OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal

2 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning... 2 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven... 3 Beskæftigelsesministerens mål 2 personer på permanent offentlig forsørgelse... 5 Beskæftigelsesministerens mål 3 - Ungeindsatsen Beskæftigelsesministerens mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse 14 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcentrets indsats i forhold til ministerens mål og personer i aktivering. Desuden gives afslutningsvist et overblik over jobcentrets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne i afsnittet. Der er fra 3. kvartal søgt at tilpasse opfølgningsrapporten, så rapporten har fokus på særlige udfordringer i det enkelte jobcenter. I denne opfølgningsrapport er der således særligt fokus på udviklingen i de permanente ydelser, samt unge. Opfølgningsrapporten er stadig baseret på et fast standardiseret datagrundlag, men figurerne og tabellerne er blevet analyseret og de mest illustrative er blevet udvalg. Hvis der er særlige udfordringer i jobcentret er det standardiserede materiale blevet suppleret med uddybende datamateriale for at belyse udfordringerne på bedste vis. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporten udarbejdes til hvert enkelt jobcenter umiddelbart inden opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. God læselyst.

3 4. kvartal Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er forsat vigtigt, at jobcentrene har maksimalt fokus på, at arbejdskraftreserven, dvs. antallet af alle dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 13 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse, bliver begrænset mest mulig for at undgå en yderligere stigning i langtidsledigheden samt udstødning fra arbejdsmarkedet. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 1: Af beskæftigelsesplan for Jobcenter Thisted fremgår, at arbejdskraftreserven i december skal nedbringes til 675 personer. I september var der 572 personer i arbejdskraftreserven. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: o Jobcenteret er godt på vej til at nå målet her i løbet af efteråret i juni har I 691 personer i arbejdskraftreserven, jeres mål er 675 personer. Når I målet i december? Hvilke initiativer har I taget i forhold til arbejdskraftreserven, og hvilke initiativer vil I tage i forhold til at nå målet? Opsamling på drøftelserne: Alderssammensætningen betyder meget og der er mange, der forlader arbejdsmarkedet til efterløn og som er kvalificeret til seniorjob. Man mener, det tætte samarbejde med a-kassen virker sammen med det fokus som jobcentret igennem længere tid har haft på uddannelse. I Projekt Uddannelse har jobcentret ledige. Målet for deltagelsen er altid ordinær uddannelse, men samtidig ser man også en række sidegevinster, bl.a. ændrede jobsøgningsmønstre, hvilket er meget vigtigt. Jobcentret har ligeledes fokus på jobrotation. Man har pt. 85 ledige som vikarer i jobrotation. Jobcentret har indgået partnerskaber med uddannelsesinstitutionerne EUC, VUC og SOSU, både i forhold til at nå de private virksomheder og nye offentlige områder.

4 4. kvartal 1. Arbejdskraftreserven og målet 900 Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. tember - tember. Thisted Antal Okt Nov Dec Jan Thisted Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan - Thisted Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Figuren viser: Af beskæftigelsesplan for Jobcenter Thisted fremgår, at arbejdskraftreserven i december skal nedbringes til 675 personer. I september var der 572 personer i arbejdskraftreserven. Samlet set er der sket et fald på 13% i antallet af personer i arbejdskraftreserven. I september var der 658 personer i arbejdskraftreserven, der er altså forsvundet 86 personer fra arbejdskraftreserven. Der var dog en stor stigning i arbejdskraftreserven fra oktober til marts.

5 4. kvartal Beskæftigelsesministerens mål 2 personer på permanent offentlig forsørgelse. 1 Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal derfor have fokus på, at personer på kanten af arbejdsmarkedet (dvs. personer fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper) bliver hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats, således at tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) bliver begrænset. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 2: Af Beskæftigelsesplan fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 136 personer i december. I september var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 206 personer. Hen over perioden er det inden for fleksjob og ledighedsydelse at faldet i tilgangen primært er sket. Dog er der også sket et fald i tilgangen til førtidspension. Inden for fleksjob og ledighedsydelse er der sket et fald på 24%, på førtidspension er faldet på 8%. I Thisted modtager 9,2% af befolkningen førtidspension. Det er den højeste andel blandt jobcentrene i klyngen og væsentlig over gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 6,9% af befolkningen er førtidspensionister. Thisted har haft stigninger i længerevarende forløb på kontanthjælp match 2 og 3, målgrupper, der normalt siges at være hovedkilderne til førtidspension. Dette gør sig ligeledes gældende for personer under 40 år. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: o o Det har lykkes jer at have et nogenlunde konstant fald i tilgangen til de permanente ydelser. I september er jeres tilgang på 206 personer, jeres mål i december er 136 personer. Hvilke initiativer har I taget? Og hvilke initiativer vil I tage i forhold til at nå målet? Erfaringsmæssigt ved vi at hovedkilderne til de permanente ydelser er kontanthjælp match 2 og 3, samt længerevarende sygedagpengeforløb. Hvilke initiativer har I taget og hvilke initiativer vil I tage fremadrettet for at sikre, at kontanthjælpsmodtagere matchet 2 og 3, samt længerevarende sygemeldte fastholdes på arbejdsmarkedet frem for at få tilkendt førtidspension? Opsamling på drøftelserne: Jobcentrets projekt omkring ledighedsydelse er lykkedes godt. Ca. 90 har fået et fleksjob som resultat af indsatsen. 10 har fået tilkendt førtidspension. Projektet har vist at det er vigtigt at tage fat i fleksjobvisiterede meget, meget tidligt og starte aktivering tidligt og ofte. Jobcentret arbejder nu på at forbedre indsatsen for at fastholde personer i fleksjob. 1 Permanent offentlig forsørgelse omfatter ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension

6 4. kvartal 1. Permanente ydelser Udvikling i tilgang 2 Mål 2: Tilgang til de permanente forsøgelsesydelser sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. tember - tember. Thisted Antal Okt Nov Dec Jan Thisted Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan - Thisted Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Tilgang til de permanente ydelser opdelt på ydelser. tember - tember. Thisted Tilgang Kilde: w w w.jobindsats.dk Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Fleks og Ledydelse Førtidspension Figurerne viser: Af Beskæftigelsesplan fremgår, at tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser skal begrænses til 136 personer i december. I september var tilgangen i de seneste 12 måneder begrænset til 206 personer. Der er siden december sket et stort fald fra 247 personer til 206 personer, hvilket svarer til at fald på 17%. Hen over perioden er det inden for fleksjob og ledighedsydelse at faldet i tilgangen primært er sket. Dog er der også sket et fald i tilgangen til førtidspension. Inden for fleksjob og ledighedsydelse er der sket et fald på 24%, på førtidspension er faldet på 8%. 2 Målingen opgør antal årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang enten modtager ledighedsydelse, kommer i fleksjob eller får bevilliget førtidspension. Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. En person kan kun tilgå permanente offentlige forsørgelsesydelser én gang i målingen og tælles kun med første gang, personen tilgår en af de permanente forsørgelsesydelser. Hvis personen fx modtager ledighedsydelse i januar 2008 og senere i marts 2009 får bevilliget førtidspension, vil personen kun indgå i opgørelsen som tilgået ledighedsydelse.

7 4. kvartal 2. Personer under 40 år. Tilgang: Andel personer under og over 40 år, der har tilgået førtidspension det seneste år. tember 90% 80% 70% 60% Andel 50% 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK u 40 år 33% 21% 29% 29% 34% 35% 30% 35% 30% o 40 år 67% 79% 71% 71% 66% 65% 70% 65% 70% Kilde: Figurerne viser: I de seneste 12 måneder er 1/3 af de personer, der er tilgået de permanente ydelser i Thisted under 40 år. Andelen ligger lidt lavere i Thisted end i resten af regionen, men Thisted ligger tredje højest i klyngen. Med den nye fleksjob- og førtidspensionsreform er der fra 1.januar 2013 lagt op til, at der ikke tilkendes førtidspension til unge under 40 år medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne via et ressourceforløb.

8 4. kvartal 3. Andel af befolkningen, der modtager førtidspension Bestand på førtidspension i andel af befolkningen (16-66 år). tember. 10,0 9,0 Thisted; 9,2 Andel 8,0 7,0 6,0 5,0 Gnst af klynge = 6,9 Faxe; 5,7 Køge; 5,3 Lemvig; 7 Næstved; 7,9 Varde; 6,7 NJ; 6,9 DK; 6,6 Vejen; 6,7 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: Figuren viser: I Thisted modtager 9,2% af befolkningen førtidspension. Det er den højeste andel blandt jobcentrene i klyngen og væsentlig over gennemsnittet i klyngejobcentrene, hvor 6,9% af befolkningen er førtidspensionister. I klyngen varierer andelen af førtidspensionister i befolkningen fra 5,3% i Køge til 7,9% i Næstved. I Nordjylland modtager 6,9% af befolkningen førtidspension, mod 6,6% på landsplan. De 9,2% svarer til at der i september var personer på førtidspension i Thisted.

9 4. kvartal 4. Tilgangen til førtidspension fra ydelser Hovedkilderne til førtidspension er primært kontanthjælp match 2 og 3 samt længerevarende sygedagpengeforløb. Vi har valgt at fokusere på de længerevarende forløb et år eller mere i figuren nedenfor. Derudover er kontanthjælpsmodtagere også vist i under 40 år. Udvikling i kontanthjælp match 2 og 3 og sygedagpenge over 1 år. tember - tember Kilde: 0 Okt Nov Dec Jan Kontanthjælp match 2 over 1 år Konthj. Match 2 u. 40 år Kontanthjælp match 3 over 1 år Kontj. match 3 u. 40 år Sygedagpenge over 52 uger Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Figuren viser: Thisted har haft stigninger i målgrupperne inden for kontanthjælp, der normalt siges at være hovedkilderne til førtidspension, dvs. match 2 og 3. Der er derimod sket et lille fald i de langvarige sygedagpengeforløb. Kontanthjælp match 2 er steget med 21%, fra 168 forløb i september til 203 forløb i september. Det er især efter december at der er sket en markant stigning. Der er ligeledes sket en stigning, når man isoleret ser på kontanthjælpsmodtagere matchet 2, der er under 40 år. Her er der sket en stigning på 18%, fra 115 forløb i september til 136 forløb i september. Ligeledes er der sket en markant stigning i kontanthjælpsforløb i kontanthjælpsforløb match 3 over et år. Der er her sket en stigning på 25%. For kontanthjælpsmodtagere, der er matchet 3 og er under 40 år er der sket en stigning på 29%, fra 73 personer i september til 94 personer i september. Antallet af lange sygedagpengeforløb er derimod faldet med 5%, fra 93 forløb i september til 85 forløb i.

10 4. kvartal Beskæftigelsesministerens mål 3 - Ungeindsatsen Unge skal i uddannelse eller job En erhvervskompetencegivende uddannelse øger chancerne for at få et job. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene giver unge uden en uddannelse en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannelse. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. OBS: I opgørelsen indgår alle unge under 30 år på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 3 Af Beskæftigelsesplan fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 786 fuldtidsbruttoledige i december. I september var der 817 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Thisted. I september var der 263 jobklare, 269 indsatsklare og 97 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse, mens 188 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvor af størstedelen er på førtidspension. Ud af de 817 unge på offentlige forsørgelsesydelser der er i Thisted, har 45% andre problemer end ledighed. Det er en noget større andel end i resten af regionen og på landsplan. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet o o Af Beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret ønsker at nedbringe antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse til 786 personer. I september var der 817 unge modtagere af offentlig forsørgelse. Når I målet? Hvilke initiativer har I taget? Og hvilke initiativer vil I tage i forhold til at nå målet? Jobcenteret har en stigning i antallet af unge, der er matchet 2 og 3. Andelen af unge, der har problemer udover ledighed udgør nu 45% af ungegruppen. o Hvilke konkrete indsatser har jobcenteret i forhold til gruppen af unge, der har problemer udover ledighed? Opsamling på drøftelserne: Jobcentret har haft et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring match 1 unge projekt UJJU. Erfaringerne fra dette projekt overføres til unge matchet 2 og 3 i et samarbejde med produktionsskolen. Projektet bliver til et ti ugers afklaringsforløb hvor man skal motivere og afklare de unge til uddannelse. Derudover indgår jobcentret i Uddannelsesgaranti Thy, som er et forpligtende samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne.

11 4. kvartal 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Antal unge på offentlig forsørgelse sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. tember - tember. Thisted Antal Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Thisted Mål BP Kilde: samt Beskæftigelsesplan - Thisted Figuren viser: Af Beskæftigelsesplan fremgår det, at antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 786 fuldtidsbruttoledige i december. I september var der 817 fuldtidsbruttoledige under 30 år på offentlig forsørgelse i Thisted. Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse steg frem til februar, siden da har der været et fald i antallet af unge, dog har udviklingen stagneret igennem de seneste måneder.

12 4. kvartal 2. Unge og deres arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidspersoner under 30 år fordelt på matchkategori samt førtidspension m.fl.. Thisted. tember - tember Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk Okt Nov Dec Jan Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Førtidspension m.fl Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Figuren viser: I september var der 263 jobklare, 269 indsatsklare og 97 midlertidigt passive unge under 30 år en forsørgelsesydelse, mens 188 var placeret i gruppen af ikke matchede borgere, hvor af størstedelen er på førtidspension. Antallet af unge var stærkt stigende frem til februar, og faldt kraftigt frem til juli, siden har der dog været en svag stigning. I alt har der været et fald på 15%. Antallet af indsatsklare unge er steget fra 240 fuldtidsbruttopersoner til 269 i september. Det er en stigning på 12%. Antallet af midlertidig passive unge er faldet fra 104 personer til 97 i september. Det er et fald på 7%. Antallet af unge der bl.a. er på førtidspension er steget fra 164 personer til 188 personer, det svarer til en stigning på 15%.

13 4. kvartal 3. Andel unge matchet 2 og 3 i forhold til alle unge på offentlig forsørgelse Andel unge matchet 2 og 3 i forhold til alle unge på offentlig forsørgelse. tember Andel 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen Nordjylland Andel match 2 33% 35% 21% 26% 27% 38% 36% 33% 32% Andel match 3 12% 5% 19% 7% 4% 7% 9% 9% 9% Hele landet Kilde: Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK år på off. Forsørgelse Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Kilde: Figuren og tabellen viser: 33% af alle unge på offentlig forsørgelse i Thisted er matchet 2 dvs. indsatsklar. Det er samme andel som i resten af regionen og lidt over andelen for hele landet. I klyngen varierer andelen mellem 21% i Køge og 38% i Varde. 12% af de unge matchet 3, dvs. midlertidig passiv. Det er noget over niveauet for både Nordjylland og resten af landet, hvor 9% er matchet 3. Thisted ligger næst øverst i klyngen, kun Køge har en højere andel, 19%. Lavest ligger Næstved med 4%. Det vil altså sige at ud af de 817 unge på offentlige forsørgelsesydelser har 45% andre problemer end ledighed. Det er den højeste samlede andel i klyngen.

14 4. kvartal Beskæftigelsesministerens mål 4 Personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse Flere indvandrere og efterkommere skal i job Den bedste form for integration sker via arbejdsmarkedet. Det er i den sammenhæng afgørende, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne for at skabe mulighed for, at endnu flere indvandrere igennem en aktiv indsats kan får en fast plads på arbejdsmarkedet, til gavn for samfundet og for integrationen. Målet opgøres således: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. I opgørelsen indgår alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, dvs. alle ydelsesmodtagere i alle matchgrupper. Sammenfatning af analysen af Thisted Kommunes resultater vedrørende mål 4 Af Beskæftigelsesplan fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse skal begrænses til 287 personer i december. I september er der 290 personer med ikke-vestlig baggrund der modtog en forsørgelsesydelse i Thisted.

15 4. kvartal 1. Ikke-vestlige indvandrere og målet Mål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse sammenholdt med mål i Beskæftigelsesplanen tember - tember. Thisted Antal Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Thisted Mål BP Kilde: w w w.jobindsats.dk samt Beskæftigelsesplan - Thisted Figuren viser: Af Beskæftigelsesplan fremgår det, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund, som modtager offentlig forsørgelse skal begrænses til 287 personer i december. I september er der 290 personer med ikke-vestlig baggrund der modtog en forsørgelsesydelse i Thisted. Antallet af personer med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er faldet siden juni og ligger nu ganske tæt på målet for.

16 4. kvartal Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister, personer ansat i fleksjob og personer på efterløn. Jobcenteret er fortsat ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister og efterløn er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister og efterlønnere henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune: I september modtog i alt personer, svarende til 20,5% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,3% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1,3% på et år. Det er lidt mindre end i resten af Nordjylland, hvor faldet er 1,8%. Faldet sker primært på baggrund af et fald i modtagere af sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og ledighedsydelse.

17 4. kvartal Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted sep-11 sep-12 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. Pc t. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 770 2, ,6-1% 3,3-7% Kontanthjælp i alt 779 2, ,8 5% 3,3 5% Kontanthjælp match , ,6-15% 0,7 0% Kontanth jælp match , ,5 20% 1,7 15% Kontanthjælp match , ,8 3% 0,8 0% Kh. Modt. omfattet af integrationsprog. 71 0,2 72 0,2 1% 0,2 9% Revalidering 93 0,3 68 0,2-27% 0,3-8% Forrevalidering 28 0,1 17 0,1-39% 0,1 2% Sygedagpenge 772 2, ,5-7% 2,2-13% Ledighedsydelse 217 0, ,6-20% 0,5-7% Fleksjob 697 2, ,5 2% 1,7 3% Førtidspension , ,2 1% 6,9 1% I alt , ,5-1,3% 18,3-1,8% I alt (uden førtidspension) , ,3-3% 11,4-4% Efterløn , ,7-5% 3,5-9% Kilde: ANM: Underpunkterne til kontanthjælp summer ikke op til kontanthjælp i alt. Tabellen viser: I september modtog i alt personer, svarende til 20,5% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning modtog 18,3% af den nordjyske befolkning en forsørgelsesydelse på samme tidspunkt. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 1,3% på et år. Det er lidt mindre end i resten af Nordjylland, hvor faldet er 1,8%. Faldet sker primært på baggrund af et fald i modtagere af sygedagpenge, revalidering, forrevalidering og ledighedsydelse. I samme periode sker der en stigning i antallet af modtagere af kontanthjælp, fleksjob, samt førtidspension.

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere