NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere"

Transkript

1 Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Faaborg-Midtfyn

2 INDHOLD NY SYGEDAGPENGEMODEL Ny sygedagpengemodel 2 Sygedagpengeforløb og visitation 4 Fast-Track 7 Kortvarige og forudsigelige sygemeldinger 8 Langvarige og forudsigelige sygemeldinger 8 Langvarige, komplekse og uforudsigelige sygemeldinger Forlængelsesregler ved fem måneders revurdering Jobafklaringsforløb 12 Støtteordninger - oversigt 14 Udgiver: Jobcenter Faaborg-Midtfyn Oplag: 100 stk. Redaktion: Jobcenter Faaborg-Midtfyn Tekst og design: wanek-myrner.dk 8 10 Den 1. juli 2014 træder første del af en ny sygedagpengemodel i kraft, og d. 5. januar følger resten af ændringerne trop. Den nye model skal blandt andet sikre, at alle sygemeldte har et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet, samt at der sættes hurtigere og mere målrettet ind over for de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygemeldinger. Det stiller øgede krav til kommunikationen og ikke mindst hastigheden af kommunikationen mellem sundheds- og beskæftigelsessystemet. Derfor er det afgørende, at vi som jobcenter og læge rykker tættere sammen og gør klar til at intensivere samarbejdet om sygemeldte borgere, så de ikke mister jobbet - eller så de igen kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I dette hæfte har vi samlet alle relevante informationer om forløb, tidsfrister, regler og støttemuligheder i den nye sygedagpengemodel. Så kan du som læge bedre navigere og se, hvad der gælder for dine patienter - og hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til behandlingen af sygedagpengesagerne. Har du spørgsmål i forbindelse med den nye model, er du som altid meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger på bagsiden af hæftet. 2

3 Hovedtræk i den nye sygedagpengemodel Med den nye sygedagpengemodel placerer vi alle sygemeldinger i nye kategorier: Kat. 1 - Kortvarige (maks. otte uger) og forudsigelige sygemeldinger Kat. 2 - Længerevarende (over otte uger) og forudsigelige sygemeldinger Kat. 3 - Længerevarende (over otte uger) komplekse og uforudsigelige sygemeldinger Kategoriseringen sker, så vi bedre kan målrette indsatsen og prioritere vores ressourcer på alle dem, der fx på grund af stress eller alvorlig sygdom er i risiko for en langvarig eller kompleks sygemelding, mens vi giver dem, der har brækket benet, ro til at hele selv. Læs mere om kategorierne på side otte. Den nye sygedagpengemodel indebærer også: at alle sygemeldte er sikret offentlig forsørgelse under hele sygdomsforløbet (også ud over 12 måneder). at alle sygemeldinger nu bliver revurderet efter fem måneder (tidligere 12 måneder) efter syv forlængelsesregler (se side 12), og at sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb på nedsat ydelse (se side 12), hvis sygedagpengene ikke kan forlænges 2014 at sygemeldte skal besøge dig som læge inden en eventuel opfølgningssamtale i jobcentret at læge og arbejdsgiver bliver involveret tidligere som hjælp til at fastholde sygemeldte i job 2014 at både arbejdsgivere og sygemeldte kan anmode om en ekstraordinær tidlig indsats (Fast-track), hvis der er risiko for en langvarig sygemelding (se side syv) at sygemeldte kan afvise lægebehandling uden at miste ydelse (se side seks) 2014 Den nye sygedagpengemodel er delt op, så en del af den træder i kraft 1. juli 2014, mens andre dele først træder i kraft 5. januar. Hæftet her indeholder beskrivelser af alle ændringerne i reformen, men for overskuelighedens skyld har vi markeret tidspunkterne for ikrafttrædelse med mærkater. Juli 2014 Klar arbejdsdeling Som praktiserende læge bidrager du med værdifulde oplysninger og vurderinger, der sikrer, at vi i jobcentret kan give det rigtige tilbud til borgeren. Myndighedsopgaven ligger altid hos os, og det orienterer vi borgeren om. Der er på sygedagpengeområdet redskaber, der kan bruges til at bringe en sygemeldt tilbage i arbejde, men kun når en række forudsætninger er opfyldt. Derfor er det vigtigt i dialogen med borgeren, at vedkommende ikke lægger sig fast på et bestemt tilbud, før vi ved, om der er lovgivningsmæssigt grundlag for det. 3

4 Fire uger fra første fraværsdag Fem uger fra første fraværsdag Sygemelding Arbejdsgivers fire ugers fraværssamtale Oplysningsskema SYGEDAGPENGEFORLØB - TRIN FOR TRIN Hvis man bliver syg, skal man melde sig syg de rigtige steder og overholde bestemte tidsfrister: Medarbejdere skal sygemelde sig hos arbejdsgiver på 1. fraværsdag. Hvis sygemeldingen varer mere end 30 kalenderdage, har arbejdsgiver ret til at søge refusion for fraværsdagene. Ledige medlemmer af en a-kasse skal sygemelde sig i a-kassen. Som bekræftelse på sygemeldingen modtager man et såkaldt underretningsbrev fra a-kassen, hvoraf det fremgår, om man skal foretage sig yderligere. I jobcentret får vi automatisk besked om sygemeldingen. De første to uger af sygemeldingen udbetales ydelsen af a-kassen. Selvstændige erhvervsdrivende skal sygemelde sig online på Hvis man fra start kan se, at sygemeldingen risikerer at blive længerevarende, er det muligt at anmode om Fast-Track-behandling af sygemeldingen. Læs mere på side syv. Arbejdsgivere skal indkalde sygemeldte til en sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag. Her skal arbejdsgiveren og den sygemeldte sammen finde ud af: Hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage Om det skal ske gradvist Om den sygemeldte har brug for skånehensyn, hvilemuligheder mv. I forlængelse af samtalen kan der med fordel udarbejdes en konkret fastholdelsesplan. Det kan også være en god ide, at den sygemeldte sammen med arbejdsgiver udfylder en mulighedserklæring, så du som læge kan vurdere sygdommens betydning for udførelsen af arbejdet. Se også side 14 for mere information om støttemuligheder, der kan hjælpe sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde. Senest fem uger fra første fraværsdag anmelder arbejdsgiver sygefraværet på og bliver i den forbindelse bedt om at svare på tre spørgsmål: Hvilke arbejdsfunktioner påvirker sygdommen? Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet? Har arbejdsgiver forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand? Hvis ikke arbejdsgiver svarer på spørgsmålene, kan den sygemeldte selv blive bedt om at svare. Når vi har modtaget sygemeldingen, sender vi et oplysningsskema, hvor den sygemeldte skal angive: Årsagen til sygdommen Hvornår arbejdet forventes genoptaget Om den sygemeldte modtager behandling Hvilke opgaver, den sygemeldte stadig kan klare. Ved sygemelding fra en a-kasse, vil a-kassen som hovedregel anmelde sygefraværet senest tre uger efter, den sygemeldte har givet besked til a-kassen. Kat. 1 - Kortvarig og forudsigelig sygemelding Hvis oplysningsskemaet viser, at den sygemeldte forventer at være fuldt raskmeldt inden for otte uger fra første fraværsdag, placerer vi sygemeldingen i kategori 1. Typisk vil vi ikke gøre yderligere ved sygemeldingen. Læs mere på side otte. 4

5 Besøg hos dig som læge Hvis oplysningsskemaet viser, at sygemeldingen risikerer at blive længerevarende (over otte uger), skal den sygemeldte besøge dig som læge inden den første samtale i jobcentret. Som læge skal du her undersøge og snakke med den sygemeldte om sygdommen i forhold til arbejdet. På baggrund af besøget skal du give os i jobcentret fyldestgørende oplysninger om diagnose, sygdommens varighed og dens betydning for arbejdet - eller for arbejdsevnen generelt. Det giver os det bedste grundlag for at vurdere, hvad den sygemeldte kan klare arbejdsmæssigt, og hvilken indsats der skal til for at komme hurtigst muligt tilbage i arbejde. Med den kortere afklaringsperiode er det vigtigt, at den sygemeldte hurtigst muligt får besøgt dig som læge, så vi tidligst muligt får belyst alle udfordringer og muligheder. Derfra kan vi i samarbejde tilrettelægge den mest optimale indsats. Otte uger fra første fraværsdag Jobcentrets første opfølgning Hvis sygemeldingen er i risiko for at blive længerevarende, vil vi senest otte uger efter første fraværsdag indkalde den sygemeldte til en opfølgningssamtale, hvor vi på baggrund af både arbejdsgivers, den sygemeldtes og dine lægelige oplysninger risikovurderer sygemeldingen og placerer den i kategorien, der bedst passer til den sygemeldtes behov. Se nedenfor. Kat. 2 - Forudsigelig og længerevarende syg Hvis der er stillet en diagnose, og der er iværksat behandling med en forventet raskmeldingsdato, vil vi tilrettelægge en indsats og tilbyde konkrete redskaber/ordninger, der hjælper med at fastholde den sygemeldte i jobbet. Læs mere på side otte. Kat. 3 - Komplekst og længerevarende syg Hvis sygemeldingen er diffus og uafklaret, og det ikke er muligt at sige, hvornår en raskmelding kan forventes, skal sagen hurtigst muligt behandles i et rehabiliteringsteam, der går på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet. Læs mere på side ni. 22 uger fra første fraværsdag Fem måneders revurdering Med den nye sygedagpengemodel skal alle sygemeldinger revurderes efter fem måneder (eksklusiv arbejdsgiverperioden). Ved revurderingen kan sygemeldingen enten blive forlænget efter syv forlængelsesregler (se side 11), eller også bliver den sygemeldte tilbudt et såkaldt jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse (se side 12). Revurdering af alle sygedagpengesager Forlængelse af sygedagpenge ud fra syv gældende forlængelsesregler Tilbud om Jobafklaringsforløb Møde med rehabiliteringsteam og udvikling af konkret plan for forløb Juli 2014 Deltagelse i jobafklaringsforløb af maksimalt to års varighed ad gangen Juli 2014 Juli

6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? Raskmelding Klager Med den nye sygedagpengemodel sikres det, at ingen sygemeldte kommer til at stå uden forsørgelsesgrundlag. Varigheden på den konkrete udbetaling af sygedagpenge afhænger dog af, om den sygemeldte efter fem måneders revurdering kan forlænges efter de gældende forlængelsesregler, eller om den sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb. Læs mere på side 14. Når sygdommen ikke længere afholder den sygemeldte fra at arbejde, skal den sygemeldte raskmelde sig hos arbejdsgiver. Ledige skal raskmelde sig i a-kassen og i jobcentret. Husk, at der er mulighed for at genoptage arbejdet delvist (se side 14), selv om den sygemeldte ikke er 100% rask eller har genvundet sin arbejdsevne fuldt ud. I jobcentret tilrettelægger vi indsatsen efter, hvad der hurtigst får den sygemeldte tilbage i arbejde, og vi vurderer løbende, om den sygemeldte fortsat er berettiget til sygedagpenge. Alle sygemeldinger bliver dog automatisk revurderet efter fem måneder. Sygemeldte har mulighed for at klage over afgørelser i sygedagpengesager. Jobcentret skal modtage klager senest fire uger efter, at den sygemeldte har modtaget en afgørelse. Mulighed for at afvise lægebehandling* Juli 2014 Alle sygemeldte skal bidrage til egen helbredelse, så de hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde. Men samtidig skal den enkelte sygemeldte ikke tvinges til at deltage i en behandling, som den sygemeldte ikke ønsker. Der skal i den forbindelse gøres en indsats for at finde en anden behandlingsmulighed, når den sygemeldte ikke ønsker at deltage i den tilbudte lægebehandling. Den sygemeldte har derfor ret til at få forelagt sin sag for en klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene / ressourceforløbsydelsen eller beslutter ikke at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå alternativ behandling. Hvis den sygemeldte ikke ønsker denne behandling, bortfalder kravet om at deltage i lægebehandlingen. Hvis klinisk funktion derimod anbefaler en behandling, der ikke er lægelig behandling i snæver forstand, fx behandling hos en fysioterapeut, får det betydning for retten til sygedagpenge m.v., hvis den sygemeldte afviser at deltage i denne behandling. * Initiativet sker som en som to-årigt forsøg, og initiativet evalueres med henblik på en vurdering af, om det bør permanentgøres. 6

7 Risiko for en langvarig eller kompleks sygemelding? Fast track Hvis den sygemeldte eller dennes arbejdsgiver vurderer, at sygemeldingen risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), kan både den sygemeldte og arbejdsgiver anmode om Fast-track-behandling af sygemeldingen. Så inviterer vi til den første samtale senest to uger efter anmodningen om Fast-trackbehandling (normalt opfølgning efter otte uger). Det giver os mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redkaber, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved en sygemelding. Hvis arbejdsgiver sender Fast-trackanmodningen til os, har den sygemeldte dog stadig mulighed for at sige nej til den ekstraordinære, tidlige indsats. 7

8 Kategori 1 Kategori 2 KORTVARIGE OG FOR- UDSIGELIGE SYGEMELDINGER HVIS SYGEMELDINGEN ER LANGVARIG OG FORUDSIGELIG Ni ud af ti sygemeldte genoptager selv ukompliceret arbejdet inden for to måneder fra første fraværsdag. Hvis den sygemeldte på baggrund af oplysningsskemaet og arbejdsgiversamtalen også tilhører denne store gruppe, vil vi som udgangspunkt ikke iværksætte en indsats, men i stedet prioritere ressourcerne på de sygemeldinger, der er i risiko for at blive længerevarende. Vi følger dog altid op på, om den sygemeldte raskmelder sig til den forventede dato. Ledige, der bliver sygemeldt med en forventet raskmelding indenfor to måneder efter første fraværsdag, fortsætter forløb og opfølgninger på samme måde, som hvis de ikke var sygemeldt. Medlemmer af en a-kasse vil også få udbetalt deres ydelse fra a-kassen de første to uger af sygemeldingen. Forløb og opfølgninger tilpasses den sygemeldtes eventuelle skånebehov. Dette gælder både i forhold til aktive tilbud (virksomhedspraktik mv.) og antallet af opfølgninger. Hvis der er tale om et længerevarende og forudsigeligt sygeforløb, hvor den sygemeldte har fået en diagnose og eventuelt modtager behandling, vil vi som udgangspunkt tilbyde en arbejdspladsbaseret indsats. Det betyder, at vi så tidligt som muligt involverer arbejdspladsen og dig som læge for at finde ud af, hvordan vi sammen kan hjælpe den sygemeldte gradvist tilbage i arbejde. Vi kalder metoden Tilbage-Til-Arbejde trappemodellen (TTA), og den består af hierarkisk ordnede aftalemuligheder og relevante redskaber, der kan fastholde den sygemelte i job (se højre afsnit). Når vi følger op på sygemeldingen, skal vi sammen med den sygemeldte indgå den højest muligt rangerede aftale på TTA-trappen. Samtidig har den sygemeldte mulighed for (fra 5. januar ) at få et lær-at-tackle-tilbud, som via undervisning giver konkrete redskaber til at håndtere sygdommen i forhold til arbejdet. FOR SYGEMELDTE I JOB Aftale om gradvis tilbagevenden til arbejdet - fx i form af en delvis raskmelding. Aftale om jobstart-indsats, hvor man før en gradvis tilbagevenden til arbejdet starter med en virksomhedspraktik på egen arbejdsplads. Aftale om virksomhedspraktik på egen arbejdsplads, så man bevarer tilknytningen til arbejdspladsen, selv når det kun er få timer. Aftale om, at en af ovenstående indsatser iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden støtte. FOR SYGEMELDTE LEDIGE Aftale om jobstart-indsats, hvor man forud for arbejde, evt. med løntilskud, starter op med en virksomhedspraktik. Aftale om virksomhedspraktik. Aftale om, at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte. TILBAGE-TIL-ARBEJDE TRAPPERNE 8

9 Kategori 3 HVIS SYGEMELDINGEN ER LANGVARIG OG KOMPLEKS Hvis sygemeldingen er svær at håndtere, og hvis den sygemeldte måske også kæmper på andre fronter - fx med bolig, familie, det generelle helbred eller uddannelsesniveau - vil vi tilbyde en individuel indsats, hvor et rehabiliteringsteam* ser på alle de tilbud og aktiviteter, som kommunen kan tilbyde for at få den sygemeldte tilbage i arbejde. Før den sygemeldte mødes med teamet til en dialog om situationen, skal den sygemeldte sammen med sin sagsbehandler lave en grundig beskrivelse af alt det, den sygemeldte kan i forhold til job og uddannelse, og hvad der eventuelt mangler, herunder: hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker den sygemeldte har i forhold til job og uddannelse. hvilke arbejdsmæssige og/eller sociale udfordringer den sygemeldte har i forhold til job eller uddannelse. hvilke personlige ressourcer og netværk, den sygemeldte har. hvordan den helbredsmæssige- og hidtigede forsøgelsessituation ser ud. hvilke erfaringer der er med den hidtidige indsats. Derudover skal du som praktiserende læge beskrive den sygemeldtes muligheder for arbejde og uddannelse. Hvis den sygemeldte allerede har besøgt dig forud for den første opfølgningssamtale i jobcentret, kan oplysninger fra det besøg bruges. På mødet vil vores rehabiliteringsteam snakke med den sygemeldte om udfordringer og muligheder og komme med konkrete forslag og ideer, der på sigt kan hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med uddannelse. Herefter skal den sygemeldte sammen med en koordinerende sagsbehandler udarbejde og følge en detaljeret plan, som på sigt bringer den sygemeldte tilbage til - eller tættere på - arbejdsmarkedet igen. * Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra kommunens beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområder samt en sundhedskoordinator fra regionen. NÅR JOBCENTRET ANMODER OM ATTESTER I forbindelse med vores behandling af sygedagpengesagerne (primært kategori 2+3) fremsender vi løbende anmodninger om attester til dig som praktiserende læge efter indhentelse af samtykke. Det hjælper sagen videre, hvis du udfylder attesterne omhyggeligt og hurtigt, gerne inden fristen. Vi ved, at det kan være svært at sætte en dato på, hvornår din patient bliver rask, men datoen er vigtig for vores videre opfølgningsforløb. Uden en dato kan muligheden for at forlænge sygedagpengeperioden bortfalde, og patienten kan overgå til jobafklaringsforløb - ofte med en nedsat ydelse. Kontakt os endelig, hvis vi har anmodet om en attest, som du ikke er den rette til at skrive, så patienten ikke venter unødigt. 9

10 ALLE SYGEDAGPENGESAGER FEM MÅNEDERS REVURDERING KAN SYGEDAGPENGENE FORLÆNGES EFTER DE SYV FORLÆNGELSESREGLER? JA NEJ Sygedagpenge forlænges, og den sygemeldte fortsætter sit forløb / den igangværende indsats Tilbud om Jobafklaringsforløb Se beskrivelse på side 12. Møde med vores rehabiliteringsteam Senest fire uger efter tilbud om jobafklaringsforløb Første Jobafklaringsforløb af maks. to års varighed Afklaret Selvforsørgelse, dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob, førtidspension 10 Uafklaret Nyt Jobafklaringsforløb af maks. to års varighed

11 FEM MÅNEDERS REVURDERING OG DE SYV FORLÆNGELSESREGLER NYE TIDSFRISTER Alle sygemeldinger bliver automatisk revurderet efter fem måneder. Ved revurderingen bliver sygemeldingen enten forlænget efter en af de syv forlængelsesregler, eller også bliver den sygemeldte tilbudt et jobafklaringsforløb (se side 12). Sygedagpengene kan forlænges, når: 1 Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. 2 Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger. 3 Den sygemeldte er i gang med eller venter på lægebehandling og skønnes efter en lægelig vurdering at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. Der ses bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus. 4 Den sygemeldtes sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, så vi hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 5 Den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom, som kan dokumenteres lægeligt. 6 Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 7 Den sygemeldte har ansøgt om førtidspension. 11

12 JOBAFKLARINGSFORLØB STYRKER ARBEJDSEVNEN - HURTIGERE TILBAGE I ARBEJDE Hvis den sygemeldte efter fem måneder stadig er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og sygedagpengene ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne (se side 11), tilbyder vi den sygemeldte et såkaldt jobafklaringsforløb. Her ser vi på alle kommunens tilbud og aktiviteter - på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensætter et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så den sygemeldte kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Juli 2014 For at kunne sammensætte et så godt og effektivt forløb som muligt, skal den sygemeldte mødes med vores rehabiliteringsteam*. Teamet er vores gruppe af medarbejdere fra kommunens forskellige afdelinger, som med hver deres faglige viden kan komme med ideer og forslag, der kan få den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Den sygemeldte skal mødes med vores rehabiliteringsteam senest fire uger efter tilbuddet om jobafklaringsforløb. Før mødet skal den sygemeldte sammen med sin sagsbehandler lave en grundig beskrivelse af alt det, den sygemeldte kan i forhold til job og uddannelse, og hvad der eventuelt mangler, herunder: Erfaringer, ressourcer og ønsker i forhold til job og uddannelse Arbejdsmæssige udfordringer i forhold til job eller uddannelse Personlige ressourcer og tilgængelige personlige netværk Helbredsmæssig situation Hidtidig forsørgelsessituation Erfaringer med den hidtidige indsats. * Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra kommunens beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområder samt en sundhedskoordinator fra regionen. Med udgangspunkt i den sygemeldtes ressourcer vil rehabiliteringsteamet tale med den sygemeldte om udfordringer, muligheder og mål. Herefter vil teamet komme med anbefalinger til, hvad den sygemeldte skal gøre, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Til at hjælpe med at koordinere og gennemføre forløbet får den sygemeldte en koordinerende sagsbehandler, og der lægges en konkret plan, som hele tiden sikrer, at den sygemeldte udvikler arbejdsevnen frem mod at komme tilbage i arbejde. Den sygemeldte skal som minimum tale med den koordinerende sagsbehandler seks gange om året. Jobafklaringsforløb varer som udgangspunkt så kort tid som muligt og kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen. Vi vurderer løbende den sygemeldtes evne til at arbejde for at finde ud af: om der kan raskmeldes til selvforsørgelse, dagpenge eller kontanthjælp om evnen til at arbejde er så nedsat, at rehabiliteringsteamet skal vurdere, om den sygemeldte fx skal indstilles til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension om den sygemeldte fortsat er syg og har brug for at udvikle arbejdsevnen i et nyt jobafklaringsforløb (vurdering af rehabiliteringsteamet). 12

13 Typiske aktiviteter i JOBAFKLARINGSFORLØB Jobafklaringsforløbet tilpasses efter beskæftigelseseller uddannelsesmål og kan blandt andet bestå af: Virksomhedspraktik og aktiviteter i vores kommunale projekter. Hjælp til at skabe overblik og struktur i dagligdagen, opretholde netværk og styre egen økonomi og boligforhold (fx via mentorstøtte). Personlig støtte ved opstart på uddannelse og arbejdsplads eller som opbakning til socialpædagogiske tilbud (fx via mentorstøtte). Ledsagerordning ved nedsat funktionsevne. Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Coaching i livsstil (motion, kost og rygeafvænning). Fysisk træning for KOL-, kræft- og hjertepatienter. Lær-at-tackle kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde (fra 5. jan. ). IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik- og uddannelsesvejledning. Sygedagpenge Alle grupper NEDSAT YDELSE VED JOBAFKLARINGSFORLØB! Jobafklaring (ressourceforløbsydelse) Forsørgere Ikke-forsørgere Juli kr. / uge kr. / måned kr. / måned kr. / måned. Ressourceforløbsydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst. Den sygemeldte skal altid kontakte sin sagsbehandler inden afholdelse af ferie eller ansøgning om eventuel udbetaling af feriepenge, da det kan have betydning for den fortsatte berettigelse til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Det gælder også ved løn under sygdom. Satser per 1. juli 2014 Læs mere på 13

14 BRUG STØTTEMULIGHEDERNE Rundbordssamtalen Delvis syge-/raskmelding Uddannelse/aktive tilbud Husk, at sygemeldte kan bruge en række aktiviteter og støtteordninger, der kan hjælpe med at fastholde dem - eller gradvist hjælpe tilbage på - arbejdsmarkedet. En hjælp til at fastholde arbejdet inden - eller på trods af - sygdom. Rundbordssamtalen er en hjælp til så tidligt som muligt og gerne inden en sygemelding at finde ud af, hvordan sygemeldte kan fastholde arbejdet på trods af sygdommen. Ved rundbordssamtalen samles arbejdsgiver, tillidsrepræsentant, jobcenter og eventuelt dig som læge for af finde ud af, hvordan den sygemeldte / skrantende medarbejder kan fortsætte sit arbejde / på arbejdsmarkedet. Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Den forløber typisk sådan, at den sygemeldte beskriver sin situation, hvorefter deltagerne på mødet spørger ind. På den måde afklares situationen, og der kan lægges en konkret plan for, hvordan medarbejderen bedst kommer videre. Hvis man kan arbejde på trods af sygdom, eller hvis man gradvist kan vende tilbage til arbejdet Man behøver ikke enten at være på arbejde eller være fuldt sygemeldt. Med delvis syge- eller raskmelding kan man nøjes med at være væk fra arbejdet nogle timer om ugen. Det forbedrer mulighederne for at fastholde arbejdet også fordi arbejdsgiver får økonomisk kompensation for fraværstimerne. Delvis sygemelding er, når man i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling. Delvis raskmelding er, når man efter en sygeperiode kan arbejde igen, men ikke på fuld tid. Det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være mindst fire timer. Perioden er begrænset, og arbejdstiden optrappes gradvist. Nye kompetencer - eller fastholdelse af de eksisterende Medarbejdere kan måske undgå sygemeldinger ved at aftale med arbejdsgiver, at medarbejderen tager en efteruddannelse i en periode, hvor der ikke må foretages tunge løft på grund af eksempelvis rygproblemer. Arbejdsgivere kan give fuld løn imens (og modtage refusion via ordningerne SVU eller VEU). Medarbejderen får et kompetenceløft i en ellers passiv fraværsperiode. Jobcentret kan også give et andet aktivt tilbud i form af fx vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, så den sygemeldte kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi kan også foreslå, at den sygemeldte skal afklare sin arbejdsevne i en anden jobfunktion. 14

15 Hjælpemidler/indretning 56-aftale Mentorordning Løntilskud Personlig assistance Hvis der er brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet Hvis sygdommen betyder, at medarbejderen har svært ved at blive i jobfunktionen uden visse ændringer/forbedringer, kan der gives støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen. Hjælpen skal kompensere for begrænsningen i arbejdsevnen, som kan være af fysisk, psykisk eller social karakter. Ved sygemeldinger kan hjælpemidler og ændret indretning af arbejdspladsen være med til hurtigere at få medarbejderen tilbage i arbejde. Jobcentret rådgiver medarbejderen og arbejdsgiveren i fællesskab om mulighederne. Ved øget fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom Hvis der er øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret indgå en 56-aftale med arbejdsgiver. Aftalen kan også gælde fravær, der skyldes genoptræning eller efterbehandling. Aftalen giver arbejdsgiver dagpengerefusion fra 1. fraværsdag og mindsker dermed arbejdsgivers udgift ved hyppigt fravær. Aftalen kan indgås, når sygdomsrisikoen er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet af den årsag skønnes at omfatte mindst ti arbejdsdage inden for et år. Husk, at aftalen skal fornys inden for to år. Ved nyt arbejde skal der søges godkendelse af en ny 56-aftale med ny arbejdsgiver. Hvis der er brug for ekstra oplæring eller støtte til arbejdet Jobcentret kan yde støtte til, at der bevilges en mentor, hvis det er afgørende for, at en sygemeldt kan få eller fastholde et job. Ved mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til introduktion og oplæring. Mentorordningen kan blandt andet bruges sammen med en delvis raskmelding, løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob. Hvis der kan opkvalificeres til et andet arbejdsområde eller bevares kompetencer Når ledige er blevet raskmeldte efter at have modtaget sygedagpenge, kan der være mulighed for løntilskudsjob, der kan fastholde den lediges tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikle den lediges kompetencer. Borgere med nedsat arbejdsevne, der ikke umiddelbart kan påtage sig arbejde inden for det hidtidige arbejdsområde, kan måske blive tilbudt opkvalificering til en anden jobfunktion via et løntilskudsjob. Allerede ansatte kan ikke tilbydes ansættelse med løntilskud. De har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding. Hvis der er brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver Der kan ydes støtte til en personlig assistent, hvis der er tale om varige funktionsnedsættelser uanset om det er i et almindeligt ansættelsesforhold eller i fleksjob. En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige arbejdsfunktioner, så han eller hun kommer til at virke som vikar eller medhjælper. 15

16 wanek-my r ner.dk MERE INFORMATION (Beskæftigelsesministeriet) (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Jobcenter Faaborg-Midtfyn Bygmestervej 23A, 1. sal 5750 Ringe Tlf.: KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Jobcenter Egedal Rådhustorvet Stenløse Tlf Faaborg-Midtfyn

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

HVIS DU BLIVER SYG KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV

HVIS DU BLIVER SYG KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER VIGTIGT! NE ER ÆNDRINGAVE H KAN G FOR BET YDNIN OMI DIN ØKON HVIS DU BLIVER SYG KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Rettigheder Pligter Muligheder INDHOLD SYGEMELDT - HVA NU? Sygemeldt

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats 18. december 2013 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Forlig om

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning

Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Beskæftigelse for sygemeldte - matchning Ved 0-5 uger varighed Alle nye sygemeldte gennemgås ud fra oplysningsskema og/eller allerede kendte oplysninger på borgeren. Sagerne fordeles på de tre Match grupper

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når:

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet når: Notat vedrørende borgere på sygedagpenge. Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Antallet af borgere

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som kommunal arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? LINDA MØLLER LARSEN

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Sygedagpengeindsatsen

Sygedagpengeindsatsen Sygedagpengeindsatsen I lyset af sygedagpengereformen Beskæftigelsesregion Syddanmark, Karl Schmidt Sygedagpengereform Sygedagpengereformen Forlængelsesmulighed for borgere ramt af livstruende sygdom Baggrund

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger

Fast Track og kompenserende ordninger Fast Track og kompenserende ordninger Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? FASTHOLDELSE AF MEDARBEJDERE Hvis du som arbejdsgiver

Læs mere

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum

Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014. Den nye tværfaglighed. april 2014/ Eva Holum Beskæftigelsesrettet rehabilitering 2014 Den nye tværfaglighed april 2014/ Eva Holum Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK...

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK... RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR 1 5 14-28 Indhold: 1. Indledning...2 2. Den gode dialog...3 1 5 14 28...3 A. FAST TRACK...4 B. Rundbordssamtale...4 C. Flere fraværsperioder...5 D.

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK

GODE RÅD. Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK GODE RÅD Det gode samarbejde med din kommune ULYKKESPATIENTFORENINGEN.DK Økonomi og job efter ulykken Tiden efter ulykken er ofte en turbulent tid, hvor mange møder bekymringer omkring økonomi og arbejdssituation.

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Hjælp til syge medarbejdere

Hjælp til syge medarbejdere Opdateret december 2017 Hjælp til syge medarbejdere og virksomheden Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at fastholde arbejdskraft. I dette dokument kan du få overblik over, hvilke

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere