Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon OVERDRAGELSESAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE"

Transkript

1 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon Bolig nr OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen Adresse: Gunløgsgade 35, 4. th. Postnr.: 2300 København S (i det følgende kaldet sælger) sælger herved andelsbolig beliggende Gunløgsgade 35, 4. th., 2300 København S og den til boligen knyttede andel i A/B SAGA G til medundertegnede Navn: Adresse: Postnr.: Tlf.nr.: (i det følgende kaldet køber) på følgende vilkår: 1. Andel og lejlighed. Overtagelsesdag. Andelen overdrages med den til andelen tilhørende ret og pligt til at bebo andelsboligen i overensstemmelse med foreningens til enhver tid gældende vedtægt. Køber er bekendt med, at bestyrelsen godkender køber som andelshaver under forudsætning af, at køber flytter ind i andelslejligheden og benytter denne til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Andel og lejlighed overtages den I det omfang sælger har været andelshaver i foreningen opsiges medlemskabet og brugsretten til lejligheden med sælgers underskrift tillige pr. samme dato. Lejligheden afleveres af sælger i ryddet stand på overtagelsesdagen kl Sælger afleverer alle nøgler til køber. Pulterrum skal være tømte, og effekter må ikke være henstillet på foreningens fællesareal. Andelsbevis skal sendes til administrator.

2 Aflæsning af el-måler og eventuel gasmåler påhviler sælger. Sælger skal sørge for at få kvittering fra køber på at el- og gasmåler er aflæst korrekt. Køber skal selv tilmelde sig hos forsyningsselskaberne. Administrator sørger for flyttemeddelelse til varmeaflæsningsfirma. 2. Købesum m.m. I forbindelse med overtagelse af andelen med brugsretten til lejligheden Gunløgsgade 35, 4. th., 2300 København Sbetales kr ,00, hvilket beløb fremkommer således: Andel i foreningens formue = registrerede kvadratmeter (60,00 kvm.) af kr ,00 pr. kvm., jfr. referat af ordinær generalforsamling 23. september 2013 = kr ,00 Forbedringer kr. 0,00 Mangler kr. 0,00 Løsøre kr ,00 Afslag kr. 0,00 Aftalt pris kr ,00 En måneds boligafgift, varme, m.m kr ,00 Andel af foreningens overdragelsesomkostninger, advokat kr ,00 Navneskilt kr. 550,00 Til indbetaling af køber kr ,00 Køber er gjort opmærksom på, at de af foreningen registrerede kvadratmeter for de enkelte lejligheder ikke i alle tilfælde er præcis det samme, som myndighederne har registreret. Køber skal stille sædvanlig bankgaranti for købesummen. Bankgarantien erstattes af kontant deponering kr ,00 på foreningens konto senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. Køber kan i stedet for bankgaranti indbetale hele beløbet. Bankgaranti eller indbetaling skal ske senest 5 hverdage efter at køber har modtaget besked om, at sælger har underskrevet overdragelsesaftalen. Alle indbetalinger skal ske ved overførsel fra netbank med følgende indbetalingskode +71< Benytter køber eller købers bank ikke netbank, kan indbetalingskort rekvireres. Køber er gjort bekendt med, at overtagelse af almindeligt løsøre er frivillig, således at lejligheden kan købes også uden dette løsøre. Hvis køber ikke vil overtage almindeligt løsøre, bortfalder eventuelt nedslag i prisen og naturligvis også evt. beløb for løsøre. Løsøre, der er indbygget i lejligheden, kan køber ikke nægte at overtage. 3. Afregning til sælger. Der afregnes aconto over for sælger eller panthavere (evt. udlægshavere) senest 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis følgende forinden er opfyldt: I. Køber skal have indbetalt hele købesummen og første måneds boligafgift, II. både køber og sælger skal have underskrevet overdragelsesaftalen, III. køber skal have underskrevet boligaftale, IV. sælger skal have afleveret andelsbevis, V. fortrydelsesretten skal være udløbet for køber, VI. bestyrelsen skal have godkendt overdragelsen, VII. sælger skal have oplyst konto, hvortil afregning kan ske.

3 Ved afregning over for sælger fradrages eventuelle restancer til foreningen, herunder evt. gebyr for udarbejdelse af vurderingsrapport, kr ,00 gebyr for afregning kr ,00*, herunder forespørgsel til andelsboligbogen og korrespondance med pant- og udlægshavere, andel af foreningens øvrige overdragelsesomkostninger til advokat, kr ,00, eventuelt gebyr ved mere end 1 udbetaling til andelshaver, udlægs- og/eller panthavere, kr. 375,00* pr. stk. og et anslået beløb til sikkerhed for varmeefterbetaling, dog minimum 2.000,00. Der fradrages endvidere kr ,00 til udstedelse af nyt andelsbevis, hvis dette ikke er sendt til administrator. De med *-markerede gebyrer bortfalder, hvis sælgers bank afgiver indeståelse med hensyn til, at afregning sker i h.t. andelsboligbogen inklusive evt. påkrav til pant- og udlægshavere om at slette deres pant/udlæg. Lejligheden skal afleveres i ryddeliggjort stand og med korrekt tømt pulterrum, dvs. uden at indholdet af pulterrummet er placeret på foreningens fællesareal. Overholdes ovenstående ikke, afregnes tidligst når ren- og ryddeliggørelse samt tømning af pulterrum / fjernelse af hensatte effekter på fællesareal er sket. Ved evt. begæring om a conto afregning fradrages minimum kr ,00. Rengøring, tømning af pulterrum m.m. foranlediges udført og for sælgers regning, hvorefter endelig afregning foretages. Gebyr for a conto afregning andrager kr. 625, Mangler, voldgift, m.m. Sælger erklærer, at der ikke sælger bekendt er skjulte mangler. Hvis det imod forventning alligevel skulle vise sig, at der er skjulte mangler, skal et evt. nedslag i købesummen, jfr. 2, i forhold til det maksimalt lovlige i h.t. loven forlods betragtes som kompensation til køber for, at der er en skjult fejl og mangel i lejligheden, som sælger ikke har været bekendt med. Lejligheden overtages inden for ovenstående rammer og inden for rammerne af Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber af køber som den er og forefindes og som beset af køber. Sælger oplyser, at forbedringer og løsøre er gældfri ved overdragelsen og i lovlig og funktionsdygtig stand. Hvis der opstår uenighed mellem sælger, køber eller bestyrelsen om fastsættelsen af pris for forbedringer/mangler, inventar og løsøre eller evt. pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen på den i vedtægtens 14.5 nævnte måde. Hvis køber rejser krav om voldgift i h.t. vedtægtens 14.5 inden overtagelsesdagen eller inden hele salgssummen er afregnet til sælger, kan bestyrelsen beslutte, at endelig afregning skal afvente voldgiftsmandens afgørelse. Til køber bemærkes, at bestyrelsen kun deltager i den i vedtægtens 15, stk. 6 anførte gennemgang af boligen, hvis begæring herom fremsættes skriftligt, og at købers frist for at gøre indsigelse i anledning af mangler gælder fra dispositionsdagen, og uanset om der er foretaget gennemgang med bestyrelsen eller ej.

4 5. Boligaftale. Samtidig med underskrivningen af denne overdragelsesaftale, underskriver køber boligaftale, hvor boligafgiftens størrelse og andre ydelser, der skal betales til andelsboligforeningen, fremgår. 6. Bestyrelsens godkendelse. Overdragelsen er betinget af, at køber og overdragelsens vilkår godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen. Såfremt bestyrelsen ikke kan godkende salget, er handlen at betragte som annulleret, og eventuel betalt købesum tilbagebetales til køber uden tillæg af rente. Såfremt bestyrelsen for andelsboligforeningen godkender køberen, men ikke kan godkende den aftalte salgspris, frigives den af bestyrelsen godkendte købesum til sælger. Det overskydende beløb tilbagebetales til køber, medmindre sælger inden tre uger skriftligt meddeler, at dette ikke kan accepteres, og at uenighed ønskes afgjort, således som foreningens vedtægter foreskriver, jfr I så fald skal det beløb, hvorom der er tvist, deponeres på særskilt konto, indtil sagen er afgjort. Derefter frigives det deponerede beløb med rente til sælger respektive køber, alt efter afgørelsen. Bilag til overdragelsesaftalen: 7. Oplysninger og bilag. Vedtægt Referat af seneste generalforsamlinger, inklusive seneste ordinære. Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab Seneste generalforsamlingsgodkendte budget Fortrydelsesret Boligaftale Husorden Lov om andelsboligforeninger 5, 15, stk 1, og 16, stk 1 og 3. Energimærke Vurderingsrapport Undertegnede køber bekræfter ved min underskrift, at jeg har modtaget og gennemlæst ovennævnte bilag. Ovenstående dokumenter og øvrige dokumenter for foreningen, som køber bør læse, kan ses på Køber og sælger erklærer begge på tro og love, at der i forbindelse med salg af andelen udelukkende er betalt den i 2 nævnte købesum, ligesom vi erklærer, at vi ikke har aftalt andet køb eller andre betingelser i forbindelse med handlen. 8 Fortrydelsesret. Køber kan træde tilbage fra (fortryde) denne aftale om køb af fast ejendom, hvis køber opfylder de betingelser, der fremgår af bilag 3 til denne aftale. Bilag 3 skal særskilt underskrives. SÆLGER SKAL UDFYLDE NEDENSTÅENDE: Sælgers kontonummer, hvortil der kan afregnes:

5 -adresse til sælgers bank: Sælgers nye adresse: Dato / 2014 Louise Risager Christensen Som ægtefælle til overdrageren samtykker jeg hermed i, at brugsretten til lejligheden opsiges: Dato / 2014 Bestyrelsens godkendelse af køber samt overdragelsesaftalens vilkår: Dato:

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

Slutseddel. Andelen ved overdragelse pr.: 1. november 2018

Slutseddel. Andelen ved overdragelse pr.: 1. november 2018 Navn: Andelsboligforeningen Solbjerg Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 Kontortid 1. mandag i hver måned. Kl. 18:30 20:00 Administrator: Advokat Ole Fischer Frederikssundsvej 159 2700

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

STANDARDPROCEDURE VED OVERDRAGELSE. Vi har modtaget oplysning fra bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andel i A/B Damsøhusene.

STANDARDPROCEDURE VED OVERDRAGELSE. Vi har modtaget oplysning fra bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andel i A/B Damsøhusene. STANDARDPROCEDURE VED OVERDRAGELSE Kære (sælger), Vi har modtaget oplysning fra bestyrelsen om, at du ønsker at sælge din andel i A/B Damsøhusene. Da der føres intern venteliste i foreningen, skal boligen

Læs mere

OVERDRAGELSESAFTALE. Dato 6. december 2018 j. nr , , , , , og

OVERDRAGELSESAFTALE. Dato 6. december 2018 j. nr , , , , , og OVERDRAGELSESAFTALE Dato 6. december 2018 j. nr 1-359-11-2, 1-359-12-2, 1-359-17-2, 1-359-22-2, 1-359-23-2, 1-359-28-2 og 1-359-140-2 Sælger og køber Undertegnede sælger Navn: Københavns Kommune Adresse:

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030

Revideret 10.11.2015 af administrator Ejd. nr. 1030 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Emilievej 13-30 Under henvisning til vedtægternes 14, 16, 20 og 23. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1021

Revideret af administrator Ejd. 1021 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Willemoesgade 35 Under henvisning til vedtægternes 11-14. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1013

Revideret af administrator Ejd. 1013 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i Andelsboligforeningen Falkoner Allé 102/Franckesvej 1 Under henvisning til vedtægterne 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration

Læs mere

Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)

Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Dato for udarbejdelse af aftale: Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Standardformular udarbejdet af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1013

Revideret af administrator Ejd. 1013 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i Andelsboligforeningen Falkoner Allé 102/Franckesvej 1 Under henvisning til vedtægterne 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration

Læs mere

Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)

Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) ! Dato for udarbejdelse af aftale: Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Standardformular udarbejdet af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1027

Revideret af administrator Ejd. 1027 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hallandsgade 22-24 & Kongedybet 27 Under henvisning til vedtægternes 14-18. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1068

Revideret af administrator Ejd. 1068 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Lykkesminde Under henvisning til vedtægternes 14, 15, 16 og 17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1057

Revideret af administrator Ejd. 1057 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Møllebakkehus Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1067

Revideret af administrator Ejd. 1067 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i Andelsboligforeningen Tøpkilde I Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i Sdr. Fasanvej 96-98 & Valby Langgade 44 A-B Opdateret den 14-02-13 Opsigelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig)

Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig) Ejendomsmæglertillæg til overdragelsesaftalen (køb/salg af andelsbolig) Indledning Dette er et tillæg til overdragelsesaftalen (køb af andelsbolig). Tillægget indeholder yderligere standardvilkår for handlen

Læs mere

Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)

Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig) Standardformular udarbejdet af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Advokater

Læs mere

Proces ved overdragelse af andel i A/B Enighedens Park 5.

Proces ved overdragelse af andel i A/B Enighedens Park 5. Proces ved overdragelse af andel i A/B Enighedens Park 5. I de:e dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i A/B Enighedens Park 5 gældende for alle overdragelser

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1035

Revideret af administrator Ejd. 1035 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Elmeparken II Under henvisning til vedtægternes 14, 20 og 23 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1033

Revideret af administrator Ejd. 1033 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Herregårdsparken II Under henvisning til vedtægternes 12-14 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1043

Revideret af administrator Ejd. 1043 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelsboliger i AB Herregårdsparken III Under henvisning til vedtægternes 13-15 Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1048

Revideret af administrator Ejd. 1048 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Bøgeparken Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1037

Revideret af administrator Ejd. 1037 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 239-243 Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1064

Revideret af administrator Ejd. 1064 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hostrup Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) udtræder af andelsboligforeningen Bofællesskabet Vidjekær og overdrager min andel til medunderskrevne (køber). Samtidig opsiger jeg brugsretten til

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1058

Revideret af administrator Ejd. 1058 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Hallandsgade 3-5A Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 1. august 2016 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Fremgangsmåde for forberedelse og gennemførelse af overdragelse fremgår af vedtægternes 15.

Fremgangsmåde for forberedelse og gennemførelse af overdragelse fremgår af vedtægternes 15. A/B Magasingården Maj 2019 Vejledning til sælger og køber om overdragelser I forbindelse med et salg skal køber have udleveret en lang række dokumenter. Det forudsættes at disse dokumenter er læst, da

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1006

Revideret af administrator Ejd. 1006 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Victoria Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1009

Revideret af administrator Ejd. 1009 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Paludan Müllers Vej 6 Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1038

Revideret af administrator Ejd. 1038 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Ewaldsgården Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1038

Revideret af administrator Ejd. 1038 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Ewaldsgården Under henvisning til vedtægternes 14-17. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Faldgruber ved overdragelse af andelsboliger

Faldgruber ved overdragelse af andelsboliger Faldgruber ved overdragelse af andelsboliger Advokat Timmy Lund Vest Administrationen A/S Advokat Mette Haagensen Ejendomsforeningen Danmark Regel nr. 1 Hvad siger vedtægten! Indhold - Honorar til adm.?

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

En andelshaver kan kun opsige/overdrage sin andel efter reglerne i nærværende vedtægter. Opsigelsen skal ske

En andelshaver kan kun opsige/overdrage sin andel efter reglerne i nærværende vedtægter. Opsigelsen skal ske Salgsprocedure 2009 Fra vedtægterne 21 og 13: 21. Opsigelse: En andelshaver kan kun opsige/overdrage sin andel efter reglerne i nærværende vedtægter. Opsigelsen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1045

Revideret af administrator Ejd. 1045 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Nørrebrogade 233-237 Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1012

Revideret af administrator Ejd. 1012 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13, 14 og 15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED

GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED GENEREL VEJLEDNING VEDRØRENDE SALG AF EN ANDELSLEJLIGHED Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Andelsoverdragelse Vejledning if. med køb/salg af andelslejlighed

Andelsoverdragelse Vejledning if. med køb/salg af andelslejlighed Vejledning if. med køb/salg af andelslejlighed A/B VED MØNTEN Amagerfælledvej 4-8 Ved Mønten 11-19 Ved Stadsgraven 1-9 www.abvm.dk CVR. 21 77 28 87 Formål Vejledning ved andelsoverdragelse/salg af en andelslejlighed

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

OVERDRAGELSE AF ANDELE - en oversigt

OVERDRAGELSE AF ANDELE - en oversigt OVERDRAGELSE AF ANDELE - en oversigt 18.04.18 JM FASTE/SPLIT-andele (med evt tillægspris, hvis forbedringer er godkendt af bestyrelsen) FRIE andele Fri overdragelse til ægtefæller, børn og medejere af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1052

Revideret af administrator Ejd. 1052 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Jægergården Under henvisning til vedtægternes 13-15. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

Revideret af administrator Ejd. 1008

Revideret af administrator Ejd. 1008 Fremgangsmåde ved overdragelse af andelslejligheder (boliger) i AB Randborg Under henvisning til vedtægternes 14-18. Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS. Ejendomsmægler/valuar og administrator

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v.

Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel i andelsboligforening m.v. Albertslund, den 11. oktober 2012. Til ejendomsmæglere, der formidler salg af en andel i Andelsboligforeningen Milebuen Vedr. anvendelsen af Dansk Ejendomsmæglerforenings Standard Købsaftale for andel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ANDEL

AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ANDEL AFTALE OM OVERDRAGELSE AF ANDEL Undertegnede (sælger) opsiger herved brugsretten til min bolig, til fraflytning den og overdrager min andel nr. i andelsboligforeningen A/B Istedgade 66-84 til medunderskrevne

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere