KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde."

Transkript

1 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/ i sag nr Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26. november 2010 påklaget Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 vedrørende Ringkøbing-Skjern Vand A/S prisloft på vand i Ringkøbing-Skjern Vand A/S har begæret afgørelsen ændret, således at driftsomkostninger på i alt 2 mio. kr. vedrørende grundvandsbeskyttelse skal medregnes til selskabets omkostninger til opnåelse af servicemål ved beregning af prisloftet for 2011, samt at overdækningen pr. 31. december 2009 fradrages ved beregningen af klagers prisloft for 2011 over en 10 årig periode. Klagen er primært begrundet i, at det er selskabets bestyrelse, som har pålagt selskabet at anvende 2 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse, hvilket er et servicemål, og vedrørende perioden for afregningen af overdækningen er henvist til, at andre selskaber har fået tilladelse til en lignende afregningsperiode. Forsyningssekretariatet har begæret afgørelsen stadfæstet og har henvist til, at grundvandsbeskyttelse efter praksis ikke er et servicemål, og at selskabet ikke på et tidligere tidspunkt har anmodet om at overdækningen afregnes over en længere tidsperiode. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. Parternes påstande Ringkøbing-Skjern Vand A/S har påstået afgørelsen af 27. oktober 2010 vedrørende Ringkøbing-Skjern Vand A/S ændret, således at driftsomkostninger på i alt 2 mio. kr. vedrørende driftsomkostninger til grundvandsbeskyttelse skal medregnes til selskabets omkostninger til opnåelse af servicemål ved beregning af prisloftet for 2011, samt at overdækningen pr. 31. december 2009 fradrages ved beregningen af klagers prisloft for 2011 over en 10 årig periode. 1

2 Selskabet har i den oprindelige klage ligeledes klaget over, at en kassekredit ikke blev modregnet i selskabets overdækning. Dette klagepunkt er ikke fastholdt i replikken, og Konkurrenceankenævnet har derfor lagt til grund, at klagepunktet er frafaldet. Forsyningssekretariatet har påstået afgørelsen af 27. oktober 2010 vedrørende Ringkøbing-Skjern Vand A/S stadfæstet. Den påklagede afgørelse Følgende fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010: Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har oplyst og af den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt. Forsyningssekretariatet skal til brug for prisloftet ikke vurdere rimeligheden i de fastsatte mål, men skal tage stilling til, om en given omkostning er en driftsomkostning til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet skal dog efterfølgende vurdere, om driftsomkostningerne til miljø- og servicemål er fremkommet på effektive og markedsmæssige vilkår. Tillægget til prisloftet fastsættes med henblik på, at vandselskabet kan leve op til de fastsatte miljø- eller servicemål på en effektiv måde. Det fremgår af vejledning om Prisloft for 2011, at For at der kan gives tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, skal der være tale om miljø- eller servicemål, som er omfattet af reglerne. Det vil være tilfældet, når et miljømål er fastsat af staten eller kommunen, når et servicemål er fastsat af kommunen, og formentlig også når servicemål er fastsat af vandselskabets bestyrelse. For at der kan være tale om miljø- eller servicemål, lægger Forsyningssekretariatet til grund, at det som minimum skal gælde for - miljømål, at gennemførelsen er et krav fra stat eller kommune, - servicemål, at gennemførelsen er et krav fra kommunen eller en beslutning fra bestyrelsen. Indledningsvist skal der således tages stilling til, om disse forhold er gældende. Selv om der foreligger et krav fra kommunen eller en beslutning fra bestyrelsen, kan der imidlertid stadig være en række tilfælde, hvor der ikke er tale om miljø- og servicemål. Dette vil dog være en konkret vurdering. Ovenstående forhold er altså nødvendige men ikke tilstrækkelige, for at der kan være tale om miljø- eller servicemål. Der skal desuden være tale om en ny aktivitet, eller at en eksisterende aktivitet skal have fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens. Dette forhold vil således også indgå i vurderingen af, om der er tale om et miljøeller servicemål. Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har oplyst og af den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt. Selskabet har ikke indberettet driftsomkostninger i 2011 til miljø- og servicemål. Der var derfor ikke givet tillæg herfor i udkast til prisloftet. Selskabet har i høringssvaret anført, at Der er ikke indberettet noget i første omgang til åbningsbalancen, men vi er blevet pålagt af bestyrelsen at foretage grundvandssikring af vores kildepladser. Dette fremgår af vores investeringsplan, hvor der er afsat 2 mill. kr. i Som dokumentation er vedhæftet målsætninger for Ringkøbing-Skjern Vand A/S samt investeringsplan, der er godkendt af bestyrelsen. Selskabet skal på baggrund heraf anmode om at få indregnet yderligere DKK 2 mio. kr. i prisloftet for Hertil skal Forsyningssekretariatet anføre, at der kan gives tillæg for driftsomkostninger til miljømål, der er fastsat som et krav af staten eller kommunen, eller tillæg for driftsomkostninger til servicemål som er fastsat som et krav af kommunen, og efter en beslutning i vandselskabets kompetente organer, bestyrelse eller generalforsamling. 2

3 Grundvandsikring af kildepladser vil Forsyningssekretariatet i den forbindelse anse som en aktivitet, der tjener et miljømål. Forsyningssekretariatet finder det ikke dokumenteret, at den beskrevne aktivitet, er baseret på et krav fra stat eller kommune. Der er derfor ikke noget grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor. Korrektion for over- eller underdækning indtil 31/ Tillæg eller fradrag i prisloftet fastsættes efter opgørelse af selskabets akkumulerede over- eller underdækning pr. 31. december Hvis opgørelsen viser en overdækning, fradrages et beløb i prisloftet, mens der gives tillæg ved underdækning. Den akkumulerede over- eller underdækningen frem til udgangen af 2009 kan indregnes i prislofterne over en periode på maksimalt 10 år, jf. prisloftbekendtgørelsens 6. Det er Forsyningssekretariatets opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage hele korrektionen i prisloftet for 2011 for de selskaber, hvor over- eller underdækningen er af begrænset omfang set relativt i forhold til selskabets samlede omsætning. Hvis over- eller underdækningen derimod har en større betydning for selskabet, vil det være relevant at foretage korrektionen over en længere periode. For selskabet udgør overdækningen konkret et beløb, som svarer til 12,7 pct. af selskabets omsætning i Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indregne overdækningen i selskabets prislofter over en 3-årig periode. På baggrund af denne opgørelse fastsættes derfor et fradrag i selskabets prisloft for 2011 på i alt kr. (svarende til en tredjedel af den opgjorte overdækning). Parternes argumentation Ringkøbing-Skjern Vand A/S har vedrørende servicemål gjort gældende, at der på tilstrækkelig vis er redegjort for, at den nævnte driftsomkostning til grundvandsbeskyttelse er en driftsomkostning til opnåelse af servicemål, herunder at Miljøministeriets fortolkning af begrebet servicemål i et nyt lovforslag, som er i høring, har præciseret de gældende regler, hvorfor lovforslaget er et fuldgyldigt fortolkningsbidrag ved fastlæggelsen af prisloftet for Det fremgår af dette lovforslag, at grundvandssikring kan være et servicemål, idet udgifterne afholdes med henblik på at opnå høj drikkevandskvalitet. Det bemærkes i den forbindelse, at det på tilstrækkelig vis er dokumenteret, at den nævnte driftsomkostning til grundvandsbeskyttelse er et nyt servicemål, som er pålagt af klagers bestyrelse, og det har væsentlig betydning for klager, at driftsomkostningen til grundvandsbeskyttelse på 2 mio. kr. indregnes som en driftsomkostning til opnåelse af et servicemål ved prisloftet for Vedrørende perioden for afregning af overdækningen er det gjort gældende, at der ikke er direkte holdepunkter i den gældende lovgivning for indklagedes vurdering af, at klagers overdækning skal indregnes over en 3 årig periode, samt at hverken ordlyden af 6 i Prisloftbekendtgørelsen eller indklagedes praksis er til hinder for en indregning af klagers overdækning over en 10 årig periode, og at indregningen af overdækningen har stor betydning for klager, hvorfor overdækningen bør indregnes i klagers prisloft over en 10 årig periode. Forsyningssekretariatet har vedrørende servicemål bemærket, at lovforslag L149, som blev fremsat den 29. marts 2012, på flere punkter lægger op til en ændring af Forsyningssekretariatets praksis. 3

4 Det er for eksempel Forsyningssekretariatets praksis, at en aktivitet kan være et miljømål eller et servicemål, men ikke begge dele. Det skyldes blandt andet, at der stilles forskellige krav til, hvem der kan fastsætte henholdsvis miljø- og servicemål for et selskab, således at det udløser et tillæg til selskabets prisloft. Forsyningssekretariatets praksis på baggrund af de gældende regler er, at grundvandsbeskyttelse kan være en aktivitet forbundet med et miljømål. Dette er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i blandt andet sag nr vedrørende Odder Vandværk a.m.b.a. Et andet eksempel, på at lovforslaget lægger op til en ændring af praksis, er, at det fremgår af forslaget, at servicemål ikke nødvendigvis vil være karakteriseret ved en kvalitet, der ligger ud over den gennemsnitlige standard på området. Til forskel herfra fremgår det af Konkurrenceankenævnets kendelse i sag nr vedrørende Gladsaxe Spildevand A/S, at ankenævnet ikke anser et omhandlet mål som et servicemål, idet realiseringen heraf for selskabets forbrugere ikke medfører en forbedring af servicen udover det, som normalt forventes af vandselskaber. Derudover fremgår det af lovforslaget, at forslaget indebærer, at en større andel af selskabernes driftsomkostninger vil blive kategoriseret som driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet er derfor ikke enig i, at forslaget alene er en præcisering af de gældende regler og fastholder, at forslaget - som tidligst vil få virkning fra fastsættelsen af selskabernes prislofter for ikke kan benyttes som fortolkningsbidrag i relation til fastsættelsen af selskabernes prislofter for Vedrørende miljømål har Forsyningssekretariatet gjort gældende, at målet skal være fastsat for selskabet af stat eller kommune. Selskabet har ikke dokumenteret, at der er tale om en beslutning truffet af stat eller kommune, hvilket også fremgår af afgørelsen om prisloftet for 2011, side 12. Dette er fortsat ikke dokumenteret. Forsyningssekretariatet har derfor ikke fundet grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor. Vedrørende perioden for afregning af overdækning er det gjort gældende, at det er et nyt klagepunkt, som forsyningssekretariatet ikke har haft lejlighed til at se på tidligere. Herudover har Forsyningssekretariatet bemærket, at opgørelsen af selskabernes over- eller underdækning er opgjort i to trin, først i prisloftet for 2011 og herefter i prisloftet for Det betyder, at den samlede opgørelse af over- eller underdækningen først er foretaget i prisloftet for Det er derfor mere relevant at se på indregningsperioden i prisloftet for 2012 end på indregningsperioden i prisloftet for Dette er da også et punkt i selskabets klage over prisloftet for 2012, hvorfor det er Forsyningssekretariatets opfattelse, at det ikke vil have væsentlig betydning for selskabet at få ændret indregningsperioden i prisloftet for

5 Resultat og begrundelse Vedrørende grundvandssikring Det fremgår af Ringkøbing-Skjern Vand A/S høringssvar, at selskabet mener, at 2 mio. kr. skal medregnes under miljø- og servicemål. Selskabet har ikke specifikt anført, hvorvidt det skulle være et miljø- eller servicemål. I klagen til Konkurrenceankenævnet gjorde selskabet gældende, at det var et miljømål, men i replikken er dette ændret til, at udgifterne vedrører et servicemål. Det fremgår af Konkurrenceankenævnets praksis, herunder særligt sagsnummer vedrørende Odder Vandværk, at Konkurrenceankenævnet anser grundvandsbeskyttelse for et miljømål. Konkurrenceankenævnet finder ikke, at der i lovgivningen gældende for fastsættelse af prislofter for 2011 er grundlag for at fastslå, at grundvandssikring ligeledes kan være et servicemål. Det fremgår derimod af førnævnte afgørelse, at der ikke i den dagældende lovgivning var definitioner af henholdsvis service- og miljømål, hvorfor dette var overladt til praksis. På den baggrund lægger Konkurrenceankenævnet til grund, at grundvandssikring i afgørelser vedrørende prisloft 2011 skal anses for miljømål. Det fremgår herefter af praksis, herunder førnævnte afgørelse, at det er en betingelse for medregning af udgifter til et miljømål, at dette miljømål udspringer af et krav fra stat eller kommune, hvorimod selskabets egne beslutninger ikke kan give anledning til, at udgifter medregnes under de særlige regler for miljømål. Det er ubestridt, at det i nærværende sag er selskabets egen bestyrelse, som har truffet afgørelse om grundvandssikring. På den baggrund finder Konkurrenceankenævnet, i lighed med Forsyningssekretariatet, at udgiften til grundvandssikring ikke skal medtages som udgifter i anledning af miljømål, men som planlagte og gennemførte investeringer. Vedrørende afregning af overdækning Det fremgår af Ringkøbing-Skjern Vand A/S høringssvar, at de ønsker en kassekredit modregnet med opgørelsen af overdækningen, men det fremgår ikke, at de er uenige i den periode overdækningen skal afregnes over. Påstanden, om at der skal ske afregning over en 10 årig periode, er således ny og først fremsat under Konkurrenceankenævnets behandling af sagen. Af vandsektorlovens 4, stk. 2, fremgår følgende: Stk. 2. Vandselskaber, der skal have fastsat et prisloft efter kapitel 3, skal foretage registrering af og indberette oplysninger om vandselskabets miljø-, service- og driftsforhold og økonomiske forhold til Forsyningssekretariatet til brug for Forsyningssekretariatets beregning af vandselskabernes effektivitet i form af resultatorienteret benchmarking. 5

6 Bestemmelsen er suppleret af vandsektorlovens 6, stk. 3 og 30, stk. 1, hvoraf fremgår følgende: 6 Stk.3. Indsender et vandselskab ikke de oplysninger til Forsyningssekretariatet, som vandselskabet har pligt til i henhold til kapitel 2, kan Forsyningssekretariatet lægge erfaringsmæssige værdier for de manglende oplysninger til grund for fastsættelsen af prisloftet. Af forslag til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lovforslag 150, Folketingstidende , Tillæg A, side 4631 ff.), fremgår følgende af de særlige bemærkninger til 6: Da prisloftet er centralt for den foreslåede regulering, og idet indberetninger fra vandselskaberne er nødvendige for fastsættelsen af prisloftet, skal det sikres, at Forsyningssekretariatet har et grundlag for sit arbejde. Det foreslås derfor i stk. 3, at vandselskaber ikke kan undgå at få fastsat et prisloft ved at undlade at indberette de oplysninger, der er pligt til. Sker det imidlertid, at et vandselskab ikke indberetter de pligtige oplysninger, foreslås det, at Forsyningssekretariatet kan fastsætte de nødvendige oplysninger. I de tilfælde, hvor Forsyningssekretariatet er nødt til at fastsætte værdier for et vandselskab, sker fastsættelsen efter et skøn, hvor Forsyningssekretariatet kan inddrage vandselskabets tidligere indberetninger, Forsyningssekretariatets erfaring, forholdene og udviklingen i sammenlignelige vandselskaber m.v. Dermed sikres det, at der altid kan fastsættes et prisloft, og at vandselskaberne ikke har et incitament til at undlade indberetninger. I prisloftsbekendtgørelsen fremgår de nærmere regler for selskabernes indberetning af oplysninger. Senest den 15. april skal selskaberne indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloft, jf. 18, stk. 1. Sekretariatet skal herefter senest den 15. september sende udkast til afgørelse i høring hos selskaberne, jf. 19. Vandselskaberne har dernæst en høringsfrist på 2 uger, og senest den 15. oktober skal sekretariatet træffe afgørelse om prisloft for de enkelte vandselskaber for det følgende år, jf. 19, stk. 2. Konkurrenceankenævnet finder, at selskabernes overholdelse af fristerne for indberetning og bemærkninger til udkast er afgørende for, at Forsyningssekretariatet kan træffe afgørelse om prisloft senest den 15. oktober. For at sikre at Forsyningssekretariatet kan overholde fristen, og for at give selskaberne et incitament til at deltage i processen, kan Forsyningssekretariatet i henhold til vandsektorlovens 6, stk. 3, fastsætte prisloftet på baggrund af erfaringsmæssige værdier for de manglende oplysninger, på samme måde må Forsyningssekretariatet have adgang til at fastlægge den periode, som en overdækning skal afregnes over, ud fra et skøn over selskabets muligheder for dette. Ud fra ordlyden af bestemmelsen indgår Forsyningssekretariatets skøn ikke i en foreløbig, men i den endelige afgørelse af selskabets prisloft for det kommende år. Fremlæggelse af nye oplysninger eller anmodninger for Konkurrenceankenævnet, der vil medføre en anden vurdering, medfører derfor ikke i sig selv, at sekretariatets afgørelse skal hjemvises eller i øvrigt genberegnes. Selskabet er i stedet som udgangspunkt henvist til at komme med de pågældende oplysninger året efter. 6

7 Et andet resultat vil efter Konkurrenceankenævnets opfattelse reducere selskabernes incitament til at deltage rettidigt og fyldestgørende i høringsprocessen til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet. Som det fremgår af forarbejderne til vandsektorlovens 6, er det netop det, som man har ønsket at hindre. Konkurrencenævnet bemærker dog, at Forsyningssekretariatet har en vejledningspligt i henhold til forvaltningslovens 7. Forsyningssekretariatets vejledning kan ske i form af udsendelse af generelle vejledninger. Det fratager imidlertid ikke sekretariatet fra pligten til at yde individuel vejledning, hvis der er konkret grund hertil. Ud fra oplysningerne i sagen finder Konkurrenceankenævnet imidlertid ikke, at Forsyningssekretariatet burde have vejledt om at ansøge om en længere afviklingsperiode, hvorfor sagen heller ikke af denne årsag kan hjemvises til fornyet behandling. Det bemærkes, at Forsyningssekretariatet under behandlingen af klagesagen vedrørende prisloft 2012 tilkendegav, at de ville se positivt på en længere afviklingsperiode fra og med prisloft Herefter bestemmes Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 stadfæstes. Palle Bo Madsen Claus Berg Birgitte Sloth Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes Konkurrenceankenævnet den 27. juni 2013 Tina Delvig Fuldmægtig 7

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023391 Kalundborg Overfladevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr og mod KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023428 og 2010-0023429 Rudersdal Forsyning A/S (advokat Line Markert) mod Forsyningssekretariatet (fuldmægtig Mette Clausen) Resume

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL Mod. Forsyningssekretariatet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-2-2014 Gørlev Vandforsyning a.m.b.a. Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023444 Stevns Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/ i sag nr. VFL og VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-029 og VFL-2013-023. Forsyning Helsingør Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023460 Tune Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 22. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-22-2017 Lindholm Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 12.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2018 i sag nr. VFL-5-2017 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. december

Læs mere

KENDELSE. Lolland Vand A/S. mod. Forsyningssekretariatet. (Fuldmægtig Mette Clausen)

KENDELSE. Lolland Vand A/S. mod. Forsyningssekretariatet. (Fuldmægtig Mette Clausen) 1 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. maj 2012 i sag nr. 2011-0025977 Lolland Vand A/S mod (Fuldmægtig Mette Clausen) 1. Resume af afgørelsen har den 14. oktober 2011 truffet afgørelse i en

Læs mere

KENDELSE. Ringkøbing-Skjern Vand A/S (advokat Jacob Christensen) mod. Forsyningssekretariatet (Fuldmægtig Mette Clausen)

KENDELSE. Ringkøbing-Skjern Vand A/S (advokat Jacob Christensen) mod. Forsyningssekretariatet (Fuldmægtig Mette Clausen) 1 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. maj 2012 i sag nr. 2011-0025506 Ringkøbing-Skjern Vand A/S (advokat Jacob Christensen) mod Forsyningssekretariatet (Fuldmægtig Mette Clausen) 1. Resume

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023393 Kalundborg Vandforsyning A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15.

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-21-2017 Vandforsyningen Brovst og Omegn mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023457 Thisted Drikkevand A/S (advokat Jakob Christensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-5-2013. Gladsaxe Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelse af

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30/1 2014 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk ved Foreningen af Vandværker i Danmark mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023430 Rødovre Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 22. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-17-2017 Assens Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 13. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/ i sag nr. VFL og VFL Vejle Spildevand A/S. Mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6/3 2015 i sag nr. VFL-1-2014 og VFL-3-2014 Vejle Spildevand A/S Mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har ved afgørelser

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. april 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. april 2011 i sag nr mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. april 2011 i sag nr. 2010-0023449 Struer Forsyning Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet (Kontorchef Carsten Smidt) Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023435 Silkeborg Vand A/S og Dansk Vand- og Spildevandsforening (advokat Rikke Søgaard Berth) mod Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v.

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. Greve Spildevand A/S Att.: Anne-Mette Mølholt Løvmosen 2 2670 Greve Dato: 10. september 2013 Sag: Vand-12/05063-6 Sagsbehandler: /MAR Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk.

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere.

Afgørelse Forsyningssekretariatet afviser, at der er grundlag for at forhøje Vesthimmerland Vand A/S (spildevand) prisloft for 2011 og senere. Vesthimmerlands Vand A/S (spildevand) Th. Eriksensvej 28 9640 Farsø 17. juli 2014 Sag 13/07117 /cga (herefter selskabet ) Afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen i prisloft Vesthimmerland Vand A/S (spildevand)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr Videbæk Vand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr Videbæk Vand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023471 Videbæk Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 22. oktober 2010

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/ i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023350 Furesø Vandforsyning a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 efter fusion med Kølvrå Vandværk

Afgørelse om prisloft for 2013 efter fusion med Kølvrå Vandværk Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 12.januar 2015 Sag nr. 13/10503 Afgørelse om prisloft for 2013 efter fusion med Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de

Læs mere

Revideret statusmeddelelse efter fusion

Revideret statusmeddelelse efter fusion Hadsten Vandværk A.M.B.A Den 1. februar 2019 Sag nr. 19/01038 Revideret statusmeddelelse efter fusion I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for MARIELYST VANDVÆRK Att.: Anne-Mette Breiting Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00010 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Sjælsø Vand A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 10. august 2018 Sag nr. 18/14215 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske rammer for 2017-2018,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Thisted Drikkevand A/S Att.: Helle Korsgaard Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Den 20. maj 2014 Sag nr. 13/10130 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014 efter fusion med Kølvrå Vandværk

Afgørelse om prisloft for 2014 efter fusion med Kølvrå Vandværk Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 12. januar 2015 Sag nr. 13/10503 Afgørelse om prisloft for 2014 efter fusion med Kølvrå Vandværk Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Glostrup Vand a/s Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07112 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016 efter fusion mellem Hurup Vandværk og Gettrup Vandværk

Afgørelse om prisloft for 2016 efter fusion mellem Hurup Vandværk og Gettrup Vandværk Hurup Vandværk Att.: Torben Nielsen Nygade 22 7760 Hurup 10. oktober 2017 Sag 16/13378 KONKURRENCE- OG Afgørelse om prisloft for 2016 efter fusion mellem Hurup Vandværk og Gettrup Vandværk Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse

Korrigeret statusmeddelelse Guldborgsund Vand A/S Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Den 10. august 2018 Sag nr. 18/14209 Korrigeret statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Det er imidlertid vores vurdering, at der ikke er belæg for at genoptage jeres prisloft for 2014 og 2015.

Det er imidlertid vores vurdering, at der ikke er belæg for at genoptage jeres prisloft for 2014 og 2015. Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a. Att.: Anita Laursen Solsiden 31 9400 Nørresundby (Herefter benævnt selskabet ) 13. oktober 2017 Sag: 17/11194 VAND Sagsbehandler: /GNL Afgørelse om ansøgning om forhøjelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Rasmussen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Dato: 21. maj 2012 Sag: 4/1020-0600-0060 / Vand Sagsbehandler: /cga Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Revideret afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Revideret afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Hadsten Vandværk A.M.B.A Att.: Bjarne Larsen Granvej 12a 8370 Hadsten Den 17. april 2018 Sag nr. 18/06671 Revideret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 efter fusion Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Ishøj Vand A/S Baldersbækvej 6 2635 Ishøj Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13969 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13935 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28/11 2012 i sag nr. VFL-1-2012 Faxe Spildevand A/S (advokat René Frisdahl Jensen) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Egå vandværk a.m.b.a Att.: Dorthe Rubin Egå Havvej 3 8250 Egå Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00066 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for FORS Spildevand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13891 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 19. november 2018 Sag nr. 18/14295 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Den 10. september 2014 Sag nr. 14/04173 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om korrektion af prisloftet for 2014 med tillæg efter 8, stk. 2, nr. 1 i prisloftsbekendtgørelsen

Afgørelse om korrektion af prisloftet for 2014 med tillæg efter 8, stk. 2, nr. 1 i prisloftsbekendtgørelsen Hedensted Spildevand Att.: Ole Pedersen Ørumvej 48 8721 Daugård Den 17. april 2015 Sag nr. 14/12676 Afgørelse om korrektion af prisloftet for 2014 med tillæg efter 8, stk. 2, nr. 1 i prisloftsbekendtgørelsen

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse

Korrigeret statusmeddelelse Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3.november 2017 Sag nr. 17/00366 Korrigeret statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Spildevand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 21. december 2015 Sag nr. 15/02566 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00208 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Lejre Spildevand A/S Att.: Lars Thaulow Højbyvej 19 4320 Lejre Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03779 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. september 2011 i sag nr. 2010-0023424 Odder Vandværk A.m.b.a. og Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) (advokat Rikke Søgaard Berth) mod (Kontorchef

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Herlev A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13923 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Tønder Spildevand A/S Att.: Anita Jensen Kræmer Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 27. marts 2017 Sag nr. 16/00278 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Den 22. august 2014 Sag nr. 14/04301 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Gladsaxe Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00102 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Kalundborg Vandforsyning A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 29. august 2018 Sag nr. 18/13970 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hadsten Vandværk a.m.b.a. Att.: Bjarne Larsen Granvej 12a 8370 Hadsten Den 10. september 2014 Sag nr. 14/04191 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016 efter fusion mellem Padborg Vandværk A.M.B.A og Bjerndrup Vandværk

Afgørelse om prisloft for 2016 efter fusion mellem Padborg Vandværk A.M.B.A og Bjerndrup Vandværk Padborg Vandværk A.M.B.A Att.: Børge Vestergaard Nielsen Toldbodvej 1 6330 Padborg 10. oktober 2017 Sag 16/05324 KONKURRENCE- OG Afgørelse om prisloft for 2016 efter fusion mellem Padborg Vandværk A.M.B.A

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18 C 3230 Græsted Den 14. september 2018 Sag nr. 18/13889 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Rudersdal Forsyning A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 10. august 2018 Sag nr. 18/13984 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for FREDERIKSSUND VAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07100 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGSTED VAND A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Syddjurs Spildevand A/S Att.: Søren Lynge Pedersen Tyrrisvej 14 8410 Rønde Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03825 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Silkeborg Spildevand A/S Att.: Anders Mosegaard Jensen Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00299 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 BlueKolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00172 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Kolding Spildevand A/S Att.: Gunnar Hansen Kolding Åpark 1. st. tv 6000 Kolding 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0049 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 VSK Att.: Camilla Kjær Jensen Vandværksvej 25 9280 Storvorde Den 21. december 2015 Sag nr. 15/10430 (herefter benævnt selskabet ) Indledning Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Forsyningssekretariatet

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 4 ------ ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Brønderslev Vand A/S Virksomhedsvej 20 Den 2. oktober 2018 9700 Brønderslev Sag nr. 18/07065 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 17. september 2015 Sag nr. 15/02461 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Gladsaxe Vand A/S Att.: Morten Serup Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00122 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Samsø Spildevand A/S Att.: Per Even Rasmussen Slagterivej 28 Brundby Mark 8305 Samsø Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02430 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-24-2017 BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse

Korrigeret statusmeddelelse Nr. Uttrup Vandværk Amba Att.: Anita Laursen Solsiden 31 9400 Nørresundby Den 17. april 2018 Sag nr. 17/00264 Korrigeret statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion

Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret statusmeddelelse efter fusion

Korrigeret statusmeddelelse efter fusion Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Korrigeret statusmeddelelse efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN I har i år indberettet en række oplysninger

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Roskilde Spildevand A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Att. Charlotte Vincents 20. juli 2012 Sag 12/06536 / CGA Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere