Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet beskriver Jobcenter København resultater af indsatsen baseret på: Den seneste resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Region Hovedstaden & Sjælland (benævnt som ) samt klynge 1, hvor følgende jobcentre indgår: Albertslund, Brøndby, Fredericia, Odense, Aalborg, Aarhus/Samsø og København. (Tabel A-D findes i tekstafsnittet under Konklusioner og udfordringer. Øvrige tabeller og figurer findes under Bilagstabeller ). Konklusioner og udfordringer 1. Samlet vurdering Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven udgør en større andel af arbejdsstyrken i København end i sammenlignelige kommuner og. Jobcentret kan med fordel øge brugen af tidlig indsats for dagpengemodtagere samt øge effekten af indsatsen for ledige i arbejdskraftreserven ved en øget brug af virksomhedsrettede aktive tilbud. Personer på permanent forsørgelse Kommunen er allerede i januar 2011 på niveau med målet i beskæftigelsesplanen for antallet af personer på permanent forsørgelse pr. december Kommunen kunne derfor overveje at revurdere målet. Tilgangen til permanent forsørgelse vil oftest komme fra langvarige sygedagpengeforløb og langvarige kontanthjælpsforløb. Begge grupper er nedbragt i København i december 2010 set i forhold til december I samme periode har kommunen tillige nedbragt tilgangen af personer til førtidspension. Unge på offentlig forsørgelse Stigningen blandt unge ydelsesmodtagere er fortrinsvist sket for unge indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere. Fokus på disse grupper vil sammen med fokus på en rettidig indsats for unge ydelsesmodtagere kunne medvirke til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse. Kommunens initiativer og mål i beskæftigelsesplan 2011 vedrørende ungeindsatsen fokuserer da også i høj grad på tidlig fremrykket indsats og understøtning af unge uden uddannelse og unge med andre problemer end ledighed. Ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse København har en større etnisk udfordring i beskæftigelsesindsatsen end øvrige kommuner i landet med en langt større andel af ikke-vestlige borgere i befolkningen. Kommunen har som følge heraf formuleret særlige mål og initiativer for den etniske indsats. København har en mindre stigning i ikke-vestlige ydelsesmodtagere end, men kan med fordel rette fokus på, at kommunen har en større andel ikke-vestlige på dagpenge og kontanthjælp (match 1 og 2) end. 2. Udvikling i ledighed og jobcentrets målgrupper Bruttoledigheden (inkl. aktiverede) i januar 2011 udgør 8,0 % i København mod 6,6 % i. 2/24

3 Bruttoledigheden steg 2,3 % i København fra januar 2010 til januar 2011, mens stigningen i i perioden var 7,4 %. Stigningen i Københavns bruttoledighed blev udelukkende båret af dagpengemodtagere, hvor antallet af mænd steg 3 % og antallet af kvinder steg 10 % i forhold til året. Til gengæld faldt antallet af (jobklare) kontanthjælpsmodtagere med 5 % for både mænd og kvinder. Antallet af ledige akademikere i København er steget 4,9 % fra januar 2010 til januar 2011, mens ledigheden for alle forsikrede ledige steg 5,2 % i perioden. Ledige akademikere udgør nu 27 % af alle forsikrede ledige i København. Den største gruppe blandt jobcentrets målgruppe er a-dagpengemodtagere og den næststørste gruppe er indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, (jf. tabel 1 i bilag). 3. Begrænsning af arbejdskraftreserven Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan for 2011 sat mål om, at arbejdskraftreserven skal begrænses til maksimalt personer pr. december 2011, svarende til en stigning på 0,8 % fra december 2009 Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er i København højere end andelen i både sammenlignelige kommuner og (jf. figur 1). København har haft en mindre stigning i arbejdskraftreserven fra januar 2010 til januar 2011 end i, men svarende til sammenlignelige kommuner. Stigningen for København, sammenlignelige kommuner og er kun sket for dagpengemodtagere, mens antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er faldet (jf. tabel A nedenfor). Tabel A: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Københavns Kommune Klyngen Hovedstaden jan-10 jan-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 5% 10% 11% Kontant- og starthjælpsmodtagere % -15% -5% -5% I alt % 1% 6% 6% Kommunens mål: personer i arbejdskraftreserven i december 2011, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for København 2011 Arbejdskraftreserven er ikke en stationær gruppe. I august 2010 tilgik således personer arbejdskraftreserven i København, mens afgik fra arbejdskraftreserven. Både afgangen og tilgangen er forøget i forhold til året før (jf. tabel 4). Akademikere udgør 25 % af dagpengemodtagerne i Københavns arbejdskraftreserve. Den næststørste gruppe er medlemmer af 3F, der udgør 18 % af dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven (jf. tabel 9). Jobcentrets indsats over for arbejdskraftreserven Jobcenter København har i sin beskæftigelsesplan opstillet en række lokale supplerende mål, der skal understøtte blandt andet nedbringelse af arbejdskraftreserven. Målene herfor har særlig fokus på nedbringelse af akademikerledigheden og forøgelse af virksomhedsrettet aktivering. København har både for dagpengemodtagere, jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere en mindre andel af de aktiverede i virksomhedsrettet aktivering end og hele landet (jf. figur 14 og 15). København har endvidere en lavere andel af arbejdssteder med mere end 5 ansatte, hvor en borger er i virksomhedsaktivering, end og hele landet (jf. figur 16). Kommu- 3/24

4 nen synes således at have et stort potentiale for samarbejde om aktive tilbud i flere af kommunens virksomheder. Jobcentret har en højere effekt (selvforsørgelsesgrad målt 6 måneder efter end aktivering) for dagpengemodtagere end for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. For indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere er effekten relativt lav (Jf. tabel 17). For både dagpengemodtagere, jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere opnår jobcentret den højeste effekt af aktivering i privat og offentlig løntilskud (jf. tabel 18, 19 og 20). De to redskaber anvendes for 43 % af de aktiverede dagpengemodtagere, for 13 % af de aktiverede jobklare og 4 % af de aktiverede indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (jf. tabel 16). København anvender en stor del Øvrige forløb over 4 uger for jobklare kontanthjælpsmodtagere, men har en lav effekt heraf sammenlignet med klyngen og (jf. tabel 19). Jobcenter København anvender i væsentligt mindre omfang tidlig indsats for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere. Ligeledes anvender København i mindre omfang tidlig indsats for dagpengemodtagere end sammenlignelige kommuner og (jf. tabel 7 og 8). Jobcenter København har etableret et samarbejdsforsøg med a-kasserne: 3F, FOA, Metal og TIB om et sammenhængende kontaktforløb for nyledige medlemmer af de fire a- kasser. 4. Begrænsning af personer på permanent forsørgelse Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan for 2011 sat mål om, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til maksimalt fuldtidspersoner pr. december 2011, svarende til et uændret niveau i forhold til december 2009 Tabel B: Personer på permanent ydelser samt udviklingen i forhold til samme måned året før Antal Københavns Kommune Udvikling jan jan 2011 Andel af befolkningen 1 (16-64 år) januar 2011 Kommunen Klyngen Kommunen Klyngen - Førtidspension % 2% -1% 4,3% 7,3% 6,1% - Fleksjob % 4% 1% 0,6% 1,6% 1,0% - Ledighedsydelse % 10% 4% 0,2% 0,4% 0,3% I alt ,5% 1,3% -0,6% 5,1% 9,3% 7,4% Kommunens mål: personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for København 2011 og egne beregninger 1 Anvendt befolkningstal er fra 1/ I København er en lavere andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder på permanent forsørgelse end sammenlignelige kommuner og (jf. tabel B ovenfor). København har haft et fald i antallet af personer på permanente ydelser fra januar 2010 til januar 2011 et fald, der er større end samlet for (jf. tabel B ovenfor). København har tillige haft et jævnt fald i tilgangen til permanent forsørgelse igennem 2010 (jf. figur 7). Kommunen opfylder allerede på nuværende tidspunkt målet for personer på permanente forsørgelsesydelser pr. januar 2011 og målet kan derfor med fordel revurderes til et mere ambitiøst mål. København har i beskæftigelsesplanen for 2011 opstillet supplerende lokale mål, der blandt andet skal understøtte en begrænsning af personer på permanent forsørgelse. Målene fokuserer på at nedbringe langvarige sygefraværsforløb og etablere jobtræningspladser til særligt udsatte ledige. Kommunen beskriver i beskæftigelsesplanen en række initia- 4/24

5 tiver i 2011, som skal forebygge længerevarende ledighed og fremme et arbejdsmarked for alle. København har nedbragt antallet af sygefraværsforløb over 26 uger fra december 2009 til december 2010 med et procentvis fald større end både sammenlignelige kommuner og (jf. tabel 12). Sygefravær over 26 uger udgør en væsentlig mindre andel af arbejdsstyrken i København end i sammenlignelige kommuner og (jf. figur 9). I København har 7 ud af 10 indsatsklare og 8 ud af 10 midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere været på ydelsen i mere end 40 uger. Men for begge grupper er andelen nedbragt i forhold til året før (jf. tabel 11). 5. Begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan for 2011 sat mål om, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til maksimalt fuldtidspersoner pr. december 2011, svarende til en stigning på 2,4 % fra december 2009 Andelen af unge på offentlig forsørgelse er mindre i København end i sammenlignelige kommuner og (jf. figur 10). Antallet af unge på offentlig forsørgelse i København er steget lidt mindre end i fra januar 2010 til januar 2011, men svarende til sammenlignelige kommuner (jf. tabel C). Antalsmæssigt er de største stigninger i København sket for unge indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpemodtagere. Tabel C. Unge (under 30 år) på offentlig forsørgelse, samt udviklingen jan 10 til jan 11 Københavns Kommune Klyngen Ydelsesgruppe jan-10 jan-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister % 2% 6% % -15% -12% % 5% 5% % 133% 184% % 0% 30% % 0% -11% % 0% 11% % 0% -7% % 0% -10% % 0% -9% % 0% 4% I alt % 3% 4% Kommunens mål: overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011, Beskæftigelsesplan for København 2011 og egne beregninger Jobcentret har både hvad angår jobsamtaler og første aktivering forholdsvis store grupper af unge under 30 år, der mangler en rettidig indsats i januar 2011 (jf. figur 13a 13d og Jobindsats.dk). København har i beskæftigelsesplanen fastsat supplerende lokale mål, der blandt andet understøtter målet om begrænsning af unge på offentlig forsørgelse. Målene fokuserer på oprettelse af introforløb på erhvervsskoler, etablering af midlertidige stillinger med uddan- 5/24

6 nelsesperspektiv, virksomhedspraktik for årige uden ungdomsuddannelse samt en særligt udviklet sundhedsindsats. Kommunen har endvidere i beskæftigelsesplanen beskrevet en lang række initiativer, der iværksættes i samspil mellem BUF, BIF og UU i København. 6. Begrænsning af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse Jobcentret har i sin beskæftigelsesplan for 2011 sat mål om, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til maksimalt fuldtidspersoner i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 % fra december 2009 I København er 15 % af befolkningen af ikke-vestlig herkomst, mens ikke-vestlige borgere udgør 26 % af personer på offentlig forsørgelse i kommunen og er dermed overrepræsenteret på offentlig forsørgelse. Begge andele er væsentligt højere i København end i og sammenlignelige kommuner (jf. figur 13). Men andelen af ikke-vestlige borgere i København, der er på offentlig forsørgelse, er på niveau med andelen i (jf. tabel D nedenfor). Antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er steget mindre i København end i sammenlignelige kommuner og fra januar 2010 til januar De antalsmæssigt største grupper af ikke-vestlige på offentlig forsørgelse i København er indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, førtidspensionister og dagpengemodtagere (jf. tabel D). Tabel D: Ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse, samt udviklingen jan 10 til jan 11 Antal Udvikling Andel af alle nydanskere jan-11 København Klynge København Klynge Dagpengemodtagere ,1% 7,6% 8,8% 5,8% 5,4% 5,8% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere ,9% -18,2% -10,3% 4,4% 2,1% 3,0% Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere ,2% -15,0% 2,5% 6,7% 4,8% 4,5% Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere ,0% 33,2% 15,6% 2,1% 3,8% 2,2% Introduktionsydelsesmodtagere ,5% -4,1% 20,5% 0,2% 0,3% 0,6% Revalidender ,0% -9,0% -11,5% 0,2% 0,4% 0,2% Forrevalidender 23-28,1% 10,4% -5,3% 0,0% 0,3% 0,1% Sygedagpengemodtagere ,0% -6,7% -6,7% 2,3% 3,0% 2,5% Ledighedsydelsesmodtagere ,1% 17,5% 6,4% 0,2% 0,6% 0,3% Personer i fleksjob 167-5,6% 10,7% 4,0% 0,3% 1,3% 0,4% Førtidspensionister ,2% 10,3% 7,1% 6,5% 14,0% 8,7% I alt ,6% 3,8% 3,6% 28,6% 35,8% 28,4% Kommunens mål: ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for København 2011 og egne beregninger *Folketal er fra 1/ København har i beskæftigelsesplanen sat supplerende lokale mål, der blandt andet understøtter begrænsning af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse. Målene har fokus på gennemførelse af forløb, der kombinerer sprogundervisning og beskæftigelsestilbud og virksomhedsrettede forløb for indvandrerkvinder. Kommunen har endvidere beskrevet i beskæftigelsesplanen, at man i 2011 vil iværksætte forsøg og indsatser, der tager hensyn til specifikke grupper af indvandrere og efterkommere. 6/24

7 Indholdsfortegnelse bilagstabeller 1. Målgruppen for Jobcenter Københavns indsats side 8 Tabel 1: Personer på midlertidige ydelser side 8 2. Arbejdskraftreserven og tidlig indsats side 8 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken side 8 Tabel 2: Arbejdskraftreserven på ydelsesgrupper side 9 Tabel 3: Arbejdskraftreserven på køn og etnicitet side 9 Tabel 4: Til- og afgang fra arbejdskraftreserven side 9 Tabel 5: Afgange opgjort på årsager side 9 Tabel 6: Andele til- og afgået arbejdskraftreserven side 10 Figur 2: Indekseret udvikling i arbejdskraftreserven side 10 Figur 3: Indekseret udvikling på ydelsesgrupper side 10 Figur 4. Indekseret udvikling i arbejdskraftreserve og ledighed side 11 Tabel 6: Mere end 40 uger på ydelsen side 11 Tabel 7: Tidlig indsats 1. jobsamtale side 11 Tabel 8: Tidlig indsats 1. aktiveringstilbud side 12 Tabel 9: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kasser side Permanente forsørgelsesordninger side 14 Figur 5: Andel af befolkning på permanent forsørgelse side 14 Tabel 10: Permanente forsørgelsesydelser side 14 Tabel 11: Mere end 40 uger på kontanthjælp side 14 Figur 6: Udviklingen i permanente ydelser side 15 Figur 7: Udviklingen i påbegyndte forløb side 15 Tabel 12: Sygefraværsforløb over 26 uger side 15 Figur 8: Indekseret udvikling i sygefravær over 26 uger side 16 Figur 9: Sygefraværets andel af arbejdsstyrken side Unge på overførselsindkomst side 17 Tabel 13: Unge på offentlig forsørgelse side 17 Figur 10: Unge ydelsesmodtagers andel af befolkning side 17 Figur 11: Indekseret udvikling unge ydelsesmodtagere side 18 Figur 12: Indekseret udvikling på ydelsesgrupper side Borgere af ikke-vestlig herkomst side 19 Tabel 14: Ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst side 19 Figur 13: Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse side Rettidighed i minimumsindsatsen side 20 Figur 13a: A-dagpengemodtagere side 20 Figur 13b: Kontanthjælpsmodtagere, jobsamtaler side 20 Figur 13c: Jobklare kontanthjælpsmodtagere, aktivering side 20 Figur 13d: Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, aktivering side 21 Tabel 15: Aktiveringsgrad side Den virksomhedsrettede indsats side 21 Tabel 16: Andel ledige i virksomhedstilbud side 21 Figur 14: A-dagpengemodtagere i virksomhedstilbud side 22 Figur 15: Kontanthjælpsmodtagere i virksomhedstilbud side 22 Figur 16: Arbejdssteder med aktiveringsplads side Selvforsørgelsesgrad side 23 Tabel 17: Selvforsørgelsesgrad efter 6 mdr. side 23 Tabel 18: A-dagpengemodtagere side 23 Tabel 19: Jobklare kontanthjælpsmodtagere side 24 Tabel 20: Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere side 24

8 BILAG 1. Målgruppen for Jobcenter Københavns indsats Tabel 1: Personer på midlertidige ydelser i København/Dragør Kommune samt udviklingen i forhold til samme måned året før. Københavns Kommune Fuldtidspersoner 1 januar 2011 Andel af befolkningen 2 Udvikling jan jan 2011 København Klyngen - Dagpengemodtagere ,0% 4% 1% 6% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) ,9% -13% -13% -9% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) ,8% 18% -6% 2% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) ,8% 1% 48% 56% - Personer på introduktionsydelse 133 0,0% 14% 5% 25% - Personer på sygedagpenge ,9% -10% -12% -7% - Personer på revalideringsydelse ,3% -9% -5% -12% - I alt ,7% 0% -2% 2%, Danmarks statistik og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). Det anvendte befolkningstal er fra 1/ Sygedagpenge tal er fra december Arbejdskraftreserven og tidlig indsats Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken, januar % Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 6% 5% 4% 3% 5,7% 1,91% 3,9% 0,57% 5,6% 1,02% 4,9% 0,77% 6,3% 2,05% 5,1% 1,04% 5,2% 1,21% 4,7% 0,83% 4,6% 1,23% 2% 1% 3,83% 3,29% 4,54% 4,15% 4,20% 4,02% 4,01% 3,89% 3,34% 0% København Århus Odense, Danmarks statistik og egne beregninger Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen Kilde: Danmarks statistik, Jobindsats og Arbejdsmarkedsstyrelsen NB: Arbejdsstyrken er fra /24

9 Tabel 2: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori - samt udviklingen ift. samme måned året før Københavns Kommune Klyngen Hovedstaden Ydelsesgruppe jan-10 jan-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 5% 10% 11% Kontant- og starthjælpsmodtagere % -15% -5% -5% I alt % 1% 6% 6% Kommunens mål: personer i arbejdskraftreserven i december 2011, egne beregninger og Beskæftig elsesplan for København 2011 Tabel 3: Arbejdskraftreserven fordelt på køn, etnicitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Andel af den samlede arbejdskraftreserve, Den procentvise udvikling i antallet fra jan 10 til jan 11 jan 11 Københavns Kommune A-dagpenge Kontant- og starthjælp A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Personer med dansk og vestlig oprindelse 23,7% 26,4% 7,7% 13,5% 12,1% -0,1% -12,6% -9,2% Personer med ikke-vestlig oprindelse 7,6% 9,1% 6,2% 6,0% 9,9% 13,5% -12,9% -5,4% I alt (antal personer) (5190) (5884) (2293) (3237) 11,5% 3,0% -12,7% -8,1% Tabel 4: Personer til- og afgået arbejdskraftreserven i august 2010, samt ændring i forhold til året før i Jobcenter København og Tilgang Afgang København København Antal Ændring i pct. ift. aug 09 Antal Ændring i pct. ift. aug 09 Dagpengemodtagere ,9% 9,9% ,2% 35,2% Kontanthjælpsmodtagere 460-6,1% -9,1% ,7% 14,1% I alt ,0% 7,6% ,1% 30,5% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Tabel 5: Afgangen fra arbejdskraftreserven i august 2010, i Jobcenter København og, opgjort på afgangsårsag Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere København København Antal Andel Antal Andel Selvforsørgelse ,6% 74,3% ,0% 68,3% Uddannelse* 114 5,5% 5,6% ,6% 27,5% Ledighed 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Barselsdagpenge 54 2,6% 2,2% 0 0,0% 0,1% Sygedagpenge ,0% 15,2% 10 1,4% 1,4% Førtidspension 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% Efterløn 13 0,6% 1,6% 0 0,0% 0,0% Øvrige 35 1,7% 1,0% 15 2,0% 2,7% I alt ,0% 100,0% ,0% 100,0% *SU, SVU og voksenlærling. Anm: På grund af d efinitionen på arbejdskraftreserven o g DREAMs opbygning er det i denn e opgørelse ikke muligt at afgå fra arbejdskraftreserven, so m følge af om matchning. Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 9/24

10 Tabel 6: Andel af personer til- og afgået arbejdskraftreserven ift. den samlede arbejdskraftreserve i Jobcenter København og, november 10 Andel (tilgang ift. hele Andel (afgang ift. hele arbejdskraftreserven) arbejdskraftreserven) Dagpengemodtagere 12% 13% 13% 13% Kontanthjælpsmodtagere 10% 12% 6% 7% I alt 11% 13% 10% 11% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM København København Figur 2: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 250 København Klyngen 200 Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på ydelsesgrupper, indekseret (jan = 100) 250 A-dagpenge Kontanthjælp Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 10/24

11 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserven og ledighed, indekseret (jan = 100) Indeks jan-09 feb-09 mar-09 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 Tabel 6: A-dagpengemodtagere samt jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Københavns Kommune december 2010 december 09 - december 10 København Klyngen København Klyngen A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) (Andel) 17,4% 17,4% 16,8% 4,6 5,1 5,7 (Antal) ,5% 46,6% 66,2% (Andel) 35,1% 26,0% 28,9% 1,1 1,4 1,9 (Antal) ,9% 0,9% 6,7% og egne beregninger Not e: Andelene er ud regnet ift. hver a f de fire målgrupper. Dvs. at ta bellen skal læse s sådan, at det eksem ple lvis er 35,1% ud af de ud elukkende jobklare kontant - og starthjælpsmod tagere i, som har modtage t ydelsen (kontant- og starthjælp b etragtes i denne opg ørelse som én ydelse) i m ere end 40 uger. Tabel 7 Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før Udvikling i %-point 3. kvt 2010 Københavns Kommune 3. kvt kvt 2010 København Klyngen København Klyngen A-dagpengeforløb 21% 33% 31% 8,9 10,4 5,3 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) Kontant- og starthjælpsforløb Midlertidig passive (match 3) I alt (Antal personer) 78% 80% 76% -0,8 2,4-2,9 67% 67% 64% -1,4 4,3-5,1 61% 63% 63% 3,2 7,2 5,4 (4274) (5509) (15349) 21%* 25%* 9%* 11/24

12 Tabel 8: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før Udvikling i %-point 3. kvt 2010 Københavns Kommune 3. kvt kvt 2010 København Klyngen København Klyngen A-dagpengeforløb 5% 8% 6,8% 1,8 4,3 1,8 Kontant- og starthjælpsforløb Jobklar (match 1) Kontant- og starthjælpsforløb Indsatsklar (match 2) I alt (Antal personer) * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent 51% 66% 56% 12,2 2,0 7,8 27% 46% 34% 0,2 8,2 4,6 (2029) (2781) (7245) 39%* 28%* 24%* 12/24

13 Tabel 9: Arbejdskraftreserven fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Antal personer Andele ledige, januar 2011 Udvikling fra sidste år København København Klynge 1 Øst Øst København Klynge 1 danmark danmark Forsikrede ledige i alt ,0% 100,0% 100,0% 6,9% 5% 11% Selvstændige 627 5,7% 4,5% 6,0% 12,2% 4% 14% Dana, A-Kasse For Selvstændige 154 1,4% 1,1% 1,3% 26,2% 10% 27% ASE 473 4,3% 3,4% 4,7% 8,2% 2% 11% Akademikere ,0% 15,4% 13,1% 2,9% 2% 6% Akademikernes A-Kasse ,2% 3,9% 4,4% 15,1% 19% 16% CA, A-kasse 232 2,1% 2,3% 1,5% -25,2% 1% -13% Ingeniørernes A-Kasse 286 2,6% 2,8% 2,3% 7,1% 0% 11% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 408 3,7% 1,8% 1,7% -2,4% 1% 3% Magistrenes A-Kasse 818 7,4% 4,6% 3,2% 1,7% -7% 4% Funktionærer og tjenestemænd ,0% 8,2% 7,7% 19,3% 33% 31% BUPL, A-kasse 104 0,9% 1,5% 1,3% 16,9% 45% 70% Danske Sundhedsorg. A-kasse 87 0,8% 0,9% 0,6% 278,3% 198% 255% Danmarks Lærerers Fælles A- kasse 156 1,4% 1,5% 1,2% 35,7% 38% 40% FTF- A-kasse 594 5,4% 3,3% 4,0% 3,7% 7% 7% Socialpæd. landsdækkende A- Kasse 59 0,5% 1,0% 0,7% 55,3% 50% 54% HK /Danmarks A-kasse ,9% 12,2% 11,8% 7,7% 10% 14% Tekniske funktionærer 849 7,7% 7,6% 7,6% -2,3% -3% 2% Business Danmarks A-Kasse 47 0,4% 1,0% 0,9% 2,2% -5% -2% Min A-kasse 161 1,5% 1,6% 1,4% -1,8% 0% 5% Funktionærernes og Servicef. A- kasse 166 1,5% 0,8% 1,0% 2,5% 14% 9% Ledernes A-kasse 167 1,5% 1,8% 2,4% -7,7% -4% 1% Teknikernes A-Kasse 308 2,8% 2,3% 1,9% -2,5% -7% 1% Byggefagene 287 2,6% 2,3% 3,0% 18,6% 6% 31% Byggefagenes A-Kasse 164 1,5% 1,4% 1,8% 4,5% 13% 25% El-Fagets A-Kasse 123 1,1% 0,9% 1,2% 44,7% -3% 40% Metalarbejdernes 232 2,1% 6,4% 3,8% 1,8% 0% 3% Faglig Fælles (3F) A-kasse* ,0% 23,1% 24,1% -1,3% -5% 2% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 59 0,5% 1,3% 1,1% 34,1% -3% 31% FOA - Fag og Arbejdes A- kasse 567 5,1% 4,3% 5,5% 29,2% 37% 39% Øvrige ,4% 14,6% 16,4% 17,7% 10% 18% Danske Lønmodtageres A-kasse 403 3,6% 4,1% 4,2% 28,3% 23% 25% Frie Funktionærers A-kasse 107 1,0% 1,1% 1,2% 28,9% 14% 34% Kristelig A-Kasse 978 8,8% 9,4% 10,9% 12,8% 5% 14% og egne beregninger * Faglig fælles (3F) a-kasse er pr. 1/ inkl. Træ-Industri-Byg (TIB) a-kasse 13/24

14 3. Permanente forsørgelsesordninger Figur 5: Andel af borgere på permanente ydelser i forhold til befolkningen (18-64 år), januar 2011 Andel i fleksjob og på ledighedsydelse Andel borgere på førtidspension 12% 10% 9,2% 10,3% 8,5% 10,9% 8,8% 8% 7,2% 7,3% 7,4% 6% 4% 5,1% 6,9% 8,4% 5,7% 6,9% 9,3% 6,8% 5,9% 6,1% 2% 4,4% 0% 0,7% 2,3% 1,9% 1,5% 1,5% 1,6% 2,0% 1,4% 1,3% København Aarhus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 10: Personer på permanente ydelser - samt udviklingen ift. samme måned året før Københavns Kommune Antal Udvikling jan jan 2011 Andel af befolkningen 1 (16-64 år) januar 2011 Kommunen Klyngen Kommunen Klyngen - Førtidspension % 2% -1% 4,3% 7,3% 6,1% - Fleksjob % 4% 1% 0,6% 1,6% 1,0% - Ledighedsydelse % 10% 4% 0,2% 0,4% 0,3% I alt ,5% 1,3% -0,6% 5,1% 9,3% 7,4% Kommunens mål: personer på permanente forsørgelsesydelser i december 2011, Danm arks statistik, Beskæftige lsesplan for København 2011 og eg ne bereg ninger 1 An vend t befolkningstal er fra 1/ Tabel 11: Indsatsklare og midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været på ydelsen i mere end 40 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) Københavns Kommune december 2010 december 09 - december 10 København Klyngen København Klyngen Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 69,3% 63,2% 64,2% -1,5-0,9-0,1 (Antal) ,6% -3,4% 3,9% (Andel) 81,2% 73,4% 70,9% -6,2-9,7-13,2 (Antal) ,9% 36,0% 40,5% og egne beregninger Note: Andelene er udregnet ift. hver af de fire målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 69,3% ud af de udelukkende indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i Københavns Kommune, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 40 uger. 14/24

15 Figur 6: Udviklingen i borgere på permanente ydelser - opgjort på forsørgelseskategori i Københavns Kommune og Klynge 1, indekseret (jan = 100) 115 Fleksjob og Ledighedsydelse, København Førtidspension, København Fleksjob og Ledighedsydelse, Klynge 1 Førtidspension, Klynge Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 Figur 7: Udvikling i antallet af påbegyndte forløb med permanente ydelser i Københavns Kommune, januar januar Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 Tabel 12: Sygefraværsforløb over 26 uger og 52 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, dec. 10 Antal forløb Andel forløb Udvikling i antal forløb over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger Københavns Kommune Klyngen og egne beregninger % 12% -12% -22% % 12% -7% -7% % 9% -3% -7% 15/24

16 Figur 8: Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan = 100) 120 København Klyngen Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Figur 9: Sygefraværets andel ift. arbejdsstyrken i kommunerne, klyngen og, dec. 10 7,0% 6,0% 5,7% 5,9% 5,0% 4,0% 3,5% 4,3% 3,8% 4,7% 4,7% 4,5% 4,1% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% København Århus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen, Danmarks statistik og egne beregninger 16/24

17 4. Unge på overførselsindkomst Tabel 13: Unge (under 30 år) på offentlig forsørgelse, samt udviklingen jan 10 til jan 11 Københavns Kommune Klyngen Ydelsesgruppe jan-10 jan-11 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Jobklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 1) Indsatsklare kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 2) Midlertidigt passive kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere (match 3) Introduktionsydelsesmodtagere Revalidender Forrevalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Personer i Fleksjob Førtidspensionister % 2% 6% % -15% -12% % 5% 5% % 133% 184% % 0% 30% % 0% -11% % 0% 11% % 0% -7% % 0% -10% % 0% -9% % 0% 4% I alt % 3% 4% Kommunens mål: overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2011, Beskæftigelsesplan for København 2011 og egne beregninger Figur 10: Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, Klyngen og, jan 11 16% A-Dagpenge Match 1 Match 2 Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 2,0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,8% 0,7% 0,4% 0,9% 0,6% 1,4% 1,8% 2,0% 0,9% 2,36% 2,36% 1,5% 0,9% 0,3% 0,8% 0,9% 1,1% 0,8% 1,1% 2,4% 1,8% 1,5% 1,5% 3,53% 3,49% 1,5% 1,7% 0,6% 0,6% 0,6% 1,8% 1,1% 1,3% 0,8% 1,2% 1,5% 3,4% 3,4% 2,9% 2,8% 3,0% 2,4% 2,23% 2,86% 3,39% 1,1% 0,8% 0,5% 0,5% 1,0% 0,9% 0,7% 0,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,2% 2,79% 2,62% København Aarhus Odense, Danmarks statistik og egne beregninger Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen 17/24

18 Figur 11: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) 160 København Klyngen Indeks jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 Figur 12: Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner) opgjort på ydelseskategori, indekseret (jan = 100) Indeks jan-09 feb-09 mar-09 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1) Kontanthjælp mv. (match 2) Kontanthjælp mv. (match 3) Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 18/24

19 5. Borgere af ikke-vestlig herkomst Tabel 14: Ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse, samt udviklingen jan 10 til jan 11 Antal Udvikling Andel af alle nydanskere jan-11 København Klynge København Klynge Dagpengemodtagere ,1% 7,6% 8,8% 5,8% 5,4% 5,8% Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere ,9% -18,2% -10,3% 4,4% 2,1% 3,0% Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere ,2% -15,0% 2,5% 6,7% 4,8% 4,5% Midlertidigt passive kontant- og starthjælpsmodtagere ,0% 33,2% 15,6% 2,1% 3,8% 2,2% Introduktionsydelsesmodtagere ,5% -4,1% 20,5% 0,2% 0,3% 0,6% Revalidender ,0% -9,0% -11,5% 0,2% 0,4% 0,2% Forrevalidender 23-28,1% 10,4% -5,3% 0,0% 0,3% 0,1% Sygedagpengemodtagere ,0% -6,7% -6,7% 2,3% 3,0% 2,5% Ledighedsydelsesmodtagere ,1% 17,5% 6,4% 0,2% 0,6% 0,3% Personer i fleksjob 167-5,6% 10,7% 4,0% 0,3% 1,3% 0,4% Førtidspensionister ,2% 10,3% 7,1% 6,5% 14,0% 8,7% I alt ,6% 3,8% 3,6% 28,6% 35,8% 28,4% Kommunens mål: ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner) i december 2011 Kilde: Jobindsats, Danmarks statistik, Beskæftigelsesplan for København 2011 og egne beregninger *Folketal er fra 1/ Figur 13: Andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse ift. alle forsørgelsesmodtagere og ikke-vestlige nydanskeres befolkningsandel (16-64 år), jan % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Andel ikke-vestlige i forsørgelse (af samlet antal forsørgelsesmodtagere i befolkningen) Andel ikke-vestlig befolkning (af samlet befolkning) 32,0% 30,2% 25,7% 25,1% 25,4% 21,5% 19,6% 18,3% 16,3% 14,7% 11,3% 10,1% 10,5% 10,0% 8,6% 6,8% 5,5% 5,4% 0% København Aarhus Odense Aalborg Albertslund Brøndby Fredericia Klyngen, Danmark Statistik og egne beregninger Alderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser 19/24

20 6. Rettidighed i minimumsindsatsen Figur 13a: Andel af a-dagpengemodtagere, der ikke har modtaget rettidig jobsamtale eller aktiveringstilbud i Jobcenter København, januar % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 30 år; 15% Over 30 år; 9% I alt 10% Under 30 år; 18% Over 30 år; 8% I alt 11% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Under 30 år; 6% Over 30 år; 7% I alt 7% Figur 13b: Andel af kontant- og starthjælpsmodtagere fordelt på matchkategori, der mangler en jobsamtale i Jobcenter København, januar % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Under 30 år; 12% Over 30 år; 14% I alt 13% Under 30 år; 13% Over 30 år; 25% I alt 23% Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive Under 30 år; 38% Over 30 år; 41% I alt 41% Figur 13c: Andel af jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiveringstilbud i Jobcenter København, januar % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Under 30 år; 14% Over 30 år; 4% Første aktivering I alt 9% Under 30 år; 10% Over 30 år; 13% I alt 12% Gentagen aktivering 20/24

21 Figur 13d: Andel af indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et aktiverings København, januar % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Under 30 år; 25% Over 30 år; 34% Første aktivering I alt 31% Under 30 år; 8% Over 30 år; 39% I alt 36% Gentagen aktivering Tabel 15: Aktiveringsgraden opgjort ydelseskategori - samt udviklingen ift. Samme kvartal året før Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) Københavns Kommune 4. kvt kvt kvt 2010 København Klyngen København Klyngen A-dagpengemodtagere Jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 24,8 32,4 28,7 8,2 8,2 7,8 43,7 43,8 44,7 1,8 3,8 4,3 18,7 32,5 29,1-1,2 5,5 4,3 34,4 43,4 31,9 10,7 12,9 12,9 og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelver fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Tallene for Sygedagpengemodtagere er fra december Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. 7. Den virksomhedsrettede indsats Tabel 16: Andel A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud. Fordelt på type af tilbud. 4. kvt Andel i virksomhedsrettede tilbud Delvis Jobcenter København Privat Offentlig Virksomhedspraktik raskmelding løntilskud løntilskud A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælp (match 1) Kontant- og starthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere 12,4% 30,6% 10,7% 5,5% 7,0% 13,2% 2,3% 1,7% 12,8% 0,6% 1,0% 2,1% 9,9% 21/24

22 Figur 14. Andel aktiverede A-dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik samt privat og offentligt løntilskud), 4.kvt Jobcenternetværk 1, og hele landet 70% 60% 50% 40% Virksomhedspraktik Offentlig løntilskud Privat løntilskud 57,9% 55,0% 52,9% 11,2% 17,7% 12,6% 62,2% 14,2% 53,7% 12,5% 61,0% 57,0% 56,5% 14,8% 13,3% 13,2% 30% 20% 28,6% 27,4% 35,7% 37,2% 30,6% 38,6% 30,4% 10,3% 33,0% 31,0% 10% 0% Frederiksberg 13,2% 12,8% 6,7% 10,8% 10,6% 7,6% 2,7% 17,3% Gentofte Gladsaxe Herlev København Lyngby-Taarbæk Tårnby 10,7% 12,3% Hele landet Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se uddy bende tabel i bilag 1 Figur 15: Andel aktiverede jobklare og indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik samt privat og offentlig løntilskud), 4. kvt Jobcenternetværk 1, og hele landet 60% Match 1 Privat løntilskud Match 1 Offentlig lønskud Match 1 Virksomhedspraktik Match 2 Privat løntilskud Match 2 Offentlig lønskud Match 2 Virksomhedspraktik 50% 47,8% 45,9% 40% 30% 20% 10% 31,1% 14,8% 33,2%33,6% 28,6% 23,2% 25,7% 19,8% 16,5% 12,4% 39,1% 22,9% 32,6% 33,8% 21,0% 23,3% 0% Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev København Lyngby-Taarbæk Tårnby Hele landet Kilde: Jobindsats og egne beregninger Se uddy bende tabel i bilag 2 22/24

23 Figur 16: Andel af arbejdssteder i kommunerne i jobcenternetværk 1, og hele landet med mindst 5 ansatte og med mindst én borger i løntilskud/virksomhedspraktik. November % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Frederiksberg 12,9% 9,2% 16,0% 13,8% 12,9% 9,6% 12,3% 16,1% 17,4% Gentofte Gladsaxe Herlev København Lyngby-Taarbæk Tårnby Hele landet Kilde: AMS og egne beregninger Se uddy bende tabel i bilag 4 8. Afgang til selvforsørgelse Tabel 17: Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter afsluttet aktivering Udvikling - (%-point) 1. kvt 2010 Jobcenter København Jobcenter København Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 27,3% 26,7% 0,7 4,7-1,1-0,7 Kontant- og Starthjælp match 1 16,2% 18,9% -3,3-3,8-0,9 0,0 Kontant- og Starthjælp match 2 5,1% 6,1% 2,1 1,2 1,0 2,7 Tabel 18: Antal og andel af afsluttede aktiveringsforløb, dagpengemodtagere 1. kvt Redskabstype Vejledning og opkvalificering Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt og egne beregninger Jobcenter København Klyngen Antal ,8% Selvforsørgelsesgrad 21,0% 22,5% 64 43,4% 47,4% 34,5% ,4% 28,5% 31,8% 18 9,6% 20,2% 23,7% ,0% 24,3% 25,9% 23/24

24 Tabel 19: Antal og andel af afsluttede aktiveringsforløb, jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 1. kvt Redskabstype Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb under 4 uger Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Forløb i alt og egne beregninger Jobcenter København Klyngen Antal 13 19,9% Selvforsørgelsesgrad 32,2% 23,7% ,9% 23,9% 25,5% 53 48,0% 36,2% 38,6% 18 33,6% 76,1% 31,7% ,8% 21,5% 24,8% ,0% 25,1% 26,0% Tabel 20: Antal og andel af afsluttede aktiveringsforløb, indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, 1. kvt Forløb i alt Redskabstype Ordinære uddannelsesforløb Øvrige forløb under 4 uger Øvrige forløb over 4 uger Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik og egne beregninger Jobcenter København Klyngen Antal 33 8,2% Selvforsørgelsesgrad 7,2% 7,4% ,3% 7,5% 6,9% 9 14,0% 29,4% 26,3% 4 68,0% 13,4% 46,1% 81 6,8% 6,9% 7,3% ,6% 7,9% 7,1% 24/24

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Næstved. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Næstved 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hørsholm. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hørsholm 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lyngby- 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 4. status 2011 Oktober 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gribskov. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gribskov 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Egedal. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Egedal 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Brøndby. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Brøndby 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Rudersdal. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Rudersdal 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Fredensborg. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Fredensborg 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Køge. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Odsherred. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odsherred 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Slagelse 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere