsatsen for ledige i match 3, og for den positive udvikling i det langvarige sygefravær, som begge føder ind til permanente forsørgelsesydelser. Beskæftigelsesregionen opfordrer jobcenteret til at fastholde fokus på de ikke-jobklare ledige for at imødegå, at kontanthjælpsmodtagere fastholdes på ydelsen i længere perioder, eller risikerer at ende på permanente forsørgelsesydelser. En særlig opmærksomhed bør være på udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på overførselsindkomst. Det er en relativ stor gruppe, som fylder meget i Hvidovre, både i arbejdskraftreserven, blandt de ikke-jobklare og i gruppen af borgere på permanent forsørgelse. Udviklingen indenfor den etniske målgruppe er særlig markant på de sidstnævnte områder. 3.4 Udfordring 3 Udviklingen i antallet af langtidsledige a- dagpengemodtagere Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Hvidovre er på niveau med klyngen og fordelingen på a-dagpengemodtagere og (jobklare) kontanthjælpsmodtagere svarer til gennemsnittet. Arbejdskraftreserven i Hvidovre kommune er samlet set faldet 1 pct. det seneste år (marts 11 marts 12). Udviklingen dækker over et uændret antal a-dagpengemodtagere og et større fald i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere (6 pct.). Det er en lidt anden udvikling end i klyngen hvor tendensen har været et fald blandt a- dagpengemodtagere (-7 pct.) og en let stigning i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere (1 pct.) Jf. tabel 1. 5

8 Dagpengemodtagerne i reserven er for en stor dels vedkommende ledige inden for det ufaglærte område, samt mange fra HK, men der er også i stigende grad ledige med længerevarende uddannelser blandt funktionærer og akademikere. Afgangen fra arbejdskraftreserven til selvforsørgelse er relativ høj for a-dagpengemodtagere i Hvidovre (87 pct.), også for kontanthjælpsmodtagere hvor hver tredje afgår til selvforsørgelse. Sammenlignet med gennemsnittet for Østdanmark kommer lidt flere kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse og lidt færre i matchkategori 2 eller 3. Jf. tabel 5. Andelen af langtidsledige a-dagpengemodtagere i Hvidovre er højere end i klyngen, men ligger under gennemsnittet for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Langtidsledigheden er steget for a-dagpengemodtagere (6,7 pct.), men faldet for jobklare kontanthjælpsmodtagere (4,9 pct.), modsat udviklingen i klyngen.. Indsatsen Aktiveringsgraden for a-dagpengemodtagere er lavere i Hvidovre (25 pct.) end i klyngen (31 pct.), mens den for jobklare kontanthjælpsmodtagere i Hvidovre er højere end gennemsnittet (45 pct. mod klyngens 36 pct.). Jf. tabel 19. Jobcenter Hvidovre lægger vægt på en tidlig indsats, både i form af samtaler og aktiveringstilbud. For a-dagpengemodtagere er niveauet for 1. samtale højere end i klyngen men lavere for 1. aktiveringstilbud, inden for den første ledighedsmåned, højere end i klyngen og Østdanmark. For jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger andelen over gennemsnittet i klyngen, for både jobsamtaler og 1. aktiveringstilbud, inden 1 måned. Jf tabel 22 og 23. Jobcenter Hvidovre gør god brug af virksomhedsrettet aktivering for de ledige i arbejdskraftreserven. Over for dagpengemodtagere anvender jobcenteret privat løntilskud i lidt større og stigende omfang, sammenlignet med klyngen. Men offentlig løntilskud og virksomhedspraktik anvendes i lidt mindre omfang. Jf. tabel 24 og 25. Antallet af arbejdssteder med løntilskud og praktikpladser et øget i Hvidovre i det seneste år, lidt mere for både a-dagpengemodtagere og lidt mindre for jobklare kontanthjælpsmodtagere i sammenligning med klyngen. Effekten af redskaberne viser, at Hvidovre generelt har en lidt lavere selvforsørgelsesgrad for a-dagpengemodtagere, mens effekterne for jobklare kontanthjælpsmodtagere ligger på niveau med klyngen. Jf. tabel 26. Samlet set Udviklingen i Hvidovre har samlet set været positiv, med et mindre fald i arbejdskraftreserven og et uændret antal a-dagpengemodtagere i den seneste årsperiode. Men andelen af langtidsledige er relativ høj for a-dagpengemodtagere, og der har været en stigning i antallet, som giver anledning til opmærksomhed. Beskæftigelsesregionen kvitterer i den forbindelse for jobcenterets fokus på en tidlig forebyggende indsats, og for jobcenterets anvendelse af virksomhedsrettede tilbud, men peger samtidig på at der er et potentiale, som kan udnyttes. Udfordringen fremadrettet i ligger i at fastholde et højt niveau for praktik- og løntilskudspladser, og i at udvikle tilbuddene med henblik på at få flere jobklare a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. 6

9 Mulighederne for Jobrotation og Trainee-forløb kan indgå i overvejelser fremadrettet om udvikling af kommunens tilbudsvifte. 7

10 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG MÅLGRUPPEN 11 Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Hvidovre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 11 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Hvidovre Kommune, marts samt udviklingen ift. samme måned året før 11 ARBEJDSKRAFTRESERVEN 12 Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før 12 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på køn, etnicitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før 12 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 13 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Hvidovre Kommune 13 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Hvidovre og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag 14 Tabel 6. Personer til og afgået arbejdskraftreserven i januar 2012, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Hvidovre og Østdanmark 14 Tabel 7. Andel af personer til og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Hvidovre og Østdanmark, januar Tabel 8. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 14 Tabel 8. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser 15 Tabel 9. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. 16 PERSONER PÅ PERMANENTE YDELSER 17 Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts Tabel 10. Personer på permanente ydelser i Hvidovre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før 17 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Hvidovre Kommune og Klynge 7, indekseret (jan = 100) 18 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Hvidovre Kommune 18 Tabel 11. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Hvidovre Kommune 19 Tabel 12. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. 19 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 20 Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar

11 UNGE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 21 Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar Tabel 13. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før 21 Tabel 14. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 21 Tabel 15. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 22 Tabel 16. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 22 Tabel 17. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Tabel 18. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. 23 Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) 24 NYDANSKERE PÅ OVERFØRSELSINDKOMST 25 Tabel 19. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar AKTIV OG TIDLIG INDSATS 27 Tabel 20. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 Tabel 21. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 27 Tabel Tabel 23. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 28 VIRKSOMHEDSINDSATS 29 Tabel 24. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 29 Tabel 25. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. 29 Tabel 26. Antal og andel arbejdssteder* i Hvidovre Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 29 SELVFORSØRGELSESGRAD 30 Tabel 27. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, dagpengemodtagere 2. kvt

12 Tabel 28. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, jobklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Tabel 29. Antal og selvforsørgelsesgrad af afsluttede aktiveringsforløb*, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, 2. kvt Figur 14. Selvforsørgelsesgrad for a-dagpengemodtagere i Jobcenter Hvidovre 6 mdr. efter afsluttet aktivering, 1. kvt kvt Figur 15. Selvforsørgelsesgrad for jobklare Kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Hvidovre 6 mdr. efter afsluttet aktivering, 1. kvt kvt Figur 16. Selvforsørgelsesgrad for indsatsklare Kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Hvidovre 6 mdr. efter afsluttet aktivering, 1. kvt kvt

13 Målgruppen Tabel 1. Personer på midlertidige ydelser i Hvidovre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Udvikling mar mar 2012 Hvidovre Kommune Fuldtidspersoner 1 Andel af befolkningen 2 marts 2012 Hvidovre Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,3% -2% (8%) -4% -3% - Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 394 1,2% 6% (20%) 5% -1% - Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 586 1,8% -1% (10%) 3% 7% - Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 423 1,3% 24% (1%) 10% 10% - Kontanthjælpsmodtagere (ingen match) 8 0,0% 14% (-20%) -32% -18% - Personer på sygedagpenge ,7% -1% (2%) -14% -12% - Personer på revalideringsydelse 70 0,2% -20% (1%) -18% -19% - I alt ,6% 1% (7%) -4% -3%, Danmarks statistik og egne beregninger 1. Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2. Målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1kvt2012 Tabel 2. Personer på midlertidige ydelser: Andel af befolkningen (16-64 år) i Hvidovre Kommune, marts samt udviklingen ift. samme måned året før Hvidovre Kommune Hvidovre Andel af befolkningen Udvikling i procent-point Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark -Dagpengemodtagere 3,3% 3,7% 3,7% -0,1-0,2-0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 1) 1,2% 1,2% 1,4% 0,1 0,1 0,0 -Kontanthjælpsmodtagere (match 2) 1,8% 1,8% 1,9% 0,0 0,0 0,1 -Kontanthjælpsmodtagere (match 3) 1,3% 1,2% 0,9% 0,2 0,1 0,1 -Personer på sygedagpenge 1 2,7% 2,4% 2,0% -0,1-0,3-0,3 -Personer på revalideringsydelse 1 0,2% 0,3% 0,2% -0,1-0,1-0,1 - I alt 10,5% 10,7% 10,1% 0,0-0,3-0,3 og egne beregninger 11

14 Arbejdskraftreserven Figur 1. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, marts % A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) 5% 4% 4,6% 1,2% 4,6% 1,0% 4,9% 1,4% 5,2% 1,0% 4,5% 1,1% 4,5% 1,1% 4,7% 1,1% 5,0% 1,3% 3% 2% 3,4% 3,6% 3,5% 4,1% 3,4% 3,4% 3,7% 3,7% 1% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 3. Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Hvidovre Kommune Klyngen Hovedstaden Østdanmark %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere % (11%) -7% -4% -5% Kontanthjælpsmodtagere % (11%) 1% -4% -3% I alt % (11%) -5% -4% -4% Kommunens mål: 864 personer i arbejdskraftreserven i december 2012, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Hvidovre 2012 Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september 2011 Tabel 4. Arbejdskraftreserven fordelt på køn, etnicitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Andel af den samlede arbejdskraftreserve, Den procentvise udvikling i antallet fra mar 11 til mar 12 mar 12 Hvidovre Kommune A-dagpenge Kontanthjælp A-dagpenge Kontanthjælp Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Personer med dansk og vestlig oprindelse 26,6% 29,2% 8,6% 10,1% 11,6% -13,2% -4,1% -12,7% Personer med ikke-vestlig oprindelse 10,2% 10,0% 3,1% 2,2% 6,7% 19,8% 17,2% -7,7% I alt (antal personer) (400) (426) (127) (134) 10,2% -6,6% 0,8% -11,8% 12

15 Figur 2. Udviklingen i arbejdskraftreserven og bruttoledighed, indekseret (jan = 100) 140 JC Hvidovre Klyngen Østdanmark JC Hvidovre (Bruttoledige, fuldtidspers.) Indeks jan-10 feb- 10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar -12 Figur 3. Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i Hvidovre Kommune 140 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep- 11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

16 Tabel 5. Afgangen fra arbejdskraftreserven i januar 2012, i Jobcenter Hvidovre og Østdanmark, opgjort på ydelseskategori og afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Afgangsårsag Hvidovre Østdanmark Hvidovre Østdanmark Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,3% 87,7% 16 32,7% 29,4% Uddannelse* 5 2,2% 2,1% 3 6,1% 7,1% Ledighed 9 3,9% 3,5% 6 12,2% 7,2% Match 2 / match ,9% 50,1% Barselsdagpenge 2 0,9% 0,5% 0 0,0% 0,0% Sygedagpenge 8 3,5% 4,8% 0 0,0% 0,1% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 4 1,8% 1,0% 0 0,0% 0,0% Øvrige 1 0,4% 0,5% 1 2,0% 6,0% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 6. Personer til og afgået arbejdskraftreserven i januar 2012, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter Hvidovre og Østdanmark Tilgang Afgang Hvidovre Østdanmark Hvidovre Østdanmark Antal Ændring i pct. ift. jan 11 Antal Ændring i pct. ift. jan 11 Dagpengemodtagere ,8% -18,6% ,2% 68,9% Kontanthjælpsmodtagere 60 0,0% -1,7% 49-38,8% -10,3% I alt ,4% -14,2% ,1% 41,7% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 7. Andel af personer til og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter Hvidovre og Østdanmark, januar 12 Andel (tilgang ift. hele Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) arbejdskraftreserven) Hvidovre Østdanmark Hvidovre Østdanmark Dagpengemodtagere 16% 18% 31% 30% Kontanthjælpsmodtagere 26% 21% 21% 23% I alt 19% 19% 29% 28% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 14

17 Tabel 8. Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal Andele ledige, marts 2012 personer Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 0,5% (11,0%) -7% -5% Selvstændige 56 6,8% 6,0% 6,4% 21,7% (5,7%) 3% 0% Dana, A-Kasse For Selvstændige 13 1,6% 1,6% 1,4% 44,4% (62,5%) 17% 6% ASE 43 5,2% 4,4% 5,0% 16,2% (-4,4%) -1% -1% Akademikere 73 8,8% 5,9% 14,3% -8,8% (-1,4%) -1% 3% Akademikernes A-Kasse 25 3,0% 1,8% 5,0% 4,2% (-7,4%) 5% 10% CA, A-kasse 14 1,7% 1,0% 1,8% 0,0% (40,0%) 53% 9% Ingeniørernes A-Kasse 19 2,3% 1,3% 1,8% -13,6% (0,0%) -15% -13% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 4 0,5% 0,7% 1,9% -42,9% (-42,9%) -3% -3% Magistrenes A-Kasse 11 1,3% 1,1% 3,7% -15,4% (0,0%) -20% 4% Funktionærer og tjenestemænd 54 6,5% 9,3% 8,8% 3,8% (-18,2%) 21% 10% BUPL, A-kasse 11 1,3% 2,5% 1,6% 37,5% (-26,7%) 62% 23% Danske Sundhedsorg. A-kasse 5 0,6% 1,0% 0,7% -44,4% (-28,6%) 59% 1% Lærernes A-kasse 12 1,5% 1,5% 1,5% 71,4% (9,1%) 57% 32% FTF- A-kasse 20 2,4% 3,3% 4,0% -16,7% (-28,6%) -9% -1% Socialpæd. Landsd. A-Kasse 6 0,7% 1,1% 0,9% 50,0% (20,0%) 11% 24% HK /Danmarks A-kasse ,6% 10,9% 11,0% 14,2% (14,2%) -6% -3% Tekniske funktionærer 68 8,2% 7,0% 7,5% 9,7% (17,2%) -9% -3% Business Danmarks A-Kasse 5 0,6% 0,7% 0,8% 0,0% (66,7%) -29% -11% Min A-kasse 16 1,9% 1,3% 1,6% 14,3% (14,3%) 0% -1% Funkt. og Servicef. A-kasse 19 2,3% 0,9% 1,2% 58,3% (11,8%) 32% 25% Ledernes A-kasse 20 2,4% 2,0% 2,3% 5,3% (42,9%) -5% -5% Teknikernes A-Kasse 8 1,0% 2,1% 1,6% -33,3% (-20,0%) -19% -13% Byggefagene 29 3,5% 2,0% 2,3% -29,3% (26,1%) -38% -32% Byggefagenes A-Kasse 23 2,8% 1,5% 1,5% -30,3% (53,3%) -32% -32% El-Fagets A-Kasse 6 0,7% 0,4% 0,8% -25,0% (-25,0%) -52% -32% Metalarbejdernes A-Kasse 27 3,3% 3,8% 3,1% -18,2% (0,0%) -28% -19% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,6% 27,1% 21,7% -19,4% (8,5%) -21% -18% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 9 1,1% 2,8% 0,9% 12,5% (-10,0%) -4% -18% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 55 6,7% 6,5% 6,5% 5,8% (34,1%) 28% 15% Øvrige ,9% 18,6% 17,5% 19,7% (26,2%) 2% 3% Det Faglige Hus Frie Funktionærers A-kasse 62 7,5% 5,3% 4,9% 1,6% (12,7%) 3% 11% 19 2,3% 1,1% 1,4% 137,5% (46,2%) 4% 11% Kristelig A-Kasse 83 10,0% 12,3% 11,3% 22,1% (33,9%) 1% -1% og egne beregninger Hvidovre Hvidovre Klynge 7 Udvikling ift. samme måned året før Hvidovre * Fa glig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Klynge 7 Østdanmark Østdanmark 15

18 Tabel 9. Langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) februar 2012 februar 11 - februar 12 Hvidovre Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere (jobklare) (Andel) 31,5% 27,9% 30,3% 2,8 (-0,3) -2,7-0,5 (Antal) ,7% (7,7%) -12,8% -4,9% (Andel) 22,1% 26,8% 33,1% -1,1 (-0,6) 2,1 2,6 (Antal) ,9% (14,9%) 9,1% 2,8% og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 22,1% ud af de ud elukkende jobklare kontanthjælpsmodt agere i Jobcenter Hvidovre, d er har være t ledige/aktiverede i minimum 80 pct. a f tiden inden for de seneste 52 ug er fra og med sidste uge i februa r Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

19 Personer på permanente ydelser Figur 4. Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (16-64 år), marts % Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 10% 10,7% 9,9% 9,5% 8% 8,6% 7,8% 7,7% 7,3% 7,3% 6% 8,5% 6,8% 7,3% 4% 7,2% 6,3% 6,1% 5,6% 5,9% 2% 0% 1,4% 2,2% 1,5% 3,1% 1,6% 1,7% 2,2% 1,4% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark, Danmar ks statistik og egne beregninger Tabel 10. Personer på permanente ydelser i Hvidovre Kommune - samt udviklingen ift. samme måned året før Antal mar mar 2012 Andel af befolkningen* (16-64 år) mar 2012 Hvidovre Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark - Førtidspension - Fleksjob - Ledighedsydelse I alt % (1%) 0% -2% 6,1% 7,3% 5,9% 409-3% (0%) -1% -1% 1,3% 1,6% 1,0% % (14%) 6% 7% 0,3% 0,6% 0,3% % (1%) 0,2% -1,3% 7,7% 9,5% 7,3%, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for Hvidovre og egne beregninger * Anvendt befolkningsta l er fra 1/ Alderafgrænsning en år vedrører udelukke nde befolkningstallene, og ikke antallet af m odtagere af offentlige forsørgelsesydelse r Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

20 Figur 5. Udviklingen i antal borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Hvidovre Kommune og Klynge 7, indekseret (jan = 100) 106 Fleksjob og Ledighedsydelse, Hvidovre Fleksjob og ledighedsydelse ( klyngen) Førtidspension, Hvidovre Førtidspension (klyngen) Indeks Kild e: Jobin dsats.dk jan-10 feb-10 mar-10 apr -10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb- 11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 6. Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i det seneste år i Hvidovre Kommune Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension feb 09 - jan mar 09 - feb 10 apr 09 - mar maj 09 - apr 10 jun 09 - maj 10 jul 09 - jun 10 aug 09 - jul sep 09 - aug 10 okt 09 - sep 10 nov 09 - okt 10 dec 09 - nov jan 10 - dec 10 feb 10 - jan 11 mar 10 - feb 11 apr 10 - mar maj 10 - apr 11 jun 10 - maj 11 jul 10 - jun 11 aug 10 - jul sep 10 - aug 11 okt 10 - sep 11 nov 10 - okt 11 dec 10 - nov jan 11 - dec 11 feb 11 - jan 12 mar 11 - feb 12 apr 11 - mar Kommunens mål: 199 påbegyndte forløb med permanente forsørgelsesydelser i perioden jan 12 - dec 12 18

21 Tabel 11. Sygedagpengeforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, feb 12 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb Hvidovre Kommune Klyngen Østdanmark over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 11% -8% (-3%) -13% (-9%) % 12% -13% -19% % 13% -13% -20% og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Figur 7. Udvikling i kontanthjælpsmodtagernes fordeling mellem matchkategorier i Hvidovre Kommune Match 1 Match 2 Match 3 Ikke matchet 100% Ikke matchet 90% 80% Match 3 70% 60% 50% Match 2 40% 30% 20% 10% Match 1 0% apr-10* maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 Note: Den nuværende matchmodel trådte i kraft 26. april 2010, hvilket er årsagen til den valgte periode i figuren. Tabel 12. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mindst 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før. Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) februar 2012 februar 11 - februar 12 Hvidovre Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 53,7% 61,0% 60,9% -4,5 (-1,9) -3,2-3,1 (Antal) ,8% (-0,3%) -8,8% 2,0% (Andel) 71,5% 74,1% 71,2% 1,0 (-4,8) 2,2-0,1 (Antal) ,1% (4,2%) 26,3% 13,6% og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver af de to matchgrupper. D vs. at t abellen skal læses sådan, a t det ekse mplelvis er 53,7% ud af de u delukkende indsatsklare kont anthjælpsmodtagere (mat ch 2) i Jobcenter Hvidovre, som har modtaget ydelse n (kontanthjælp b etragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 ug er. 19

22 Figur 8. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 140 Hvidovre Klyngen Østdanmark Indeks Figur 9. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, mar ,0% 6,0% 5,0% 4,0% jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar ,0% 2,0% 4,9% 4,9% 5,0% 5,8% 5,5% 5,1% 5,2% 4,4% 1,0% 0,0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 20

23 Unge på overførselsindkomst Figur 10. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, mar % A -Dagp eng e Kth: Match 1 K th: Match 2 Kth: Match 3 S yg eda gpe nge Pe rm ane nte ydelse r Øvrige ydelser 14 % 12 % 10 % 10,6% 12, 9 % 11,4% 13,6% 12,5% 11,9% 12,5% 10,2% 8% 6% 4% 2% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jo bin dsats.dk o g egn e beregn ing er Tabel 13. Langtidsledige unge a-dagpengemodtagere og jobklare Kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - mar 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) mar 11 - mar 12 Jobcenter Hvidovre Klynge 7 Østdanmark Jobcenter Hvidovre Klynge 7 Østdanmark A-Dagpengemodtagere Kontanthjælp (andel) 19,3% 15,9% 17,2% 5,2-3,1-1,6 (antal) ,2% -16,5% -11,4% (andel) 15,2% 11,9% 15,7% 3,3 2,1 1,5 (antal) ,9% -1,4% -1,8% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller Kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. Tabel 14. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen A-dagpengemodtagere 11,0% 7,7% 24,7% 28,3% 13,7% 12,0% Kontanthjælp (match 1) 6,3% 6,5% 25,2% 12,9% 17,1% 28,7% Kontanthjælp (match 2) 3,5% 3,5% 2,7% 1,6% 19,5% 25,5% Sygedagpengemodtagere 9,1% 1,8% 0,0% 7,1% 45,5% 32,1% 5,5% 4,5% omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Unge 21

24 Tabel 15. Udviklingen i antallet af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* A-dagpengemodtagere 166,7% -29,6% 200,0% 25,1% 100,0% -12,5% Kontanthjælp (match 1) 16,7% 38,5% 107,7% 66,7% -28,0% 11,4% Kontanthjælp (match 2). 14,3% 200,0% 175,0% 4,8% 38,6% Sygedagpengemodtagere ,0% 66,7% -45,5% Unge omfatter aldersgrupen år. * Jobcentrets egne forløb indgår i beregningen af klyngegennemsnittet. Tabel 16. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Hvidovre Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark %-vis udvikling ,7% (20,3%) 1% -2% ,5% (22,3%) 1% -5% ,5% (17,4%) 11% 16% ,2% (15,7%) 14% 6% ,1% (11,5%) -25% -25% ,3% (-53,3%) -20% -37% ,9% (-1,7%) -17% -12% 1 1 0,0% (0,0%) 19% 10% ,6% (-28,6%) -2% -12% ,0% (0,0%) 4% 3% I alt ,4% (12,9%) 1% 0% Kommunens mål: 912 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2012, Beskæftigelsesplan for Hvidovre 2012 og egne beregninger Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber

25 Tabel 17. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Hvidovre Kommune Klyngen %-vis mar-11 mar-12 %-vis udvikling udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Østdanmark %-vis udvikling ,5% (19,8%) 0% 0% ,6% (13,6%) 4% -2% ,5% (23,6%) 6% 15% ,1% (36,1%) 7% 10% ,0% (33,3%) -26% -21% 1 1 0,0% (-50,0%) 0% 4% ,6% (1,5%) -15% -12% 1 1 0,0% (0,0%) 26% 12% ,7% (-28,6%) -9% -12% ,8% (3,0%) 5% 2% I alt ,4% (15,8%) -1% 1% Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 Tabel 18. Modtagere af overførselsindkomst årige (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før. Hvidovre Kommune Klyngen Dagpengemodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister Jobklare kontanthjælpsmodtagere (match 1) Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere (match 3) Ledighedsydelsesmodtagere mar-11 mar-12 %-vis udvikling %-vis udvikling Østdanmark ,1% (20,9%) 2% -6% ,2% (26,7%) -1% -7% ,6% (14,7%) 15% 17% ,5% (0,0%) 19% 4% ,1% (-18,2%) -22% -34% ,1% (-53,8%) -24% -42% ,9% (-6,1%) -20% -13% (-) -13% 3% ,0% (-) 24% -11% ,9% (-1,6%) 2% 4% I alt ,9% (10,7%) 2% -1% Not e: Udviklingst allet i () viser udviklingen fra sidste dialogmød e. I dette tilfælde dre jer det sig o m udviklin gen fra septem ber 2011 %-vis udvikling Figur 11. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 23

26 140 Hvidovre Klyngen Østdanmark Indeks jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun- 10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt- 11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 Figur 12. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks Sygedagpenge Permanente ydelser Revalideringsydelser jan-10 feb-10 A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kontanthjælp (match 3) mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar

27 Nydanskere på overførselsindkomst Tabel 19. Udvikling i ministermål 4 - begræsning af antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, mar 11 - mar 12 Andel af alle ikke-vestlige Udvikling Antal indvandrere og efterkommere * mar 12 Hvidovre Klynge Østdanmark Hvidovre Klynge Østdanmark Dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelses-modtagere Personer i fleksjob Førtidspensionister 260 3,6% (-1,1%) -0,9% -1,0% 5,7% 5,9% 5,8% 91 35,8% (12,3%) 9,8% -2,2% 2,0% 2,1% 3,0% ,1% (17,9%) 8,4% 8,9% 2,7% 4,9% 5,3% ,2% (-2,4%) 0,2% 5,9% 2,6% 3,4% 2,4% 3-62,5% (-40,0%) -21,0% -29,8% 0,1% 0,3% 0,1% 1-50,0% (-50,0%) 7,4% -32,3% 0,0% 0,2% 0,0% 162 6,6% (19,1%) -3,7% -3,8% 3,5% 2,9% 2,4% 16 45,5% (14,3%) 28,9% -2,4% 0,3% 0,6% 0,2% 32 10,3% (10,3%) 4,1% 4,1% 0,7% 0,9% 0,5% 342 8,6% (4,9%) 6,4% 3,1% 7,5% 11,6% 8,7% I alt ** ,0% (6,2%) 3,9% 1,7% 25,1% 32,7% 28,6% Kommunens mål: 993 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2012 Kilde: Jobindsats, Danm arks stat istik, Be skæftig elsespla n for Hvidovre og egne beregninger * Befolkning stal er fra 1/ og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ml år. Aldersafgrænsningen vedrøre r udelukkende befolkningsta llene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser ** I Hvidovre Komm une var der desuden 5 ikke-matchede kontant hjælpsm odtagere i ma rts 2012 Not e: Udviklingst allet i (parentes) viser udviklin gen fra sidste dia logm øde. I dette tilfælde d rejer det sig om ud viklingen fra september

28 Figur 13. Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), mar % Andel ikke-vestlige i befolkningen Andel ikke-vestlige på offentlige forsørgelse (ifht. Samlet antal på forsørgelse) 20% 15% 10% 5% 9,3% 18,1% 6,0% 9,5% 13,5% 20,5% 6,9% 11,9% 14,3% 19,5% 14,6% 20,7% 8,4% 13,6% 10,3% 17,0% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Kilde: Jo bindsats dk Dan marks statistik og egne beregninger Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark 26

29 Aktiv og tidlig indsats Tabel 20. Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) 1. kvt kvt kvt 2012 Hvidovre Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 24,8 30,8 28,5-3,6 (-4,2) 0,3 1,3 45,0 35,8 33,0-0,7 (0,4) 0,5-5,7 38,5 29,7 26,8 2,2 (6,0) -1,4-0,2 26,5 42,5 31,6-13,5 (0,0) -3,0 3,1 og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsa ktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelse n. 1 Opgørelserne af syge dagpengemo dtagere e r fra februar Aktiveringsgraden er her b eregnet som a ntallet af aktiveringsforløb set i forhold det sa mle de antal sygedag pengeforløb over 8 uger. Tabel 21. Personer berørt af aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før Antal Hvidovre 1. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Hvidovre Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 41% 43% 0,9-3,4 4,1 heraf : Privat løntilskud 70 4% 4% 3% 1,4-0,7 3,4 Offentlig løntilskud 95 6% 8% 8% 0,8-0,1 8,2 Virksomhedspraktik 148 9% 12% 10% -2,3-1,4 9,2 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 62% 62% -3,5 1,3-3,4 heraf : Privat løntilskud 21 4% 5% 4% -0,2 1,5 0,1 Andel Offentlig løntilskud 76 14% 5% 6% 4,5 2,1 1,6 Virksomhedspraktik % 25% 17% -4,9 4,0-1,1 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 65% 59% -8,2-5,0-1,3 heraf : Privat løntilskud 14 2% 2% 1% 1,3 0,5 0,3 Offentlig løntilskud 15 2% 1% 1% 1,6 0,7 0,6 Virksomhedspraktik % 25% 16% 3,4 5,3 1,9 og egne beregninger Andelen af aktiverede er udre gnet som antallet af personer berørt af akt ivering (uden voksene lever fra ledighed), divideret m ed antallet a f personer, som har modtaget henholdsvis d agpenge eller kontanthjælp i det på gældende kvartal. 27

30 Tabel 22. Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. 4. kvt 2011 Udvikling i %-point Hvidovre Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 45% 39% 42% -6,5 (15,2) 2,8 4,8 Kontanthjælpsforløb Jobklar (match 1) 88% 78% 81% 1,3 (4,0) 1,8 4,1 Kontanthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 77% 68% 72% -9,5 (4,7) -0,8 3,1 Kontanthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) 88% 64% 66% -3,4 (20,8) 1,1 3,4 I alt (Antal personer) (387) (2.248) (18.896) -8%* 7%* 10%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal 2011 Tabel 23. Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb i 4. kvt 2011, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4. kvt kvt kvt 2011 Hvidovre Klyngen Østdanmark Hvidovre Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) 10% 13% 11,9% 3,2 (2,6) 0,6 4,6 72% 44% 49% -10,1 (71,6) -7,5-7,0 32% 30% 32% -29,9 (-8,9) -13,6-7,7 I alt (Antal personer) (181) (916) (7.768) -10%* -10%* 4%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra 2. kvartal

31 Virksomhedsindsats Tabel 24. Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis raskmelding Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 16,7% 12,0% 24,8% 29,3% 14,1% 16,0% 8,0% 10,1% 28,2% 13,6% 21,3% 35,3% 4,1% 4,7% 3,7% 2,6% 28,1% 31,9% 1,9% 1,1% 0,0% 1,6% 50,0% 35,6% 10,5% 10,2% * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Tabel 25. Udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Hvidovre, 1. kvt kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 1. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 1 * Jobcentrets egne fo rløb indgår i beregningen af klynge gennemsnittet. Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* Hvidovre Klyngen* 67% -10% 16% -5% -14% -17% 0% 39% 53% 62% -20% 15% 125% 22% 167% 169% 24% 20%. -29%. -36% 4% -30% Tabel 26. Antal og andel arbejdssteder* i Hvidovre Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering - samt udviklingen ift. samme kvartal året før 4. kvt kvt kvt 2011 Antal Klyngen** Øst danmark Hvidovre Klyngen** Østdanmark A-dagpengemodtagere % 14% 13% 16% 1% 10% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Hvidovre Andel*** Udvikling i antal 99 9% 7% 6% 18% 26% 12% 55 5% 6% 5% 20% 21% 47% I alt % 20% 18% 17% 10% 16% og egne beregninger * Arbe jdsteder ult imo perioden med mindst 2 ansa tte, der i løbet a f den valgte periode har haft minimum 1 kontan thjælpsm odtager eller d agpengemod tager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Jobcentrets antal og andel indgår i beregningen af klyngeg ennemsnittet. *** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gan g, uanset hvor man ge ydelsesm odtagere man har haft i virksomhe dsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være min dre end sum men af andelene fo r de enkelte yd elsesgrupp er. 29

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Helsingør. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Helsingør 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Kalundborg. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Kalundborg 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vallensbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Glostrup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Glostrup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere