Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)"

Transkript

1 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste. Ministerbetjening. Spørgsmål om ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Svar til journalist A, medie B Sag nr. 14/03537 Klage over Forsvarsministeriets undtagelse af dokumenter fra aktindsigt Jeg har nu færdigbehandlet sagen. Jeg kan ikke kritisere, at Forsvarsministeriet undtog dokumenter fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, og 27, nr. 2. For så vidt angår 3 af de 4 undtagne dokumenter er jeg enig i, at de ikke indeholder oplysninger, som burde have været ekstraheret efter bestemmelserne i offentlighedslovens 28 og 29. Jeg er mest tilbøjelig til at mene, at oplysningerne om svensk og norsk ret i dokument nr. (x) er ekstraheringspligtige efter 28, stk. 1. Da oplysningerne efter det oplyste i vidt omfang er omtalt i en offentlig tilgængelig betænkning, jf. herved offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, har jeg imidlertid ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at henstille til Forsvarsministeriet at genoptage sagen. Jeg kan tilslutte mig Forsvarsministeriets beklagelse i forhold til begrundelsen i ministeriets afgørelse af 15. august Nedenfor kan du læse nærmere om min undersøgelse. Fra side 12 har jeg lavet en sagsfremstilling. 1

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Du har anmodet Forsvarsministeriet om aktindsigt i 5 specifikke dokumenter (ministeriets dokument nr. (y), (z), (æ), (ø) og (x)) vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (lov nr. 602 af 12. juni 2013). Den 14. juli 2014 meddelte Forsvarsministeriet dig aktindsigt i dokument nr. (y). Den 15. august 2014 meddelte Forsvarsministeriet dig aktindsigt i dokument nr. (æ). Ministeriet undtog dog bilaget til dokumentet fra aktindsigt. Ministeriet undtog også dokument nr. (z), (ø) og (x) fra aktindsigt. Forsvarsministeriets undtagelse af dokumenter skete med henvisning til dels 24, stk. 1, dels 27, nr. 2 i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen). Ministeriet tog også stilling til, om der i dokumenterne var oplysninger, der skulle ekstraheres, jf. offentlighedslovens Det mente ministeriet ikke var tilfældet. 2. Retsgrundlaget Offentlighedslovens 24, 27, nr. 2, 28 og 29 har følgende ordlyd: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 2

3 2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og for Danske Regioner. Stk , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 3. Forsvarsministeriets undtagelse af dokumenter efter offentlighedslovens 24, stk. 1, og 27, nr Dokument (x): Komparativ oversigt over forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, norsk lovgivning og svensk lovgivning af 19. marts 2013 Som anført af Forsvarsministeriet er dokument nr. (x) en komparativ oversigt over forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, norsk lovgivning og svensk lovgivning af 19. marts Oversigten gengiver på nogle punkter de relevante bestemmelser i lovgivningen, mens den på andre punkter beskriver eller sammenfatter retstilstanden. Dokumentet er undtaget efter 24, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det fremgår af forarbejderne til 24, stk. 1, at formålet med bestemmelsen er at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes adgang til inden for den politisk prægede ministerrådgivning på en fri og formløs måde at 3

4 foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af rent foreløbige overvejelser kan udgøre. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, at den skal fortolkes og anvendes restriktivt. Af forarbejderne fremgår desuden følgende: Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller»fysisk«møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til»talepapir«og»beredskabstalepunkter«, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Forsvarsministeriet har oplyst, at den komparative oversigt efter anmodning fra Forsvarsministeriet er udarbejdet af Forsvarets Efterretningstjeneste, da det måtte forventes, at der under Folketingets 1. behandling den 19. marts 2013 af lovforslag (L 163) om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ville blive anmodet om oplysninger om forholdene i andre lande vedrørende lovgivningen om den militære efterretningstjeneste. Jeg mener på den baggrund ikke, at jeg kan kritisere, at Forsvarsministeriet har anset oversigten for omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, med henvisning til at der var konkret grund til at antage, at forsvarsministeren havde eller ville få brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Det er i øvrigt ikke en betingelse, at det udvekslede interne dokument omfattet af 24, stk. 1, rent faktisk anvendes af den modtagende myndighed. Det afgørende er, at dokumentet er udvekslet i forbindelse med ministerbetjening, jf. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side Bilaget til dokument nr. (æ): Udkast til forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste af 6. februar 2013 (dok. nr. (å)) Bilaget til dokument nr. (æ) består af et udkast til forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste af 6. februar Forsvarsministeriet har undtaget dokumentet fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, 4

5 Ministeriet har henvist til, at det som det er normal praksis i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag den 7. februar 2013 sendte et udkast til lovforslaget om Forsvarets Efterretningstjeneste til Justitsministeriet med henblik på Justitsministeriets lovtekniske bemærkninger til lovudkastet, inden forsvarsministeren fremsatte lovforslaget for Folketinget. Jeg kan ikke kritisere, at Forsvarsministeriet har undtaget udkastet til lovforslag med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Dokument nr. (z): Forsvarsministerens brev af 6. februar 2013 til forsvarsordførerne bilagt materialepakke vedrørende lovforslaget om Forsvarets Efterretningstjeneste Ministeriets dokument nr. (z) er et brev af 6. februar 2013 fra forsvarsministeren til forsvarsordførerne om en materialepakke vedrørende lovforslaget om Forsvarets Efterretningstjeneste. Dokumentet er undtaget efter bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 2. Offentlighedslovens 27, nr. 2, finder anvendelse på dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende proces. Det fremgår af forarbejderne, at 27, nr. 2, har et snævert anvendelsesområde, og at bestemmelsen kun kan anvendes i bestemte afgrænsede tilfælde, hvor en minister og en folketingspolitiker bør kunne udveksle synspunkter i fortrolighed. Det er bl.a. fremhævet, at det alene er de dokumenter, der af en forvaltningsmyndighed udarbejdes med henblik på udveksling mellem minister og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, der er omfattet af bestemmelsen. Jeg kan ikke kritisere, at Forsvarsministeriet har undtaget dokumentet fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 2. Som anført af ministeriet var forsvarsministerens brev til forsvarsordførerne bilagt en materialepakke vedrørende det på det tidspunkt påtænkte lovforslag om Forsvarets Efterretningstjeneste. Jeg gør opmærksom på, at Forsvarsministeriet ikke har anset din anmodning om aktindsigt for også at gælde materialepakken. Så vidt jeg kan se, er der i hvert fald ikke i det hele sammenfald mellem de dokumenter, som du udtrykkeligt har anmodet om aktindsigt i, og dokumenterne i materialepakken. Hvis du ønsker aktindsigt i dokumenterne i materialepakken, må jeg derfor henvise dig til at rette henvendelse til Forsvarsministeriet Dokument nr. (ø): Komparativ oversigt af 4. februar 2013 over forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, Wendler Pedersen-lovudkastet samt forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste Dokument nr. (ø) er en komparativ oversigt af 4. februar 2013 over forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, det såkaldte Wendler Pedersen-lovudkast samt forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste. Det er med understregninger markeret, hvor ordlyden i forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste adskiller sig fra Wendler Pedersen-lovudkastet. Det gælder dog kun for de dele af lovforslaget, som oversigten lagde op til, at der skulle forhandles om. Oversigten indeholder endvidere en søjle med bemærkninger vedrørende bestemmelser til forhandling. 5

6 Forsvarsministeriet har undtaget dokumentet fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 2, med henvisning til at dokumentet er udarbejdet af Forsvarsministeriet til brug for og udvekslet mellem forsvarsministeren og folketingsmedlemmer som led i de politiske forhandlinger om lovforslaget om Forsvarets Efterretningstjeneste. Jeg kan heller ikke på dette punkt kritisere Forsvarsministeriet. Jeg henviser til det, som jeg har anført ovenfor om anvendelsesområdet for offentlighedslovens 27, nr Ekstrahering Bestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 2, fastslår, at oplysninger om sagens faktiske grundlag mv. efter reglerne i 28 og 29 er omfattet af lovens almindelige regler uanset stk. 1. Dette indebærer, at relevante oplysninger om sagens faktiske grundlag og oplysninger om eksterne faglige vurderinger og om interne faglige vurderinger i endelig form vil skulle ekstraheres efter de almindelige regler, jf. 28 og 29, selv om disse oplysninger findes i et dokument omfattet af 24, stk. 1. Efter min gennemgang af dokumenterne er jeg enig i, at bilaget til dokument nr. (æ), dokument nr. (z) og dokument nr. (ø) ikke indeholder oplysninger, som burde have været ekstraheret efter bestemmelserne i offentlighedslovens 28 og 29. Dokument nr. (x) giver mig derimod anledning til følgende bemærkninger: Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag efter offentlighedslovens 28 er nærmere beskrevet i lovens forarbejder: Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund»egentlige faktuelle oplysninger«, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de»egentlige faktuelle oplysninger«. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. 6

7 Det er en betingelse for, at ekstraheringspligten indtræder, at oplysningerne»er relevante for sagen«. Dette indebærer, at det ikke blot vil være de oplysninger om sagens faktiske grundlag, som en myndighed har lagt til grund for sin beslutning i en sag, som skal ekstraheres, men at også faktiske oplysninger, der er indgået i sagen, og som taler imod myndighedens beslutning, skal ekstraheres. Derimod skal irrelevante oplysninger ikke ekstraheres. Irrelevansen kan f.eks. skyldes, at oplysningerne er indgået i sagen ved en fejl (oprindelig irrelevans), eller at sagens udvikling indebærer, at oplysningerne er irrelevante, fordi de er blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger (efterfølgende irrelevans). Kravet om, at oplysningen skal være relevant for sagen, indebærer i øvrigt, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som fra en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. Der gælder således en bagatelgrænse for de oplysninger, der skal ekstraheres. Bedømmelsen af, om en oplysning om en sags faktiske grundlag er af relevans for sagen, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den nævnte relevansvurdering skal foretages i forhold til det tidspunkt, hvor aktindsigten begæres, men som nævnt skal ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund, men også oplysninger, der taler imod myndighedens beslutning, ekstraheres. Endvidere gælder ekstraheringspligten ikke for oplysninger vedrørende en sags retlige omstændigheder, selv om oplysningerne isoleret set gengiver objektive kendsgerninger, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret, relevante rets- eller administrative afgørelser osv. Ekstraheringspligten vil derimod gælde en ekstern juridisk vurdering af konkret karakter, som bidrager til at skabe klarhed over sagens bevismæssige grundlag. Det fremgår af sagen, at Forsvarsministeriet har overvejet, om den komparative oversigt indeholder oplysninger, der skal ekstraheres efter 28, stk. 1, 1. pkt. Det mener Forsvarsministeriet ikke, og der er i den forbindelse bl.a. henvist til, at udenlandsk ret ikke har haft betydning for lovforslaget, og at der derfor ikke var tale om oplysninger, der indgik i grundlaget for, hvordan lovforslaget skulle udformes. Jeg bemærker, at det fremgår af bl.a. pkt. 2.1 og 2.5 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget om Forsvarets Efterretningstjeneste, at forslaget i det væsentlige svarer til Wendler Pedersen-udvalgets lovudkast. Dette udvalg havde bl.a. til opgave at overveje en række spørgsmål vedrørende registrering af personer og organisationer hjemmehørende i Danmark og behandling og opbevaring af tjenesternes oplysninger. På grundlag heraf skulle udvalget udarbejde forslag til nye regler på området. Det forudsattes i udvalgets kommissorium, at udvalget i fornødent omfang skulle indhente oplysninger om regler og praksis i andre lande. Betænkning nr. 1529/2012 indeholder resultatet af udvalgets arbejde, og på side gennemgås efterretningstjenesternes opgaver i en række andre lande. Som anført i pkt. 3.1 ovenfor er den komparative oversigt efter det oplyste udarbejdet af Forsvarets Efterretningstjeneste, da det forventedes, at der under Folketingets 1. behandling den 19. marts 2013 af lovforslag (L 163) om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ville blive anmodet om oplysninger om forholdene i andre lande vedrørende lovgivningen om den militære efterretningstjeneste. 7

8 På den baggrund er jeg mest tilbøjelig til at mene, at oplysningerne i oversigten er ekstraheringspligtige efter 28, stk. 1. Jeg har gjort Forsvarsministeriet bekendt med min opfattelse. Forsvarsministeriet har anført, at oplysningerne om norsk og svensk lovgivning i vidt omfang er omtalt i den ovenfor nævnte betænkning, og at de derfor er offentligt tilgængelige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Efter denne bestemmelse gælder ekstraheringspligten i stk. 1 ikke, i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige. Jeg har på den baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at henstille til Forsvarsministeriet at genoptage sagen. Hvis du efter at lave læst betænkningen ønsker yderligere aktindsigt, må jeg henvise dig til at rette henvendelse til Forsvarsministeriet. 5. Meroffentlighed Det fremgår af afgørelsen, at Forsvarsministeriet har overvejet, om de undtagne oplysninger og dokumenter bør udleveres efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne i offentlighedslovens 24 og 27, nr. 2, og på den anden side den berettigede interesse, som du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har ikke fundet grundlag for at give aktindsigt i de pågældende oplysninger. Jeg har ikke grundlag for at kritisere denne vurdering. 6. Forsvarsministeriets begrundelse Jeg er enig med Forsvarsministeriet i, at ministeriets afgørelse af 15. august 2014 i store træk lever op til begrundelseskravene i forvaltningslovens 24, jf. 22. Jeg kan dog tilslutte mig de beklagelser vedrørende begrundelsen, som Forsvarsministeriet har anført i sin udtalelse til mig. Jeg bemærker i den forbindelse, at i en situation, hvor der i et dokument omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, stk. 1, nr. 1-4, er oplysninger, der er ekstraheringspligtige efter 28, stk. 1 men hvor retten til aktindsigt alligevel ikke gælder, fordi oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. 28, stk. 2, nr. 3 bør dette være afspejlet i begrundelsen. 8

9 Det bør således fremgå, at der ikke foretages ekstrahering, fordi oplysningerne er offentligt tilgængelige, og det bør angives, hvor oplysningerne kan findes f.eks. på myndighedens hjemmeside eller på internettet. Jeg har gjort Forsvarsministeriet bekendt med min opfattelse. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Forsvarsministeriet Sagsfremstilling Den 19. juni 2014 anmodede du Forsvarsministeriet om aktindsigt i ( ) alle dokumenter, der knytter sig til LOV nr. 602 af 12/06/2013, dvs. lov om Forsvarets Efterretningstjeneste. Den 25. juni 2014 meddelte Forsvarsministeriet dig aktindsigt i sagens aktliste og bad dig præcisere din anmodning. Dette gjorde du samme dag, og din anmodning drejede sig herefter om 5 specifikke dokumenter (dokument nr. (z), (æ), (y), (ø) og (x) i ministeriet). Den 14. juli 2014 meddelte Forsvarsministeriet dig aktindsigt i dokument nr. (y). Ministeriet meddelte dig samtidig, at ministeriet løbende ville behandle din anmodning for så vidt angik de øvrige dokumenter. Den 15. august 2014 meddelte Forsvarsministeriet dig aktindsigt i dokument nr. (æ). Ministeriet undtog dog bilaget til dokumentet fra aktindsigt. Ministeriet undtog også dokument nr. (z), (ø) og (x) fra aktindsigt. Følgende fremgår af ministeriets afgørelse: Begrundelse 9

10 Under henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, meddeler Forsvarsministeriet ikke aktindsigt i dokument (x) og i bilaget til dokument nr. (æ). Dokument nr. (x) er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at forsvarsministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med lovforslagets behandling i Folketinget, jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Bilaget til dokument nr. (æ) er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Justitsministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at forsvarsministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med lovforslagets udformning, jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2. Ifølge offentlighedslovens 27, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt ikke dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Forsvarsministeriet har på den baggrund undtaget dokumenterne (ø) og (z) fra aktindsigt, idet disse dokumenter er udarbejdet af Forsvarsministeriet til brug for og udvekslet mellem forsvarsministeren og folketingsmedlemmer. De nævnte dokumenter indeholder ikke faktiske oplysninger eller eksterne eller interne faglige vurderinger, der skal ekstraheres efter offentlighedslovens 28 og 29. Meroffentlighed Forsvarsministeriet har overvejet, om de undtagne oplysninger og dokumenter bør udleveres efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne i offentlighedslovens 24 og 27, nr. 2, og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at give aktindsigt i de pågældende oplysninger. Du klagede den 18. august 2014 til mig over Forsvarsministeriets afgørelse af 15. august Du mente, at det var usandsynligt, at der ikke var oplysninger i de undtagne dokumenter, som skulle ekstraheres. Du henviste også til, at en række ordførere havde givet udtryk for, at de ikke havde forstået rækkevidden af loven ved behandlingen af lovforslaget. Derfor mente du, at det måtte være i offentlighedens interesse, at ministeriets afgørelse blev vurderet, således at ordførere og offentligheden kunne indvies i vurderinger af lovens omfang. Den 26. august 2014 bad jeg Forsvarsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage. Jeg bad også ministeriet om at låne mig sagens akter, herunder de dokumenter, som ministeriet havde undtaget fra aktindsigt. I et brev af 10. september 2014 afgav Forsvarsministeriet sin udtalelse. Ministeriet udtalte følgende vedrørende de 4 dokumenter, som ministeriet havde undtaget fra retten til aktindsigt: Ad dokument (x): Komparativ oversigt over forslag til lov om FE, norsk lovgivning og svensk lovgivning af 19. marts 2013: 10

11 Som anført i ministeriets afgørelse er dokumentet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, idet dokumentet er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at forsvarsministeren havde eller ville få brug for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med lovforslagets behandling i Folketinget (1. behandling den 19. marts 2013). Den komparative oversigt er efter anmodning fra Forsvarsministeriet udarbejdet af Forsvarsministeriets Efterretningstjeneste, da det måtte forventes, at der under Folketingets behandling af det den 27. februar 2014 fremsatte lovforslag (L 163) om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ville blive anmodet om oplysninger om forholdene i andre lande vedrørende lovgivningen om den militære efterretningstjeneste. Der er tale om en foreløbig og ikke konsolideret, skematisk oversigt over retsstillingen i Norge og Sverige, og dette er angivet ved, at dokumentet er påført teksten TIL INTERN BRUG. Det er som anført i afgørelsen Forsvarsministeriets opfattelse, at dokumentet ikke indeholder oplysninger, der skal ekstraheres efter offentlighedslovens 28 og 29. Oversigten indeholder ikke eksterne eller interne faglige vurderinger. Det spørgsmål kan rejses, om dokumentet indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, idet omfang oplysningerne er relevante for sagen, og derfor skal ekstraheres efter 28, stk. 1., 1. pkt. Oplysninger om gældende ret/en sags retlige omstændigheder er som udgangspunkt ikke omfattet af denne bestemmelse. Der kan herom bl.a. henvises til bemærkningerne til 28 i lovforslaget om offentlighed i forvaltningen (L 144, fremsat den 7. februar 2013), Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven, pkt , Jon Andersen, Offentlighed i forvaltningen, 2013, side 236 og 240, og den kommenterede offentlighedslov, Mohammad Ahsan, 2014, side 481 f. I den kommenterede offentlighedslov anføres på side 481, at der imidlertid efter omstændighederne kan bestå en ekstraheringspligt i forhold til sådanne (lignende) oplysninger, hvis oplysningerne må betragtes som fakta, der belyser motiverne for de tiltag, som en myndighed har iværksat eller planlægger iværksat i den pågældende sag. Herefter omtaler kommentaren ombudsmandens udtalelse optaget i FOB for 2009 sag nr Denne udtalelse er i øvrigt nævnt i ombudsmandens udtalelse af 15. maj 2014 (udtalelse på skatteområdet), hvor det anføres, at ombudsmanden i udtalelsen fra 2009 anså en beskrivelse af oplysninger om udenlandsk ret i en lovsag for ekstraheringspligtig. Det skete med henvisning til, at der var tale om oplysninger der indgår i grundlaget for om og på hvilken måde loven skal ændres, dvs. fakta der belyser motiverne for at ændre loven. I udtalelsen fra 2009 anføres herefter: En sådan beskrivelse af oplysninger indhentet udefra må være oplysninger om sagens faktiske omstændigheder som skal ekstraheres efter [den dagældende] offentlighedslovs 11, stk. 1. Som det fremgår af Forsvarsministeriets lovsag om FE-lovforslaget, havde oplysningerne om udenlandsk ret ikke betydning for lovforslagets udformning. Der var således ikke tale om oplysninger, der indgik i grundlaget for, om og på hvilken måde loven skulle udformes, dvs. fakta, der belyser motiverne for lovforslagets indhold. 11

12 Oplysningerne om udenlandsk ret er således ikke gengivet i lovforslaget. Endvidere kan henvises til forsvarsministerens vedlagte besvarelse af 6. maj I besvarelsen udtaler forsvarsministeren sig om udenlandsk lovgivnings (manglende) betydning for lovforslaget, og i besvarelsen gives der ikke som der anmodes om i spørgsmålet, helst i skemaform sammenlignende oplysninger om den demokratiske kontrol med efterretningstjenesterne i de øvrige lande i Vesteuropa. På denne baggrund er det Forsvarsministeriets opfattelse, at oplysningerne i den foreliggende lovsag om svensk og norsk ret ikke er omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., og således ikke kan sammenlignes med de ekstraheringspligtige oplysninger om svensk ret og EU-regler i ombudsmandens udtalelse FOB For fuldstændighedens skyld kan nævnes, at oplysningerne i oversigten om norsk og svensk lovgivning på området i vidt omfang er omtalt i den såkaldte Wendler Pedersen betænkning nr. 1529/2012 om PET og FE og hermed offentligt tilgængelige, jf. herved offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, hvorefter ekstraheringspligten i stk. 1 ikke gælder, i det omfang oplysningerne er offentligt tilgængelige. Endvidere kan nævnes, at spørgsmålet om udlevering af oversigten efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, blev vurderet (også) i lyset af ministerens ovennævnte folketingsbesvarelse af 6. maj Ad bilaget til dokument nr. (æ): Udkast til forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste af 6. februar 2013 (dok. nr. (å)): Som anført i ministeriets afgørelse er dokumentet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, idet dokumentet er udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Justitsministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at forsvarsministeren havde eller ville få brug for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med lovforslagets udformning. Som det er normal praksis i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag, sendte Forsvarsministeriet den 7. februar 2013 et udkast til lovforslaget om Forsvarets Efterretningstjeneste til Justitsministeriet med henblik på at få Justitsministeriets lovtekniske bemærkninger til lovudkastet, forinden forsvarsministeren fremsatte lovforslaget for Folketinget. Det er som anført i afgørelsen Forsvarsministeriets opfattelse, at dokumentet ikke indeholder oplysninger, der skal ekstraheres efter offentlighedslovens 28 og 29. Lovudkastet indeholder ikke eksterne eller interne faglige vurderinger. Der er heller ikke oplysninger i lovudkastet omfattet af 28, stk. 1, 1. pkt., som ikke findes i det fremsatte lovforslag. Udkastets oplysninger herom er således offentligt tilgængelige og er derfor ikke ekstraheringspligtige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Ad dokument nr. (z): Forsvarsministerens brev af 6. februar 2013 til forsvarsordførerne bilagt materialepakke vedr. FE-lovforslaget: 12

13 Som anført i ministeriets afgørelse er dokumentet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 2, idet dokumentet er udarbejdet af Forsvarsministeriet til brug for og udvekslet mellem forsvarsministeren og folketingsmedlemmer i en lovsag. Ifølge offentlighedslovens 27, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt ikke dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende proces. Bestemmelsen har til formål at beskytte den politiske beslutningsproces og medvirke til, at ministre i fortrolighed kan sende dokumenter til folketingsmedlemmerne om mulige politiske initiativer, jf. lovforslagets bemærkninger til 27, nr. 2. Brevet indeholder ikke ekstraheringspligtige oplysninger. Ad dokument nr. (ø): Komparativ oversigt af 4. februar 2013 over forslag til lov om FE, Wendler Pedersenlovudkastet samt forslag til lov om PET: Oversigten var vedlagt forsvarsministerens ovennævnte brev af 6. februar 2013 til forsvarsordførerne vedrørende de forestående forhandlinger om FE-lovforslaget. Som anført i Forsvarsministeriets afgørelse er dokumentet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 2, idet dokumentet er udarbejdet af Forsvarsministeriet til brug for og udvekslet mellem forsvarsministeren og folketingsmedlemmer. Oversigten indeholder i skematisk form en sammenstilling af de tre forslag og illustrerer eventuelle forskelle mellem disse. Visse bestemmelser i FE-lovudkastet er understreget. Herom anføres i oversigten: Det er markeret med understregninger, hvor ordlyden adskiller sig fra ordlyden i Wendler Pedersen udvalgets udkast til lov om FE. Understregningerne er alene foretaget i de dele af lovforslaget, der skal forhandles om. Oversigten indeholder endvidere en søjle med bemærkninger vedr. bestemmelser til forhandling. Som det fremgår, er oversigten udarbejdet til brug for de politiske forhandlinger om FE-lovforslaget og dermed omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 2. Oversigten indeholder ikke ekstraheringspligtige oplysninger. Oversigten indeholder således ikke oplysninger om eksterne og interne faglige vurderinger. De oplysninger, der indgår i sammenstillingen, og sammenstillingen i sig selv, herunder med de foretagne understregninger, kan efter Forsvarsministeriets opfattelse ikke anses for omfattet af 28, stk. 1, 1. pkt. Der henvises herom til bemærkningerne ovenfor vedrørende den komparative oversigt over forslag til lov om FE, norsk lovgivning og svensk lovgivning. Endvidere er de forslag til bestemmelser, der er gengivet i sammenstillingen, offentligt tilgængelige, idet de fremgår af de to lovforslag og Wendler Pedersen betænkningens lovudkast. 13

14 Hertil kommer, at der i det fremsatte lovforslag om FE nøje er redegjort for forholdet mellem Wendler Pedersen udvalgets lovudkast og det fremsatte lovforslag. Ad begrundelseskravet i forvaltningslovens 24: I ombudsmandens skrivelse anmodes ministeriet også om at udtale sig om, hvorvidt ministeriets afgørelse af 15. august 2014 lever op til begrundelseskravene i forvaltningslovens 24. I den kommenterede offentlighedslov, side 620, anføres bl.a. følgende: Begrundelseskravet i forvaltningslovens 24 indebærer således bl.a., at en forvaltningsmyndighed ved et delvist afslag på aktindsigt tydeligt skal tilkendegive, at der tilbageholdes dokumenter eller oplysninger. Herudover skal det specifikt i forhold til de enkelte tilbageholdte dokumenter og oplysninger oplyses, hvilken bestemmelse i offentlighedsloven der begrunder en tilbageholdelse af de enkelte dokumenter (f.eks. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 33, nr. 5). Begrundelseskravet indebærer dog ikke, at forvaltningsmyndigheden dokument for dokument er forpligtet til at forklare, hvorledes undtagelsesbestemmelserne er anvendt, men myndigheden kan nøjes med at henvise til, at undtagelsen er sket med hjemmel i den pågældende bestemmelse (eventuelt ved på aktlisten ud for de enkelte dokumenter at anføre, hvilken bestemmelse der har begrundet undtagelsen), jf. bl.a. FOB 2005, side 485, og FOB Det vil således ikke være i overensstemmelse med begrundelseskravet blot mere generelt at anføre, at en række dokumenter er undtaget efter f.eks. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 33, nr. 5, uden samtidig at præcisere, hvilke dokumenter der er anset for omfattet af de enkelte undtagelsesbestemmelser. Det er Forsvarsministeriets opfattelse, at ministeriets afgørelse af 15. august 2014 i store træk lever op til disse krav. Dog burde det for så vidt angår lovudkastet, der blev sendt til Justitsministeriet, have været uddybet, at udkastet ikke indeholder oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1., 1. pkt. (faktiske oplysninger), som ikke findes i det fremsatte lovforslag, og at udkastets oplysninger herom således er offentligt tilgængelige, og derfor ikke ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Endvidere burde indholdet af den komparative oversigt af 4. februar 2014 nærmere have været oplyst. Dette beklages. Endvidere kunne spørgsmålet om oplysninger om gældende ret/en sags retlige omstændigheder undtagelsesvise henførsel under offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., have været nævnt i begrundelsen. Den 11. september 2014 partshørte jeg dig over Forsvarsministeriets brev af 10. september Du meddelte den 23. september 2014, at du ikke havde kommentarer til Forsvarsministeriets brev. Den 24. september 2014 skrev jeg til dig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Forsvarsministeriet. 14

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere