Burkitts lymfom (BL) er et højmalignt lymfom af B-celle-fænotype

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Burkitts lymfom (BL) er et højmalignt lymfom af B-celle-fænotype"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Vær opmærksom på hurtigt voksende hævelser i ansigtet hos børn Baggrund Burkitts lymfom er et højmalignt B- cellelymfom tilhørende gruppen af non-hodgkin lymfomer. Sygdommen har ubehandlet et særdeles aggressivt forløb, hvor fordobling af tumor kan forekomme indenfor 24 timer. Burkitts lymfom inddeles i tre varianter. Endemisk variant, der primært optræder hos mindre børn i Afrika og oftest findes i ansigtsskelettet. Sporadisk variant, der forekommer hos unge overalt i verden, sædvanligvis i abdomen samt den immundefektassocierede variant, som ses hos HIVpositive patienter. Ætiologien er ukendt, men Epstein-Barr virus har en patogenetisk betydning ved den endemiske variant. I dette patienttilfælde var der ikke Epstein-Barr virus-relation. Diagnosen stilles ved histologisk undersøgelse, blodprøve, cytologi og lumbal punktur. Hurtigt indsættende behandling med kortvarig, intensiv kombinationskemoterapi medfører, at ca. 90 % opnår komplet sygdomsremission. Patienttilfælde En 3½-årig kaukasisk dreng blev henvist fra egen tandlæge med henblik på diagnostik og behandling af en hurtigt voksende hævelse i højre side af overkæben. Biopsi af hævelsen samt supplerende udredning verificerede diagnosen Burkitts lymfom stadie IV med affektion af centralnervesystemet (CNS). Kortvarig intensiv behandling med kombinationskemoterapi blev iværksat, og ved seksugerskontrol viste MR-scanning komplet sygdomsremission. MR-scanning efter tre måneder viste recidiv af tumorceller i CNS, og fornyet kombinationskemoterapi blev iværksat. Konklusion En hurtigt voksende hævelse i ansigtsskelettet hos børn kan være et symptom på en malign sygdom, som kræver hurtig udredning. Hurtig diagnostik og opstart af kombinationskemoterapi er vigtig for prognose af Burkitts lymfom. Henvendelse til forfatter: Nicolai Paaske, Burkitts lymfom Nicolai Paaske, uddannelsestandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Aarhus Universitetshospital og Kæbekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Jon Helgestad, klinisk lektor, overlæge, dr.med., Børneonkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Pia Benedikte Asschenfeldt, overlæge, Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital Thomas Jensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, postgraduat klinisk lektor, ph.d., Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Burkitts lymfom (BL) er et højmalignt lymfom af B-celle-fænotype og udgør i den vestlige verden 1-2 % af non-hodgkin-lymfomerne (NHL) hos voksne. I Danmark er der i perioden årligt rapporteret gennemsnitlig 11 nye tilfælde af BL (1). Tumoren har ubehandlet et særdeles aggressivt forløb, hvor fordobling af tumorceller kan forekomme indenfor 24 timer (2). BL blev første gang beskrevet i 1958 af Dennis Burkitt som et sarkom i kæberne hos afrikanske børn (3). BL inddeles i tre epidemiologiske varianter: endemisk, sporadisk og immundefektassocieret. Den endemiske variant forekommer overvejende i Afrika omkring ækvator og ses hos børn i 3-7-årsalderen med en dreng-pige-ratio på 2:1 (4). Tumoren er oftest lokaliseret til kæberne, kindbenet og øjenhulen, men forekommer også hyppigt i abdomen, nyrerne og glandula thyreoidea (5). Involvering af centralnervesystemet er hyppigt forekommende, hvor der findes hjernenerveparese og lymfomceller i spinalvæsken (6). Ætiologien er ukendt, men Epstein-Barr virus har patogenetisk involvering ved endemisk BL, hvor virus findes hos næsten 100 % af patienterne (7). Den sporadiske variant forekommer overalt i verden og udgør 1-2 % af de maligne NHL hos voksne og 50 % af de maligne NHL hos børn i den vestlige verden (8). Ætiologien er ukendt, og tumoren optræder i en senere alder med medianalderen på ca. 30 år og en mand-kvinde ratio på 3:1 (2). Abdomen er den hyppigste lokalisation, mens lokalisation til kæberne og ansigtsskelettet er sjælden (9). Involvering af centralnervesystemet er ligeledes sjælden, men alle hjernenerver kan afficeres, dog hyppigst nervus ophtalmicus og nervus facialis (10). Immundefektassocieret BL ses hyppigere EMNEORD hos HIV-positive patienter involverende primært abdomen og knoglemarven (2). BL udgør Burkitt Lymphoma; histopathology; ca % af de HIV-associerede NHL og er jaw; sporadic; treatment ikke sjældent den første sygdomsmanifestation 620 TANDLÆGEBLADET NR. 7

2 Burkitts lymfom VIDENSKAB & KLINIK hos HIV-positive patienter (2). Ved immundefektassocieret BL er sygdommen ofte klinisk udbredt på diagnosetidspunktet og ikke sjældent med stor ekstranodal tumorbyrde i knoglemarven (11). BL præsenterer sig forskelligt afhængigt af typen og lokalisationen. Involvering af ansigtsskelettet forekommer hyppigst ved endemisk BL med løsning og displacering af tænder, hurtigt voksende hævelse, føleforstyrrelser, gingival hyperplasi, ansigtsasymmetrier, nasal obstruktion, hævede lymfekirtler og tonsillær hævelse (4,7). Radiologisk ses opklaring i knoglen med udviskning eller total destruktion af de normale anatomiske strukturer og displacering af tænder og tandanlæg. Denne displacering, benævnt flowting teeth, er karakteristisk for BL. Displacerede tænder kan flytte sig tilbage i alveolerne igen efter kemoterapi, hvor tumor svinder (9). Sporadisk BL optræder fortrinsvis i abdomen med mavesmerter, ascites, tarmblødning, ileus og tarmperforation (10). Der findes ikke et enkelt diagnostisk kriterium for BL, hvorfor diagnosen stilles på baggrund af en udredning af involverende anamnese, klinisk- og billeddiagnostisk undersøgelse, biopsi med immunhistologisk undersøgelse og, hvis muligt, friskt væv med efterfølgende flowundersøgelse, lumbalpunktur og undersøgelse af blod og knoglemarvsaspirat. BL stadieinddeles på baggrund af de kliniske symptomer og udbredelse i Ann Arbor klassifikationen af maligne lymfomer (Tabel 1). Hurtig diagnostik er vigtig som følge af den høje proliferationsrate (2). Den hurtige vækst af BL gør det meget følsomt for kemoterapi, hvorimod strålebehandling og kirurgi er uegnet til behandling af sygdommen (12). Hurtig indsættende behandling med kortvarig, intensiv kombinationskemoterapi har medført, at ca. 90 % opnår sygdomsremission, og % bliver helbredt (13-15). Immundefektassocieret BL og HIV udgør et specielt behandlingsproblem som følge af tumorudvikling på diagnosetidspunktet og kombinationsbehandling med antiretrovirale medikamenter (16), hvorfor overlevelsen er lavere ved denne variant af sygdommen. BL er meget kemosensitivt, hvorfor der er risiko for udvikling af tumorlysesyndrom, som er en alvorlig og behandlingskrævende komplikation til behandling med kemoterapi (2). Tumorlysesyndrom er karakteriseret ved metaboliske forstyrrelser, som opstår ved stort tumorhenfald (2). Disse omfatter hyperkaliæmi, hyperurikæmi, hyperfosfatæmi og sekundær hypocalcæmi. Ubehandlet medfører tumorlysesyndrom en mortalitet på % på grund af akut nyresvigt eller hjertestop (17). Behandling af BL med kortvarig, intensiv kombinationskemoterapi har en god prognose, hvorimod prognosen er dårlig ved sygdomsrecidiv og behandlingsrefraktær BL (2). Sygdomsrecidiv opstår oftest indenfor de første 1-2 år efter endt behandling (4). Intraoralt foto på henvisningstidspunktet Klassificering af Burkitts lymfom Stadier Stadie I Stadie II Stadie III Stadie IV Beskrivelse Maligne celler i en enkelt region. Sædvanligvis en lymfeknude eller et organ. Der er sjældent symptomer. Maligne celler i to separate regioner. Begge regioner befinder sig på samme side af diafragma. Maligne celler i flere regioner og på begge sider af diafragma. Dissemineret involvering af flere ekstralymfatiske organer. Herunder lever, lunger, knoglemarv og centralnervesystem. Tabel 1. Klassificering af Burkitts lymfom efter Ann Arbor Staging System. Table 1. Classification of Burkitt Lymphoma according to Ann Arbor Staging System. Histologisk ses et karakteristisk ensartet morfologisk billede ved de tre typer af BL, bestående af en solid lymfompopulation med et højt antal apoptoser med spredte pyknotiske kerner, hvor benigne makrofager fagocyterer apoptoselegemerne resulterende i det karakteristiske histologiske billede med betegnelsen starry sky. Tumorcellerne er ensartede med middelstore, runde kerner, og et ensartet kromatin indeholdende flere små nukleoler. Cytologisk ses BL-celler karakteriserede ved et dybt basofilt cytoplasma med vakuoler (2). Fig. 1. Patienten ses med hævelse i højre sides molarregion i overkæben. Der ses impressioner i slimhinden på grund af okklusion fra underkæbetænder. Fig. 1. The patient is seen with swelling in the right side maxillary molar region. Impressions can be seen in the mucosa, due to occlusion of the teeth in the lower jaw. TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Ortopantomografi på henvisningstidspunktet Fig. 2. I molarregionen i højre side af overkæben ses en radiolucent destruktion med ujævn og ikke-veldefineret afgrænsning. 05,04+ og anlæggene af 4,3+ er omfattet af destruktionen. Der er ikke veldefineret afgrænsning til sinus maxillaris. Fig. 2. A radiolucent destruction with ill-defined margins is seen in the molar region on the right side of the upper jaw. The deciduous molars, first premolar and the canine are located in the destruction. There are ill-defined margins to the maxillary sinus. I nærværende artikel præsenteres en 3½-årig kaukasisk dreng med BL, og de hyppigste differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres. Patienttilfældet En 3½-årig kaukasisk dreng blev henvist akut fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, for diagnostik og behandling af en smertevoldende hævelse i højre side af overkæben. Anamnese Hævelsen var debuteret få dage forinden og hurtigt tiltaget i størrelse. Ved sammenbid okkluderede tænderne i underkæben på hævelsen og vanskeliggjorde fødeindtag på grund af smerter. Klinisk undersøgelse Alment Udover smerter ved sammenbid fremstod drengen feberfri og veltilpas. Ekstraoralt Der fandtes ingen synlig hævelse eller misfarvning af ansigtet. Intraoralt I højre side af overkæben strækkende sig fra 6+ til 04+ og involverende processus alveolaris, omslagsfolden samt ganen fandtes en udtalt blålig misfarvet hævelse med aftryk i slimhinden regio 6+ fra underkæbetænderne (Fig. 1). Slimhinden og gingiva var svampet i konsistens og uden ulceration, induration eller inverterede sårrande, bortset fra det område, hvor der var traumatisk ulceration pga. okklusion med underkæbetænder. De primære molarer var ekstruderede i forhold til nabotænderne og mobile af 3. grad. Radiologisk undersøgelse Ortopantomografisk røntgenoptagelse viste en osteolytisk proces involverende tandanlægget af 4+ samt rodkomplekset af 05+ og 04+, uden tydelig afgrænsning til omliggende knogle og kæbehulen (Fig. 2). Der var displacering med ekstrusion af de primære molarer, det såkaldte flowting teeth -fænomen, hvilket netop er et karakteristisk radiologisk fænomen ved BL. Der var tab af lamina dura omkring 05,04+ og 4+. Tentativ diagnose og behandling På baggrund af ovenstående anamnese samt klinisk og radiologisk undersøgelse blev der stillet følgende tentative diagnose: Langerhanscelle-histiocytose. Til verificering af den kliniske diagnose og for at udelukke andre maligne tilstande fandtes indikation for biopsi samme dag. Diagnostisk udredning og behandling I generel anæstesi blev 05+ og 04+ indledningsvist ekstraheret. Der blev lagt marginal incision fra regio 6+ til 03+ med 622 TANDLÆGEBLADET NR. 7

4 Burkitts lymfom VIDENSKAB & KLINIK aflastningssnit. Efter frirouginering af slimhinden fandtes flæsket, porøst patologisk væv uden veldefineret afgrænsning til omliggende knogle eller kæbehule. Tandanlæg af 4+ var totalt omsluttet af det patologiske væv og blev fjernet i forbindelse med udtagning af vævsprøven. Der var tydelig knogledestruktion svarende til den patologiske proces, og bunden af kæbehulen var eroderet væk. Vævsprøven blev sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital, med henblik på endelig diagnostik. Patologisk snit Fig. 3. Patologisk snit, hvor der ses typisk morfologi for Burkitt Lymfom med ensartede lymfomceller og med starry sky-billede på grund af enkeltcellenekroser (HE farvning med forstørrelse på X 400). Fig. 3. Pathological specimen which shows typical morphology for Burkitt Lymphoma with uniform cells and starry sky image due to necrosis of the cells (HE stain with magnification X 400). KLINISK RELEVANS Burkitts lymfom er et sjældent, aggressivt B-cellelymfom med en meget høj vækstrate. Patienter med Burkitts lymfom har ofte et meget kort sygdomsforløb, hvor symptomerne udvikler sig over dage til få uger. Lymfomet inddeles i tre epidemiologiske varianter. Den endemiske variant optræder hyppigst i ansigtsskelettet hos børn som en smertefuld, hurtigtvoksende hævelse med løsning af tænder samt radiologisk opklaring i kæbeknoglen. Ved hurtig diagnostik og behandling med kortvarig, intensiv kombinationskemoterapi er helbredelsen god. Histologisk undersøgelse og diagnose Præparatet bestod af flere uregelmæssige vævsstykker repræsenterende malignt lymfom. Vævet var opbygget af middelstore lymfocytære celler med sparsomt cytoplasma. Cellekernerne havde ujævn kromatinstruktur og små tilløb til nukleoler. Der var mange enkeltcellenekroser med makrofagforekomst, og billedet havde det karakteristiske starry sky -udtryk (Fig. 3). Supplerende undersøgelse med et immunhistokemisk panel viste positiv reaktion for B-markørerne CD20 og CD79a. Der var koekspression for CD10, negativ reaktion for onkoproteinet BCL2 og svag fokal reaktion for onkoproteinet BCL6. Proliferationsraten blev vurderet ved immunhistokemisk farvning for Ki67, hvor stort set samtlige kerner havde kraftig positiv reaktion, svarende til at stort set samtlige celler var i DNA-syntesefase. Dette svarer til en proliferationsrate på 100 %. Der blev suppleret med FISH-undersøgelse med split probe med henblik på påvisning af t(8;14)kromosomal translokation. Der blev påvist karakteristisk split, og dette bekræfter diagnosen Burkitts lymfom. Der blev anvendt in situhybridisering af EBV early RNA (EBER), som viste, at der ikke var Epstein-Barr virus-relation. Morfologisk og immunfænotypisk var det histologiske billede således karakteristisk for højmalignt non-hodgkin Lymfom af B-lymfocyttype, svarende til Burkitts lymfom. Behandling Patienten blev henvist til Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital, for videre udredning og behandling. CT-scanning af ansigtsskelet viste knogledestruktion i højre side af overkæben involverende bunden af kæbehulen (Fig. 4). Røntgen af thorax og ultralydsundersøgelse af abdomen viste ikke tegn på tumorinvolvering. Knoglemarvsundersøgelse viste forekomst af % maligne celler. Lumbalpunktur viste enkelte maligne celler, mens leukocyttallet i spinalvæsken kun var 1. Patienten blev klassificeret som BL stadium IV med CNS-affektion og henvist til Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, for behandling med kortvarig intensiv kombinationskemoterapi i form af højdosis-methotrexat, højdosis-cytosinarabinosid, cyclophosphamid, doxorubicin, prednisolon og vincristin. Lumbalpunktur, MR-scanning, blodprøver og knoglemarvsaspiration viste tegn på sygdomsremission efter seks uger, idet tumorceller ikke kunne påvises. Imidlertid viste MRscanning fem måneder efter endt behandling fornyet tumorinvolvering i CNS. Ny kortvarig, intensiv kombinationskemoterapi med forstærket behandling af centralnervesystemet blev iværksat, men efterfølgende kontrolscanning og undersøgelse af spinalvæske viste ny remission, og drengen blev henvist til allogen knoglemarvstransplantation på Rigshospitalet. På trods af fornyet sygdomsaktivitet i centralnervesystemet opretholdt man planen om højdosis kemoterapi og transplantation. Diskussion I nærværende artikel præsenteres en 3½-årig kaukasisk dreng med debut af BL i højre side af overkæben. BL i ansigtsskelettet optræder oftest ved den endemiske variant, hvor Epstein-Barr TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik CT-scanning efter biopsi Fig d-rekonstruktion af CT-scanning, optaget efter biopsi og fjernelse af 05,04+ og tandanlæg af 4+, viser, at store dele af maksillen i højre side er destrueret. Fig. 4. 3D reconstruction of CT scan, made after biopsy and removal of the deciduous molars, first premolar and the canine, shows that large parts of the maxilla on the right side is destroyed. virus har en patogenetisk involvering i sygdommen. Imidlertid havde aktuelle patienttilfælde aldrig været bosiddende eller rejst i de geografiske områder, hvor den endemiske variant af BL forekommer, og der var ikke Epstein-Barr virus-relation i tumorcellerne. Den sporadiske variant forekommer overalt i verden, optræder i en senere alder, og abdomen er den hyppigste lokalisation, mens involvering af ansigtsskelettet er sjælden. De kliniske fund i det aktuelle patienttilfælde var således hverken karakteristiske for den endemiske eller sporadiske variant af BL. En litteraturgennemgang har imidlertid vist flere patienttilfælde af den sporadiske variant med involvering af ansigtsskelettet (Tabel 2). Schiødt, Pindborg og Kjærgaard har i 1977 og 1978 beskrevet det eneste andet kendte tilfælde i Danmark (9). Aktuelle patienttilfælde er blandt de yngste beskrevne af den sporadiske variant med involvering af ansigtsskelettet, og kun i få andre patienttilfælde er der beskrevet involvering af kæberne hos et barn, der ikke tidligere havde haft tilknytning til de geografiske områder, hvor endemisk BL forekommer (9,18). De kliniske og radiologiske differentialdiagnoser til BL hos børn vil omfatte en række ikke-neoplastiske og neoplastiske tilstande. Imidlertid vil den hurtige vækst i det aktuelle tilfælde og den manglende radiologiske afgrænsning give mistanke om en neoplastisk forandring som fx Langerhanscellehistiocytose, diffust storcellet B-celle-lymfom og osteosarkom. Langerhanscelle-histiocytose er en sjælden, benign hæmatologisk/histiocytær sygdom med ukendt ætiologi og patogenese, hvor vævsskade forårsages af histiocytære celler (20). Sygdommen kan forekomme i alle aldre, men ses overvejende hos børn og med en overvægt af drenge (20). Langerhanscelle-histiocytose udviser et meget varierende sygdomsbillede og Sporadisk variant og BL Køn Alder (år) Nationalitet Lokalisation af tumor Behandling Followup (måneder) Resultat Reference 8 USA Næse-svælg KK 36 RF Banthia V et al (23) 6 USA Orbita KK 0 IB Banthia V et al (23) 14 USA Tonsil KK 0 IB Banthia V et al (23) 36 Indien Mandibel KK 3 RF Balasubramaniam R et al (24) 66 Indien Sinus sphenodalis KK 36 RF Chennupati SK et al (25) 4 Brasilien Mandibel KK 11 RF Pereira CM et al (17) 13 Indien Orbita KK/stråleterapi IO IO Gupta R et al (26) 10 Indien Orbita KK 12 RF Gupta R et al (26) 8 Indien Orbita KK 17 Død Gupta R et al (26) 61 Japan M. masseter og m. pterygoideus KK 11 RF Kikuchi K et al (27) 72 England Næse-svælg KK 60 RF Upile T et al (28) Tabel 2. Sporadisk variant af BL med involvering af ansigtsskelettet beskrevet siden år KK: Kombinationskemoterapi, IO: Ikke oplyst, RF: Recidivfri, IB; igangværende behandling. Tabel 2.. Sporadic variant of BL with involvement of the facial skeleton described since the year KK: Combination chemotherapy, IO: Not informed, RF: Free of recurrence, IB: Ongoing treatment. 624 TANDLÆGEBLADET NR. 7

6 Burkitts lymfom VIDENSKAB & KLINIK kan debutere i mundhulen eller ansigtsskelettet med smertevoldende ulcerationer af mundslimhinden, løsning af tænder, præmatur fældning af primære tænder og hævelse (20). De radiologiske forandringer varierer fra en mindre solitær opklaring til større ossøs destruktion i kæben eller ansigtsskelettet (20). Tilstedeværelsen af Langerhansceller, eosinofile granulocytter og histiocytære celler i det patologiske væv er diagnostiske kriterier for Langerhanscelle-histiocytose. De kliniske og radiologiske forandringer i det aktuelle patienttilfælde var således karakteristiske for både Langerhanscelle-histiocytose og BL, mens den histologiske undersøgelse differentierede mellem de to sygdomme. Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) er den mest almindelige form for NHL hos voksne. Lymfomet ses primært hos ældre individer, men kan i sjældne tilfælde forekomme hos børn og unge voksne (21). DLBCL er en aggressiv tumor, som kan forekomme overalt i kroppen, men findes sjældent i ansigts- og kæbeskelettet (21). DLBCL præsenterer sig klinisk og radiologisk som en hurtigtvoksende ulcererende radiopak tumor uden afgrænsning til omkringliggende anatomiske strukturer. Aktuelle patienttilfælde var en 3½-årig dreng med forandringer i overkæben, hvorfor DLBCL ikke var en oplagt differentialdiagnose. Osteosarkom er en malign tumor karakteriseret ved dannelse af knogle eller osteoidt væv fra tumorceller (22). Tumoren er en af de hyppigste maligne knogletumorer og forekommer oftest i kæbeskelettet hos individer i teenageårene. Osteosarkomer præsenterer sig som en symptomgivende hævelse med løsning eller stillingsændring af tænderne og paræstesi. Radiologisk findes stor variation afhængigt af graden af hårdtvævsdannelse i osteosarkomet uden en tydelig afgrænsning til omliggende væv (22). Histologisk ses dannelse af osteoidt væv fra maligne tumorceller (22). Aktuelle patienttilfælde fremviste kliniske og radiologiske forandringer, som kunne minde om et osteosarkom, men den histologiske undersøgelse stillede diagnosen BL. En hurtigt voksende hævelse med løsning af tænder og knogledestruktion kan, som beskrevet, repræsentere forskellige patologiske tilstande. Histologisk undersøgelse er derfor nødvendig for at kunne foretage endelig diagnostik. Hurtig udredning og behandling med kortvarig intensiv kombinationskemoterapi er vigtig for overlevelse af patienter med BL. Tak Uddannelsestandlæge Mette Thastum takkes for bidrag i forbindelse med fremskaffelse af billeder, opfølgning af patienten samt korrespondance med relevante specialer i forbindelse med udredning af patienten. ABSTRACT (ENGLISH) Burkitt Lymphoma Background Burkitt Lymphoma (BL) is a high-grade, B-cell, non- Hodgkin lymphoma. The tumor can double in 24 hours, what makes BL the fastest proliferating tumor known. Because of the high proliferation rate, BL responds well to chemotherapy. BL occurs in three subtypes. The endemic subtype, which occurs in equatorial Africa, affects young children and is typically represented in the jaw bone. The sporadic subtype, which occurs throughout the world, affects older children and adolescents, and is usually seen in the abdomen. The immunodeficiency-associated variant, which often affects HIV and AIDS patients, is usually seen in the abdomen. Case study A-3½-year old Caucasian boy was referred because of swelling in the maxilla which rapidly increased in size. A biopsy of the swelling ruled that the boy suffered from the sporadic subtype of BL. Further studies showed that the BL was in stage IV with CNS affection. Chemotherapeutic treatment was immediately initiated, and after 6 weeks of treatment, a MRI scan and clinical examination showed complete remission. Control scan 5 months later showed relapse of BL in CNS. New systemic and intensified CNS therapy was started and the boy was planned for high dose chemotherapy and allogenic bone marrow transplantation. Conclusion Sporadic BL is rare, but should always be suspected in a rapidly growing swelling in the jaw bones or facial skeleton of a child. Early diagnosis and treatment are of utmost importance to successful treatment. TANDLÆGEBLADET NR

7 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Litteratur 1. DANSK LYMFOMGRUPPE. Årsrapport 2009; 29. (set 2016 februar). Tilgængelig fra: URL: index.php?id=54,0,0,1,0,0. 2. Frølund UC, Nielsen SL, Hansen PB. Burkitt lymfom er en højmalign tumor med en fordoblingstid på et døgn. Ugeskr Læger 2011;173: Burkitt D. A sarcoma involving the jaws in African children. Br. J Surg 1958;46: Leoncini L, Raphäel M, Stein H. Burkitt Lymphoma. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL et al. WHO classification of tumors of haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed. Lyon: WHO Press, 2008; Wright DH. Burkitt s lymphoma: a review of the pathology, immunology and possible aetiological factors. Pathology Annual 1971;6: Ziegler JL, Bluming AZ, Morrow RH. Central nervous system involvement in Burkitt s lymphoma. Blood 1970;36: Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral & Maxillofacial Pathology. Philadelphia: Saunders, 1995; Orpha.net. (Set 2016 februar). Tilgængelig fra: URL: orpha.net//consor/cgi-bin/oc_ Exp.php?lng=GB&Expert= Schiødt M, Pindborg JJ, Kjærgaard P. Burkitt s lymfom med kæbemanifestationer hos et dansk barn. Tandlægebladet 1978;82: Magrath IT, Sariban E. Clinical features of Burkitt s lymphoma in the USA. IARC Sci Publ 1985;60: Hamilton-Dutoit SJ, Raphäel M, Audoin J et al. In situ demonstration of Epstein-Barr virus in small RNAs (EBER 1) in aquired immunodeficiency syndrome-related lymphomas: correlation with tumor morphology and primary site. Blood 1993;82: Marx RE, Stern D. Oral and Maxillofacial Pathology. Chicago: Quintessence, 2003; Magrath I, Adde M, Shad A et al. Adults and children with small non-cleaved-cell lymphoma have similar excellent outcome when treated with the same chemotherapy regimen. J Clin Oncol 1996;14: Mead GM, Sydes MR, Walewski J. An international evaluation of CODOX-M and CODOX-M alternating with IVAC in adult Burkitt s lymphoma: results of United Kingdom lymphoma group LY06. Ann Oncol 2002;13: Lacase A, Howard O, Lib S et al. Modified Magrath regimens for adult with Burkitt and Burkitt-like lymphomas: preserved efficacy with decreased toxicity. Leuk Lymphoma 2004;45: Wang ES, Straus DJ, Teruja-feldstein J et al. Intensive chemotherapy with cyclo-phosphamide, doxyrubicin, high-dose methotrexate/ ifosfamid, etopsid and high-dose cytorabin (CODOX-M/IVAC) for human immunodificiency virusassociated Burkitt lymphoma. Cancer 2003;98: Miles RR, Arnold S, Cairo MS. Risk factors and treatment of childhood and adolescent Burkitt lymphoma/leukaemia. Br J Haematol. 2012;156: Pereira CM, Lopes AP, Meneghini AJ et al. Burkitt s lymphoma in a young Brazilian boy. Malaysian J Pathol 2010;32: Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral & Maxillofacial Pathology. Philadelphia: Saunders, 1995; Marcussen M, Jensen T, Rosthøj S et al. Langerhanscellehistiocytose en oversigt og præsentation af et patienttilfælde. Tandlægebladet 2009;4: Carbone M, Della Ferrera F, Gatti G et al. Numb chin syndrome as first symptom of diffuse large B- cell lymphoma. Case Rep Dent 2014;2014: Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral & Maxillofacial Pathology. Philadelphia: Saunders, 1995; Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral & Maxillofacial Pathology. Philadelphia: Saunders, 1995; Banthia V, Jen A, Kacker A. Sporadic Burkitt s lymphoma of the head and neck in the pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67: Balasubramaniam R, Goradia A, Turner LN et al. Burkitt lymphoma of the oral cavity: an atypical presentation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107: Chennupati SK, Govindaraj S, Setzen G et al. Adult Burkitt lymphoma originating in the sphenoid sinus: case report and review of the literature. Ear Nose Throat J 2009;88:E Gupta R, Yadav JS, Yadav S et al. Orbital Involvement in Nonendemic Burkitts Lymphoma. Orbit 2012;31: Kikuchi K, Inoue H, Miyazaki Y et al. Adult Sporadic Burkitt Lymphoma of the Oral Cavity: A Case Report and Literature Review. J Oral Maxillofac Surg 2012;70: Upile T, Jerjes W, Abiola J. A patient with primary Burkitt s lymphoma of the postnasal space: case report. Head Neck Oncol 2012;4: TANDLÆGEBLADET NR. 7

8 Find de rigtige skemaer til beregning af ferie, ff, barselsdatoer mv. på Tdlnet.dk

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

T videnskab & klinik kasuistik

T videnskab & klinik kasuistik T videnskab & klinik kasuistik ABSTRACT Langerhanscellehistiocytose i mandiblen BAGGRUND Langerhanscelle-histiocytose er en sjælden blodsygdom, som kan afficere hud, knogler, indre organer, tandkød, øjne,

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- De monoklonale lymfocytter skal udgøre

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler.

Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital. Kræft i Danmark Sarkomer er sjældne Centraliseret

Læs mere

KNOGLETUMORER. Benignitetskriterier. Malignitetskriterier

KNOGLETUMORER. Benignitetskriterier. Malignitetskriterier KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Velafgrænset Ekspansiv vækst Ofte asymptomatiske Fortrinsvis børn Vækst standser ofte med generel vækst God prognose Malignitetskriterier Uskarp afgrænsning Corticalisbrud

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave

17-08-2014. Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. Sarkomer. Sarkomcentret multidisciplinært. En multidisciplinær opgave Kliniske aspekter ved sarkomer i bløddele og knogler. En multidisciplinær opgave Bjarne Hauge Hansen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus. Sarkomer Maligne bindevævstumorer. Mange undertyper. Mange

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Børnedækning ved visse kritiske sygdomme

Børnedækning ved visse kritiske sygdomme Børnedækning ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2010 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Diagnostik af Kræft & Ukendt Primær Tumor

Diagnostik af Kræft & Ukendt Primær Tumor Herlev Gentofte Hospital Diagnostik af Kræft & Ukendt Primær Tumor Tidlig diagnostik af kræft. Temadag om kræft 11/10-2018 Mette Jegstrup Villadsen Diagnostisk Enhed, Medicinsk Afd Organisering af kræftudredning

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så?

Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så? Skal kræftdiagnosen stilles hurtigt og tidligt? Og hvordan så? Hvad syntes I? Udviklingen af en kræftknude Tumor fører til død Tumor giver symptomer Tumorstørrelse Tumor kan detekteres Tid Tumorstørrelse

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dette er kun til orientering for patienter i opfølgningsfasen. Forsøget er lukket for inklusion af nye patienter.

Dette er kun til orientering for patienter i opfølgningsfasen. Forsøget er lukket for inklusion af nye patienter. Dette er kun til orientering for patienter i opfølgningsfasen. Forsøget er lukket for inklusion af nye patienter. Patientinformation Fase III randomiseret undersøgelse af lav-dosis helkropsbestråling og

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres? Registreringsvejledning: Akut Leukæmi Alle patienter, som diagnosticeres med akut leukæmi og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, er registreringspligtige

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat.

Serøse væsker. Serøse væsker. Serøse væsker. Fra. pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis. Ekssudat. Serøse væsker Serøse væsker Fra pleura perikardium Peritoneum, inkl. tunica vaginalis testis Serøse væsker Ekssudat højt protein indhold cellerig ofte fibrin kan være hæmoragisk Inflammationer Malignitet

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital

Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp. Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i diagnostisk pakkeforløp Overlæge Karin Hjorthaug Nuklearmedicinsk afd & PET center Århus Universitetshospital Bruk av PET/CT i utredning av uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom Er

Læs mere

Osteosarkom i overkæben hos en 13-årig dreng

Osteosarkom i overkæben hos en 13-årig dreng ABSTRACT Osteosarkom i overkæben hos en 13-årig dreng BAGGRUND Osteosarkomer er maligne knogletumorer, hvor celler af mesenkymal oprindelse producerer osteoid. Mindre end 0,2 % af nye cancertilfælde årligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: hæmatologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Henrik Nielsen : Spytkirteltumorer : en sjælden, men vigtig tumorgruppe i mundhulen Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail:

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

T videnskab & klinik kasuistik

T videnskab & klinik kasuistik ABSTRACT Doctor s delay af osteosarkom BAGGRUND Tidlig henvisning af oral cancer forbedrer prognosen, mens en forsinkelse kan have konsekvenser for mortaliteten. Doctor s delay, dvs. tiden fra første henvendelse

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

Nyretransplantation i Danmark

Nyretransplantation i Danmark Nyretransplantation i Danmark Udredning og efterbehandling Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Formålet med nyretransplantation Bedre livskvalitet velvære og frihed

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

RIGSHOSPITALET UNFOLDER 21/14 Behandlings- og undersøgelsesskema HÆMATOLOGISK AFDELING. NAVN: Dosisreduktion: Se side 3 CPR:

RIGSHOSPITALET UNFOLDER 21/14 Behandlings- og undersøgelsesskema HÆMATOLOGISK AFDELING. NAVN: Dosisreduktion: Se side 3 CPR: Regime A (gives med 3 ugers interval) Behandlingsdag Præbehandling 1. Serie 2. Serie 3. Serie Eva -6-5 -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 22 23 24 25 26 43 44 45 46 47 54 Behandlingsuge 1 3 7 9 Vincristin 1mg i.v.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Oktober 2017 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Dansk Børnecancer Register DBCR Årsrapport 2011

Dansk Børnecancer Register DBCR Årsrapport 2011 Dansk Børnecancer Register DBCR Årsrapport Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, leder af DBCR Henvendelse vedr. rapporten: Henrik Schrøder, overlæge,

Læs mere

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009 Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dansk Lymfomgruppe 2009 Senest revideret november 2009 1 Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dette notat beskriver fælles rekommandationer

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Hoved-halskræft pakkeforløb, OUH. Den Gyldne Skalpel - og vejen hertil OUH TALKS

Hoved-halskræft pakkeforløb, OUH. Den Gyldne Skalpel - og vejen hertil OUH TALKS Hoved-halskræft pakkeforløb, OUH Den Gyldne Skalpel - og vejen hertil OUH TALKS 29.11.17 Tildelingstekst 'Den Gyldne Skalpel tildeles i 2017 Center for Hovedhalskræft, Odense Universitetshospital, for

Læs mere

Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft

Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft Hvad er brystkræft? Brystkræft er en alvorlig sygdom, men jo tidligere brystkræft bliver opdaget og behandlet, desto større er mulighederne for at

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Faldgruber og Fif. Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev

Faldgruber og Fif. Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev Faldgruber og Fif Prøver fra Ålborg, Randers, Næstved, Århus, Odense, Herlev 48 årig kvinde kryobehandlet i 1987 pga moderat dysplasi. Kontrolleret med normale celler i 1987, 2 x 1989, 1991,

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere