TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080]"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: Dok. nr.: Dato: 25. november 2016 TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl , lokale 2-080] Samråd om ADHD-medicin til børn og unge (samrådsspørgsmål K) Allerførst tak til formanden. Dette samråd handler om brugen af ADHD-medicin til børn og unge, og der er blevet spurgt ind til: En forklaring bag de geografiske forskelle i brugen af ADHDmedicin. Om lægemangel i yderområderne har en betydning for brugen af ADHD-medicin. Hvordan jeg vil sikre en ensartet behandling af børn og unge med ADHD. Og til allersidst er der spurgt ind til, hvad min holdning er til at indføre pakkeforløb for behandling af ADHD.

2 Jeg vil gerne starte det her samråd med at understrege en ret vigtig pointe, som jeg tror, jeg kommer til at gentage mange gange i dag. Medicinsk behandling af børn og unge med ADHD er ikke førstevalg til behandlingen af sygdommen. Det fremgår tydeligt i vejledningen til medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser, at der skal udvises stor forsigtighed ved behandling af børn og unge med disse lægemidler. Og helt konkret om behandlingen af ADHD fremgår det videre: adfærdsorienteret behandling med forældretræning, psykoedukation, støttende samtaler og kognitiv træning med inddragelse af skole og institution er førstevalgsbehandling af børn og unge med hyperkinetisk forstyrrelse... En ADHD diagnose alene er ikke et tilstrækkeligt grundlag for at starte medicinsk behandling. Side 2

3 Ligesom det også fremgår i vejledningen, at hvis der anvendes medicinsk behandling af børn og unge, så skal behandlingen opstartes af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Men i den her debat skal vi også huske på, at nogle børn og unge har stor gavn af medicinsk behandling især børn og unge, der har en svær funktionsnedsættelse på grund af ADHD. Og det kommer jeg tilbage til senere i min tale. For jeg vil først gerne komme med lidt om fakta om forbruget af ADHD-medicin blandt børn og unge. For når vi i dag skal tale om ADHD-medicin, så lad os lige starte med at slå fast, hvad vi egentlig taler om: Lægemidler, der er godkendt til behandling af ADHD, indeholder et af 5 aktive stoffer, hvor det mest kendte er Methylphenidat. Og det er i langt overvejende grad dét aktive stof, der anvendes til børn og unge bl.a. i lægemidlet Ritalin. Side 3

4 Og det er også det stof, som anbefales til børn og unge af både Sundhedsstyrelsen og RADS. ADHD-medicin er godkendt til brug for børn over 6 år, når andre ikke medicinske tiltag alene er utilstrækkelige. Og hvor mange børn og unge taler vi om, når vi taler om forbrug af ADHD-medicin? I 2015 var der på landsplan børn og unge under 18 år, som havde indløst en recept på lægemidler med ét af de føromtalte aktive stoffer. I 2008 var tallet 9.808, så det er altså en stigning på ca. 55 % i perioden fra Antallet af børn og unge, der har indløst recept på ADHDmedicin har dog været nogenlunde stabilt siden 2012, med mindre udsving - henholdsvis op og ned - fra Forbruget af ADHD-medicin bliver fulgt nøje. Side 4

5 Det vil sige lægernes udskrivning af hovedparten af alle lægemidler til behandling af ADHD, herunder Ritalin, bliver fulgt nøje af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gør de for at understøtte tilsynet med konkrete læger, ved kontrol af såkaldte risikopersoner og ved bekymringshenvendelser fra patienter og andre. Herudover gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed kvartalsvise screeninger i programmet, hvor eksempelvis læger med et meget afvigende ordinationsmønster identificeres og søges ud. I helt grelle tilfælde kan styrelsen indlede en faglighedssag mod en læge, hvis vedkommende handler fagligt uforsvarligt, og lægen kan i sidste miste sin autorisation. Det var en lidt lang indledning, men vigtigt for at sætte rammen. Og nu vil jeg så gå over til at besvare selve samrådsspørgsmålet. Side 5

6 Den første del af samrådsspørgsmålet handler om årsagerne til de geografiske forskelle i forbruget af ADHD-medicin til børn og unge. Hvis vi starter med at kigge på forbruget på regionalt niveau, så kan man se, at region Midtjylland, Sjælland og Nordjylland har det forholdsvis højeste forbrug af ADHD-medicin til børn og unge pr børn og unge i regionen. Region Nordjylland har det højeste forbrug med 16,6 børn og unge, der får ADHD-medicin pr indbyggere i regionen i samme aldersgruppe. Det er cirka dobbelt så stor en andel af børn og unge, der får ADHD-medicin, som i Region Syddanmark, hvor 8,8 børn og unge pr indbyggere i samme aldersgruppe får ADHDmedicin. Forskellene mellem de regioner med det største og mindste forbrug har ikke ændret sig væsentligt siden Side 6

7 Hvis man ser på forskellene på kommunalt niveau, så bliver det lidt mere langhåret, hvis jeg skal sidde og remse alle kommunerne op her. Men jeg kan sige, at spredningen i antallet pr indbyggere mellem kommunerne, er mest udtalt inden for Region Sjælland og Region Syddanmark, hvorimod forbruget i Region Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden er mere ensartet. Der er dog kommuner i alle regioner, med undtagelse af Region Hovedstaden, der ligger i den højere ende, når det kommer til forbruget af ADHD-medicin blandt børn og unge pr indbyggere. I forhold til spørgsmålet om årsagerne til de geografiske forskelle i brugen af ADHD-medicin til børn og unge, så er der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke én enkeltstående forklaring men flere forklaringer. Det kommer jeg tilbage til, for jeg vil lige kort fortælle om nogle af de metodiske årsager, der også kan forklare de geografiske forskelle. Side 7

8 Sundhedsdatastyrelsen peger nemlig på, at undersøgelsen af de kommunale forskelle er usikker, fordi den er udarbejdet på baggrund at et relativt begrænset antal børn og unge, som har indløst en recept på ADHD-medicin. Når der laves undersøgelser med så relativt få borgere, som det er tilfældet her, så kan meget få borgere give et forholdsvis stort udslag i statistikkerne. Det betyder altså, at blot få personer til eller fra i en kommune kan ændre billedet. I undersøgelsen af de kommunale forskelle har man opdelt landets kommuner i fem kategorier, der viser forbruget af ADHD-medicin til børn og unge. Samsø Kommune er fx placeret i den kategori med det største forbrug af ADHD-medicin til børn og unge pr indbyggere i samme aldersgruppe. Side 8

9 Men blot få brugere mindre i kommunen vil resultere i, at kommunen vil rykke én eller flere kategorier ned på grund af det lave indbyggertal. Sundhedsdatastyrelsen har desuden oplyst, at det samme er tilfældet på regionalt niveau. Altså skal opgørelserne af de geografiske variationer tolkes med forsigtighed. Desuden skal man være opmærksom på, at Sundhedsdatastyrelsens oversigt ikke tager højde for, om en patient kun har fået udskrevet én eller flere recepter på ADHDmedicin. Et barn eller en ung, der har indløst én recept indgår altså på lige fod med et barn, der har et mere permanent forbrug af ADHDmedicin. Noget så kedeligt som opgørelsesmetoder og statistik kan altså forklare en del af de geografiske forskelle i brugen af ADHDmedicin til børn og unge, som vores registerdata viser. Side 9

10 Når det er på plads, vil jeg gerne forklare lidt nærmere, hvad der kan være årsagerne til de geografiske forskelle i forbruget af ADHD-medicin til børn og unge. Der kan blandt andet være forskel i: Opsporing af børn og unge med mistanke om ADHD De kommunale tilbud, der skal stå i stedet for den medicinske behandling Og den udredning og behandling, som lægerne skal tilbyde. Hvad angår opsporing af børn og unge med mistanke om ADHD, kan man i nogle områder være bedre til at lokalisere de børn og unge, som man mistænker for at lide af ADHD, og som har behov for behandling. Det kan være opsporing i kommunalt regi i fx daginstitutioner og skoler, hvor kommunerne har et stort ansvar for at fange signalerne fx i dagsinstitutioner og på skolerne. Side 10

11 Da den del hører under mine ministerkollegaer i Social- og Indenrigsministeriet og til dels også Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i forhold til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, så vil jeg henvise til dem for nærmere detaljer på deres ressortområder. På sundhedsområdet kan der også være forskel på opsporingen hos de praktiserende læger, som foretager den indledende udredning og henviser barnet eller den unge til videre behandling. Der kan fx være forskel på, hvor godt de praktiserende læger kender signalerne, så de kan opspore børn og unge med mistanke om ADHD. Ligesom der kan være forskel på, hvordan og hvor ofte de sørger for at henvise barnet eller den unge til yderligere udredning og videre behandling. Så forskelle i, hvor mange der bliver opsporet og diagnosticeret med ADHD, kan have en betydning for medicinforbruget. Side 11

12 For børnene skal indgå i et udrednings- eller behandlingsforløb, hvis de skal tage medicin. I forhold til forskel i de kommunale tilbud, der skal stå i stedet for den medicinske behandling, som jeg også startede med at citere fra vejledningen på området, så er det et område, der hører under Social- og Indenrigsministeriets ressort, så der må jeg henvise dertil. Jeg kan dog sige, at det er et kommunalt ansvar at sikre, at børn og deres familier får den hjælp og støtte efter den sociale lovgivning, som de har brug for. Det kan fx være hjælp til mestring af sygdommen til børnene eller de unge og deres familier. Men kommunale forskelle i den indsats kan selvfølgelig også være en forklaring på de geografiske forskelle i medicinforbruget. Side 12

13 Hvad angår de enkelte lægers udredning og behandling af børn og unge med ADHD, så kan den bestå i, at lægerne ikke nødvendigvis følger de eksisterende anbefalinger og værktøjer på området. Og det kan selvfølgelig afspejle sig i forskellen i medicinforbruget. De værktøjer kommer jeg tilbage til lidt senere. Der er altså ifølge Sundhedsstyrelsen en række forskellige årsager til de geografiske forskelle i medicinforbruget, og der er altså ikke ét simpelt svar på spørgsmålet. Spørgeren stiller desuden spørgsmålet: Hvilken betydning for behandlingen af børn og unge med ADHD, mener jeg, lægemangel i yderområderne har? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det visse steder i Danmark kan være svært at tiltrække tilstrækkeligt med læger. Side 13

14 Men det må ikke blive nogen undskyldning for dårlig kvalitet eller for ikke at følge de faglige vejledninger og retningslinjer, der eksisterer på området. Ordination af lægemidler skal altid ske ud fra en lægefaglige vurdering på baggrund af den enkelte læges grundige observationer og undersøgelser af barnet. Ligesom der jo også eksisterer både en udrednings- og behandlingsret, som sikrer patienternes ret til en hurtig indsats af høj kvalitet. Og så må de enkelte regioner, der oplever de udfordringer, sørge for at organisere sig på en fornuftig måde, så de er sikre på, at de rette kompetencer er til stede for at udføre en given behandling. Det er en del af regionernes driftsansvar. Regeringen har i lyset af udfordringerne nogle steder i landet med at skaffe tilstrækkeligt med læger nedsat et lægedækningsudvalg. Side 14

15 Det er et udvalg, som skal analysere udfordringerne og komme med anbefalinger, der kan understøtte en bedre fordeling af de læger, som vi har i Danmark og som kan være med til at sikre en god lægedækning i alle dele af landet. Og jeg ser frem til at få udvalgets anbefalinger omkring årsskiftet. Men tilbage til spørgsmålet om hvorvidt lægemangel i yderområderne er med til at forklare forskellene. Dertil vil jeg bemærke, at når jeg kigger ned over det landkort, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet over forbruget af ADHD-medicin til børn og unge, så ser jeg ikke en entydig sammenhæng mellem det at være et yderområde, som kan have vanskeligt ved at tiltrække speciallæger, og det at have et højere forbrug af ADHD-medicin. Der er fx kommuner i Østjylland, hvor der er et højere forbrug af ADHD-medicin til børn og unge end andre steder i landet, og det vil jeg ikke just kalde yderområde. Side 15

16 Ligesom medicinforbruget ligger i den lavere ende i store dele af Sønderjylland og på Lolland-Falster, som man nok i højere grad kan sige ligger i yderområder. Så er jeg blevet spurgt til, hvad jeg vil gøre for at sikre en ensartet behandling af børn og unge med ADHD. Det er et ansvar som ingen kan løfte alene. Det er først og fremmest lægernes ansvar at sikre, at behandlingen lever op til de mange forskellige retningslinjer og anbefalinger, der findes på området og som jeg vil redegøre for om lidt. Ligesom kommuner og regioner skal sikre de rigtige tilbud til målgruppen og stå for rammerne for indsatsen. Jeg kan være med til at sikre de overordnede rammer og sikre, at der er nationale standarder for den sundhedsfaglige behandling og initiativer, der understøtter indsatsen. Men det er kommuner og regioner, der skal føre det ud i livet! Side 16

17 Og der findes allerede på sundhedsområdet en række nationale vejledninger og retningslinjer, der skal sikre ensartet behandling af ADHD hos børn og unge: Der er den foromtalte vejledning til medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Der en National Klinisk Retningslinje målrettet udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Der er en faglig visitationsretningslinje til udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Ligesom der findes en række andre vejledninger fra fx faglige selskaber på området. Derudover har regionerne indført pakkeforløb for behandlingen af børn og unge med ADHD, og vi er i den nye satspuljeaftale netop blevet enige om et kommende forløbsprogram på området. Side 17

18 For så vidt angår vejledning fra Sundhedsstyrelsen målrettet medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser, så vil jeg gerne understrege min tidligere pointe igen: Nemlig at det tydeligt fremgår i vejledningen, at medicinsk behandling ikke er førstevalg til behandling af børn og unge med ADHD. Hvis der er brug for medicinsk behandling, så fremgår det også, at det altid skal kombineres med specialpædagogik, adfærdsorienteret behandling og andre relevante indsatser for at opnå tilstrækkelig behandlingseffekt. Ligesom det i vejledningen fremgår, at det er kommunernes opgave at varetage barnets eller den unges behov for psykologisk, pædagogisk eller social støtte. Vejledningen fremhæver også, som jeg sagde tidligere, at hvis der anvendes medicinsk behandling, så skal det varetages af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Side 18

19 Ligesom det også fremgår, at hvis den praktiserende læge overtager den medicinske behandling såkaldt vedligeholdelsesbehandling - så skal det ske efter konkret aftale og i samråd med speciallægen. Og først efter, at speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri har opstillet en plan for behandlingen, herunder kontrol. Det er altså ikke de alment praktiserende læger, der kan beslutte at opstarte medicinsk ADHD behandling, men speciallæger, der har et kendskab til området. Sundhedsdatastyrelsen har trukket oplysninger over, hvem der har udskrevet første recept af ADHD-medicin for børn og unge for at undersøge, om vejledningen overholdes i praksis. Og tallene viser, at i over 94 pct. af tilfældene, så er det en speciallæge, der har udskrevet medicinen. Kun i 1,4 pct. af tilfældene er det en almen praktiserende læge, og så er der en lille restgruppe, hvor det ikke er muligt at se, hvem der har stået for udskrivelse af medicinen. Side 19

20 Tallene viser altså, at når børn og unge får udskrevet ADHDmedicin, så sker det i langt overvejende grad af en speciallæge på børne- og ungeområdet. Og i den her debat, så er det vigtigt at huske på, at nogle børn og unge har stor gavn af medicinsk behandling for deres ADHD. Den pointe må ikke fortabe sig i diskussionen. Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en National Klinisk Retningslinje populært kaldet en NKR for den sundhedsfaglige udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Og formålet med en NKR er blandt andet netop at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet. I den henvises der også til den føromtalte vejledning, ligesom det igen fremgår, at behandling med ikke-farmakologiske interventioner hos børn med mindre grad af funktionsnedsættelse er det mest hensigtsmæssige. Side 20

21 Sundhedsstyrelsen anbefaler i stedet behandling i form af: Computerbaseret kognitiv træning hos børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD, Social færdighedstræning til børn og unge i alderen 6-12 år med ADHD som ikke-farmakologisk behandling. Desuden anbefales forældretræningsprogrammer til afhjælpning af symptomer såsom angst og depression hos børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD. Det kan kombineres med medicinsk behandling, fx for børn og unge med sværere funktionsnedsættelser, som kan have gavn af medicinsk behandling i tillæg med ikke-medicinsk behandling. Og så vil jeg også gerne fremhæve Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje til udredning og behandling af ADHD hos børn og unge, som endnu et værktøj til at sikre ensartet udredning og behandling af høj kvalitet på tværs af landet. Side 21

22 Retningslinjen er med til at sætte rammer for indsatsen og beskriver samarbejdet mellem de forskellige instanser i opsporings- og udredningsfasen, og hvordan udredningen efterfølgende bør foregå. Af retningslinjen fremgår det fx, hvordan henvisningen fra PPR til enten alment praktiserende læge eller en børne- og ungepsykiatrisk afdeling foregår, hvilke oplysninger der skal indgå i henvisningen, og hvilke parter der skal inddrages. Ligesom det fremgår, at kommunen skal sikre, at der iværksættes sociale eller pædagogiske foranstaltninger. Der findes altså i dag en række forskellige initiativer fra nationalt hold, som skal sikre en ensartet behandling af høj kvalitet også uden brug af medicin. Derudover kommer de forskellige anbefalinger og retningslinjer, som de faglige selskaber udarbejder. Side 22

23 For eksempel har Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab udarbejdet en faglig retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Jeg vil også gerne kort nævne det pakkeforløb specifikt målrettet behandling af børn og unge med ADHD, som Danske Regioner har oprettet. I den pakke er der blandt andet afsat tid til psykoedukation til både barnet og den unge samt deres forældre og andre relevante pårørende, ligesom der er afsat tid til en snak om medicinforbrug, herunder eventuel plan for ned- og aftrapning af medicin. Danske Regioner har desuden oplyst, at der lige nu pågår en proces, hvor man ser på, hvordan pakkeforløbene kan opdateres fagligt. Noget af det, man ser på er blandt andet, hvordan pakkerne kan have en tættere tilknytning til de kliniske retningslinjer på området, herunder anvendelsen af medicin. Side 23

24 Jeg er tilfreds med, at regionerne har taget initiativ til at sikre en mere ensartet behandling på området, og pakkeforløbene er da også rost af Statsrevisorerne for at sikre øget produktivitet og højnet kvalitet. Og pakkeforløbene er da også blevet eksporteret til både Norge og Sverige, som har ladet sig inspirere af regionernes pakkeløb her i Danmark. Det er altså også i høj grad op til regionerne og kommunerne at følge de mange forskellige anbefalinger på området og sørge for at tilbyde de rette tilbud, der står i stedet for medicinsk behandling af børn og unge. Ligesom lægerne selvfølgelig skal tilbyde medicinsk behandling i overensstemmelse med anbefalingerne på området, når de vurderer, at det er fagligt mest hensigtsmæssigt. Jeg synes, min gennemgang af de mange forskellige tiltag på området viser, at der allerede i dag er mange initiativer på sundhedsområdet, der skal sikre børn og unge med ADHD en god behandling. Side 24

25 Afslutningsvist bliver jeg spurgt om, hvad min holdning er til at indføre pakkeforløb for behandling af ADHD hos børn og unge. Som jeg har nævnt, så har regionerne allerede indført pakkeforløb for børn og unge med ADHD. Jeg har på den baggrund heller ikke aktuelle planer om, at der skal udarbejdes supplerende eller parallelle udrednings- og behandlingspakker fx i Sundhedsstyrelsens regi. Jeg tror, at det lige nu er vigtigt, at den kvalitetsudviklingsproces, som regionerne har igangsat med pakkeforløbene, får den fornødne tid, så pakkerne kan blive udbredt og forankret i psykiatrien. Det, der er brug for og som også efterlyses af børne- og ungepsykiaterne - er nogle retningslinjer for de tværgående forløb for børn og unge med psykiske lidelser. Derfor er jeg glad for, at satspuljekredsen for kort tid siden har indgået en aftale på området, hvor der er afsat midler til både Side 25

26 udvikling og implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser, herunder ADHD. Forløbsprogrammer har den store force, at de, i modsætningen til pakkeforløb, har fokus på det tværgående samarbejde. Det kan fx være samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge, sociale tilbud, skoler og ungdomsuddannelser, sundhedsplejersker, PPR med videre. Det giver god mening med tværgående programmer, netop når man taler om børn og unge med ADHD, hvor indsatsen jo går på tværs af flere sektorer. Jeg ser derfor også frem til, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen sammen med relevante parter får udviklet forløbsprogrammerne, og de efterfølgende bliver taget i brug i regioner og kommuner. Jeg vil dog også bemærke her på falderebet, at det altså er op til kommuner og regioner at arbejde på tværs og tænke i helheder og sammenhæng til gavn for den her målgruppe. Side 26

27 Det er ikke noget, en pulje fra satspuljepartierne kan gå ind og fikse med et snuptag. Det er noget, som blandt andet sundhedsaftalerne skal bruges til. Nogle steder fungerer samarbejdet om patienterne rigtig godt på tværs, og andre steder er der klart plads til forbedringer på det område. Så for at opsummere, så findes der allerede mange indsatser og værktøjer, der skal bidrage til at sikre en god og ensartet behandling af børn og unge med ADHD eller med mistanke om ADHD. Det er i høj grad op til regionerne og kommunerne at følge de mange klare anbefalinger, der skal stå i stedet for eller supplere medicinsk behandling af børn og unge. Mange tak for ordet! Side 27

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 955 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Samråd SUU alm. del spm AÆ og BP Samrådsspørgsmål AÆ Ministrene

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1096 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 725 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Primaejur,

Læs mere

Regionernes kendskab til igangværende tværsektorielle tiltag på børne- og ungeområdet i psykiatrien

Regionernes kendskab til igangværende tværsektorielle tiltag på børne- og ungeområdet i psykiatrien Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 54 Offentligt NOTAT Regionernes kendskab

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017] Samråd om manglende overholdelse af reglerne om maksimale ventetider

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Sundheds- og Ældreudvalget den 30. maj 2017] Samråd om manglende overholdelse af reglerne om maksimale ventetider Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 938 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SPOLD Sagsbeh.: AJU Koordineret med: SST/STPS Sagsnr.: 1700655 Dok. nr.: 285771

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd DN d. 8. juni 2017 lokale kl. Kl ] Talepapir samrådsspørgsmål DN vedr.

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd DN d. 8. juni 2017 lokale kl. Kl ] Talepapir samrådsspørgsmål DN vedr. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 954 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret med: SPOLD, MEDINT, JURPSYK, SUNDØK Sagsnr.:

Læs mere

TALEPAPIR. Tale til samråd BW om social ulighed i sundhed d. 2. oktober 2018

TALEPAPIR. Tale til samråd BW om social ulighed i sundhed d. 2. oktober 2018 Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 02-10-2018 TALEPAPIR Det talte ord gælder Tale til samråd BW om social ulighed

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE Quick guide Det er god praksis at anvende en standardiseret rating scale som led i den diagnostiske udredning for ADHD

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd om regeringens krav til regionerne, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, den 18. oktober 2016 kl.

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd om regeringens krav til regionerne, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, den 18. oktober 2016 kl. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 78 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd om regeringens krav til regionerne, Folketingets

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge

Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge s Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt MONITORERING 2018 Monitorering af forbruget af sovemedicin hos børn og unge Opdaterede tal fra 2015-2017 1. Resume Denne monitorering

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Samrådsspørgsmål

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådsspørgsmål CS og CT

TALEPAPIR. Samrådsspørgsmål CS og CT Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1413 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPSSK Koordineret med: Sagsnr.: 1806225 Dok. nr.: 681970

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1142 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål CA Sundheds- og Ældreudvalget

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder 28. januar 2016 kl. 16.00-17-30, Christiansborg 1-133

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Audit for voksne med ADHD

Audit for voksne med ADHD Audit for voksne med ADHD Ligheder og forskelle mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland 2015 Baggrund og formål Det er historisk forholdsvist nyt, at voksne patienter diagnosticeres og behandles

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt 19. april 2017 J. nr. 17/03115 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet GHJA Bidrag til besvarelse

Læs mere

Psykiatri- og Socialudvalget

Psykiatri- og Socialudvalget Psykiatri- og Socialudvalget 20. NOVEMBER 2018: Oplæg ved Charlotte R. Josefsen og Torben Kyed Larsen Regeringens psykiatriplan det aktuelle politiske og faglige grundlag for psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

TALEPAPIR. Samråd om planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

TALEPAPIR. Samråd om planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1415 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPPWN Koordineret med: Sagsnr.: 1805246 Dok. nr.: 680738

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 731 Offentligt NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse Muligheder for forbedring af

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres 1 Psykiatrien under pres Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Patient- & Pårørendestøtte,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [25. april 2017, kl , Christiansborg, Sundheds- og Ældreudvalget]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [25. april 2017, kl , Christiansborg, Sundheds- og Ældreudvalget] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SPOLD Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 1700450 Dok. nr.: 318538 Dato:

Læs mere

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin

Kommunale forskelle i brug af ADHD-medicin På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Indblik bliver offentliggjort en eller flere gange pr.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådstale

TALEPAPIR. Samrådstale Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1016 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Sagsnr.: 1705153 Dok. nr.: 403737

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. 10 min.

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir. Ca. 10 min. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 391 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU alm. del samrådsspørgsmål T og U Dato

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 218 på genoptræningsområdet KL publicerer for ottende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14 dvs. borgere der udskrives fra sygehus med

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017

Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017 Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt T A L E 05-10-2017 Samrådsspørgsmål A-C om psykisk arbejdsmiljø på hospitaler den 6. oktober 2017 J.nr. 2017-5813 CAL

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

TALEPAPIR. Samrådstale vedr. spm. AW om Spinraza og lægers frie ordinationsret (lukket samråd)

TALEPAPIR. Samrådstale vedr. spm. AW om Spinraza og lægers frie ordinationsret (lukket samråd) Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 677 Offentligt Su dheds og Ældre i isteriet E hed: MEDINT Sagsbeh.: DEPRHH Koordi eret ed: Sags r.: Dok. r.: Dato: TALEPAPIR

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager vedr. læger

Undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager vedr. læger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 132 Offentligt 9500045 PIN/CBK Undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager vedr. læger Executive summary BAGGRUND Regeringen og Folketingets partier

Læs mere

EVALUERING AF PULJE TIL PSYKOLOGHJÆLP DECEMBER 2011

EVALUERING AF PULJE TIL PSYKOLOGHJÆLP DECEMBER 2011 EVALUERING AF PULJE TIL PSYKOLOGHJÆLP ANTALLET AF HENVISNINGER I BØRNE- OG UNGEPSYKIATRIEN Kilde: BUP-basen, 2004-2011 UDVIKLINGEN I DIAGNOSER 4.000 3.500 3.676 3.566 3.000 2.500 2.000 1.634 1.923 2.577

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AK-AL om bemanding af scannere. Onsdag den 23. marts 2011 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd AK-AL om bemanding af scannere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPFRE Koordineret med: SPOK

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere