Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter"

Transkript

1 Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1

2 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse 4 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler Elevsamtaler Elev- / midtvejssamtale og praktikerklæringer (PASS) Midtvejssamtaler Praktikerklæringer (PASS) 6 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder 12 Praktikmål og refleksionsspørgsmål 14 Praktikmål og indhold i elevsamtaler (Praktik 3) 16 Bilag Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): Forventningssamtaler Elevsamtaler Midtvejssamtaler Afsluttende samtale Bagudrettet - fremadrettet refleksionsmodel 27 Praktikerklæringer: Praktikerklæring Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 2 2

3 Beskrivelse af det gode praktikforløb. For at skabe det gode praktikforløb, stiler vi efter en lærings- og uddannelsesstruktur, hvor kulturen på praktikstedet er præget af kvalitet og hensynet til den enkelte elevs forudsætninger og læringsbehov. Et godt praktikforløb er præget af: Et godt samspil mellem elever, praktikvejledere, praktikansvarlige ledere, teamledere generelt al personale, som kender og påtager sig deres ansvarsog kompetenceområder At uddannelsesområdet er en kerneydelse At elever, praktikvejledere og praktikansvarlige ledere, har tiden til lærings- og uddannelsesopgaver Et anerkendende uddannelses- og læringsmiljø præget af - ligeværd - imødekommenhed - åbenhed - tillid - loyalitet - gensidig respekt - dialog - feed-back, herunder ros og ris på rette tid og sted - gensidig sparring Kompetente vejledere Accept af elevernes forskellighed såvel fagligt som personligt At eleverne er ventet, bliver godt modtaget og er medbestemmende, der hvor det er muligt Engagerede og nysgerrige elever, der tør stille spørgsmål til praktikstedets måde at gøre tingene på Elever, der tør sige til og fra i forhold til de opgaver, de bliver stillet Elever, der oplever at være en del af det kollegiale praksisfællesskab Ajourførte uddannelsesplaner fra Social- og Sundhedsskolen Et ajourført og anvendeligt uddannelsesmateriale til hvert uddannelsestrin At elevmateriale, standarder o.a. anvendes Det har været et godt praktikforløb, når alle oplever, at ovenstående er indfriet, når eleven er blevet udfordret og har turdet udfordre sig selv og dermed udviklet sig såvel fagligt som personligt. 3

4 Erhvervsfaglig kompetence. Opnåelse af fagmål og praktikmål fører til opnåelse af kompetencemålene. En uddannet SSH og SSA uddannes til en erhvervsfaglig kompetence, hvilket er: Viden og færdigheder, der omsættes og anvendes i en professionel opgavevaretagelse. At eleven udvikler de nødvendige personlige kompetencer. Praktikmålene afspejler: At der er stigende krav og forventninger om høj faglig kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser og opgaver, der skal løses nu og i de kommende år. At man går fra passiv pleje til aktiv rehabiliterende indsats i eget hjem. At der er fokus på at fastholde og udbygge borgernes/patienternes funktionsniveau/mestringsevne. At der er fokus på den sammenhængende indsats både på tværs af sektorer og internt i kommunerne. At de ikke specialiserede pleje- og behandlingsopgaver løses hjemme hos borgerne/patienterne eller i dennes nærmiljø. At flere og flere komplekse opgaver varetages i borgernes hjem. At den praktiske færdighed tydeliggøres. Øget krav om dokumentation ift. patientsikkerhed/ borgersikkerhed og sammenhængende indsats. Øget krav til at forstå systemet, så borgeren/patientens forløb understøttes i ét sammenhængende forløb. At målene er blevet mere målbare. En tydelig niveaustigning mellem trin 1 og trin 2. Pejlemærkerne og eks. på anvendelse i vejledningen. Som vejleder skal du løbende være opmærksom på, hvordan eleven arbejder med indholdet i de fem pejlemærker og hvordan det kommer til udtryk. - Hvilke tegn ser du på, at eleven er nysgerrig? - Er hun interesseret i at lære nyt? - Stiller hun undrende spørgsmål til dig og dine kollegaer? - Er hun åben for at gå nye veje i læringsprocessen? De 5 pejlemærker og indholdet i det enkelte pejlemærke skal tænkes ind i alle de opgaver, eleverne vejledes i, og som de skal varetage. Være nysgerrig, dvs. at: - vise reel interesse og motivation for at lære. - stille undrende eller uddybende spørgsmål til vejlederens måde at udføre opgaven på - være åben for at udføre opgaver på forskellige måder, end der er blevet undervist i på skolen. Være refleksiv, dvs. at: - eleven stopper op, er nysgerrig og forholder sig undrende til daglig praksis. - eleven inddrager nødvendig teori i sine refleksioner. 4

5 Kunne indgå i relationen, dvs. at: - eleven har/viser interesse for de patienter/borgere, som eleven samarbejder med i daglig praksis. - reflektere over kvaliteten i de relationer, eleven indgår i. - eleven viser kommunikationskompetencer og reflekterer over kommunikationen. Være empatisk, dvs. at: - kunne anerkende borgerens/patientens følelser i samarbejdet og handle derefter. Kunne handle etisk, dvs. at kunne handle fornuftigt og rigtigt ud fra: - etiske overvejelser. - viden om betydningen af integritet, menneskets reaktionsmønstre. 5

6 Faglige standarder. Faglig standard for modtagelse af elever i praktikken. Formål med praktikbesøget At eleven oplever sig ventet og velkommen, så der skabes et godt udgangspunkt for samarbejde, samt faglig og personlig udvikling. At eleven så vidt muligt bliver præsenteret for praktikvejlederen, ledelse og personalet på praktikstedet, eller bliver informeret om, hvem der bliver praktikvejleder.. At eleven evt. får udleveret arbejdsplanen for de første fire uger af praktikken. Forberedelse til praktikbesøg Praktikvejlederen eller en anden medarbejder afsætter tid til at modtage eleven. Der udarbejdes en arbejdsplan for de første fire uger af praktikken, som enten udleveres til eleven på praktikbesøget eller sendes til eleven senest fire uger før 1. praktik. Deltagere i modtagelsen på praktikbesøget Praktikvejlederen, en anden medarbejder eller igangværende SSA-elev. Fremgangsmåde og indhold på praktikbesøget Praktikvejlederen og evt. teamleder byder velkommen, og: Viser eleven rundt, hilser på kolleger og evt. borgere. Gennemgår arbejdsplan og andre praktiske ting. Afklarer om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen. Informerer eleven om mødetid og sted den første dag praktikken Formål med modtagelse til praktikken 6

7 At eleven oplever sig ventet og velkommen i et miljø sammensat af faglig praksis, læring og uddannelse. Forberedelse Praktikvejlederen sørger for: Et introduktionsforløb for eleven. En plan for praktikperioden, herunder dato for de aktiviteter, der skal finde sted i praktikken (forventningssamtale, midtvejssamtale, afgivelse af praktikerklæring, elevsamtaler og undervisning. Et dueslag/postbakke, kode til IT-systemer og andre nødvendige ting parat til eleven begynder i praktikken. Deltagere i modtagelsen Eleven og praktikvejlederen Fremgangsmåde og indhold Anvende praktikstedets procedure for modtagelse, herunder praktikstedets generelle introduktionsprogram til nyansatte. Gennemgå plan for praktikperioden herunder samstemme elevens og egen arbejdstidsplan (Afklare om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen) Gennemgå skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtale. Undersøge elevens kendskab og anvendelse af elevmaterialet. Evaluering Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med den første dag i praktikken. 7

8 Faglig standard for forventningssamtale Formål med samtalen er, at At eleven og praktikvejlederen lærer hinanden at kende, skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde og finder ud af, hvordan eleven lærer bedst. At eleven og praktikvejlederen udveksler tanker, behov og forventninger, så de sammen kan planlægge praktikforløbet med udgangspunkt i målene. Forberedelse: Praktikvejlederen: Disposition til dialog omkring arbejdet med hver af de 5 pejlemærker i praktikken. Introduktion til hvordan samarbejdet omkring læringsspiralen anvendes i praktikken. Forventninger til eleven om hvordan hun forbereder sig til samtalen jvf. Elevmaterialet. Deltagere i samtalen Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Deltagerne går i dialog om elevens nedskrevne forventninger. Eleven får en begrundelse for, hvad der kan - og ikke kan indfries. Samtalen aflyses, hvis eleven møder uforberedt. Der aftales en ny samtale. Praktikvejlederen og/eller den praktikansvarlige informerer og begrunder forventningerne til eleven. Der indgås aftaler om praktikperioden, som alle er forpligtede til at overholde. Skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtaler underskrives af alle og gemmes i elevmappen. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Undersøg elevens oplevelse og tilfredshed med samtalen. 8

9 Faglig standard for elevsamtaler. Formål At eleven og praktikvejlederen: Udveksler viden, erfaringer og færdigheder, så eleven bliver i stand til at nå praktikkens mål. Planlægger læringsaktiviteter ud fra målene og elevens personlige mål. Afklarer hvordan eleven kan øve sig i - og arbejde selvstændigt med ukendte opgaver. Inddrager teorien til at udvikle elevens opgaver i praktikken. Reflekterer over de opgaver, eleven har deltaget i. Forberedelse Praktikvejlederen: Opsamle viden om hvordan eleven arbejder med hver af de fem pejlemærker, hvilke tegn har du for eksempel set på hendes nysgerrighed?. Orientere om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Orientere eleven om at medbringe relevante aftaler og materiale fra tidligere afholdte samtaler. Forberede samtalen bl.a. ved hjælp af skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler og forberede refleksionsspørgsmål til eleven. Hvem deltager i elevsamtaler Eleven og praktikvejlederen. I særlige tilfælde også den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold i elevsamtalerne Eleven har medansvar for udbyttet af samtalerne. Hvis eleven møder uforberedt, kan samtalen aflyses. Der tages udgangspunkt i elevens og praktikvejlederens forberedelse. Praktikvejlederen spørger ind til målene og de læringsmuligheder, eleven har benyttet, og stiller relevante refleksionsspørgsmål. Ud fra elevens refleksionsskemaer drøftes de faglige standpunkter, de personlige kompetencer (pejlemærkerne)for at nå målene. Skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler udfyldes, underskrives og opbevares til næste samtale. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? 9

10 Faglig standard for midtvejssamtale Formål med samtalen er, at Skabe overblik, kigge tilbage, samle op, lære og planlægge resten af praktikken. Forberedelse Praktikvejlederen: Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Forbereder sig, jvf. Skemaet til forberedelse og afvikling af midtvejssamtalen. Undersøger hos kollegaer, hvordan de oplever eleven fagligt og personligt. Eleven: Medbringer sin skriftlige forberedelse til samtalen, personlige uddannelsesplan, skemaer fra afholdte elevsamtaler, refleksionsskemaer o.a. relevant materiale. Hvem deltager i midtvejssamtalerne Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Eleven har medansvar for udbyttet af midtvejssamtalen. Hvis eleven møder uforberedt, kan samtalen aflyses og der aftales en ny. Eleven indleder samtalen med at informere om - hvordan det går i praktikken og med at nå målene. Skemaet til forberedelse og af afvikling af samtalen følges. Aftaler skrives i skemaet og gemmes. Evaluering Midtvejssamtalen evalueres. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? 10

11 Faglig standard for afgivelse af praktikerklæring (PASS) Formål At eleven bedømmes, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. Forberedelse Praktikvejlederen: Tager udgangspunkt i målene og tager hensyn til, om det er den vejledende praktikerklæring eller den endelige praktikerklæring, hvor all målene skal være nået. Som hjælp til bedømmelsen tages der udgangspunkt i de samtaler, der har været afholdt. Kan om nødvendigt udfylde bilagene for praktikerklæringen. Hvem deltager Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Praktikvejlederen formidler bedømmelsen til eleven. Den udfyldte PASS- erklæring underskrives af praktikvejleder og praktikansvarlig. Praktikansvarlig sender den originale PASS- erklæring til SOSU- skolen. Eleven får en kopi. Elevens faglige og personlige bedømmelse kan uddybes i bilaget til praktikerklæring. Ved ikke-godkendt praktik, skal afgørelsen begrundes på praktikerklæringen. Evaluering Eleven afleverer en skriftlig evaluering af praktikperioden til praktikvejlederen og den praktikansvarlige. Evalueringen skal indeholde elevens egen andel i udbyttet af praktikken samt elevens oplevelse af praktikkens indsats. 11

12 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder. Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Præstationsstandarderne kan også læses således: Ord, der beskriver det niveau, som opgavens løses på. Begynder Rutineret Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. Rutinemæssig eller kendt situation Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Avanceret Ikke-rutinesituationer Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Ord, der beskriver den personlige kompetence, der knytter sig til niveauet. Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 12

13 For at understøtte elevens læring i uddannelsen skal bilag til praktikerklæringen benyttes. Bilaget er et arbejdsredskab, som skal udfyldes af praktikstedet og medgives eleven efter hver praktik. Eleven er forpligtet til at inddrage bilaget i en forventningssamtale på sit nye praktiksted. 13

14 Praktikmål og refleksionsspørgsmål. Formålet med de kommende sider er at give praktikvejlederen inspiration til, hvordan der arbejdes med praktikmål, pejlemærker, læringsmuligheder og refleksion, som grundlag for elevsamtaler. Yderligere er der forslag til, hvad praktikvejlederen kan undersøge i vejledningen af eleven i forhold til målene. Refleksion tager udgangspunkt i læringsspiralen og refleksionsmodellen. Derved understøtter praktikvejlederen elevens læringsproces. Læringsspiralen: Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem introduktion, at øve sig og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion. - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven Øvelse. - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for Side 14 af 45

15 Selvstændighed. - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence). - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer). Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler og refleksioner, du har om opgaverne med: - dig selv - din vejleder - andre medarbejdere - borgerne eller patienterne Evaluering. At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal måle virkningen af, at du har øvet dig på noget. Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. Evalueringerne foretages: - af dig - med din vejleder - med andre medarbejdere Refleksion. Refleksionsmodellerne: Fremadrettet- og Bagudrettet refleksionsmodel er et redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellerne i første skoleperiode og skal anvende den i dine praktikker. Se modellerne under Bilag. Forslag til yderligere refleksionsspørgsmål. Hvilke udfordringer har du haft i arbejdet med det enkelte mål? Hvordan har du øvet dig i arbejdet med det enkelte mål? Hvad har du brug for at øve dig mere i forhold til det enkelte mål? Hvilken introduktion har du fået i forhold til det enkelte mål? Hvis du har brug for mere introduktion, hvad skulle det så være? Hvilke udfordringer har du når du skal bruge refleksionsmodellen? Hvordan har du brugt pejlemærkerne? Hvilke udfordringer har du, når du bruger pejlemærkerne? Hvilke pejlemærker har du især brugt i arbejdet med det enkelte mål? Side 15 af 45

16 Praktikmål og indhold i elevsamtalerne (Praktik 2 og 3). Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for: Social service Ssundhed Psykiatri og ud fra Arbejdspladsens værdier Skoleperiode 1: Tema 1+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 2 Med udgangspunkt i en konkret støtte eller samarbejde med en borger, skal du afgøre om de ydelser eller den støtte borger modtager udspringer af serviceloven, sundhedsloven eller psykiatriloven? Find konkrete eksempler på at ydelserne er i overensstemmelse med arbejdspladsens (Esbjerg kommunes) værdier? Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvilke konkrete opgaver eleven har beskæftiget sig med i relation til love, bekendtgørelse, værdier m. fl.? Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet? Find konkrete eksempler på en eller flere bestemte ydelser eller støtte under henholdsvis serviceloven og sundhedsloven Resultaterne af dine undersøgelser dokumenteres i refleksionsmodellen. Side 16 af 45

17 Afgør om ydelserne eller støtten er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Afgør om ydelsen eller støtten skal gives af andre fagområder og hvilke? Have kendskab og eller undersøge hvilke andre tilbud der kan opfylde borgers behov (eks. Flowcirkel) for støtte ud fra gældende lovgivning og eller værdier 2 Eleven kan selvstændigt. Identificere behov og Begrunde behov for og Udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende - dataindsamling, - planlægning, - handling, - evaluering og - dokumentation Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Du kan som elev i socialpsykiatrien ikke udføre konkret grundlæggende sygepleje. Som elev kan du med udgangspunkt i en konkret støtte eller samarbejde med en borger selvstændigt identificere, begrunde behov for grundlæggende sygepleje. Denne viden skal formidles til borger og eller kollegaer. observere borgeren identificere borgerens behov for grundlæggende sygepleje (dataindsamling) begrunde borgerens behov for grundlæggende sygepleje (teori/praksiskobling) Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Konkrete eksempler på observationer Definition af grundlæggende sygepleje Identifikation af en konkret borgers behov for grundlæggende sygepleje Begrundelse af borgerens behov for grundlæggende sygepleje Udførelse af grundlæggende sygepleje ud fra en metodisk tilgang Evaluering af den udførte sygeplejehandling Dokumentation af den udførte sygeplejehandling som er i overensstemmelse med gældende Side 17 af 45

18 love og retningslinjer. dialog og samarbejde med borgeren Hvilken metodisk tilgang anvender eleven. dokumenterer observationer i det elektroniske it-baserede dokumentationsredskab. 3 Eleven kan: Eeflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og Varetage opgaver i relation til - patientrettigheder samt - - procedurer for patientsikkerhed herunder - indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med skal du beskrive værdimæssige konflikter (etiske dilemmaer). Du kan gennemarbejde etiske dilemmaer ved hjælp af refleksionsmodellen. Dette kunne være overvejelser over begreberne faglig, personlig og privat. Reflekter tillige over dokumentation i Bosted systemet. Undersøge hvad borgerrettigheder er og udføre opgaver i relation hertil efterfølgende Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Begrebet etik Hvordan indgår etikken i opgaveløsningen Oplevede etiske dilemmaer Erfaringer med patientrettigheder i praksis Erfaring med - og opfølgning af utilsigtede hændelser. Indberette utilsigtede hændelser. Du skal endvidere reflektere over hvordan disse hændelser kan undgås fremover. Side 18 af 45

19 4 Eleven kan: Dokumentere og Videregive relevante - informationer og - observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Du kan arbejde med praktik mål 4 i forlængelse af dit arbejde med praktik mål 2. Mens du dokumenterer skal du overveje og beslutte hvilke informationer om og observationer af borgeren der er relevante at videregive til egne kollegaer og eksterne samarbejdspartnere Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Kan eleven dokumentere og videregive relevante informationer og observationer - Mundtligt? - Skriftligt? Medvirker eleven i det tværfaglige samarbejde? Medvirke til at sikre - sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. Du kan bruge refleksionsmodellen i dine overvejelser og beslutninger om, hvilke informationer der kan og skal dokumenteres og videregives. Kender eleven sin rolle i det tværfaglige samarbejde? Tænker eleven helhedsorienteret/rehabiliterende? Give eksempler herpå? Hvilke informationer skal borger / patient give tilladelser til? 5 Eleven kan: Identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og Reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens - psykiske, - fysiske eller -sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, skal du kunne identificere komplekse problemstillinger. Endvidere skal du kunne undersøge og reagere hensigtsmæssigt på samspillet mellem disse. At identificere komplekse problemstillinger og ændringer stiller krav til din evne til at observere men ligeså vigtigt at formidle dine observationer til borger og kollegaer på et fagligt niveau. Dermed kommer dine relations- Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens skelnen mellem grundlæggende og komplekse problemstillinger? Elevens forståelse af samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand Elevens eksempler på en hensigtsmæssig reaktion på samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand. Side 19 af 45

20 kompetencer også i spil Tag stilling til om løsningen på problemstillingen hører under dit kompetenceområde eller du skal henvende dig til andre faggrupper eller kollegaer 6 Eleven kan anvende et: Mundtligt og Skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med kan du for at udvikle dit fagsprog gøre følgende: skrive praksisbeskrivelser og undersøge indhold af fagsprog i beskrivelserne Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens anvendelse af det mundtlige og skriftlige fagsprog. aftale feedback fra din vejleder eller andre kollegaer, når du dokumenterer dine faglige tilgange aftale feedback ved møder, vejledning, undervisning og overlap eller andet hvor du bruger dit fagsprog 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende: Relevant kommunikationsform herunder - lytte Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med skal du for at udvikle din kommunikation gøre følgende: Beskrive faglige refleksioner via refleksionsmodellen vedrørende din kommunikation (inddrage teori) Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens forståelse af begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning Anvendt litteratur Side 20 af 45

21 - anerkende -støtte - vejlede og - følge op. Tema 1 Planlægge flere samtaler med udgangspunkt i borgerens behov Elevens eksempler på anvendte kommunikationsformer Elevens dokumentation af sin kommunikation. Udføre og dokumentere din planlagte kommunikation Som minimum skal du kunne lytte og kommunikere anerkendende, støtte, vejlede og følge op. 8 Eleven kan: Indlede og Afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til -modtagelse, - udskrivning og - hjemkomst. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med kan, du for at udvikle din evne til at indlede og afslutte en støtte eller indsats gøre følgende: Hvis du får mulighed for at følge en borger i en proces med indflytning, udflytning, indlæggelse eller udskrivningssamtale skal du benytte din refleksionsmodel som dokumentation Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens eksempler på indledning og afslutning af en sundhedsfaglig ydelse levens eksempler på planlægning, udførelse af samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borge 9 Eleven kan arbejde: Rehabiliterende, Sundhedsfremmende og Forebyggende ud fra refleksioner over bor- Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med kan du for at udvikle evne til at vejlede reflektere over: Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger Side 21 af 45

22 samt: gerens/patientens - autonomi og - mestringsstrategier Vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter - egenomsorgsevnen, - livsstil og - livskvalitet. Tema 1 Afklar begreberne autonomi, mestringsstrategi, sundhedsfremme, forebyggelse, livskvalitet og rehabilitering. Lav henvisninger til litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Litteratur, hvor begreberne er beskrevet? 10 Eleven kan: Indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Genoptræning behøver ikke udelukkende at være af somatisk karakter, men et udtryk for en generel rehabilitering. I en socialfaglig kontekst kan det også dreje sig om tabte eller manglende kompetencer i forbindelse med almindelig livsførelse. Start med at undersøge om der er borgere der aktuelt er i gang med et genoptræningsforløb og afgør af hvilken karakter genoptræningsforløbet er Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens kontakt med de fagpersoner, der er involveret i borgerens genoptræningsforløb Hvordan eleven indgår i et konkret genoptræningsforløb hvis dette er tilfældet Tag kontakt med relevant fagperson som er involveret i borgerens genoptræning og undersøg, hvor i forløbet socialog sundhedsassistenten kan deltage. Side 22 af 45

23 11 Eleven kan: Aktivt indgå i og motivere borger patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx - recovery eller - rehabilitering samt Vejlede og informere om relevante tilbud inden for - rehabilitering, - sygepleje og - service- og botilbud. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, kan du for at udvikle din evne til at vejlede, informere og motivere gøre følgende: Afklar begreberne og find forskelle og ligheder mellem motivation, vejledning og information. Lav henvisninger til litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Undersøg begreberne Recovery og Rehabilitering hvad betyder disse begreber for den faglige tilgang? Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger - Motivation - aktiviteter - recovery - rehabilitering - vejledning - information Litteratur, hvor begreberne er beskrevet? Gennem praksisfortællinger og refleksionsmodellen skal du undersøge hvornår og hvordan begreberne indgår i din daglige praksis Elevens eksempler på anvendt motivationsstrategi Elevens eksempler på planlagt og udført aktivitet hos en enkelt eller en gruppe borgere Elevens eksempler på planlagt og gennemført vejledning Planlæg motivation, vejledning og/eller information ud fra borgers behov - gør dig klart hvordan du vil motivere borger i samarbejdet Elevens eksempler på anvendelse af praktikstedets relevante tilbud. 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delega- Skoleperiode1: Tema 2+3 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med kan du for at udvikle dine kompeten- Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksions- Side 23 af 45

24 tion selvstændigt: ophælde og uddele medicinen samt observere virkning / bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 cer indenfor medicin administration og medicinpædagogik Læs og lær om medicinens virkning og bivirkninger gennem medicin instruks og undervisning i medicin og medicin pædagogik samt lav henvisning til litteratur hvor dette er beskrevet Efterlev praktikstedets retningslinjer for medicingivning og opbevaring modellerne i forhold til målet Elevens viden om praktikstedets retningslinjer for medicinhåndtering herunder dokumentation Elevens viden om medicinens virkning og bivirkning? Eksempler på elevens observationer af medicinens virkning og bivirkninger. Eksempler hvor medicin pædagogik er inddraget i praksis, refleksioner over dette Sikre dig at patienten/borgeren har den fornødne information om medicin m.m. Du arbejder med målet i tæt samarbejde med din vejleder og benytter refleksionsmodellen/ praksisfortællinger som dokumentation for din læring. 13 Eleven kan: Anvende generelle principper for hygiejne herunder - - særlige regimer og -teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 I din praktik i socialpsykiatrien stifter du bekendtskab med og anvender generelle principper for hygiejne. Særlige regimer og teknikker indgår som regel ikke i daglig praksis. Undersøg praktikstedets generelle principper for hygiejne. Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets generelle principper for hygiejne Side 24 af 45

25 samt Vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 14 Eleven kan: forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til - forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt følge gældende -ergonomiske principper og -sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, skal du beskrive og vurdere: Om arbejdsstedets indretning (herunder arbejdet i borgers eget hjem tager højde for forebyggelse af arbejdsskade og voldsomme episoder? Om du i planlægningen af din praksis tager højde for forebyggelse af voldsomme episoder? (pæd. overvejelser og konfliktnedtrapning.) Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på, hvordan pågældende forholder sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger Elevens kritiske forholden sig til arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder Hvordan følger eleven gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne og sig selv og give eksempler herpå. Du benytter refleksionsmodellen/ praksisfortællinger som dokumentation for din læring. 15 Eleven kan: Tilrettelægge og Følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel -administrative som - sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med kan du udvikle din evne til tilrettelæggelse og til opfølgning: Udvælg forskellige planlagte eller nye faglige opgaver hos borgeren og beskriv de enkelte faser i tilrettelæggelsen af opgaverne. Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på tilrettelæggelse og opfølgning af både egne og andres arbejdsprocesser. Side 25 af 45

26 Dokumenter de administrative, tilrettelagte og evt. udførte sygeplejefaglige opgaver 16 Eleven kan: Identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder Anvende og Vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Nævn herunder hvilke opgaver der skal følges op på af dig eller evt. kolleger. Med udgangspunkt i en borger du har kendskab til eller samarbejder med, skal du beskrive og vurdere: Om borgeren har brug for og kunne drage gavn velfærdsteknologiske hjælpemidler? Om borgeren har brug for vejledning i anvendelse af brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler? Om der er dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler? Ved elevsamtale kan du spørge ind til: Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens kendskab til praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om identifikation af behovet for velfærdteknologiske hjælpemidler Elevens samarbejde med relevante fagpersoner, om anvendelse og vejledninng i brugen af velfærdteknologiske hjælpemidler Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om eventuelle dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler der kunne være relevante i socialpsykiatrien? Side 26 af 45

27 Bilag: Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 27 af 45

28 Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale Din forberedelse til forventningssamtalen Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvilke forestillinger har du til den kommende praktikperiode Hvad tænker du, at du kan bruge din praktikvejleder til? Hvordan vil du gerne indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted? Hvilke arbejdsopgaver tror du, du skal lære og hvad vil være svært for dig? Hvem er du Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang / arbejde / uddannelse.) Hvordan lærer du bedst? Hvad er du god til fagligt og personligt? Hvad har du svært ved fagligt og personligt? Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? Gensidige aftaler om praktikperioden Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 28 af 45

29 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt.Underskrift praktikansvarlig leder Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 29 af 45

30 Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Forberedelse Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, tidligere elevsamtaler, refleksionsskemaer, evt. midtvejssamtale og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvordan har du det/trives du på praktikstedet Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og borgerne? Hvad skal der til, for at du trives her? På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til borgerne, dine kolleger og til din praktikvejleder? Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål? Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale Gennemgå praktikmålene hvor langt mener du selv du er? Hvilke opgaver har du arbejdet med siden sidste elevsamtale og hvordan har du anvendt din teoretiske viden fra temaerne i skoleperioderne? Hvilke opgaver skulle du løse til i dag? Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det? Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 30 af 45

31 Refleksionsskemaer bagudrettet og fremadrettet Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst. Hvad skal du øve dig mere i? Selvstændighed i opgavevaretagelsen Hvilke opgaver kan du arbejde selvstændigt med? Hvilke opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstændigt? Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 31 af 45

32 Konkrete emner/temaer du har behov for at drøfte Faglige udfordringer du oplever hos borgerne. Praktiske udfordringer. Andet. Evt. drøftelse af basisgruppemøder F. eks. planlægning af det kommende basisgruppemøde, eller drøftelse af udbyttet af det sidste basisgruppemøde. Aftalte punkter/emner/temaer til næste elevsamtale Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 32 af 45

33 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Dato for næste elevsamtale Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 33 af 45

34 Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale. Din forberedelse til midtvejssamtalen Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra forventningssamtalen? Er der noget fra dine elevsamtaler, der har betydning for midtvejssamtalen? Hvor langt er du nået i forhold til at opfylde praktikmålene Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til? Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med? Hvilke mål har du det svært med? Hvad vil du arbejde med fremadrettet for at nå målene? Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 34 af 45

35 Hvordan viser du initiativ og ansvarlighed Hvad tror du, dine kolleger og din praktikvejleder vil sige om din indsats i praktikken? Hvordan arbejder du med din skriftlige dokumentation I forhold til borgerne? I refleksionsskemaerne? Gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden Her skal du og din praktikvejleder skrive: Hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. Hvordan du skal arbejde videre særlige fokusområder Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 35 af 45

36 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder EVT.Underskrift praktikansvarlig leder Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 36 af 45

37 Skema til forberedelse og afvikling af afsluttende samtale. Din forberedelse til den afsluttende samtale Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer, midtvejssamtalen og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra midtvejssamtalen? Er der aftaler fra de afholdte samtaler, der har betydning for den afsluttende samtale? Praktikmålene Vurder dit eget niveau i forhold til hvert enkelt praktikmål s. 12 Pejlemærkerne Hvordan vurdere du dig selv i forhold til hvert af de 5 pejlemærker? Læringsmiljø Hvordan oplever du generelt læringsmiljøet i din praktikperiode? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Evt. underskrift praktikansvarlig leder Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 37 af 45

38 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 38 af 45

39 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 39 af 45

40 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 40 af 45

41 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 41 af 45

42 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 42 af 45

43 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 43 af 45

44 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 44 af 45

45 Praktikvejledermappen TRIN 2 Side 45 af 45

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 2 de forskellige samtaletyper

Bilag 2 de forskellige samtaletyper Bilag 2 de forskellige samtaletyper Prøvetidssamtale Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter. Stk. 2. De første 3

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Velkommen som elev i Københavns Kommune

Velkommen som elev i Københavns Kommune Velkommen som elev i Københavns Kommune Introduktion til nye Social- og sundheds-elever Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever

Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever Introduktion til nye social- og sundhedsassistentelever Studieunit Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største arbejdsplads med 40.000

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1 FAM 2 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold... 4 1.1 Praktikmål... 4 2.0 Uddannelsessamtaler... 6 2.1 Forventningssamtale

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale Godkendt Maj 2018 Side 1 Velkommen Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere