Supplerende oplysninger. for livs- og pensionsforsikring September Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende oplysninger. for livs- og pensionsforsikring September Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os."

Transkript

1 Supplerende oplysninger for livs- og pensionsforsikring September 2005 Se Service på bagsiden, hvis De har brug for os.

2 Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsordning. Eventuelle senere ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes fra den dag, du har modtaget forsikringsbetingelserne. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne før dette tidspunkt. Du har efter Forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis du f.eks. får forsikringsbetingelserne mandag den 1. og har fået de nævnte oplysninger, kan du fortryde aftalen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked, f.eks. pr. brev eller , skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark Livsforsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller via til Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Topdanmark-koncernen, Borupvang 4, 2750 Ballerup. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dine kundeforhold registreres centralt i Topdanmark. 2

3 Sådan sikrer Topdanmark dig Stadig flere vælger at sikre sig selv og familien og at spare op til deres pension i Topdanmark Livsforsikring. Vi tilbyder alle de former for sikring og pensionsopsparing, som skattelovene giver os mulighed for at udbyde. Hos Topdanmark lægger vi vægt på at kunne yde vores kunder en personlig rådgivning baseret på en kompetent behovsafdækning. Grundlæggende for kundeplejen er den erfaring og viden, som vores pensionsrådgivere besidder. Formueplejen af de indskudte midler sker efter regler godkendt af Finanstilsynet og varetages af investeringseksperter, der løbende følger markedet. Venlig hilsen Topdanmark Livsforsikring A/S Christian Sagild adm. direktør 3

4 Sådan bruger du dette hæfte Dette hæfte er delt i tre dele og indeholder dermed tre typer information. Første del Anden del af hæftet giver udførlig information om din forsikring og indgår derfor som en væsentlig del af det samlede tilbud. Nederst på hver side på forsikringsmeddelelsen finder du henvisninger til første del af hæftet. I de afsnit i hæftet, som vi henviser til på forsikringsmeddelelsen, får du informationer, der gælder for af hæftet giver informationer om forhold, som kan blive aktuelle for dig i løbet af forsikringstiden. netop din forsikring. Disse oplysninger supplerer de enkelte oplysninger i forsikringsmeddelelsen. Topdanmark tager dog forbehold for eventuelle tekniske fejl i henvisningerne fra forsikringsmeddelelsen til hæftet. Det fremgår af de enkelte afsnit, hvilke forsikringer de enkelte afsnit gælder for. Tredie del af hæftet indeholder Topdanmarks almindelige vilkår for livsforsikring. Alle regulerede beløb m.v. i bilag Alle beløbsgrænser, satser mv., der jævnligt reguleres, fremgår af et særligt bilag til din forsikringsmeddelelse. I dette hæfte henviser vi til bilaget, hvor det er relevant. Ændrede forudsætninger 4 Hvis forudsætninger, betingelser mv. afviger fra dem, der er angivet i dette hæfte, vil det fremgå af forsikringsmeddelelsen.

5 Indhold 1. Forsikringsmeddelelsen 8 Første del 2. Prognose 2.1 Generelt om prognose Generelt om bonus Generelt om regulering Forudsætninger for prisen på livsforsikringer Hvad er bonus? Topdanmarks forudsætninger Sådan anvendes bonus i forsikringstiden Sådan anvendes bonus i udbetalingsperioden Arbejdsmarkedsbidrag 3.1 Arbejdsmarkedsbidragets størrelse Depot Skatteregler - privat ordning 5.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Rateforsikring i pensionsøjemed Pension til tidligere selvstændige erhvervsdrivende Kapitalforsikring i pensionsøjemed Livsforsikring uden fradragsret Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 B Skatteregler - arbejdsgiverordning 6.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Rateforsikring i pensionsøjemed Kapitalforsikring i pensionsøjemed Livsforsikring uden fradragsret Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag 25 5

6 6.6 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 B Regulering 7.1 Vilkår for lovregulering (vilkår nr. 1604) Vilkår for pristalsregulering af forsikringer med opsparing (vilkår nr. 1404) Vilkår for pristalsregulering af forsikringer uden opsparing (vilkår nr. 1204) Vilkår for lønregulering (vilkår nr. 1504) Særlige betingelser 8.1 Indskud uden helbredsoplysninger med ret til udvidet præmiefritagelse (supplerende indskud) Indskud uden helbredsoplysninger uden ret til udvidet præmiefritagelse (supplerende indskud) Ret til udvidet præmiefritagelse Uden ret til udvidet præmiefritagelse Nutidskroner 9.1 Beregning af nutidsværdi Tilbagekøb 10.1 Tilbagekøb (Genkøb) Tilbagekøb efter regel A Tilbagekøb efter regel B Afgift og skat ved tilbagekøb Fripolice 11.1 Ændring til fripolice Fripolice 39 6

7 Indhold Anden del 12. Overførsel 12.1 Overførsel til Topdanmark Overførsel fra Topdanmark Betingelser for skattebegunstigede pensionsordninger 13.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Rateforsikring i pensionsøjemed Kapitalforsikring i pensionsøjemed Disposition 14.1 Disposition i strid med pensionsformålet 45 Tredie del 15. Almindelige forsikringsbetingelser 1 Personkreds 46 2 Forsikringens omfang og grundlag 46 3 Hvornår begynder Topdanmarks ansvar? 46 4 Hvor dækkes? 46 5 Præmiebetaling 47 6 Ophør af ansvar på grund af manglende præmiebetaling 47 7 Genindtrædelse af ansvar 47 8 Tab af erhvervsevne 48 9 Dækning ved fareforøgelse Erhvervsevnetabsbegrebet i forhold til offentlig førtidspension Fripolice og tilbagekøb Udbetaling Policelån Bonus Ankenævn Særlige betingelser 55 7

8 1. Forsikringsmeddelelsen 1.1 Din forsikring er antaget, og Topdanmark har sendt dig en forsikringsmeddelelse, som viser forsikringens omfang og dækning, således som det er aftalt. Du bedes være opmærksom på, at forsikringsmeddelelsen ikke er et værdipapir og derfor ikke kan omsættes (er ikke negotiabelt). Dine rettigheder og pligter i henhold til forsikringsaftalen er ikke knyttet til forsikringsmeddelelsen, og ihændehavelse af forsikringsmeddelelsen giver derfor i sig selv ikke rettigheder overfor Topdanmark Livsforsikring. 1.2 Topdanmark Livsforsikring kan efter behov udstede en ny forsikringsmeddelelse for samme forsikring. Fx ved ændring eller regulering af forsikringen. 1.3 Bortkommer forsikringsmeddelelsen, udstedes en ny uden mortifikation (dvs. ugyldiggørelse af den bortkomne). En ugyldiggørelse er ikke nødvendig, da forsikringsmeddelelsen ikke er negotiabel (se pkt. 1.1). 1.4 Udbetaling af forsikringsydelsen ved pensionering, aftalt udbetalingstidspunkt, ved død eller til tilbagekøbsværdi sker til den/de berettigede, uden at forsikringsmeddelelsen skal indsendes Pantsætning og overdragelse af rettigheder i henhold til forsikringsaftalen - evt. af hele forsikringen - skal ske ved skriftlig meddelelse til Ønsker du at indsætte begunstiget eller ændre begunstigelsen, sker Topdanmark Livsforsikring for at kunne gøres gældende mod selskabet. dette ved skriftlig meddelelse til Topdanmark Livsforsikring Andre dispositioner vedrørende forsikringen skal skriftligt meddeles Topdanmark Livsforsikring for at kunne gøres gældende mod selskabet.

9 2. Prognose 2.1 Generelt om prognose Livsforsikringsselskaberne beregner de garanterede dækninger med så stor sikkerhedsmargin, at du højst sandsynligt får tildelt bonus. Endvidere er der for mange forsikringer aftalt, at forsikringen løbende ændres, f.eks. ved at præmie og/eller dækninger reguleres, så de følger pristallet, lønudvikling eller andet. Størrelsen af bonus og regulering afhænger af, hvordan samfundsudviklingen - særligt renteniveauet og inflationen - er. Derfor er der en betydelig usikkerhed knyttet til bonusprognoser, og derfor kan intet selskab garantere størrelsen af bonus og regulering. Topdanmark har udarbejdet en standardprognose efter Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens retningslinier. Prognosen er ikke et bindende løfte, men der er anvendt realistiske forudsætninger i prognosen. Hvis alle anvendte forudsætninger holder, bliver prognosen derfor opfyldt. Det er således altid de faktiske forhold, der afgør resultatet af pensionsopsparingen. Det er ved udarbejdelsen af bonusprognosen forudsat, at den nuværende lovgivning er gældende i hele forsikringstiden, og at Topdanmarks nugældende regler og tariffer ikke ændrer sig. 2.2 Generelt om bonus En stor del af det overskud, som fremkommer i et livsforsikringsselskab, tilbagebetales i form af bonus. Bonus fordeles efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. 2.3 Generelt om regulering Topdanmark tilbyder forskellige former for automatisk regulering. Der findes tre former for regulering: * Pristalsregulering * Lønregulering * Lovregulering Det fremgår af din forsikringsmeddelelse, hvordan din forsikring reguleres. Det er også muligt at vælge, at forsikringen ikke skal reguleres. Du kan i afsnit 7 om Regulering læse mere om de enkelte reguleringsformer. 9

10 2.4 Forudsætninger for prisen på livsforsikringer Et livsforsikringsselskab fastsætter ved tegningen prisen for en livsforsikring på baggrund af følgende forudsætninger: * en rente, der er fratrukket et kombineret administrations- og sikkerhedstillæg. * et fælles sæt af sandsynligheder for døds- og invaliditetsrisikoen, udarbejdet på baggrund af branchens erfaringer. * omkostninger, som fradrages i indbetalingen. Omkostningerne består af et administrationsgebyr og et beløb, der beregnes som en procentdel af resten af indbetalingen. Disse forudsætninger danner tilsammen grundlaget for, hvad en livsforsikring koster. Så længe præmie og forsikringsydelse ikke ændres, garanterer Topdanmark, at ydelserne ved tegningen udbetales ved forsikringsbegivenhedens indtræden. Du skal dog være opmærksom på, at regulering kan medføre, at opsparingen nedsættes som følge af evt. tilknyttede risikodækninger. De forudsætninger, der gælder for fastsættelsen af prisen på din livsforsikring, fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. 2.5 Hvad er bonus? Bonus i et livsforsikringsselskab opstår ved, at selskabet opnår et samlet overskud på de forudsætninger, der anvendes ved prisfastsættelsen. Langt den største del af overskuddet videregives til forsikringstagerne i form af bonus. I en prognose indregnes forventet bonus ved, at selskabet har fastsat forventninger til det fremtidige overskud i de forudsætninger, der indgår i prisfastsættelsen og beregning af ydelsesgarantien. Disse forventninger kan være: * højere rente * færre dødsfald og/eller færre invalide * lavere omkostninger Da størrelsen af bonus afhænger af de forudsætninger, det enkelte selskab fastsætter, varierer størrelsen af bonus fra selskab til selskab. Af bilaget til din forsikringsmeddelelse fremgår det, hvilke forudsætninger Topdanmark anvender. Du kan læse mere om disse forudsætninger i afsnit

11 2.6 Topdanmarks forudsætninger Forrentning Siden realrenteafgiften blev indført, er en del af forrentningen blevet brugt til at betale denne afgift. Opsparede beløb efter forrentes med bonus efter realrenteafgift. Har opsparingen værdi fra før denne dato, forrentes denne værdi med bonusrenten før realrenteafgift. Fra blev realrenteafgiften afløst af en pensionsafkastbeskatning med en fast beskatning på 26% af afkastet. Fra blev pensionsafkastbeskatningen og afgift af aktieafkast afløst af en fast skat på formueafkast på 15%. Når den forventede værdi og den forventede pensionsudbetaling beregnes sker det på grundlag af: * branchens fælles forudsætninger for samfundsudviklingen, herunder for realrenteafgiftssatsen, pensionsafkastbeskatningen samt den nye skat på formueafkast. * branchens fælles forventninger til afkastet af fremtidige investeringer På baggrund af disse forudsætninger opgøres Topdanmarks forventede bonusrente. Branchens fælles forudsætninger fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. På bilaget viser vi: * Topdanmarks faktiske depotrente før og efter realrenteafgift og realrenteafgiftssatsen, fra satsen for pensionsafkastbeskatning samt fra satsen for beskatning af formueafkast. * Topdanmarks forventede depotrente før og efter beskatning af formueafkast. Døds- og invaliditetsrisiko Når Topdanmark beregner, hvad dækningen i tilfælde af død og invaliditet koster, benyttes sandsynligheder for dødsfald og for invaliditet. Forudsætningerne for risikopræmien ved død og invaliditet fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. Topdanmarks omkostninger Til dækning af Topdanmarks omkostninger beregnes dels et procenttillæg og dels et gebyr. Procenttillægget udgør en procentdel af præmien. Størrelsen fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. Omkostningsprocenten kan være nedsat som følge af rabat. Denne rabat, der er individuel, afhænger bl.a. af kundeforholdet og fremgår derfor af forsikringsmeddelelsen. Gebyret, der også er en del af omkostningerne, reguleres hvert år. Størrelsen af gebyret fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. 11

12 2.7 Sådan anvendes bonus i forsikringstiden Din forsikring deltager i bonusfordelingen i hele forsikringstiden i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ. Den evt. optjente bonus opsamles og udbetales ved forsikringsbegivenhedens indtræden: * ved nedsat erhvervsevne * ved dødsfald * ved tilbagekøb * eller senest ved pensionering/udløb. 2.8 Sådan anvendes bonus i udbetalingsperioden Når Topdanmark udbetaler forsikringsydelsen over en årrække (ved fx rateforsikringer, invaliderenter og livrenter), beregnes den årlige udbetaling ud fra de samme forudsætninger, som anvendes ved prisfastsættelsen (se afsnit 2.4). Derfor vil der normalt også i udbetalingsperioden være et overskud (se afsnit 2.5) på: * rente * døds- og invaliditetsrisici * omkostninger Bonus til forsikringer med løbende udbetaling anvendes til at forhøje udbetalingen. 12

13 3. Arbejdsmarkedsbidrag For pensionsordninger oprettet med arbejdsgiver 3.1 Arbejdsmarkedsbidragets størrelse Fra skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af alle indbetalinger til pensionsordninger, der er etableret som led i aftale med arbejdsgiver. Alle livsforsikringsselskaber har pligt til at indeholde arbejdsmarkedsbidraget og videresende det til skattemyndighederne. Arbejdsmarkedsbidraget opgøres som en procentdel af pensionsindbetalingen og udgør 8%. Topdanmark Livsforsikring har ved beregning af alle beløb i din forsikringsmeddelelse forudsat, at der betales arbejdsmarkedsbidrag efter ovennævnte procentsats. Der beregnes ikke arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger til arbejdsgiverbetalte ordninger, når indbetalingen sker som overførsel fra en anden ordning (jf. pensionsbeskatningslovens 41). Bemærk: Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne fra pensionsordningerne. 13

14 4. Depot Din forsikring har et depot. Topdanmark kan opstille en prognose for dit depot. Depotets størrelse svarer til din forsikrings samlede værdi. Denne værdi opgør Topdanmark månedligt på følgende måde: Depot primo måned + evt. indbetaling - evt. udbetalinger - evt. risikopræmie for præmiefritagelsesdækning - evt. risikopræmie for dækning ved nedsat erhvervsevne +/- evt. risikopræmie for dækning ved dødsfald - evt. omkostninger + rentetilskrivning Depot ultimo måned Depotet samt værdien af de fremtidige forsikringspræmier har nøjagtig den størrelse, der gør, at Topdanmark til enhver tid kan udbetale de ydelser, din forsikring berettiger til. Dit depot kan således ikke umiddelbart udbetales, da det skal anvendes til de forsikringsmæssige udbetalinger. Depotet kan fx ikke udbetales, hvis det skal anvendes til en forsikringsmæssig udbetaling, der kun forfalder, hvis forsikrede er i live på udbetalingstidspunktet. Ønsker du at tilbagekøbe forsikringen, danner depotet grundlag for beregningen af tilbagekøbsværdien. Yderligere oplysninger herom findes i afsnit 10 om tilbagekøb. Da tilbagekøb betragtes som en disposition over forsikringen, kan det få skattemæssige konsekvenser. Yderligere oplysninger om disse findes i afsnit 14 om Disposition. 14

15 5. Skatteregler - privat ordning Bemærk: På din forsikringsmeddelelse fremgår det, hvilke af de nedenfor anførte skatteregler, der gælder for din forsikring. Reglerne forudsætter, at forsikringen ikke indgår i pensionsordning mellem dig og en arbejdsgiver. Nærmere oplysninger om, hvilke krav der i øvrigt stilles ved tegning af forsikringer med beskatningsformerne: Pensionsordning med løbende udbetalinger, Rateforsikring i pensionsøjemed og Kapitalforsikring i pensionsøjemed findes i afsnit 13 om Betingelser for skattebegunstigede pensionsordninger. 5.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Skatteregler for privatordninger Fradrag for indbetalinger A) Indbetalingsperiode på 10 år eller mere Har du aftalt en indbetalingsperiode på 10 år eller mere, kan du hvert år fradrage hele den årlige indbetaling. B) Indbetalingsperiode på mindre end 10 år Har du valgt en indbetalingsperiode på mindre end 10 år, eller har du indbetalt et indskud, skal du som hovedregel fordele dit fradrag over 10 år med 1/10 pr. år. Dog kan du opnå en kortere fradragsperiode på følgende betingelser: Hvis du lægger fradragene for alle dine pensionsforsikringer med indbetalingsperioder på under 10 år sammen, og derefter fordeler det samlede fradrag over 10 år, og det årlige fradrag bliver mindre end det opfyldningsfradrag, der er fastsat af skattemyndighederne ( kr. i 2005), så kan du supplere fradraget op til dette beløb, Ved hvert år at fylde op til dette beløb, kan du opnå en kortere fradragsperiode. Du kan dog højst fradrage den præmie/det indskud, der er forfaldet men endnu ikke fratrukket. Den valgte fradragsmetode er bindende. En forhøjelse af præmien på grund af pristalsregulering kan du altid fradrage fuldt ud det år, pristalsreguleringen forfalder. C) Underskud i personlig indkomst Hvis dit fradrag medfører at du får en negativ personlig indkomst (underskud), kan du efter nærmere regler overføre underskuddet til din ægtefælles personlige indkomst eller til jeres positive kapitalindkomst. Såfremt hele underskuddet hverken kan indeholdes i den personlige indkomst eller i jeres positive kapitalindkomst, kan underskuddet fremføres til fradrag i senere indkomstår. D) Stop for indbetaling Hvis du standser din indbetaling, inden der er gået 10 år, kan det få 15

16 Skatteregler - privat ordning 16 skattemæssige konsekvenser, idet du i denne situation skal foretage fradragene efter reglerne om indbetaling i mindre end 10 år. Skat af udbetalinger Ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved død Udbetales forsikringen til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. Skatteregler for privatordninger for selvstændigt erhvervsdrivende fra indkomståret 2004 Fradrag for indbetalinger Pensionsordninger med løbende udbetalinger A) Indbetalingsperiode på 10 år eller mere Har du aftalt en indbetalingsperiode på 10 år eller mere, kan du hvert år fradrage hele den årlige indbetaling. B) Indbetalingsperiode på mindre end 10 år Har du valgt en indbetalingsperiode på mindre end 10 år, eller har du indbetalt et indskud, skal du som hovedregel fordele dit fradrag over 10 år med 1/10 pr. år. Dog kan du opnå en kortere fradragsperiode på følgende betingelser: Hvis du lægger fradragene for alle dine pensionsforsikringer med indbetalingsperioder på under 10 år sammen, og derefter fordeler det samlede fradrag over 10 år, og det årlige fradrag bliver mindre end en af de nedenstående grænser for årligt fradrag, så kan du supplere fradraget op til det beløb, som er mest fordelagtigt for dig. Du kan vælge en af disse grænser for det årlige fradrag: 1) Det opfyldningsfradrag, der er fastsat af skattemyndighederne ( kr. i 2005) 2) 30% af det konkrete års overskud*(se definition på næste side) fra din selvstændige virksomhed Ved hvert år at fylde op til et af disse beløb, kan du opnå en kortere fradragsperiode. Du kan dog højst fradrage den præmie/indskud, der er forfaldet men endnu ikke fratrukket. En forhøjelse af præmien på grund af pristalsregulering kan du altid fradrage fuldt ud det år, pristalsreguleringen forfalder. C) Underskud i personlig indkomst Hvis dit fradrag medfører at du får en negativ personlig indkomst (underskud), kan du efter nærmere

17 regler overføre underskuddet til din ægtefælles personlige indkomst eller til jeres positive kapitalindkomst. Såfremt hele underskuddet hverken kan indeholdes i den personlige indkomst eller i jeres positive kapitalindkomst, kan underskuddet fremføres til fradrag i senere indkomstår. D) Stop for indbetaling Hvis du standser din indbetaling, inden der er gået 10 år, kan det få skattemæssige konsekvenser, idet du i denne situation skal foretage fradragene efter reglerne om indbetaling i mindre end 10 år. Skat af udbetalinger Ved pension Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved død Udbetales forsikringen til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. Definition af overskud* fra selvstændig virksomhed *Overskud nævnt i pkt. B defineres som overskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter Virksomhedsskattelovens 22b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette indskud. 5.2 Rateforsikring i pensionsøjemed Fradrag for indbetalinger A) Indbetalingsperiode på 10 år eller mere Har du aftalt en indbetalingsperiode på 10 år eller mere, kan du hvert år fradrage hele den årlige indbetaling. B) Indbetalingsperiode på mindre end 10 år Har du valgt en indbetalingsperiode på mindre end 10 år, eller har du indbetalt et indskud, skal du som hovedregel fordele dit fradrag over 10 år med 1/10 pr. år. Dog kan du opnå en kortere fradragsperiode på følgende betingelser: Hvis du lægger fradragene for alle dine pensionsforsikringer med ind- 17

18 Skatteregler - privat ordning 18 betalingsperioder på under 10 år sammen, og derefter fordeler det samlede fradrag over 10 år, og det årlige fradrag bliver mindre end det opfyldningsfradrag, der er fastsat af skattemyndighederne ( kr. i 2005), så kan du supplere fradraget op til dette beløb, Ved hvert år at fylde op til dette beløb, kan du opnå en kortere fradragsperiode. Du kan dog højst fradrage den præmie/det indskud, der er forfaldet men endnu ikke fratrukket. Den valgte fradragsmetode er bindende. En forhøjelse af præmien på grund af pristalsregulering kan du altid fradrage fuldt ud det år, pristalsreguleringen forfalder. C) Underskud i personlig indkomst Hvis dit fradrag medfører at du får en negativ personlig indkomst (underskud), kan du efter nærmere regler overføre underskuddet til din ægtefælles personlige indkomst eller til jeres positive kapitalindkomst. Såfremt hele underskuddet hverken kan indeholdes i den personlige indkomst eller i jeres positive kapitalindkomst, kan underskuddet fremføres til fradrag i senere indkomstår. D) Stop for indbetaling Hvis du standser din indbetaling, inden der er gået 10 år, kan det få skattemæssige konsekvenser, idet du i denne situation skal foretage fradragene efter reglerne om indbetaling i mindre end 10 år. Skat af udbetalinger Ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Invalidesum i kombination med rate Der betales 40% i afgift af invalidesummen. Ved død Udbetales forsikringen til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. Skatteregler for privatordninger for selvstændigt erhvervsdrivende fra indkomståret 2004 Fradrag for indbetalinger A) Indbetalingsperiode på 10 år eller mere Har du aftalt en indbetalingsperiode på 10 år eller mere, kan du hvert år fradrage hele den årlige indbetaling. B) Indbetalingsperiode på mindre end 10 år Har du valgt en indbetalingsperiode på mindre end 10 år, eller har du indbetalt et indskud, skal du som

19 hovedregel fordele dit fradrag over 10 år med 1/10 pr. år. Dog kan du opnå en kortere fradragsperiode på følgende betingelser: Hvis du lægger fradragene for alle dine pensionsforsikringer med indbetalingsperioder på under 10 år sammen, og derefter fordeler det samlede fradrag over 10 år, og det årlige fradrag bliver mindre end en af de nedenstående grænser for årligt fradrag, så kan du supplere fradraget op til det beløb, som er mest fordelagtigt for dig. Du kan vælge en af disse grænser for det årlige fradrag: 3) Det opfyldningsfradrag, der er fastsat af skattemyndighederne ( kr. i 2005) 4) 30% af det konkrete års overskud*(se definition) fra din selvstændige virksomhed Ved hvert år at fylde op til et af disse beløb, kan du opnå en kortere fradragsperiode. Du kan dog højst fradrage den præmie/indskud, der er forfaldet men endnu ikke fratrukket. En forhøjelse af præmien på grund af pristalsregulering kan du altid fradrage fuldt ud det år, pristalsreguleringen forfalder. C) Underskud i personlig indkomst Hvis dit fradrag medfører at du får en negativ personlig indkomst (underskud), kan du efter nærmere regler overføre underskuddet til din ægtefælles personlige indkomst eller til jeres positive kapitalindkomst. Såfremt hele underskuddet hverken kan indeholdes i den personlige indkomst eller i jeres positive kapitalindkomst, kan underskuddet fremføres til fradrag i senere indkomstår. D) Stop for indbetaling Hvis du standser din indbetaling, inden der er gået 10 år, kan det få skattemæssige konsekvenser, idet du i denne situation skal foretage fradragene efter reglerne om indbetaling i mindre end 10 år. Skat af udbetalinger Ved pension Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Invalidesum i kombination med rate Der betales 40% i afgift af invalidesummen. Ved død Udbetales forsikringen til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børnherunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingen som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb Definition af overskud* fra selvstændig virksomhed 19

20 Skatteregler - privat ordning *Overskud nævnt i pkt. B defineres som overskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter Virksomhedsskattelovens 22b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette indskud. 5.3 Ophørspension - Pension til tidligere selvstændige erhvervsdrivende (pension med løbende udbetaling eller rateforsikring) Fradrag for indbetalinger A Det maksimale fradrag fremgår af bilag til din forsikringsmeddelelse. Beløbet må dog ikke overstige den fortjeneste, du har opnået ved afståelse af din virksomhed. Der er fuldt fradrag for indbetalingen i afståelsesåret, såfremt du indbetaler beløbet senest den i det kalenderår, der følger afståelsesåret. Indbetalinger herefter fradrages i indbetalingsåret. Skat af udbetalinger Ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved død Hvis forsikringen udbetales til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingerne som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. 5.4 Kapitalforsikring i pensionsøjemed 20 Fradrag for indbetalinger A Det maksimale fradrag fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. Hvis du har flere kapitalpensioner, må fradragene for dine kapitalpensioner i alt ikke overstige maksimumbeløbet. Dette er inklusiv evt. kapitalpension oprettet som led i en aftale med en arbejdsgiver. B Indbetaling til kapitalpension lægges til den personlige indkomst ved beregning af topskatten. Dvs. at indbetalingen ikke kan fratrækkes i topskatten. C Fradraget for indbetalingerne skal kunne rummes i din personlige indkomst. D Underskud i personlig indkomst Hvis du får en negativ personlig indkomst (underskud), kan du ikke få fradrag for din indbetaling til kapitalpension eller overføre underskuddet til senere fradrag i din indkomst, men du kan efter nærmere regler overføre det til en rate eller

21 renteforsikring eller få underskuddet udbetalt skatte- og afgiftsfrit. Skat af udbetalingen A Engangsudbetalinger beskattes med 40% afgift til staten. B Ved løbende udbetalinger (fx arverenter) betales der afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. C Har du fået diagnosticeret en livstruende sygdom, som er nævnt i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 311 af , har du mulighed for at få udbetalt din kapitalpension mod 40% afgift før du fylder 60 år. Din læge kan oplyse, hvorvidt diagnosen er omfattet af bekendtgørelsen. Det er dog en forudsætning, at din kapitalpension er oprettet, før du blev syg, samt at kapitalpensionen kan tilbagekøbes. Hvis diagnosen er stillet før den , skal den fortsat være aktuel, for at kapitalpensionen kan udbetales. Det betyder, at du ikke må være blevet helbredt for lidelsen. D Såfremt du har fået en varig nedsættelse af din arbejdsevne og din forsikring giver dig mulighed for udbetaling i denne situation, har du mulighed for at få udbetalt din kapitalpension til 40% afgift før du fylder 60 år. Det er dog en forudsætning at din kapitalpension er oprettet før du blev syg. 5.5 Livsforsikring uden fradragsret (oprettet før ) Fradrag for indbetalinger A Intet fradrag. Skat af udbetalinger A Engangsudbetalinger er skattefrie. B Rateudbetalinger er skattefri, men rentetilvæksten i udbetalingsperioden bliver beskattet som kapitalindkomst. C Andre løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 5.6 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag (oprettet før ) Fradrag for indbetalinger A Intet fradrag. B Den årlige maksimale indbetaling fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. Hvis de samlede årlige indbetalinger overstiger denne maksimumgrænse, skal forsikringens ejer hvert år betale en afgift til staten på 40% af det overskydende beløb. Skat af udbetalinger A Engangsudbetalinger er skattefrie. B Rateudbetalinger er skattefrie, men rentetilvæksten i udbetalingsperioden bliver beskattet som kapitalindkomst. C Andre løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. 21

22 5.7 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A Indbetalinger A Intet fradrag. Udbetalinger A Engangsudbetalinger er skattefrie. B Rateudbetalinger og andre løbende udbetalinger er skattefrie. I udbetalingsperioden beskattes værditilvæksten som kapitalindkomst. C Værditilvæksten i forsikringstiden er skattepligtig som kapitalindkomst. Det gælder dog ikke rene risikoforsikringer, hvor værditilvæksten er fritaget for kapitalindkomstskat, både i forsikrings- og udbetalingsperioden. D Fritaget for pensionsafkastbeskatning. 5.8 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 B Indbetalinger Intet fradrag i Danmark, men fradrag i udlandet, mens forsikringstager ikke er fuldt skattepligtig til Danmark. Udbetalinger: A Engangsudbetalinger: 75% af engangsudbetalinger skal tillægges den skattepligtige indkomst efter 60 år, forudsat, at modtageren på udbetalingstidspunktet er fuldt skattepligtig til Danmark. B Løbende udbetalinger tillægges den skattepligtige indkomst forudsat, at modtageren på udbetalingstidspunktet er fuldt skattepligtig til Danmark. C Værditilvækst Rentetilvæksten er ikke skattepligtig. D Fritaget for pensionsafkastbeskatning. 22

23 6. Skatteregler - arbejdsgiverordning Bemærk: Af din forsikringsmeddelelse fremgår det, hvilke af de nedenfor anførte skatteregler, der gælder for din forsikring. Reglerne forudsætter, at forsikrede opfylder betingelserne for at kunne betragtes som lønmodtager. Lønmodtagere er alle personer, der er i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver. Der er dog personer, som ikke er at betragte som lønmodtagere, selvom de er ansat i pågældende virksomhed. Dette gælder for ejere af personlige firmaer, interessenter i interessentskaber (kompagnoner), kommanditister og komplementarer i kommanditselskaber og partredere i partrederier. Der skal være indgået en pensionsaftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver (blanket 5768), og alle indbetalinger til ordningen skal foretages af arbejdsgiveren. Nærmere oplysninger om, hvilke krav der stilles ved tegning af forsikringer med beskatningsformerne: Pensionsordning med løbende udbetalinger, Rateforsikring i pensionsøjemed og Kapitalforsikring i pensionsøjemed findes i afsnit 13 om Betingelser for skattebegunstigede pensionsordninger. 6.1 Pensionsordning med løbende udbetalinger Fradrag for indbetalinger A Indbetalingerne skal ikke medregnes i lønmodtagerens skattepligtige lønindtægt. Medarbejderen kan således intet fradrage ved opgørelse af sin personlige indkomst. B Arbejdsgiveren kan fratrække indbetalingerne som driftsudgift. Skat af udbetalinger Ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved død Hvis forsikringen udbetales til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingerne som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. 23

24 Skatteregler - Arbejdsordning 6.2 Rateforsikring i pensionsøjemed Fradrag for indbetalinger A Indbetalingerne skal ikke medregnes i lønmodtagerens skattepligtige lønindtægt. Medarbejderen kan således intet fradrage ved opgørelse af sin personlige indkomst. B Arbejdsgiveren kan fratrække indbetalingerne som driftsudgift. Skat af udbetalinger Ved pensionering Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Ved nedsat erhvervsevne Alle udbetalinger til forsikrede beskattes som personlig indkomst. Invalidesum i kombination med rate Der betales 40% i afgift af invalidesummen. Ved død Hvis forsikringen udbetales til ægtefælle, samlever, fraskilt ægtefælle eller børn herunder stedbørn og/eller samlevers børn under 24 år, beskattes udbetalingerne som personlig indkomst hos modtageren. Sker udbetalingen til andre, herunder børn over 24 år, skal der betales afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. 6.3 Kapitalforsikring i pensionsøjemed Fradrag for indbetalinger A Indbetalingerne skal ikke medregnes i lønmodtagerens skattepligtige lønindtægt. Medarbejderen kan således intet fradrage ved opgørelse af sin personlige indkomst. Af bilaget til din forsikringsmeddelelse fremgår, hvor meget der maksimalt kan indbetales. Hvis du har flere kapitalpensioner, må indbetalingerne til dine kapitalpensioner i alt ikke overstige dette maksimumbeløb. Dette er inklusive evt. privattegnede kapitalpensioner. Indbetalingerne skal kunne rummes i din personlige indkomst. B Indbetaling til kapitalpension lægges til den personlige indkomst ved beregning af topskatten. Dvs. at indbetalingen ikke kan fratrækkes i topskatten. C Arbejdsgiveren kan fratrække indbetalingerne som driftsudgift. Skat af udbetalingen A Engangsudbetalinger beskattes med 40% afgift til staten. B Ved løbende udbetalinger (fx arverenter) betales der afgift til staten på 40% af forsikringens værdi. Herefter udbetales resten til den/de begunstigede som et engangsbeløb. C Har du fået diagnosticeret en livstruende sygdom, som er nævnt i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 311 af , har du mulighed for at få udbetalt din kapitalpension mod 40% afgift før du fylder 60 år. Din læge kan oplyse, 24

25 hvorvidt diagnosen er omfattet af bekendtgørelsen. Det er dog en forudsætning, at din kapitalpension er oprettet, før du blev syg, samt at kapitalpensionen kan tilbagekøbes. Hvis diagnosen er stillet før den , skal den fortsat være aktuel, for at kapitalpensionen kan udbetales. Det betyder, at du ikke må være blevet helbredt for lidelsen. D Såfremt du har fået en varig nedsættelse af din arbejdsevne og din forsikring giver dig mulighed for udbetaling i denne situation, har du mulighed for at få udbetalt din kapitalpension til 40% afgift før du fylder 60 år. Det er dog en forudsætning at din kapitalpension er oprettet før du blev syg. 6.4 Livsforsikring uden fradragsret Fradrag for indbetalinger A Indbetalingen skal medregnes i arbejdstagerens skattepligtige lønindtægt. B Arbejdsgiveren kan fratrække indbetalingerne som lønudgift. Skat af udbetalinger A Engangsudbetalinger er skattefrie. B Ved rateudbetalinger vil rentetilvæksten i udbetalingsperioden blive indkomstbeskattet som kapitalindkomst. C Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. For ordninger oprettet efter den er løbende udbetalinger skattefrie. 6.5 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag Fradrag for indbetalinger A Den årlige maksimale indbetaling fremgår af bilaget til din forsikringsmeddelelse. Hvis de samlede årlige indbetalinger overstiger denne maksimumgrænse, skal forsikringens ejer hvert år betale en afgift til staten, der svarer til 40% af det overskydende beløb. B Indbetalingen skal medregnes i arbejdstagerens skattepligtige lønindtægt. C Arbejdsgiveren kan fratrække indbetalingerne som lønudgift. Skat af udbetalinger A Engangsudbetalinger er skattefrie. B Ved rateudbetalinger vil rentetilvæksten i udbetalingsperioden blive indkomstbeskattet som kapitalindkomst. C Løbende udbetalinger beskattes som personlig indkomst. NB: Fra kan der ikke længere nytegnes forsikringer under denne regel. 25

26 Skatteregler - Arbejdsordning 6.6 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A Fradrag for indbetalinger A Intet fradrag. Skat af udbetalinger A Engangsudbetalinger er skattefrie. B Rateudbetalinger og andre løbende udbetalinger er skattefrie. I udbetalingsperioden beskattes værditilvæksten som kapitalindkomst. C Værditilvæksten i forsikringstiden er skattepligtig som kapitalindkomst. Det gælder dog ikke rene risikoforsikringer, hvor værditilvæksten er fritaget for kapitalindkomstskat, både i forsikrings- og udbetalingsperioden. D Fritaget for pensionsafkastbeskatning. 6.7 Livsforsikring uden fradragsret omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 B Fradrag for indbetalinger Intet fradrag i Danmark, men fradrag i udlandet eller det pågældende land anerkender fradragsretten i Danmark. Forsikringstager er ikke fuldt skattepligtig til Danmark. Skat af udbetalinger A 75% af engangsudbetalingen skal lægges til den skattepligtige indkomst efter 60 år, forudsat, at modtageren på udbetalingstidspunktet er fuldt skattepligtig til Danmark. B Løbende udbetalinger lægges til den skattepligtige indkomst, hvis modtageren er fuldt skattepligtig til Danmark. C Fritaget for pensionsafkastskat. 26

27 7. Regulering Topdanmark tilbyder forskellige former for automatisk regulering. Af forsikringsmeddelelsen fremgår det, hvilke af nedennævnte vilkår der gælder for din forsikring. 7.1 Vilkår for lovregulering (vilkår nr. 1604) Udover Topdanmarks almindelige vilkår gælder følgende, hvis forsikringen lovreguleres, jf. personskattelovens paragraf Hvordan reguleres forsikringen? A Den del af præmien, der måtte være anvendt til en af følgende beskatningsformer: - kapitalforsikring i pensionsøjemed - livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag reguleres hvert år med den procentsats, som er tilladt iflg. personskattelovens paragraf 20. Præmieforøgelsen anvendes til forhøjelse af forsikringens opsparing, medmindre det er aftalt, at forholdet mellem forsikringens dækninger, herunder dækning ved pensionering, skal bestå uændret i hele forsikringstiden. I dette tilfælde anvendes præmieforøgelsen til forholdsmæssigt at forhøje forsikringsdækninger, hvor udbetalingen ikke er påbegyndt på reguleringstidspunktet. B For den del af præmien, der måtte være anvendt til andre beskatningsformer end dem, der er nævnt under A, gælder følgende: Hvis det er aftalt, at forholdet mellem forsikringens dækninger, herunder dækning ved pensionering, skal bestå uændret i hele forsikringstiden, reguleres præmien med det beløb, der skal til for at bevare forholdet mellem forsikringsdækningerne. I modsat fald reguleres præmien og tilhørende dækninger ikke. C Begrænsninger i reguleringen. Den årlige regulering kræver ikke, at der afgives helbredsoplysninger. Den samlede årlige præmiestigning kan dog ikke overstige 25% af sidste års præmie uden afgivelse af fornyede helbredsoplysninger. Endvidere skal der afgives fornyede helbredsoplysninger hvis den samlede dækning i Topdanmark ved tab af erhvervsevne eller ved død overskrider de til enhver tid gældende grænser, der gælder efter Topdanmarks genforsikringsaftale. 2. Hvornår reguleres forsikringen? Forsikringen reguleres på præmiens første forfaldsdag i hvert kalenderår. 3. Hvornår ophører reguleringen? Reguleringen ophører, hvis: - der ydes præmiefritagelse i mere end 3 år - en tilknyttet invaliderente udbetales i mere end 3 år 27

28 Regulering - forsikrede dør - forsikringens ejer ønsker det En invaliderente, der er under udbetaling, reguleres ikke. 4. Genoptagelse af regulering Hvis en regulering er begæret standset og senere ønskes genoptaget, vil det ske på de tegningsregler der gælder på det tidspunkt genoptagelsen sker, og der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. 5. Grundlag Reguleringen sker ud fra forsikredes og evt. medforsikredes alder, forsikringens art og det beregningsgrundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet. Finanstilsynet fastsætter hvert år en maksimal grundlagsrente. I forbindelse med ændringer i det anmeldte beregningsgrundlag, herunder ændringer i grundlagsrenten, kan Topdanmark ændre disse reguleringsvilkår i det omfang, det måtte være nødvendigt. 7.2 Vilkår for pristalsregulering af forsikringer med opsparing - (vilkår nr. 1404) 28 Udover Topdanmarks almindelige vilkår gælder følgende, hvis forsikringen pristalsreguleres. 1. Hvordan reguleres præmien? Præmien reguleres hvert år på grundlag af forholdet mellem nettoprisindekset for juli de foregående 2 år. Se dog punkt 2 C. Nettoprisindekset fastsættes af Danmarks Statistik. Den årlige præmiestigning kan normalt ikke overstige 25% af sidste års præmie uden afgivelse af fornyede helbredsoplysninger. Præmien reguleres dog altid, så regulering af risikodækninger og fastholdelse af opsparing opnås. Falder nettoprisindekset, nedsættes præmien kun, hvis forsikringens ejer ønsker det. 1a. Hvis forsikringen omfatter kapitalpension, anvendes mest muligt af præmieforøgelsen til kapitalpension i henhold til gældende lovgivning, og resten til rateforsikring/livrente, medmindre der er aftalt: 1b. Fast indbetaling til kapitalpension. Indbetalingen til kapitalpension forhøjes ikke som følge af pristalsregulering. Hele præmieforøgelsen anvendes til rateforsikring/livrente. eller 1c. Ingen indbetaling til kapitalpension. Hele præmieforøgelsen anvendes til rateforsikring/livrente. Af din forsikringsmeddelelse fremgår, hvilken aftale din forsikring omfatter.

29 2. Hvordan reguleres forsikringsdækningerne? A Forsikringer, hvor forholdet mellem dækningerne er aftalt fastholdt. Reguleres forsikringsdækningerne forholdsmæssigt, anvendes hele præmieforhøjelsen til forholdsmæssigt at forhøje dækningerne, herunder dækning ved pensionering, således at forholdet mellem dækningerne er uændret i hele forsikringens løbetid. B Forsikringer, hvor risikodækninger pristalsreguleres. Risikodækningerne pristalsreguleres, og præmien til risikodækningerne reguleres i overenstemmelse hermed. Den del af præmien (reguleret i henhold til punkt 1), der ikke anvendes til risikodækningerne, anvendes til forsikringens opsparing. C Den årlige pristalsregulering kræver ikke, at der afgives helbredsoplysninger. Dog kan den årlige forhøjelse af risikodækningerne ikke overstige 25% af sidste års risikodækninger uden afgivelse af fornyede helbredsoplysninger. Falder nettoprisindekset, nedsættes risikodækningerne kun, hvis forsikringens ejer ønsker det. Endvidere skal der afgives fornyede helbredsoplysninger hvis den samlede dækning i Topdanmark ved tab af erhvervsevne eller ved død overskrider de til enhver tid gældende grænser, der gælder efter Topdanmarks genforsikringsaftale. 3. Hvornår reguleres forsikringen? Forsikringen reguleres på præmiens første forfaldsdag i hvert kalenderår. 4. Hvornår ophører reguleringen? Pristalsreguleringen ophører, hvis: - der ydes præmiefritagelse i mere end 3 år - en tilknyttet invaliderente udbetales i mere end 3 år - forsikrede dør - forsikringens ejer ønsker det En invaliderente, der er under udbetaling, reguleres ikke. For rateforsikring gælder det i øvrigt, at pristalsreguleringen heraf ophører, hvis de samlede forhøjelser af forsikringen efter forsikredes fyldte 60. år når op på halvdelen af dækningen ved det fyldte 60. år. 5. Genoptagelse af regulering Hvis en regulering er begæret standset og senere ønskes genoptaget, vil det ske på de tegningsregler der gælder på det tidspunkt genoptagelsen sker, og der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. 6. Grundlag Regulering sker ud fra forsikredes og evt. medforsikredes alder, forsikringens art og det beregningsgrundlag, der er anmeldt til Finans- 29

30 Regulering tilsynet. Finanstilsynet fastsætter hvert år en maksimal grundlagsrente. I forbindelse med ændringer i det anmeldte beregningsgrundlag, herunder ændring af grundlagsrenten, kan Topdanmark ændre disse reguleringsvilkår i det omfang, det måtte være nødvendig. 7.3 Vilkår for pristalsregulering af forsikringer uden opsparing - (vilkår nr. 1204) 30 Udover Topdanmarks almindelige vilkår gælder følgende, hvis forsikringen pristalsreguleres. 1. Hvordan reguleres forsikringen? A Regulering af forsikringsdækninger. Den årlige pristalsregulering kræver ikke, at der afgives helbredsoplysninger. De forsikringsdækninger, hvor udbetaling ikke er påbegyndt på reguleringstidspunktet, reguleres hvert år på grundlag af forholdet mellem nettoprisindekset for juli de foregående 2 år. Nettoprisindekset fastsættes af Danmarks Statistik. Den årlige forhøjelse af dækningerne kan dog ikke overstige 25% af sidste års dækninger uden afgivelse af fornyede helbredsoplysninger. Falder nettoprisindekset, nedsættes dækningerne kun, hvis forsikringens ejer ønsker det. Endvidere skal der afgives fornyede helbredsoplysninger hvis den samlede dækning i Topdanmark ved tab af erhvervsevne eller ved død overskrider de til enhver tid gældende grænser, der gælder efter Topdanmarks genforsikringsaftale. B Regulering af præmien. Præmien reguleres med det beløb, der skal til, for at præmien svarer til dækningerne. 2. Hvornår reguleres forsikringen? Reguleringen sker hvert år den 1.7., første gang den 1.7. efter udløbet af det kalenderår, hvori forsikringen er tegnet. 3. Hvornår ophører reguleringen? Pristalsreguleringen ophører, hvis: - der ydes præmiefritagelse i mere end 3 år - en tilknyttet invaliderente udbetales i mere end 3 år - forsikrede dør - forsikringens ejer ønsker det En invaliderente, der er under udbetaling, reguleres ikke. 4. Genoptagelse af regulering Hvis en regulering er begæret standset og senere ønskes genoptaget, vil det ske på de tegningsregler der gælder på det tidspunkt genoptagelsen sker, og der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Sådan sikrer Topdanmark Dem

Sådan sikrer Topdanmark Dem Sådan sikrer Topdanmark Dem Stadig flere vælger at sikre sig selv og familien og at spare op til deres pension i Topdanmark Livsforsikring. Vi tilbyder alle de former for sikring og pensionsopsparing,

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på eller konverteret til beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Kristian Jensen / Birgitte Christensen

Kristian Jensen / Birgitte Christensen J.nr. 2007-321-0006 Dato: 4. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til Pensionsafkastbeskatningslov. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Livsforsikring Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Nyoprettelse Ændring af forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere